DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr 1. 24 szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt."

Transkrypt

1 Strona 1 DOTYCZY: Zapytanie ofertowe na regały wysokiego składowania komplet w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę i montaż do nowobudowanej hali magazynowo-produkcyjnej regałów wysokiego składowania komplet według zamieszczonych poniżej założeń: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr szt. długość głębokość wysokość ilość pól składowych po jednej stronie obciążenie jednego poziomu Regał nr 2. 9 szt. długość głębokość wysokość ilość pól składowych po jednej stronie obciążenie jednego poziomu Patrz załącznik nr 1 zapytania ofertowego 2. Regał wspornikowy jednostronny Regał nr 3. 9 szt. długość głębokość wysokość ilość pól składowych obciążenie jednego poziomu Patrz załącznik nr 2 zapytania ofertowego ok. 5000mm ok mm 10000mm 10 (1 na konstrukcji regału, 9 na wspornikach) 1800 kg ok. 5000mm ok mm 9000mm 9 (1 na konstrukcji regału, 8 na wspornikach) 1800 kg ok. 5000mm ok mm 9000mm 9 (1 na konstrukcji regału, 8 na wspornikach) 1800 kg 3. Regał półkowy Regał nr szt. długość głębokość wysokość ilość pól składowych obciążenie jednego poziomu każdy poziom z dwoma polami o dł. 3000mm każdy poziom składowania wypełniony płytą drewnianą Patrz załącznik nr 3 zapytania ofertowego ok. 6200mm ok. 1000mm, ok. 1200mm 9000mm 8-9 (1 na posadzce, 7-8 na belkach) do regulowania kg

2 Strona 2 4. Regał paletowy Regał nr 5. 4 szt. długość ok. 6300mm głębokość 1250 mm wysokość 9000mm ilość pól składowych 8-9 (1 na posadzce, 7-8 na belkach) do regulowania obciążenie jednego poziomu 2500kg każdy poziom składowania wypełniony kratą stalową Patrz załącznik nr 4 zapytania ofertowego 5. Kolorystyka W zakresie tabeli RAL - do ustalenia. Możliwe zestawienie kolorów: słupy RAL 5003/7024, belki RAL 2001/ Elementy dodatkowe Wszystkie regały wyposażone w osłony słupów. Wszystkie regały na skrzyżowaniach i w korytarzach roboczych wyposażone w osłony boczne i osłony ram. Regały półkowe wyposażone w ograniczniki palet oraz siatki zabezpieczające. Regały paletowe wyposażone w ograniczniki palet. Oznakowanie nośności. Rzuty z rozlokowaniem regałów w hali magazynowo-produkcyjnej będą udostępnione jako materiał ofertowy do pobrania przez Oferentów. II. SPECYFIKACJA OFERTY: 1. Termin wykonania zamówienia Dostawa i montaż listopad 2010 (47-48 TK). 2. Baza cen Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą w PLN. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem: a) dostawy na warunkach DDU Opole (Incoterms 2000), b) opakowania, c) rozładunku i montażu, d) cyklicznego posprzedażowego technicznego przeglądu okresowego, e) dokumentacji technicznej w j. polskim. Cena podana w ofercie musi być podana netto oraz brutto, czyli łącznie z naliczonym podatkiem VAT, wg stawki aktualnie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opcjonalnie prosimy o zaproponowanie rozwiązania i przedstawienie oferty cenowej na instalację regałów półkowych w zautomatyzowanym układzie obsługi i składowania towarów drobnicowych.

3 Strona 3 3. Warunki płatności a) przelew, 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego po montażu, b) - przedpłata maksymalnie do 30% wartości zamówienia płatna do 14 dni od daty podpisania umowy, na podstawie zaliczkowej faktury VAT. W przypadku wyboru zaliczki wymagana gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki w całkowitej wartości przedpłaty, płatna na pierwsze pisemne żądanie i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Ważność gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co najmniej do dwóch tygodni po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego. - płatność w wysokości 70% wartości zamówienia płatna 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego po montażu. 4. Ważność oferty Minimum 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 5. Gwarancja Oczekiwany okres gwarancji: 5 lat (min 2 lata), obowiązujący od daty podpisania protokołu odbioru końcowego po montażu. 6. Inne a) przekazanie deklaracji zgodności do aktualnie obowiązujących norm lub specyfikacji technicznych odniesienia, b) przedstawienie wyników badań wytrzymałościowych i dopuszczenia regałów do eksploatacji, c) podanie współczynników bezpieczeństwa dla sił zmiennych i stałych oraz zużycia materiału, a także dopuszczalne strzałki ugięcia, d) przekazanie planu konserwacji i kontroli okresowych, e) przedstawienie aktualnej listy referencyjnej za okres ostatnich 3 lat, dla zamontowanych regałów wyspecyfikowanych w tym zapytaniu. III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Wymagania podstawowe 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną, według załączonego wzoru. Patrz załącznik nr 7 zapytania ofertowego 3. Wzory oświadczeń dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego należy wypełnić i złożyć razem z ofertą. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Miejsce złożenia oferty Oferty powinny być dostarczone na adres Zamawiającego: ALUPROF S.A. Zakład w Opolu Opole, ul. Gosławicka 3 Na ręce: p. Marek Leśniewski Termin złożenia oferty Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: do 3 września 2010r., do godz. 16:00.

4 Strona 4 Sposób złożenia oferty W zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z wprowadzonym tytułem zamówienia: Regały wysokiego składowania komplet Prosimy o dostarczenie oferty pocztą kurierską i nie przesyłanie ofert faksem lub em. Istnieje możliwość uzyskania informacji wyjaśniających, dotyczących zapytania ofertowego kierowanych na adres owy w terminie do 27 sierpnia 2010r. Równocześnie zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez któregokolwiek z Oferentów do wszystkich uczestników postępowania. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYBORU WYKONAWCY 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne udziału w postępowaniu: a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy lub inne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia, c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, e) nie być w stanie likwidacji lub upadłości. Patrz załącznik nr 5 zapytania ofertowego 2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie kryteriów umożliwiających kwalifikację środowiskową wykonawcy oraz ocenę działań na rzecz środowiska: a) gwarantować, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zgodzie z krajowymi przepisami o ochronie środowiska, b) gwarantować, że oferowane produkty są zgodne z wszystkimi aktualnymi przepisami o ochronie środowiska obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. c) gwarantować, że kontrakt zostanie podpisany zgodnie z polskimi przepisami o ochronie środowiska, wg. wymagań Zamawiającego. Patrz załącznik nr 6 zapytania ofertowego 3. Ocena spełnienia w/w warunków formalnych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków formalnych, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. V. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY 1. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.: nie dotyczy 2. Wykonawcę nie zaproszonego do dalszych negocjacji, traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenia zamówienia. 3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5 Strona 5 4. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz ocenionych jako zdolnych do właściwego wykonania zamówienia, a także spełniających warunki zapytania ofertowego, zostaną ocenieni z uwzględnieniem podanych poniżej kryteriów. 5. W ramach oceny zostanie przyznana następująca punktacja, w zależności od zajętego miejsca złożonej oferty, według poniższych kryteriów (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 100). Kryteria Oceny Ofert: PARAMETR Cena Współczynniki bezpieczeństwa Gwarancja Termin płatności MIEJSCE LICZBA PUNKTÓW i kolejne i kolejne i kolejne i kolejne 0 6. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością otrzymanych punktów. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostali Oferenci zostaną poinformowani o statusie przedstawionej oferty. ALUPROF SA

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Strona 9

10 Strona 10 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NAZWA ZAMÓWIENIA: Regały wysokiego składowania komplet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AO/2010/ ZAMAWIAJĄCY: Aluprof S.A Bielsko-Biała ul. Warszawska WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy OŚWIADCZAM(Y), ŻE: spełniam(y) warunki formalne udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Regały wysokiego składowania komplet 1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy lub inne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4. Nie zalegam(y) z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 5. Nie znajduję(emy) się w stanie likwidacji lub upadłości. Miejscowość, data:.. Podpis(y): L p Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy 1 2

11 Strona 11 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE WYKONAWCYW ZAKRESIE KRYTERIÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KWALIFIKACJĘ ŚRODOWISKOWĄ WYKONAWCY ORAZ OCENĘ DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA NAZWA ZAMÓWIENIA: Regały wysokiego składowania komplet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AO/2010/ ZAMAWIAJĄCY: Aluprof S.A Bielsko-Biała ul. Warszawska WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy OŚWIADCZAM(Y), ŻE: spełniam(y) warunki formalne udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie kryteriów środowiskowych pod nazwą: Regały wysokiego składowania komplet 1. Gwarantujemy, że nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zgodzie z krajowymi przepisami o ochronie środowiska. 2. Gwarantujemy, że nasze produkty są zgodne ze wszystkimi aktualnymi przepisami o ochronie środowiska obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. 3. Gwarantujemy, że kontrakt zostanie podpisany zgodnie z polskimi przepisami o ochronie środowiska, wg. wymagań Zamawiającego. Miejscowość, data:.. Podpis(y): L p Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy 1 2

12 Strona 12 Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego Miejscowość/Data pieczęć firmy O F E R T A 1. Nazwa i adres oferenta: Przedmiot oferty: Regały wysokiego składowania komplet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AO/2010/ Cena oferty łącznie: Wariant I podstawowy Netto (złotych) % VAT Kwota VAT (złotych) Brutto (złotych) Wariant II (opcjonalny) z regałami półkowymi w zautomatyzowanym układzie obsługi i składowania towarów drobnicowych Netto (złotych) % VAT Kwota VAT (złotych) Brutto (złotych) 4. Gwarancja:. 5. Termin realizacji (dostawa i montaż).. 6. Warunki płatności:.. 7. Ważność oferty: 8. Załączniki do oferty:. 9. Oświadczamy iż: - zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz z jego wszystkimi załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń, - załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania oferty.... podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 03-10-2011 r. W związku z realizacją projektu @kademia na rzecz rozwoju ICT studia podyplomowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo