Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej"

Transkrypt

1 Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M. Wojtuń /---/ V. Jaskółka /---/ Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cele Zakres Definicje i określenia Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego,... 3 któremu podlega SKOK Misja Twojej SKOK System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie... 4 sporządzania sprawozdań finansowych Zarządzanie ryzykiem Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu Zasady zmiany Statutu Kasy Opis sposobu działania i zasadniczych uprawnień organów Kasy Walne zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) Zarząd Rada Nadzorcza Członkowstwo Prawa i obowiązki członków Wpisowe, udziały i wkłady Ustanie członkostwa Polityka wynagrodzeń Dokumenty związane Postanowienia końcowe Załączniki Strona 2 z 15

3 1. Wprowadzenie 1. Cele Celem dokumentu jest podniesie poziomu ładu korporacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości Kasy. 2. Zakres Niniejszy dokument obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników Twojej SKOK. 2. Definicje i określenia 1. SKOK lub Spółdzielcza Oszczędnościowo-Kredytowa. 2. Zarząd Zarząd Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 3. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 4. KNF Komisja Nadzoru Finansowego 5. Członek Kasy zgodnie z 2 pkt. 2-3 i 5 Statutu Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej, Członkiem Kasy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Członkiem Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. Członkami mogą być również organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne działające wśród Członków Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. W poczet Członków Kasy mogą być także przyjęci pracownicy młodociani w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Nie mogą być jednak członkami organów Kasy, a w Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć jedynie przez swoich przedstawicieli ustawowych. Członkowie, w stosunku do których wieź o charakterze zawodowym lub organizacyjnym ustała, mogą zachować członkostwo w Kasie. 3. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego, któremu podlega SKOK Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Spółdzielcza Oszczędnościowo- Kredytowa zawarty jest w dokumencie Kanon dobrych praktyk rynku finansowego stanowiący załącznik do Uchwały nr 13 z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kasy Krajowej oraz w dokumencie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego odnoszące się do zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) uwzględnione są w dokumentach wewnętrznych Twojej SKOK. Zobowiązanie pracowników Kasy do zapoznania się z Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego oraz stosowania zawartych w nim zasad zostało przyjęte Uchwałą Zarządu. W Kasie stosowany jest Regulamin wynagradzania w Twojej SKOK, który określa formę, strukturę i poziom wynagrodzeń pracowników. Strona 3 z 15

4 W skład Zarząd i Rady Nadzorczej Kasy są rekomendowane i powoływane osoby o najwyższych kompetencjach, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Na stronie internetowej Kasy znajduje się informacja o zagadnieniach ładu korporacyjnego i dobrych praktyk. W miejscu tym udostępnione są również m.in. Statut Kasy, Regulaminy dotyczące usług świadczonych przez Kasę.. 4 Misja Twojej SKOK Spółdzielcza Oszczędnościowo Kredytowa z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu jest organizacją członkowską o charakterze ponadregionalnym, propagującą ideę samopomocy finansowej. Świadcząc usługi finansowe SKOK dąży do budowania i wzmacniania więzi pomiędzy Kasą i jej członkami. Celem Twojej SKOK jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez oferowanie usług finansowych najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz w oparciu o nadrzędne zasady etyki w biznesie i racjonalności zarządzania majątkiem członków. dąży do stałego podnoszenia stopnia satysfakcji klientów poprzez udoskonalanie oferowanych usług i jakości obsługi klienta. 5 System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych W Twojej SKOK działa system kontroli wewnętrznej, który wspomaga zarządzanie Kasą, poprzez przyczynianie się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Kasy oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej. System kontroli wewnętrznej obejmuje: badanie zgodności działania Kasy z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, audyty wewnętrzny, mechanizmy kontroli. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z przyjętymi zadaniami, regulacjami wewnętrznymi, a także monitorowanie efektywności i prawidłowości wdrożonych mechanizmów kontrolnych. Ponadto system służy wykrywaniu i korygowaniu nieprzewidzianych zdarzeń, które miały miejsce oraz likwidowanie ich skutków. Audyt wewnętrzny ma na celu: 1. Identyfikację i analizę ryzyk związanych z działalnością Twojej SKOK, a w szczególności oceną efektywności zarządzania ryzykami oraz oceną systemu kontroli wewnętrznej; 2. Badanie wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 3. Wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie; 4. Dostarczanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo; Strona 4 z 15

5 5. Informowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej przez składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej podlega niezależnej ocenie audytora wewnętrznego. Audyt wewnętrzny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. W Kasie funkcjonuje jednoosobowa komórka audytu wewnętrznego. Zadaniem audytora wewnętrznego jest niezależne i obiektywne badanie oraz ocena prawidłowości i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Kasy. Zgodnie z zapisami Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej komórka zajmująca się audytem wewnętrznym, winna przeprowadzać audyt w oparciu o własną Mapę Ryzyka. Mapa ryzyk powinna być zestawieniem ryzyk, które pojawiają się w procesach funkcjonujących w Kasie. Jednocześnie powinna uwzględniać ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz powinna być wykorzystywana do tworzenia rocznych i wieloletnich planów audytów wewnętrznych. Celem tworzenia wieloletnich planów audytów wewnętrznych powinna być inwentaryzacja kluczowych procesów wymagających objęcie audytem w okresie od 2 do 3 lat, tym samym ich jednoczesną realizację w planach rocznych. Audytor Wewnętrzny co 6 miesięcy składa Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. Ciągłemu doskonaleniu u pracownika powinny podlegać następujące obszary: a) metodyka audytu (np. analiza ryzyka, metody przeprowadzania audytu, techniki dokumentowania, wykrywanie oszustw, ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, dobór próby, analizowanie danych, komputerowe techniki audytu, itp.); b) administracja publiczna (finanse publiczne, zamówienia publiczne, rachunkowość, szkolnictwo wyższe, fundusze unijne, itp.); c) komunikacja i umiejętności interpersonalne. Priorytetami w zakresie rozwoju zawodowego pracownika Działu Audytu Wewnętrznego powinny być m.in: a) uzyskanie międzynarodowych uprawnień audytorskich poprzez zdobycie dyplomu CIA (Certified Internal Auditor) lub CISA (Certified Information Systems Auditor); Pracownik audytu wewnętrznego zobowiązany jest do przestrzegania i kierowania się następującymi zasadami: 1. Uczciwości audytor wewnętrzny powinien postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, według najlepszej woli i wiedzy, z należytą starannością, nie powinien angażować się w działania sprzeczne z prawem, które mogłyby podważyć zaufanie do zawodu audytora wewnętrznego lub do Twojej SKOK, 2. Obiektywizmu audytor wewnętrzny powinien formułować swoje oceny w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń, nie powinien uczestniczyć w działaniach, które Strona 5 z 15

6 mogłyby uniemożliwić dokonanie bezstronnej oceny lub byłyby w sprzeczności z interesami Twojej SKOK, a także uchylać się od podejmowania trudnych decyzji, 3. Poufności audytor wewnętrzny szanuje wartość i własność informacji, którą otrzymuje i nie ujawnia jej bez odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia, 4. Profesjonalizmu audytor wewnętrzny wykorzystuje posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do możliwie najbardziej profesjonalnego przeprowadzania audytu wewnętrznego, 5. Postępowania i utrzymywania relacji z innymi audytorami w sposób sprzyjający umacnianiu współpracy i dobrych stosunków, 6. Unikania konfliktu interesów audytor unika wszelkich sytuacji, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność i obiektywizm oraz w jakikolwiek sposób umniejszyć lub ograniczyć zdolność do działania. Zgodnie z rekomendacją nr 16 zawartą w Rekomendacji H audyt wewnętrzny powinien podlegać regularnej kontroli i ocenie zewnętrznej nie rzadziej jednak niż co pięć lat. Audyt zewnętrzny stanowi obiektywną ocenę pracy audytu wewnętrznego wydając przy tym potwierdzenie, że proces wewnętrzny jest prawidłowy, bądź też należy go udoskonalić. Należy pamiętać, że audyt to usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. Proces sprawozdawczości finansowej jest jednym z najważniejszych zadań, należących do Pionu Finansowego. Proces przygotowania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest oparty na Księdze Głównej oraz analitycznych księgach pomocniczych, w których ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze Kasy zgodnie z zatwierdzoną przez Zarząd Kasy Instrukcją służbową w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Twojej SKOK. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym. W procesie prowadzenia sprawozdawczości finansowej wykorzystywane są platformy sprawozdawcze zintegrowane z księgami. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości. Półroczne sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Badanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Pion Finansowy podlega Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu. Kontrola ryzyka w Kasie dotycząca procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmuje głównie: Strona 6 z 15

7 uzgodnienia danych księgowych, weryfikację sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora zewnętrznego, określenie zadań i odpowiedzialności osób, działów biorących udział w sporządzeniu i sprawdzeniu sprawozdania finansowego, bieżący monitoring sytuacji Kasy, który prowadzony jest na szczeblu Zarządu Kasy i Rady Nadzorczej na bazie okresowych sprawozdań prezentujących wyniki poszczególnych obszarów działalności, inwentaryzację aktywów, kontrole, audyty wewnętrzne. W Kasie wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za ryzyko braku zgodności, realizująca zarządzanie tym ryzykiem poprzez określone działania, a w szczególności: projektowanie polityki i zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności, analizowanie i monitorowanie otoczenia regulacyjnego, opracowanie i doskonalenie metod identyfikacji, pomiaru o oceny ryzyka braku zgodności. 6 Zarządzanie ryzykiem Specyfika działalności Kasy determinuje konieczność szczególnie starannego podejścia do procesu zarządzania ryzykiem. Wynika to z faktu, iż obciąża ryzykiem środki powierzone przez podmioty zewnętrzne, a w szczególności osoby fizyczne. W tym kontekście posiada cechy standardowej instytucji kredytowej, co nakazuje jej zaklasyfikowanie do katalogu instytucji zaufania publicznego. stosuje ostrożnościową podejście do ryzyka, co oznacza utrzymywanie równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności biznesowej i akceptacją poziomu ryzyka przez nią generowanego. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów zarządzania Kasą i ma ono na celu utrzymanie poziomu poszczególnych ryzyk w zaakceptowanych limitach, a w konsekwencji zapewnienie utrzymania wskaźnika wypłacalności na poziomie przekraczającym minimum ustawowe. wprowadziła system zarządzania dla następujących ryzyk: kredytowe, płynności, stopy procentowej, koncentracji oraz operacyjnego. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar, analiza, ograniczanie, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Kasy. System zarządzania ryzykiem służy zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Kasę działalności. W ramach systemu zarządzania ryzykiem : - stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem oraz sformalizowane procedury, - stosuje przyjęty system informacji zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka oraz posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Kasę ryzyka. Strona 7 z 15

8 Zasada sformalizowanego procesu zarządzania ryzykiem w Kasie polega na oparciu wszystkich elementów procesu zarządzania ryzykiem finansowym i niefinansowym na stworzonych w tym celu regulacjach wewnętrznych, obejmujących strategie, polityki, metodyki, procedury, instrukcje, regulaminy oraz innego rodzaju dokumenty wewnętrzne. SKOK wprowadziła kompleksową politykę zarządzania ryzykami. Dostrzega jednak konieczność ciągłej jej aktualizacji i uzupełnień. Proces zarządzania ryzykiem podlega stałemu rozwojowi, m.in. wprowadza się większą automatyzację procesu monitoringu oraz doskonalenie metod pomiaru. Proces zarządzania ryzykiem jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą Kasy, która zatwierdza Strategię Zarządzania Ryzykiem w Kasie oraz regularnie otrzymuje informacje o profilu ryzyka i najważniejszych działaniach podejmowanych w zakresie zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza otrzymuje również bezpośrednią informację od komórki audytu wewnętrznego z zakresu przeprowadzonych badań audytowych. Zarząd Kasy odpowiada za zarządzanie ryzykiem, w tym za nadzorowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez Kasę w zakresie zarządzania ryzykiem. Zarząd podejmuje również najważniejsze decyzje mające wpływ na poziom ryzyka oraz uchwala wewnętrzne regulację dotyczące zarządzania ryzykiem. 7 Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu Zgodnie ze Statutem Twojej SKOK Zarząd składa się z trzech do pięciu osób: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów oraz pozostałych członków. Członków Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Kasy. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu nie wymaga uzasadnienia. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Na miejsce osoby, której członkostwo w Zarządzie ustało Rada Nadzorcza może wybrać nowego członka Zarządu. 8 Zasady zmiany Statutu Kasy Do zmiany Statutu Kasy niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarząd Kasy przedkłada projekt proponowanych zmian Zebraniu Przedstawicieli, które podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu proponowanych zmian. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie Statutu Kasy przez Zebranie Przedstawicieli sporządza wniosek do sądu celem zarejestrowania zmian Statutu Równolegle zostaje wystosowany wniosek do KNF o zatwierdzenie Statutu. Po zatwierdzeniu Statutu przez KNF sąd rejestruje zmianę, o czym informacja zostaje umieszczona w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Strona 8 z 15

9 9 Opis sposobu działania i zasadniczych uprawnień organów Kasy 1. Walne zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Kasy. Jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują raz na trzy lata Zebrania Grup Członkowskich. Liczbę Grup Członkowskich ustalana jest przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy według stanu na dzień 1-szy stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata i uprawnia przedstawicieli do uczestnictwa w trzech kolejnych zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli. Mandat przedstawiciela wygasa z chwilą odbycia trzeciego kolejnego zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, w którym przedstawiciel wziął udział. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w razie odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Kasie. Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru - do końca kadencji innego przedstawiciela. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zgromadzeniu. Członek Kasy niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu. O zamiarze uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli członek Kasy obowiązany jest poinformować Zarząd Kasy na co najmniej 10 dni przed planowanym Zebraniem Przedstawicieli. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy: uchwalanie kierunków rozwoju działalności Kasy; rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Kasy, Rady Nadzorczej, Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu; rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Kasy oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie; podejmowanie uchwał w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego lub sposobu pokrycia strat; podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć; podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich; podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji Kasy; rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji; Strona 9 z 15

10 uchwalanie zmian Statutu; wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) zawarty jest w Statucie Kasy. 2. Zarząd Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz pozostałych członków. Zarząd kieruje działalnością Kasy i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Kasy, w szczególności: przyjmowanie członków i prowadzenie ich rejestru zgodnie z wymogami prawa spółdzielczego oraz występowanie z wnioskiem o pozbawienie członkostwa; przygotowywanie i uchwalanie planów działalności Kasy; przyjmowanie rocznego planu dochodów i wydatków Kasy; prowadzenie działalności oszczędnościowej i kredytowej, w tym ustalanie wysokości oprocentowania wkładów członkowskich, oszczędności, pożyczek i kredytów oraz uchwalanie regulaminów usług; zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz podejmowanie innych czynności prawnych niezbędnych dla realizacji zadań Kasy; sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości; podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania punktów kasowych i oddziałów; zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Zebrań Grup Członkowskich; przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych do zatwierdzenia; zabezpieczenie majątku Kasy; przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia(Zebrania Przedstawicieli); rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia(Zebrania Przedstawicieli) i Rady Nadzorczej; zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia spraw Kasy; uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Kasy; uchwalanie regulaminu dostępu członków Kasy do dokumentacji wewnętrznej Kasy, o jakich mowa w 8 ust. 1 pkt 10. Statutu Strona 10 z 15

11 Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli). Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu określa Regulamin Zarządu Twojej SKOK, który jest uchwalony przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 3. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Radę Nadzorczą powołuje oraz odwołuje spośród członków Kasy Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli). Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz powoływani są w odrębnym głosowaniu z pośród wybranych wcześniej członków Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa sześć lat z zastrzeżeniem 34 ust. 2 Statutu i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli za ostatni rok ich urzędowania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest co najmniej raz na trzy miesiące, zwołuje jej Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane także na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie do dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek powinien być złożony na piśmie i wskazywać cel zwołania posiedzenia. Tryb zwoływania posiedzeń Rady oraz sposób i warunki uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: zatwierdzenie przygotowanych i uchwalonych przez Zarząd planów działania Kasy, kontrola działalności Zarządu Kasy i Komisji Kredytowej, pod względem zgodności z prawem, Statutem oraz zasadami gospodarności, czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych Kasy, przeprowadzanie dorocznych oraz doraźnych rewizji ksiąg i dokumentacji finansowej Kasy, bądź powodowanie przeprowadzenia rewizji, podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) sprawozdań ze swej działalności, zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych oraz ocenę działalności Zarządu, a także wniosków z przeprowadzonej lustracji; zatwierdzanie struktury organizacyjnej Kasy, uchwalenie regulaminów działania organów Kasy (z wyjątkiem regulaminu Walnego Zgromadzenia), Strona 11 z 15

12 podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Kasą, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Kasę w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Kasy przy tych czynnościach (do reprezentowania Kasy wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych), ustalenie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, podziału członków na Grupy Członkowskie i uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej; powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) w warunkach określonych w Statucie, podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie rejestru członków Kasy, wybór pełnomocnika reprezentującego Kasę w sprawach z powództwa Zarządu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Kasy; określanie zasad i trybu postępowania w sprawach, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 7 Statutu, ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu. 10 Członkowstwo Członkami Kasy mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne określone w 2 ust. 3. Statutu Twojej SKOK, będące członkami Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W poczet członków Kasy przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w 7 Statutu Twojej SKOK. 1. Prawa i obowiązki członków a) Członek Kasy ma prawo: gromadzić w Kasie oszczędności, korzystać z udzielanych przez Kasę pożyczek i kredytów, korzystać z innych usług świadczonych przez Kasę albo za jej pośrednictwem; wybierać i być wybieranym do organów Kasy (z zastrzeżeniem postanowień 5 ust. 2 Statutu) czynnie uczestniczyć w życiu Kasy oraz zgłaszać wnioski związane z jej działalnością, uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub Zebraniu Grupy Członkowskiej, żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Kasy wniosków dotyczących jej działalności, Strona 12 z 15

13 otrzymywać w sposób przewidziany w Statucie informację o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało zastąpione Zebraniem Przedstawicieli, otrzymywać odpisy Statutu i regulaminów; zaznajamiać się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Kasę z osobami trzecimi, przeglądać rejestr członków Kasy, zaskarżać do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu, odwoływać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach, o których mowa w 21, w terminach określonych w Statucie. b) Członek Kasy jest obowiązany: wnieść wpisowe i zadeklarowany udział lub udziały, wpłacić wkład członkowski, posiadać indywidualne konto spółdzielcze (IKS) i gromadzić na nim co miesiąc oszczędności w zadeklarowanej wysokości, nie mniejszej jednak niż określona uchwałą Zarządu Kasy, wyrazić na piśmie zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i wychowawczego wszelkich należności przypadających od niego na rzecz Kasy, dbać o dobro Kasy, jej rozwój i usprawnianie jej działalności; przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów, a także postanowień uchwał organów Kasy, zawiadamiać niezwłocznie Kasę o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej. 2. Wpisowe, udziały i wkłady Wpisowe wynosi 1,00 (jeden) PLN, a wysokość jednego udziału 157,00 (sto pięćdziesiąt siedem) PLN. Członek Kasy obowiązany jest do zadeklarowania co najmniej jednego udziału. Członek może posiadać większą liczbę udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Udziały należy wpłacać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Dodatkowo zadeklarowane udziały powinny być wpłacone najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ich zadeklarowania. Na wniosek członka jak również w innych uzasadnionych wypadkach, Zarząd może wyrazić zgodę na dokonanie wpłaty z tytułu wniesienia udziałów w nie więcej niż 12 ratach miesięcznych. W przypadku podniesienia wysokości udziału członek obowiązany jest do jego uzupełnienia w terminie 30 dni licząc od dnia podjęcia uchwały o podniesieniu wysokości udziału. W razie nie dokonania wpłaty w pełnej wysokości w powyższym terminie, na poczet należnej Strona 13 z 15

14 wpłaty zalicza całość lub odpowiednią część nadwyżki wniesionego wkładu ponad kwotę, o jakiej mowa w 13 ust. 1. Statutu Twojej SKOK. Pozostałe zasady dotyczące wpisowego, udziału i wkładów opisane są w 11 Statutu Twojej SKOK. 3. Ustanie członkostwa Członkostwo w Kasie ustaje na skutek: wystąpienia członka, wykluczenia członka, wykreślenia członka, śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania zdolności prawnej członka niebędącego osobą fizyczną, w tym ustania wspólnoty mieszkaniowej w przypadku członka będącego wspólnotą mieszkaniową. Członek może w każdym czasie wystąpić z Kasy składając Zarządowi pisemne zgłoszenie wystąpienia zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Za datę wystąpienia członka z Kasy uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. W razie przystąpienia do innej działającej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej członek Kasy może z niej wystąpić bez uprzedniego wypowiedzenia i żądać niezwłocznego przekazania przez nią wniesionych wkładów do Kasy, do której przystąpił. Pozostałe zasady dotyczące ustania członkostwa opisane są w Statutu Twojej SKOK. 11 Polityka wynagrodzeń Kluczowym elementem systemu płac przyjętym w Twojej SKOK jest Polityka wynagrodzeń. SKOK kreuje strategię wynagrodzeń biorąc pod uwagę strategię zarządzania zasobami ludzkimi, kulturę organizacyjną firmy i potrzeby pracowników - podkreślając jednocześnie wagę doświadczenia kluczowych pracowników w firmie. Najważniejszym celem przyjętej polityki płacowej jest motywowanie pracowników do osiągania najwyższych możliwych efektów. 1. Polityka wynagradzania Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej świadczą usługi na rzecz Kasy nieodpłatnie. 2. Polityka wynagradzania Członków Zarządu. Zgodnie z postanowieniami Statutu przyjętego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej - Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji na podstawie Strona 14 z 15

15 stosunku pracy lub innego odrębnego stosunku prawnego pozostającego w związku z pełnioną funkcją. SKOK zapewnia Członkom Zarządu wynagrodzenie złożone z szeregu elementów takich jak: wynagrodzenie zasadnicze przysługujące z tytułu zajmowanego stanowiska, składników zmiennych takich jak premia uznaniowa, która powiązana jest ściśle z wynikami finansowymi Kasy, dodatkowe świadczenia takie jak: samochód służbowy, telefon komórkowy. zmienne składniki wynagrodzenia odzwierciedlają zarówno indywidualne składniki osiągane przez Członka Zarządu, jak i wyniki realizowane przez Kasę. Rada Nadzorcza Kasy zatwierdza ogólne zasady polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Kasie oraz dokonuje okresowych przeglądów tych zasad. posiada przejrzystą Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów, która wprowadzona jest w życie poprzez zatwierdzenie jej przez Radę Nadzorczą Kasy. 12. Dokumenty związane 1. Statut Twojej Spółdzielczej Kasy. 2. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF. 3. Regulamin Zarządu Twojej Spółdzielczej Kasy. 4. Regulamin Rady Nadzorczej Twojej Spółdzielczej Kasy. 5. Regulamin wynagradzania w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej. 6. Regulamin organizacyjny Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej. 13. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r. 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Twojej SKOK do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu i stosowania jego treści. Załączniki Załącznik nr 1: Struktura organizacyjna Załącznik nr 2: Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF Strona 15 z 15

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu dołączenia do raportu rocznego Paged

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę PBG SA za rok 2011 Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. 2 z 25 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG SA Spółka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU Katowice, kwiecień 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Wskazanie - zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku 1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Emperia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo