Modelowanie testów. czyli po co testerowi znajomość UML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie testów. czyli po co testerowi znajomość UML"

Transkrypt

1 Modelowanie testów czyli po co testerowi znajomość UML Paweł Dudzik październik 2015

2 Naturalny opis świata Powstaje pytanie, jak opisać ten świat, aby opis był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości, a jednocześnie dla wszystkich zrozumiały. Zadanie jest trudne, gdyż trzeba pogodzić ścisłą precyzję modelu oprogramowania z terminologią i nawykami odbiorców (w tym użytkowników) systemu. 2 WarszawQA

3 Opisywanie rzeczywistości 3 WarszawQA

4 Dwa spojrzenia na system Każdy system możemy postrzegać z dwóch perspektyw: zewnętrznej, kiedy widzimy, jakie funkcje system udostępnia obiektom zewnętrznym, wewnętrznej, kiedy widzimy, jak te funkcje są realizowane. 4 WarszawQA

5 Model systemu Model jest takim opisem fragmentu rzeczywistości, który uwypukla cechy istotne z punktu widzenia twórców modelu, zaś ukrywa cechy nieistotne. Definicja pojęcia «system» jest to pewna dziedzina złożona z części, które tworzą całość zgodnie z pewnym planem lub celem. Podejmując się budowy systemu informatycznego, najpierw należy dokładnie zdefiniować jego zadania. Aby to wykonać trzeba dokładnie poznać zasady rządzące funkcjonowaniem tego systemu (wypracowane przez firmę/organizację zamawiającą system). 5 WarszawQA

6 Model systemu Aby ułatwić rozumienie działania systemu, buduje się model, który pozwala skupić się na jego najistotniejszych elementach. Model jest abstrakcyjną reprezentacją wybranego fragmentu rzeczywistości. Model systemu pozwala na weryfikację poprawności rozumienia zasad funkcjonowania organizacji, stanowi płaszczyznę do dyskusji analityków i projektantów z ekspertami i przyszłymi użytkownikami systemu. Do stworzenia modelu należy użyć pewnej notacji. Notacja jest to ustalony sposób prezentacji pojęć, pozwalający na zrozumienie modelu (lub ogólnie przekazu). To samo można wyrazić za pomocą różnych notacji, jednak przystępując do budowy modelu, a potem do jego interpretacji należy wiedzieć, z jakiej notacji korzystamy. 6 WarszawQA

7 Składowe języka modelowania składnia określa, jakie oznaczenia wolno stosować i w jaki sposób je ze sobą łączyć semantyka określa, co należy rozumieć pod przyjętymi oznaczeniami pragmatyka określa, w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy używać przyjętych oznaczeń 7 WarszawQA

8 Zależności między modelami Przedstawienie samej notacji modelu nie wystarcza. Potrzebne jest stworzenie metodyki opisującej sposoby tworzenia modeli i zasady przechodzenia między modelami oraz przedstawienie całego procesu wytwórczego. Rejestracja DaneWłaściciela Wydruk listy pojazdów OknoRejestracji DanePojazdu void Rejestracja::Rejestruj() { okno.wprowadzdane(); danew.podajdane(); //... } Rejestrator Rejestracja pojazdu : OknoRejestracji : Rejestracja : DaneWłaściciela : DanePojazdu : Rejestrator Wymaganie 1 Wymaganie 2 Wymaganie WarszawQA

9 Testowanie oparte na modelach wymagania specyfikacja wspólny model kryteria wyboru testu scenariusze i przypadki testowe oczekiwane wyniki wykonanie testów kod rzeczywiste wyniki porównanie 9 WarszawQA

10 Testowanie oparte na modelach wymagania specyfikacja kryteria wyboru testu scenariusze i przypadki testowe oczekiwane wyniki wykonanie testów kod rzeczywiste wyniki porównanie 10 WarszawQA

11 Testowanie oparte na modelach wymagania specyfikacja kryteria wyboru testu scenariusze i przypadki testowe oczekiwane wyniki wykonanie testów kod rzeczywiste wyniki porównanie 11 WarszawQA

12 Modelowanie scenariuszy testowych Wprowadzenie modelowania pozwala na: niezależną weryfikację modeli i dokumentacji projektowej, możliwość elastycznego planowania zakresu wykonywanych testów (liczby przypadków testowych), zastosowanie generatora przypadków testowych, przyjęcie jednolitej strategii określania przypadków testowych dla scenariuszy (tzw. racjonalnego pokrycia) pozwalającego na systematyczne pokrycie testami ścieżek, racjonalizację przygotowywania i wykonywania testów (na poziomie jednego scenariusza): sprawdzenie wyjątkowo czułych lub wrażliwych elementów scenariusza, ustalenie kolejności przypadków testowych tak, aby wykryć podstawowe błędy, zanim zacznie się wykonywanie zasadniczej części przypadków testowych (szczególnie ważne w testach automatycznych), poddanie nowych elementów scenariusza ujednoliconej procedurze wytwarzania i sprawdzania poprawności definicji. 12 WarszawQA

13 Modelowanie scenariuszy testowych Przy modelowaniu scenariuszy testowych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: źródło modelu w szczególności, czy jest on współdzielony z innymi zespołami projektowymi, czy też wykonywany wyłącznie na potrzeby testów, sposoby modelowania, w tym: użytą notację najlepiej opartą na powszechnie znanym standardzie (np. UML, BPMN), re używalność i wersjonowanie elementów modelu, możliwość skojarzenia (określenia powiązań) elementów modelu ze sobą i innymi artefaktami projektowymi szczególnie z wymaganiami, możliwość elastycznego dodawania do elementów modelu komentarzy, opisów, plików graficznych, np.: w celu dołączenia do generowanego raportu i do dokumentacji, możliwość wsparcia narzędziowego wybranego sposobu modelowania scenariuszy testowych. 13 WarszawQA

14 Planowanie testów Analiza dokumentacji projektowej pod kątem możliwości jej wykorzystania przy tworzeniu scenariuszy testowych i oszacowanie stopnia złożoności testów. Określenie warunków niezbędnych do realizacji testów oraz ryzyka związanego z przygotowaniem i przeprowadzaniem testów. Inwentaryzacja elementów interfejsów przewidzianych do użycia w trakcie testów i wybór narzędzi do automatyzacji testów. Określenie rekomendacji co do sposobu realizacji testów: możliwości pokrycia testami automatycznymi elementów interfejsu lub realizacja jako testów ręcznych, możliwości pokrycia testami funkcjonalności systemu, przy założeniu wykorzystywania poszczególnych rodzajów narzędzi testowych lub testów ręcznych, oszacowanie kosztów przygotowania rodzajów testów dla poszczególnych typów narzędzi testowych lub testów ręcznych. 14 WarszawQA

15 Rekomendacje sposobu realizacji testów Rekomendacje służą do opracowania: zakresu testów i sposobu ich realizacji, listy scenariuszy testowych wraz z opisem ich zakresu oraz sposobem wykonania, koncepcji przygotowania i przeprowadzenia testów, listy elementów interfejsu podlegających testowaniu automatycznemu, sposobu przygotowania środowiska testowego, zasad przygotowywania (w tym generowania) danych testowych, planu i harmonogramu przygotowywania i przeprowadzania testów, rejestru ryzyka związanego z przygotowywaniem i przeprowadzaniem testów. 15 WarszawQA

16 Przykład Analiza (złego) diagramu Use Case na potrzeby testów 16

17 17

18 18 kandydaci na kroki przypadku testowego

19 19 A jeśli niepoprawne logowanie?

20 20 A jeśli jest niepoprawny PESEL?

21 21 Jakie są warunki walidacji danych?

22 22 A jeśli dane na wydruku są niepoprawne?

23 23 Czy mamy określone wszystkie ścieżki (możliwości) przetwarzania?

24 Analiza danych Use Case Dane testowe jako podmioty procesu biznesowego: jak są opisywane w dokumentacji, czy opis jest zgodny z naszą wiedzą o rzeczywistości, czy odnosimy się do zewnętrznych standardów, czy przewidywany w dokumentacji zakres danych pozwala na opisanie wszystkich możliwych przypadków. Analogicznie postępujemy dla: opisów wykonywanych operacji jaki zakres danych niezbędny jest do ich wykonania, warunków niezbędnych do przejścia do kolejnego kroku procesu (niezbędny opis tekstowy). Dodatkowe pytania: czy nie potrzebujemy dodatkowych danych, szczególnie do przejścia do następnego kroku procesu, czy wielokrotnie używane elementy procesów mają na pewno ten sam zakres danych, w jaki sposób będziemy weryfikować poprawne wprowadzenie danych. 24

25 Przykład Analiza danych na potrzeby testów 25

26 26

27 27 dane niezbędne do zalogowania

28 28 co jeśli klient nie ma PESEL? jaka jest pełna lista produktów bankowych?

29 29 pełen zakres danych do wniosku: co będzie jeśli ktoś mieszka w Portugalii?

30 30 Jakie to są oferty pełna lista

31 31 Jak poznajemy, że jest pozytywna decyzja? Co się stanie, jeżeli jest negatywna?

32 32 zakres danych dodatkowych

33 33 Jakie mogą być limity?

34 34 Jak sprawdzimy, czy dane na wydruku zgadzają się z danymi wprowadzonymi?

35 Podsumowanie Opisy procesów i przypadków testowych są odpowiednie dla testów ręcznych, lecz nie zawierają zwykle: specyfikacji zakresu dopuszczalnych danych, listy atrybutów w opisie posługujemy się zwykle nazwami agregatów danych, zakresów dopuszczalnych danych, informacji o niepoprawnych danych, danych oczekiwanych, sposobu weryfikacji poprawności danych rzeczywistych poprzez zestawienie ich z wartościami oczekiwanymi. 35

36 Analiza przypadków testowych Dla każdego kroku sprawdzamy: zakres danych wprowadzanych, informacje niezbędne do przeprowadzenia danego kroku, elementy interfejsu występujące w opisie, sposób weryfikacji poprawności wprowadzanych danych, determinizm opisywanego procesu. 36

37 Model stanów systemu Modelując system przy pomocy diagramów stanów, można przyjąć następujące założenia: modelujemy tylko te stany systemu, które są istotne z punktu widzenia przeprowadzanych testów, stany diagramu odpowiadają stanom systemu (niekoniecznie pożądanym), przejścia są przypisane do akcji systemu z odpowiednimi danymi wejściowymi, stan systemu najlepiej jest kontrolować poprzez badanie danych wyjściowych. 37

38 Przykład Tworzenie scenariusza testowego na podstawie diagramu Use Case 38

39 39 Tworzenie scenariusza testowego

40 Tworzenie scenariusza testowego start S 40

41 Tworzenie scenariusza testowego S niepoprawny login 41

42 Tworzenie scenariusza testowego S rozdzielnie operacji wprowadzenia numeru PESEL i wybrania produktu 42

43 Tworzenie scenariusza testowego S wprowadzenie niepoprawnych danych 43

44 Tworzenie scenariusza testowego S negatywna decyzja kredytowa 44

45 Tworzenie scenariusza testowego S wprowadzenie niepoprawnych danych 45

46 Tworzenie scenariusza testowego S brak możliwości wydruku 46

47 Tworzenie scenariusza testowego S poprawianie danych na wydruku 47

48 Szacowanie złożoności testów Przy szacowaniu złożoności testów należy wziąć pod uwagę: złożoność diagramu stanu (liczba stanów, przejść oraz danych sterujących tymi przejściami), wielkość dziedzin poszczególnych danych wejściowych. Ponieważ przetestowanie wszystkich możliwych przejść jest zwykle nierealne, należy określić: organicznie co do liczby przejść w diagramie stanu, rozsądny poziom gęstości testów danych wejściowych, strategię wyboru przypadków testowych. 48

49 Scenariusze testowe Scenariusze testowe tworzymy na podstawie diagramu stanów: stanom przypisujemy kroki testowe, scenariusz definiujemy jako sekwencję przejść ze stanu do stanu (poczynając od stanu początkowego), określamy dane niezbędne do wykonania każdego z kroków testowych. Ponieważ mamy określony diagram stanów, można stosunkowo łatwo zbudować generator scenariuszy testowych. 49

50 Przykład Analiza scenariuszy użycia na potrzeby testów 50

51 Typowy opis scenariusza działania Uruchamiamy środowisko testowe w przeglądarce internetowej Wybieramy jednostkę 995 i profil Doradca Dyspozycje Wybieramy zakładkę szukaj klienta i wyszukujemy klienta indywidualnego dla którego będzie realizowana dyspozycja środowisko poprawnie zostaje uruchomione, dostępne są jednostki i profile Na ekranie będzie prezentowana lista zadań Klient zostaje wyszukany w systemie i pojawia się w kontekście klienta Platin 4 Wybieramy link Dyspozycja Otwiera się okno BPM katalog procesów 5 Z kategorii dyspozycji wybrać należy Kredytowa Uaktywnia się pole typ dyspozycji 6 7 W polu Typ dyspozycji wybieramy wartość Dostarczenie Polisy i wybieramy przycisk Start procesu Wybieramy priorytet sprawy, typ odpowiedzi, TAK jako odpowiedź na pytanie: Czy podpis jest zgodny z Kartą Wzorów Podpisów i przechodzimy do zakładki Checklista dokumentów Pojawia się okno BPM z danymi podstawowymi Pojawia się na liście dokument 8 Zaczynamy skan dokumentu Skan dyspozycji 9 Wybieramy przycisk Przekaż do BOD Status dokumentu zmieny na Dołączono 51

52 52 Scenariusz testowy diagram początkowy

53 Jednoznaczność opisu kroków id PT krok nazwa K01 PT01 10 K01 PT02 10 K01 PT03 15 K01 PT17 10 Dokonujemy zmiany jednostki na ZR25 i profilu na DP - WKGOI, wyszukujemy sprawę i klikamy przycisk Pobierz Dokonujemy zmiany jednostki na ZR25 i profilu na DP - WKGO, wyszukujemy sprawę klikamy przycisk Pobierz Dokonujemy zmiany jednostki na ZR25 i profilu na DP - WKGOI, wyszukujemy sprawe i klikamy przycisk Pobierz Dokonujemy zmiany jednostki na ZR25 i profilu na DP - WKGO, wyszukujemy sprawę i klikamy przycisk Pobierz K02 PT01 09 Wybieramy przycisk Przekaż do B0D K02 PT02 09 Wybieramy przycisk Przekaż do BOD K02 PT03 09 Wybieramy przycisk Wylij do BOD K02 PT15 10 Wybieramy przycisk Przekaż do BOD K02 PT16 09 Wybieramy przycisk Wyslij do BOD K02 PT17 09 Wybieramy przycisk Przeka do BOD K02 PT18 10 Wybieramy przycisk Przekaż do BOD K03 PT15 07 Wybieramy rachunek w polu rachunek kredytowy i wybieramy przycisk Start Procesu K03 PT18 07 Wybieramy rachunek w polu rachunek kredytowy i wybieramy przycisk Start procesu K04 PT01 03 K04 PT06 03 K04 PT07 03 Wybieramy zakadkę Szukaj klienta i wyszukujemy klienta indywidualnego dla którego bedzie realizowana dyspozycja Wybieramy zakładkę szukaj klienta i wyszukujemy klienta indywidualnego dla którego będzie realizowana dyspozycja Wybieramy zakładkę Szukajklienta i wyszukujemy klienta indywidualnego dla którego będzie realizowana dyspozycja 53

54 54 Scenariusz testowy diagram

55 Definicja przypadków testowych PT liczba kroków krok PT01 17 K16 K18 K04 K22 K07 K24 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT02 17 K16 K18 K04 K22 K07 K25 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT03 18 K16 K18 K04 K22 K07 K26 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K01 K11 K20 K15 PT04 18 K16 K18 K04 K22 K07 K27 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT05 18 K16 K18 K04 K22 K07 K17 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT06 18 K16 K18 K04 K22 K07 K28 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT07 17 K16 K18 K04 K22 K06 K29 K23 K08 K02 K09 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT08 18 K16 K18 K04 K22 K06 K30 K23 K08 K02 K09 K40 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT09 17 K16 K18 K04 K22 K07 K31 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT10 17 K16 K18 K04 K22 K06 K32 K23 K08 K02 K09 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT11 17 K16 K18 K04 K22 K07 K33 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT12 17 K16 K18 K04 K22 K07 K34 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT13 18 K16 K18 K04 K22 K07 K17 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT14 18 K16 K18 K04 K22 K07 K35 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT15 18 K16 K21 K05 K22 K07 K36 K03 K23 K08 K02 K09 K12 K21 K14 K10 K11 K21 K15 PT16 18 K16 K18 K04 K22 K07 K37 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT17 18 K16 K18 K04 K22 K07 K38 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT18 18 K16 K21 K05 K22 K07 K39 K03 K23 K08 K02 K09 K12 K21 K14 K10 K11 K21 K15 55

56 Zaawansowanie prac 56 id liczba kroków realizacja PT ,53% K16 K18 K04 K22 K07 K24 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,53% K16 K18 K04 K22 K07 K25 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K26 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K01 K11 K20 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K27 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K17 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K28 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,41% K16 K18 K04 K22 K06 K29 K23 K08 K02 K09 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,33% K16 K18 K04 K22 K06 K30 K23 K08 K02 K09 K40 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,53% K16 K18 K04 K22 K07 K31 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,41% K16 K18 K04 K22 K06 K32 K23 K08 K02 K09 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,53% K16 K18 K04 K22 K07 K33 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,53% K16 K18 K04 K22 K07 K34 K23 K08 K02 K01 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K17 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K35 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,67% K16 K21 K05 K22 K07 K36 K03 K23 K08 K02 K09 K12 K21 K14 K10 K11 K21 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K37 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,22% K16 K18 K04 K22 K07 K38 K23 K08 K02 K01 K13 K12 K19 K14 K10 K11 K20 K15 PT ,67% K16 K21 K05 K22 K07 K39 K03 K23 K08 K02 K09 K12 K21 K14 K10 K11 K21 K15 krok

57 Dziękuję za uwagę Infovide-Matrix S.A. ul. Gottlieba Daimlera Warszawa WarszawQA

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modele, perspektywy, diagramy UML Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 grudnia 2009 Spis treści 1 Modele, perspektywy, diagramy Czym jest model? Do czego

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018 Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Model wiedzy dziedzinowej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konwerter Plan testów. Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008

Konwerter Plan testów. Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008 Konwerter Plan testów Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel........................................ 3 1.2 Zamierzeni odbiorcy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Moduł Aneksy informacje podstawowe... 3 2.1. Warunki dostępności Aneksów... 3 2.2. Lokalizacja modułu... 3 3. Aneksy... 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2) Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 7 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2) Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 7 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2) Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Zagadnienia Wprowadzenie MDD Model Analityczny Projektowy Przykład Podsumowanie Wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania II

Inżynieria oprogramowania II Wymagania funkcjonalne, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania II Problem i cel Tworzenie projektów bez konkretnego celu nie jest dobre Praktycznie każdy projekt informatyczny powstaje z uwagi na jakiś

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia Informacje ogólne i przykłady Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa use case diagrams. Cel stosowania Określenie wymagań

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Overlord - Plan testów

Overlord - Plan testów Overlord - Plan testów Jakub Gołębiowski Adam Kawa Piotr Krewski Tomasz Weksej 5 czerwca 2006 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 1.1 Cel tego dokumentu................................. 2 1.2 Cele systemu testów................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

Zulutrade. w pełni automatyczne inwestowanie. [Wersja 1.1]

Zulutrade. w pełni automatyczne inwestowanie. [Wersja 1.1] Zulutrade w pełni automatyczne inwestowanie Zulutrade to nowatorska usługa na rynku forex. Stanowi połączenie między inwestorami poszukującymi systemów transakcyjnych, a tymi którzy je tworzą. Zulutrade

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Przypadki bez przypadków. Jak dobierać scenariusze testowe.

Przypadki bez przypadków. Jak dobierać scenariusze testowe. Przypadki bez przypadków. Jak dobierać scenariusze testowe. Konferencja SQAM 2008 Warszawa, 29. kwietnia Wojciech Pająk 29 kwietnia 2008 Warszawa Zagadnienia prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Definicje przypadków

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 1.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne o aplikacjach mobilnych Getin Banku na stronę: www.getinbank.pl/igetin

Materiały informacyjne o aplikacjach mobilnych Getin Banku na stronę: www.getinbank.pl/igetin Materiały informacyjne o aplikacjach mobilnych Getin Banku na stronę: www.getinbank.pl/igetin Demonstracja wideo: http://www.youtube.com/watch?v=33p76qozb6e Opis aplikacji igetin igetin to najlepszy sposób

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet. Warto wiedzieć, że także inne usługi urzędów pracy są dostępne drogą

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Plan testów do Internetowego Serwisu Oferowania i Wyszukiwania Usług Transportowych

Plan testów do Internetowego Serwisu Oferowania i Wyszukiwania Usług Transportowych Plan testów do Internetowego Serwisu Oferowania i Wyszukiwania Usług Transportowych Michał Lewowski, Piotr Skowron, Michał Matczuk, Piotr Wygocki 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych

Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych 1. Logowanie użytkownika do serwisu Po uruchomieniu przeglądarki system wyświetli informacje o laboratorium, z którego będą przeglądane wyniki badań oraz pola

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 12 -

Technologie informacyjne - wykład 12 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 12 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania. Wykład Weryfikacja i Zatwierdzanie Inżynieria Oprogramowania Kazimierz Michalik

Projektowanie oprogramowania. Wykład Weryfikacja i Zatwierdzanie Inżynieria Oprogramowania Kazimierz Michalik Projektowanie oprogramowania Wykład Weryfikacja i Zatwierdzanie Inżynieria Oprogramowania Kazimierz Michalik Agenda Weryfikacja i zatwierdzanie Testowanie oprogramowania Zarządzanie Zarządzanie personelem

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Portal zarządzania Version 7.5

Portal zarządzania Version 7.5 Portal zarządzania Version 7.5 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA Wersja: 29.8.2017 Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu...3 2 Informacje o portalu zarządzania...3 2.1 Konta i jednostki... 3

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo