SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: usługa administrowania systemami zvm, Linux, zlinux, bazą danych DB2 oraz serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe przez okres 14 miesięcy Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego Warszawa 1/ 33

2 WPROWADZENIE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 65/BAF-VI/PN/13 _ 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Oznaczenie postępowania: postępowanie oznaczone jest znakiem 65/BAF-VI/PN/13, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. I. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zmian umowy 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godz. pracy 8:15 16:15) faks (22) III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest usługa wsparcia administrowania systemami operacyjnymi zvm, Linux, zlinux i bazą danych DB2 oraz serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe przez okres 14 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Zakresu oferowanych usług, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 3 do SIWZ - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wspólny słownik zamówień (CPV): V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia roku. 2/ 33

3 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi złożyć wymagane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231) zwanego dalej Rozporządzeniem, ustawą Pzp i niniejszą SIWZ potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp). 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp., w przypadku składania ofert przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ ). 6. Jeżeli wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 3/ 33

4 VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w przypadku składania ofert przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ ). 2. Forma dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą: 2.1. Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1., 1.4. i 1.5. należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie Dokumenty, o których mowa w pkt należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: a. oświadczenia wymienione w pkt i 1.2. składane są przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b. dokumenty wymienione w pkt i 1.5. składa każdy z wykonawców, 2.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 4/ 33

5 3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, zgodnie z terminami wskazanymi w pkt W razie konieczności, szczególnie gdy dowody, o których mowa w pkt. 1.4., budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego faksem pod numer (22) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 4. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia powinni, przesłać/złożyć w formie pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (z zastrzeżeniem zapisu części VII pkt. 2 ppkt. 2.1.) lub pełnomocnictwa w oryginale wystawione przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopii (odpisie) notarialnie poświadczonym, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie obowiązuje forma faksowa. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 5/ 33

6 niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 8. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 11. O poprawionych w ofercie omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 12. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: sprawy merytoryczne Emil Redas tel. (22) , Michał Zawora tel. (22) , sprawy proceduralne Pan Tomasz Kryształowicz tel.(22) IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale XIII SIWZ. 6/ 33

7 4. Ofertę należy sporządzić wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku wyżej wymienionych formularzy opracowanego przez Zamawiającego. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) musi być załączone do oferty i może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, jaki zakres zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, jeżeli zamierza przedmiotowe zamówienie wykonywać z ich udziałem. 9. Do oferty (Załącznik nr 2) należy załączyć: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, zakres oferowanych usług stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, formularz ceny stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, pełnomocnictwo (jeżeli został udzielone) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 13. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Administracyjno Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 blok F, pok. 427 z adnotacją: O F E R T A przetarg nieograniczony na usługa administrowania systemami zvm, Linux, zlinux, bazą danych DB2 oraz serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe przez okres 14 miesięcy: 65/BAF-VI/PN/13 7/ 33

8 Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00 NIE OTWIERAĆ PRZED ROKU GODZ. 11: Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 15. Jeżeli załączony dokument jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem ZMIANA. 17. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 18.Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale XI - należy złożyć do dnia r. do godziny 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 11:30 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 427. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje wymagane w art. 86 ust. 4 ustawy. Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, w odpowiedzi na ich pisemny wniosek. 3. Wejście do siedziby Zamawiającego: Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro przepustek jest czynne w godzinach Celem wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym / 33

9 lub dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca przedstawi cenę ryczałtową za miesiąc świadczenia usługi oraz całkowitą cenę brutto oferty w formularzu oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ) na podstawie szczegółowej kalkulacji przedmiotu zamówienia zawartej w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wartości podane w formularzu cenowym w kolumnie nr 3 Liczba miesięcy świadczenia usługi są niezmienne. Wykonawca powinien podać: a) W kolumnie nr 2 Cena brutto usługi przez okres 1 miesiąca cenę dla każdej z pozycji. b) W kolumnie nr 4 Cena brutto usługi przez okres 14 miesięcy cenę dla każdej pozycji, poprzez przemnożenie kolumna nr 2 z kolumna nr 3. c) Cenę ofertową brutto, poprzez zsumowanie cen brutto z kolumny nr 4 (cenę ofertowa brutto należy przenieść do formularza oferty Załącznik nr 2) 3. Ceny należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza (dwa miejsca po przecinku) w formie liczbowej i pisemnej. 4. Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu umowy jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty opłat celnych, podatek od towarów i usług, ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, koszty wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad itp. 5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. 6. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Cena podana w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) winna stanowić sumę wartości brutto zawartych w formularzu cenowym (Załącznik nr 4 do SIWZ, kol. nr 4). W przypadku wystąpienia rozbieżności w podaniu ceny w formularzu ofertowym i w formularzu cenowym, Zamawiający przyjmie za prawidłowe poszczególne ceny jednostkowe z formularza cenowego (kolumna nr 2). 8. W przypadku kiedy cena ofertowa brutto podana liczbowo w formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłowe ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym i dokona stosownego przeliczenia. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium cena 100%. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: - kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej w ofercie ceny całkowitej brutto wykonania przedmiotu zamówienia, - ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Kc = Cn Co x 100 pkt Kc liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ceny 9/ 33

10 Cn najniższa cena zaproponowana w ofertach podlegających badaniu Co cena zaproponowana w ofercie badanej Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz uzyska maksymalną liczbę punktów. Zamawiający, udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem Umowy) dostarczenia Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również Umowy spółki cywilnej. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1a oraz pkt 3a Ustawy). XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej przedmiotu zamówienia brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 10/ 33

11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP Okręgowy Oddział Warszawa Numer rachunku Zamawiający zwróci 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, odnoszące się do postępowań o wartości poniżej euro, tj.: odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany, jeżeli czynność ta dotyczy jednego z czterech enumeratywnie wymienionych w art. 180 ust. 2 przypadków. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia: przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ); w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej). W sytuacji, kiedy odwołanie nie przysługuje, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego bądź jej zaniechaniu. Wykaz załączników do SIWZ Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty, Załącznik nr 3 Formularz techniczny, Załącznik nr 4 Formularz cenowy, Załącznik nr 5 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Załącznik nr 6 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Załącznik nr 7 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, Załącznik nr 8 Wzór istotnych postanowień Umowy Członkowie komisji przetargowej: 11/ 33

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługa wsparcia administrowania systemami operacyjnymi z/vm, Linux, zlinux i, bazą danych DB2 oraz serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe w niżej wymienionym zakresie: A. Wsparcie w zakresie administrowania systemem operacyjnym z/vm: W zakresie administrowania systemem operacyjnym z/vm wykonywane będą prace wymagające znajomości języka C/C++ w środowisku z/vm. Ponadto wsparcie obejmuje: 1. konfigurację maszyn wirtualnych, mini dysków, współdzielonego systemu plików, 2. konfigurację parametrów systemu (SYSTEM CONFIG), 3. konfigurację środowiska sieciowego (TCP/IP, GuestLAN, VSWITCH, usługi: SMTP, NFS Server, NFS Client, itp.), 4. analizę pod kątem wydajnościowym (INDICATE, PerfToolkit), 5. zarządzanie środowiskiem użytkowników i uprawnień (USER DIRECTORY, DirMaint, RACF), 6. diagnostykę, 7. wprowadzanie poprawek do systemu (VMSES), 8. automatyzację prac (REXX), 9. instalację i migracje między wersjami, 10. konfigurację i administrowanie systemem DFSMS, 11. konfigurację sprzętową (HCD, HCM), 12. konfigurację i zarządzanie serwerem i usługami LDAP, 13. integrację z systemami klasy Unix/Linux w zakresie wymiany informacji (wspólny system plików, transporty HTTP, SMTP), 14. typowe prace administracyjne. B. Wsparcie w zakresie administrowania systemem operacyjnym Linux i zlinux: W zakresie administrowania systemem operacyjnym Linux i zlinux wykonywane będą prace wymagające znajomości podstawowych zagadnień implementacyjnych produktów IBM (WebSphere, DB2, MQSeries, Java, Tivoli Storage Manager, HTTP server), znajomości systemu kontroli wersji (CVS, SVN), systemów archiwizacji, Tivoli Storage Manager), znajomości języka skryptowego Perl i Python. Ponadto wsparcie obejmuje: 1. instalację i konfigurację w trybie LPAR i z/vm, 2. zarządzanie przestrzenią dyskową (macierze CKD, SCSI, minidyski, współdzielenie obszarów dyskowych i punktów montowania), 3. zarządzanie sieciami wirtualnymi i rzeczywistymi (GeustLAN, VSWITCH, QDIO, LCS HiperSockets), 4. prace związane z wykorzystaniem sprzętowej technologii kryptograficznej zseries, 5. wprowadzanie poprawek do systemu, 6. automatyzacja prac (znajomość skryptów sh, narzędzi: awk, sed, grep), 7. planowanie i realizacja polityki kopii bezpieczeństwa, 8. prace w zakresie technologii klastrowej (OCSF, GFS, PaceMaker), 9. prace w zakresie rozwoju oprogramowania (znajomość gcc, gdb), 10. diagnostyka (analiza coredump, znajomość systemów plików /proc i /sys), 11. konfiguracja usług sieciowych i demonów (inetd, sshd, ftpd, httpd, cron itp.) 12. implementacja standardów zarządzania siecią (SNMP), 13. konfiguracja, kompilacja jądra systemu operacyjnego (kernel), migracja z poprzednich wersji, 12/ 33

13 14. typowe prace administracyjne. C. Wsparcie w zakresie administrowania bazą danych DB2: W zakresie administrowania bazą danych DB2 wykonywane będą prace wymagające znajomości co najmniej jednej bazy danych zaimplementowanej w języku Java: Derby, HSQL. Ponadto wsparcie obejmuje: 1. analizę i administrowanie pod kątem wydajności, 2. analizę i administrowanie pod kątem bezpieczeństwa, 3. analizę i administrowanie pod kątem użytych zasobów (pamięć, przestrzeń dyskowa), 4. konfigurację środowiska narzędziowego (DB2 Control Center), 5. przeprowadzanie zmian w strukturze i organizacji logicznej i fizycznej, 6. generację nowych instancji, 7. wykonywanie kopii zabezpieczeń bazy i logów transakcyjnych, 8. odtwarzanie zawartości bazy z kopii zapasowych, 9. tworzenie i weryfikacja procedur disaster recovery, 10. wprowadzanie poprawek (fixpacks), 11. typowe prace administracyjne. D. Wsparcie w zakresie technologii Java W zakresie wsparcia technologii Java wykonywane będą prace wymagające znajomości technologii J2SE, WebServices, Ant (automatyzacja kompilacji i wdrożenia), znajomości technologii J2EE, znajomości języka JavaScript oraz jednego z dwóch środowisk rozwojowych: Eclipse, NetBeans jak również technologii implementacyjnych: Apache Struts, Google Web Toolkit, Apache Maren i narzędzi pomiarowych (JMeter) Ponadto wsparcie obejmuje: 1. implementację technologii J2SE, 2. diagnostykę błędów maszyny wirtualnej Java (stos powrotów, zrzut pamięci), 3. diagnostykę i poprawę wydajności maszyny wirtualnej Java, 4. instalację, zarządzanie i diagnostykę serwera aplikacyjnego Apache Tomcat, 5. instalację, zarządzanie i diagnostykę serwera aplikacyjnego IBM WebSphere, 6. instalację, zarządzanie i diagnostykę serwerów JMS (np. OpenMQ), 7. diagnostykę i analizę wydajności usług WebServices. E. Wsparcie w zakresie technologii towarzyszących W zakresie technologii towarzyszących wykonywane będą prace wymagające: 1. podstawowej znajomości technologii Blade (Dell, IBM), 2. znajomości technologii macierzy dyskowych systemów otwartych (IBM, EMC), 3. znajomości i umiejętności wdrożenia komunikacji iscsi, 4. znajomości technologii SAN (Storage Area Network), 5. znajomości urządzeń taśmowych systemów otwartych (pamięci taśmowe, biblioteki pamięci taśmowych), 6. znajomości technologii wirtualizacji w systemach Intel/AMD (vsmp, VMWare, VirtualBox, Kernel VM), 7. znajomości technologii sieciowych (Juniper, Cisco). 13/ 33

14 Usługi wymienione w punktach A, B, C, D, E powinny być prowadzone na następujących zasadach: specjalista Wykonawcy będzie wykonywał prace wymienione w punktach A, B, C, D, E w wymiarze łącznie 32 godzin roboczych w każdym miesiącu, wizyty specjalisty Wykonawcy będą się odbywać co najmniej raz na dwa tygodnie i trwać uzgodnioną ilość godzin roboczych, nie więcej jednak niż 16 godzin roboczych jedna, w sytuacji awarii powodującej wstrzymanie pracy systemu: 1. Wykonawca podejmie działania mające przywrócić prawidłową pracę systemu w ciągu: a) 4 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze w godzinach od 8.00 do 22.00, b) 6 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze wg godzinach od do 8.00 lub w dni wolne od pracy. 2. Czas usuwania awarii tzn. czas do przywrócenia przetwarzania danych na rzecz użytkowników systemu nie może przekroczyć: a) 8 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze w godzinach od 8.00 do 22.00, b) 10 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze w godzinach od do 8.00 lub w dni wolne od pracy. w szczególnych przypadkach czas usunięcia awarii może być uzgodniony przez Strony w trybie roboczym. Uzgodnienie innego terminu usunięcia awarii powinno być udokumentowane w formie notatki podpisanej przez strony, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zakończenia aktualnie prowadzonych prac, czas wizyty specjalisty Wykonawcy może zostać przedłużony ponad 16 godzin, w sytuacji kiedy nastąpi awaryjne wezwanie specjalisty Wykonawcy jego czas pracy na wezwanie zostanie odliczony od czasu następnej wizyty dwudniowej. specjaliści Wykonawcy będą udzielać konsultacji telefonicznych specjalistom Zamawiającego w sytuacjach koniecznych, w godzinach od 8.00 do w dni robocze. F. Wsparcie w zakresie serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe obejmujące następujące urządzenia: I15 Drukarka szt. 1 Usługi wymienione w punkcie F powinny być prowadzone na następujących zasadach: - dostępność serwisu w godzinach od 8.00 do w dni robocze, - jeden przegląd techniczny sprzętu w miesiącu, zawierający podstawowe testy, konserwacje, regulacje i ocenę stanu technicznego urządzeń wraz z raportem, - czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 8 godzin, liczony w dni robocze, jako czas pomiędzy zawiadomieniem o awarii a pojawieniem się specjalistów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego - czas naprawy zgłoszonego urządzenia nie dłuższy niż 72 godziny od momentu rozpoczęcia naprawy w siedzibie Zamawiającego, - w uzasadnionych i uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego przypadkach, czas naprawy może przekroczyć 72 godziny. Ponadto: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji naprawy poprzez wymianę całego urządzenia na inne sprawne o nie gorszych parametrach użytkowych. 2) Zamawiający przewiduje do obsługi co najmniej 3 do 5 instancji systemu z/vm. 3) Komponenty z/vm to: Performance Toolkit, Directory Maintenance Facility Feature, Resource Access Control Facility. 4) Zamawiający przewiduje do obsługi minimum 10 instancji systemu Linux i zlinux. 5) Używana jest obecnie dystrybucja Linux i zlinux SuSE ver. 10 i 11. Zamawiający nie przewiduje używania innych dystrybucji systemu Linux i zlinux. 6) Obecnie jest używana DB2 UDB V8 dla środowiska Linux i zlinux oraz DB2 V9 dla środowiska z/os. 14/ 33

15 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy: Tel.... Faks... REGON... NIP. Do: nazwa i siedziba Zamawiającego: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego Warszawa Przystępując do prowadzonego przez MSW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 65/BAF-VI/PN/13 na usługę administrowania systemami zvm, Linux, zlinux, bazą danych DB2 oraz serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe przez okres 14 miesięcy 1. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Wykonanie zamówienia za cenę: Całkowita cena ofertowa brutto Cena brutto za jeden miesiąc usługi PLN ( słownie. ) PLN ( słownie. ) 2. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców. Zakres zamówienia, którego wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om obejmuje:... Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 3. Oświadczam, że: - oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 15/ 33

16 - zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; - uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; - w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Oferta wraz z załącznikami zawiera ponumerowanych stron, w tym strony nr ** oferty są niejawne. 5. Do oferty załączamy: 1)... 2)... 3) Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:... Tel faks..... Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym. * niepotrzebne skreślić ** pozostawienie bez uzupełnienia oznacza iż wszystkie strony oferty są jawne. (miejscowość i data).. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 16/ 33

17 Cena ofertowa obejmuje: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 65/BAF-VI/PN/13 _ Załącznik nr 3 do SIWZ Zakres oferowanych usług A. Wsparcie w zakresie administrowania systemem operacyjnym z/vm: 1. konfigurację maszyn wirtualnych, mini dysków, współdzielonego systemu plików, 2. konfigurację parametrów systemu (SYSTEM CONFIG), 3. konfigurację środowiska sieciowego (TCP/IP, GuestLAN, VSWITCH, usługi: SMTP, NFS Server, NFS Client, itp.), 4. analizę pod kątem wydajnościowym (INDICATE, PerfToolkit), 5. zarządzanie środowiskiem użytkowników i uprawnień (USER DIRECTORY, DirMaint, RACF), 6. diagnostykę, 7. wprowadzanie poprawek do systemu (VMSES), 8. automatyzację prac (REXX), 9. instalację i migracje między wersjami, 10. konfigurację i administrowanie systemem DFSMS, 11. konfigurację sprzętową (HCD, HCM), 12. konfigurację i zarządzanie serwerem i usługami LDAP, 13. integrację z systemami klasy Unix/Linux w zakresie wymiany informacji (wspólny system plików, transporty HTTP, SMTP), 14. typowe prace administracyjne. Potwierdzamy zapoznanie się z informacja iż, w zakresie administrowania systemem operacyjnym z/vm wykonywane będą prace wymagające znajomości języka C/C++ w środowisku z/vm. B. Wsparcie w zakresie administrowania systemem operacyjnym Linux i zlinux: 1. instalację i konfigurację w trybie LPAR i z/vm, 2. zarządzanie przestrzenią dyskową (macierze CKD, SCSI, minidyski, współdzielenie obszarów dyskowych i punktów montowania), 3. zarządzanie sieciami wirtualnymi i rzeczywistymi (GeustLAN, VSWITCH, QDIO, LCS HiperSockets), 4. prace związane z wykorzystaniem sprzętowej technologii kryptograficznej zseries, 5. wprowadzanie poprawek do systemu, 6. automatyzacja prac (znajomość skryptów sh, narzędzi: awk, sed, grep), 7. planowanie i realizacja polityki kopii bezpieczeństwa, 8. prace w zakresie technologii klastrowej (OCSF, GFS, PaceMaker), 9. prace w zakresie rozwoju oprogramowania (znajomość gcc, gdb), 10. diagnostyka (analiza coredump, znajomość systemów plików /proc i /sys), 11. konfiguracja usług sieciowych i demonów (inetd, sshd, ftpd, httpd, cron itp.) 12. implementacja standardów zarządzania siecią (SNMP), 13. konfiguracja, kompilacja jądra systemu operacyjnego (kernel), migracja z poprzednich wersji, 14. typowe prace administracyjne. Potwierdzamy zapoznanie się z informacją, iż w zakresie administrowania systemem operacyjnym Linux i zlinux wykonywane będą prace wymagające znajomości podstawowych zagadnień implementacyjnych produktów IBM (WebSphere, DB2, MQSeries, Java, Tivoli Storage Manager, HTTP server), znajomości systemu kontroli wersji (CVS, SVN), systemów archiwizacji, Tivoli Storage Manager), znajomości języka skryptowego Perl i Python. 17/ 33

18 C. Wsparcie w zakresie administrowania bazą danych DB2: 1. analizę i administrowanie pod kątem wydajności, 2. analizę i administrowanie pod kątem bezpieczeństwa, 3. analizę i administrowanie pod kątem użytych zasobów (pamięć, przestrzeń dyskowa), 4. konfigurację środowiska narzędziowego (DB2 Control Center), 5. przeprowadzanie zmian w strukturze i organizacji logicznej i fizycznej, 6. generację nowych instancji, 7. wykonywanie kopii zabezpieczeń bazy i logów transakcyjnych, 8. odtwarzanie zawartości bazy z kopii zapasowych, 9. tworzenie i weryfikacja procedur disaster recovery, 10. wprowadzanie poprawek (fixpacks), 11. typowe prace administracyjne. Potwierdzamy zapoznanie się z informacją, iż w zakresie administrowania bazą danych DB2 wykonywane będą prace wymagające znajomości co najmniej jednej bazy danych zaimplementowanej w języku Java: Derby, HSQL. D. Wsparcie w zakresie technologii Java 1. implementację technologii J2SE, 2. diagnostykę błędów maszyny wirtualnej Java (stos powrotów, zrzut pamięci), 3. diagnostykę i poprawę wydajności maszyny wirtualnej Java, 4. instalację, zarządzanie i diagnostykę serwera aplikacyjnego Apache Tomcat, 5. instalację, zarządzanie i diagnostykę serwera aplikacyjnego IBM WebSphere, 6. instalację, zarządzanie i diagnostykę serwerów JMS (np. OpenMQ), 7. diagnostykę i analizę wydajności usług WebServices. Potwierdzamy zapoznanie się z informacją, iż w zakresie wsparcia technologii Java wykonywane będą prace wymagające znajomości technologii J2SE, WebServices, Ant (automatyzacja kompilacji i wdrożenia), znajomości technologii J2EE, znajomości języka JavaScript oraz jednego z dwóch środowisk rozwojowych: Eclipse, NetBeans jak również technologii implementacyjnych: Apache Struts, Google Web Toolkit, Apache Maren i narzędzi pomiarowych (JMeter) E. Wsparcie w zakresie technologii towarzyszących Potwierdzamy zapoznaie się z informacjami, iż w zakresie technologii towarzyszących wykonywane będą prace wymagające: 1. podstawowej znajomości technologii Blade (Dell, IBM), 2. znajomości technologii macierzy dyskowych systemów otwartych (IBM, EMC), 3. znajomości i umiejętności wdrożenia komunikacji iscsi, 4. znajomości technologii SAN (Storage Area Network), 5. znajomości urządzeń taśmowych systemów otwartych (pamięci taśmowe, biblioteki pamięci taśmowych), 6. znajomości technologii wirtualizacji w systemach Intel/AMD (vsmp, VMWare, VirtualBox, Kernel VM), 7. znajomości technologii sieciowych (Juniper, Cisco). Usługi wymienione w punktach A, B, C, D, E będą prowadzone na następujących zasadach: specjalista Wykonawcy będzie wykonywał prace wymienione w punktach A, B, C, D, E w wymiarze łącznie 32 godzin roboczych w każdym miesiącu, wizyty specjalisty Wykonawcy będą się odbywać co najmniej raz na dwa tygodnie i trwać uzgodnioną ilość godzin roboczych, nie więcej jednak niż 16 godzin roboczych jedna, 18/ 33

19 w sytuacji awarii powodującej wstrzymanie pracy systemu: 1. Wykonawca podejmie działania mające przywrócić prawidłową pracę systemu w ciągu: a) 4 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze w godzinach od 8.00 do 22.00, b) 6 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze wg godzinach od do 8.00 lub w dni wolne od pracy. 2. Czas usuwania awarii tzn. czas do przywrócenia przetwarzania danych na rzecz użytkowników systemu nie może przekroczyć: a) 8 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze w godzinach od 8.00 do 22.00, b) 10 godzin od chwili przesłania zgłoszenia jeśli awaria została zgłoszona w dni robocze w godzinach od do 8.00 lub w dni wolne od pracy. w szczególnych przypadkach czas usunięcia awarii może być uzgodniony przez Strony w trybie roboczym. Uzgodnienie innego terminu usunięcia awarii powinno być udokumentowane w formie notatki podpisanej przez strony, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zakończenia aktualnie prowadzonych prac, czas wizyty specjalisty Wykonawcy może zostać przedłużony ponad 16 godzin, w sytuacji kiedy nastąpi awaryjne wezwanie specjalisty Wykonawcy jego czas pracy na wezwanie zostanie odliczony od czasu następnej wizyty dwudniowej. specjaliści Wykonawcy będą udzielać konsultacji telefonicznych specjalistom Zamawiającego w sytuacjach koniecznych, w godzinach od 8.00 do w dni robocze. F. Wsparcie w zakresie serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe będzie obejmowało następujące urządzenia: I15 Drukarka szt. 1 Usługi wymienione w punkcie F będą prowadzone na następujących zasadach: - dostępność serwisu w godzinach od 8.00 do w dni robocze, - jeden przegląd techniczny sprzętu w miesiącu, zawierający podstawowe testy, konserwacje, regulacje i ocenę stanu technicznego urządzeń wraz z raportem, - czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 8 godzin, liczony w dni robocze, jako czas pomiędzy zawiadomieniem o awarii a pojawieniem się specjalistów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego - czas naprawy zgłoszonego urządzenia nie dłuższy niż 72 godziny od momentu rozpoczęcia naprawy w siedzibie Zamawiającego, - w uzasadnionych i uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego przypadkach, czas naprawy może przekroczyć 72 godziny. Ponadto: 7) Dopuszczamy możliwość realizacji naprawy poprzez wymianę całego urządzenia na inne sprawne o nie gorszych parametrach użytkowych. 8) Przewidujemy do obsługi co najmniej 3 do 5 instancji systemu z/vm. 9) Komponenty z/vm to: Performance Toolkit, Directory Maintenance Facility Feature, Resource Access Control Facility. 10) Przewidujemy do obsługi minimum 10 instancji systemu Linux i zlinux. 11) Używana jest obecnie dystrybucja Linux i zlinux SuSE ver. 10 i 11. Zamawiający nie przewiduje używania innych dystrybucji systemu Linux i zlinux. 12) Obecnie jest używana DB2 UDB V8 dla środowiska Linux i zlinux oraz DB2 V9 dla środowiska z/os (miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 19/ 33

20 Załącznik Nr 4 do SIWZ. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Nazwa usługi Cena brutto realizacji usługi przez okres 1 miesiąca wyrażona do 2 miejsc po przecinku Liczba miesięcy świadczenia usług Cena brutto realizacji usługi przez okres 14 miesięcy wyrażona do 2 miejsc po przecinku usługa wsparcia administrowania systemami operacyjnymi zvm, zlinux, xlinux, bazą danych DB2, w zakresie technologii Java i w zakresie technologii towarzyszących 14 usługa wsparcia w zakresie serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe 14 Cena ofertowa brutto UWAGA! 1. Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowymi (miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 20/ 33

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie materiałów reklamowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Serwis klimatyzacji w obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie Numer ogłoszenia: 212574-2012; data zamieszczenia: 20.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków tel. (+48) 012 422 18 84 fax. (+48) 012 422 55 62 www.mik.krakow.pl e-mail: zamowienia@mik.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-12-10 13:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej, podkładów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

dostawę higrometru punktu rosy

dostawę higrometru punktu rosy INSTYTUT ENERGETYKI Instytut badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2015-11-12 13:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo