Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie"

Transkrypt

1 Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora inż Wanda Liliana inż Byczkowska- Lipińska Niewiadomski Współpromot or Temat Komputerowa kontrola należności i zobowiązań w małej firmie Analiza obrazu za pomocą sieci neuronowych Wpływ struktur indeksowych na wydajność bazy danych Oracle Temat (ang) Monitoring system of amount due and obligations in a small enterprise Image analysis with the use of neuron networks Impact of index structures on the performance of Oracle database stopień stud Portal internetowy o koszykówce Basketball portal Zarządzanie kontem i usługami użytkownika na serwerze hostingowym przy pomocy zdalnego panelu kontrolnego Język Ruby jako narzędzie do tworzenia aplikacji Swing Application Framework do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika Modelowanie i animacja roślin za pomocą L- Systemów oraz systemów cząsteczkowych Animacja stada ptaków za pomocą mechanizmu tłumu i systemów cząsteczkowych Algorytm Photon Mapping z wykorzystaniem technologi CUDA Lokalizacja oprogramowania. Wersje językowe oprogramowania o źrodłach otwartych. Personalization of user account and services on a hosting server using a remote control panel Ruby language as a tool for development of Internet applications Swing Application Framework for creation of graphical user interface Modeling and animating of plants using L- Systems and Particle Systems Animation of flock of birds using crowd control and particle systems student Anzej Pilecki Anzejczak Sebastian RW tematu -z Angiel Bartosz Bamberski sty-11 Banasiak Kamil cze 10 Banaszek Baranowski Damian Bartniak Binkowski Photon Mapping With CUDA Technology Blumendfeld Software Localization: Language Versions of Open Source Projects Alicja Romanowicz System informatyczny dla stacji obsługi pojazdów inż Tworzenie modeli bazodanowych w Rational Data Architect Portal społecznościowy z wykorzystaniem Ruby on Rails Creation of database models in Rational Data Architect Błaszczyk Arkadiusz Błażałek Grzegorz Bogusławski Artur lis 07 Society portal using Ruby on Rails Brodecki Ineraktywna metoda globalnego oswietlenia Interactive globall illumination method System informatyczny wspomagający działalność szkoły językowej Wizualizacja rozwoju roślinności w grach komputerowych Zastosowanie metodologii UML w projektowaniu obiektowych baz danych Techniki wspomagające programowanie aplikacji webowych Information system supporting the activity of language school Plants growing visualization in computer games Using UML methodology for designing object-oriented databases Techniques supporting the programming of web applications Chmielewski Radosław Chojnacka Marta Chojnacki Cholewa Cichoński wybrane tematy

2 Arkadiusz Tomczyk nowy temat bez współ Wandachowicz W. mgr Portal społecznościowy przy użyciu frameworków języka Java poprzedni: Programowanie komponentowe z wykorzystaniem technologii WEB Dynpro systemu SAP ERP Narzędzie wspierające zbieranie oraz organizację źródeł Social portal with the use of Java language frameworks poprzedni: Component programming using WEB Dynpro technology of SAP ERP system Tool that supports collecting and organizing Internet sources -z Czech Daniel Grot Efekty specjalne w filmie reklamowym Special visual effects in an advert film Daros Jakub inż Aplikacje mobilne wykorzystujące dokumenty XMLowe Mobility application using XML documents Dominik Szajerman Postprocessing w grach komputerowych Postprocessing in computer games Internetowy przewodnik turystyczny Internet tourist guide Wykorzystanie Google Maps API do geograficznego rozmieszczania informacji na przykładzie aplikacji webowej Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW w wyszukiwarce google.pl poprzedni: Integracja danych na przykładzie bankowej bazy danych Interaktywna aplikacja malarska dla dzieci Danuta Agnieszka Duraj Zakrzewska Chomątek Ł., mgr System wspomagający organizację kursów w ośrodku szkoleniowym Komputerowa symulacja pola elektromagnetycznego w OpenGL z wykorzystaniem systemów cząsteczkowych System informatyczny wspomagający produkcję i dystrybucję Modelowanie zachowań taktycznych w grach komputerowych Dynamiczna struktura katalogu produktów przy użyciu pakietu WEKA System zarządzania czasem w trakcie imprez kulturalnych Google Maps API as applied to location of geographical information on a Web page Positioning and optimization of WWW pages in google.pl explorer poprzedni: Data integration as applied to a bank database Interactive painting application for chilen System supporting oganization of courses in a training center Computer simulation of electromagnetic fields in OpenGL with using particle systems Information System Supporting Production and Distribution Tactic behaviors modeling for computer games Dynamic Structure of Product Catalogue in Online Shop Using WEKA System for time management during cultural events Animacja postaci na potrzeby gier komputerowych Character animation for computer games Maria Pietruszka Projekt internetowego portfolio artysty rzeźbiarza. Agnieszka Wosiak inż Forum dyskusyjne jako praktyczne zastosowanie systemu zarządzania bazą danych MySQL oraz języka PHP Sterowanie postaciami NPC w środowisku dynamicznym Budowanie aplikacji w oparciu o technologię Groovy & Grails The project internet portfolio for the sculptor. Forum as a practical application of MySQL database management system and PHP Controlling NPC characters in a dynamic environment Creation of Internet applications basing on Groovy & Grails technology Dąbrowski Rafał Dunajczyk Błażej Dziedzic Aleksana sty-11 Dziuda Tomasz Gawrysiak Paweł Glinka Kinga Golenia Przemysław Grzegorczyk Grzejdziak Jacek Herman Bartosz Jadczak Arkadiusz Jakóbczak Mateusz Janczewski Mateusz Jaszczak Magdalena Jęzejczyk Jęzejewski Jóźwiak - IFE wybrane tematy lip 09 gru 09

3 inz Symulacja samochodu sportowego w silniku UDK Sport car simulation in the Unreal engine Tyczkowski Anzejczak J. mgr Porównanie możliwości narzędzi grafiki 2D oraz 3D w kształtowaniu form użytkowych Comparison of 2D and 3D graphic tools possibilities in the shaping of functional forms Marketing gier komputerowych Computer games marketing Mobilność w społecznościowym serwisie internetowym z wykorzystaniem platformy LAMP Mobility in a society portal with the use LAMP platform Edukacyjna gra z fizyki Educational game on physics Wandachowicz W. Jurczyński Kacprzeak cze 10 Kaczmarek Lidia Kłapsia Tomasz Kochman Magdalena Animacja tkaniny z wykorzystaniem systemu kości Animation of cloth using bones system Kołodziejski System typu Bulletin Board w technologii Java Enterprise Edition System ewidencji osobowej dla ośrodka zowia Bulletin Board system in Java Enterprise Edition technology System of personal management for a health center Kończak Augustyn Kotwicki Anzej Wizualizacja rozrostu guza mózgu Vizualization of cerebral tumour Kotyński Agnieszka Wosiak Integracja systemów PLM z systemami CAD Zastosowanie języka SQL w analizie danych przedsiębiorstwa Integration of PLM systems with CAD systems Koziorowski gru 09 gru 09 Analysis of a company s data using SQL Krawczyk Marta prof. Stachiw Programowanie sterowników PLC PLC controller coding inż System wspomagający wytwarzanie aplikacji metodyką Scrum oparty na Ruby on Rails System supporting development of applications using Scrum methodology based on Ruby on Rails Gra mobilna na platformę Anoid Anoid platform mobile game Wanda inż inz Internetowe aplikacje biznesowe z wykorzystaniem ORM i technologii Silverlight Analiza danych przestrzennych w oparciu o wybrane narzędzia Oracle Wanda System obsługi działu ka Jarosław Wanda Koszuk Systemy informacyjno-reklamowe typu Digital Signage Wykorzystanie środowiska Silverlight na potrzeby tworzenie gier komputerowych Metody tworzenia iluzji inteligentnych bohaterów niezależnych w grach komputerowych Stanowisko laboratoryjne do prezentacji multimedialnych w środowisku OpenOffice Business Internet applications with the use of ORM and Silverlight technology Analysis of spatial data based on chosen Oracle tools Database system for personnel management Publicity information systems of Digital Signage Making computer games with the Silverlight environment Making Non-Player Characters appear intelligent in computer games Lab experiments for multimedia presentations In OpenOffice Krempski- Smejda lut 10 Król Konrad Kruczkowski Marcel Kulik Tomasz -z Kuras KWAŚNY Karol gru 09 Leszczyński Radosław Lusina Aleksander Łebski -wi Makowski Kamil cze 09 wybrane tematy

4 inż Framework Google Web Toolkit do tworzenia aplikacji Framework Google Web Toolkit for development of Internet applications Malinowski Chomątek Ł., System do tworzenia zewa genealogicznego w System for creation of genealogical tree Markiewicz mgr technologii.net in.net technology Rafał Arkadiusz Tomczyk Narzędzie do rozproszonego zbierania danych jako przykład zastosowania technologii Java Tool for distributed data acquisition as an example of application of Java Enterprise Mela Enterprise Edition Edition technology Wykorzystanie kontrolera Kinect do sterowania Michalski Using Kinect for controlling game strategy strategią gry Narzędzia analizujące aktywność w grze przeglądarkowej Activity analysis tools in a browser game Michalski Paweł Analiza systemowa przedsiębiorstwa usługowego System analysis of a service enterprise Bukowiecki Selected environmental effects in Unreal Miniszewski inz Wybrane efekty pogodowe w silniku Unreal Engine Engine Paweł System ewidencji dla salonu samochodowego przy Record system for a car showroom with użyciu Pyhtona the use of Pyhton language Muras Jakub inż języka Java do frameworks for building of internet budowania aplikacji applications Zastosowanie frameworków Employment of Java language Musiał Gabriel sty 10 inż Platformy blogowe w języku PHP Blog platforms in PHP language Nadolny Dawid Agnieszka Wosiak Wykorzystanie XMLa do generowania szablonów aukcji Application of XML language to creation web auction templates Ang (IFE) Natkański Zbyszko Algorytmy kompresji danych Algorithms of data compression Nita Moduł administracji szkolnej platformy edukacyjnej Administration module for a classroom learning platform Zależności funkcyjne w danych XML Functional dependencies in XML data Nowak Tomasz Nowiński Tomasz Interaktywny komunikator miejski Interactive comunicator for an urban area Ociepa Agnieszka Wosiak Rola i metody tworzenia przyjaznego interfejsu aplikacji Moduł dziennika elektronicznego szkolnej platformy edukacyjnej Role and methods of creating friendly graphic user interface in web application Register module for a classroom learning platform Olborski Pacześ Sylwester Alicja Romanowicz System informatyczny symulacji ruchu ogowego Palla Pawel cze 08 Tyczkowski Stobińska M. mgr Zastosowanie technologii Flash do projektu multimedialnego kalendarza Wizualizacja ciał odkształcalnych w animacji 3D Wykorzystanie biblioteki Qt do aplikacji multimedialnych System zarządzania treścią dla projektów studenckich The application of Flash technology to a multimedia calendar project Visualization of deformable bodies in 3D animation. The use of QT library in multimedia applications Content management system for students projects Palus cze 10 Pankowski Ang (IFE) Pasiecznik Sebastian Pełka wybrane tematy

5 inż Wanda Wanda Gabriela Omiecińska Platforma informacjno-edukacyjna oparta na Info-educational platform based on technologii Silverlight Silverlight technology Wizualizacja przekrojów wolumetrycznych danych Visualization of a medical volumetric data medycznych cross-section Perełkiewicz Piątkowski Format Open XML Open XML format Piechocki Kamil XML jako sposób prezentacji interfejsu użytkownika Interaktywny system CMS do zarządzania treścią witryny WWW Serwis aukcyjny przy wykorzystaniu technologii Ruby on Rails Interaktywny system wspomagający przychodnie lekarska Automatyzacja testów w aplikacjach Oprogramowanie stanowiska do badania sprężarek Wykorzystanie technologii Groovy & Grails do budowy platformy muzycznej XML as a way of graphics user interface presentation Interactive CMS Content Management Web Sites Auction service using the Ruby on Rails technology An interactive system supporting medical clinics -z Piekarski kowski Kamil Placzyński Paweł -z Podsiedzik Automation of test on Web site Poteralska Olga sty 10 Application of Groovy & Grails technology to the development of a music platform Maria Pietruszka Różne formy port folio fotograficznego Various forms of photographic portfolio inż Tworzenie stron z wykorzystaniem języka XAML Development of Internet pages with the use of XAML language Ang (IFE) Półgrabia Daniel Przybylska Paulina Rapiejko gru 07 Rogalska Anna prof. Szczepaniak Automatyczne tłumaczenie tekstów Automatic texts translation Rogalski Marek lis 10 inż Optymalizacja produkcji dzięki poprawie logistyki przedsiębiorstwa Wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji na przykładzie nauki gry w szachy Danuta Zakrzewska Projekt informatyzacji serwisu komputerowego inż Chomątek Ł., mgr Optimization of production thanks to the improvement of a company s logistics Use of information technologies in education on example of chess learning Project of implementation of an information system in the computer service Rudzki Paweł cze 10 Rusek Mariusz Rygulska Aleksana Projektowanie terenu do gier strategicznych Terrain design for strategic games Sadowski Kamil Silnik dla systemów CMS w języku PHP Engine for CMS systems in PHP language Analizator gry w Riichi Mahjong Riichi Mahjong game analyzer Współistnienie technologii webowych na przykładzie księgarni internerowej Co-existance of different technologies on web pages on basis of e-bookshop Sadowski Sasinowski Sienkiewicz Daniel Maria Pietruszka Szabela Montaż teledysków Editing video clips Skwara Monika Alicja Romanowicz Techniki reklamy internetowej Techniques of the internet advertisement Sochacki Artur lis 10 wybrane tematy lut 10

6 inż Danuta inż Zakrzewska mgr Chomątek Ważanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem System planowania poóży w technologii.net Implementation of information systems supporting warehouse management System of trip planning in.net technology Sosnowski Staniucha Robert Wirtualne tworzenie prototypów Virtual prototype creation Stark Tomasz Gabriela Omiecińska Etapy powstawania dynamicznej strony www, na przykładzie wybranych technologii. Wanda Projekt i implementacja sklepu internetowego inż Dominik inz Szajerman Mechanizmy języka C# do tworzenia aplikacji Optymalizacja siatek modeli na potrzeby renderingu czasu rzeczywistego System fakturowania dla przedsiębiorstwa handlowego PRADO jako przykład frameworka realizującego paradygmat programowania zdarzeniowego Wizualizacja nieba w aplikacjach czasu rzeczywistego Steps to create a dynamic website with selected technologies. Design and implementation of internet shop Mechanisms of C# language for development of Internet applications Model mesh optimisation for the real-time rendering Payments invoicing system for a trading enterpreis PRADO as an example of an event-iven programming framework Sky visualization in a real time application sty 10 Suwała Monika -z Szafran Szczepański Szewczyk Ewa sty-11 Szrot Justyna Sztajerowki Wiktor Szymański Rafał inz Modelowanie oświetlenia w silniku Unreal Lighting modelling in the Unreal engine Szyszka Karol Agnieszka Wosiak inż Gabriela Omiecińska Mechanizmy bezpieczeństwa platformy.net Framework NoSQL jako alternatywa dla relacyjnych baz danych Animacja proceduralna pojazdu humanoidalnego na potrzeby gry Symulator wymian zawodników w zawodowej lidze koszykówki NBA w oparciu o elementy sztucznej inteligencji inz Implementacja fabuły RPG w silniku Unreal Security mechanism s on.net framework platform NoSQL as an alternative to relational databases Procedural animation of the humanoidal vehicle for the computer game NBA players exchange simulator on the basis of artificial intelligence Zastosowanie interwałowych zbiorów rozmytych w Using interval-valued fuzzy sets in modelowaniu niepewności uncertainty modeling Aplikacje dla urządzeń mobilnych przy użyciu Java Applications for mobile devices using Java Micro Edition Micro Edition System do obsługi serwisu komputerowego System to support computer repair stworzony z wykorzystaniem języka PHP i bazy developed using PHP and MySQL MySQL Zastosowanie wzorców projektowych w modelowaniu oprogramowania na przykładzie aplikacji wspomagającej pracę przychodni specjalistycznej RPG gameplay implementation in the Unreal engine Employment of design patterns in software modeling on the example of an application supporting the work of specialist health center Śmiechowicz Zbigniew sty-11 Tomczyk Tracz Turant Wasiak Artur Wesołowski Wieczorek sty 10 Więch Mateusz Więckowski Dawid wybrane tematy

7 Gabriela Omiecińska Danuta Zakrzewska Portal wspomagający proces dydaktyczny nauki języków obcych wraz z elementami inteligentnego katalogowania i obróbki danych System informatyczny wspomagający pracę gospodarstwa rolnego Information system supporting a farm management inz Modelowanie na potrzeby silnika Unreal Modelowanie na potrzeby silnika Unreal Niewiadomski Zorientowane obiektowo aplikacje sieciowe w Ruby on Rails Wykorzystanie języka Python do rejestracji i analizy połowów wędkarskich Object-oriented Web applications in Ruby on Rails Application of Python language to registration and analysis fish catching Analiza mechanizmów optymalizacji zapytań w MS Analysis of query optimization Agnieszka Wosiak SQL Server mechanisms in MS SQL Server Aplikacje dla urządzeń mobilnych na platformę Applications for mobile devices on Anoid Anoid platform Wykorzystanie XML do tworzenia aplikacji XML as applied to Web application development NPC characters behaviors in an action Zachowania postaci NPC w grach akcji computer games Animacja szkieletowa z wykorzystaniem silnika Skeletal animation based on the Havok inz Havok engine Wilczewski Dominik Wiśniewski Witold Olejniczak Wojtczak Sebastian Wójcik Bartłomiej Wrzeszcz Zabost Zbigniew Zacharski Zygmuntowicz Kamil Żychliński Dominik gru 07 kwi 08 wybrane tematy

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance dr inż. Henryk Marjak Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance Rok 2014 Marjak H. Ocena działań online

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Program konferencji SMI 2013 + KKIO 2013 + SCR 2013

Program konferencji SMI 2013 + KKIO 2013 + SCR 2013 Program konferencji SMI 2013 + 2013 + SCR 2013 środa, 18 września 2013 r. 9.00-14.45 Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania {warsztaty fakultatywne wymagana osobna wcześniejsza rejestracja} Bogdan

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Propozycje tematów Projektu 2012/13 1. Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności Opiekun:

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

[-_-] http://bit.ly/doc3ra

[-_-] http://bit.ly/doc3ra [-_-] http://bit.ly/doc3ra e-learning E learning - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo