Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM"

Transkrypt

1 WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa Wrocław II. Przedmiot Konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonywanie usług medycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa 5, w zakresie badań RM w opcjach: 1) z transportem lub bez transportu: a) opcja z transportem obejmuje przewóz pacjenta na badanie i odwiezienie go po badaniu do Udzielającego Zamówienie, b) opcja bez transportu obejmuje wykonanie badania RM przez Wykonawcę, a przywiezienie i odwiezienie pacjenta leży po stronie Zamawiającego, 2) z opisem lub bez opisu a) z opisem - opcja obejmuje wykonanie badania RM z opisem, wykonywanym na pisemne zlecenie Zamawiającego. b) bez opisu - opcja obejmuje wykonanie badania RM bez opisu. Przewidywana miesięczna ilość badań Do konkursu mogą przystąpić Oferenci którzy: 1) posiadają aparat MR o właściwościach: wysokopolowy magnes, wyposażony w komplet cewek, do wykonywania szerokiego wachlarza badań ze szczególnym uwzględnieniem badań onkologicznych i neurologicznych. W badaniu głowy wymagane jest w standardzie badanie DWI-EPI, a w badaniu głowy kręgosłupa badanie w trzech płaszczyznach 2) posiadają możliwość rejestrowania kliku pacjentów z rzędu przewożonych jednocześnie transportem sanitarnym, 3) są w stanie zapewnić krótki czas oczekiwania na badanie, optymalna rezerwacja dzień wcześniej terminu badania dla kilku pacjentów codziennie, 4) krótki czas oczekiwania na opis badania - maximum 24 h, 5) Posiadający lub dysponujący personelem do wykonywania transportu, ww badań oraz specjalistów z II stopniem specjalizacji z radiodiagnostyki do opisywania zdjęć, 6) posiadający środki transportu sanitarnego oraz personel, zgodnie z warunkami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191 poz z póź. zm.) oraz 7) posiadają ubezpieczenia w zakresie: OC dla zakładów opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, a także ubezpieczenie OC komunikacyjnego. 4. Udzielający Zamówienie dopuszcza możliwość składania ofert wspólnie przez oferentów. 1

2 III. Opis Przygotowania Oferty: 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach Konkursu. 2. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę 3. Oferent, który złoży więcej niż jedna ofertę w tym samym zakresie zostanie odrzucony z postępowania. 4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona. 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Ofertę należy opracować na druku FORMULARZ OFERTY. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 1 ) 7. Oferta- pod rygorem jej odrzucenia powinna być napisana w języku polskim ( z wyłączeniem pojęć medycznych), na maszynie komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Oferenta. 8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane faxem, niezależnie od daty nadania nie będą rozpatrywane. 9. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę podejmującą ofertę. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Imię i nazwisko Oferenta Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań RM Nie otwierać przed r godz Liczba stron... ( określić ile zapisanych stron znajduje się w kopercie) 12. Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać wszystkie wymagane w Warunkach Konkursu (WK) dokumenty wymienione w rozdziale IV oraz oświadczenia. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii poświadczenie, winien być opatrzony adnotacja : za zgodność z oryginałem i popisany przez osobę składającą ofertę. 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 14. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. 15.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym, e koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA lub WYCOFANIE. 16. Udzielający Zamówienie może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości, a Udzielający Zamówienie nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. IV. Wymagania formalnoprawne w odniesieniu do Oferentów: 1. Oferent ubiegający się o udzielenie usług medycznych zobowiązany jest do złożenia: 1) wypełnionego formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych WK oraz oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu ofert; b) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi WK; c) oświadczenie o przyjęciu warunków umowy, (warunki umowne - załącznik nr 2); d) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności do realizacji zamówienia oraz udzielaniu świadczeń medycznych w sposób rzetelny oraz zgodny z aktualna wiedza medyczną oraz należytą starannością; e) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego z informacją o tym, że zakres działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia niniejszego postępowania f) kopię decyzji o nadaniu REGON; g) kopię decyzji o nadaniu NIP; 2

3 h) dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta lub osób, które są w jego dyspozycji- do wykonania przedmiotu zamówienia (prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji, specjalizacji, odbyte kursy, posiadane zezwolenia itp.), i) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami (minimalna suma gwarancyjna: równowartość w złotych polskich kwoty EURO dla zakładów opieki zdrowotnej; j) Określenie przez Oferenta: nazwa aparatu RM ilości posiadanych środków transportu (z podaniem marki i roczników) do należytego wykonania zamówienia objętego niniejszym konkursem. k) Informacje o liczbie i kwalifikacjach zawodowych osób, wykonujących usługi objęte konkursem, (transport + wykonywanie badań), 2. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o określone dokumenty lub złożenia dokumentów dodatkowych, potwierdzających spełnienie wymogów do udziału w postępowaniu konkursowym. 3. Dopuszcza się możliwość załączenia do oferty czytelnych kopii dokumentów. Nie dotyczy to jednak oświadczeń oferenta. 4. Dokumenty wymienione w ust.1 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii, poświadczonej zgodność z oryginałem przez Oferenta. 5. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych w WK dokumentów oraz gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 4. Brak uzupełnienia dokumentów i/lub braków spowoduje odrzucenie oferty. 6. O odrzuceniu z postępowania konkursowego Udzielający Zamówienie niezwłocznie powiadomi oferenta, podając uzasadnienie. V. OKRES ZAWARCIA UMOWY Umowy dotyczące zawarte będą na okres na okres 1 roku od dnia r, z możliwością jej rozwiązania za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. VI. Zasady oceny ofert Oceną negatywną, skutkująca odmowa udzielenia zamówienia, otrzyma oferta: 1. nie spełnia wymogów określonych w cz. III i IV niniejszych WK; 2. Zasady wyboru oferty: Udzielający Zamówienie wyłoni Oferenta, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w WK; przedstawia najkorzystniejsza ofertę, wg podanych kryteriów. 3. Kryteria oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie kryterium 100 % cena. Do oceny tego kryterium Udzielający Zamówienia weźmie sumę cen jednostkowych zaoferowanych przez Oferenta dla opcji wykonywania badania w opcji z transportem Zamawiający zgodnie ze swoim potrzebami dokona wyboru opcji ( badania z transportem lub bez). Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najkorzystniejszą ceną. Pozostałe zostaną ocenione proporcjonalnie do zaoferowanej ceny. VII. Miejsce składania ofert. 1. Ofertę w zamkniętej (zaklejonej ) kopercie opatrzonej napisami jak w rozdziale III niniejszych Warunków Konkursu należy złożyć do dnia r do godz w Sekcji Umów i Zamówień Publicznych budynek J pokój nr Na swoje życzenie Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek- Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ja po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w WK terminu składania ofert. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania po upływie terminu składania ofert. 3

4 VIII. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących WK oraz całego postępowania. 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z WK, sposobem przygotowania i założenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. 2. Pisemna odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przesłana zainteresowanemu Oferentowi bez wskazania źródła zapytania. 3. Udzielający Zamówienie nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące WK w wypadku złożenia ich w terminie późniejszym niż 3 dni przed wyznaczona data otwarcia ofert. 4. Do kontaktowania z oferentami w sprawach jw. upoważniona jest: 1) w sprawach merytorycznych: Michał Rataj ) w sprawach formalnych: Elżbieta Janicka -Suchacz Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Udzielający Zamówienie i Oferenci przekazują pisemnie. IX. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w WK. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Udzielający Zamówienie może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Warunki Konkursu. 2. O każdej zmianie Udzielający Zamówienie zawiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników konkursu. 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający Zamówienie może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki - Oferenta i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. X. Termin związania warunkami oferty. 1. Oferent związany jest oferta przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wniesienie skargi przerywa bieg terminu związania oferta. XI. Miejsce i tryb otwarcia ofert. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w budynek J pokój nr 17 w dniu o godz XII. Obowiązki Zamawiającego. 1. Udzielający Zamówienie po otwarciu ofert, w obecności wszystkich Oferentów przekaże uczestnikom postępowania konkursowego informacje dotyczące: - nazwy (imię i nazwisko) Oferenta - ceny oferty 2. Udzielający Zamówienie po zatwierdzeniu wyników konkursu przekaże wszystkim Oferentom: - nazwę (imię i nazwisko) Oferenta, którego ofertę uznano za najkorzystniejsza -uzasadnienie wyboru oferty. XIII. Istotne postanowienia zawieranej umowy. Załącznik nr 2 do Warunków Konkursu XIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy 1. W przypadku braku protestów, odwołań oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę obowiązany jest podpisać umowę, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w umowie. 2. Podpisanie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. XV. Prawo oferentów do środków zaskarżenia. Oferentom przysługują środki odwoławcze określone w art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający Zamówienie niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. Załączniki: Nr 1 -Formularz ofertowy Nr 2 - Warunki umowne 4

5 OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 1 w zakresie wykonywania badań MR wraz z transportem/ lub bez transportu* pacjentów Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego im.j. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul.koszarowej 5 Oferent:... adres zamieszkania lub siedziby: Niniejszym składam ofertę na wykonywanie badań MR wraz z transportem/lub bez transportu* dorosłych pacjentów WSS im.j. Gromkowskiego we Wrocławiu ul.koszarowa Zobowiązuję się wykonywania badań RM, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i na warunkach określonych w regulaminie. 3. Oświadczam, że a) w badaniu głowy, w standardzie będzie wykonywane badanie DWI-EPI b) badania kręgosłupa będzie wykonywane w trzech płaszczyznach. 4. Oświadczam, iż dysponuję właściwy sprzętem i materiałami medycznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: a) aparat RM (proszę podać nazwę producenta, model rok produkcji) b) odpowiednim pojazdem/pojazdami dopuszczonymi do ruchu, jako pojazdytransportu sanitarnego. 5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz Regulaminem konkursu ofert. Oświadczam, że akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania i wykonywania zapisów zawartych w Regulaminie konkursu oraz załącznikach, w tym w warunkach umowy. 6. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych w dniach i godzinach uzgodnionych z Udzielający Zamówieniem. 7. Zobowiązuję się do zawarcia i wykonywania umowy zawierającej postanowienia, które zostały zamieszczone we warunkach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 8. Właściwe wymagane dokumenty, w tym potwierdzające spełnienie wymogów konkursowych, załączam do oferty. 9. Proponuję za wykonanie : 5

6 Lp Nazwa świadczenia Cena brutto badania z transportem pacjenta ( na badanie i z powrotem) 1 MR badanie głowy bez środka kontrastowego 2 MR badanie innej okolicy anatomicznej niż określona w pozycji 1 bez środka kontrastowego 3 MR badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym RAZEM Cena brutto badania bez transportu pacjenta 10. Za wykonanie opisu badania cena brutto wynosi Wynik badanie i ewentualne opisy będą dostarczane do Zamawiającego w formie elektronicznej ( płyta CD i lub ). 12. Oświadczam, że ja osobiście lub zatrudniony przeze mnie personel będzie posiadał stosowne uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.... (data, podpis i pieczęć oferenta) Warunki umowne - załącznik nr 2 6

7 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania rezonansu magnetycznego dla pacjentów WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa 5 w opcjach : a) z transportem lub bez b) z opisem na pisemne zlecenie Zamawiającego lub bez opisu. Szczegółowy zakres określa załącznik nr 1 do umowy 2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli NFZ, a także wystąpi o umowę z NFZ na Portal Świadczeniodawcy i udostępni Zamawiającemu klucza podwykonawczy. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, w szczególności: 4. a) posiada przeszkolony i wykwalifikowany personel do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przepisami prawa, b) posiada aparaturę medyczną w pełni sprawną i dopuszczoną do użytkowania zgodnie z wymaganiami zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. c) posiada środki transportu do przewozu pacjentów w pełni sprawne i dopuszczone do użytkowania zgodnie z wymaganiami zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria zgodnie ze standardami zakładów diagnostyki obrazowej wymaganymi przez NFZ. 7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób z należytą starannością. 8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zoz- ach 9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia zleconych przez Zamawiającego świadczeń medycznych z zakresu badań rezonansu medycznego w uzgodnionym zakresie ( z ewentualna opcją transportu) i terminie na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego 10. Rejestracja pacjentów kierowanych przez Zamawiającego Wykonawca prowadzić będzie od poniedziałku do piątku, po nr telefonu Wykonawca oświadcza że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej jak i w zakresie odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Kserokopia polisy ubezpieczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 2 do umowy. 12. Wynik badania i ewentualne opisy będą dostarczane do Zamawiającego w formie elektronicznej ( płyta CD i lub ). 13. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku nieudokumentowana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę za zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia, o której mowa w punkcie Wykonawca może podzlecić wykonanie świadczeń będących przedmiotem umowy lub ich części innemu podmiotowi. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i krzywdy wyrządzone osobom, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o których mowa w niniejszej umowie. Odpowiedzialność Wykonawca ponosi z tytułu działań i zaniechań własnych jak i działań i zaniechań osób, którym podzlecił wykonywanie świadczeń będących przedmiotem umowy. 16. Za każdą wykonaną usługę Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Zapłata nastąpi na podstawie faktury w wystawionej raz w miesiącu, na podstawie rozliczenia skierowań za dany 7

8 miesiąc, których wykaz lub kserokopię stanowić będzie/będą załącznik do faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 17. Ewentualne wierzytelności powstałe z tytułu wykonywania niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Zamawiającego na osoby trzecie. 18. Wykonawca zobowiązuje się do podania kontroli NFZ oraz Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 19. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy, od dnia jej zawarcia 20. Zamawiającemu przysługują kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1000,00 zł. Udzielający Zamówienie może dokonać kompensaty z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Udzielający Zamówienie może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 21. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie w wysokości ustawowej. 22. Ewentualne spory powstałe wyniku realizacji umowy rozpatrywane będą przez właściwe rzeczowo sądy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 23. Umowa niniejsza może być rozwiązana: 1) gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialność a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy 2) w przypadku nieudokumentowana posiadania ubezpieczenia OC, w terminie 7 dni od dnia podpisania nowej umowy ubezpieczenia 3) przez Zamawiającego, gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy. (data, podpis i pieczęć oferenta)... 8

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo