SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM"

Transkrypt

1 dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania dokumentami (DMS) przeznaczonego do nadzoru obiegu dokumentów generowanych podczas realizacji projektu PROTEUS. Jako podstaw do realizacji systemu wykorzystano oprogramowanie OpenKM Community instalowane pod systemem operacyjnym Windows Server Omówiono proces instalacji oraz konfiguracji serwera JBoss aplikacji Java. System zarz dzania dokumentami DMS umo liwia dost p rozproszonego zespo u konsorcjantów do zasobów informatycznych posadowionych w serwerze JBoss. Webowy interfejs u ytkownika, zgodny ze specyfikacj Web 2.0, powoduje, e nie jest wymagane instalowanie lokalnego oprogramowania klienckiego. Podkre lono bezpiecze stwo transferu danych pomi dzy serwerem i u ytkownikami osi gni te przez zaimplementowanie protoko u ssl wspomaganego wygenerowanym dla potrzeb systemu certyfikatem bezpiecze stwa oraz restrykcje przy nadawaniu praw dost pu. Omówiono wybrane elementy funkcjonalno ci systemu tak z pozycji u ytkownika jak i administratora. THE PROTEUS PROJECT DOCUMENTS MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTED OVER OpenKM The implementation of the Document Management System (DMS) dedicated for the supervising of the documents route, which are generated while realizing PROTEUS project, is presented. The base software for the system is the OpenKM Community installed under the Windows Server 2003 OS. The installation steps as well as the configuration process were discussed. Document Management System offers remote access to the IT resources, which are located in the JBoss server, dedicated for the scattered consortium team. The compliance of the web user interface with the Web2.0 specification causes there is no need to put in any local client software. It is emphasized, that the server-client data transfer security could be achieved thanks to ssl protocol implementation supported with the certificate which was created for the security reason and the restrictions while involving the users access. Some selected systems features intended for users as well as for the administrator use were discussed. 1. WST P System Zarz dzania Dokumentami (DMS Dokument Management System) w postaci cyfrowej pozwala na wydajne zarz dzanie du ymi zbiorami informacji, ich wprowadzanie, modyfikacje, przegl danie, przeszukiwanie, sterowanie hierarchicznym dost pem do zasobów DMS, a co najwa niejsze udost pnianie tak lokalnie, jak i w rodowisku rozproszonym u ytkowników, z zachowaniem bezpiecze stwa transferu danych. Efektem stosowania DMS jest uzyskanie du ej wydajno ci podczas przetwarzania danych, bezpiecze stwa ich przechowywania i transferu, atwego w u yciu, w polskiej wersji j zykowej, narz dzia niezb dnego podczas realizacji wspólnego zadania przez wielu wspó wykonawców zlokalizowanych w rozproszonych siedzibach. 217

2 2. SYSTEM DMS PIAP W OPARCIU O OPENKM 3.0 COMMUNITY System DMS PIAP zosta wdro ony dla potrzeb obs ugi unijnego projektu PROTEUS, przy którym wspó pracuje ze sob wiele instytucji (konsorcjantów) realizuj cych ró norakie zadania sk adaj ce si na jedno wspólne rozwi zanie finalne. Do wspomagania tego przedsi wzi cia, w zakresie koordynacji obiegu dokumentacji pomi dzy tymi instytucjami, zastosowano System Zarz dzania Dokumentami z wykorzystaniem pakietu oprogramowania. OpenKM 3.0 Community. O wyborze tego produktu zadecydowa y wcze niej wymienione cechy u ytkowe Czym jest OpenKM? OpenKM jest systemem zarz dzania dokumentami, wyposa onym w webowy interfejs u ytkownika, nie wymagaj cy instalowania lokalnego oprogramowania klienckiego. Oznacza to, e system ten umo liwia wspó prac tak grup pracowniczych zlokalizowanych w tej samej siedzibie, jak i zespo u rozproszonego komunikuj cego si przy pomocy sieci Internetowej. Ta funkcjonalno decyduje o technologicznej atrakcyjno ci tego rozwi zania. Dodatkowo system ten umo liwia wybór wersji j zykowej oraz udost pnia zdalne administrowanie systemem. W OpenKM znajduj zastosowanie takie technologie open source, jak J2EE, JBoss, Ajax web (GWT) oraz Jackrabbit (lucene). Technologia J2EE (Java Platform, Enterprise Edition) definiuje standard tworzenia aplikacji w j zyku programowania Java oparty o wielowarstwow architektur komponentow. Komponenty s zwykle osadzane na serwerze aplikacyjnym obs uguj cym Java Enterprise. JBoss pe ni funkcj serwera aplikacji w Javie na licencji LGPL, na bazie technologii Enterprise JavaBeans (EJB). Serwer ten zosta napisany w ca o ci w j zyku Java, dzi ki czemu JBoss jest dost pny dla niemal wszystkich platform. JBoss implementuje pe en zestaw us ug J2EE. Istot technologii Enterprise JavaBeans jest tworzenie komponentów (ziarna) EJB, które s osadzane na serwerze aplikacji JBoss, sk d s udost pniane lokalnie lub zdalnie przez protokó RMI (zdalne wywo ywanie metod obiektów) poprzez IIOP (Internet Inter-ORB Protocol). Trzy g ówne ziarna EJB to: Sesyjne EJB u ywane do umieszczania w nich logiki aplikacji - czyli kodu, który przetwarza dane, Encyjne EJB reprezentuj ce w sposób obiektowy dane (np. dostarczaj obiektowego spojrzenia na relacyjn baz danych). Ziarna sterowane komunikatami wykorzystywane w przetwarzaniu asynchronicznym i w zaawansowanych modelach wspó pracy oprogramowania. Np. model abonentdostawca: bean rejestruje si jako dostawca pewnej us ugi, klienci mog zarejestrowa si jako abonenci. W pakiecie instalacyjnym, który mo na pobra ze strony producenta OpenKM dost pne jest oprogramowanie wraz z serwerem JBoss zapewniaj cym wspó prac z aplikacj. Domy lnie OpenKM wspó pracuje z baz danych HyperSQL (freeware). Opcj t mo na zmieni w drodze bezpo redniej modyfikacji plików konfiguracyjnych. Do programowania w j zyku Java - podczas implementacji systemu wykorzystywane jest darmowe oprogramowanie firmy Sun Microsystems Java Development Kit (JDK) tu, w wersji dla Microsoft Windows. 218

3 2.2. Implementacja sytemu System OpenKM zosta zaimplementowany w serwerze wyposa onym w system operacyjny Windows Server Wymaga o to zainstalowania systemu, jego skonfigurowania oraz wygenerowanie i zaimplementowanie certyfikatu bezpiecze stwa Instalacja systemu w serwerze Windows 2003 Pobranie (ze strony i instalacja Java Developer Kit (JDK) 6.0 Pobranie (ze strony i instalacja systemu OpenKm ver 3.0 community - plik OpenKM-3.0-RC1_JBoss GA.zip zawieraj cy serwer aplikacji JBoss Domy lnym adresem systemu OpenKM jest Konfiguracja systemu w serwerze Windows 2003 Konfiguracja systemu obejmuje: zdefiniowanie bezpiecznego po czenia https na bazie certyfikatu ssl z wykorzystaniem portu Uwzgl dniaj cy te wymogi plik konfiguracyjny serwer.xml zamieszczono w za czniku A. skonfigurowanie us ugi z wykorzystaniem stosowanego w PIAP serwera pocztowego ni.piap.pl. Uwzgl dniaj cy to zdefiniowanie plik konfiguracyjny mail-service.xml zamieszczono w za czniku B skonfigurowanie parametrów pracy Systemu Zarz dzania Dokumentami. Plik konfiguracyjny OpenKM.cfg zamieszczono w za czniku C Generowanie certyfikatu Do wygenerowania certyfikatu zastosowano narz dzie keytool dostarczane z pakietem JDK6. W tym celu z konsoli, w katalogu uruchomieniowym C:\Program Files\Java\jdk\bin\ ) nale y poda polecenie : keytool genkey v -alias serverx dname "CN=serverX,OU=IT,O=JPC,C=GB" - keypass password -keystore serverx.jks -storepass password -keyalg "RSA" - sigalg "MD5withRSA" -keysize validity 3650 Wygenerowane Certyfikaty Java znajduj si w katalogu uruchomieniowym narz dzia keytool. Docelowo, w systemie Windows 2003, certyfikaty powinny by przechowywane w pliku: C:\Program Files\Java\jre6\lib\security\cacerts W celu zaimportowania certyfikatu ssl do zbioru certyfikatów Java w Serwerze Windows 2003 nale y uruchomi polecenie: keytool import -alias serverx -file serverx.cer -keystore "C:\Program Files\Java\jre6\lib\security\cacerts" Po tej operacji klienci maj mo liwo korzystania z serwera Windows 2003 przy u yciu bezpiecznego po czenia z wykorzystaniem protoko u https. Konfiguracja bezpiecznego po czenia odno nie samej aplikacji OpenKM zosta a przedstawiona w punkcie Architektura systemu DMS PIAP Jak wcze niej przedstawiano, architektura systemu DMS obejmuje serwer JBoss posadowiony na serwerze sprz towym Windows Server 2003 oraz do czonych do niego u ytkowników lokalnych oraz odleg ych z wykorzystaniem bezpiecznego po czenia internetowego. Do korzystania z systemu wymagane jest zainstalowanie na komputerze stanowiskowym przegl darki internetowej oraz klienta Java. 219

4 Serwer JBoss jest udost pniany klientowi przez Serwer WWW, na którym posadowiona jest witryna internetowa pe ni ca rol ramki. Ramka ta dostosowuje si w sposób dynamiczny do rozdzielczo ci ekranu klienta. Ramka wy wietla szyfrowan zawarto witryny Serwera JBoss. Rys. 1. Architektura systemu DMS PIAP Bezpieczny dost p wspó u ytkowników Bezpieczny dost p do danych zapewnia protokó https. Zapewnia on szyfrowanie podczas transferu danych serwer-klient Bezpieczny dost p wspó u ytkowników do wspólnych zasobów to tak e odpowiednio przypisane prawa dost pu do poszczególnych katalogów i dokumentów. Z dost pu do posadowionych w serwerze dokumentów mog korzysta wy cznie u ytkownicy uprawnieni Bezpiecze stwo danych Jednym z elementów bezpiecze stwa danych jest ich systematyczne archiwizowanie (backup). Z istoty funkcjonowania serwera JBoss wynika, e zarówno repozytorium jak i wersje plików s zapisywane w jednym pliku *.dat. Z tego powodu jako metod archiwizacji przyj to backup pe ny. Backup zachodzi w dwóch fazach: faza pierwsza, to archiwizacja w serwerze Windows 2003, na którym jest zaimplementowany JBoss, faza druga, to przetwarzanie kopii bezpiecze stwa w serwerze backupowym PIAP. Przed wykonaniem backupu nale y zatrzyma server JBoss, uruchamiaj c przewidziany do tego celu skrypt shutdown.bat. Po zatrzymaniu serwera tworzona jest kopia bezpiecze stwa ca ego katalogu g ównego, w którym znajduje si zarówno serwer (pliki konfiguracyjne, baza danych HyperSQL) jak i repozytorium (pliki w formacie *.dat). Po utworzeniu kopii nale y uruchomi serwer przy u yciu przewidzianego do tego celu skryptu run.bat. W przypadku udost pniania serwera z opcj do korzystania przez u ytkowników zewn trznych skrypt ten uruchamia si z parametrem b

5 Kopia bezpiecze stwa DMS jest posadawiana w okre lonej lokalizacji serwera Windows 2003, udost pnionej lokalnemu serwerowi backupowemu PIAP, gdzie zachodzi dalsze przetwarzanie, zgodnie z przyj t polityk bezpiecze stwa i wg harmonogramu zaprojektowanego w tym serwerze. Przyj ta jest tu zasada, e procesem archiwizacji w fazie drugiej zarz dza wy cznie serwer backupowy Korzystanie z systemu DMSPIAP Korzystanie z pozycji u ytkownika systemu Jak wynika z funkcjonalno ci systemu, umo liwia ona wspó korzystanie zespo ów u ytkowników rozproszonych, o odleg ym dost pie do serwera DMS, z wykorzystaniem narz dzi internetowych. Do zainicjowania pracy w rodowisku DMS wymagana jest jedynie przegl darka internetowa. W celu jak najpe niejszego wykorzystania systemu DMS, zaleca si stosowanie przegl darki Mozilla Firefox. Po uruchomieniu przegl darki i podaniu adresu IP lokalizacji serwera systemu DMS uzyskuje si dost p do jego zasobów (repozytorium). Sposób prezentacji zasobów, to podzbiór katalogów wchodz cych w sk ad systemu, przypisany do wykorzystywania przez okre lonego u ytkownika. Takie podzbiory s definiowane uprawnieniami dost pu ka dego z u ytkowników systemu. Rys. 2. Widok repozytorium systemu DMS PIAP Zasoby systemu, do których okre lony u ytkownik nie ma uprawnie s dla niego niewidoczne, zasoby z prawem do odczytu oznaczone s kolorem czerwonym, a zasoby z pe nymi prawami s zaznaczone kolorem ó tym. Katalog Moje Dokumenty zawiera katalog domowy u ytkownika. W systemie DMS definiuje si zarówno u ytkowników jak i grupy, do których przypisuje si u ytkowników pe ni cych te same role w sytemie. 221

6 Wybrane funkcje systemu podczas dodawania dokumentu do okre lonego katalogu u ytkownik ma mo liwo poinformowania o tym wskazanych u ytkowników systemu. U ytkownicy ci otrzymaj wiadomo na swój adres . blokada dokumentu: pobranemu z zasobów systemu dokumentowi mo na przypisa status zablokowany na czas przetwarzania go, ograniczaj c prawo dost pu do niego innym u ytkownikom do prawa tylko do odczytu. Karta W a ciwo ci umo liwia odczyt statusu, w tym informacji o tym, kto aktualnie edytuje ten dokument. historia: wprowadzenie zmodyfikowanego pliku do systemu powoduje nadanie mu nowego indeksu (numer wersji); poprzednie numery wersji mo na odczyta na karcie Historia. Mo na równie otworzy dokument w poprzedniej wersji lub przywróci dokument zmodyfikowany do wersji poprzedniej wersji z zachowaniem wcze niej przypisanego numeru wersji. subskrypcja monitorowania dokumentu: po wybraniu takiego dania, zmiany statusu dokumentu mog by raportowane u ytkownikowi systemu drog ow. notatki: ka dy plik poddany przetwarzaniu mo e by opatrzony notatk. Notatka nie podlega modyfikacji przez kolejnych u ytkowników. Ka da wersja dokumentu mo e posiada jedn notatk. kopiowanie odno ników do dokumentów: ta opcja dost pna jedynie w odpowiednio skonfigurowanej przegl darce Mozilla Firefox umo liwia kopiowanie lokalizacji URL dokumentu z poziomu DMS. wyszukiwanie: w systemie OpenKM istnieje mo liwo pe notekstowego wyszukiwania danych w wielu powszechnie stosowanych formatach, w tym dokumentach PDF, TXT, MS Office, OpenOffice, a tak e w znacznikach ID3 dla formatu MP3, czy w znacznikach EXIF (EXtended Interchange Format) dla formatu JPEG Korzystanie z pozycji administratora Administrator ma dost p do pe nego repozytorium niezale nie od uprawnie nadawanych przez u ytkowników w ramach przypisanych im uprawnie. Administrator swoje zadania wykonuje na karcie Administracja Rys. 3. Widok statystyk systemu DMS PIAP 222

7 Wybrane funkcje Administratora systemu Przegl danie statystyk: Administrator ma dost p do statystyk DMS takich jak rozmiar repozytorium, liczba dokumentów oraz liczba folderów Zarz dzanie sesjami u ytkowników: Administrator monitoruje bie ce sesje u ytkowników w systemie. Ma on przy tym prawo do przerwania sesji u ytkownika (zabicie sesji), co jest istotne zw aszcza przy usuwaniu zawieszonych na okres karencji sesji (zombie) pozosta ych po niezamierzonym przez u ytkownika zerwaniu komunikacji klientserwer. Nadawanie uprawnie do katalogów i dokumentów: Administrator nadaje uprawnienia do katalogów lub dokumentów u ytkownikom i grupom, zgodnie z polityk w a ciciela DMS (Kierownika projektu PROTEUS). Opcje uprawnie to: odczyt i/lub zapis. U ytkownik posiadaj cy prawo odczytu i zapisu do okre lonego podzestawu repozytorium, mo e nadawa prawa innym u ytkownikom i grupom w nadzorowanym przez siebie obr bie. Nadawanie uprawnie do poszczególnych katalogów lub plików przeprowadza si w repozytorium, poprzez wybranie okre lonego zasobu i przypisanie mu wybranych uprawnie. Zarz dzanie u ytkownikami i grupami u ytkowników: zgodnie z polityk w a ciciela DMS, Administrator wprowadza lub usuwa u ytkowników. Dodaj c u ytkownika okre la si jego UID ( Unikalny Identyfikator w formacie ci gu znakowego), wprowadza si adres stosowany przez tego u ytkownika, jego has o do systemu, okre la si status aktywno ci (aktywny-nieaktywny) oraz przypisuje mu si rol (grup ). Ka dy u ytkownik musi mie przypisan co najmniej rol User Role, która uprawnia do u ywania systemu. Liczba ról nie jest ograniczona. U ytkownicy pe ni cy te same role czeni s w grupy. U atwia to zarz dzanie uprawnieniami u ytkowników, realizowanymi w tej opcji zbiorczo. W systemie DMS nazwy grup s to same z nazwami ról. Przegl danie zdarze : ta opcja umo liwia monitorowanie operacji wykonywanych w systemie przez dowolnego u ytkownika lub przez system. Wyszukiwanie: poza mo liwo ciami wyszukiwania dost pnymi dla u ytkownika, administrator dysponuje rozszerzonymi opcjami takimi jak wyszukiwanie zablokowanych dokumentów oraz pisanie zapyta SQL do bazy. 3. PODSUMOWANIE Systemy DMS s w Polsce wykorzystywane w ma ym stopniu wiadczy o tym liczba dost pnych publikacji na ten temat. Spowodowane jest to niewiedz potencjalnych odbiorców. Taki system mo na zastosowa w ka dej firmie, która ma z du ymi ilo ciami dokumentów tworzonych przez ró ne osoby. Warto zainteresowa si tego typu rozwi zaniami, aby podnie wydajno pracy w swojej firmie. 223

8 4. ZA CZNIK A Konfiguracja pliku C:\WWW\dmspiap\ server\default\deploy\jboss-web.deployer\serwer.xml <Server> <Listener classname="org.apache.catalina.core.aprlifecyclelistener" SSLEngine="on" /> <Listener classname="org.apache.catalina.core.jasperlistener" /> <Service name="jboss.web"> <Connector port="8088" address="${jboss.bind.address}" maxthreads="250" maxhttpheadersize="8192" emptysessionpath="true" protocol="http/1.1" enablelookups="false" redirectport="7443" acceptcount="100" connectiontimeout="20000" disableuploadtimeout="true" /> <Connector port="7443" protocol="http/1.1" SSLEnabled="true" maxthreads="150" scheme="https" secure="true" clientauth="false" strategy="ms" address="${jboss.bind.address}" keystorefile="${jboss.server.home.dir}/conf/pryszawa" keystorepass="password" truststorefile="${jboss.server.home.dir}/conf/pryszawa" truststorepass="password" sslprotocol="tls"/> <Engine name="jboss.web" defaulthost="localhost"> <Realm classname="org.jboss.web.tomcat.security.jbosssecuritymgrrealm" certificateprincipal="org.jboss.security.auth.certs.subjectdnmapping" allrolesmode="authonly"/> <Host name="localhost" autodeploy="false" deployonstartup="false" deployxml="false" configclass="org.jboss.web.tomcat.security.config.jbosscontextconfig" > <Valve classname="org.apache.catalina.authenticator.singlesignon" /> <Valve classname="org.jboss.web.tomcat.service.jca.cachedconnectionvalve" cachedconnectionmanagerobjectname="jboss.jca:service=cachedconnectionmanager" transactionmanagerobjectname="jboss:service=transactionmanager" /> </Host> </Engine> </Service> </Server> 224

9 5. ZA CZNIK B Konfiguracja pliku C:\WWW\dmspiap\ server\default\deploy\mail-service.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- $Id: mail-service.xml :48:15Z $ --> <server> <!-- Mail Connection Factory --> <mbean code="org.jboss.mail.mailservice" name="jboss:service=openkm"> <attribute name="jndiname">java:/mail/openkm</attribute> <attribute name="user">user</attribute> <attribute name="password">password</attribute> <attribute name="configuration"> <!-- A test configuration --> <configuration> <!-- Change to your mail server prototocol --> <property name="mail.store.protocol" value="pop3"/> <property name="mail.transport.protocol" value="smtp"/> <!-- Change to the user who will receive mail --> <property name="mail.user" value="user"/> <!-- Change to the mail server --> <property name="mail.pop3.host" value="ni.piap.pl"/> <!-- Change to the SMTP gateway server --> <property name="mail.smtp.host" value="ni.piap.pl"/> <!-- The mail server port --> <property name="mail.smtp.port" value="25"/> <property name="mail.smtp.starttls.enable" value="true"/> <property name="mail.smtp.auth" value="true"/> <!-- Change to the address mail will be from --> <property name="mail.from" <!-- Enable debugging output from the javamail classes --> <property name="mail.debug" value="false"/> </configuration> </attribute> <depends>jboss:service=naming</depends> </mbean> </server> 225

10 6. ZA CZNIK C Konfiguracja pliku C:\WWW\dmspiap\OpenKM.cfg # Default configuration values # Default configuration values # repository.config=repository.xml # repository.home=repository # system.user=system # default.user.role=userrol # default.admin.role=adminrol # principal.adapter=es.git.openkm.core.principal.databaseprincipaladapter max.file.size=100 # max.search.results=25 # system.demo=off # system.ocr=/usr/local/bin/tesseract application.url=https://dmspiap.piap.pl:7443/openkm/es.git.openkm.frontend.main/index.jsp # default.lang= subscription.message.subject=dms PIAP - subskrypcja {2} subscription.message.body=<b>dokument: </b>{2}<br/><b>link: </b>{0}<br/><b>uzytkownik: </b>{3}<br/><b>zdarzenie: </b>{4}<br/><b>komentarz:</b>{5} notify.message.subject=dms PIAP - Powiadomienie notify.message.body=<b>uzytkownik: </b>{3}<br/><b>nazwa Dokumentu: </b>{2}<br/><b>link: </b>{0}<br/><b>sciezka: </b>{1}<br/><b>wiadomosc: </b>{4}<br/>, gdzie: Cyfry od 0 do 5 s to zmienne, które wykorzystujemy do spersonalizowania otrzymywanych od systemu wiadomo ci {5} - comment SUBSCRIPTION SUBJECT {0} - event type NOTIFY SUBJECT {1} - document path {0} - document path {2} - document name {2} - document name SUBSCRIPTION BODY {0} - document url {1} - document path {2} - document name {3} - user id {4} - event type NOTIFY BODY {0} - document url {1} - document path {2} - document name {3} - user id {4} - message 226

11 7. LITERATURA 1. Praca Zbiorowa, 2005 r., JBoss 4.0 Podr cznik Administratora, Helion 2. Praca zbiorowa, 2005 r., J2EE. Vademecum profesjonalisty, Helion 3. Bill Burke, Richard Monson-Haefel, 2007 r., Enterprise JavaBeans 3.0, Helion 4. M. Yuan, 2007 r., JBoss Seam, Prentice Hall 227

WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA

WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA dr in. Marian Wrzesie Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA Zaprezentowano implementacj systemu wektorowej archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19 Spis tre ci O autorze...17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security...19 1.1. Wst p... 19 1.2. Bezpiecze stwo punktów styku z Internetem oraz innym sieciami... 20 1.2.1. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo