Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl"

Transkrypt

1

2 Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok Szczecin Redakcja: Dorota Kowalewska Monika Tomczyk Kinga Rabińska Emilia Wolf Redaktor prowadzący: Kinga Rabińska kierownik projektu FUNdusze na Kulturę Korekta: Emilia Wolf Projekt i skład: Martyna Pazera Copyright by Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wydanie pierwsze Wszystkie informacje prezentowane w publikacji zostały opracowane na podstawie dokumentów programowych i aplikacyjnych. Informacje dotyczące dobrych praktyk zostały opracowane na podstawie materiałów zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych beneficjentów projektów oraz materiałów przekazanych przez koordynatorów lokalnych projektu FUNdusze na Kulturę. Informacje w niniejszej publikacji prezentują stan na dzień 30 listopada 2012 r. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach, na podstawie których publikacja została opracowana, a które mogą pojawić się po ww.dacie. ISBN:

3 SPIS TREŚCI WSTĘP ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEKTÓW KULTURALNYCH... 8 ABC OPRACOWANIA JEKTU KULTURALNEGO DOBRE PRAKTYKI SZCZECIN TRÓJMIASTO ŁÓDŹ KATOWICE WROCŁAW WARSZAWA

4

5 PRZEDMOWA Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego, ale nie wiesz od czego zacząć? Masz wrażenie, że pozyskanie środków finansowych z Funduszy Europejskich (FE) jest dla Ciebie nieosiągalne i nie orientujesz się w dostępnych programach? Boisz się, że zarówno opracowanie wniosku, jak również realizacja i rozliczenie projektu przytłoczy Cię nawałem dokumentów? Jeśli tak, ten podręcznik jest dla Ciebie! W niniejszej publikacji chcielibyśmy pokazać, że projekty europejskie to zarówno szansa rozwoju dla Twojej organizacji, jak i możliwość wprowadzenia pozytywnych zmian w otoczeniu. I choć na początku przygody z Funduszami Europejskimi może się to wydawać trudne, zapewniamy, że nabycie odpowiednich umiejętności koniecznych do opracowania wniosku o dofinansowanie, realizacji i rozliczenia projektu to jedynie kwestia praktyki. Jednak by zacząć, potrzebujesz fundamentu, czyli informacji dotyczących tego, gdzie szukać wsparcia, jakie kroki podjąć, by wniosek trafił do odpowiedniej instytucji i, co więcej, został uznany za na tyle dobry, by go dofinansować z pieniędzy publicznych czyli naszych wspólnych pieniędzy. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie ten podręcznik. Zawarliśmy w nim najważniejsze wiadomości, niezbędne osobom dopiero zyskującym doświadczenie w pracy nad projektami finansowanymi z Funduszy Europejskich. Znajdziesz więc tu podpowiedzi dotyczące potencjalnych źródeł finansowania Twojego pomysłu wraz z danymi kontaktowymi właściwych instytucji, które pomogą rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości. Opisaliśmy także krok po kroku jak powinna wyglądać droga od koncepcji do dobrze przygotowanego projektu, mającego szansę na dofinansowanie. Dodatkowo, szczegółowo wypunktowaliśmy miejsca, w których uzyskasz odpowiedzi na konkretne pytania, jakie na pewno pojawią się w trakcie Twojej pracy nad wnioskiem, a potem przy realizacji projektu ten podręcznik powstał po to, byś wiedział o co i jak pytać. W ramach projektu FUNdusze na Kulturę, którego częścią jest ta publikacja, wyselekcjonowaliśmy także 36 inspirujących, według nas najlepszych, projektów kulturalnych z sześciu województw. Naszym celem było przybliżenie tematu Funduszy Europejskich na kulturę i pokazanie na konkretnych przykładach jak efekty unijnych projektów wpływają na codzienne życie odbiorców. Wierzymy, że wybrane przez nas inicjatywy będą inspirować i ukażą przynajmniej w części spektrum działań, na jakie można uzyskać dofinansowanie z FE. Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże Ci w realizacji pomysłów na projekty i będzie stanowić drogowskaz do dalszego poszukiwania informacji. W tym celu zachęcamy także do odwiedzenia Portalu Funduszy Europejskich pod adresem: lub najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich, których lista dostępna jest na tej stronie. NO FUNDS, NO FUN! Zespół FUNduszy na Kulturę 5

6 W ST ĘP

7 WSTĘP Kultura kształtuje naszą tożsamość, nasze ambicje, styl życia czy stosunki międzyludzkie. Takie dziedziny kultury jak sztuka, dziedzictwo kulturowe, teatr, działalność wydawnicza czy design wpływają na naszą codzienność, a od niedawna są również postrzegane jako istotne czynniki wzrostu gospodarczego i społecznego. Stanowią one tzw. sektor kreatywny i sektor kultury. Sektory kreatywne w Europie zatrudniają ponad 6 milionów osób, co stanowi 3% wszystkich pracowników w Unii Europejskiej w samej Polsce w tych sektorach pracuje 230 tysięcy 1 osób! Kultura i kreatywność posiadają cechy dóbr publicznych, a zarazem poprawiają jakość życia. Tam, gdzie działania kreatywne są naprawdę intensywne żyje i pracuje się lepiej. Kultura uzupełnia społeczny i gospodarczy wymiar projektu, jakim jest Unia Europejska, wpływa na dobrobyt we wszystkich sektorach i przyczynia się do zwiększenia 3 kreatywności. Projekty ze sfery kultury uczą współdziałania, współpracy z innymi, poznania odmienności i radzenia 4 sobie ze światem. Kultura pozwala na promowanie istotnych wartości i celów, wybiegających poza dobrobyt materialny. Sektor kreatywny i sektor kultury działają w szybko zmieniającym się otoczeniu, kształtowanym przez postępującą 5 cyfryzację i globalizację, i w tym kontekście dostęp do komercyjnych źródeł finansowania jest ogromnym wyzwaniem. Banki nie dysponują bowiem odpowiednimi narzędziami oraz wiedzą do analizowania przedsięwzięć, gdzie głównym kapitałem jest wiedza i pomysł, w związku z czym nieadekwatnie oceniają wartość niematerialną przedsiębiorstwa. W dodatku pozornie odrębne dziedziny kultury jak np. muzyka, film czy moda, wciąż pozostają wzajemnie zamknięte, co ogranicza możliwość powstania nowych, silnych przedsiębiorstw. Zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej The Economy of Culture in Europe, przyszłość gospodarcza Europy związana będzie z jej przywództwem w zakresie kreatywności i innowacji. Również w dokumentach strategicznych UE wskazuje się na przedsiębiorstwa z sektora kultury i sektora kreatywnego jako te, które posiadają potencjał pozwalający przyczynić się do sukcesu strategii Europa 2020, w tym jej kluczowych inicjatyw, takich jak Unia Innowacji, agenda cyfrowa, program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz polityka przemysłowa w erze globalizacji. W latach państwa członkowskie otrzymały łącznie 347 mld EUR na rzecz osiągnięcia celów polityki spójności, z czego 6 mld zostało przeznaczonych na kulturę. W ramach tej polityki kulturę wiąże się głównie z turystyką, rewitalizacją, zapewnieniem usług kulturowych czy dziedzictwa kulturowego. Doceniając rolę i znaczenie sektorów kreatywnych w rozwoju regionalnym, Komisja Europejska podjęła decyzję dla nowych ram finansowania na lata dotyczącą powstania programu Kreatywna Europa, którego celem jest propagowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz zwiększenie konkurencyjności sektora kreatywnego. Celami programu jest, m.in. wspieranie tworzenia transgranicznych sieci współpracy, sprostanie wyzwaniom cyfryzacji, wzmocnienie potencjału do prowadzenia działalności poza granicami oraz ustanowienie specjalnego mechanizmu finansowego pomagającego w uzyskaniu kredytów bankowych wszystko to będzie miało ogromny wpływ na realizację projektów z obszaru kultury. Ten program, obok instrumentów Horyzont 2020 i COSME, ma ułatwić instytucjom finansowym dokonywanie oceny projektów w zakresie kultury i projektów kreatywnych oraz umożliwić wsparcie dla potencjału na rzecz poszerzenia kręgu odbiorców, testowania nowych modeli oraz współpracy transgranicznej. Unię Europejską czeka nowa perspektywa finansowa, która obecnie omawiana jest przez przedstawicieli zainteresowanych krajów, jednak możemy być pewni, że kultura wciąż stanowić będzie istotny wkład w proces kreowania nowej, innowacyjnej i opartej na wiedzy Europy Rola kreatywności, 2 R.Towse Ekonomika Kultury. Kompendium, Warszwa 2011 str Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C175/1 dostęp z M.Kowalewski, A.Nowak, R.Thurow Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną str Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. 6 Ibidem str.4. 7 UNCTAD (2008), Creative Economy Report 2008, cz. I, str Baza danych DG REGIO. 7

8 1. 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEKTÓW KULTURALNYCH Ź R Ó D Ł A F I N A N S O W A N I A P R O J E K T Ó W K U L T U R A L N Y C H

9 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEKTÓW KULTURALNYCH Środki unijne, czyli co? Skąd pochodzą środki finansowe Unii Europejskiej (UE)? Składamy się na nie wszyscy. Gromadzone są one przez państwa członkowskie i przekazywane do wspólnego, unijnego budżetu. Budżet ten przeznaczany jest na realizację celów istotnych dla całej Unii, w tym realizację tzw. polityki spójności, której zadaniem jest zmniejszanie różnic pomiędzy krajami członkowskimi UE. Tym samym Polska i inne kraje członkowskie realizują obecnie wielki plan inwestycyjny, którego zadaniem jest zarówno stworzenie lub unowocześnienie infrastruktury technicznej (np. stworzenie nowych linii komunikacyjnych czy budowa nowoczesnych obiektów odpowiadających potrzebom ich użytkowników), jak i wsparcie działań miękkich, czyli tych, które nakierowane są na zdobywanie nowych umiejętności, przekazywanie wiedzy czy realizację pomysłów z dziedziny kultury. Budżet unijny co to takiego? W skrócie można powiedzieć, że roczny budżet UE to część składowa wieloletniego planu finansowego, tzw. perspektywy finansowej. Obecnie UE realizuje siedmioletni plan budżetowy, który rozpoczął się w roku 2007, co oznacza, że zakończy się on w nadchodzącym, W ramach tej perspektywy finansowej Polska otrzymała 67,3 mld EUR, a największe środki przeznaczone są na zadania pomagające zmniejszać różnice ekonomiczne i społeczne pomiędzy regionami UE, a więc zmieniające rzeczywistość wokół nas. Kultura w Funduszach Europejskich Środki przeznaczone na realizację pomysłów z dziedziny kultury na lata są rozproszone pomiędzy różnymi programami. Projekty kulturalne mogą być obecnie dofinansowane w ramach właściwie wszystkich polskich programów operacyjnych, tj: - programów centralnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), - 16 programów regionalnych (tzw. Regionalnych Programów Operacyjnych RPO), - 10 programów współpracy terytorialnej. 1. 9

10 Każdy z tych programów ma swoje cele główne, określające zakres działań, jakie w ramach danego programu mogą być realizowane. Na przykład środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) przeznaczone są głównie na rozwój infrastruktury, a z kolei te z Programu Kapitał Ludzki (PO KL) na wzrost zatrudnienia i zmniejszanie różnic społecznych. Jednocześnie każdy program ma swoje cele strategiczne i priorytety, które stanowią swoiste drogowskazy na ścieżce realizacji Twojego projektu. W tym podręczniku przedstawimy najważniejsze programy, z których możesz korzystać w celu uzyskiwania dofinansowania na swój projekt kulturalny. DE FI NI CJA Priorytety to spis działań, których realizacja nakierowana jest na osiągnięcie celu określonego w programie. Priorytety podzielone są na działania i poddziałania, które skupiają projekty realizujące ten sam cel. Gdzie możesz znaleźć pomoc? Wiemy, że zwłaszcza na początku Twojej przygody z pisaniem, realizowaniem i rozliczaniem projektów wszystko to może wydawać się niezwykle skomplikowane. Pamiętaj, by się nie zniechęcać, bo realizacji projektów dofinansowywanych z FE po prostu trzeba się nauczyć poprzez praktykę. W całej Polsce znajdziesz Punkty Informacji Funduszy Europejskich, których pracownicy pomogą Tobie, m.in. w znalezieniu właściwego źródła dofinansowania (czyli programu, który przewiduje finansowanie działań podobnych do tych założonych przez Ciebie) czy, jeśli jesteś już na etapie realizacji projektu, w przygotowaniu dokumentacji finansowo-księgowej projektu. Konsultacje są bezpłatne i możesz o nie wystąpić zarówno telefonicznie, pisemnie (także owo), jak i osobiście, odwiedzając najbliższy Punkt Informacji Funduszy Europejskich. O co możesz pytać? Jeśli jesteś na etapie spajania swojego pomysłu w całość, możesz przedstawić go konsultantowi, a on udzieli informacji do jakiego programu należy złożyć wniosek, jaka instytucja zajmuje się przyjmowaniem dokumentów i jaki jest najbliższy termin naboru. Może także podpowiedzieć, jakie są mocne strony Twojego projektu, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Jeśli natomiast już realizujesz projekt i zbliża się termin jego rozliczenia, konsultant wyjaśni Ci, jak należy opisać dokumenty finansowo-księgowe (faktury, rachunki, umowy, itp.), jak wypełnić formularz sprawozdania końcowego, co do niego dołączyć. Punkty organizują też otwarte spotkania dla potencjalnych beneficjentów, warto więc na bieżąco śledzić ogłoszenia na ich stronach internetowych. Pamiętaj, że by uzyskać najpełniejszą odpowiedź powinieneś wiedzieć, o co pytać. Przygotuj się więc do konsultacji. Określ, kim będzie wnioskodawca (czyli w czyim imieniu będzie składany projekt) czy będziesz składać go jako firma, organizacja pozarządowa, instytucja kultury czy jeszcze inaczej. Zdecyduj, gdzie będzie realizowany projekt (chociażby w jakim województwie), jaki jest jego szacunkowy koszt oraz jaki jest jego cel i działania. Im więcej informacji będziesz w stanie podać, tym bardziej konsultant będzie mógł pomóc. Jeśli chcesz zadać pytanie z zakresu rozliczania dotacji - uściślij z jakiego programu, gdzie oraz jako kto realizujesz projekt, kiedy odbył się nabór. Pamiętaj, że najważniejsze to wiedzieć, o co pytać. Punkty Informacji Funduszy Europejskich, o których mowa znajdują się w każdym województwie (jest ich ponad sto!). Poniżej przedstawiamy listę głównych Punktów w każdym województwie. Pamiętaj jednak, że na tej liście może nie być najbliższego Tobie Punktu (w każdym województwie są także lokalne Punkty Informacyjne) by uzyskać pełen wykaz odwiedź Portal Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

11 Województwo Nazwa i adres Głównego Punktu Informacyjnego Dane kontaktowe i godziny pracy zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Kuśnierska 12b Szczecin godz. pracy: pon.-pt tel.: , fax: pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego Gdańsk godz.pracy: pon.-czw. 7:45-15:45, pt. 08:00-18:00, ostatnia sobota miesiąca 10:00-14:00 tel.: , , fax: warmińsko-mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Kościuszki Olsztyn godz. pracy: pn , wt-pt tel.:(89) , (89) fax: (89) podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszyńskiego Białystok godz. pracy: pon , wt.-pt tel.: , fax: mazowieckie Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Żurawia 3/ Warszawa godz. pracy: pon-pt. 8-18, sob tel.: , , fax: Telefon do ustalania terminów konsultacji w CPI: kujawsko-pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny Toruń godz. pracy: pon.,śr.,czw , wt , pt tel.: , , fax: wielkopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Szyperska Poznań godz. pracy: pon.-pt tel.: , , fax: lubuskie Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich ul. Podgórna Zielona Góra godz. pracy: pon-pt , jedna sobota w miesiącu tel.: , , , , fax:

12 Województwo Nazwa i adres Głównego Punktu Informacyjnego Dane kontaktowe i godziny pracy świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Św. Leonarda Kielce godz. pracy: pon.-pt , sob tel.: fax.: lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Polityki Rozwoju, Oddział Funduszy Europejskich ul. Stefczyka 3B/ Lublin godz. pracy: ; Bezpłatna infolinia : (tylko z terenu województwa lubelskiego), tel.: , , fax: małopolskie Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Wielicka 72B Kraków godz. pracy: pon. do pt tel.: , , fax: podkarpackie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie ul. Ł. Cieplińskiego Rzeszów godz. pracy: pon.-pt , sob tel.: , fax: dolnośląskie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17 (pokój 0002) Wrocław godz. pracy: pon. do pt.: infolinia tel.: ; fax: łódzkie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Moniuszki 7/ Łódź godz. pracy: pon.-pt tel.: , fax: opolskie Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu ul. Barlickiego Opole godz. pracy: pon.-pt ; sob.: tel.: (77) ,21,22, fax: (77) śląskie (mieszkańcy tego województwa powinni kierować zapytania do Centralnego Punktu Informacyjnego FE w Warszawie) Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Żurawia 3/ Warszawa godz. pracy: pon-pt. 8-18, sob tel.: , , fax: Telefon do ustalania terminów konsultacji w CPI:

13 Poniżej przedstawiamy pokrótce programy, z których możesz starać się o dofinansowanie projektu kulturalnego. Pamiętaj jednak, by nawet jeśli już realizujesz projekt, zawsze sprawdzać wytyczne do nowoogłoszonych konkursów na projekty czasem mała zmiana w wytycznych może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych (bo np. nie dołączono wymaganego dokumentu). Program Kapitał Ludzki (PO KL) O co chodzi? PO KL jest programem nakierowanym, jak sama nazwa wskazuje, na rozwój kapitału ludzkiego, czyli nas wszystkich poprzez nabywanie i podnoszenie naszych umiejętności (czyli np. doszkalanie) i zwiększenie dostępu do wiedzy, zachęcanie do wprowadzania innowacji i tworzenie trwałych miejsc pracy. Jaki ma to wpływ na naszą codzienność? Więcej pracy, więcej wykwalifikowanych pracowników, więcej możliwości tzw. edukacji nieformalnej, czyli uzyskiwanej poza murami szkół. W Programie tym dofinansowywane są tzw. projekty miękkie, czyli nieinwestycyjne (co oznacza, ze w tym Programie nie uzyskasz dofinansowania na wybudowanie teatru czy rewitalizację budynku na cele kulturalne). DE FI NI CJA Beneficjent osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Jakie priorytety tyczą się kultury? Tak, w ramach PO KL możesz starać się o dofinansowanie projektu kulturalnego w ramach Priorytetu 3 Wysoka jakość systemu oświaty, Priorytetu 4: Szkolnictwo wyższe i nauka, Priorytetu 7: Promocja integracji społecznej i Priorytetu 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Pamiętaj jednak, że priorytety stanowią swoiste cele główne Programu zapoznaj się z celami szczegółowymi, które określają działania i poddziałania w ich ramach lub skorzystaj z pomocy pracowników najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Tam też uzyskasz informacje dot. minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania (np. w Priorytecie 3 minimalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł, co oznacza, że mniejsze projekty nie są dofinansowywane w ramach tego Priorytetu). Kim mogą być beneficjenci? Beneficjentami mogą być: - instytucje rynku pracy, - instytucje szkoleniowe, - jednostki administracji rządowej i samorządowej, - przedsiębiorcy, - instytucje otoczenia biznesu, - organizacje pozarządowe, - instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, - inne podmioty. Przykład projektu: stworzenie programu edukacyjnego z zakresu kultury (np. projekt Design Silesia II, por. str. 54). Więcej informacji o Programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów:

14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) O co chodzi? PO IiŚ to największy Program Operacyjny realizowany w Polsce. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej, ochronę środowiska, zdrowia, zachowanie tożsamości kulturowej i wspieranie rozwoju spójności terytorialnej. Innymi słowy PO IiŚ jest programem, w ramach którego realizuje się inwestycje infrastrukturalne. Jakie priorytety tyczą się kultury? Dla działań z zakresu kultury w ramach PO IiŚ stworzono osobny Priorytet (Priorytet 11) pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe. W ramach tego Priorytetu finansowane są takie działania jak rewitalizacja czy konserwacja zabytków, digitalizacja zasobów muzealnych czy bibliotecznych, budowa czy remont instytucji kultury i uczelni artystycznych, zakup wyposażenia. Pamiętaj jednak, że priorytety stanowią swoiste cele główne Programu zapoznaj się z celami szczegółowymi, które określają działania i poddziałania w ich ramach lub skorzystaj z pomocy pracowników najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Tam też uzyskasz informacje dot. minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania, jednak w przypadku tego Priorytetu możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. DE FI NI CJA Koszty kwalifikowalne wydatki poniesione bezpośrednio przez beneficjenta w cenach netto, potwierdzone fakturą lub rachunkiem, poniesione w trakcie realizacji projektu (NIGDY nie wcześniej niż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). WAŻNE! Programy różnią się pod względem kwalifkowalności wydatków, dlatego ZAWSZE należy uważnie czytać wytyczne do Programów (dostępne na stronach www). Kim mogą być beneficjenci? O środki finansowe w ramach PO IiŚ mogą się starać: - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, - administracja rządowa, - przedsiębiorcy, - inspekcje i straże w zakresie ochrony środowiska, - jednostki naukowe, szkoły wyższe, - instytucje kultury, - zakłady opieki zdrowotnej, - partnerstwa publiczno-prywatne, - organizacje pozarządowe, - kościoły i związki wyznaniowe. Przykład projektu: rewitalizacja obiektów architektonicznych na cele związane z działaniami kulturalnymi (np. projekt EC-1, por. str. 51). 1. Więcej informacji o Programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: 14

15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) O co chodzi? PO IG to Program nakierowany na rozwój krajowej gospodarki, co oznacza, że wspiera on głównie przedsiębiorców lub przyszłych przedsiębiorców, którzy pragną, by ich firma była innowacyjna i mają na to pomysł. Jakie priorytety tyczą się kultury? Dla działań z zakresu kultury w ramach PO IG stworzono Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. W ramach tego Priorytetu finansowane są działania nakierowane na stworzenie projektów turystycznych (zwłaszcza realizowanych w partnerstwie) czy ochronę obiektów o szczególnym znaczeniu turystycznym. Pamiętaj jednak, że priorytety stanowią swoiste cele główne Programu zapoznaj się z celami szczegółowymi, które określają działania i poddziałania w ich ramach lub skorzystaj z pomocy pracowników najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Tam też uzyskasz informacje dot. minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania. Kim mogą być beneficjenci? O środki finansowe w ramach PO IG mogą się starać: - jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, - administracja rządowa i instytucje jej podległe, - instytucje otoczenia biznesu (w tym także organizacje pozarządowe), - przedsiębiorcy. Więcej informacji o Programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: Regionalne Programy Operacyjne (RPO) O ile PO KL i PO IiŚ są Programami funkcjonującymi na poziomie krajowym, o tyle każde z 16 polskich województw realizuje swój własny, regionalny Program Operacyjny. Tak, jak w przypadku programów realizowanych na poziomie krajowym, RPO mają określone priorytety. Zwykle w ich ramach można pozyskać dofinansowanie na projekty związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, kulturą i turystyką, budowaniem społeczeństwa informacyjnego czy promocją regionu. Dostępne środki służą przede wszystkim zmniejszaniu różnic w rozwoju regionów należących do UE. Co więcej, każdy z RPO dopasowany jest do potrzeb danego regionu, co oznacza, że różnią się one między sobą, funkcjonują na nieco innych zasadach, a każdemu z nich przypisana jest inna jednostka zarządzająca, np. w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) za wdrażanie (realizację) Programu odpowiedzialna jest komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Co ważne, wszystkie projekty w ramach danego RPO muszą być realizowane na terenie przypisanego mu województwa. By uzyskać pełne informacje nt. źródeł finansowania, zasad aplikowania o środki, wytycznych i terminów aktualnych konkursów wniosków zachęcamy do odwiedzenia portali internetowych i punktów konsultacyjnych RPO dla Twojego województwa. DE FI NI CJA Instytucja (jednostka) zarządzająca instytucja odpowiadająca za poprawne przygotowanie i wdrażanie (realizację) danego programu

16 Program Punkt konsultacyjny Programu www RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Wyszyńskiego 30 - I, II, III i IV piętro, Szczecin tel.: , fax: Adres do korespondencji: ul. Korsarzy 34, Szczecin Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego al. Monte Casino 2, Koszalin tel.: RPO dla Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główny Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata przy Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ul. Kościuszki 83, Olsztyn tel , informacja RPO dla Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania RPO ul. Poleska 89, Białystok tel: (sekretariat), (kancelaria) fax: RPO dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Al. Solidarności 61, Warszawa, tel.: , fax: RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Sekretariat Departamentu Plac Teatralny 2a, Toruń tel.: , fax: RPO dla Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, Poznań tel.: ,

17 RPO dla Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Św. Jadwigi 1, Zielona Góra tel.: , fax: RPO dla Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław tel.: , RPO dla Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Główny Punkt Informacyjny w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, Łódź tel.: , RPO dla Województwa Opolskiego Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, Opole tel.: ,21,22, fax: RPO dla Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Dąbrowskiego 23 (siedziba), ul. Ligonia 46 (poczta), Katowice Tel.: , , fax: RPO dla Województwa Świętokrzyskiego Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (I piętro, wejście od ul. Wspólnej 4), Kielce tel.: , , fax: RPO dla Województwa Lubelskiego Punkt Informacyjny w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ul. Stefczyka 3b, Lublin tel.: , (bezpłatna infolinia) RPO dla Województwa Małopolskiego Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Wielicka 72B, Kraków RPO dla Województwa Podkarpackiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie ul. Ł. Cieplińskiego 4, Rzeszów tel.: , , fax:

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo