Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny Program studiów pedagogika studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2012/2013

2 Spis treści 1. Nazwa instytutu prowadzącego kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Język, w jakim prowadzone są zajęcia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku studiów Możliwości dalszego kształcenia Ogólne cele kształcenia na kierunku pedagogika Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni Zasady rekrutacji, wymagania wstępne - konieczne kompetencje kandydatów Określenie obszarów kształcenia i dyscyplin naukowych Określenie dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia Opis zakładanych efektów kształcenia, przyjętych uchwałą Senatu Karty przedmiotów/modułów z uwzględnieniem sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne) Wskaźniki Pozostałe informacje Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału biorąca udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia) Załączniki.37 Załącznik 1 Warunki rekrutacji.37 Załącznik 2 Praktyki Regulamin praktyk Instrukcje praktyk

3 1. Nazwa instytutu prowadzącego kierunek studiów Instytut Humanistyczny 2. Nazwa kierunku studiów Pedagogika 3. Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia, licencjackie 4. Profil kształcenia Profil ogólnoakademicki 5. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 6. Język, w jakim prowadzone są zajęcia Studia prowadzone w języku polskim, z wyjątkiem modułu język obcy 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Kwalifikacje pierwszego stopnia, tytuł zawodowy licencjata 8. Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Studia licencjackie trwają 6 semestrów; w celu uzyskania dyplomu należy zdobyć 180 punktów ECTS 9. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku studiów Oferta programowa kierunku pedagogika odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów: - wychowawca w placówkach opieki całkowitej (dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.), - wychowawca w placówkach opieki częściowej (internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.), - wychowawca w placówkach szkolnych (świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.) - pedagog szkolny, - pedagog wychowawca terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.), - pedagog doradca konsultant (w Ośrodkach Adopcyjno Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.), - asystent i opiekun środowiskowy (w urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych), - przedszkola, zespoły lub punkty przedszkolne (publiczne i niepubliczne), - szkoły podstawowe i świetlice szkolne (publiczne i niepubliczne), - placówki pomocy dziecku i jego rodzinie, - jednostki samorządu terytorialnego, - instytucje organizujące czas wolny dla dzieci, - stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i inne instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny, - działalność gospodarcza. 3

4 10. Możliwości dalszego kształcenia Absolwent programu jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, magisterskich i studiów podyplomowych. 11. Ogólne cele kształcenia na kierunku pedagogika Cele sformułowane dla całego programu: Kategoria celów: wiedza (CW) C_W1 Przekazanie wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, nurty myśli pedagogicznej, metodologię, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami zwłaszcza filozoficznymi, społeczno-kulturowymi, historycznymi, biologicznymi, psychospołecznymi i medycznymi, stanowiącymi podstawę działalności pedagogicznej oraz jej historycznych i kulturowych uwarunkowań; C_W2 Przekazanie wiedzy filozoficznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, struktur i funkcjonowania instytucji wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, terapeutycznych systemu edukacji, oraz uczestników działalności społecznej, prawidłowości i zakłóceń procesów komunikowania, więzi społecznych, wychowania i nauczania - uczenia się; C_W3 Przekazanie wiedzy z zakresu subdyscyplin pedagogiki, dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej realizowanej w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, oraz bezpieczeństwa, projektowania, zasad etycznych oraz prowadzenia badań w pedagogice; Kategoria celów: umiejętności (CU) C_U1 Kształtowanie specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy do obserwowania, analizowania i diagnozowania problemów edukacyjnych, motywów ludzkiego zachowania, sytuacji i strategii działań praktycznych oraz projektowania, organizowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia i prezentowania badań naukowych przy wykorzystaniu ICT. C_U2 Kształtowanie u studentów umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych na bazie dorobku pedagogiki i innych dyscyplin, przy wykorzystaniu różnych kanałów, metod, technik, procedur i dobrych praktyk realizowanych w różnych sferach działalności pedagogicznej oraz nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji, komunikacji interpersonalnej ze specjalistami i odbiorcami spoza grona specjalistów, C_U3 Kształtowanie u studentów samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności pracy w zespole zgodnie z zasadami etycznymi, dostrzegania i analizowania dylematów etycznych we własnych działaniach i przewidywania skutków podejmowanych działań pedagogicznych, Kategoria celów: kompetencje społeczne (CK) C_K1 Kształtowanie u studentów pogłębionej refleksyjności na problemy innych, szczególnie pozbawionych szans na dobrą edukację i wychowanie, wrażliwości etycznej, postaw prospołecznych, aktywności, trudu, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności w projektowaniu działań zawodowych; C_K2 Umożliwienie studentom doskonalenia umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, przekonanie o potrzebie ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w realizacji indywidualnych i zespołowych profesjonalnych działań pedagogicznych. 4

5 12. Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni Uchwalą Senatu nr 15/000/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku określona została misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, jako Uczelni wypełniającej zadania edukacyjne, społeczne i kulturotwórcze, zgodne z zapisanymi wartościami i celami. W 2 Uchwały wskazano misję nadrzędną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przekształcenia jej w uczelnię akademicką, a jednym z działań w tym kierunku jest poszerzenie i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy. Misja PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim realizowana jest za pomocą celów, które określone zostały w dokumencie Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na lata , przyjętym uchwałą Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. Celem nadrzędnym rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest po osiągnięciu wymaganego prawem poziomu nauki i edukacji uzyskanie statusu uczelni akademickiej. W założeniu ma to być Akademia Gorzowska. Realizacji celu nadrzędnego służą cele strategiczne spójne z celem 2. oraz związanych z nim 3. i 4. - wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz wynikające z nich cele operacyjne. W ramach celu strategicznego: podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym. Jednym z najważniejszych działań przyjętych w Strategii PWSZ jest poszerzenie oferty o studia II stopnia. Realizacji takich zadań sprzyjać będzie uzyskanie zgody i prowadzenie kształcenia na poziomie studiów II stopnie na kierunku pedagogika, wymienianym w Strategii jako jeden z kierunków do poszerzenia oferty kształcenia. Realizacja strategii rozwoju PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, daje podstawy do osiągnięcia przez Uczelnię i jej pracowników założonych celów praktyczno-wdrożeniowych. W ramach podmiotowych relacji zachodzących w Uczelni, kadra pedagogiczna kształtuje nawyki i nastawienia studentów, wpływa na poziom zaspokojenia ich potrzeb intelektualno-kulturalnych. Plan życia studentów w dynamicznej rzeczywistości wymaga weryfikacji wartości, odpowiedzialności w dokonywanych wyborach, staje się głównym motywem skłaniającym ich do pracy nad sobą. Studenci coraz częściej w sposób naturalny odczuwają potrzebę przyspieszenia własnego rozwoju. Zaspokojenie potrzeby indywidualnego rozwoju ujawnia się u nich poprzez ich aktywność, która charakteryzuje się dobrowolnością zgodną z kierunkiem obranych przez siebie dążeń i założonymi planami, realizowanymi także poprzez dalsze kształcenie. 13. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni Uczelnia nie prowadzi kierunków o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia. 14. Zasady rekrutacji, wymagania wstępne - konieczne kompetencje kandydatów Rekrutacja na studia regulują szczegółowe warunki rekrutacji i tryby przyjęć na studia zawarte w Uchwale Senatu nr 32/000/2011 z 24 maja 2011 r., zmienioną Uchwałą Senatu nr 80/000/2011 z 20 grudnia 2011 r. 15. Określenie obszarów kształcenia i dyscyplin naukowych Na podstawie nowego podziału obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin, o którym szerzej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku, w sprawie obszarów wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowej i artystycznej, zapisano wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Do wyróżnionych ośmiu obszarów wiedzy należy: obszar nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, medycznych i obszar sztuki. W ramach każdego obszaru wyróżnione zostały dziedziny nauki/dziedziny sztuki. Pedagogikę zaliczono do obszaru wiedzy nauk społecznych. W obszarze nauk społecznych wyróżniono trzy dziedziny: dziedzinę nauk społecznych, dziedzinę nauk ekonomicznych i dziedzinę nauk prawnych. Pedagogikę można także zaliczyć do obszaru nauk humanistycznych. Wiele treści nauk pedagogicznych znajduje się w obszarze nauk humanistycznych czego wyrazem są uzyskane efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 5

6 16. Określenie dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) Pedagogikę zaliczono do dziedziny nauk społecznych. Pedagogika wywodzi się z filozofii, lecz czerpie również z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk psychologicznych i socjologicznych, z dorobku nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Ma ścisły związek z etyką, zwłaszcza z aksjologią, epistemologią, kulturoznawstwem, psychologicznymi teoriami rozwoju, makrosocjologią. Dziedzina nauk społecznych, to nowo określona w stosunku do obowiązującego prawa dziedzina, do której przynależy dziewięć dyscyplin naukowych, w tym pedagogika. Pedagogika łączy w sobie zakresy dwóch obszarów wiedzy zdefiniowanych w obszarach wiedzy humanistycznej i społecznej. Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Kształcenie pedagogiczne w obszarze nauk humanistycznych i społecznych na studiach I stopnia powinno wykorzystywać język i metody pedagogiki do opisu zjawisk i procesów edukacyjnych, ich modelowania, analizowania, gromadzenia i wykorzystywania wyników 17. Opis zakładanych efektów kształcenia, przyjętych uchwałą Senatu Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, określono wzorcowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów pedagogika. Zakładane ogólne efekty kształcenia dla kierunku pedagogika w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, określone zostały na podstawie wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim, które zostały przyjęte mocą Uchwały Senatu nr 81/000/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku. Efekty kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych zostały zaadoptowane na poziomie Uczelni, po to, aby program studiów na tym kierunku i prowadzony w tej Uczelni, zapewniał osiągnięcie przez absolwentów szczególnych efektów uczenia się. Opisy efektów kształcenia zostały dokonane w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Relacje między efektami kierunkowymi dla kierunku pedagogika a efektami obszarowymi nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przyporządkowanych temu kierunkowi, zostały zaprezentowane w Tabeli 1, za Rozporządzeniem w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla kierunku pedagogika. Zdefiniowane kierunkowe efekty kształcenia (EK) i ich relacje z efektami obszarowymi oraz standardami kształcenia nauczycieli określone zostały jako odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz standardów kształcenia nauczycieli. Przyjęto określoną konwencję numerowania efektów kształcenia, której symbolika podana została poniżej. 6

7 Objaśnienia oznaczeń w Tabeli 1: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia, W (po podkreślniku) kategoria wiedzy, U (po podkreślniku) kategoria umiejętności, K - (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych, H1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia, S1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia, PN standardy kształcenia nauczycieli JO (po podkreślniku) kategoria języka obcego TI (po podkreślniku) kategoria technologii informacyjnej EG (po podkreślniku) kategoria emisji głosu BHP (po podkreślniku) kategoria bezpieczeństwa i higieny pracy 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. 7

8 Tabela 1. Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika z uwzględnieniem standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Odniesienie efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Efekty kształcenia dla kierunku nauczycielskiego NAUCZYCIELSKA Wiedza (na temat) K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A_W02 H1A_W03 PN_W04 PN_W06 współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi H1A_W05 H1A_W03 PN_W04 współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychospołecznych i medycznych podstaw H1A_W05 PN_W03 PN_EG01 PN_BHP01 wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społecznokulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna 8

9 K_W04 K_W05 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne. psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym H1A_W05 S1A_W05 H1A_W04 S1A_W05 PN_W01 rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych K_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach S1A_W04 K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach S1A_W02 S1A_W03 PN_W05 głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń S1A_W05 S1A_W09 PN_W02 procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń 9

10 PN_TI01 podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji K_W09 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów H1A_W04 PN_W04 współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących S1A_W03 S1A_W08 S1A_W02 PN_W05 głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących K_W11 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania H1A_W06 PN_W04 współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów K_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych z których wywodzą się poszczególne metody S1A_W06 PN_W06 projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, PN_W10 metodyki wykonywania zadań norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne nauczanie 10

11 teorię i metodykę H1A_W04 w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych) K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych S1A_W09 PN_W07 PN_BHP01 struktury i funkcji systemu edukacji celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej S1A_W04 PN_W08 PN_W09 podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej H1A_W04 PN_W10 metodyki wykonywania zadań norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych) K_W17 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych PN_W11 PN_BHP01 bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna K_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego PN_W12 projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu 11

12 rozwoju zawodowego, K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych PN_W13 etyki zawodu nauczyciela Umiejętności K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązana z różnymi obszarami działalności pedagogicznej S1A_U01 S1A_U08 PN_U01 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorców ludzkich zachowań S1A_U02 S1A_U01 S1A_U06 S1A_U04 PN_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej S1A_U04 S1A_U06 S1A_U03 S1A_U08 PN_U03 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzinnym i obcym) H1A_U01 H1A_U03 PN_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) 12

13 i nowoczesnych technologii (ICT) H1A_U10 i nowoczesnych technologii PN_TI01 podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji PN_JO01 ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstytuowanie i prowadzenie podstawowych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań H1A_U02 H1A_U04 S1A_U01 S1A_U02 PN_U14 PN_TI02 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się z mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak H1A_U01 H1A_U06 H1A_U11 PN_U03 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych 13

14 i innych dyscyplin H1A_U12 K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów H1A_U07 PN_U06 PN_TI01 PN_EG01 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatyczynch, pozyskiwania i przetwarzania informacji ma wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy PN_JO02 ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorytetów H1A_U06 PN_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi S1A_U06 PN_U07 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi 14

15 strefami działalności pedagogicznej S1A_U07 etapami edukacyjnymi PN_U08 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań S1A_U04 S1A_U05 S1A_U06 PN_U05 PN_U11 PN_BHP01 posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna K_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie S1A_U06 PN_U09 PN_U10 potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym) potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje S1A_U05 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności 15

16 dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych S1A_U06 PN_U12 K_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczyć zadania, ma elementarne umiejętności organizowane pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych H1A_U05 PN_U13 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu S1A_U06 PN_U14 PN_U15 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego Kompetencje społeczne K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A_K01 H1A_K04 S1A_K02 PN_K01 PN_TI01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji PN_EG02 ma wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy 16

17 K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych PN_K03 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wskazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki S1A_K07 PN_K02 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej S1A_K04 PN_K04 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka K_K05 dostrzega i formalizuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04 S1A_K04 PN_K04 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A_K06 H1A_K04 PN_K05 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach S1A_K02 PN_K07 jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły 17

18 i instytucjach realizujących działania pedagogicznego i zdolny do porozumienia się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie H1A_K02 K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne S1A_K03 S1A_K05 PN_K06 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) 18

19 Relacje między standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu a efektami kierunkowymi dla kierunku pedagogika w odniesieniu do efektów obszarowych nauk humanistycznych i nauk społecznych zaprezentowane w Tabeli 2, za Rozporządzeniem w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla kierunku pedagogika. Zdefiniowane kierunkowe efekty kształcenia (EK) i ich relacje z efektami obszarowymi oraz standardami kształcenia nauczycieli określone zostały jako odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz standardów kształcenia nauczycieli. Przyjęto określoną konwencję numerowania efektów kształcenia, której symbolika podana została poniżej. Objaśnienia oznaczeń w Tabeli 2: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia, W (po podkreślniku) kategoria wiedzy, U (po podkreślniku) kategoria umiejętności, K - (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych, H1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia, S1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia, PN standardy kształcenia nauczycieli JO (po podkreślniku) kategoria języka obcego TI (po podkreślniku) kategoria technologii informacyjnej EG (po podkreślniku) kategoria emisji głosu BHP (po podkreślniku) kategoria bezpieczeństwa i higieny pracy 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. 19

20 Tabela 2. Efekty kształcenia dla kierunku nauczycielskiego, w odniesieniu do efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku nauczycielskiego NAUCZYCIELSKA Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Odniesienie EK dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Wiedza (na temat) PN_W01 rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych K_W04 K_W05 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne. psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym H1A_W05 S1A_W05 H1A_W04 S1A_W05 PN_W02 procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń S1A_W05 S1A_W09 PN_W03 wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychospołecznych i medycznych podstaw H1A_W05 PN_W04 współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin H1A_W02 H1A_W03 20

21 procesów naukowych K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi H1A_W05 H1A_W03 K_W09 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów H1A_W04 K_W11 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania H1A_W06 PN_W05 K_W06 ma podstawową wiedzę i rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach S1A_W04 głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach S1A_W02 S1A_W03 K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesów w nich zachodzących S1A_W03 S1A_W08 S1A_W02 PN_W06 projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A_W02 H1A_W03 21

22 do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju K_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych z których wywodzą się poszczególne metody S1A_W06 PN_W07 struktury i funkcji systemu edukacji celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych S1A_W09 PN_W08 podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej S1A_W04 PN_W09 specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej S1A_W04 PN_W10 metodyki wykonywania zadań norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz K_W13 K_W16 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej H1A_W04 H1A_W04 integracyjnych) 22

23 PN-W11 bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie K_W17 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych PN_W12 projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego, K_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju PN_W13 etyki zawodu nauczyciela K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych Umiejętności PN_U01 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązana z różnymi obszarami działalności pedagogicznej S1A_U01 S1A_U08 PN_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji K_U02 K_U08 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorców ludzkich zachowań posiada wątpliwość prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorytetów S1A_U02 S1A_U01 S1A_U06 S1A_U04 H1A_U06 PN_U03 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej S1A_U04 S1A_U06 S1A_U03 23

24 pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych S1A_U08 H1A_U01 K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się z mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin H1A_U06 H1A_U11 H1A_U12 PN_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzinnym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) H1A_U01 H1A_U03 H1A_U10 PN_U05 posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań S1A_U04 PN_U06 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi uznać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów H1A_U07 24

25 konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej PN_U07 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi strefami działalności pedagogicznej S1A_U06 S1A_U07 PN_U08 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi strefami działalności pedagogicznej S1A_U06 S1A_U07 PN_U09 potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym) K_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie S1A_U06 PN_U10 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie K_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie S1A_U06 25

26 PN_U11 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce S1A_U05 S1A_U06 PN_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych S1A_U05 S1A_U06 PN_U13 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczyciel., pedagogami i rodzicami uczniów K_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczyć zadania, ma elementarne umiejętności organizowane pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych H1A_U05 PN_U14 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstytuowanie i prowadzenie podstawowych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań H1A_U02 H1A_U04 S1A_U01 S1A_U02 K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu S1A_U06 26

27 PN_U15 potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu S1A_U06 Kompetencje społeczne PN_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A_K01 H1A_K04 S1A_K02 PN_K02 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wskazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki S1A_K07 PN_K03 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych PN_K04 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania S1A_K04 27

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI NAU2/3 efekty kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela MODUŁY 2 i 3 Po podkreślniku:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Załącznik 3. Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Symbol Opis efektu kształcenia Kod składnika opisu s-w-1 s-w-2 s-u-1 s-u-2 s-u-3 s-k-1 s-k-2 Wiedza: absolwent ma uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Załącznik do uchwały nr538 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu OPIS

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE

CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (POZIOM 6) PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie oznaczeń: P6S kod składnika opisu kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 119 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 119 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 119 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała nr 143 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Efekty kształcenia dla specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Pedagogika specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent: Symbol efektu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do Uchwały Senatu nr 34/2019 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Załącznik do uchwały nr 522 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 22/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA nr 22/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA nr 22/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia dla kierunku filologia, specjalność

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Knowledge: Graduate. Skills: Graduate. has the ability to search for, analyze, select and use information utilizing various sources and methods

Knowledge: Graduate. Skills: Graduate. has the ability to search for, analyze, select and use information utilizing various sources and methods Study programme: English Philology Speciality: Literary studies has the ordered of the English language at C2 level; knows the has the of literary studies terminology Study programme: English Philology

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 74 do uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE POZIOM STUDIÓW: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE POZIOM STUDIÓW: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Uniwersytet Śląski Wydział Teologiczny Załącznik nr 57 do uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE POZIOM STUDIÓW: STUDIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach nr 82 z dnia 26 kwietnia 2012 r EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 3. Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 U_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki uniwersalnych charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (ustawa o ZSK) charakterystyk drugiego stopnia dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW) charakterystyk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)** nauki humanistyczne (H) nauki społeczne (S)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)** nauki humanistyczne (H) nauki społeczne (S) Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2013 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1 EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: Pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Wiedza: absolwent zna i rozumie. Umiejętności: absolwent potrafi. Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Wiedza: absolwent zna i rozumie. Umiejętności: absolwent potrafi. Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Załącznik 1a SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU GERMANISTIK (FILOLOGIA GERMAŃSKA), SPECJALNOŚĆ: TRANSLATORIK (TRANSLATORYKA) (STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarne PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

DLA KIERUNKU GERMANISTIK (FILOLOGIA GERMAŃSKA), SPECJALNOŚĆ: LINGWISTYKA, TRANSLATORYKA, KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

DLA KIERUNKU GERMANISTIK (FILOLOGIA GERMAŃSKA), SPECJALNOŚĆ: LINGWISTYKA, TRANSLATORYKA, KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA Załącznik 1a SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU GERMANISTIK (FILOLOGIA GERMAŃSKA), SPECJALNOŚĆ: LINGWISTYKA, TRANSLATORYKA, KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA (LINGUISTIK, TRANSLATORIK, INTERKULTURELLE

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. kierunku Filologia polska, specjalność nauczycielska. studia pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki )

Specjalnościowe efekty kształcenia. kierunku Filologia polska, specjalność nauczycielska. studia pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki ) Specjalnościowe efekty kształcenia kierunku Filologia polska, specjalność nauczycielska studia pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki ) Symbol Opis efektu kształcenia Kod składnika opisu Absolwent

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE DLA KIERUNKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAKŁADANE DLA KIERUNKU EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁADANE DLA KIERUNKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika studia drugiego stopnia profil praktyczny Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Symbol Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 68/2012 z dnia 14.06.2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Edukacja Techniczno Informatyczna Załącznik nr 16 do uchwały

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika,

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów :stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Załącznik do Uchwały nr 80/2014 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia w Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych organizacja

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienia efektów do efektów obszarowych Symbol efektu

Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienia efektów do efektów obszarowych Symbol efektu EFEKTY KSZTAŁCENIA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE, STUDIA II STOPNIA, OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ M obszar kształcenia w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna Załącznik 3 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma WIEDZĘ: ogólnopedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Informacje ogólne o ukończonych studiach

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Informacje ogólne o ukończonych studiach ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole podstawowej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Education and

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Załącznik do Uchwały nr 10/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Efekty kształcenia Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ Kierunek: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela

Program przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela Program przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (obowiązuje studentów rozpoczynających zajęcia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU (MODUŁU KSZTAŁCENIA) SYLABUS

OPIS PRZEDMIOTU (MODUŁU KSZTAŁCENIA) SYLABUS OPIS PRZEDMIOTU (MODUŁU KSZTAŁCENIA) SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu (modułu) w języku polskim Psychologiczno-pedagogiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej 2. Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia angielska poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia angielska poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 dla: nazwa kierunku Filologia angielska poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. semin. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia angielska poziom kształcenia drugi profil kształcenia ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia angielska poziom kształcenia drugi profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 dla: nazwa kierunku Filologia angielska poziom kształcenia drugi profil kształcenia ogólnoakademicki Załącznik nr 2 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego w

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 1 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów: stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 37/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI STACJONARNE LICENCJAT

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI STACJONARNE LICENCJAT DOKUMENTACJA PODSTAWOWA PROGRAMU KSZTAŁCENIA będąca podstawą do podjęcia przez Senat PWSZ w Elblągu uchwały w sprawie określenia efektów dla prowadzonego w jednostce organizacyjnej programu na określonym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Fizyka poziom kształcenia drugi profil kształcenia ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Fizyka poziom kształcenia drugi profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 dla: nazwa kierunku Fizyka poziom kształcenia drugi profil kształcenia ogólnoakademicki Załącznik nr 29 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA DRUGIEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 U_W13 K_U01 K_U02 K_U03 Kierunkowe Efekty Kształcenia posiada podstawową wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku

UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia II stopnia Symbol kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA profil kształcenia: ogólnoakademicki Odniesienie efektów

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e

T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e W yższa Szkoła Kultury Fizycznej i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 1 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo