1. Java. Java jako uniwersalny język programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Java. Java jako uniwersalny język programowania"

Transkrypt

1 1. Java Jednym Java kojarzy się z prostymi apletami działającymi w środowisku przeglądarek WWW. Inni myślą o niej nieco abstrakcyjnie jako o świetnym języku programowania. Dla jeszcze innych będzie to narzędzie oprogramowania transakcji serwerowych lub bazodanowych. Wszystkie te punkty widzenia niewątpliwie mają racje bytu, ale Java jest czymś więcej niŝ tylko kolejnym jeŝykiem czy kolejnym narzędziem działania w sieci. MoŜna powiedzieć, Ŝe Java to w tej chwili najbogatsze środowisko uniwersalnych i standaryzowanych metod wykonywania wszelkiej dającej się pomyśleć działalności informatycznej. Java jako uniwersalny język programowania Oczywiście przede wszystkim Java jest uniwersalnym językiem programowania. Składniowe podobieństwo do C/C++ czyni ją łatwą do opanowania przez programistów znających te języki. Jednocześnie Java ma ambicje udoskonalania swoich wzorców. Javowy programista w zasadzie nie musi martwić się zarządzaniem pamięcią (w Javie funkcjonuje automatyczne odśmiecanie - ang. garbage collector, specjalny wątek, który w tle, niewidocznie i automatycznie, dba o usuwanie przydzielonych wcześniej, a nie uŝywanych obszarów pamięci). Java nie dopuszcza arytmetyki wskaźnikowej, która pozwala na odwoływanie się do dowolnych obszarów pamięci i jest częstą przyczyną błędów. W Javie nie ma wskaźników, są za to referencje, które mogą albo odnosić się do istniejącego obiektu, albo mają wartość null" (co oznacza, Ŝe do Ŝadnego obiektu akurat się nie odnoszą). Ścisła kontrola typów na etapie kompilacji pozwala unikać prostych błędów, a konwersje przeprowadzane w fazie wykonania są bezpieczne, bowiem nigdy nie moŝe zaistnieć sytuacja przekształcenia danych do niewłaściwego dla nich typu (chodzi oczywiście o typy obiektowe, poprawność konwersji typów prostych jest gwarantowana przez kompilator). Wymuszana przez kompilator obsługa wyjątków czyni programowanie w Javie jeszcze bardziej bezpiecznym i niezawodnym, a wbudowane w jeŝyk podstawowe elementy współbieŝności umoŝliwiają łatwe tworzenie i synchronizowanie równolegle działających wątków. Niewątpliwie jednak najwaŝniejszą cechą Javy jako czystego jeŝyka" jest jej obiektowość. Ogólnie oznacza to, iŝ programy pisze się w Javie łatwiej i bardziej niezawodnie niŝ w językach nieobiektowych. Niestety, Java nie jest językiem w pełni obiektowym. Występują w niej bowiem konstrukcje nieobiektowe (np. typy proste), co powoduje pewne niespójności syntaktyczne i semantyczne.

2 Większość innych waŝnych cech Javy, o których była mowa wyŝej, wynika z wysokich wymogów bezpieczeństwa stawianych językowi przez jego twórców. Coś za coś - często oznacza to pewne ograniczenie swobody i elastyczności programisty, a takŝe (czasem nadmierne) zwiększanie pracochłonności pisania kodu. Zalety Javy jako czystego języka programowania mogą być dyskusyjne. Ale nie dlatego warto Javy się uczyć, Ŝe jest to język idealny (czy w ogóle takie istnieją?). DuŜo waŝniejsza - moim zdaniem - jest jej uniwersalność we wszelkich zastosowaniach informatycznych. Uniwersalność zapewniana przez wieloplatformowość Javy oraz wynikającą stąd moŝliwość stworzenia przebogatych standardowych..bibliotek" na tyle zintegrowanych z samą Javą, Ŝe praktycznie będących jej synonimem. Wieloplatformowość Javy Java jest językiem interpretowanym, co umoŝliwia wykonywanie binarnych" kodów Javy bez rekompilacji praktycznie na wszystkich platformach systemowych. Kod źródłowy (pliki z rozszerzeniem java) jest kompilowany przez kompilator. T avy do kodu bajtowego (B-kodu, pliki z rozszerzeniem.class), ten ostatni zaś jest interpretowany przez tzw. wirtualną maszynę Javy - JVM (jest to program i/lub odpowiednie biblioteki), zainstalowaną na danej platformie systemowej lub wchodzącą w skład przeglądarki WWW. kod kompilacja ładowanie JVM źródłowy > B-kod > wykonanie (Win Unix OS/2...).java) javac (.class) Oznacza to, teoretycznie, Ŝe raz napisany i skompilowany program będzie działał :ak samo na wszystkich platformach systemowych. Idea wręcz doskonała (jak wiele %wysiłku i kosztów pochłania przenoszenie programów z jednej platformy na drugą). Jej praktyczna realizacja (mimo wielu trudności) jest coraz bliŝsza i coraz bardziej kusząca (nieunikniona mniejsza efektywność i większa zasoboŝerność działania aplikacji javowych w porównaniu z natywnymi jest równowaŝona przez rozwój sprzętu). Sama wieloplatformowość języka interpretowanego nie jest czymś nadzwyczajnym. Ale twórcy Javy wyciągnęli z tej jej cechy bardzo konsekwentne wnioski. Stworzyli mianowicie bogaty zestaw standardowych bibliotek i narzędziowych interfejsów programistycznych (API), które umoŝliwiają w jednolity, niezaleŝny od platformy sposób programować graficzne interfejsy uŝytkownika (GUI), dostęp do baz danych, działania w sieci.

3 Podstawowy (ogromny zresztą) zestaw takich bibliotek nazywa się Java Core API (albo JDK, albo Java 2 SDK). Oprócz tego wprowadzono prosty mechanizm, nazywany Java Extension Framework, który umoŝliwia rozszerzanie standardowego pakietu o nowe (teŝ standardowe!) biblioteki. Java jako uniwersalne środowisko programowania GUI Java - w swoich standardowych bibliotekach - dostarcza łatwych w uŝyciu i niezaleŝnych od platformy środków programowania graficznych interfejsów uŝytkownika. Proste, nieco surowe komponenty wizualne od wielu juŝ lat moŝna było łatwo uzyskać za pomocą części javowego API, nazywanej AWT (Abstract Windowing Toolkit). Były one jednak zbyt ubogie dla powaŝnych aplikacji, ponadto ich wygląd zaleŝał od platformy systemowej. Pojawił się więc projekt Swing, mający na celu głównie wzbogacenie istniejących i dodanie nowych elementów GUI oraz uniezaleŝnienie wyglądu komponentów od platformy systemowej. Swing, zrealizowany początkowo jako dodatek do wersji Javy 1.1, następnie wszedł w skład tzw. JFC (Java Foundation Classes) - integralnej części platformy Java 2 (wersje 1.2.x i 1.3). JFC obejmuje AWT wraz ze wzbogaconą grafiką dwuwymiarową (Graphics2D), Swing oraz mechanizmy przeciągnij i upuść (ang. drąg and drop) w aplikacjach Javy i na styku tych aplikacji z natywnymi aplikacjami platformy systemowej. Java jako uniwersalne środowisko dostępu do baz danych W skład standardu Javy wchodzi JDBC API (Java Database Connectivity API) -zestaw środków umoŝliwiających łączenie się aplikacji i apletów javowych z (niemal) dowolnymi relacyjnymi bazami danych (systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych) i wykonywanie na nich operacji bazodanowych. Środki te są łatwe w uŝyciu, opierają się bowiem na powszechnym standardzie SQL -języka programowania relacyjnych baz danych. Niestandardowy pakiet JavaBlend udostępnia narzędzia łatwego tworzenia apli- :icji biznesowych, integrujących obiekty Javy z relacyjnymi bazami danych. UmoŜ-!;-.'. ia to realizację podejścia obiektowego w środowisku relacyjnych baz danych.

4 Java jako uniwersalne środowisko programowania multimediów W Java Core API znajdziemy na pewno uniwersalne środki przetwarzania: grafiki i obrazów (2D), dźwięków i muzyki (m.in. pliki WAV, AU, MIDI). Dotychczasowe standardowe rozszerzenia Javy, to: Java 3D (tworzenia i przetwarzania grafiki trójwymiarowej), Java Media Framework (przetwarzania zaawansowanych formatów multimedialnych - m.in. filmy, codec, RealStream), mogą niedługo wejść do podstawowego standardowego API. Jeśli jako multimedia potraktować telewizję i telefon, to i tu Java dostarcza odpowiednich interfejsów programistycznych: Java TV API oraz JavaPhone API. Java jako uniwersalne środowisko programowania w sieci (klientserwer) Java zawiera standardowe środki tworzenia: apletów - programów wykonujących się w środowisku przeglądarki i umoŝliwiających: interakcję z uŝytkownikiem w rozbudowanym GUI, transakcje klient-serwer, w tym - poprzez JDBC - bazodanowe, serwletów - zapewniających obsługę i zarządzanie transakcjami po stronie serwera; standardowe rozszerzenie: Java Servlet API, aplikacji wolno stojących", mogących sięgać do Internetu i intranetu za pomocą wbudowanych w Córę API bibliotek" sieciowych. Istnieje standardowe rozszerzenie Javy słuŝące do obsługi poczty elektronicznej JavaMail API), a niedawno powstała nowa platforma komunikacyjna - o nazwie Zaplet - pozwalająca na grupową pracę w sieci w czasie rzeczywistym oraz komunikację przez . Oparta na Javie technologia Java Server Pages (JSP) umoŝliwia: tworzenie dynamicznych stron WWW, separację wyglądu stron od dynamicznie zmieniającej się treści, łatwe programowanie serwera, niezaleŝne od sprzętu i platformy.

5 Java jako środowisko programowania w systemach rozproszonych W standardzie Javy zapewniono komunikację z rodzimymi programami platformy systemowej (JNI - Java Native Interface) oraz środki komunikowania się obiektów w środowiskach rozproszonych. Z kolei RMI (Remote Method lnvocation) zapewnia komunikację pomiędzy obiektami javowymi, funkcjonującymi w równoległych procesach wykonywanych w środowisku rozproszonym, np. na dwóch róŝnych komputerach sieci. Interakcję obiektów javowych i obiektów realizowanych w innych językach programowania zapewnia implementacja przez Javę standardu CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture, a ściślej IIOP/ORB). Oznacza to, Ŝe Java moŝe być językiem tworzenia tzw. middleware - oprogramowania pośredniczącego i integrującego działanie aplikacji napisanych w róŝnych językach oraz na róŝnych platformach systemowych i sprzętowych. Java jako środowisko budowania programów z gotowych komponentów Koncepcja budowania programu z gotowych cegiełek, komponentów ponownego uŝytku" (ang. reusablc components) znalazła w Javie urzeczywistnienie w postaci specyfikacji JavaBeans. Bean - znaczy ziarno, a JavaBean jest właśnie komponentem ponownego uŝytku (ziarnem javy). Komponenty takie (wizualne lub odzwierciedlające logikę) mogą być łatwo wykorzystywane przy budowie duŝych aplikacji. Wbudowanie ziarna w aplikację odbywa się zwykle w pewnym środowisku programistycznym, a programowanie polega na: umieszczeniu (załadowaniu) ziarna, połączeniu go z aplikacją i ewentualnie dostosowaniu jego właściwości. Enterprise Java Beans (EJB) jest zestawem ziaren i środków implementacji logiki biznesowej, działających w systemach rozproszonych z obsługą transakcji bazodanowych i hurtowni danych. Przy budowie programów uŝywane są gotowe ziarna ze składnic problemowych" (np. ubezpieczenia, banki etc.) oraz środki EJB, umoŝliwiające łatwe tworzenie nowych ziaren.

6 Java jako środowisko przetwarzania dokumentów XML XML (Extended Markup Language) jest rozszerzalnym językiem znacznikowym, pozwalającym na opisywanie struktury i treści dokumentów oraz separowanie treści od jej prezentacji (w przeciwieństwie, HTML określa tylko wygląd dokumentu i nie moŝe być rozszerzony tzn. zestaw znaczników jest stały). XML staje się obecnie waŝnym środkiem komunikacji biznesowej i wymiany dokumentów. Java okazała się - ze względu na swą obiektowość i wieloplatformowość - doskonałym językiem do przetwarzania dokumentów XML. Gotowe środki przetwarzania XML wchodzą w standard Javy (Enterprise Edition). Oprócz tego dostępne są biblioteki zewnętrzne zrealizowane w Javie. Mikro-Java Do oprogramowania obsługi sprzętu elektronicznego (np. urządzeń domowych, konsumpcyjnych) o słabych parametrach informatycznych stworzono w Javie standardową technologię JINI. Jest to technologia połączeń impromptu" - połączeń sieciowych między składnikami bez instalacji i interwencji. Programy są interpretowane przez niewielką, specjalną maszynę wirtualną Javy KJVM przeznaczoną do urządzeń o ekstremalnie słabych parametrach pamięciowych. Java do maszynek do kawy" jest dostępna jako platforma Java 2 Micro Edition, przejmująca doświadczenia - takŝe dalej rozwijanych - interfejsów programistycznych PersonalJava i EmbeddedJava. Wersje Javy Pierwsze, powszechnie dostępne wersje Javy były numerowane 1.0.x. Ubogi zestaw komponentów GUI, zły model obsługi zdarzeń - to ich główne charakterystyki. Pomyślane głównie jako środowisko budowy apletów, tak naprawdę nie nadawały się do budowy większych aplikacji (ani teŝ jakichś bardziej uŝytecznych apletów). Nowe wersje, numerowane 1.1.x, wprowadziły kilka ogromnie waŝnych zmian i dodatków, m.in. nowy model obsługi zdarzeń, moŝliwości dynamicznego kształtowania działania programu oraz JavaBeans. Pojawił się teŝ Swing z nowymi komponentami. Wersje 1.1.x były prawdziwym przełomem. Następna generacja - Java 1.2.x - nie była juŝ tak rewolucyjna. Faktycznie zintegrowała istniejące juŝ i działające w Javie 1.1.x rozwiązania, dodając nowe, ciekawe, uŝyteczne (ale juŝ nie tak rewolucyjne) elementy, m.in. GraphicsZD i kolekcje.

7 MoŜna jednak powiedzieć, Ŝe w tym momencie Java dojrzała, co wyraziło się w zmianie nazewnictwa. W tej chwili mówi się o platformie Java 2, a interfejs programistyczny zmienił swoją nazwę z JDK (Java Developer Kit) na Java 2 SDK (Software Developer Kit). Platforma Java 2 ma swoje trzy edycje: standardową, biznesową i mikro. W kaŝdej z nich mamy kolejne wersje Javy. 2. Wprowadzenie do obiektowości Języki obiektowe posługują się pojęciem obiektu i klasy. Zacznijmy od definicji. Obiekt - to konkretny lub abstrakcyjny byt, wyróŝnialny w modelowanej rzeczywistości, posiadający: nazwę (ewentualnie), określone granice, atrybuty (właściwości), skojarzony z dopuszczalnymi operacjami, które mogą na nim działać - zatem mogący świadczyć określone usługi. Usługa - to określone działanie (zachowanie) obiektu, które jest on zobowiązany przejawiać. Obiekty współdziałają ze sobą wymieniając komunikaty. Komunikat - to wąski i dobrze określony interfejs, opisujący współzaleŝność działania obiektów. Komunikaty zwykle Ŝądają od obiektów wykonania określonych usług. Klasa - to opis takich cech grupy podobnych obiektów, które są dla nich niezmienne 1 np. zestaw atrybutów i metod, czyli usług, które mogą świadczyć). PowyŜsze definicje stanowią abstrakcyjne odzwierciedlenie cech rzeczywistości. Gdybyśmy mieli w języku programowania podobne pojęcia, to moglibyśmy ujmować projekt rozwiązania rzeczywistego problemu i jego oprogramowanie w języku adekwatnym do problemu. I to zapewniają języki obiektowe. Jest to ich bardzo waŝna cecha, znacznie ułatwiająca tworzenie oprogramowania. Programowanie polega na przetwarzaniu danych. Dane zawsze mają określony typ, a typ to nic innego jak rodzaj danych i działania, które na nich moŝna wykonać. Z pragmatycznego punktu widzenia moŝemy więc powiedzieć, Ŝe klasa to typ, jej definicja opisuje właściwości typu danych (równieŝ funkcjonalne, tzn. jakie operacje -a dostępne na danych tego typu). Języki obiektowe pozwalają na definiowanie własnych klas - własnych typów danych, co właśnie oznacza programowanie w języku problemu. O obiektach moŝemy myśleć jako o egzemplarzach określonych klas. MoŜemy mieć np. klasę urządzeń elektrycznych o następujących atrybutach: szerokość, wysokość, stan (włączone-wyłączone) oraz udostępniających usługi: włączania i wyłączania.

8 Tak jest w rzeczywistości. I tak samo moŝemy to zapisać w języku obiektowym, np. w Javie: class ElDev { int width, height; <-- atrybuty: szerokość, wysokość, stan boolean ison; void on() C ison = true; ) < usługa on (włącz) void off() C ison = false;3 < usługa off (wyłącz) } Gdy mamy dwa obiekty - egzemplarze klasy urządzeń elektrycznych, oznaczane a i b, to moŝemy symulować w programie sekwencję działań: włączenie urządzenia a, włączenie urządzenia b, wyłączenie urządzenia a za pomocą komunikatów posyłanych do obiektów, np. w Javie (czy C++): a.on(); // obiekcie a włącz się b.on(); // obiekcie b włącz się a.off(); // obiekcie a wyłącz się (W rzeczywistości komunikat" moŝe polegać na tym, Ŝe ktoś podchodzi do urządzania i wciska przełącznik). Oprócz odzwierciedlenia w programie jeŝyka problemu", abstrakcja obiektowa ma jeszcze jedną waŝną przewagę nad ujęciami nieobiektowymi. Mianowicie, zwykle atrybuty obiektu nie są bezpośrednio dostępne. W programie z obiektami rozmawiamy" za pomocą komunikatów, obiekty same wiedza najlepiej", jak zmieniać swoje stany. Dzięki temu nie moŝemy nic nieopatrznie popsuć, co więcej, nie moŝemy zaŝądać od obiektu usługi, której nie udostępnia. Dane (atrybuty) są ukryte i są traktowane jako nierozdzielna całość z usługami. Nazywa się to hermetyzacją (enkapsulacją) i oznacza znaczne zwiększenie odporności programu na błędy. Podejście obiektowe umoŝliwia ponowne wykorzystanie juŝ gotowych klas przy tworzeniu klas nowych, co znacznie ogranicza nakłady pracy przy kodowaniu, a takŝe chroni przed błędami. Jest to równieŝ odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji. Na przykład komputer jest niewątpliwie urządzeniem elektrycznym. Jest obiektem klasy ElDev. Ale komputery (oprócz określonych w klasie ElDev atrybutów: wysokość, szerokość, stan: włączony-wyłączony) mają jakieś swoje specyficzne, wyspecjalizowane cechy. Stanowią więc podklasę klasy urządzeń elektrycznych.

9 Tak jest w rzeczywistości. A w programie moŝemy to odzwierciedlić za pomocą koncepcji dziedziczenia klas. Klasa dziedzicząca inną przejmuje jej właściwości i ewentualnie dodaje własne, wyspecjalizowane. Dzięki temu w klasie dziedziczącej moŝemy skupić się na specyficznych cechach jej obiektów, wiedząc Ŝe podstawowe atrybuty i funkcjonalność zostały juŝ określone w klasie dziedziczonej. Na przykład tworząc klasę Komputer, dziedziczącą klasę urządzeń elektrycznych nie musimy od nowa zapisywać wszelkich cech i operacji na urządzeniu elektrycznym (np. nie musimy oprogramowywać metod on() czy off()). Musimy tylko dodać cechy wyspecjalizowane, np. dla komputera - usługę wykonania jakiegoś programu. Oczywiście program będzie obiektem klasy Program, a w komunikacie do obiektu-komputera powinniśmy podać jako argument obiektprogram do wykonania. Dziedziczenie klasy ElDev przez klasę Komputer i dostarczenie nowej usługi (metody) run moŝemy zapisać w Javie tak (słowo extends oznacza tu dziedziczenie): class Komputer extends ElDev { void run(program p) { if (ison()) wykonanie_programu_p; } } a następnie uŝyć nowej klasy Komputer w programie: Komputer a, b, c; Program x, y, z;... a.on(); a.run(x);... a.off();

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie 1 Programowanie obiektowe Wprowadzenie 2 Programowanie obiektowe Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Główne koncepcje języka Java. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Główne koncepcje języka Java. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Główne koncepcje języka Java dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Algorytmy i języki programowania ALGORYTM to przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Pierwsze prace nad standaryzacją Obiektowych baz danych zaczęły się w roku 1991. Stworzona została grupa do prac nad standardem, została ona nazwana Object Database Management

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java Programowanie komputerów Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Czym jest Java? Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia Opracowany

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Co to jest Java? Java jest niezależna od platofrmy

Co to jest Java? Java jest niezależna od platofrmy PORADNIKI Java Co to jest Java? Co to jest Java, w rzeczywistości? Cóż, po pierwsze można powiedzieć,że jest to dobry obiektowy język programowania, gdzie najlepszy z innych języków jest poierany i umieszczany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

Wprowadzenie do systemów informacyjnych Uwagi ogólne: Wprowadzenie do systemów informacyjnych Projektowanie obiektowe Obiektowość jest nową ideologią, która zmienia myślenie realizatorów SI z zorientowanego na maszynę na zorientowane na człowieka.

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Programowanie Użytkowe. Dr. inż. Marcin Blachnik

Programowanie Użytkowe. Dr. inż. Marcin Blachnik Programowanie Użytkowe Dr. inż. Marcin Blachnik Literatura Internet Java Podstawy Horstmann & Cornell, Helion, Java. Techniki Zaawansowane, G.Cornell Thinking in Java., Bruce Eckel Java. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pierwsze kroki Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Co znaczy

Bardziej szczegółowo

Król Łukasz Nr albumu: 254102

Król Łukasz Nr albumu: 254102 Król Łukasz Nr albumu: 254102 Podstawy o Delphi Język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Java i JavaScript. Java i JavaScript. Java - historia

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Java i JavaScript. Java i JavaScript. Java - historia Bezpieczeństwo systemów komputerowych Java i JavaScript mgr Katarzyna Trybicka-Francik kasiat@zeus.polsl.gliwice.pl pok. 503 Java i JavaScript używane w celu dodania cech interaktywności do stron WWW mogą

Bardziej szczegółowo

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Język programowania Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Literatura K. Reisdorph: Delphi 6 dla każdego. Helion, Gliwice 2001 A. Grażyński, Z. Zarzycki: Delphi 7 dla każdego.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Systemy ekspertowe System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Autorzy: 1 Wstęp Wybór zestawu komputerowego, ze względu na istnienie wielu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Narzędzia RAD (wykład 1)

Narzędzia RAD (wykład 1) Narzędzia RAD (wykład 1) Piotr Cybula Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki cybula@math.uni.lodz.pl http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Rys historyczny (1) lata 80-te i początek 90-tych: środowiska programistyczne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Karol Gołąb karol.golab@tls-technologies.com 28 listopada 2001 1 Streszczenie Omówienie i porównanie popularnych standardów mechanizmów komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka Java. przygotował: pawel@kasprowski.pl

Podstawy języka Java. przygotował: pawel@kasprowski.pl Podstawy języka Java przygotował: pawel@kasprowski.pl Początki: PDA Star7 (*7) PDA do obsługi urządzeń domowych. (1992) (język OAK) Autorzy Javy Green Team Ojciec Javy: James Gosling Poszukiwanie zastosowania

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część pierwsza Od języka symbolicznego do języka wysokiego poziomu Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Oprogramowanie Pojęcia wstępne Programem - sekwencja rozkazów, które instruują komputer, jakie operacje i w jakiej kolejności powinien wykonać, by rozwiązać określony problem. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski Dziedziczenie Tomasz Borzyszkowski Podstawy Zobacz: Dziedzictwo1.java Dziedzictwo2.java Dziedziczenie jest jedną z podstawowych cech OOP ponieważ umożliwia łatwe implementowanie klasyfikacji hierarchicznych.

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski Środowisko NetBeans Paweł Boguszewski Plan prezentacji Wprowadzenie Historia Funkcjonalność Kierunek Rozwoju Wtyczki Platforma NetBeans Podsumowanie Wprowadzenie NetBeans.org projekt OpenSource zapoczątkowany

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 Sprawy organizacyjne, wprowadzenie 1 Informacje organizacyjne Program: Co będzie na tym wykładzie, a czego nie będzie? apteka rolnictwo Java Enterprise Edition vs

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Integracja jest to całokształt działao zmierzających do scalenia różnych rozwiązao informatycznych. W miarę rozwoju nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java 7 z biblioteką SWING

Programowanie w języku Java 7 z biblioteką SWING Programowanie w języku Java 7 z biblioteką SWING Opis Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez większego doświadczenia w programowaniu. Pokrywa ono większość składni języka Java, skupiając się na podstawowych

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Zalety programowania prostych gier komputerowych w Javie

Zalety programowania prostych gier komputerowych w Javie Seminarium Dyplomowe Zalety programowania prostych gier komputerowych w Javie Paweł Radulski 12-04-2013 Dlaczego Java do tworzenia gier komputerowych? Java jest jednym z wysokopoziomowych języków programistycznych,

Bardziej szczegółowo

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 Plan prezentacji Co to jest OSGi Jakie problemy rozwiązuje Opis standardu Przykładowa aplikacja Podsumowanie korzyści Co to jest OSGi? Standard, który pozwala na tworzenie wysoce

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 1: Wstęp do grafiki

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 1: Wstęp do grafiki UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 1: Wstęp do grafiki ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Android - wprowadzenie. Łukasz Przywarty 171018

Android - wprowadzenie. Łukasz Przywarty 171018 Android - wprowadzenie Łukasz Przywarty 171018 Ramowy plan prezentacji Czym jest Android: definicja, krótka historia. Architektura systemu. Architektura aplikacji. Właściwości systemu. Środowisko deweloperskie.

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ Z TWORZENIEM

ZAPOZNANIE SIĘ Z TWORZENIEM LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ Z TWORZENIEM APLIKACJI MOBILNEJ W J2ME I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu języka Java Podstawowa znajomość środowiska Eclipse

Bardziej szczegółowo

Historia i podstawowe koncepcje. Tomasz Borzyszkowski

Historia i podstawowe koncepcje. Tomasz Borzyszkowski Historia i podstawowe koncepcje Tomasz Borzyszkowski Język C W latach 1960-70 trwają intensywne prace nad pierwszymi językami programowania zapewniającymi: Łatwość użycia Efektywność kodu Łatwość rozszerzania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Laboratorium nr 7, 8

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Laboratorium nr 7, 8 Programowanie Urządzeń Mobilnych Laboratorium nr 7, 8 Android Temat 1 tworzenie i uruchamianie aplikacji z użyciem Android SDK Krzysztof Bruniecki 1 Wstęp Platforma Android jest opartym na Linuxie systemem

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008 JDBC w LoXiMie Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM Adam Michalik 2008 Sterownik JDBC co to jest? Sterownik JDBC to zbiór klas implementujących interfejsy opisane w specyfikacji JDBC

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Notka biograficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, gdzie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.pl Serwer aplikacji Serwer aplikacji to: Serwer wchodzący w skład sieci komputerowej, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo