Java techniki programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java techniki programowania"

Transkrypt

1 1 Java techniki programowania Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2005/2006 Michał Cieśla pok. 440a, konsultacje: poniedziałki

2 2 Plan wykładu 1. Rozpowszechnianie programów napisanych w Javie. 2. Narzędzie przydatne w trakcie tworzenia aplikacji (ant, junit, log4j). 3. Java i bazy danych. 4. Bibliotekiprzydatne przy tworzeniu aplikacji komercyjnych. 5. Serializacja i Java Beans. 6. Wybrane elementy wprowadzone w wersji JDK 1.5..

3 3 Literatura Czasopisma: Software Developer Journal (http://www.sdjournal.org/), Java Developers Journal (http://jdj.sys-con.com/). 4. Inne zasoby internetowe (http://www.jguru.com/).

4 4 Rozpowszechnianie programów w Javie 1. Format jar - podpisywanie archiwów - narzędzia keytool i jarsigner 2. Applety - uruchamianie dowolnej aplikacji jako applet. 3. Java Web Start - protokół jnlp 4. Tworzenie wersji instalacyjnych - IzPack - IzPack-launcher

5 5 JAR (The Java Archive Format) Format JAR pozwala umieścić wiele plików w pojedynczym archiwum. Zwykle archiwa JAR zawierają pliki klas wraz z dodatkowymi zasobami potrzebnymi do działania apletu czy aplikacji. Podstawowe zalety dystrybucji programów w postaci plików jar to: bezpieczeństwo: archiwa mogą być cyfrowo podpisywane użytkownicy akceptujący podpis mogą dać aplikacji dodatkowe prawa, które w innym przypadku nie zostałyby udostępnione, kompresja: skrócenie czasu ładowania apletu lub aplikacji, zarządzanie zawartością archiwów z poziomu języka programowania, zarządzanie wersjami na poziomie pakietów oraz archiwów (Package Sealing, Package Versioning), przenośność.

6 Tworzenie pliku JAR Archiwum jar tworzy sie używając komendy jar, np: jar cf archiwum.jar klasa1.class klasa2.class... Użyte opcje: c tworzenie pliku (create), f zawartość archiwum zostanie zapisana do pliku archiwum.jar zamiast do standardowego wyjscia (stdout); Inne opcje, które mogłyby zostac dodane do cf: v informacje o postępie prac (verbose), 0 (zero) brak kompresji, M domyślny plik manifest nie zostanie dołączony do archiwum m do archiwum zostanie dołączony plik manifest z określonej lokalizacji, np: jar cmf plik_manifest archiwum.jar *, -C zmiana katologu w trakcie działania archiwizatora, np: jar cf ImageAudio.jar -C images * -C audio *. 6

7 7 Plik MANIFEST W archiwum jar zwykle znajduje się katalog META-INF a w nim plik MANIFEST.MF zawierający dodatkowe informacje o archiwum. Typowa zawartość: Manifest-Version: 1.0 Created-By: b64 (Sun Microsystems Inc.) Ant-Version: Apache Ant Main-Class: pl.edu.uj.if.wyklady.java.wyklad01 mówi, że po uruchomieniu archiwum wykonana zostanie metoda main(string[] args) zawarta w klasie Wyklad01 znajdującej się w pakiecie pl.edu.uj.if.wyklady.java. Uruchomienie pliku jar: java -jar archiwum.jar

8 Przeglądanie zawartości pliku JAR Archiwum jar przegląda się używając opcji t, np: jar tf archiwum.jar Użyte opcje: t przeglądanie pliku (table). Przykład: jar tf dt.jar META-INF/ META-INF/MANIFEST.MF javax/ javax/swing/ javax/swing/abstractbuttonbeaninfo.class javax/swing/beaninfo/ javax/swing/beaninfo/images/ javax/swing/beaninfo/images/abstractbuttoncolor16.gif javax/swing/beaninfo/images/bordercolor16.gif javax/swing/beaninfo/images/boxcolor16.gif... 8

9 9 Rozpakowanie pliku JAR Archiwum jar można rozpakować za pomocą opcji x, np: jar xf archiwum.jar [plik(i) do rozpakowania] Użyte opcje: x tworzenie pliku (create). Przykład: jar xf dt.jar rozpakuje całe archiwum. jar xf dt.jar javax/swing/abstractbuttonbeaninfo.class rozpakuje plik javax/swing/abstractbuttonbeaninfo.class. UWAGA: podczas rozpakowywania wszystkie istniejące pliki o ścieżkach takich jak pliki rozpakowywane zostaną nadpisane.

10 10 Aktualizacja pliku JAR Sposoby modyfikacji pliku jar: jar cmf dodatek-do-manifestu archiwum.jar [plik(i) do spakowania] jar uf archiwum.jar [plik(i) do aktualizacji] Użyte opcje: m dopisanie informacji do pliku manifest, u aktualizacja archiwum. Opcje u i m mogą być użyte równocześnie. Przykład: jar xf dt.jar rozpakuje całe archiwum. jar umf info dt.jar javax/swing/abstractbuttonbeaninfo.class aktualizuje w pliku dt.jar manifest zawartością info i plik javax/swing/abstractbuttonbeaninfo.class.

11 Podpisywanie pliku JAR Cyfrowy podpis to ciąg bitów wyliczony na podstawie podpisywanych danych i prywatnego klucza osoby (instytucji) podpisującej. Podstawowe cechy podpisu cyfrowego: jego autentyczność jest weryfikowana za pomocą klucza publicznego podpisującego, nie może zostać podrobiony (dopóki klucz prywatny jest chroniony), nie może być wykorzystany do podpisu innych danych, ponieważ jest funkcją podpisywanej treści, podpisana treść nie może być zmieniona, w przeciwnym wypadku podpis straci autentyczność. Aby wygenerować podpis należy posiadać parę odpowiadających sobie kluczy: prywatny i publiczny. Dodatkowo potrzebny jest certyfikat potwierdzający autentyczność klucza publicznego. 11

12 12 Narzędzie keytool keytool służy do zarządzania kluczmi i certyfikatami. Wszystkie klucze są przechowywane w tzw. keystore. Na dysku jest on przechowywany w domyślnym katalogu użytkownika w pliku o nazwie.keystore lub keystore. Aby wygenerować nowy klucz należy użyć opcji genkey: keytool -genkey {-alias alias} {-keyalg keyalg} {-keysize keysize} {-sigalg sigalg} [-dname dname] [-keypass keypass] {-validity valdays} {-storetype storetype} {-keystore keystore} [-storepass storepass] [-provider provider_class_name] {-v} {-Jjavaoption} Więcej informacji:

13 Enter key password for <mckey> (RETURN if same as keystore password): haslomckey 13 Narzędzie keytool C:\jdk1.5.0\bin>keytool -genkey -alias mckey Enter keystore password: haslo0 What is your first and last name? [Unknown]: Michal What is the name of your organizational unit? [Unknown]: Ciesla What is the name of your organization? [Unknown]: IIS UJ What is the name of your City or Locality? [Unknown]: Krakow What is the name of your State or Province? [Unknown]: Malopolska What is the two-letter country code for this unit? [Unknown]: PL Is CN=Michal, OU=Ciesla, O=IIS UJ, L=Krakow, ST=Malopolska, C=PL correct? [no]: yes

14 14 Narzędzie jarsigner jarsigner jest wykorzystywany do podpisywania plików jar. Aby podpisać plik przyklad.jar za pomocą wygenerowanego wcześniej klucza mckey używamy polecenia: C:\jdk1.5.0\bin>jarsigner przyklad.jar mckey Enter Passphrase for keystore: haslo0 Enter key password for mckey: haslomckey Warning: The signer certificate will expire within six months. Więcej informacji:

15 15 Applety Applet pozwala na uruchomienie dowolnego programu w javie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Po wejściu na odpowiednio przygotowaną stronę internetową następuje pobranie wskazanych plików potrzebnych do uruchomienia programu. Pliki potrzebne do uruchomienia programu są automatycznie pobierane po czym następuje uruchomienie wskazanej klasy na lokalnym komputerze. Aplet nie musi wykonywać się w oknie przeglądarki. Jak każdy program w javie moze on otworzyć osobne okienko (okienka) do komunikacji z klientem. Przed uruchomieniem apletu może nastąpić sprawdzenie podpisów cyfrowych.

16 16 Przykładowy applet package pl.edu.uj.is.java public class ExampleApplet extends javax.swing.japplet { /** Konstruktor. Tworzy instancje apletu */ public ExampleApplet() { getrootpane().putclientproperty( "defeatsystemeventqueuecheck", Boolean.TRUE); } } /** * Metoda wykonywana po uruchomieniu appletu java.applet.applet#init() */ public void init() { ExampleClass.main(null); }

17 17 Przykładowa strona www <html> <head> <title>strona zawierająca applet</title> </head> <body> <APPLET CODE ="pl.edu.uj.if.exampleapplet.class" WIDTH ="300" HEIGHT ="30"> <PARAM NAME ="ARCHIVE" VALUE ="kat/archiwum1.jar, kat2/lib/biblioteka.jar"> alt="twoja przegladarka obsluguje applety, jednak z nieznanych przyczyn nie potrafi ich uruchomic."> Twoja przegladarka ignoruje applety! </APPLET> </body> </html>

18 18 Przykładowa strona www Internet Explorer <html> <head> <title>strona zawierająca applet</title> </head> <body> <OBJECT classid = "clsid:cafeefac abcdeffedcba" codebase = "http://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-1_4_1- windows-i586.cab#version=1,4,1,0" WIDTH = 300 HEIGHT = 60> <PARAM NAME ="CODE" VALUE ="pl.edu.uj.if.exampleapplet.class" > <PARAM NAME = "type" VALUE = "application/x-javaapplet;version=1.4.1"> <PARAM NAME = "ARCHIVE" VALUE = "kat/archiwum1.jar, kat2/lib/biblioteka.jar">

19 19 Przykładowa strona www Internet Explorer <COMMENT> <EMBED type = "application/x-java-applet;version=1.4.1" CODE = "pl.edu.uj.if.exampleapplet.class" WIDTH = 300 HEIGHT = 30 pluginspage = "http://java.sun.com/products/plugin/index.html#download"> <NOEMBED> alt="twoja przegladarka obsluguje applety, jednak z nieznanych przyczyn nie potrafi ich uruchomic." Twoja przegladarka ignoruje applety! </NOEMBED> </EMBED> </COMMENT> </OBJECT> </html>

20 20 Java Web Start Technologia Java Web Start jest rozwiązaniem dedykowanym do lokalnego uruchamiania programów w Javie umieszczonych w sieci. JWS: jest w pełni niezależna od używanych przeglądarek internetowych, umożliwia automatyczne pobranie właściwej wersji środowiska JRE, pobierane są tylko pliki, które zostały zmienione, obsługuje prawa dostępu do zasobów lokalnego komputera (dysk, sieć, itp.), do opisu zadania do uruchomienia wykorzystuje pliki jnlp (Java Network Launch Protocol). Więcej informacji:

21 21 JNLP - przykład <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <jnlp spec="1.0+" codebase="http://www.serwer.w.sieci.pl/katalog" href="plik_jws.jnlp"> <information> <title>nazwa programu</title> <vendor>producent programu</vendor> <homepage href="http://www.strona.programu.pl"/> <description kind="short">krotki opis programu</description> <icon kind="splash" href="kat/splashscreen.gif"/> <icon href="kat/ikona.gif"/> <offline-allowed/> </information>

22 22 JNLP - przykład <security> <all-permissions/> </security> <resources> <j2se version="1.4+"/> <jar href="kat/archiwum1.jar"/> <jar href=" kat2/lib/biblioteka.jar"/> </resources> <application-desc mainclass="pl.edu.uj.if.exampleapplet"/> </jnlp> Więcej: Plik jnlp umieszczamy na serwerze www. Często należy skonfigurować odpowiadający mu typ mime: application/x-java-jnlp-file JNLP

23 23 IzPack Projekt IzPack (http://www.izforge.com/izpack/) służy do tworzenia instalatorów dla programów w Javie. Jego podstawowe cechy: opensource udostępniony na licencji GNU GPL, powszechnie używany, obsługuje wiele wersji językowych (w tym polską), wieloplatformowy (testowany w Win32, MacOS X, Linux/i386, FreeBSD/i386), konfigurowany poprzez dokument XML, tworzy programy odinstalowujące.

24 24 IzPack - schemat pliki zasoby Instalator jest opisany za pomocą dokumentu XML. Dokument ten opisuje wszelkie zasoby z których korzysta program. Wynikiem jego kompilacji jest archiwum jar zawierające instalator. Do uruchomienia instalatora wymagane jest środowisko JRE. kompilator Dokument XML instalator

25 IzPack dokument XML Dokument XML opisujący program instalacyjny ma następującą strukture: Program.xml <installation version="1.0"> <info>... </info> <guiprefs...>... </guiprefs> <locale>... </locale> <resources>... </resources> <panels>... </panels> <packs>... </packs> </installation> 25

26 IzPack dokument XML Sekcja info zawiera podstawowe informacje o programie, takie jak nazwa wersja, autorzy, itp: <info> <appname>myapp</appname> <appversion>1.2.3</appversion> <authors> <author name="snoopy" /> <author name="foo Bar" /> </authors> <url>http://www.myapp.org/</url> <javaversion>1.4</javaversion> </info> Sekcja guiprefs określa natomiast wygląd instalatora: <guiprefs height="600" resizable="yes" width="800"> <laf name="metouia"> <os family="unix" /> </laf> </guiprefs> 26

27 27 IzPack dokument XML Sekcja locale definiuje dostępne wersje językowe instalatora: <locale> <langpack iso3="eng"/> <langpack iso3="fra"/> <langpack iso3="deu"/> <langpack iso3="ita"/> <langpack iso3="jpn"/> <langpack iso3="spa"/> </locale> Sekcja resources pozwala wskazać zasoby wykorzystywane do tworzenia okienek instalatora: <resources> <res src="install-readme.html" id="htmlinfopanel.info"/> <res src="licence.txt" id="licencepanel.licence"/> <res src="langsel.jpg" id="installer.langsel.img"/> </resources>

28 IzPack dokument XML Instalator bedzie zawierał okienka określone w sekcji panels. <panels> <panel classname="hellopanel"/> <panel classname="htmlinfopanel"/> <panel classname="licencepanel"/> <panel classname="packspanel"/> <panel classname="targetpanel"/> <panel classname="installpanel"/> <panel classname="simplefinishpanel"/> </panels> Sekcja packs określa położenie komponentów programu <packs> <pack name="core" required="yes"> <description>myapp core files.</description> <fileset dir="" targetdir="$install_path"> <include name="*.txt" /> <include name="lib/**/*" /> </fileset> </pack> </packs> 28

29 29 IzPack kompilacja Aby stworzyć wersje instalacyjną można użyc skryptu compile np: compile install.xml -b. -o install.jar -k standard użyte opcje: -b podstawowa ścieżka tzw. basepath, -o nazwa pliku wynikowego, -k typ instalatora, Uruchomienie instalatora nastąpi po wydaniu polecenia: java -jar install.jar Aby uruchomić program nie posiadając środowiska JRE można zastosować dodatkowo inny program np: izpack-launcher.

30 30 Podsumowanie Aplikacje w javie można dostarczyć odbiorcy na kilka sposobów. Istnieje możliwość przygotowania klasycznej wersji instalacyjnej jak również uruchomienia programu umieszczonego w sieci internet. U podstaw wszystkich tych rozwiązań znajduje się format archiwów javy - jar.

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS 1 STRESZCZENIE Dokument zawiera sposób integracji Apache a z OpenSSL i modułu modssl. Poniższy opis przeprowadzi nas

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1.1 Algorytmy symetryczne Data Encryption Standard (DES) algorytm blokowy używający klucza 56 bitowego, Data Encryption Standard XORed (DESX) przed zaszyfrowaniem

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Kontakt Telefon: 504 495 217 E-mail: gabriel.rogowski@gmail.com Internet:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java Programowanie komputerów Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Czym jest Java? Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia Opracowany

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo