Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,"

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Pełnieniu funkcji mentora dla spółdzielni socjalnych w projekcie Podkarpackie spółdzielnie socjalne. 1) Czas realizacji usługi Od daty zawarcia umowy do 30 września 2012 r... Termin składania ofert: Rzeszów: Pełnienie funkcji mentora dla spółdzielni socjalnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel , , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji mentora dla spółdzielni socjalnych. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Pełnieniu funkcji mentora dla spółdzielni socjalnych w projekcie Podkarpackie spółdzielnie socjalne. 1) Czas realizacji usługi Od daty zawarcia umowy do 30 września 2012 r. Czas pracy - 20 godzin na jeden miesiąc na 1 spółdzielnię socjalną. Liczba spółdzielni socjalnych: łącznie 9, w tym 6 nowopowstałych i 3 istniejące przyjmujące nowych członków. Czas pracy w godzinach od 8.00 do w dniach od poniedziałku do soboty. Dziennie nie więcej niż 8 godzin. 2) Miejsce realizacji usługi i branża spółdzielni socjalnej Osoba fizyczna, która będzie pełniła funkcję mentora musi dojeżdżać do siedziby spółdzielni. Wszystkie spółdzielnie mają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Realizacja usługi w siedzibie spółdzielni. Siedziby

2 spółdzielni: 1. Przemyśl - siedziba, miejsce prowadzenia dzielności przez spółdzielnię socjalną Piękny Przemyśl Branża: tereny zielone. 2. Lubaczów siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej Samarytanin, Branża: catering. 3. Przeworsk siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej Art. Branża: usługi remontowo-budowlane. 4. Dębno siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej Dębnianka Branża: gastronomiczna. ss istniejąca. 5. Leżajsk siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej Bajkolandia, Branża: przedszkole. ss istniejąca. 6. Stalowa Wola siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej Pięć PLUS, Branża: usługi sprzątania, ss istniejąca. 7. Niechobrz, siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej SARTA Krawiectwo, bar, gastronomia. 8. Kolbuszowa siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej SMAK Branża: gastronomia. 9. Rzeszów siedziba, miejsce prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej Kolar Beauty, Branża: kosmetyczna. 3) Zakres obowiązków zakres prac na 1 spółdzielnię socjalną. a) zapewnienie pełnego wsparcia merytorycznego (dzielenie się wiedzą i doświadczeniem dot. branży/ach, w której działalność prowadzi spółdzielnia socjalna) w trakcie kolejnych miesięcy jej funkcjonowania; b) pomoc w opracowaniu indywidualnych programów pracy; c) pomoc w opracowaniu harmonogramów działań; d) budowanie u członków-założycieli świadomości funkcjonowania spółdzielni; e) pomoc w wypadku trudności dot. dokumentacji, w rozstrzyganiu kwestii spornych pomiędzy członkami spółdzielni; f) pomoc w sprawach formalnych i urzędowych dot. działalności spółdzielni g) przekazywanie do siedziby RARR S.A. Specjaliście ds. monitoringu sprawozdań miesięcznych z pracy mentora w terminie do 3 dnia każdego następnego miesiąca; h) współpraca z Koordynatorem projektu, Specjalistą ds. rozliczania udzielonego wsparcia finansowego i Specjalistą ds. monitoringu i ewaluacji. i) pomoc merytoryczna w prowadzeniu bieżącej dzielności spółdzielni socjalnej, a w szczególności pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, formalności, pozwoleń itp. W tym tematyka: prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, prowadzenia księgowości, formalności związane z prowadzeniem działalności danej spółdzielni np. gastronomiczne, kosmetyczne, budowlane, tereny zielone, sanitarne, transportowe. j) przygotowanie wszelkiej dokumentacji celem rozliczenia udzielonego wsparcia dla spółdzielni - stały kontakt z RARR S.A. w tym zakresie, Wnioski o płatność wraz załącznikami, przygotowanie dokumentów do kontroli przez RARR i WUP. k) Inne czynności zlecane bezpośrednio przez zarząd spółdzielni w zakresie działalności spółdzielni. Czynności te będą wymagały każdorazowo zgody koordynatora projektu. l) Comiesięcznie zakres prac na rzecz przypisanej mentorowi spółdzielni socjalnej będzie uzgadniany na postawie miesięcznego planu pracy zatwierdzanego przez koordynatora projektu natomiast faktycznie zrealizowane na postawie miesięcznego sprawozdania z pracy mentora. ł) Osoba, która będzie pełniła funkcje mentora musi dojeżdżać do siedziby spółdzielni. m) Mentorzy mają obowiązek informować za pomocą poczty elektronicznej

3 każdorazowo koordynatora projektu o planowanej wizycie w siedzibie spółdzielni socjalnej na 3 dni przed. 4) Sprawozdawczość, rozliczanie się z wykonanej usługi Wykonawca ma obowiązek składać sprawozdanie miesięczne. Sprawozdanie składa się po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie do 5 dnia miesiąca następnego. Wzór sprawozdania - Załącznik nr 7 do siwz. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe wykonawca prowadzi i składa oddzielnie dla każdej spółdzielni socjalnej. 5) Płatności Płatność za usługę będzie za każdy miesiąc po zakończeniu miesiąca. Płatność będzie po przedłożeniu rachunku/faktury. Płatność będzie na podstawie podpisanego przez koordynatora projektu protokołu odbioru wykonanych usług za dany miesiąc i faktury/rachunku. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia w danym miesiącu, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia za dany miesiąc. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego. 6) Potencjał kadrowy: Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić dla jednej spółdzielni co jedną osobę fizyczną (mentora). Jedna osoba fizyczna może być mentorem dla nie więcej niż trzech spółdzielni socjalnych. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany poprzez osoby wskazane w ofercie tzn., że funkcje mentora będą pełniły osoby wskazane w ofercie. Wymagane kwalifikacje od osób fizycznych, które będą sprawować funkcję mentora. a) wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, b) wymagane doświadczenie: prowadzenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert własnej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Doświadczenie to będzie uznana przez zamawiającego pod warunkiem, ze mentor wykaże że przez ten okres nie zalegał z płatnością podatków i składek. c) Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby które będą mentorami spełniają określone wymagania Na potwierdzenie powyższego wykonawca musi dostarczyć: - życiorys zawodowy dla każdej osoby fizycznej/mentora, 7) Zastrzeżenie: w przypadku dwukrotnego zgłoszenia przez beneficjenta pomocy (spółdzielnię socjalną) uwag w formie pisemnej co do przygotowania merytorycznego mentora i wykonywanych usług - RARR S.A. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy lub zobowiązania oferenta do wskazania innej osoby posiadającej właściwe wymagane kwalifikacje i właściwe wywiązywanie się z obowiązków. 8) Cena W ofercie wykonawca podaje cenę za świadczenie usługi mentora dla 1 spółdzielni. Cena za 1 m/1 ss -... zł brutto Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym min: - koszty Zatrudnianie pracowników, którzy będą brali udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym osób fizycznych z odpowiednimi wymaganymi przez zamawiającego kwalifikacjami - koszty dojazdów, ewentualnych noclegów, - koszty bezpieczne - materiałów biurowych - podatki, opłaty, 9) Podział na części Przedmiot niniejszego zamówienia

4 został podzielony na 3 części. Do każdej części oddzielnie składa się ofertę. Wykonawca może składać ofertę na nie więcej niż jedną część zamówienia. Każda część zamówienia obejmuje trzy spółdzielnie socjalne. Podział na części: Część nr 1 1. Spółdzielnia socjalna Piękny Przemyśl, siedziba Przemyśl, branża: tereny zielone. 2. Spółdzielnia socjalna Samarytanin, siedziba Lubaczów, branża: catering. 3. Spółdzielnia socjalna Art., siedziba Przeworsk, branża: usługi remontowo-budowlane. Część nr 2 4. Spółdzielnia socjalna Dębnianka, siedziba Dębno, branża: gastronomiczna, ss istniejąca. 5. Spółdzielnia socjalna Bajkolandia, siedziba Leżajsk, branża: przedszkole, ss istniejąca. 6. Spółdzielnia socjalna Pięć PLUS, siedziba Stalowa Wola, branża: usługi sprzątania, ss istniejąca. Część nr 3 7. Spółdzielnia socjalna SARTA, siedziba Niechobrz, branża: Krawiectwo, bar, gastronomia. 8. Spółdzielnia socjalna SMAK, siedziba Kolbuszowa, branża: gastronomia. 9. Spółdzielnia socjalna Kolar Beauty, siedziba Rzeszów, Branża: kosmetyczna. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Podkarpackie spółdzielnie socjalne. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL /10-00 zawarta w dniu 11 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Część nr 1 1. Spółdzielnia socjalna Piękny Przemyśl, siedziba Przemyśl, branża: tereny zielone. 2. Spółdzielnia socjalna Samarytanin, siedziba Lubaczów, branża: catering. 3. Spółdzielnia socjalna Art., siedziba Przeworsk, branża: usługi remontowo-budowlane. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

5 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ACCOUNT OFFICE Marzanna Szczudlińska, ul. T. Bairda 28/36, Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,29 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 26721,00 Oferta z najniższą ceną: 26721,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26721,00 Waluta: PLN. Część NR: 2 Nazwa: 4. Spółdzielnia socjalna Dębnianka, siedziba Dębno, branża: gastronomiczna, ss istniejąca. 5. Spółdzielnia socjalna Bajkolandia, siedziba Leżajsk, branża: przedszkole, ss istniejąca. 6. Spółdzielnia socjalna Pięć PLUS, siedziba Stalowa Wola, branża: usługi sprzątania, ss istniejąca.. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: EP PROJECT Edyta Kozera, ul. 11go Listopada 14/59, Radom, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,29 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 26721,00 Oferta z najniższą ceną: 26721,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51282,00 Waluta: PLN. Część NR: 3 Nazwa: 7. Spółdzielnia socjalna SARTA, siedziba Niechobrz, branża: Krawiectwo, bar, gastronomia. 8. Spółdzielnia socjalna SMAK, siedziba Kolbuszowa, branża: gastronomia. 9. Spółdzielnia socjalna Kolar Beauty, siedziba Rzeszów, Branża: kosmetyczna.. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

6 The Quality of Life Ireneusz Tomasz Kozera, Tłuste 43, Tłuste, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,29 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 26721,00 Oferta z najniższą ceną: 26721,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26721,00 Waluta: PLN.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412492-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo