Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej"

Transkrypt

1 Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M. Wojtuń /---/ V. Jaskółka /---/ Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cele Zakres Definicje i określenia Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego,... 3 któremu podlega SKOK Misja Twojej SKOK System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie... 4 sporządzania sprawozdań finansowych Zarządzanie ryzykiem Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu Zasady zmiany Statutu Kasy Opis sposobu działania i zasadniczych uprawnień organów Kasy Walne zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) Zarząd Rada Nadzorcza Członkowstwo Prawa i obowiązki członków Wpisowe, udziały i wkłady Ustanie członkostwa Polityka wynagrodzeń Dokumenty związane Postanowienia końcowe Załączniki Strona 2 z 15

3 1. Wprowadzenie 1. Cele Celem dokumentu jest podniesie poziomu ładu korporacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości Kasy. 2. Zakres Niniejszy dokument obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników Twojej SKOK. 2. Definicje i określenia 1. SKOK lub Spółdzielcza Oszczędnościowo-Kredytowa. 2. Zarząd Zarząd Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 3. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 4. KNF Komisja Nadzoru Finansowego 5. Członek Kasy zgodnie z 2 pkt. 2-3 i 5 Statutu Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej, Członkiem Kasy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Członkiem Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. Członkami mogą być również organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne działające wśród Członków Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. W poczet Członków Kasy mogą być także przyjęci pracownicy młodociani w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Nie mogą być jednak członkami organów Kasy, a w Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć jedynie przez swoich przedstawicieli ustawowych. Członkowie, w stosunku do których wieź o charakterze zawodowym lub organizacyjnym ustała, mogą zachować członkostwo w Kasie. 3. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego, któremu podlega SKOK Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Spółdzielcza Oszczędnościowo- Kredytowa zawarty jest w dokumencie Kanon dobrych praktyk rynku finansowego stanowiący załącznik do Uchwały nr 13 z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kasy Krajowej oraz w dokumencie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego odnoszące się do zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) uwzględnione są w dokumentach wewnętrznych Twojej SKOK. Zobowiązanie pracowników Kasy do zapoznania się z Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego oraz stosowania zawartych w nim zasad zostało przyjęte Uchwałą Zarządu. W Kasie stosowany jest Regulamin wynagradzania w Twojej SKOK, który określa formę, strukturę i poziom wynagrodzeń pracowników. Strona 3 z 15

4 W skład Zarząd i Rady Nadzorczej Kasy są rekomendowane i powoływane osoby o najwyższych kompetencjach, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Na stronie internetowej Kasy znajduje się informacja o zagadnieniach ładu korporacyjnego i dobrych praktyk. W miejscu tym udostępnione są również m.in. Statut Kasy, Regulaminy dotyczące usług świadczonych przez Kasę.. 4 Misja Twojej SKOK Spółdzielcza Oszczędnościowo Kredytowa z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu jest organizacją członkowską o charakterze ponadregionalnym, propagującą ideę samopomocy finansowej. Świadcząc usługi finansowe SKOK dąży do budowania i wzmacniania więzi pomiędzy Kasą i jej członkami. Celem Twojej SKOK jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez oferowanie usług finansowych najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz w oparciu o nadrzędne zasady etyki w biznesie i racjonalności zarządzania majątkiem członków. dąży do stałego podnoszenia stopnia satysfakcji klientów poprzez udoskonalanie oferowanych usług i jakości obsługi klienta. 5 System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych W Twojej SKOK działa system kontroli wewnętrznej, który wspomaga zarządzanie Kasą, poprzez przyczynianie się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Kasy oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej. System kontroli wewnętrznej obejmuje: badanie zgodności działania Kasy z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, audyty wewnętrzny, mechanizmy kontroli. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z przyjętymi zadaniami, regulacjami wewnętrznymi, a także monitorowanie efektywności i prawidłowości wdrożonych mechanizmów kontrolnych. Ponadto system służy wykrywaniu i korygowaniu nieprzewidzianych zdarzeń, które miały miejsce oraz likwidowanie ich skutków. Audyt wewnętrzny ma na celu: 1. Identyfikację i analizę ryzyk związanych z działalnością Twojej SKOK, a w szczególności oceną efektywności zarządzania ryzykami oraz oceną systemu kontroli wewnętrznej; 2. Badanie wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 3. Wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie; 4. Dostarczanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo; Strona 4 z 15

5 5. Informowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej przez składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej podlega niezależnej ocenie audytora wewnętrznego. Audyt wewnętrzny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. W Kasie funkcjonuje jednoosobowa komórka audytu wewnętrznego. Zadaniem audytora wewnętrznego jest niezależne i obiektywne badanie oraz ocena prawidłowości i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Kasy. Zgodnie z zapisami Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej komórka zajmująca się audytem wewnętrznym, winna przeprowadzać audyt w oparciu o własną Mapę Ryzyka. Mapa ryzyk powinna być zestawieniem ryzyk, które pojawiają się w procesach funkcjonujących w Kasie. Jednocześnie powinna uwzględniać ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz powinna być wykorzystywana do tworzenia rocznych i wieloletnich planów audytów wewnętrznych. Celem tworzenia wieloletnich planów audytów wewnętrznych powinna być inwentaryzacja kluczowych procesów wymagających objęcie audytem w okresie od 2 do 3 lat, tym samym ich jednoczesną realizację w planach rocznych. Audytor Wewnętrzny co 6 miesięcy składa Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. Ciągłemu doskonaleniu u pracownika powinny podlegać następujące obszary: a) metodyka audytu (np. analiza ryzyka, metody przeprowadzania audytu, techniki dokumentowania, wykrywanie oszustw, ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, dobór próby, analizowanie danych, komputerowe techniki audytu, itp.); b) administracja publiczna (finanse publiczne, zamówienia publiczne, rachunkowość, szkolnictwo wyższe, fundusze unijne, itp.); c) komunikacja i umiejętności interpersonalne. Priorytetami w zakresie rozwoju zawodowego pracownika Działu Audytu Wewnętrznego powinny być m.in: a) uzyskanie międzynarodowych uprawnień audytorskich poprzez zdobycie dyplomu CIA (Certified Internal Auditor) lub CISA (Certified Information Systems Auditor); Pracownik audytu wewnętrznego zobowiązany jest do przestrzegania i kierowania się następującymi zasadami: 1. Uczciwości audytor wewnętrzny powinien postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, według najlepszej woli i wiedzy, z należytą starannością, nie powinien angażować się w działania sprzeczne z prawem, które mogłyby podważyć zaufanie do zawodu audytora wewnętrznego lub do Twojej SKOK, 2. Obiektywizmu audytor wewnętrzny powinien formułować swoje oceny w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń, nie powinien uczestniczyć w działaniach, które Strona 5 z 15

6 mogłyby uniemożliwić dokonanie bezstronnej oceny lub byłyby w sprzeczności z interesami Twojej SKOK, a także uchylać się od podejmowania trudnych decyzji, 3. Poufności audytor wewnętrzny szanuje wartość i własność informacji, którą otrzymuje i nie ujawnia jej bez odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia, 4. Profesjonalizmu audytor wewnętrzny wykorzystuje posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do możliwie najbardziej profesjonalnego przeprowadzania audytu wewnętrznego, 5. Postępowania i utrzymywania relacji z innymi audytorami w sposób sprzyjający umacnianiu współpracy i dobrych stosunków, 6. Unikania konfliktu interesów audytor unika wszelkich sytuacji, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność i obiektywizm oraz w jakikolwiek sposób umniejszyć lub ograniczyć zdolność do działania. Zgodnie z rekomendacją nr 16 zawartą w Rekomendacji H audyt wewnętrzny powinien podlegać regularnej kontroli i ocenie zewnętrznej nie rzadziej jednak niż co pięć lat. Audyt zewnętrzny stanowi obiektywną ocenę pracy audytu wewnętrznego wydając przy tym potwierdzenie, że proces wewnętrzny jest prawidłowy, bądź też należy go udoskonalić. Należy pamiętać, że audyt to usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. Proces sprawozdawczości finansowej jest jednym z najważniejszych zadań, należących do Pionu Finansowego. Proces przygotowania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest oparty na Księdze Głównej oraz analitycznych księgach pomocniczych, w których ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze Kasy zgodnie z zatwierdzoną przez Zarząd Kasy Instrukcją służbową w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Twojej SKOK. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym. W procesie prowadzenia sprawozdawczości finansowej wykorzystywane są platformy sprawozdawcze zintegrowane z księgami. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości. Półroczne sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Badanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Pion Finansowy podlega Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu. Kontrola ryzyka w Kasie dotycząca procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmuje głównie: Strona 6 z 15

7 uzgodnienia danych księgowych, weryfikację sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora zewnętrznego, określenie zadań i odpowiedzialności osób, działów biorących udział w sporządzeniu i sprawdzeniu sprawozdania finansowego, bieżący monitoring sytuacji Kasy, który prowadzony jest na szczeblu Zarządu Kasy i Rady Nadzorczej na bazie okresowych sprawozdań prezentujących wyniki poszczególnych obszarów działalności, inwentaryzację aktywów, kontrole, audyty wewnętrzne. W Kasie wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za ryzyko braku zgodności, realizująca zarządzanie tym ryzykiem poprzez określone działania, a w szczególności: projektowanie polityki i zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności, analizowanie i monitorowanie otoczenia regulacyjnego, opracowanie i doskonalenie metod identyfikacji, pomiaru o oceny ryzyka braku zgodności. 6 Zarządzanie ryzykiem Specyfika działalności Kasy determinuje konieczność szczególnie starannego podejścia do procesu zarządzania ryzykiem. Wynika to z faktu, iż obciąża ryzykiem środki powierzone przez podmioty zewnętrzne, a w szczególności osoby fizyczne. W tym kontekście posiada cechy standardowej instytucji kredytowej, co nakazuje jej zaklasyfikowanie do katalogu instytucji zaufania publicznego. stosuje ostrożnościową podejście do ryzyka, co oznacza utrzymywanie równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności biznesowej i akceptacją poziomu ryzyka przez nią generowanego. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów zarządzania Kasą i ma ono na celu utrzymanie poziomu poszczególnych ryzyk w zaakceptowanych limitach, a w konsekwencji zapewnienie utrzymania wskaźnika wypłacalności na poziomie przekraczającym minimum ustawowe. wprowadziła system zarządzania dla następujących ryzyk: kredytowe, płynności, stopy procentowej, koncentracji oraz operacyjnego. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar, analiza, ograniczanie, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Kasy. System zarządzania ryzykiem służy zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Kasę działalności. W ramach systemu zarządzania ryzykiem : - stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem oraz sformalizowane procedury, - stosuje przyjęty system informacji zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka oraz posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Kasę ryzyka. Strona 7 z 15

8 Zasada sformalizowanego procesu zarządzania ryzykiem w Kasie polega na oparciu wszystkich elementów procesu zarządzania ryzykiem finansowym i niefinansowym na stworzonych w tym celu regulacjach wewnętrznych, obejmujących strategie, polityki, metodyki, procedury, instrukcje, regulaminy oraz innego rodzaju dokumenty wewnętrzne. SKOK wprowadziła kompleksową politykę zarządzania ryzykami. Dostrzega jednak konieczność ciągłej jej aktualizacji i uzupełnień. Proces zarządzania ryzykiem podlega stałemu rozwojowi, m.in. wprowadza się większą automatyzację procesu monitoringu oraz doskonalenie metod pomiaru. Proces zarządzania ryzykiem jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą Kasy, która zatwierdza Strategię Zarządzania Ryzykiem w Kasie oraz regularnie otrzymuje informacje o profilu ryzyka i najważniejszych działaniach podejmowanych w zakresie zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza otrzymuje również bezpośrednią informację od komórki audytu wewnętrznego z zakresu przeprowadzonych badań audytowych. Zarząd Kasy odpowiada za zarządzanie ryzykiem, w tym za nadzorowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez Kasę w zakresie zarządzania ryzykiem. Zarząd podejmuje również najważniejsze decyzje mające wpływ na poziom ryzyka oraz uchwala wewnętrzne regulację dotyczące zarządzania ryzykiem. 7 Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu Zgodnie ze Statutem Twojej SKOK Zarząd składa się z trzech do pięciu osób: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów oraz pozostałych członków. Członków Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Kasy. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu nie wymaga uzasadnienia. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Na miejsce osoby, której członkostwo w Zarządzie ustało Rada Nadzorcza może wybrać nowego członka Zarządu. 8 Zasady zmiany Statutu Kasy Do zmiany Statutu Kasy niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarząd Kasy przedkłada projekt proponowanych zmian Zebraniu Przedstawicieli, które podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu proponowanych zmian. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie Statutu Kasy przez Zebranie Przedstawicieli sporządza wniosek do sądu celem zarejestrowania zmian Statutu Równolegle zostaje wystosowany wniosek do KNF o zatwierdzenie Statutu. Po zatwierdzeniu Statutu przez KNF sąd rejestruje zmianę, o czym informacja zostaje umieszczona w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Strona 8 z 15

9 9 Opis sposobu działania i zasadniczych uprawnień organów Kasy 1. Walne zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Kasy. Jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują raz na trzy lata Zebrania Grup Członkowskich. Liczbę Grup Członkowskich ustalana jest przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy według stanu na dzień 1-szy stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata i uprawnia przedstawicieli do uczestnictwa w trzech kolejnych zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli. Mandat przedstawiciela wygasa z chwilą odbycia trzeciego kolejnego zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, w którym przedstawiciel wziął udział. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w razie odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Kasie. Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru - do końca kadencji innego przedstawiciela. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zgromadzeniu. Członek Kasy niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu. O zamiarze uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli członek Kasy obowiązany jest poinformować Zarząd Kasy na co najmniej 10 dni przed planowanym Zebraniem Przedstawicieli. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy: uchwalanie kierunków rozwoju działalności Kasy; rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Kasy, Rady Nadzorczej, Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu; rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Kasy oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie; podejmowanie uchwał w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego lub sposobu pokrycia strat; podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć; podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich; podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji Kasy; rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji; Strona 9 z 15

10 uchwalanie zmian Statutu; wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) zawarty jest w Statucie Kasy. 2. Zarząd Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz pozostałych członków. Zarząd kieruje działalnością Kasy i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Kasy, w szczególności: przyjmowanie członków i prowadzenie ich rejestru zgodnie z wymogami prawa spółdzielczego oraz występowanie z wnioskiem o pozbawienie członkostwa; przygotowywanie i uchwalanie planów działalności Kasy; przyjmowanie rocznego planu dochodów i wydatków Kasy; prowadzenie działalności oszczędnościowej i kredytowej, w tym ustalanie wysokości oprocentowania wkładów członkowskich, oszczędności, pożyczek i kredytów oraz uchwalanie regulaminów usług; zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz podejmowanie innych czynności prawnych niezbędnych dla realizacji zadań Kasy; sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości; podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania punktów kasowych i oddziałów; zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Zebrań Grup Członkowskich; przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych do zatwierdzenia; zabezpieczenie majątku Kasy; przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia(Zebrania Przedstawicieli); rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia(Zebrania Przedstawicieli) i Rady Nadzorczej; zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia spraw Kasy; uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Kasy; uchwalanie regulaminu dostępu członków Kasy do dokumentacji wewnętrznej Kasy, o jakich mowa w 8 ust. 1 pkt 10. Statutu Strona 10 z 15

11 Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli). Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu określa Regulamin Zarządu Twojej SKOK, który jest uchwalony przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 3. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Radę Nadzorczą powołuje oraz odwołuje spośród członków Kasy Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli). Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz powoływani są w odrębnym głosowaniu z pośród wybranych wcześniej członków Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa sześć lat z zastrzeżeniem 34 ust. 2 Statutu i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli za ostatni rok ich urzędowania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest co najmniej raz na trzy miesiące, zwołuje jej Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane także na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie do dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek powinien być złożony na piśmie i wskazywać cel zwołania posiedzenia. Tryb zwoływania posiedzeń Rady oraz sposób i warunki uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: zatwierdzenie przygotowanych i uchwalonych przez Zarząd planów działania Kasy, kontrola działalności Zarządu Kasy i Komisji Kredytowej, pod względem zgodności z prawem, Statutem oraz zasadami gospodarności, czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych Kasy, przeprowadzanie dorocznych oraz doraźnych rewizji ksiąg i dokumentacji finansowej Kasy, bądź powodowanie przeprowadzenia rewizji, podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) sprawozdań ze swej działalności, zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych oraz ocenę działalności Zarządu, a także wniosków z przeprowadzonej lustracji; zatwierdzanie struktury organizacyjnej Kasy, uchwalenie regulaminów działania organów Kasy (z wyjątkiem regulaminu Walnego Zgromadzenia), Strona 11 z 15

12 podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Kasą, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Kasę w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Kasy przy tych czynnościach (do reprezentowania Kasy wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych), ustalenie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, podziału członków na Grupy Członkowskie i uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej; powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) w warunkach określonych w Statucie, podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie rejestru członków Kasy, wybór pełnomocnika reprezentującego Kasę w sprawach z powództwa Zarządu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Kasy; określanie zasad i trybu postępowania w sprawach, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 7 Statutu, ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu. 10 Członkowstwo Członkami Kasy mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne określone w 2 ust. 3. Statutu Twojej SKOK, będące członkami Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W poczet członków Kasy przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w 7 Statutu Twojej SKOK. 1. Prawa i obowiązki członków a) Członek Kasy ma prawo: gromadzić w Kasie oszczędności, korzystać z udzielanych przez Kasę pożyczek i kredytów, korzystać z innych usług świadczonych przez Kasę albo za jej pośrednictwem; wybierać i być wybieranym do organów Kasy (z zastrzeżeniem postanowień 5 ust. 2 Statutu) czynnie uczestniczyć w życiu Kasy oraz zgłaszać wnioski związane z jej działalnością, uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub Zebraniu Grupy Członkowskiej, żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Kasy wniosków dotyczących jej działalności, Strona 12 z 15

13 otrzymywać w sposób przewidziany w Statucie informację o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało zastąpione Zebraniem Przedstawicieli, otrzymywać odpisy Statutu i regulaminów; zaznajamiać się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Kasę z osobami trzecimi, przeglądać rejestr członków Kasy, zaskarżać do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu, odwoływać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach, o których mowa w 21, w terminach określonych w Statucie. b) Członek Kasy jest obowiązany: wnieść wpisowe i zadeklarowany udział lub udziały, wpłacić wkład członkowski, posiadać indywidualne konto spółdzielcze (IKS) i gromadzić na nim co miesiąc oszczędności w zadeklarowanej wysokości, nie mniejszej jednak niż określona uchwałą Zarządu Kasy, wyrazić na piśmie zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i wychowawczego wszelkich należności przypadających od niego na rzecz Kasy, dbać o dobro Kasy, jej rozwój i usprawnianie jej działalności; przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów, a także postanowień uchwał organów Kasy, zawiadamiać niezwłocznie Kasę o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej. 2. Wpisowe, udziały i wkłady Wpisowe wynosi 1,00 (jeden) PLN, a wysokość jednego udziału 157,00 (sto pięćdziesiąt siedem) PLN. Członek Kasy obowiązany jest do zadeklarowania co najmniej jednego udziału. Członek może posiadać większą liczbę udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Udziały należy wpłacać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Dodatkowo zadeklarowane udziały powinny być wpłacone najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ich zadeklarowania. Na wniosek członka jak również w innych uzasadnionych wypadkach, Zarząd może wyrazić zgodę na dokonanie wpłaty z tytułu wniesienia udziałów w nie więcej niż 12 ratach miesięcznych. W przypadku podniesienia wysokości udziału członek obowiązany jest do jego uzupełnienia w terminie 30 dni licząc od dnia podjęcia uchwały o podniesieniu wysokości udziału. W razie nie dokonania wpłaty w pełnej wysokości w powyższym terminie, na poczet należnej Strona 13 z 15

14 wpłaty zalicza całość lub odpowiednią część nadwyżki wniesionego wkładu ponad kwotę, o jakiej mowa w 13 ust. 1. Statutu Twojej SKOK. Pozostałe zasady dotyczące wpisowego, udziału i wkładów opisane są w 11 Statutu Twojej SKOK. 3. Ustanie członkostwa Członkostwo w Kasie ustaje na skutek: wystąpienia członka, wykluczenia członka, wykreślenia członka, śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania zdolności prawnej członka niebędącego osobą fizyczną, w tym ustania wspólnoty mieszkaniowej w przypadku członka będącego wspólnotą mieszkaniową. Członek może w każdym czasie wystąpić z Kasy składając Zarządowi pisemne zgłoszenie wystąpienia zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Za datę wystąpienia członka z Kasy uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. W razie przystąpienia do innej działającej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej członek Kasy może z niej wystąpić bez uprzedniego wypowiedzenia i żądać niezwłocznego przekazania przez nią wniesionych wkładów do Kasy, do której przystąpił. Pozostałe zasady dotyczące ustania członkostwa opisane są w Statutu Twojej SKOK. 11 Polityka wynagrodzeń Kluczowym elementem systemu płac przyjętym w Twojej SKOK jest Polityka wynagrodzeń. SKOK kreuje strategię wynagrodzeń biorąc pod uwagę strategię zarządzania zasobami ludzkimi, kulturę organizacyjną firmy i potrzeby pracowników - podkreślając jednocześnie wagę doświadczenia kluczowych pracowników w firmie. Najważniejszym celem przyjętej polityki płacowej jest motywowanie pracowników do osiągania najwyższych możliwych efektów. 1. Polityka wynagradzania Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej świadczą usługi na rzecz Kasy nieodpłatnie. 2. Polityka wynagradzania Członków Zarządu. Zgodnie z postanowieniami Statutu przyjętego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej - Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji na podstawie Strona 14 z 15

15 stosunku pracy lub innego odrębnego stosunku prawnego pozostającego w związku z pełnioną funkcją. SKOK zapewnia Członkom Zarządu wynagrodzenie złożone z szeregu elementów takich jak: wynagrodzenie zasadnicze przysługujące z tytułu zajmowanego stanowiska, składników zmiennych takich jak premia uznaniowa, która powiązana jest ściśle z wynikami finansowymi Kasy, dodatkowe świadczenia takie jak: samochód służbowy, telefon komórkowy. zmienne składniki wynagrodzenia odzwierciedlają zarówno indywidualne składniki osiągane przez Członka Zarządu, jak i wyniki realizowane przez Kasę. Rada Nadzorcza Kasy zatwierdza ogólne zasady polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Kasie oraz dokonuje okresowych przeglądów tych zasad. posiada przejrzystą Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów, która wprowadzona jest w życie poprzez zatwierdzenie jej przez Radę Nadzorczą Kasy. 12. Dokumenty związane 1. Statut Twojej Spółdzielczej Kasy. 2. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF. 3. Regulamin Zarządu Twojej Spółdzielczej Kasy. 4. Regulamin Rady Nadzorczej Twojej Spółdzielczej Kasy. 5. Regulamin wynagradzania w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej. 6. Regulamin organizacyjny Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej. 13. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r. 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Twojej SKOK do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu i stosowania jego treści. Załączniki Załącznik nr 1: Struktura organizacyjna Załącznik nr 2: Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF Strona 15 z 15

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr URN/54/2015 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 01.09.2015 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. 1. 1. Regulamin Komitetu Audytu spółki pod firmą Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A. REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/ 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej zwanego Spółką").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU. 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU. 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie: - Ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH l. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: a) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Podstawa prawna: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu.

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w Zakładzie Usług Komunalnych Działa na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI =========================================================================== I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm. SPÓŁDZIELNIA Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.) Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO LUBUSKIEJ SKOK Zielona Góra

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO LUBUSKIEJ SKOK Zielona Góra ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO LUBUSKIEJ SKOK Zielona Góra 1 S t r o n a I. Wprowadzenie Niżej opisane Zasady Ładu Korporacyjnego Lubuskiej SKOK określają normy i procedury dotyczące zarządzania Lubuską SKOK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. Zarząd spółki pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom R e g u l a m i n Z a r z ą d u I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocławski Dom" zwany dalej Zarządem kieruje działalnością Spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. REGULAMIN Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. I. Podstawy i zakres działania. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Strona/stron 1 /6 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Zatwierdzono uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 19/2005r z dnia 25.06.2005r Sekretarz Rady Nadzorczej Zdzisław Musiał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej

REGULAMIN Rady Nadzorczej REGULAMIN Rady Nadzorczej Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2010 r. Kraśnik, 2010 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA ( 1-2)... 1 II. SKŁAD RADY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki HOLLYWOOD Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Załącznik do uchwały nr./2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze / Dz.U. z 2003r nr 188,poz.1848 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach

R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 /2012 z dnia 20 lipca 2012 r. Rady Nadzorczej SM w Kozienicach R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach Rozdział I Przepisy ogólne 1 Zarząd Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU. AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawną działania Walnego Zgromadzenia są: ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik do uchwały nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r. REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ Ul. TYSIĄCLECIA 10 REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku - Kamiennej SKARŻYSKO KAMIENNA 2012r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

16) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,

16) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu, TEKST UJEDNOLICONY - obejmuje zmiany zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków PSM w 2016 r. Uchwałą Nr 10/2016. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2010 z dnia 20.05.2010 r. Zebrania Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej spółdzielnią jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela opiekuna

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu 1 Rada Nadzorcza jako organ Spółdzielni Mieszkaniowej Zrzeszeni w Elblągu, zwanej dalej Spółdzielnią, działa na zasadach określonych przepisami: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej DM IDM S.A. z dnia 26.10.2012 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMINU RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Tekst jednolity REGULAMINU RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Tekst jednolity REGULAMINU RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami: - art. 44-46a i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu ul. Żabikowska 62 uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 19.06.2008r. I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE SIECI MULTIMEDIALNEJ DĄBROWA-67 zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 1 REGULAMIN Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 2 Regulamin Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska

STATUT Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska STATUT Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Polska, zwana dalej Kasa, działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Tekst ujednolicony Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W REDZIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W REDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 /2010 z dnia 12 maja 2010r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo