W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU"

Transkrypt

1 OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU NAUCZYCIEL/PEDAGOG/PSYCHOLOG/WYCHOWAWCA MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZIĆ NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ ZE ZDARZENIA DO, KTÓREGO ZASTOSOWAŁ PONIŻSZE PROCEDURY. Notatki podpisywane są przez osoby zainteresowane (osobę sporządzającą notatkę, pedagoga, psychologa, ucznia, rodzica, (prawnych opiekunów) członków zespołu wychowawczego). 1

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 3 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW 4 PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 5 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 6 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI 7 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA. 8 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL 9 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 10 PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ 11 SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY 12 SYGNAŁY ALARMOWE 13 W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA LUB BUDZĄCEJ PODEJRZENIA, ROZSYPANIA SUBSTANCJI NIEZNANEGO POCHODZENIA: 14 W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE 15 NIEBEZPIECZNE ŚRODKI CHEMICZNE 16 ZAGROŻENIA POŻAROWE 18 Podręczny sprzęt gaśniczy oraz zasady jego obsługi i użycia 19 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PO OGŁOSZENIU ALARMU W SZKOLE 20 Opis najczęściej spotykanych znaków ewakuacyjnych: 21 2

3 PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 11 poz. 109) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą. 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. nr 34 poz. 1998). 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami). 5. Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003r. w spawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami). 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26 poz. 226). 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. nr13 poz.110). 9. Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych ( ) (Dz.U. nr 13 poz.109). 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania (Dz. U. RP z dnia 20 lipca 2002 r. Nr 113, poz. 987). 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1539). 12. Ramowy wykaz podstawowych zadań i czynności z zakresu obronności nałożonych na kierowników jednostek organizacyjnych resortu edukacji narodowej realizowanych w czasie pokoju Nr BO-PF 2/ Wytyczne Wojewody Łódzkiego Przewodniczącego WKO Szefa Obrony Cywilnej Województwa ZK-V- 0201/2/05 oraz wytyczne w latach następnych. Plan działania w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 14. ART. 109 K.R.O. - Ograniczenie władzy rodzicielskiej 15. ART, 120 K.R.O. - Zawieszenie władzy rodzicielskiej 16. ART. 111 K.R.O. - Pozbawienie władzy rodzicielskiej 17. WSO i Statut Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu. 3

4 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW W przypadku, gdy nauczyciel na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu papierosów powinien: 1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga/psychologa szkolnego. 2. Wychowawca klasy lub pedagog/psycholog szkolny informują o zdarzeniu rodziców ucznia (prawnych opiekunów). 3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, które zostaje przez niego podpisane l umieszczone w indywidualnej teczce ucznia. 4. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje uwagę do dziennika oraz kolejne upomnienie, które zostaje przez niego podpisane i umieszczone w indywidualnej teczce ucznia. 5. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów trzeci raz zostaje ukarany (zgodnie z ustaleniami statutu). 4

5 PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 1. Wychowawca analizuje frekwencję uczniów, 2. W przypadku nieobecności ucznia powiadamia pedagoga i kontaktuje się z domem w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności. 3. W przypadku braku reakcji kontaktuje się z kuratorem, (jeśli uczeń pozostaje pod jego nadzorem). 4. W razie braku poprawy dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem wzywa oficjalnym pismem rodziców (prawnych opiekunów) w celu poinformowania ich o konsekwencjach niezrealizowania obowiązku szkolnego i zobowiązania do kontroli obecności dziecka w szkole. 5. W przypadku niestawienia się wychowawca/pedagog/psycholog udają się do domu ucznia (zawsze 2 osoby). 6. W przypadku dalszego braku poprawy dyrektor informuje Sąd Rodzinny i Nieletnich, Policję o niewypełnieniu przez ucznia obowiązku szkolnego. 5

6 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu i lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga/psychologa szkolnego a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły. 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim. 3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do i pielęgniarki szkolnej w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub i odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej. 4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 ; października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu i alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić policję. 6

7 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk powinien: 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego l dyrektora szkoły. 3. Pedagog/psycholog próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych), 4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję, 5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga/psychologa szkolnego. 7

8 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA. W przypadku uzyskania Informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, pedagogowi/psychologowi szkolnemu i Dyrektorowi szkoły. 2. Wychowawca bądź pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami)oraz z uczniem w ich obecności, celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające. 3. W przypadku potwierdzenia informacji, (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania rodziców (prawnych opiekunów) zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca bądź pedagog/psycholog szkolny proponują rodzicom (prawnym opiekunom) l uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. leczenia uzależnień. 4. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, bądź też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję (inspektora ds. nieletnich) lub sąd rodzinny. 5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga/psychologa szkolnego. 8

9 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyki, bądź też alkohol powinien podjąć następujące kroki: 1. Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. 2. Wychowawca lub pedagog szkolny w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, nauczyciela przedmiotu itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 4. O swoich spostrzeżeniach dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole. 5: W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga/psychologa szkolnego. 9

10 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W przypadku agresywnego zachowania ucznia- nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia jest zobowiązany do: 1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.: - rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary- wezwać pedagoga/psychologa, i jeśli zachodzi potrzeba pielęgniarkę, za pośrednictwem innego ucznia) - powiadomić wychowawcę oraz dyrektora szkoły i opisać zaistniałe wydarzenie w teczce wychowawcy. 2. Jeśli jest to konieczne pielęgniarka/sekretarka zawiadamia pogotowie. 3. Wychowawca bądź pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn -konfrontacji zdarzenia. 4. Wychowawca bądź pedagog/psycholog szkolny natychmiast wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia). Jednocześnie informując rodziców (prawnych opiekunów) o zgłoszeniu zdarzenia na Policję. 5. Dyrektor szkoły zawiadamia Policję o zdarzeniu noszącym znamiona czynu karalnego. 6. Dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i Kuratorium Oświaty o zdarzeniu i podjętych krokach. 7. Dyrektor szkoły zwołuje zespół wychowawczy w celu podjęcia właściwych działań eliminujących agresję w zachowaniach danego ucznia. 8. Dyrektor/wicedyrektor oraz nauczyciel-świadek zdarzenia, wychowawca klasy i pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem/rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka mającego problemy z zachowaniem: analizują przyczyny niewłaściwego zachowania, zobowiązują rodzica/rodziców (prawnych opiekunów) do systematycznego kontaktowania się ze szkołą, pedagog/psycholog proponuje rodzicom (prawnym opiekunom) formy oddziaływania na dziecko, które pomogą w zmianie zachowania dziecka, wypracowują kontrakt z uczniem i określają czas na poprawę, podjęte decyzje zostają odnotowane w teczce wychowawcy i dokumentacji pedagoga/psychologa. 9. Dyrektor/wicedyrektor, wychowawca i pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem/rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka pokrzywdzonegoinformują o podjętych krokach i proponują spotkania z pedagogiem/psychologiem, które ułatwią uczniowi powrót do normalnego funkcjonowania w szkole po zdarzeniu. 10. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami wychowawca w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka sugeruje badania psychologiczne, w celu otrzymana dalszych wskazówek dotyczących ucznia. Wszystkie zachowania agresywne zgłaszane są na Policję i powtarzane są wcześniejsze kroki procedury. 11. Na prośbę rodzica (prawnych opiekunów) uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach socjoterapeutycznych organizowanych na terenie szkoły. 12. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 10

11 PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ Procedury postępowania: 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do: - powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne, - powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 2. Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji. 3. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Sąd Rodzinny. 4. Nauczycie! podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi być ostrożny w swych ocenach, kierować się zdrowym rozsądkiem, rozwagą i dyskrecją. 5. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy: - powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania, - zaniedbany wygląd, - nadmiernie agresywne zachowania, - wycofanie, bierność, nieśmiałość, - wstyd przed zdjęciem ubrania, - kłopoty w nauce, - kłopoty z apetytem i snem, - ssanie kciuka, - obgryzanie paznokci, - moczenie, - płaczliwość, - nadmierna zależność od dorosłych, - kłopoty w nauce, - strach przed dorosłymi, - trudności w utrzymaniu przyjaźni, - izolacja, - zaniżona samoocena, - problemy emocjonalne. 11

12 SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY Międzynarodowym sygnałem w z y w a n i a pomocy jest : sygnał dźwiękowy lub sygnał świetlny nadawany 6 razy na minutę po każdej serii sygnałów 1 minuta przerwy. o d p o w i e d z i ą, że sygnał został zauważony jest potwierdzenie dźwiękowe lub świetlne 3 razy na minutę sygnały do porozumiewania się z helikopterami: biały kolor czerwony kolor niebieski kolor potrzebujemy żywności i wody potrzebujemy pomocy medycznej (również skrzyżowane ramiona nad głową) prosimy o jak najszybszą ewakuację 12

13 SYGNAŁY ALARMOWE RODZAJE ALARMÓW, TREŚCI KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW RODZAJ ALARMU ZA POMOCĄ SYREN PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RADIOWYCH, OŚRODKÓW TVP I RADIOFONII PRZEWODOWEJ ZA POMOCĄ SYREN PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RADIOWYCH, OŚRODKÓW TVP I RADIOFONII PRZEWODOWEJ ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach żywiołowych... dla... ALARM POWIETRZNY Dźwięk modulowany trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla... Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla... ALARM O SKAŻENIACH Dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty: czas trwania przerwy między dźwiękami powinien wynosić sekund Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach... dla... Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla... UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie... ok. godz.... min... może nastąpić skażenie... z kierunku Forma i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna : Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o zagrożeniu skażeniami... dla Jeżeli usłyszysz sygnał alarmowy: włącz radio lub telewizor, wysłuchaj komunikatu o zagrożeniu i sposobach zachowania się, powiadom innych. 13

14 W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA LUB BUDZĄCEJ PODEJRZENIA, ROZSYPANIA SUBSTANCJI NIEZNANEGO POCHODZENIA: Nie otwierać przesyłki Umieścić przesyłkę w worku plastikowym, szczelnie zamknąć Rozsypany, nieznany proszek nie zgarniać, nie zdmuchiwać, przykryć podejrzaną substancję Opuścić pomieszczenie, zamykając drzwi i nie dopuszczać osób postronnych Niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu: - Dyrektora szkoły, - Policję - 997, - Straż Pożarną - 998, i zastosować się do ich wskazówek Osoby, które zetknęły się bezpośrednio z niebezpieczną substancją, należy poddać zabiegom sanitarnym. 14

15 W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE 1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powiadamiać o tym: - Dyrektora szkoły, Policję - 997, Straż Pożarną Zawiadamiając Policję należy podać: - treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, - miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym - numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko 3. Zlokalizowanych podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, należy zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 4. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 15

16 NIEBEZPIECZNE ŚRODKI CHEMICZNE Nazwa substancji: Wodór, H 2 Działanie: Łatwo palny, duszący gaz. Zapalny w każdej temp. Lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, tlenem, chlorem, bromem i fluorem Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, wezwać Straż Pożarną i Policję Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony jest wybuchem Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła. Skażenie skóry ( skroplonym gazem) - zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością chłodnej wody, podawać tlen przez maskę ( jeśli zatruty nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie) Skażenie oczu płukać oczy dużą ilością chłodnej wody. Nazwa substancji: Chlor, CI 2 Działanie: Gaz drażniący i duszący; w zetknięciu z wilgotną powierzchnią błon śluzowych powstaje kwas podchlorawy, chlorowodór, wolne rodniki tlenowe i inne związki chlorowe o silnym działaniu biologicznym. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar jest zagrożony wybuchem. Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może powodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza. Nazwa substancji: Cyjanek potasu, KCN Działanie: Substancja o działaniu duszącym wskutek hamowania oddychania tkankowego powodującego niedotlenienie tkanek, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Działa silnie drażniąco. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję. Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji siedzącej lub półleżącej. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen. Nieprzytomny - ułożyć zatrutego w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ciała obce, podać tlen. Jeżeli zatruty nie oddycha, stosować oddychanie za pomocą aparatu AMBU. Skażenie skóry - spłukać obficie bieżącą wodą, zdejmując oblaną odzież. Wezwać lekarza. Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością chłodnej wody Nazwa substancji: Tlenek węgla, CO Działanie: Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz duszący, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Zalecenia ogólne: Usunąć z otoczenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję. Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne: - przytomny - wyjść z zatrutego miejsca, zapewnić spokój. Pozycja najlepiej w pozycji leżącej, chronić przed utratą ciepła. Szybko podać tlen. - nieprzytomny - ułożyć w pozycji bocznej ustalonej Nazwa substancji: Terpentyna Działanie: Substancja drażniąca i uczulająca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję. Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - Przytomny - wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia z chwilą wystąpienia kaszlu i/albo bólu głowy. Podać tlen. Wezwać lekarza. Skażenie skóry - zdjąć odzież, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem, jeżeli nie ma oparzeń Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością zimnej wody Nazwa substancji: Amoniak, NH 3 Działanie: Substancja łatwo palna, toksyczna, niebezpieczna dla środowiska. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową. Wywołuje oparzenia. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję. Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej Przy wycieku unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na miejsce wycieku. Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - ułożyć w wygodnej pozycji, zapewnić spokój i bezruch, chronić przed utratą ciepła, podawać tlen. Skażenie skóry - zmyć obficie bieżącą wodą, zdjąć odzież. Na oparzenia stosować jałowy opatrunek Skażenie oczu - opłukać oczy chłodną wodą przez 15 minut. Nazwa substancji: Kwas azotowy, HNO 3 Działanie: Substancja utleniająca, żrąca w stężeniach powyżej 70%. Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar. Wywołuje poważne poparzenia. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję. Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku unikać kontaktu z materiałami palnymi. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji siedzącej lub leżącej. Chronić przed utratą ciepła, podawać tlen. Skażenie skóry - zdjąć odzież i umyć skórę dużą ilością wody. Nie stosować mydła. Założyć na oparzenia jałowy opatrunek. Skażenie oczu - płukać oczy przez 15 minut chłoną wodą. 16

17 Nazwa substancji: Ołów, Pb Działanie: Substancja toksyczna. Może działać szkodliwie na nienarodzony płód. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Stwarza niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję. Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, w przypadku wycieku rozsypany ołów w postaci rozdrobnionej zebrać do pojemnika. Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - nagłe wystąpienie kolki brzusznej uzasadnia konieczność badania lekarskiego. Zatrucie drogą pokarmową - zatruty sam powinien wywołać u siebie wymioty ( można podawać wodę do picia) Nazwa substancji: Propan, C 3 H 8 Działanie: Substancja skrajnie łatwo palna. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - przytomny - wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen - nieprzytomny - ułożyć w pozycji ustalonej bocznej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen, jeżeli nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie Nazwa substancji: Kwas siarkowy, H 2 SO 4 Działanie: Substancja żrąca lub drażniąca (w zależności od stężenia %). W stężeniach powyżej 15% wywołuje poważne oparzenia. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby Postępowanie w przypadku uwolnienia: Nie dopuścić do kontaktu kwasu z metalami, usunąć źródła zapłonu. Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne: zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej, chronić przed utratą ciepła, w razie duszności podawać tlen, wezwać lekarza. Skażenie skóry - zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością letniej wody, nie stosować mydła, założyć jałowy opatrunek, wezwać lekarza Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością chłodnej wody Nazwa substancji: Rtęć, Hg Działanie: Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kumuluje się w ustroju. Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii, wezwać Straż Pożarną Postępowanie w przypadku uwolnienia: Unikać bezpośredniego kontaktu, zlikwidować wyciek ( uszczelnić uszkodzone opakowanie) Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić spokój w pozycji dowolnej, wezwać lekarza Skażenie skóry - nie wymaga leczenia poza przemyciem skóry ciepłą wodą z mydłem Oparzenie skóry gorącą rtęcią: założyć jałowy opatrunek Zatrucie drogą pokarmową: można podać łagodny środek przeczyszczający Nazwa substancji: Metanol, CH 4 OH Działanie: Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu - powoduje nieodwracalne zmiany Zalecenia ogólne: W razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać straż pożarną i policję Postępowanie w przypadku uwolnienia: Wyciek - obszar zagrożony wybuchem, usunąć źródła zapłonu, unikać bezpośredniego kontaktu Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia Skażenie skóry- zdjąć odzież, obmyć skórę letnia wodą, nie wymaga leczenia Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością letniej wody Zatrucie droga pokarmową - Natychmiast spowodować wymioty, podać do wypicia alkohol etylowy ( wódkę 40% ) ml - hamuje metabolizm metanolu Uwagi: Dawka 10 ml może wywołać zgon, następstwem zatrucia pokarmowego jest utrata wzroku, uszkodzenie mięśnia sercowego, ostre uszkodzenie nerek Nazwa substancji: Karbid, CaC 2 Działanie: W kontakcie z wodą wyzwala łatwo palne gazy. Substancja żrąca Zalecenia ogólne: W razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać straż pożarną i policję Postępowanie w przypadku uwolnienia: Wyciek - usunąć źródła zapłonu, unikać bezpośredniego kontaktu Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zdjąć odzież, dużą ilością bieżącej wody płukać bardzo obficie twarz, oczy, jamę ustną i skórę całego ciała, nie używać mydła, na oparzone miejsca założyć jałowe opatrunki Skażenie skóry - jak przy zatruciu inhalacyjnym Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością chłodnej wody Zatrucie droga pokarmową - przytomnemu podać do wypicia białka kurzych jaj lub mleko, nie wywoływać wymiotów, wezwać lekarza, transport do szpitala karetką reanimacyjną ( ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego) Nazwa substancji: Acetylen, C 2 H 2 Działanie: Skrajnie łatwo palny gaz, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, zbiorniki narażone na działanie ognia mogą eksplodować Zalecenia ogólne: W razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać straż pożarną, policję Postępowanie w przypadku uwolnienia: Wyciek - obszar zagrożony wybuchem, usunąć źródła zapłonu, uwalniający się gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - bezruch, pozycja półleżąca lub siedząca, bez wysiłku, chronić przed utratą ciepła, podawać tlen, transport do szpitala karetką reanimacyjną 17

18 ZAGROŻENIA POŻAROWE Pożar w budynku rozprzestrzeniał się będzie po stałych materiałach palnych, które stanowią w przeważającej mierze papier, drewno oraz tworzywa sztuczne. Efektem powstania pożaru w pierwszej fazie jest dym o charakterystycznym zapachu. Już po kilku minutach wyczuwalna jest podwyższona temperatura na korytarzu. W drugiej fazie pożaru, gdy objęte jest nim całe pomieszczenie jego rozprzestrzenianie następuje przez okna, drzwi i ściany działowe. W wypadku otwartych drzwi na korytarz ( lub spalonych) rozgrzane gazy pożarowe wypełniają korytarz i przemieszczają się klatką schodową na wyższe kondygnacje. Następuje zapalenie się materiałów położonych dalej od źródła pożaru. Temperatura pożaru może osiągnąć 600 o C w miejscu jego bezpośredniego oddziaływania. Temperatura ponad 200 o C bez obecności płomieni powoduje zapalenie się materiałów drewnianych oraz topnienie się tworzyw sztucznych. Drogi ewakuacyjne oddzielone od pomieszczeń ścianami, które w warunkach pożaru zapobiegają jego rozprzestrzenianiu przynajmniej przez okres 30 minut. W przypadku zauważenia pożaru wszyscy mamy obowiązek podjęcia działań w celu jego likwidacji. W pierwszej kolejności należy: niezwłocznie zaalarmować osoby, będące w strefie zagrożenia, Dyrektora szkoły, powiadomić Straż Pożarną - tel. 998 Po wykonaniu powyższego należy w ramach własnych możliwości niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru i udzielenia pomocy osobom zagrożonym. Jeżeli pożar jest już rozwinięty należy przystąpić do ewakuacji osób, odciąć główne źródła zasilania budynku w energię elektryczną i gazową. W przypadku odcięcia drogi ewakuacji w jakimś pomieszczeniu należy uszczelnić drzwi. Można w tym celu posłużyć się namoczonymi ręcznikami, umieszczając je zwłaszcza przy dolnej szczelinie drzwi. Będzie to stanowić dobrą ochronę przed przedostawaniem się trującego dymu do środka. Osoby uczestniczące w gaszeniu pożaru powinny poruszać się w pozycji pochylonej z powodu gromadzenia się gazów pożarowych w górnych partiach pomieszczeń. Każdy objaw wpływu pożaru na uczestników akcji gaśniczej przejawiający się występowaniem duszności, wymiotów lub innych następstw powinien być sygnałem do opuszczenia miejsca pożaru i udzielenia im pierwszej pomocy. Akcję gaśniczą należy prowadzić w taki sposób, aby mieć zapewnioną w każdej chwili drogę odwrotu z miejsca pożaru. 18

19 Podręczny sprzęt gaśniczy oraz zasady jego obsługi i użycia GAŚNICE do gaszenia pożarów z grupy A ( drewno, papier, tkaniny) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe. do gaszenia pożarów w grupie B ( cieczy palnych i substancji stałych topiących się np. benzyna, oleje, lakiery) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe lub halonowe. do gaszenia pożarów z grupy C ( gazów palnych np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe do gaszenia pożarów z grupy D ( metali lekkich np. magnezu, sodu, potasu) stosuje się gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E ( urządzeń elektrycznych pod napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe, halonowe lub proszkowe Gaśnice służą do gaszenia pożarów w pierwszej fazie rozwoju, w budynkach i pomieszczeniach zamkniętych. Gaszenie odbywa się z odległości ok. 1-1,5 m. Gaśnice proszkowe - stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń, które przy stosowaniu wody lub piany mogą ulec zniszczeniu. Gaśnice śniegowe - przeznaczone są do gaszenia pożarów cieczy palnych, gazów oraz pożarów instalacji i urządzeń elektrycznych, znajdujących się pod napięciem. Gaśnice wodno - pianowe - przeznaczone do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy palnych tj. grupy A i B ( np. drewno, tkaniny, ciecze ropopochodne). Koc gaśniczy - wykonany jest w postaci płachty tkaniny z włókna szklanego o powierzchni 2 m2. Przechowuje się go w specjalnych plastikowych pokrowcach. Służy do tłumienia pożaru w zarodku, przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się przedmiotu. Nadaje się do gaszenia niedużych pożarów z grupy A,B. Warunkiem ugaszenia pożaru kocem gaśniczym jest całkowite przykrycie powierzchni objętej pożarem. Hydranty wewnętrzne To urządzenie umożliwiające podanie strumienia wody gaśniczej do ogniska pożaru, zasilane w wodę \ wewnętrznej sieci wodociągowej. Hydrant wyposażony jest w zawór odcinający oraz co najmniej jeden odcinek węża i prądownicę wodną, umieszczone w szafce hydrantowej. Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy A oraz do chłodzenia powierzchni przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Nie należy nimi gasić urządzeń będących pod napięciem. Raz w roku hydranty wewnętrzne powinny być przepłukane. 19

20 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PO OGŁOSZENIU ALARMU W SZKOLE Sposób ogłoszenia i odwołania alarmu w szkole: 1. ogłoszenie alarmu: sygnał dźwiękowy- dzwonek szkolny brzmiący przez 1 minutę w sekwencji- 5 sekund dźwięku, 5 sekund ciszy (w przypadku braku prądu elektrycznego używany jest dzwonek ręczny). 2. odwołanie alarmu: ustne odwołanie alarmu w miejscu zbiórki przez dyrektora lub osobę uprawnioną. Zasady zachowania się podczas ewakuacji z budynku szkoły: A) w czasie trwania zajęć: 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie ustawiają się na korytarzu wzdłuż ściany przy klasie, w której mają zajęcia. 2. Opuszczają budynek drogą ewakuacyjną właściwą dla sali lekcyjnej i udają się do miejsca zbiórki pod opieką nauczyciela. 3. Nauczyciel opuszcza salę lekcyjną jako ostatni, zabiera z sobą dziennik lekcyjny, zamyka drzwi na klamkę (nie na klucz). 4. Uczniowie w czasie opuszczania budynku szkoły zachowują bliskie odstępy między sobą i nie oddalają się od grupy. 5. Uczniowie bezwzględnie słuchają komend nauczyciela i wykonują je. 6. W miejscu zbiórki nauczyciel sprawdza listę uczniów i niezwłocznie zawiadamia dyrektora o stanie klasy. B) w czasie przerwy międzylekcyjnej: 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie samodzielnie kierują się drogą ewakuacyjną do wyjścia. 2. Nauczyciele dyżurujący na poszczególnych kondygnacjach nadzorują opuszczanie korytarza i toalet uczniowskich przez wszystkie dzieci. 3. Pozostali nauczyciele dbają o spokój i bezpieczeństwo uczniów na drogach ewakuacyjnych. 4. Natychmiast po opuszczeniu budynku wszyscy udają się do rejonu zbiórkiuczniowie gromadzą się przy nauczycielu, z którym mieli ostatnią lekcję. 5. Nauczyciel sprawdza stan klasy i niezwłocznie składa meldunek dyrektorowi szkoły. 6. Nauczyciele znajdujący się w pokoju nauczycielskim (w czasie ogłoszenia alarmu) zabierają z niego wszystkie dzienniki lekcyjne, a po opuszczeniu budynku, przekazują je dyrektorowi szkoły. Za sprawną ewakuację pracowników administracji i obsługi odpowiada kierownik gospodarczy, który zawiadamia dyrektora o stanie osobowym podległych mu pracowników. Nauczyciele, którzy nie prowadzili lekcji, a znajdowali się w budynku szkoły indywidualnie zgłaszają się do kierującego akcją natychmiast po stawieniu się w rejonie zbiórki. 20

21 Opis najczęściej spotykanych znaków ewakuacyjnych: 101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) 102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo) 103 Kierunek drogi ewakuacyjnej 104 Wyjście ewakuacyjne 105 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo) 106 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo) 107 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo) 108 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo) 109 Drzwi ewakuacyjne (lewe) 110 Drzwi ewakuacyjne (prawe) 111 Ciągnąć, aby otworzyć 112 Pchać, aby otworzyć 113 Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami) 114 Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami) 115 Stłuc, aby uzyskać dostęp 116 Przesunąć w celu otwarcia PAMIĘTAJMY, AKCJA BĘDZIE PRZEBIEGAŁA SPRAWNIE, JEŻELI WSZYSCY ZACHOWAJĄ SPOKÓJ I PODPORZĄDKUJĄ SIĘ WYDAWANYM POLECENIOM. 21

Niebezpieczne środki chemiczne

Niebezpieczne środki chemiczne Niebezpieczne środki chemiczne NIEBEZPIECZNE ŚRODKI CHEMICZNE Nazwa substancji: Wodór, H 2 Działanie: Łatwo palny, duszący gaz. Zapalny w każdej temp. Lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych partiach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, UPRAWIA NIERZĄD, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur:

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMII DOBRZYŃSKIEJ W NADROŻU PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMII DOBRZYŃSKIEJ W NADROŻU PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMII DOBRZYŃSKIEJ W NADROŻU PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 1. Procedury postępowania w sytuacji występowania agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 2 do Statutu LI LO Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURY POSTĘPOWANIA na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Podstawy prawne stosowanych procedur.

ROZDZIAŁ 1 Podstawy prawne stosowanych procedur. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM, PROSTYTUCJĄ.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ I. Podstawy prawne stosowanych procedur: 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży Materiał pochodzi z MENiS, stanowi jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył

Bardziej szczegółowo

W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO

W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W GIMNAZJUM NR 1 IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GLINOJECKU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r.

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METOD WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu Szkoła jest zobowiązana do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży

Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją ( jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki.

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY W V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Podstawowe akty prawne: Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA I METODY WSPÓŁPRACY nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Górze z Policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. (W oparciu Krajowy Program Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. JANA BYTNARA RUDEGO W MIELCU PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO Rok szkolny 2010/2011 Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego Program

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

Działania interwencyjne

Działania interwencyjne Współpraca szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją ( jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku Zatwierdzam do stosowania:... Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego w sytuacjach zagrożenia

Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego w sytuacjach zagrożenia załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im Wisławy Szymborskiej w Konikowie Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego w sytuacjach zagrożenia Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 1 Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń, przebywający na terenie szkoły, znajduje się pod wpływem alkoholu:

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel znajduje na terenie Zespołu substancję przypominającą wyglądem narkotyk

Nauczyciel znajduje na terenie Zespołu substancję przypominającą wyglądem narkotyk Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metod współpracy z policją w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPOŻYWAJĄCYM NA TERENIE OŚRODKA LUB PRZEBYWAJĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ALBO INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB POSIADAJĄCYM NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĘ / PRZEDMIOT 1. Nauczyciel/wychowawca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ Załącznik nr 1 do SPP PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ l. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: uprawia nierząd

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. Nr 109 z listopada 2002 r.)

Podstawa prawna : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. Nr 109 z listopada 2002 r.) PROCEDURY zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w Szkole Podstawowej nr 6 im.

Bardziej szczegółowo

Dorota Macander. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością

Dorota Macander. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością Dorota Macander Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością CELE 1. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych W związku z wciąż wzrastającą liczbą zachowań problemowych występujących u dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ Ze względu na powszechny charakter szkoły oraz pełnione przez nią funkcje,

Bardziej szczegółowo

III W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

III W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: Załącznik 19 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY W ZS MIELEC Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM, PROSTYTUCJĄ.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją CEL PROGRAMU 1. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 2. Wypracowanie metod współpracy szkoły

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie

Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ,

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie. I. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym... 2

Szkolny System Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie. I. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym... 2 Szkolny System Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie Spis treści: I. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym... 2 II. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych... 2 A. Procedura

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY OBOWIĄZUJĄCE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W HRUBIESZOWIE SPIS TREŚCI: PROCEDURY POSTĘPOWANIANAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem I. W przypadku zagrożenia demoralizacją: W sytuacjach zagrożenia ucznia demoralizacją

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie Szkolne procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników szkoły i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w przypadku negatywnych zachowań uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Adelinie na rok szkolny2015/2016

Procedury postępowania w przypadku negatywnych zachowań uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Adelinie na rok szkolny2015/2016 Załącznik do szkolnego programu profilaktyki Procedury postępowania w przypadku negatywnych zachowań uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Adelinie na rok szkolny2015/2016 Opracowane na podstawie Procedur

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach PROCEDURY WYCHOWAWCZE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach 1 I. Frekwencja 1. USTNE UPOMNIENIE ucznia przez wychowawcę przy klasie. (powyżej 10 godzin) Upomnienie musi być odnotowane

Bardziej szczegółowo

POWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJ

POWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJ Załącznik numer 10 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ. I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Podstawa prawna: W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W GORZOWIE WLKP. 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

opracowane dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach na rok szkolny 2009/2010 1. Wstęp

opracowane dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach na rok szkolny 2009/2010 1. Wstęp Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją i innymi służbami w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją opracowane dla Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia niepokojących sygnałów w zachowaniu ucznia Działania podejmuje nauczyciel będący świadkiem wydarzenia I. DEMORALIZACJA 1. W sytuacjach zagrożenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA Podstawa prawna: 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10. 1982r.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania. w sytuacjach kryzysowych. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie

Procedury postępowania. w sytuacjach kryzysowych. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie 1 Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków

Bardziej szczegółowo

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa. w Zespole Szkół. im. W. Szybińskiego w Cieszynie

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa. w Zespole Szkół. im. W. Szybińskiego w Cieszynie Zespół. Szkół im Władysława Szybińskiego 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11 tel. 0338520184, fax. 0338520284 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie Podstawy

Bardziej szczegółowo

PORCEDURA NR 3. Podstawa prawna:

PORCEDURA NR 3. Podstawa prawna: PROCEDURA NR 3 Postępowanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim PORCEDURA NR 3 postępowania w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ROZDZIAŁ IX EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROZDZIAŁ IX 48 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY P R O C E D U R A

PROCEDURY P R O C E D U R A PROCEDURY udzielania uczniom I pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Pobiedziskach 1. Pracownik szkoły, który powziął informację o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, informując jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją

Wewnątrzszkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją Wewnątrzszkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O N A J W A Ż N I E J S Z Y C H P R O C E D U R A C H P O S T Ę P O W A N I A W Z S O N r 7 w G d a ń s k u

I N F O R M A C J E O N A J W A Ż N I E J S Z Y C H P R O C E D U R A C H P O S T Ę P O W A N I A W Z S O N r 7 w G d a ń s k u I N F O R M A C J E O N A J W A Ż N I E J S Z Y C H P R O C E D U R A C H P O S T Ę P O W A N I A W Z S O N r 7 w G d a ń s k u Szczegółowe procedury postępowania i w niżej wymienionych sytuacjach, zawarte

Bardziej szczegółowo

SŁUPSK, 01 WRZEŚNIA 2006 r.

SŁUPSK, 01 WRZEŚNIA 2006 r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZCJĄ Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego w Słupsku SŁUPSK, 01 WRZEŚNIA 2006 r. PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW ZESPÓŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW ZESPÓŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU Zespół Szkół Energetycznych 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 25 NIP: 583-20-94-451 tel./fax. 58-762-28-25 REGON: 190354928 tel. 58-762-28-26 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr I/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA Nr I/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA Nr I/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia procedur postępowania i metod współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur:

System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur: System stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 260 im. J.Matejki Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU PROCEDURY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCÓW i METODY WSPÓŁPRACY PLACÓWKI z POLICJĄ w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją (alkoholizm,

Bardziej szczegółowo

Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów

Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów Procedury i strategie muszą stanowić narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje wychowawcze, które powinny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LEGIONOWIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LEGIONOWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ l. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: uprawia

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63

ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63 ROZDZIAŁ X PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 63 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E. W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U

I N F O R M A C J E. W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U I N F O R M A C J E O N A J W A Ż N I E J S Z Y C H P R O C E D U R A C H P O S T Ę P O W A N I A W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U Szczegółowe procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W STRASZYNIE

PROCEDURY INTERWENCYJNE ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W STRASZYNIE PROCEDURY INTERWENCYJNE ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W STRASZYNIE SZKOŁA Straszyn 2013 Spis treści I. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Procedury reagowania na niepokojące zachowania uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie.

Procedury reagowania na niepokojące zachowania uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Procedury reagowania na niepokojące zachowania uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Szkoła ma obowiązek reagowania na niepokojące zachowania uczniów, rozpoznaje objawy niedostosowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM Podstawa prawna: STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żegiestowie Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM NR 7 W SZCZECINIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM NR 7 W SZCZECINIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM NR 7 W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTEPOWANIA

PROCEDURY POSTEPOWANIA PROCEDURY POSTEPOWANIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW, BĄDŹ INNYCH SUBSTANCJI ZMIENIAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Procedury postępowania nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku Procedury postępowania nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku I. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły

Bardziej szczegółowo

1/ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKÓW UCZNIA.

1/ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKÓW UCZNIA. 1/ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Monitorowane obszary: Kolejne kroki postępowania wobec niewłaściwych zachowań uczniów: Frekwencjaspóźnienia na zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ.

I. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ. Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2012/2013 Procedury postępowania i metody współpracy z policją nauczycieli oraz pracowników Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy występujących na terenie Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Spis procedur I Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 1. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

WYKAZ PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH WYKAZ PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH I. Uczeń używa alkoholu lub innych środków II. Uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy na terenie szkoły III. Narkotyki lub

Bardziej szczegółowo

( jeden z modułów zawartych w projekcie Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży)

( jeden z modułów zawartych w projekcie Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży) PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM, PROSTYTUCJĄ.

Bardziej szczegółowo

w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją obowiązujące

w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją obowiązujące Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI procedury strona Procedura w przypadku przyniesienia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły lub poza nią...

Bardziej szczegółowo

Działania interwencyjne nauczyciela: Podstawa prawna:

Działania interwencyjne nauczyciela: Podstawa prawna: Procedury postępowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im J. Korczaka w Czersku i metody współpracy z policją, w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURY DZIAŁANIA INTERWENCYJNE podstawowe zasady Podczas interwencji staraj się stosować wypracowane w szkole procedury dotyczące podobnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200 www.zszio-kg.edu.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ JEST W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU SPIS TREŚCI

PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ JEST W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU SPIS TREŚCI 003/P/20 SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA AKT PRAWNY OPIS POSTĘPOWANIA 003/P/20 I. CEL PROCEDURY Celem procedury jest ustalenie jednoznacznych zasad w przypadku podejrzenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ Podstawy prawne stosowanych procedur: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością. w Szkole Podstawowej w Templewie

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością. w Szkole Podstawowej w Templewie Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością w Szkole Podstawowej w Templewie Podstawa prawna: Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą

WSTĘP. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile Rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Redakcja językowa i korekta Katarzyna Gańko. Projekt okładki i skład Barbara Jechalska. Copyright by Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2016

Redakcja językowa i korekta Katarzyna Gańko. Projekt okładki i skład Barbara Jechalska. Copyright by Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2016 Redakcja językowa i korekta Katarzyna Gańko Projekt okładki i skład Barbara Jechalska (z wykorzystaniem motywu zaprojektowanego przez Studio Kreatywne Małgorzaty Barskiej) Zdjęcie na okładce: ki33/fotolia.com

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ l. W przypadku gdy nauczyciel uzyskuje informacje, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: przejawia zachowania

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR: PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPIS PROCEDUR: 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nie jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław Załącznik nr 10 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w LO nr XVII im. A. Osieckiej PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów Z BUDYNKU Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Ustawy i rozporządzenia dające podstawę prawną do działań profilaktycznych: Kodeks Postępowania Karnego; Kodeks Postępowania Cywilnego; Ustawa z dn. 26 październik

Bardziej szczegółowo