AUGUST SEPTEMBER 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUGUST SEPTEMBER 2014"

Transkrypt

1 AUGUST SEPTEMBER 2014 VAT od e-handlu W dniu 3 września 2014 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. nowelizującej przepisy ustawy o VAT w zakresie miejsca opodatkowania podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. Celem projektu jest implementacja dyrektyw Rady 2008/8/WE oraz 2013/61/UE. Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą VAT od powyżej wskazanych usług będzie należny w kraju UE, w którym jest zlokalizowany odbiorca usług (konsument). Dodatkowo, planuje się wprowadzenie specjalnej, uproszczonej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Podatnik rozliczający podatek VAT za pomocą powyższego systemu może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w wybranym państwie członkowskim, tzw. państwie identyfikacji, w którym będzie składać drogą VAT from e-commerce On 3rd September 2014 the text of Amending Act of VAT provisions dated 25th July 2014 has been proclaimed. New provisions regard place of VAT taxation of telecommunication, broadcasting and electronic services and aim to implement EU Council directives 2008/8/WE and 2013/61/EU. Novelization implements rule that VAT due on services mentioned above shall be payable in country where service-receiver (consumer) is located. Additionally, special simplified procedure of VAT settlement (i.e. mini one stop shop system MOSS, i.e. small point of complex service) shall be introduced. Taxpayer who shall settle VAT by MOSS system may register in small point of complex in chosen EU country i.e. in identification country where VAT e- returns should be submitted electronically and VAT due in all countries EU should be paid. As the next step deposited VAT shall be transfer to so-called

2 elektroniczną kwartalną deklarację VAT i rozliczać podatek VAT należny wszystkim krajom UE. Następnie kwoty wpłaconego podatku VAT będą przez administracje podatkowe przekazywane do tzw. państw konsumpcji, czyli tam, gdzie znajdują się odbiorcy usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. Wydatki na konferencje jako koszty uzyskania przychodów WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 lipca 2014 roku (sygn. akt I SA/Wr 1481/14) uznał, że konferencja, która ma na celu poszerzenie wiedzy na temat wyrobów podatnika i ich zastosowań, może mieć w dalszej perspektywie wpływ na uzyskiwane przez niego przychody. W przedmiotowej sprawie podatnik zapytał organy podatkowe czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na konferencje oraz sympozja branżowe, których celem jest poszerzenie wiedzy o jego produktach. Podatnik wskazał, że przedmiotowe konferencje pozwalają w dłuższej perspektywie na ulepszenie prezentowanych produktów, i w konsekwencji, zwiększenie jego przychodów. Organ podatkowy nie zgodził się z argumentacją podatnika i wskazał, że jedynie wydatki celowe i nie budzące wątpliwości co do wpływu na powstanie lub zwiększenie przychodu mogą być uznane za koszty jego uzyskania. Inne stanowisko zajął skład orzekający WSA wskazując, że liczy się intencja zwiększenia lub też zabezpieczenia źródeł przychodów, bez znaczenia zaś jest czy dany przychód w danym momencie faktycznie wystąpił. Udział soku owocowego w napoju, a jego opodatkowanie Jeżeli udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego w napoju niegazowanym wynosi mniej niż 20%, wówczas napój objęty jest podstawową stawką VAT orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 14 lipca 2014 r. (sygn. akt III SA/Gl 229/14). W stanie faktycznym podatnik twierdził, że niezależnie od procentowej zawartości soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego w składzie surowcowym napoju, sprzedaż takiego produktu objęta będzie 5% stawką VAT, co wynika z dyrektywy VAT. Stanowisko to zostało odrzucone przez organ podatkowy, który stwierdził, że państwa UE mogą, ale nie muszą stosować obniżoną stawkę podatku wobec produktów wymienionych w dyrektywie, co consumption countries - countries where telecommunication, broadcasting and electronic services have their receivers. Expenditure for the conference as tax deductible costs Conference which aims to increase knowledge about taxpayer s products and their use may have impact on income gained in future by taxpayer ruled Regional Administrative Court in Wroclaw in its judgment dated 14 th July 2014 (I SA/Wr 1481/14). In analyzed case taxpayer asked for confirmation whether or not he shall classify expenditures for conferences and relevant symposia as tax deductible costs. Taxpayer indicated that relevant conferences widen his knowledge and, in result, they allow to improve his products what increase his future income. Tax authority did not approve taxpayer s standpoint and stated that only in case incurred expenses are intentional and their impact on income does not cause any doubts can be treated as tax deductible costs. Regional Administrative Court in Wroclaw presented different standpoint. The Court indicated that it is intention to increase or secure income that is crucial, the result gained income should not be decisive. Relation between percentage of fruit juice in beverage and its taxation Regional Administrative Court in Gliwice in its judgment dated 14 th July (No. III SA/Gl 229/14) ruled that if participation of fruit, vegetable or fruit-vegetable juice in beverage is lower that 20%, such beverage shall be taxed with basic VAT rate. In analysed case taxpayer claimed that irrespective of percentage participation of fruit, vegetable or fruit-vegetable juice in composition of beverage, its supply shall be taxed with lower VAT rate amounting to 5%. The above taxation rules results according to taxpayer - from VAT directive. This standpoint has been questioned by tax authority who indicated that UE countries may apply lower VAT rate for products enumerated in VAT directive but there is no formal

3 znajduje potwierdzenie w praktyce państw członkowskich. Stanowisko organu podatkowego znalazło potwierdzenie w wyroku składu orzekającego WSA w Gliwicach. Sąd stwierdził, iż w świetle rozstrzygnięć TSUE przepisy dyrektywy VAT zezwalają na selektywne stosowanie przez państwa członkowskie obniżonych stawek podatku VAT w obrębie kategorii wymienionych w Załączniku III do dyrektywy, w tym w zakresie środków spożywczych. Ciastka z preferencyjną stawką VAT WSA w Poznaniu w wyroku z 23 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 130/14 i I SA/Po 129/14) orzekł, iż data przydatności do spożycia produktu nie może być czynnikiem decydującym o przypisaniu produktowi stawki VAT. W przedmiotowej sprawie podatnik producent wyrobów spożywczych - złożył zapytanie w sprawie opodatkowania pieczywa oraz ciastek o dłuższej dacie trwałości lub przydatności do spożycia. Producent twierdził, że do dostawy takich towarów może stosować obniżone stawki podatkowe tj. 5% dla pieczywa świeżego (gdy data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 14 dni) oraz 8% dla ciastek o trwałości powyżej 45 dni, powołując się na przynależność tych produktów do danej grupy PKWiU. Dodatkowo, podatnik wskazał, ze polskie przepisy w tym zakresie są sprzeczne z unijnymi, gdyż dyrektywa nie różnicuje stawek podatku w zależności od klasyfikacji towarów według ich trwałości lub przydatności do spożycia. Z argumentacją podatnika nie zgodził się jednak organ podatkowy wydając w tym w tym zakresie negatywne interpretacje. Stanowisko podatnika potwierdził jednak WSA w Poznaniu, który uchylając interpretacje organu podatkowego jednocześnie, wskazał, że wszystkie produkty piekarskie oraz ciastkarskie powinny być objęte obniżonymi stawkami VAT bez względu na ich termin przydatności do spożycia. Sąd podkreślił, iż państwa członkowskie wprawdzie we własnym zakresie mogą podjąć decyzje, jakie produkty objąć stawkami obniżonymi, jednak granice stosowania tych stawek powinna wyznaczać nomenklatura scalona. Konsekwentnie, obniżona stawka podatku powinna być zastosowana zgodnie z polską ustawą o VAT w odniesieniu do wszystkich towarów objętych danym kodem CN, bez ustalania dodatkowych warunków w tym zakresie. obligation in this respect what is confirmed by UE countries practice. Tax authority s standpoint has been confirmed by Administrative Court in Gliwice. Court ruled that in the light of judgements of European Court of Justice provisions of VAT directive allow for selective application of lower VAT rates to products contained in Attachment III to Directive, in particular to food, by UE countries. Cookies with preferential VAT rate Date of minimal durability shall not be considered determining factor for assigning VAT rate to product ruled Regional Administrative Court in Poznań in judgment dated 23rd July 2014 (No. I SA/Po 130/14 and I SA 129/14). In case at hand taxpayer food producer - has asked about taxation of bread and cookies with long best before dates. Producer has claimed that in the light of Polish Classification of Products and Services supply of the above products should be taxable with lower tax rate i.e. 5 % for fresh bread (in case minimal durability is over 14 days) and 8% (for cookies with durability over 45 days). In addition, taxpayer showed that Polish tax provisions are contrary to EU law because EU VAT directive does not differentiate between VAT rates taking into consideration minimal durability of products. Tax authority questioned taxpayer s standpoint and issued negative tax rulings with this regard. Taxpayer s standpoint has been however confirmed by Regional Administrative Court in Poznań who revoked tax rulings and ruled that all baking and cookies products shall be taxed with lower VAT rate irrespective of their best before dates. Court stated that EU countries may decide what kinds of products shall be subject to VAT according to lower rates but frames of taxation should be appointed by the combined nomenclature. Consequently, lower rate shall be applicable to all products with the same CN code and any additional conditions may not be stipulated in tax regulations in this respect.

4 Niewykonanie usługi a możliwość odliczenia VAT W przypadku gdy czynności udokumentowane fakturami nie zostały faktycznie wykonane, podatnik nie może odliczyć wykazanego na tych fakturach podatku VAT orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 391/14. W rozpatrywanym stanie faktycznym spółka prowadząca restauracje na podstawie umów franczyzowych, zawarła umowy z klubem rajdowym w zakresie reklamowania wspomnianych restauracji w trakcie sezonu rajdowego. Klub zobowiązał się do oklejenia samochodów wyścigowych plakatami reklamującymi lokale podatnika, ponadto miał również przekazywać informacje o zawartej umowie reklamowej w prasie, radiu oraz telewizji. Spółka wykazała do odliczenia podatku VAT widniejący na fakturach dokumentujących przedmiotowe usługi. Urząd Skarbowy zakwestionował jednak prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do otrzymanych faktur twierdząc, iż większość usług nie została w ogóle wykonana. W postępowaniu podatkowym Izba Skarbowa podtrzymała decyzję Urzędu Skarbowego wskazując na dowody w postaci m.in. nagrań z telewizji publiczne, potwierdzające, że restauracje faktycznie nie były reklamowane na trasie większości rajdów. Analogiczną argumentację przyjął WSA w Rzeszowie stwierdzając, że Spółka wiedziała o niewywiązywaniu się przez klub rajdowy z umowy reklamowej. Dodatkowo, sam podatnik nie był w stanie wskazać kiedy i w jaki sposób przekazał materiały reklamowe klubowi, a co za tym idzie od początku miał świadomość, że restauracje nie będą w reklamowane należyty sposób. Failure to perform the service and possibility to deduct VAT In case activities indicated on invoice have not been performed, taxpayer has no possibility to deduct VAT from relevant invoices ruled Regional Administrative Court in Rzeszów in its judgment dated 7th August 2014 (No. I SA/Rz 391/14). Company running restaurants based on franchise agreements has concluded service agreement with race club regarding advertising services during race season. Club has been obligated to put relevant advertisements on race cars to advertise taxpayer s activity in press, radio and television. Company has deducted input VAT indicated on invoices for relevant services. Tax authority questioned Company s right to deduct input VAT from received invoices stating that in fact most of the services were not performed. Tax chamber upheld the decision pointing to evidence from public television recordings which confirmed that restaurants were not advertised during most of the races. The above standpoint has been also confirmed by Regional Administrative Court in Rzeszów which ruled that Company had knowledge about breaching the advertise services agreement. Additionally, even taxpayer was not able to prove where and how advertising materials were transferred to race club, and, in a consequence, he was aware that restaurants were not advertised in proper way.

5 For more information please contact: Katarzyna Klimkiewicz-Deplano Partner Tax Adviser E: M: Aleksandra Kozłowska Manager Tax Adviser E: Advicero Tax Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 15, Warszawa E: T: Advicero Tax is a member of Nexia International, an international network of independent accounting and consulting firms ( ). This newsletter does not constitute legal or tax advice and shall not be considered as such. Unless Advicero advisers are consulted before using the information presented in this newsletter, Advicero shall not be held responsible in case of use nor for the results of decisions taken on the base of this newsletter. In the event you would not like to receive further Advicero newsletters, please send us the responding with no in the subject or vote no by using the voting option in the toolbar.

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r.

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. IP/09/297 Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego oraz roczne sprawozdania sieci SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela: poziom wdrożenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 3 Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6 Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 Design your holiday and join Law School 2015 in Poznan!. 10 Przekład prawniczy: kiedy prawnik

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo