Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,"

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Urzędzie Gminy Książki i Urzędzie Gminy Płużnica. Zakres prac W ramach usługi Wykonawca... Termin składania ofert: Wąbrzeźno: Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001 w 3 JST - II postępowanie. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001 w 3 JST - II postępowanie.. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Urzędzie Gminy Książki i Urzędzie Gminy Płużnica. Zakres prac W ramach usługi Wykonawca zapewni Zamawiającemu: 1)Identyfikacja systemu jakości i wstępne projektowanie - przegląd wstępny urzędów, identyfikację i definiowanie procesów, zdefiniowanie powiązań międzyprocesowych - w terminie do )Szkolenia dla pracowników i kierownictwa (7 - grup, min. 16 godzin dla jednej grupy, łącznie min. 112 godzin) oraz szkolenie Pełnomocników Systemu (1 grupa, łącznie 24 godziny): z zakresu podstaw, budowy, dokumentowania, nadzoru i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w terminie do )Przeprojektowanie procesów i opracowanie

2 dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 tj. struktury organizacyjnej, Polityki Jakości i celów jakości w terminie do )Opracowanie dokumentacji systemowej (Księga Jakości wraz z niezbędnymi procedurami postępowania oraz formularzami - załącznikami) w terminie do )Merytoryczny nadzór na wdrożeniem nowych regulacji - szkolenia dla auditorów wewnętrznych (1 grupa, łącznie 24 godziny), konsultacje wspomagające wdrażanie systemu zarządzania - w terminie do )Audit wewnętrzny weryfikujący system zarządzania, przeprowadzenie spotkań z kierownictwem urzędów, wsparcie przy zbieraniu danych z poszczególnych obszarów zarządzania, przygotowanie raportów z przeglądu - w terminie do )Nadzór merytoryczny nad auditami wewnętrznymi - zakończone w terminie do )Przegląd końcowy dokumentacji systemu - zakończone w terminie do )Audit końcowy - potwierdzający zdolność systemu zarządzania jakością do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001: zakończony w terminie do )Kwestionariusze ankietowe badające stopień osiągnięcia rezultatów miękkich założonych w projekcie (rezultat miękki: wzrost wiedzy, umiejętności i postaw pracowników w zakresie możliwości wykorzystania systemu zarządzania jakością ISO w doskonaleniu urzędu) oraz przeprowadzenie badania wśród auditorów i pełnomocników - w terminie do )Materiały informacyjne, szkoleniowe niezbędne do wdrożenia ISO 9001:2008 Okres realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do zgodnie z przedłożonym harmonogramem prac wdrożeniowych. Dokumentacja wdrożenia Konsultacje, szkolenia dokumentowane będą prowadzeniem kart pracy z podaniem: daty, liczby godzin, miejsca, osób uczestniczących, osoby udzielającej konsultacji/prowadzącej szkolenie, tematyki konsultacji/szkolenia potwierdzonych podpisem Zamawiającego. Stwierdzanie przyjęcia opracowanej wymaganej dokumentacji dokumentowane będzie sporządzaniem protokołów zdawczo-odbiorczych z podaniem: daty, formy przekazania, przedmiotu przekazania, Przekazującego, Odbierającego, potwierdzonych podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Opis usługi wdrożenia ISO Usługa wdrożenia systemu ISO 9001 w 3 urzędach zostanie przeprowadzona zgodnie z etapami: I. Identyfikacja systemu jakości i wstępne projektowanie 1.Ustalenie harmonogramu prac wdrożeniowych 2.Konsultacje przy identyfikacji i definiowaniu procesów 3.Zdefiniowanie powiązań międzyprocesowych 4.Przegląd wstępny wykonany przez kwalifikowanych konsultantów Termin wykonania: II.Szkolenia pracowników i pełnomocników 1.Szkolenia dla pracowników i kierownictwa (łączna ilość pracowników i kierowników do przeszkolenia to 97 osób z 3 JST. Szkolenia będą odbywały się w podziale na 7 - grup, min. 16 godzin dla jednej grupy, łącznie min. 112 godzin. Przewiduje się osobne szkolenia dla pracowników oraz kierowników. Zamawiający przewiduje osobne szkolenia dla poszczególnych JST) 2.Szkolenie Pełnomocników Systemu (łączna ilość pełnomocników do przeszkolenia to 3 pracowników - po 1 z każdego JST. Szkolenie będą odbywały się w 1 grupie,

3 łącznie 24 godziny) Szkolenia prowadzone będą w dniach i godzinach pracy urzędu. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz z wyposażeniem. Zapewnienie cateringu podczas szkoleń leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca na początku szkolenia przekaże każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe obejmujące treści szkolenia. Nie później niż 7 dni przed szkoleniem Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram oraz program szkoleń i jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe mają mieć postać papierową. Harmonogram, program szkoleń oraz materiały szkoleniowe, w tym prezentacje multimedialne, zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sugestiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji w każdym dniu szkolenia osób przeszkolonych w formie list obecności ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia, daty i miejsca szkolenia, imienia i nazwiska trenera prowadzącego szkolenie, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych i podpisem uczestnika szkolenia. Termin wykonania: III. Przeprojektowanie procesów i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością 1.Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001, tj: struktury organizacyjnej (schemat organizacyjny uwzględniający odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu jakości) Polityki Jakości oraz celów jakości Termin wykonania: IV. Opracowanie dokumentacji systemowej Księgi Jakości wraz z niezbędnymi procedurami postępowania oraz formularzami (załącznikami) Termin wykonania: do Merytoryczny nadzór na wdrożeniem nowych regulacji 1.Szkolenia dla auditorów wewnętrznych (łączna ilość auditorów do przeszkolenia to 6 pracowników - po 2 z każdego JST. Szkolenia będą odbywały się w 1 grupie, łącznie 24 godziny) 2.Konsultacje - bieżące wspomaganie wdrożenia systemu zarządzania Szkolenia prowadzone będą w dniach i godzinach pracy urzędu. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz z wyposażeniem. Zapewnienie cateringu podczas szkoleń leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca na początku szkolenia przekaże każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe obejmujące treści szkolenia. Nie później niż 7 dni przed szkoleniem Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram oraz program szkoleń i jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe mają mieć postać papierową Harmonogram, program szkoleń oraz materiały szkoleniowe, w tym prezentacje multimedialne, zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sugestiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji w każdym dniu szkolenia osób przeszkolonych w formie list obecności ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia, daty i miejsca szkolenia, imienia i nazwiska trenera prowadzącego szkolenie, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych i podpisem uczestnika szkolenia. Termin wykonania: VI.Weryfikacja systemu zarządzania jakością poprzez: 1.Audit wewnętrzny: określenie, czy system zarządzania jest

4 skutecznie wdrożony i utrzymywany oraz czy jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (normą ISO 9001, wewnętrznymi regulacjami urzędów) zdefiniowanie obszarów wymagających poprawy i doskonalenia określenie, czy urząd może zostać poddany auditowi zewnętrznemu przez niezależną jednostkę certyfikującą 2. Przegląd systemu zarządzania przeprowadzenie spotkań z kierownictwem urzędów wsparcie przy zbieraniu danych z poszczególnych obszarów zarządzania przygotowanie raportów z przeglądu Termin wykonania: VII.Nadzór merytoryczny nad auditami wewnętrznymi Termin wykonania: VIII.Przegląd końcowy dokumentacji systemu Termin wykonania: IX.Audit końcowy - potwierdzający zdolność systemu zarządzania jakością do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008 Termin wykonania: X.Badanie stopnia osiągnięcia rezultatów miękkich W ramach tej usługi Wykonawca wykona prace: opracuje kwestionariusze ankietowe badające, czy u pracowników nastąpił wzrost wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie możliwości wykorzystania systemu zarządzania jakością ISO w doskonaleniu urzędu. - przeprowadzi badania wśród auditorów i pełnomocników w 3 urzędach i przekaże Zamawiającemu wypełnione kwestionariusze. Podstawowym badanym parametrem będzie wzrost wiedzy, umiejętności i postaw u 80% pełnomocników i auditorów. Przy badaniu rezultatów miękkich wskazana jest fizyczna obecność przedstawiciela Wykonawcy. Nie później niż 7 dni przed badaniem Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu wzór opracowanych kwestionariuszy. Kwestionariusze zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sugestiami Zamawiającego. Termin wykonania: II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przygotowanie administracji samorządowej do skuteczniejszego działania w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

5 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Jerzy Halicki, ul. Kuźnicza 8/14, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 35903,70 Oferta z najniższą ceną: 35903,70 / Oferta z najwyższą ceną: ,86 Waluta: PLN.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1/ 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328516-2012 z dnia 2012-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego zależy w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo