Projekt roboczy, r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie"

Transkrypt

1 Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło 164 osób ze 104 Firm przewozowych) i w wyniku tych konsultacji dokonano niewielkich zmian w stosunku do projektu z grudnia 2006 r.. Projekt zmiany Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i innych ustaw Art.1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1. w art. 4, a) pkt 7a otrzymuje brzmienie: "7a) komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego na zlecenie organizatora komunikacji miejskiej, w którym określone są zasady organizacji, finansowania i kształtowania cen, w granicach administracyjnych: a) miasta, albo b) miasta i gminy, albo c) miast albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek między gminny w sprawie wspólnej realizacji i finansowania komunikacji miejskiej na swoim obszarze,", b) dodaje się pkt 7b w brzmieniu: 7b) organizator komunikacji miejskiej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jednostka organizacyjna albo organ wskazany w utworzonym związku (porozumieniu) właściwy do organizacji przewozów osób w sposób niedyskryminacyjny i ciągły na danym obszarze w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów określonych w art. 7, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne pomiędzy dwoma wskazanymi w rozkładzie jazdy miejscowościami, o dowolnej liczbie kursów, w tym także kursów, które rozpoczynają się lub kończą na przystankach w miejscowościach wymienionych w tym rozkładzie jazdy, 1

2 d) pkt 8a otrzymuje brzmienie: 8a) przystanek miejsce przeznaczone do zatrzymywania się autobusów, realizujących przewozy regularne lub regularne specjalne, w celu zabrania lub wysadzenia pasażerów, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.). Jeżeli przystanek jest zlokalizowany wyłącznie po jednej stronie drogi jednojezdniowej, autobusy mogą się zatrzymywać w obydwu kierunkach. e) dodaje się pkt. 8b w brzmieniu: 8b) kurs autobusowy każdy przejazd, w jednym kierunku, autobusu wykonującego przewóz regularny w ramach linii komunikacyjnej; w przewozie regularnym, z wyłączeniem komunikacji miejskiej; f) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) przewóz regularny specjalny wykonywany na podstawie wcześniej zawartej umowy, niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, dojazdy dzieci i młodzieży do szkół, pracowników do danego zakładu pracy, przewozy żołnierzy, g) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) przewóz okazjonalny przewóz osób, niebędący przewozem regularnym, przewozem regularnym specjalnym albo przewozem wahadłowym, wykonywany na zlecenie organizatora przewozu, z wyłączeniem możliwości przewozu pasażerów na podstawie biletów, h) dodaje się pkt 11b w brzmieniu: 11b) organizator przewozu okazjonalnego osoba fizyczna, przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna zlecająca do przewozu określoną grupę osób, w imieniu, której określa z przewoźnikiem termin, warunki przewozu oraz sposób zapłaty za wykonany przewóz. i) dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 22) grupa przewoźników przedsiębiorcy tworzący podatkową grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią grupą przewoźników przedsiębiorstwa będące własnością skarbu państwa lub organu samorządu terytorialnego. 2

3 2. w art. 5, a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; b) w ust. 3 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 2a) W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada licencję i przestał spełniać warunek określony w art. 5, ust. 3, pkt 2, jest zobowiązany do uzupełnienia tego warunku w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zaistnienia tej sytuacji. c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się: 1) ostatnim zweryfikowanym rocznym bilansem, 2) udokumentowanym przez bank średniomiesięcznym przychodem przedsiębiorcy, w wysokości określonej w ust. 3, pkt 3, 3) dokumentami potwierdzającymi: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, d) własność nieruchomości. e) inne gwarancje i poręczenia, f) ubezpieczenie działalności gospodarczej, g) innymi, dopuszczonymi przez organ wydający licencje, dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową przedsiębiorcy.,, 4. Skreśla się dotychczasowy Rozdział 3. a) wprowadza się Rozdział y w brzmieniu: Rozdział y Międzynarodowy transport drogowy osób. 3

4 Art. y 1. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymaga zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Art. y Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 2, wymaga zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. 2. Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 1) tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego albo 2) polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez osób (podróżnych), albo 3) polega on na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2. Art. y Wykonywanie przez zagranicznego przewoźnika drogowego przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zezwolenia na przewóz kabotażowy wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Przepisy art. y 6 stosuje się odpowiednio. 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane na wniosek zagranicznego przewoźnika drogowego pod warunkiem dołączenia do niego, co najmniej dwóch pozytywnych opinii polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych. Art. y Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić wymóg posiadania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na/lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą przez zagranicznych przewoźników z niektórych państw mając na uwadze zasadę wzajemności. 2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku przejazdu pojazdu samochodowego bez osób podróżnych. 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw transportu. 4

5 Art. y 5. Organ wydający zezwolenia, o których mowa w art. y 1-4 wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy. Art. y Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym dołącza się: 1) rozkład jazdy uzgodniony z zagranicznym przewoźnikiem drogowym przewidzianym do prowadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, przejścia graniczne oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami; 2) kopię umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu linii regularnej; 3) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców; 4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 5) cennik. 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym dołącza się harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców. 3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym dołącza się: 1) przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia graniczne; 2) wykaz terminów przewozów; 3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu; 4) kopię umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym; 5) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców. Art. y 7 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. y 1, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie dłuższy niż: 1) 5 lat na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych; 2) rok na wykonywanie przewozów wahadłowych lub przewozów okazjonalnych. 5

6 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. y 6. Art. y 8. Minister właściwy do spraw transportu: 1) odmawia udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym, gdy: a) wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając ze sprzętu pozostającego w jego bezpośredniej dyspozycji, b) projektowana linia regularna będzie stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla istnienia już zatwierdzonych linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników, c) zostanie wykazane, iż wydanie zezwolenia poważnie wpłynęłoby na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych, d) można wywnioskować, że usługi wymienione we wniosku są nastawione tylko na najbardziej dochodowe spośród usług istniejących na danych trasach; 2) może odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, wahadłowych lub okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym, gdy przedsiębiorca: a) nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu, b) nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych, co najmniej przez 3 miesiące, c) wykonuje przewozy bez wymaganego zezwolenia. Art. y 9 Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany: 1) oznaczenia przedsiębiorcy; 2) siedziby i adresu przedsiębiorcy, 3) przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków, 4) zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym. Art. y 10 Zezwolenie wygasa w razie: 1) zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem art. y 11, ust. 3. 2) upływu terminu określonego w zezwoleniu; 3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1. 6

7 Art. y Zezwolenie cofa się w razie: 1) cofnięcia licencji; 2) naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu; 3) niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych, co najmniej przez 3 miesiące; 4) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.6)). 2. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. 3. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia. Art. y Minister właściwy do spraw transportu wydaje przewoźnikowi drogowemu zezwolenie zagraniczne na przewóz osób pod warunkiem posiadania przez niego odpowiedniej licencji. 2. Minister właściwy do spraw transportu: 1) odmawia wydania zezwolenia zagranicznego w razie braku możliwości zapewnienia wystarczającej liczby zezwoleń; 2) odmawia wydania zezwolenia zagranicznego w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1; 3) może odmówić wydania zezwolenia zagranicznego w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 3. Art. y 13. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie usprawnienie procedur wydawania zezwoleń zagranicznych, może upoważnić do wydawania tych dokumentów: 1) w drodze zarządzenia kierownika jednostki, o którym mowa w art. 17 ust. 2, na określonych warunkach; 2) w drodze rozporządzenia polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, uwzględniając szczególności właściwe zabezpieczenie tych dokumentów uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych, wyposażenie pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów, 7

8 ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka oraz sposób rozliczania się w przypadku zaginięcia, zniszczenia lub utraty tych dokumentów. Art. y Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy zawierający w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób. 2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza jazdy mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1. Art. y 15. Minister właściwy do spraw transportu może upoważnić, w drodze zarządzenia, kierownika jednostki, o której mowa w art. 17 ust. 2, do wydawania i dystrybucji formularzy jazdy, mając na względzie usprawnienie procedur wydawania tych formularzy. Art. y 16. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia, o którym mowa w art. y 1-4, uwzględniając zakres niezbędnych danych, a także mając na uwadze przepisy rozporządzenia nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. określającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń nr 684/92/EWG i nr 12/98/WE, w sprawie dokumentów wymaganych w międzynarodowym transporcie osób wykonywanym autobusami i autokarami (Dz.Urz. WE L 268 z ). b) wprowadza się Rozdział x w brzmieniu: Rozdział x Krajowy transport drogowy osób. Art. x Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, z włączeniem komunikacji miejskiej, o której mowa w rozdziale z, wymaga zezwolenia wydanego przez starostę właściwego do udzielenia licencji temu przewoźnikowi, po: 1) uzyskaniu zgody: a) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy, b) starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu - właściwego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co 8

9 najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa, c) marszałka województwa właściwego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa, z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w pkt.2, 2) powiadomieniu organów, o których mowa pkt.1, lit. b i c oraz przesłaniu im do wiadomości kserokopii wydanego zezwolenia wraz z załączonym rozkładem jazdy, - w przypadku, gdy każdy z kursów tej linii komunikacyjnej ma długości powyżej 150 kilometrów, 2. W przypadku braku zgody któregokolwiek z organów wymienionych w ust. 1, pkt 1, zezwolenie może być udzielone lub zmienione, z pominięciem przystanków położonych w obszarze samorządu, który odmówił wyrażenia zgody. 3. Nie wymaga uzyskania zezwolenia tymczasowe wykonywanie przewozów osób, o którym mowa w ust. 1, w przypadku klęsk żywiołowych lub wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych przez podmioty innych gałęzi niż transport drogowy. 4. W przypadku zakłóceń, o których mowa w ust. 2, przewoźnik drogowy i podmiot, w zastępstwie którego przewozy są wykonywane, obowiązani są zawrzeć pisemne porozumienie określające warunki i termin wykonywania tych przewozów oraz zgłosić ten fakt właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 1. Art. x² 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. x¹, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie dłuższy niż 8 lat. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. x Jeżeli przedsiębiorca składa kolejny wniosek o nowe zezwolenie lub zmianę posiadanego zezwolenia, może zamiast dokumentów, o których mowa w art. x 5 ust.1, pkt 2-6, złożyć oświadczenie, że dokumenty będące w posiadaniu organu nie ulegają zmianie. 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 zezwolenie przedłuża się, na wniosek przedsiębiorcy, na okresy nieprzekraczające 8 lat, o ile nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. x 10 ust Organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy. 9

10 Art. x 3 1. W zezwoleniu określa się w szczególności: 1) nazwę i adres przedsiębiorcy, 2) terminu ważności zezwolenia, 3) warunki wykonywania przewozów; 4) przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów; 5) miejscowości, w których znajdują się przystanki przy przewozach regularnych osób. 2. Załącznikiem do zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób jest rozkład jazdy stanowiący podstawę do udzielenia lub zmiany zezwolenia 3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia i wypisu z zezwolenia, o którym mowa w art. x¹, uwzględniając zakres niezbędnych danych. Art. x 4 1. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art.x³, nie stosuje się w przypadku wystąpienia niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, w szczególności awarii sieci, robót drogowych. 2. W przypadku, gdy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów, o których mowa w ust. 1, trwają dłużej niż 14 dni, organ właściwy w sprawach zezwoleń, na wniosek przedsiębiorcy, wydaje decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zezwolenia. 4. Przepisy art.x² i x 5 stosuje się odpowiednio. Art. x 5 1. Do wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się: 1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy, szybkość techniczną w poszczególnych kursach oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy; 2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 10

11 3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych, przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi, 4) informacje o sposobie podania rozkładu jazdy do publicznej wiadomości 5) cennik; 6) informację o liczbie pojazdów, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy na wnioskowanej linii komunikacyjnej. 7) uzasadnienie wniosku, 8) przy zmianie zezwolenia - wykaz wprowadzanych zmian. 2. W regularnym przewozie osób korzystanie z przystanków określonych w rozkładzie jazdy i znajdujących się przy drogach publicznych jest nieodpłatne. 3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się: 1) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu; 2) informację o przystankach i innych miejscach zabierania osób, długości i przebiegu przewozów oraz rodzaju i wielkości pojazdów używanych do przewozu, 3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych, przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi. Art. x Organy samorządu terytorialnego, o których mowa w art.x¹, zgodę na wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym udzielają z uwzględnieniem: 1) wniosków wynikających z analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, obejmującej obszar danego samorządu terytorialnego, przeprowadzanej raz na dwa lata, 2) określonych w uchwale danego organu samorządu terytorialnego: a) innych niż dworce autobusowe, miejsc odprawy podróżnych, w przypadku gdy użytkownik dworca, poinformuje organ o braku możliwości obsługi kolejnych przewoźników, b) częstotliwości wykonywania kursów lub minimalnych odstępów czasów pomiędzy poszczególnymi kursami w relacjach pomiędzy miejscowościami, stosownie do ilości przewożonych pasażerów, 3) zalecanej minimalnej pojemności autobusów używanych do wykonywania przewozów, 11

12 4) wniosków z aktualnej analizy sytuacji rynkowej na rozpatrywanej linii komunikacyjnej o długości do 150 km, 2. Właściwe rady gmin i powiatów lub sejmik województwa określają na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, na liniach komunikacyjnych do 150 kilometrów, uwzględniając wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz i występujących potrzeb społecznych. 3. Sejmik województwa, przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 2, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii ogólnopolskich organizacji zrzeszających przewoźników realizujących regularne przewozy osób. 4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, oznacza zachowanie dotychczasowej liczby zezwoleń. 5. Analizę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza organ właściwy do spraw udzielenia zezwolenia, z uwzględnieniem: 1) istniejącej komunikacji, w tym: - rodzaju planowanych do przewozów pojazdów, - godzin ich odjazdów, - odległości przerw między poszczególnymi odjazdami na linii, - zgodności planowanej w analizie dwuletniej i realizowanej częstotliwości kursów na przedmiotowej linii lub jej części oraz ich dostosowanie do zgłoszonych i potwierdzonych społecznych potrzeb przewozowych, 2) dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf, 3) przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych, 4) prawidłowości zaplanowania w rozkładzie jazdy dopuszczalnych prędkości technicznych dla autobusów, 5) możliwości bezpiecznego korzystania z przystanków położonych przy drogach publicznych, 6) uzasadnionych uwag zgłoszonych przez przewoźników już realizujących komunikację pomiędzy miejscowościami objętymi analizą. 6. Analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie przeprowadza się jeżeli zmiana zezwolenia dotyczy: 1) rezygnacji z obsługi linii komunikacyjnej, 2) zmniejszenia ilości kursów, 3) zmniejszenia ilości dni kursowania, 4) rezygnacji z obsługi niektórych przystanków, 5) dodania w rozkładzie jazdy nowo zlokalizowanego przystanku, 12

13 6) zmiany istniejącej organizacji ruchu. 7. Za czynności związane z opracowaniem analiz, o których mowa w ust.1 pkt.1 i 4, organy zobowiązane do przeprowadzenia analizy pobierają opłatę od wnioskodawcy na zasadach wynikających z postanowień ust Organy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z wnioskiem przewoźnika, określają w zezwoleniu jeden z niżej wymienionych terminów od kiedy rozpoczyna się realizacja nowego lub zmienionego rozkładu jazdy: 1) od dnia aktualizacji autobusowego rozkładu jazdy, lub 2) w niżej wymienionych terminach: a) od dnia 1 marca, b) od dnia 1 października, c) od niedzieli poprzedzającej dzień 16 grudnia. 9. W przypadku pojawienia się nowych potrzeb przewozowych lub gdy dotychczasowi przewoźnicy nie są już w stanie zapewnić przewozu wszystkich podróżnych, organy mogą określić inny, niż wymieniony w ust. 8, termin rozpoczęcia przewozów. 10. Organy, o których mowa w art. x¹ ust.1 mogą realizować zadania, o których mowa w ust. 5, poprzez własne jednostki lub inne wyspecjalizowane podmioty. 11. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, stawki opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności określone w ust.1. 1) pkt 1 - w wysokości nie wyższej niż: a) 0,25 zł za każde 1000 km planowanego przebiegu rocznego od wszystkich linii komunikacyjnych płatnej na rachunek samorządu wojewódzkiego w którym przewoźnik ma siedzibę, po sporządzeniu i zamieszczeniu na stronie internetowej organu tej analizy, b) 0,25 zł za każde 1000 km planowanego przebiegu rocznego od wszystkich linii komunikacyjnych płatnej na rachunek samorządu powiatowego w którym przewoźnik ma siedzibę, po sporządzeniu i zamieszczeniu na stronie internetowej organu tej analizy, 2) pkt 4 - w wysokości nie wyższej niż 4,00 zł za każde km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej oraz nie mniejszej niż 150 zł za daną linię komunikacyjną, płatnej, w chwili składania wniosku, na rachunek samorządu powiatowego w którym przewoźnik ma siedzibę, 13

14 mając na uwadze ilość linii komunikacyjnych oraz stopień zaspokojenia potrzeb przewozowych, a także sytuację rynkową na danym terenie w zakresie regularnego przewozu osób. Art. x 7 1. Organ, o których mowa w art. x¹ ust.1: 1) odmawia udzielenia lub zmiany zezwolenia albo wyrażenia zgody na udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: a) gdy wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji, b) jeżeli będzie większa częstotliwość lub mniejsze odstępy międzykursowe pomiędzy tymi miejscowościami niż określił to właściwy samorząd, na podstawie art. x 6 ust.1 pkt 2, lub wydano taką ilość zezwoleń na linie komunikacyjne pomiędzy danymi miejscowościami jaką określono zgodnie w art. x 6 ust. 2. c) jeżeli założone w projekcie rozkładu jazdy prędkości techniczne są wyższe niż dopuszczalna prędkość poruszania się określonego autobusu na określonej drodze, d) można wywnioskować, że usługi wymienione we wniosku są nastawione tylko na najbardziej dochodowe spośród usług istniejących pomiędzy miejscowościami wymienionymi w zezwoleniu; e) wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, f) jeżeli przewoźnik wykonuje przewozy regularne z naruszeniem postanowień art. x 8. 2) mogą odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych krajowym transporcie drogowym w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie ekonomiczne polegające na przewidywanym znacznym spadku przychodów dla już istniejących linii regularnych między miejscowościami zawartymi w projekcie rozkładu jazdy - z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników, 14

15 b) zostanie wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych, c) narusza inne przepisy prawa za które został ukarany decyzjami administracyjnymi odnotowanymi w centralnej ewidencji naruszeń, d) wnioskodawca naruszył zasady uczciwej konkurencji stwierdzona prawomocnym orzeczeniem, e) wnioskodawca nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego krajowych przewozów regularnych na innych obsługiwanych liniach komunikacyjnych, co najmniej przez 14 kolejnych dni, 3) nie mogą odmówić zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych krajowym transporcie drogowym jeżeli zmiana dotyczy ograniczenia w komunikacji. 2. Organy, o których mowa w art. x¹ ust.1, mogą odmówić udzielenia zezwolenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.1 lit. a, c-f. Art. x 8 1. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według następujących zasad: 1) do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym; 2) rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez: a) obowiązkowe zamieszczenie, co najmniej na stronie internetowej przewoźnika i ogólnopolskiej stronie internetowej zawierającej informacje o rozkładach jazdy wszystkich przewoźników, wraz z podaniem adresu tej strony internetowej, b) fakultatywne zamieszczenie informacji handlowej o odjazdach autobusów na wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach zlokalizowanych przy drogach publicznych, pod warunkiem umożliwienia przez zarządcę drogi nieodpłatnego jej zamieszczenia, c) fakultatywne zamieszczenie informacji handlowej o odjazdach autobusów na wymienionych w rozkładzie jazdy dworcach autobusowych i innych przystankach, na zasadach uzgodnionych z zarządcą terenu na którym są one zlokalizowane. 3) wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy, stanowiącym załącznik do zezwolenia; 15

16 4) należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami określonymi w art. 16 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), 5) w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się informacja o miejscu i sposobie udostępnienia podróżnemu opracowanego przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulaminu określającego warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy; 6) cennik opłat został podany do publicznej wiadomości, przy czym cennik opłat musi zawierać informację o cenach biletów ulgowych: a) ustalone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.), b) wynikające z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg; 7) zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w art. x¹. 2. Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się: 1) używania do przewozu: a) innych pojazdów niż autobusy, b) autobusów nie odpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym; 2) zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy; 3) pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów; 4) naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. x Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób zobowiązany jest do: a) realizacji uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz z późn. zm.) b) realizacji innych ulgowych uprawnień do przejazdów, jeżeli podmiot. który ustanawia te ulgi ustali z przewoźnikiem w drodze umowy, warunki i zasady zwrotu kosztów stosowania tych ulg, 16

17 4. Przewoźnik może ustalać inne uprawnienia do ulgowych przejazdów na zasadach określonych w taryfie pod warunkiem ponoszenia kosztów tych ulg. Art. x 9 1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. x 5, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Art. x Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany: 1) oznaczenia przedsiębiorcy; 2) siedziby i adresu przedsiębiorcy, 3) przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków, 2. Na zmianę zezwolenia spowodowanego zmianą rozkładu jazdy, wymagane jest ponowne uzyskanie zgody organów, o których mowa w art. x¹, ust.1 pkt.1, z wyjątkiem zmian polegających wyłącznie na ograniczeniu dotychczasowej ilości kursów, zmniejszeniu ilości dni kursowania lub rezygnacji z obsługi niektórych przystanków w takim przypadku wymagane jest powiadomienie, przez organ dokonujący zmiany zezwolenia, wszystkich organów, które poprzednio wyrażały zgodę na wydanie lub zmianę tego zezwolenia. 3. Zezwolenie wygasa w razie: 1) zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6; 2) upływu terminu określonego w zezwoleniu; 3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust Zezwolenie cofa się w razie: 1) cofnięcia licencji; 2) naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu; 3) niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 14 kolejnych dni; 4) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.6)). 17

18 5. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. 6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia. Art. x Nie wymaga zezwolenia wykonywanie krajowego przewozu okazjonalnego. 2. W przewozach o których mowa w ust. 1 wymagane jest zawarcie umowy grupowego przewozu osób, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). 3. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się: 1) umieszczania i używania w pojeździe taksometru, 2) umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem przedsiębiorcy, 3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych. Art. x 12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia i wypisu z zezwolenia, o którym mowa w art. x 1, uwzględniając zakres niezbędnych danych. c) dodaje się rozdział z w brzmieniu: Rozdział z Komunikacja Miejska. Art. z 1. Wykonywanie przewozów regularnych w komunikacji miejskiej - wymaga zaświadczenia: a) wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, b) przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego, o którym mowa w art. 4 pkt 7a lit. b na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny, c) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia, o którym mowa w art. 4 pkt 7a na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w art. 4 pkt 7a lit. a albo lit. b. 18

19 Art.z² 1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. z¹, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy lub zakładu budżetowego, zwanych dalej przewoźnikiem, na czas nie dłuższy niż 8 lat. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. z Jeżeli przewoźnik składa uzgodniony z organizatorem wniosek o zmianę posiadanego zaświadczenia, może zamiast dokumentów, o których mowa w art. z 5, złożyć oświadczenie, że dokumenty będące w posiadaniu organu nie ulegają zmianie. 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 zaświadczenie przedłuża się, na wspólny wniosek organizatora i przewoźnika, na okres nieprzekraczający 8 lat, o ile nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. z 8 ust Organ wydający zaświadczenie wydaje przewoźnikowi wypis lub wypisy z zaświadczenia w liczbie określonej we wniosku. Art. z 3 W zaświadczeniu, o którym mowa w art. z 1, określa się w szczególności: 1) warunki wykonywania przewozów; 2) obszar przewozów albo nazwy lub numery linii komunikacji miejskiej do realizacji których jest uprawniony przewoźnik. 3) załącznikiem do zaświadczenia może być rozkład jazdy stanowiący podstawę do udzielenia lub jego zmiany lub/i schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 4) nazwę i adres przewoźnika, 5) termin ważności zaświadczenia, 6) numer i datę umowy zawartej pomiędzy organizatorem a przewoźnikiem lub numer i datę zlecenia przewozów. 2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w art. z¹, uwzględniając zakres niezbędnych danych. Art. z 4 1. Warunków określonych w zaświadczeniu, o którym mowa w art. z³, nie stosuje się w przypadku wystąpienia niezależnych od przewoźnika okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, w szczególności awarii sieci, robót drogowych.. 19

20 2. W przypadku, gdy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów, o których mowa w ust. 1, trwają dłużej niż 14 dni, organ właściwy w sprawach zaświadczeń, na wniosek przewoźnika, może wydać decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zaświadczenia. Art. z 5 Do wniosku o wydanie lub zmianę zaświadczenia na wykonywanie komunikacji miejskiej, z wyłączeniem zakładu budżetowego, dołącza się: 1) kserokopię licencji, 2) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych, przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi, o ile takich zgód nie posiada organizator komunikacji miejskiej, 3) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach, o ile nie należy to do obowiązków organizatora komunikacji miejskiej; 4) informację o liczbie pojazdów, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy na wnioskowanej linii komunikacyjnej. 5) kopię umowy zawartej pomiędzy organizatorem a przewoźnikiem. Art. z 6 1. Komunikacja miejska wykonywana jest według następujących zasad: 1) do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym; 2) rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach; 3) wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy, 4) należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości. 2. Podczas wykonywania komunikacji miejskiej zabrania się: 1) używania do przewozu: a) innych pojazdów niż autobusy, b) autobusów nieodpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym; 2) zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy; 20

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Informacja jest skierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2007.125.874 (t.j.) 2007.10.10 zm. Dz.U.2007.176.1238 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2007.12.06 zm. przen. Dz.U.2007.99.661 2008.12.24 zm. Dz.U.2008.218.1391 2009.01.14

Bardziej szczegółowo

USTAWA o transporcie drogowym

USTAWA o transporcie drogowym USTAWA o transporcie drogowym Dz.U.07.125.874 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 września 2001 r.

z dnia 6 września 2001 r. Informacje o najnowszych aktach zmieniających: zmiany: 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 1 2007-12-06 Dz.U.2007.99.661 art. 3 2008-12-24 Dz.U.2008.218.1391 art. 3

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Kategoria sprawy Licencje

KARTA INFORMACYJNA Kategoria sprawy Licencje KARTA INFORMACYJNA Kategoria sprawy Licencje Rodzaj sprawy Taksówki Zakres sprawy Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Sprawę załatwia Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 125 poz. 1371) (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088)

(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 125 poz. 1371) (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088) USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 125 poz. 1371) (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.)

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.) Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia 27.02.2017 r.) I. Plany transportowe Ograniczenie zakresu planów do niezbędnych informacji tj. informacji o linii komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/68 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania: 1) krajowego transportu drogowego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania: 1)

Bardziej szczegółowo

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty: TRANSPORT DROGOWY OSÓB WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym DATOWNIK pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego ZDiT-24 ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2007.125.874 ze zm.)

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2007.125.874 ze zm.) USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2007.125.874 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania: 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 390 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 lipca 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 27 czerwca 2013r.

Rzeszów, dnia 22 lipca 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 27 czerwca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 2813 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY po 31 grudnia 2016 r. Dyrektor Michał Zdun Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY po 31 grudnia 2016 r. Dyrektor Michał Zdun Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY po 31 grudnia 2016 r. Dyrektor Michał Zdun Informacje ogólne W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 35-959 Rzeszów Aleja Wyzwolenia 6, pok.26 NIP 517 02 83 749 Regon 180411226 wpisanym do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.125.874 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.134.780 art. 3 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 117 zm. Dz.U.2011.244.1454 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity) Dz.U.2007.125.874 2007.10.10 zm. Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 art. 1 2007.12.06 zm. przen. Dz.U.2007.99.661 art. 3 2008.12.24 zm. Dz.U.2008.218.1391 art. 3, art. 8 2009.01.14

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1265 2013.01.23 zm. Dz.U.2013.21 art. 211 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 1 )

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 1 ) Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 1 ) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/103/2014 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 11 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/103/2014 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/103/2014 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 125 poz USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 125 poz USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/89 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania: 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o transporcie drogowym.

USTAWA. o transporcie drogowym. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2 Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania: 1)

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW

Bardziej szczegółowo

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej.

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej. Z art. 75 ust.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wymaga

Bardziej szczegółowo

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3826).

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3826). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 3940 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r.

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 z dnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 21 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Projekt Nr z dnia... r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ Kod procedury: UUKT-15.KT.17 Wydział Komunikacji i Transportu KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr CCLX /2006

Protokół Nr CCLX /2006 Protokół Nr CCLX /2006 z dnia 26.10.2006 roku z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Nierespektowanie przez przewoźników uprawnień osób niewidomych. Nierespektowanie przez przewoźników uprawnień osób niewidomych

Nierespektowanie przez przewoźników uprawnień osób niewidomych. Nierespektowanie przez przewoźników uprawnień osób niewidomych http://pzn.org.pl Nierespektowanie przez przewoźników uprawnień osób niewidomych(2) 1 / 5 Nierespektowanie przez przewoźników uprawnień osób niewidomych L.dz. 2630/CR 491-XV/2012 Warszawa, 12.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub publicznego transportu zbiorowego i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016r. Uchwała Nr XVIII/126/2016 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą PROJEKT Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/100 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z 2013 r. poz. 21. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Ustawa z dnia r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Ustawa z dnia... 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) Projekt DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 27.02.2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 17 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Projekt z dnia r. U S T AWA. z dnia 2017 r.

Wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Projekt z dnia r. U S T AWA. z dnia 2017 r. Wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Projekt z dnia 28.12.2017 r. U S T AWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 03.04.2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r. Druk nr 157 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY JAWORZE. z dnia 28 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY JAWORZE. z dnia 28 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY JAWORZE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (1)

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (1) Strona 1 z 42 zmiany: 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 1 2007-12-06 Dz.U.2007.99.661 art. 3 2009-05-01 Dz.U.2007.192.1381 art. 1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządcą jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.11.5.13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 335/XXXVIII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 335/XXXVIII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 335/XXXVIII/2017 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina i Gminą Suchy Las

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań oraz Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 30.01.2009 r. Ustawa z dnia... 2009 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Projekt z dnia 30.01.2009 r. Ustawa z dnia... 2009 r. o publicznym transporcie zbiorowym Projekt z dnia 30.01.2009 r. Ustawa z dnia... 2009 r. o publicznym transporcie zbiorowym Mając na względzie: prawo każdego obywatela do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb w zakresie publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.4.2014 Bydgoszcz, lutego 2015 r. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 721 UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej

Bardziej szczegółowo

LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/14/004 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o udzielenie licencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2014 r. Poz. 3468 UCHWAŁA NR LV/283/2014 RADY GMINY KUTNO w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 25 września 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 25 września 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. Projekt do pkt 12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnychna terenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.2011.5.13 2012.01.25 zm. Dz.U.2011.228.1368 art. 141 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

... Tel.:... Wydany przez:

... Tel.:... Wydany przez: WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NAWYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DOROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

- o publicznym transporcie zbiorowym

- o publicznym transporcie zbiorowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-10 Druk nr 2916 Warszawa, 24 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Karta informacyjna KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Data publikacji karty 2015-12-01 10:49:42

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 UCHWAŁA Nr 224.XXXVII.2013 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2) Dziennik Ustaw Nr 5 386 Poz. 13 13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Projekt z dnia 15.07.2011r. USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki - Zgierz Stryków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/95 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z o transporcie drogowym 1) 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. Rozdział 1 1381, z 2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 27 czerwca 2014 roku Zarządzenie Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia warunków świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo