Świadczenie usług medycznych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług medycznych:"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O Legionowo, ul. Sowińskiego 4 tel.: (0-22) , faks: (0-22) NIP: REGON: Legionowo, dnia r. Dotyczy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej LEGIONOWO Sp. z o.o. w Legionowie na: Świadczenie usług medycznych: - Przez Lekarza i Pielęgniarkę/rza w zakresie: 1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej I. UWAGI WSTĘPNE 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej(dz. U. z 2011r Nr 112 poz.654), oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 2. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwane dalej SWKO określają: założenia konkursu ofert, wymagania stawiane Oferentom, tryb składania ofert, sposób przeprowadzenia konkursu. 3. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. II. DEFINICJE I POJĘCIA Ilekroć w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert jest mowa o: 1. Oferencie w myśl Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej, jest to podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, legitymująca się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie w jakim przystępuje do konkursu oraz została wpisana do odpowiednich rejestrów.

2 2. Zamawiającym rozumie się przez to Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. w Legionowie, ul. Sowińskiego 4, 3. Przedmiocie konkursu ofert rozumie się przez to wybrany przez oferenta zakres świadczeń zdrowotnych. 4. Formularzu ofertowym rozumie się przez to druk oferty stanowiący załącznik do SWKO. 5. Przez świadczenie zdrowotne w zakresie POZ rozumie się działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwanej dalej POZ, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od w siedzibie ZOZ Legionowo sp. z o.o. Zakres świadczeń zdrowotnych w wymiarze zadeklarowanego czasu pracy, obejmuje świadczenia zdrowotne lekarskie o typie świadczeń POZ-u. 6. Przez usługi zdrowotne w zakresie świadczenia nocnej świątecznej opieki zdrowotnej rozumie się świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w godzinach od dnia następnego w dni robocze oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od dnia następnego w siedzibie Zamawiającego i w domu pacjenta w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia 7. umowie rozumie się wzór umowy opracowany przez Zamawiającego, stanowiący załącznik do SWKO. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę na dany zakres (dopuszcza się składanie ofert wariantowych, z określeniem, na którą usługę złożona jest oferta). Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę w danym zakresie zostanie odrzucony z postępowania. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Ofertę należy opracować na druku FORMULARZ OFERTOWY. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku FORMULARZ OFERTOWY, (w załączeniu: pisemny wzór dokumentu). 4. Oferta pod rygorem jej odrzucenia, powinna być napisana w języku polskim (z wyłączeniem pojęć medycznych), na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisana czytelnie i/lub opatrzona imienną pieczątką przez osobę/ osoby upoważnione do złożenia oferty, wraz z podpisem. 5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa niezależnie od daty nadania jeśli wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym do ich złożenia, nie będą rozpatrywane. 6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

3 7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Imię i nazwisko Oferenta Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:.. (wpisać zakres) Nie otwierać przed godz... Liczba stron (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie) 8. Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać wszystkie wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dokumenty wymienione w rozdziale IV. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. 11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. IV. WYMAGANIA FORMALNO- PRAWNE W ODNIESIENIU DO OFERENTÓW: 1. Kompletna oferta powinna posiadać ponumerowane strony i składać się z: 1) wypełnionego Formularza Oferty (łącznie z kopiami dokumentów kwalifikacyjnych), przedstawionego przez Zamawiającego - Zał. Nr 1, 2) dane personalne Oferenta - Zał. Nr 2, 3) oświadczenia Oferenta Zał. Nr 3, 4) kserokopię wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich we właściwej Izbie Lekarskiej z numerem zezwolenia, stosownie do zapisów Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r. /Dz. U. Nr 26, poz.152 z późn. zmianami/ lub oświadczenia o wszczęciu postępowania rejestracji praktyki indywidualnej jeśli dotyczy; 5) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeśli dotyczy; 6) decyzji ZUS w sprawie upoważnienia do wystawienia zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy - jeśli dotyczy; 7) kopii decyzji o nadaniu REGON - jeśli dotyczy;

4 8) kopii decyzji o nadaniu NIP; 2. Dokumenty wymienione w ust.1 mogą być przedłożone w formie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 3. W przypadku osób, które składały oferty konkursowe u Zamawiającego w latach ubiegłych, jako poświadczenie posiadania ww. dokumentów, należy złożyć zaświadczenie wystawione przez Dział Personalny. W sytuacji, gdyby złożone w poprzednim konkursie dokumenty uległy zmianie lub straciły ważność - należy złożyć aktualne kopie. 4. Nie złożenie kompletu dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. 5. Do konkursu mogą przystąpić jedynie podmioty, które w zakresie działalności mają świadczenie usług medycznych. 1. Określenie przedmiotu konkursu: V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTÓW KONKURSU 1) Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych przez Lekarza i Pielęgniarkę/rza w zakresie: - Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 2) Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego zamówienie 2. Zamawiający udostępni gabinety lekarskie na czas wykonywania świadczeń. 3. Zamawiający zapewni wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń w/w ofercie, zgodnie ze standardami dla wykonywania tych świadczeń 4. Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne bez bielizny pościelowej dotyczy Świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 5. Zamawiający udostępni środek transportu z kierowcą niezbędny sprzęt medyczny oraz leki zgodnie ze standardami dla wykonywania Świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 6. Oferent jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy: Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 3 poz.10) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 78 poz.515), umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy, również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, w tym wirusa HIV, na podwyższoną kwotę: EURO dla lekarzy; Zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarza oraz aktualnego zaświadczenia dotyczącego szkoleń z zakresu BHP. 7. W przypadku uzyskania przez oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrudnienia w pierwszej kolejności podmiotów, z którymi wcześniej współpracował ZOZ Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie.

5 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezawierania umów z podmiotami, z którymi wcześniej została rozwiązana przez ZOZ Legionowo Sp. z o.o. umowa o pracę, umowa kontraktowa lub umowa na świadczenie usług. 9. Umowy będą zawarte do roku 10. Podstawą do zawarcia umowy jest uzyskanie kontraktu z NFZ. VI. ZASADY OCENY OFERT 1. Zasady wyboru oferty Zamawiający wyłoni Oferenta, którego oferta: Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWKO; Przedstawia najkorzystniejszą ofertę, wg podanych niżej kryteriów. 2. Kryteria oceny ofert: 2.1. dotyczy pielęgniarki/rza - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie SWKO, wg. niżej wymienionych kryteriów. - stawka - 100% 2.2. Dotyczy lekarza: - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie SWKO, wg. niżej wymienionych kryteriów. - stawka - 50% - lekarz który posiada specjalizacje II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii 25% - specjalizacja: lekarz posiadający specjalizacje I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii 15% - lekarz inny niż wymieniony powyżej, udzielający nieprzerwanie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub w trakcie specjalizacji w wyżej wymienionym zakresie specjalizacji oraz inny lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu dotyczy tylko Świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 10% algorytm oceny kryterium stawka:

6 Stawka szacunkowa- stawka, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie większa niż 50% stawki oferowanej za punkt rozliczeniowy przez NFZ w 2011r. Jeżeli proponowana stawka za jedną godzinę pracy przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, oferta może zostać odrzucona, a konkurs w zakresie danej Poradni unieważniony. Przyjmuje się, że 1%=1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez Oferenta zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w PLN. VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w zamkniętej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale III niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, należy złożyć do do godz w siedzibie Zamawiającego tj. w ZOZ Legionowo sp. z o.o Legionowo, ul. Sowińskiego 4, w pokoju nr 37 (Sekretariat, wyłącznie w dni powszednie). 2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek, Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu składania ofert. VIII. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SWKO ORAZ CAŁEGO POSTĘPOWANIA. 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWKO, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Pisemna odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przesłana wszystkim uczestnikom, bez wskazania źródła zapytania. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania do SWKO, w przypadku ich złożenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed wyznaczoną datą otwarcia ofert. Wszelkie informacje pod nr telefonów: 022/ / Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie.

7 IX. TRYB WPROWADZNIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SWKO 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert. 2. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania- Oferenta i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. X. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wniesienie skargi przerywa bieg terminu związania ofertą. XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w ZOZ Legionowo Legionowo ul. Sowińskiego 4 w pokoju 37 dnia roku o godz Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu ZOZ Legionowo Sp z o.o. XII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia medyczne wymienione w SWKO, powoływana jest Komisja Konkursowa. 2. Komisja Konkursowa po otwarciu ofert, przekaże obecnym uczestnikom postępowania konkursowego informacje dotyczące: Stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonego postępowania oaz liczbę otrzymanych ofert. Otwiera koperty z ofertami. Ogłasza, oferentom które z ofert spełniają warunki określone w dziale IV SWKO, a które zostały odrzucone. 3. Zamawiający po zatwierdzeniu wyników konkursu przekaże Oferentom w formie pisemnej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.: Nazwę (imię i nazwisko)oferenta, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą; 4. Oferent, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o wyborze i terminie zawarcia umowy po zakończeniu postępowania konkursowego i akceptacji wyników konkursu przez Prezesa Zarządu ZOZ Legionowo Sp. z o.o. 5. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w terminie 24 godzin, pod rygorem odrzucenia oferty.

8 XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAWIERANEJ UMOWY Projekt umowy stanowi załącznik do SWKO i jest do wglądu w Dziale Personalnym pokój Nr 20 w siedzibie Zamawiającego. XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W przypadku braku protestów, odwołań i skarg Oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę obowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie. Podpisanie umowy musi nastąpić w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. XV. PRAWO OFERENTÓW DO SKARG I PROTESTÓW 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę Do czasu rozpatrzenia skargi, postępowanie konkursowe zostaje zawieszone Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i Prezesa Zarządu. 2. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej 7 dni od daty jego złożenia O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert. Szczegółowe Warunki Konkursu zatwierdził dnia Prezes Zarządu.. nazwisko i imię

9 FORMULARZ OFERTOWY Zał. Nr 1 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:..... w formie umowy cywilno prawnej:.... (wpisać odpowiedni zakres zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu i rodzaj umowy) Imię i nazwisko: PESEL: TELEFON: Specjalizacja i stopień: Nr prawa wykonywania zawodu: Oferowana stawka za 1 godzinę: Deklarowana ilość godzin tygodniowo, oraz dni tygodnia w godzinach od do Do oferty załączam poświadczone kopie: * 1. Indywidualna praktyka lekarska/pielęgniarska o Dyplom lekarza/pielęgniarki/rza o Prawo wykonywania zawodu o Dyplom specjalizacji(dokumenty kwalifikacyjne) o Odpis wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej o Odpis wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich/pielęgniarskich w OIL/OIPiP o Decyzję ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania druków L-4 dotyczy lekarza o REGON o NIP o Umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej- zgodnie z warunkami SWKO o Zaświadczenie lekarza medycyny pracy- zgodnie z warunkami SWKO o Zaświadczenie z kadr przy aktualnych dokumentach w zakładzie 2. Umowa zlecenie: o Dyplom lekarza/pielęgniarki/rza o Prawo wykonywania zawodu o Dyplom specjalizacji(dokumenty kwalifikacyjne) o Zaświadczenie lekarza medycyny pracy- zgodnie z warunkami SWKO o Zaświadczenie z kadr przy aktualnych dokumentach w zakładzie 3. Ilość stron oferty.. *) zaznaczyć pole... data, pieczęć i podpis Oferenta

10 Zał. Nr 2 Dane personalne Oferenta Postępowanie.. (wpisać przedmiot postępowania) cd.... Dane personalne Oferenta/pełnomocnika, przedstawiciela Oferenta/. 1. Imię i nazwisko... 2.PESEL... tel Adres zameldowania/zamieszkania Numer prawa wykonywania zawodu Nazwa i stopień specjalizacji Pełna nazwa firmy, pod którą oferent prowadzi działalność gospodarczą oraz numer wpisu REGON... NIP Numer wpisu do właściwego rejestru w Okr./Woj. Izbie Lekarskiej / OIPiP data, pieczęć i podpis Oferenta

11 Zał. Nr 3 OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że spełniam warunki określone dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654). 2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w w/w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że zainteresowałem się wszystkimi koniecznymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usług będących przedmiotem zamówienia. 5. Oświadczam, że pozostanę związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 7. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonywania usług z należytą starannością swego działania wymagana od profesjonalisty i przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących metod. 8. Oświadczam, że umowę będę realizował zgodnie z obowiązującymi przepisami NFZ.. data, pieczęć i podpis Oferenta

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRAN SPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRAN SPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRAN SPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO ) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 92-213 - Łódź REGON:472147559 NIP: 728-22-46-128

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu opisów badań RTG oraz Tomografii Komputerowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Zespołu

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo