Poznań, 7 marca 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, 7 marca 2008 r."

Transkrypt

1 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata dla Priorytetu I (z wyjątkiem działania 1.7) Poznań, 7 marca 2008 r.

2 Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA... 3 ZASADY OGÓLNE Pojęcie kwalifikowalności wydatków Podmiot ponoszący wydatki Uznanie wydatku za poniesiony Termin poniesienia wydatku Ogólne warunki uznania wydatku za kwalifikowany Podatek VAT oraz inne obciążenia publicznoprawne Wydatki niekwalifikowane CZĘŚĆ DRUGA WARUNKI UZNANIA ZA KWALIFIKOWANE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW Nabycie nieruchomości Zakup środków trwałych Zakup wartości niematerialnych lub prawnych Leasing oraz inne techniki finansowania nieruchomości, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Instalacja środków trwałych Amortyzacja środków trwałych Roboty budowlane Najem nieruchomości lub ich części Ponoszenie wydatków charakterystycznych dla innego funduszu strukturalnego (cross-financing). 16 CZĘŚĆ TRZECIA RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Działanie 1.1. i Schemat I: Projekty inwestycyjne Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze Działanie Schemat III: Projekty inwestycyjne, zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych RODZAJE WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Działanie 1.1. i

3 CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY OGÓLNE. 1. Pojęcie kwalifikowalności wydatków Wydatek kwalifikowany to wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub z publicznych źródeł krajowych Niniejsze wytyczne określają warunki uznania wydatku za wydatek kwalifikowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO). Warunki te wynikają z aktów prawnych krajowych i wspólnotowych dotyczących funduszy strukturalnych, w szczególności: Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. U. E. L210, s. 25), Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. U. E. L210, s. 1), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. U. E. L371, s. 1), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych, 3

4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, Szczegółowego Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wydatek będzie uznany za kwalifikowany, jeśli spełnia wszystkie dotyczące go warunki określone w niniejszych wytycznych W przypadku, gdy pokrycie wydatku środkami przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE (lub pomoc de minimis), wydatek będzie uznany za kwalifikowany, jeśli spełnia równocześnie: wszystkie dotyczące go warunki określone w niniejszych wytycznych, oraz wszystkie dotyczące go warunki określone w programie pomocowym, tj. w akcie prawa polskiego stanowiącym podstawę prawną udzielenia pomocy Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn.: DKS-II-913/JKo/10/08), wartość inwestycji niezwiązanych z podstawowym celem priorytetu / działania nie może przekraczać 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Za inwestycje niezwiązane z celem priorytetu / działania należy uznać w szczególności: koszt budowy / remontu pomieszczeń biurowych i socjalnych, koszt 4

5 budowy / remontu pomieszczeń o charakterze komercyjnym (w przypadku inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, społeczną i ochronę zdrowia oraz z zakresu kultury i turystyki). Wartość inwestycji niezwiązanych z podstawowym celem priorytetu / działania i jej udział w wielkości kosztów kwalifikowalnych projektu będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie kontroli prawidłowości realizacji projektu. 1.6 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo z dnia 19 listopada 2008 r., sygn.: DKS/II/079/KZ/21/07), Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi winny określić minimalny poziom środków własnych beneficjentów w ramach wkładu własnego (dotyczy wyłącznie beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego lub jednostkami podległymi). Środki własne w ramach wkładu własnego beneficjenta winny pochodzić z jego budżetu i / lub z kredytów komercyjnych udzielonych beneficjentowi. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata ustaliła wielkość środków własnych beneficjenta (pochodzących z jego budżetu i / lub z komercyjnych kredytów bankowych) na 1% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostała część wkładu własnego beneficjenta może pochodzić z kredytów i pożyczek preferencyjnych, dotacji z innych niż Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , a także z budżetu beneficjenta lub kredytu komercyjnego. 2. Podmiot ponoszący wydatki Co do zasady wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek poniesiony przez beneficjenta, tj. podmiot z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach WRPO. Wyjątki od tej zasady określają pkt W przypadku, gdy beneficjentem jest konsorcjum (partnerstwo) wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek poniesiony przez dowolnego uczestnika konsorcjum (partnerstwa). Przez konsorcjum (partnerstwo) rozumie się grupę podmiotów utworzoną w celu wspólnej realizacji projektu w drodze umowy między tymi podmiotami. 5

6 2.3. W przypadku, gdy projekt przewiduje nabycie praw do korzystania z aktywów w drodze leasingu, wydatkiem kwalifikowanym może być wydatek na zapłatę rat leasingowych ponoszony przez leasingobiorcę. 3. Uznanie wydatku za poniesiony Co do zasady wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od podmiotu ponoszącego wydatek do innego podmiotu. Wyjątki od tej zasady określają pkt Wydatek kwalifikowany polegający na amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnej uważa się za poniesiony, jeśli został dokonany odpis amortyzacyjny Wydatek kwalifikowany polegający na wniesieniu wkładu niepieniężnego uważa się za poniesiony, jeśli wkład został faktycznie wniesiony W przypadku, jeśli umowa między podmiotem ponoszącym wydatek a podmiotem wykonującym na jego rzecz roboty budowlane przewiduje ustanowienie zabezpieczenia w formie tzw. kwoty zatrzymanej, naliczenie kwoty zatrzymanej uważa się za poniesienie wydatku kwalifikowanego Wydatek dokonany w drodze kompensaty należności od określonego podmiotu i zobowiązań wobec tego podmiotu uważa się za poniesiony, jeśli podmiot ten uznał kompensatę. 4. Termin poniesienia wydatku W WRPO kwalifikowane są wydatki poniesione: od 1 stycznia 2007 w przypadku braku występowania pomocy publicznej, nie wcześniej niż po uzyskaniu od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, że projekt co do zasady kwalifikuje się do objęcia pomocą, nie później niż do r. 6

7 4.2. Terminy poniesienia wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu określa umowa o dofinansowanie. Terminy te nie mogą wykraczać poza daty graniczne określone w pkt Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się: a) w przypadku wydatków pieniężnych: dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą - datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek, dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności - datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu, dokonanych gotówką datę faktycznego dokonania płatności, b) w przypadku amortyzacji datę dokonania odpisu amortyzacyjnego, c) w przypadku poręczenia datę zawarcia umowy o udzieleniu poręczenia, d) w przypadku wkładu rzeczowego datę faktycznego wniesienia wkładu, e) w przypadku kwoty zatrzymanej datę dokonania pozostałej (tzn. niezatrzymanej) części płatności, ustaloną zgodnie z lit. a., f) w przypadku kompensaty datę uznania kompensaty przez druga stronę. 5. Ogólne warunki uznania wydatku za kwalifikowany Wydatek powinien być niezbędny dla realizacji projektu Wydatek powinien być dokonany zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności: - wydatek poniesiony przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powinien być dokonany zgodnie z tą ustawą, - wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę powinien być dokonany zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Wydatek powinien być dokonany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Umowa ta może w szczególności określać w ramach określonych niniejszymi wytycznymi szczegółowe rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, maksymalne kwoty wydatków kwalifikowanych poszczególnych rodzajów oraz terminy ich dokonywania. 7

8 5.4. Wydatek powinien być dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Zasadę tę uznaje się za spełnioną w szczególności wówczas, gdy wydatek był dokonany w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jeśli wydatek był dokonany w innym trybie to ciężar udowodnienia zachowania tej zasady spoczywa na podmiocie ponoszącym wydatek Wydatek, który został uznany za kwalifikowany w ramach danego projektu dofinansowanego środkami publicznymi krajowymi lub wspólnotowymi nie może być ponownie uznany za wydatek kwalifikowany w ramach innego projektu Wydatek powinien być należycie udokumentowany. Dowodem poniesienia wydatku jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. 6. Podatek VAT oraz inne obciążenia publicznoprawne Podatek VAT, zapłacony w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowanego, jest kwalifikowany tylko wówczas, gdy został ostatecznie poniesiony i w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie może zostać odzyskany Jeśli podatek VAT, zapłacony w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowanego, może być częściowo odzyskany, to kwalifikowana jest ta część podatku VAT, która nie może zostać odzyskana Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność oświadczenie, w którym zadeklaruje, czy w ramach realizowanego projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu Inne obciążenia publicznoprawne mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli: zostały ostatecznie poniesione, oraz zostały spełnione pozostałe warunki określone w niniejszych wytycznych. 8

9 7. Wydatki niekwalifikowane W żadnym wypadku nie są kwalifikowane wydatki na: a) pokrycie odsetek od zadłużenia lub innych kosztów kredytu, b) pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, c) nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę ich nabycia, d) pokrycie kosztów kar i grzywien, kosztów procesów sądowych oraz kosztów realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd, z zastrzeżeniem pkt e) pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, a w szczególności: podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych, f) wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu, g) podatek od towarów i usług, który może zostać odzyskany w całości lub w części zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), h) zakup używanych środków trwałych (z wyjątkiem MŚP) Wydatki związane z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane, o ile zostały poniesione po uprzedniej akceptacji Instytucji Zarządzającej. 9

10 CZĘŚĆ DRUGA WARUNKI UZNANIA ZA KWALIFIKOWANE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW. A. Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu. 8. Nabycie nieruchomości Wydatek na nabycie nieruchomości może być uznany za kwalifikowany, jeśli nabycie nieruchomości zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu Wydatek na nabycie nieruchomości obejmuje: cenę nabycia nieruchomości, wydatek na wycenę rzeczoznawcy, wydatek na sporządzenie niezbędnych map, wydatek na opłatę notarialną Jeżeli cena nabycia nieruchomości jest wyższa niż jej wartość rynkowa, potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), to różnicy między ceną nabycia a wartością rynkową nie uwzględnia się w wydatkach kwalifikowanych Jeżeli tylko część nabywanej nieruchomości jest niezbędna na cele realizacji projektu, to za wydatek kwalifikowany może być uznana odpowiednia część ceny nabycia nieruchomości Wydatki na nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) mogą być uznane za kwalifikowane do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku zakupu nieruchomości z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków operat, o którym mowa w pkt , powinien wyszczególniać wartość gruntu i wartość budynków. W tym przypadku wartości budynków nie uwzględnia się w wydatkach 10

11 kwalifikowanych, natomiast za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki na wyburzenie budynków, o ile spełniają pozostałe warunki określone w niniejszych wytycznych Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej może być uznana za wydatek kwalifikowany w takim zakresie, w jakim wyłączenie jest niezbędne dla realizacji projektu. 9. Zakup środków trwałych Wydatek na zakup środka trwałego może być uznany za kwalifikowany, jeśli ten środek trwały w całym okresie od jego zakupu do zakończenia realizacji projektu: a) będzie służył do realizacji projektu, oraz b) będzie włączony do rejestru środków trwałych beneficjenta Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa niż jego wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę, różnicy między ceną nabycia a wartością rynkową nie uważa się za wydatek kwalifikowany. 10. Zakup wartości niematerialnych lub prawnych Wydatek na zakup wartości niematerialnej lub prawnej może zostać uznany za wydatek kwalifikowany, jeśli wartość ta: zostanie nabyta od strony trzeciej na warunkach rynkowych, oraz zostanie ujęta w aktywach nabywcy, oraz będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę. 11. Leasing oraz inne techniki finansowania nieruchomości, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wydatek związany z nabyciem prawa do używania nieruchomości, środka trwałego bądź wartości niematerialnej lub prawnej, może być uznany za kwalifikowany, jeśli: spełnione są warunki określone odpowiednio w pkt. 9, 10 lub 11, oraz spełnione są warunki określone w niniejszym punkcie. 11

12 11.2. Do współfinansowania kwalifikują się następujące formy leasingu: a) leasing finansowy, b) leasing operacyjny Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingobiorcy: - w przypadku zastosowania tej formy pomocy, refundacja kosztów faktycznie poniesionych skierowana jest na rzecz leasingobiorcy, czyli beneficjenta, - wydatkiem kwalifikowanym do współfinansowania jest część raty leasingowej, związanej ze spłatą kapitału leasingowanego dobra (wydatek jest poniesiony w okresie realizacji projektu i dotyczy raty leasingowej, której termin płatności przypada w okresie realizacji projektu), - dowodem faktycznego poniesienia wydatku w przypadku refundacji na rzecz beneficjenta jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej, - maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż kwota na którą opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę współfinansowanego dobra, - środki w ramach pomocy wspólnotowej na realizację umów leasingu są wypłacane leasingobiorcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu, - w przypadku, gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków w przypadku leasingu finansowego: pod pojęciem leasingu finansowego, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), rozumie się taką umowę leasingu, w ramach której ryzyko oraz pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu, przeniesione są na beneficjenta współfinansowanego projektu. Oznacza to, że umowa leasingu skutkuje czasowym przekazaniem w użytkowanie określonego dobra, przy czym umowa leasingu zawiera opcję nabycia lub też przewiduje minimalny okres leasingowy odpowiadający okresowi użytkowania aktywów, będących przedmiotem leasingu. w przypadku, gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz 12

13 leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Wydatkami niekwalifikującymi się do współfinansowania są wydatki związane z umową leasingu, w tym w szczególności: - podatek, - marża finansującego, - odsetki od refinansowania kosztów, - koszty ogólne, - opłaty ubezpieczeniowe Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków w przypadku leasingu operacyjnego: pod pojęciem leasingu operacyjnego, zgodnie z MSSF, rozumie się taką umowę leasingu, w ramach której ryzyko oraz pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu nie są zasadniczo w całości przeniesione na beneficjenta współfinansowanego projektu. Oznacza to, że umowa leasingu skutkuje czasowym przekazaniem w użytkowanie określonego dobra, przy czym czas ten może być krótszy niż okres gospodarczej używalności przedmiotu leasingu (okres amortyzacji). Wydatkami niekwalifikującymi się do współfinansowania są wydatki związane z umową leasingu, w tym w szczególności: - podatek, - marża finansującego, - odsetki od refinansowania kosztów, - koszty ogólne, - opłaty ubezpieczeniowe Wydatek związany z nabyciem prawa do używania nieruchomości, środka trwałego bądź wartości niematerialnej lub prawnej przy zastosowaniu techniki finansowania innej niż leasing może być uznany za kwalifikowany pod następującymi warunkami: wydatki związane z zastosowaniem tej techniki finansowania zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu lub dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie bądź umowy o dofinansowanie projektu, oraz beneficjent wykaże, iż zastosowanie tej techniki finansowania jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego dobra. 13

14 12. Instalacja środków trwałych Wydatek na instalację środka trwałego może być uznany za wydatek kwalifikowany, o ile w ramach tego samego projektu kwalifikowany jest wydatek na nabycie (zakup lub leasing) tego środka trwałego. 13. Amortyzacja środków trwałych Wydatki na amortyzację aktywów: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinasowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania, kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu, wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w przypadku środków trwałych, wydatki poniesione na ich zakup nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowane, ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu (dotyczy to sytuacji, w której beneficjent kupuje środek trwały na potrzeby projektu, ale nie chce bądź nie może zrefundować kosztów zakupu), kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w realizacji projektu W przypadku, o którym mowa powyżej, wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) aktywów po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowanym. 14

15 14. Roboty budowlane Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych mogą być uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu Wydatki na przebudowę urządzeń obcych mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli konieczność ich przebudowy wynika z projektu budowlanego Wydatki na budowę przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli przyłącza będą stanowiły własność beneficjenta Wydatki na opłaty za przyłączenie do sieci mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu Wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego lub opłaty za usunięcie drzew lub krzewów mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli opłaty te są należne podmiotowi innemu, niż beneficjent Wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi wynika z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych lub za utracone zbiory mogą być uznane za kwalifikowane Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej. 15

16 15. Najem nieruchomości lub ich części Wydatek na najem nieruchomości lub jej części może być uznany za wydatek kwalifikowany pod warunkiem, że wynajmowana nieruchomość (część nieruchomości) jest wykorzystywana wyłącznie na cele projektu. 16. Ponoszenie wydatków charakterystycznych dla innego funduszu strukturalnego (cross-financing) WRPO jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym wydatki na działania określone w art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1081/2006 są objęte mechanizmem elastycznego finansowania (crossfinancing) Łączna kwota wydatków objętych mechanizmem elastycznego finansowania uznanych za kwalifikowane nie może przekroczyć 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach danego projektu. 16

17 CZĘŚĆ TRZECIA RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Działanie 1.1. i 1.2. Schemat I: Projekty inwestycyjne Pomoc na rzecz beneficjenta może być udzielona tylko w przypadku realizacji przez niego nowej inwestycji. Przez pojecie nowej inwestycji rozumie się: inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. nabycie środków trwałych bezpośredni związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy. Nową inwestycją nie jest: inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych, nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. Przykładowe rodzaje wydatków kwalifikowanych: A. Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu. nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, z zastrzeżeniem, iż wartość wydatku na ten cel nie przekracza 10% wydatków kwalifikowanych całego projektu 17

18 nabycie lub wytworzenie środków trwałych w tym: - budowli i budynków, - maszyn i urządzeń, - narzędzi, - przyrządów, - aparatury, - wyposażenia technicznego dla prac biurowych. zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie: - patentów, - licencji, - know-how, - nieopatentowanej wiedzy technicznej. W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych zastrzega się, iż nabyte dobra muszą spełniać łącznie następujące warunki: - być wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, - podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, - zostać nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, - stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej trzy lata. zakup samochodów specjalnych poza sektorem transportu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną Klasyfikacji Środków Trwałych, grupa 7, podgrupa 74, 76 rodzaj 743, 760, 761, tj: - samochody sanitarne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swoją konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób jak np.: o samochody gaśnicze, o piaskarki, o polewaczko-zmywarki, o asenizacyjne, o pługi śnieżne, o pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, o warsztaty ruchome, o pogotowia techniczne, o pojazdy załadowczo-wyładowcze dźwigi samochodowe, 18

19 o pompy, o sprężarki, o agregaty, o radiostacje, o wozy transmisyjne, o operatorskie, o filmowe, o wiertnicze wraz z pomieszczeniami biurowo-mieszkalnymi. - pozostały tabor bezszynowy: o wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), o wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), o wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), o wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym, o wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), o inne wózki jezdniowe. wydatkiem kwalifikowanym nie jest zakup środków transportu przez przedsiębiorstwo działające w sektorze transportu. B. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu Cross-financing umożliwia sfinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pewnych działań zastrzeżonych dla realizacji za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak np. szkolenia celem realizacji projektu infrastrukturalnego, z zastrzeżeniem, iż beneficjent wykaże niezbędność tego typu działań dla realizacji projektu oraz, że nie przekroczą one pułapu 20% wydatków kwalifikowanych całości projektu. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się niezbędne do realizacji szkolenia wydatki poniesione na: 19

20 kadrę szkoleniową, podróże kadry szkoleniowej i osób szkolonych inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy, amortyzacje narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, wynagrodzenia osób szkolonych, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowanych określonych w powyższych punktach. Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze Pomoc na rzecz beneficjenta może być udzielona tylko w przypadku realizacji przez niego nowego przedsięwzięcia: Przykładowe rodzaje wydatków kwalifikowanych: zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie jakości: - uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, - wydawanie deklaracji zgodności producenta w zakresie opisanym powyżej. zakup usług doradczych w zakresie: - wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, -opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, - projektowanie, wdrażanie i doskonalenie nowego produktu lub usługi lub opracowanie planów marketingowych, - prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, - wprowadzenie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, - pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej. 20

21 Działanie 1.2. Schemat III: Projekty inwestycyjne, zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych Pomoc na rzecz beneficjenta może być udzielona tylko w przypadku realizacji przez niego nowej inwestycji, z zastrzeżeniem, że wiąże się ona z zakupem niezbędnym w celu wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata. Przykładowe rodzaje wydatków kwalifikowanych: A. Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu. nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, z zastrzeżeniem, iż wartość wydatku na ten cel nie przekracza 10% wydatków kwalifikowanych całego projektu, nabycie lub wytworzenie środków trwałych w tym: - budowli i budynków z zastrzeżeniem, iż beneficjent przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian i ulepszeń: - maszyn i urządzeń, - narzędzi, - przyrządów, - aparatury, - wyposażenia technicznego dla prac biurowych. zakup wartości niematerialnych i prawnych poprzez nabycie: - patentów, - licencji, - know-how, - nieopatentowanej wiedzy technicznej. W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych zastrzega się, iż nabyte dobra muszą spełniać łącznie następujące warunki: 21

22 - być wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, - podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, - zostać nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, - stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej trzy lata. B. Wydatki na szkolenia niezbędne do realizacji celu projektu. Pomoc może być udzielana na szkolenie pracowników tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu. Z zastrzeżeniem, że wartość wydatków poniesionych na szkolenie pracowników nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych całości projektu. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się niezbędne do realizacji szkolenia wydatki poniesione na: kadrę szkoleniową, podróże kadry szkoleniowej i osób szkolonych inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy, amortyzację narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, ważkim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, wynagrodzenia osób szkolonych, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowanych określonych w powyższych punktach. 22

23 RODZAJE WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Działanie 1.1. i 1.2. Przykłady wydatków niekwalifikowanych: zakup środków transportu w sektorze transportu, zakup gruntów o wartości przekraczającej 10% kosztów kwalifikowanych projektu, zakup środków trwałych, co do których beneficjent nie wykaże, że zakup jest niezbędny celem prawidłowej realizacji projektu, zakup środków transportu innych niż pojazdy specjalistyczne poza sektorem transportu, zakup środków trwałych nie związanych z nową inwestycją, zakup środków trwałych i nieruchomości, które w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, podatek VAT, jeśli istnieje prawna możliwość jego odzyskania, zakup usług doradczych świadczonych stale lub okresowo, związanych z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takich jak: - doradztwo podatkowe, - usługi prawne, - usługi reklamowe. 23

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów Kwalifikowalność projektów i wydatków w EFS (PO KL) (ogólne zasady opracowane na podstawie krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Kwalifikowalność wydatków zasady na nowy okres programowania (2007-2013) 2. Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI DLA BENEFICJENTÓW POMOCY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI DLA BENEFICJENTÓW POMOCY Poznań, dnia 27 maja 2010 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI DLA BENEFICJENTÓW POMOCY w projekcie: Poznański Rockefeller - promocja i rozwój współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia:

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia: Konkurs Przedsiębiorstwa, Województwo Śląskie Termin naboru wniosków: 7 września 7 grudnia 2011r. Wnioski przyjmuje: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, www.scp-slask.pl Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH I I II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH I I II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013. 1 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH I I II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013. I. Wydatki kwalifikowalne w ramach I Osi Priorytetowej: Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Poznań, czerwiec 2008r.

Poznań, czerwiec 2008r. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Priorytetu I (z wyjątkiem działania 1.7) część pierwsza Poznań, czerwiec 2008r. Spis

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2103 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców Kwalifikowalność projektów i wydatków w sytuacji starania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Poznań, czerwiec 2008r.

Poznań, czerwiec 2008r. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Priorytetu I (z wyjątkiem działania 1.7) Poznań, czerwiec 2008r. Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Załącznik nr 6 a. do Regulaminu konkursu Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr 70/1518/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr 47/1746/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 listopada 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1

Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1 Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1000 /07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata Załącznik do Uchwały Nr 47/1464/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013

Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Lp. 1. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Działanie 3.1. zaplecza turystycznego Poddziałanie 3.1.1. zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata Załącznik do Uchwały Nr 34/544/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.2 2007 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- W

1.2 2007 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- W Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(2)/06/2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Załącznik nr 6 a. do Regulaminu konkursu Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dofinansowanie w ramach Działania 1.3 stanowi pomoc publiczną, w związku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe w oparciu o zasady sprawozdawczości i płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Przepływy finansowe w oparciu o zasady sprawozdawczości i płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Przepływy finansowe w oparciu o zasady sprawozdawczości i płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Prowadzący: Michał Rutkowski Grupa Regio Sp.j. 1 1 2 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1869 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 756/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr 756/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. Uchwała Nr 756/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.) Dz.U.09.59.488 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 28 stycznia 2015 SPIS TREŚCI PODSTAWA PRAWNA... 4 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia do REGULAMINU PROJEKTU z dnia r. dot. projektu pt. Drogowskaz na biznes 3

Aneks nr 1 z dnia do REGULAMINU PROJEKTU z dnia r. dot. projektu pt. Drogowskaz na biznes 3 Aneks nr 1 z dnia 10.05.2012 do REGULAMINU PROJEKTU z dnia 18.04.2012 r. dot. projektu pt. Drogowskaz na biznes 3 1 W zatwierdzonym regulaminie projektu z dnia 18.04.2012 dot. projektu Drogowskaz na biznes

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Poznań, wrzesień 2015 Zakup wartości niematerialnych i prawnych aspekty praktyczne W ramach projektu możliwy jest zakup wartości niematerialnych i

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Karta zmian. Zał. 1.4_1. Nazwa dokumentu: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Działań 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 Poprzednia wersja

Karta zmian. Zał. 1.4_1. Nazwa dokumentu: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Działań 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 Poprzednia wersja Zał. 1.4_1 Karta zmian Nazwa dokumentu: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Działań 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 Poprzednia wersja 26 maja 2008 dokumentu: Aktualna wersja dokumentu: 24 lipca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4998 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014r.

Uchwała Nr 4998 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 4998 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 20 czerwca 2013 r.

Poznań, 20 czerwca 2013 r. DWP-VII.3402-2/2008 Załącznik do Uchwały nr 3493 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie wydatków

Kwalifikowanie wydatków INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kwalifikowanie wydatków Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 1960/385/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 1.5 A

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 1.5 A Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 1.5 A Wykaz z uwagi na rozbudowane zapisy w tej kwestii nie zawiera wszystkich szczegółowych uregulowań odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa dokumentu Rozdział/ Podrozdział/ punkt. Data wprowadz enia 23 stycznia 2017 r. zmiany

Lp. Nazwa dokumentu Rozdział/ Podrozdział/ punkt. Data wprowadz enia 23 stycznia 2017 r. zmiany REJESTR ZMIAN DO: Regulaminu naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym.

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. NABÓR: OBECNIE TRWA DO WYCZERPANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. Dz.U.09.105.874 2010-09-29 zm. Dz.U.2010.169.1142 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013)

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013) Część /punkt PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013) Zmiana przyjęta Uchwałą 513/13, 25 kwietnia 2013 r. Uwagi Część I. Zasady ogólne 3.Trwałość projektu 3.1

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WŁ 2

Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WŁ 2 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 14 września 2010 SPIS TREŚCI PODSTAWA PRAWNA... 4 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Minister Rozwoju Regionalnego. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR/KL/1.1/07/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA KOSZTÓW... 4 2.1 Okres kwalifikowalności kosztów w ramach przedsięwzięcia...

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 OŚ PRIORYTETOWA II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka PODDZIAŁANIE II.3.1: Innowacje w MŚP Wydatki kwalifikowalne 1. Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa. Alokacja przeznaczona na konkurs: PLN, w tym:

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa. Alokacja przeznaczona na konkurs: PLN, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Termin naboru wniosków: 28 kwiecień 2017 17 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(3)/04/2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1397/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009 r.. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Rada Miasta Torunia wprowadziła w drodze uchwał zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzono

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW 1. Zasady kwalifikowania kosztów 1 Ramy czasowe kwalifikowalności PROGRAM INNOWACJE SPOŁECZNE 1.1 Pod pojęciem okresu kwalifikowania kosztów należy rozumieć okres,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych mgr Ewa Matejko Podstawy prawne dokumentacji wydatków z funduszy strukturalnych Art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady 1083/2006 przekazuje kompetencje tworzenia

Bardziej szczegółowo

księgowość projektów unijnych

księgowość projektów unijnych 1 Dotacje Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 Art. 126 Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek

Bardziej szczegółowo

RPO WP 2007-2013 Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych

RPO WP 2007-2013 Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych RPO WP 2007-2013 Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych Katarzyna Laskowska Konferencja podsumowująca rok 2011 Gdańsk, 1 grudnia 2011 roku RPO WP Oś Priorytetowa I: Rozwój i Innowacje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo