Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II Wzór umowy Rozdział III Formularze i Załączniki Warszawa, 2015r ZP

2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie 8 sztuk licencji oprogramowania VMware ESX Enterprise Plus, lub równoważnego do obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania do uruchomienia platformy wirtualizacyjnej na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów fizycznych, wraz ze wsparciem technicznym. 2. Ww. licencje są licencjami niewyłącznymi i udzielone zostają na czas nieokreślony. 3. Zakup licencji uprawniać będzie Zamawiającego do korzystania ze standardowego wsparcia technicznego producenta oprogramowania, które będzie świadczone przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy tj. dostarczenia dokumentu potwierdzającego udzielenie licencji na oprogramowanie, w dni robocze Zamawiającego, w godz (lub dłużej- zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, nie dłużej jednak niż 8 godzin, tj. maksymalnie w godz. 16:00-24:00). Zakres wsparcia musi umożliwić co najmniej korzystanie z pomocy technicznej producenta oraz z dostępu do nowych wersji nabywanego przez Zamawiającego oprogramowania. 4. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku - Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania informatycznego. 5. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do przedmiotu zamówienia określonego w ppkt 1. Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie taki, który realizuje i posiada wszystkie cechy produktu określonego w SIWZ oraz nie gorsze parametry techniczne. Opis równoważności zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca: a. wraz z ofertą wykaże, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu stosowny dokument, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone w SIWZ, w tym Załączniku nr 4 do SIWZ, b. wraz z ofertą przedstawi szczegółową koncepcję wdrożenia rozwiązania równoważnego wraz ze szczegółowym projektem technicznym i instrukcją eksploatacyjną dotyczącą zaoferowanego rozwiązania, c. na etapie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanego rozwiązania oferowanego przez Wykonawcę. W tym celu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zbuduje laboratorium, w którym zainstaluje rozwiązanie równoważne i przeprowadzi testy funkcjonalne i niefunkcjonalne, które potwierdzą, iż oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 4 do SIWZ. Powyższe, tj. budowa laboratorium i przeprowadzenie testów nie będzie się wiązało z koniecznością zaangażowania ze strony Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w tych testach. Negatywny wynik testów jest podstawą do odrzucenia oferty.

3 d. po podpisaniu umowy zainstaluje i skonfiguruje dostarczone rozwiązanie równoważne oraz zintegruje je z istniejącym i użytkowanym u Zamawiającego oprogramowaniem VMware VSphere v.5.5 (lub wyższa) oraz Active Directory bez konieczności wykonywania u Zamawiającego dodatkowych czynności konfiguracyjnych w użytkowanych obecnie u Zamawiającego systemach informatycznych, e. po podpisaniu umowy dostarczy dokumentację techniczną oraz szkoleniową (w wersji dla administratorów) oferowanego oprogramowania, a także przeprowadzi instruktaż dla wyznaczonej przez Zamawiającego grupy max. 7 osób. Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do roszczenia wynagrodzenia z tytułu podjętych działań. Wszystkie ww. prace Wykonawca wykona na własny koszt. Wykonawca pokryje również wszelkie udokumentowane koszty po stronie Zamawiającego, związane z wdrożeniem rozwiązania równoważnego. III. Termin wykonania zamówienia W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające udzielnie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie w zakresie i ilości wskazanych w 1 ust. 1 wzoru umowy. W przypadku rozwiązania równoważnego: 28 dni na: -dostarczenie Zamawiającemu dokumentu lub dokumentów potwierdzających udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie w zakresie i ilościach wskazanych w 1 ust. 1 wzoru umowy; -instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania oraz integrację z istniejącym i użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem VMware VSphere v.5.5 oraz Active Directory; -przeprowadzenie instruktażu dla grupy max. 7 osób. Okres świadczenia wsparcia technicznego rozpoczyna się z dniem wykonania dostawy i kończy po 12 miesiącach. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. c) Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 1 lit. a) d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie.

4 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, udowodnił Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A.1. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dołączyć: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). A.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dołączyć: 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, A.3. dokumenty podmiotów zagranicznych 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.2.3. przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.3.4.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wymagania

5 dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt A.3.4. stosuje się odpowiednio. A.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). B. Potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń i dokumentów w tym zakresie. C. Inne dokumenty: 7. wypełniony Formularz oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III Formularz oferty i Załączniki do SIWZ, 8. dowód wniesienia wadium, 9. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum], 10. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- w przypadku określonym w pkt IV. 3. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres lub pocztą. Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i informacji jest: p. Magdalena Seremak tel.: (22) oraz p. Katarzyna Łukasiak tel.: (22) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00.

6 Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją Wadium na dostawę licencji oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym. 2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy; oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niż pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w pkt VII.9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt VII Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o

7 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być jednoznacznie oznaczone. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony.

8 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 10:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala - BZP Al. Niepodległości Warszawa Oferta na dostawę licencji oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja. 4. W przypadku wycofania oferty, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane i na wniosek Wykonawcy zostaną odesłane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

9 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A - parter. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Informacje, o których mowa w pkt X. 8 i 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w pkt I. Formularza oferty Rozdział III SIWZ. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 3. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. 4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2011r., Nr 177, poz z późn. zm.). 5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru: Lp Kryterium Znaczenie w % Opis a) Cena (Kc) 98 b) Dodatkowe godziny wsparcia technicznego (Kw) Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad: 2 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (podana przez Wykonawcę w zł brutto) Dodatkowe godziny wsparcia technicznego (maksymalnie 8 godzin) liczone od godz. 16:00 a) Kryterium ceny (Kc)

10 Najniższa cena z ocenianych ofert Kc = x 98 Cena oferty ocenianej Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 98. b) Kryterium dodatkowe godziny wsparcia technicznego (Kw) Ilość dodatkowych godzin wsparcia technicznego oferowanego przez Wykonawcę Kw= x2 Maksymalna ilość dodatkowych godzin wsparcia technicznego (8) Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi Wskaźnik wynikowy (W) stanowi sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, wg wzoru: W = Kc + Kw, przy czym wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za najkorzystniejszą, Wykonawca uzna ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (W). 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XIII. Informacje o wyniku postępowania oraz formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2), jeżeli wystąpią przesłanki zastosowania art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a). 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokument wystawiony przez producenta oprogramowania potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do legalnej sprzedaży oferowanych licencji oraz usług wsparcia technicznego na terenie Polski. XIV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

11 XV. Wzór umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział II Wzór umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: a) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy; b) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; d) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru dostawy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Informacja o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XVIII. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Pzp, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych.

12 Rozdział II Wzór umowy UMOWA NR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , REGON , reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje:.. zwany dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... ul.... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd.., pod numerem KRS..., NIP...,REGON, o kapitale zakładowym: zł., i kapitale wpłaconym: zł. albo wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez... pod numerem., NIP......, REGON...., reprezentowaną przez :. zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta Umowa, o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY (zostanie uzupełniony zgodnie ze złożoną ofertą) 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie 8 sztuk licencji VMware ESX Enterprise Plus do uruchomienia platformy wirtualizacyjnej na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów fizycznych wraz ze wsparciem technicznym. (Opcja dla oprogramowania równoważnego) 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie sztuk licencji.. do obecnie użytkowanego przez Zamawiającego

13 oprogramowania do uruchomienia platformy wirtualizacyjnej na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów fizycznych wraz ze wsparciem technicznym. 1a. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do: a) instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania oraz integracji z istniejącym i użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem VMware VSphere v.5.5 (lub wyższe) oraz Active Directory bez konieczności wykonywania u Zamawiającego dodatkowych czynności konfiguracyjnych w użytkowanych obecnie u Zamawiającego systemach informatycznych, b) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji technicznej oraz szkoleniowej (w wersji dla administratorów), c) przeprowadzenia instruktażu dla grupy max. 7osób. 2. Licencje wymienione w 1 ust. 1 są licencjami niewyłącznymi i udzielone zostają na czas nieokreślony. 3. Zakup licencji uprawniać będzie Zamawiającego do korzystania ze standardowego wsparcia technicznego producenta oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, które będzie świadczone przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Usługa wsparcia technicznego zawiera się w cenie licencji i nie jest dodatkowo wynagradzana. 4. Wsparcie techniczne świadczone będzie w dni robocze Zamawiającego, w godz (do godz. 16:00 lub dłużej- zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, nie dłużej jednak niż 8 godzin, tj. maksymalnie w godz. 16:00-24:00). 2 ZASADY REALIZACJI UMOWY (zostanie uzupełniony zgodnie ze złożoną ofertą) 1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie w ilości wskazanej w 1 ust. 1 oraz udzielenie wsparcia technicznego, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy. (Opcja dla oprogramowania równoważnego) 1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie w ilości wskazanej w 1 ust. 1 oraz udzielenie wsparcia technicznego, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz zrealizować wszelkie prace wymienione w 1 ust. 1a. 2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najnowsze na dzień dostawy wersje oprogramowania, na które zostają udzielone licencje, w ilości 1 kopii (CD/DVD/BlueRay) albo wskaże odpowiednie adresy stron internetowych producenta do pobrania oprogramowania. 3. Potwierdzenie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz oprogramowania (kopii na CD/DVD/BluRey lub linki), nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

14 4. Wsparcie techniczne realizowane będzie przez Wykonawcę na wszystkich trzech poziomach wsparcia technicznego, tj.: Next Business Day. Wsparcie techniczne realizowane będzie na zasadach wskazanych w ust W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewniał będzie: a) pomoc techniczną w zakresie użytkowania oprogramowania, o którym mowa w 1 ust. 1. Pomoc techniczna udzielana będzie drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej. Przedmiotem pomocy technicznej będzie użytkowanie oprogramowania oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. b) wszelkie powstałe aktualizacje oprogramowania, o którym mowa w 1 ust. 1. Aktualizacje nie są limitowane numerem wersji oraz będą udostępniane Zamawiającemu poprzez automatyczną informacje wysyłaną przez program lub drogą poczty elektronicznej. 3 PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonywania usług wynikających z umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego oraz dołożenia wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu zatrzymania przetwarzania danych przez infrastrukturę użytkowaną przez Zamawiającego. Jeśli konieczne będzie zatrzymanie przetwarzania, operacja zostanie wykonana w czasie dogodnym dla Zamawiającego, b) przestrzegania standardów i instrukcji wymaganych przez Zamawiającego i znanych Wykonawcy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, ochrony poufności danych oraz mienia Zamawiającego, c) wykonywania usług pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, d) ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenia produktów oraz infrastruktury Zamawiającego związanych bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, e) ponoszenia odpowiedzialności za działania lub zaniechania przedstawicieli Wykonawcy jak za swoje własne. 4 PRAWA AUTORSKIE 1. Zamawiający, w ramach udzielonej licencji, zgodnie z warunkami producenta oprogramowania, ma prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym jest to niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania oprogramowania dla własnych potrzeb Zamawiającego zgodnie z jego charakterem, przeznaczeniem, dokumentacją oraz warunkami niniejszej umowy. W ramach udzielonej licencji Zamawiający jest upoważniony do korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem przez producenta. 2. Zamawiający nabywa prawa zdefiniowane przez producenta oprogramowania w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczególności co najmniej do: a. pobierania w postaci elektronicznej nowych wersji posiadanego oprogramowania, b. pobierania poprawek i łatek do posiadanego oprogramowania, c. innych form wsparcia przewidzianych przez producenta.

15 5 WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 1. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zł (słownie: zł) z podatkiem VAT %. 2. Cena jednostkowa licencji wynosi zł (słownie: zł) z podatkiem VAT...%. 3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w 1 ust Zapłata nastąpi w terminie 14 dni na rachunek bankowy podany na fakturze, po doręczeniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT (wystawionej w PLN) wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszty transportu i inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie ulega zmianie nawet w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 6 KARY UMOWNE 1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę, we wskazanym terminie, dokumentu potwierdzającego udzielenie Zamawiającemu licencji oraz wsparcia technicznego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja formalna przekazywana w związku z realizacją niniejszej umowy będą przesyłane drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej sekretariatów Zamawiającego: oraz Wykonawcy:., dodatkowo przesyłanej do wiadomości osób bezpośrednio zainteresowanych daną sprawą w ramach Stron. 2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory będą rozwiązywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: a) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy;

16 b) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; d) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru dostawy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 i 2 ulegnie proporcjonalnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm), ustawy Prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016) oraz inne przepisy mające związek z realizacją przedmiotu umowy. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Wykaz załączników do umowy: 1. Protokół odbioru dokumentów

17 Załącznik nr 1 do Umowy nr z dn... Warszawa, dnia. Protokół odbioru dokumentów W dniu.. w siedzibie Centrali KRUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 190 dokonano odbioru dokumentu/dokumentów poświadczających wykonanie przedmiotu umowy, tj. dostarczono dokument potwierdzający udzielenie.. sztuk licencji.. do uruchomienia platformy wirtualizacyjnej na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów fizycznych wraz ze wsparciem technicznym. Dostawa została przyjęta (nieprzyjęta)* ze względu na ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA */ niepotrzebne skreślić

18 Rozdział III Formularz oferty i Załączniki do SIWZ Formularz oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy., Adres siedziby, Adres do korespondencji, Osoba do kontaktów - ; Tel. -...; fax -...; ...; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości Warszawa I. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę licencji oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym oferujemy szt. licencji oprogramowania. (wpisać nazwę oferowanego oprogramowania) za wynagrodzenie całkowite... zł brutto ( % VAT) (słownie:... zł brutto). Cena jednostkowa licencji wynosi.. zł brutto (. % VAT) (słownie: zł brutto). Oferujemy świadczenie dodatkowego wsparcia technicznego w ilości godzin (max. 8 godzin) Oświadczamy, że oferowany przez nas w pkt I. przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych w SIWZ. 3. Oświadczamy, że podane wyżej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty Wykonawcy. 4. Akceptujemy warunki płatności określone w 5 Wzoru umowy. 5. Oświadczamy, że posiadamy prawo do legalnej sprzedaży oferowanych licencji oraz świadczenia wsparcia technicznego na terenie Polski i przed podpisaniem umowy przedstawimy Zamawiającemu stosowny dokument wystawiony przez producenta oprogramowania. II. Ponadto oświadczamy, że: 1. zgodnie z art. 44 ustawy PZP spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 1 Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca oferuje świadczenie dodatkowego wsparcia technicznego po godz. 16:00 (max. 8 godzin)

19 i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postepowania. 2. Zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wzorem umowy do przedmiotowego przetargu, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków oraz w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że część zamówienia.. powierzona zostanie/nie zostanie * (określić część zamówienia) podwykonawcy/podwykonawcom*. 5. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ - Rozdział I pkt V aktualne na dzień składania ofert. * niepotrzebne skreślić..., dnia... / pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

20 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że: spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Miejsce i data... Podpis (imię, nazwisko)... (Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo