Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11"

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie I. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET 1. - Wykonywanie i ocena badań histopatologicznych i cytologicznych 1. Opis wymogów podmiotowych: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654). 2. Założenia stanowiskowe: 2 stanowiska kontrakt / umowa zlecenie 3. Wymogi szczegółowe: lekarz, specjalista w zakresie patomorfologii z doświadczeniem w zakresie diagnostyki mikroskopowej chorób płuc 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 4.1. Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania i oceny badań histopatologicznych i cytologicznych obejmują: wykonywanie czynności stanowiących przedmiot umowy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej i należyta starannością prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów Udzielającego zamówienia zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym u Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu zamówienia i osobom trzecim, nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem tej dokumentacji. Prowadzenia dokumentacji medycznej i i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których sposób prowadzenia oraz warunki udostępnienia regulują odrębne przepisy Opis poszczególnych zadań w ramach realizacji zamówienia: ocena mikroskopowa preparatu cytologicznego (głównie materiał z cytologii układu oddechowego: bronchoskopia: TBNA, EBUS, EUS, TTNA), badanie cytologiczne z przygotowanego bloczka parafinowego, ocena histopatologiczna materiału z przygotowanego bloczka parafinowego małe wycinki,

2 ocena histopatologiczna materiału z przygotowanego bloczka parafinowego duży materiał pooperacyjny, badanie INTRA, w zależności od potrzeb: o wykonywanie BCI pod kontrolą USG (tarczyca, guzy piersi, zmiany w tkance podskórnej, zmiany w wątrobie, węzły chłonne) o pobieranie wycinków z materiału pooperacyjnego 5. Założenia organizacyjne: Udzielający zamówienia zapewni na czas trwania umowy: lokale, sprzęt leki oraz środki medyczne niezbędne do wykonywania świadczeń będących przedmiotem oferty. Przyjmujący zamówienie odpowiada za szkody powstałe w mieniu Udzielającego zamówienia w wyniku niedopełnienia obowiązków związanych z zakresem zleconej usługi. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonywaniem zleconych świadczeń z ramienia Udzielającego zamówienia będzie sprawować kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Nadzór organizacyjny nad prawidłowym wykonywaniem zleconych świadczeń z ramienia Udzielającego zamówienia będzie sprawować Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa. Rozliczenie z tytułu zrealizowanych usług dokonywane będzie w trybie miesięcznym. PAKIET 2 - Pobieranie wycinków do badań histopatologicznych 1. Opis wymogów podmiotowych: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654). 2. Założenia stanowiskowe: 2 stanowiska kontrakt / umowa zlecenie 3. Wymogi szczegółowe: lekarz, specjalista w zakresie patomorfologii z doświadczeniem w zakresie diagnostyki mikroskopowej chorób płuc. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia 4.1. Świadczenia zdrowotne w zakresie pobierania wycinków do badań histopatologicznych: wykonywanie czynności stanowiących przedmiot umowy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej i należyta starannością prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów Udzielającego zamówienia zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym u Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu zamówienia i osobom trzecim, nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem tej dokumentacji. Prowadzenia dokumentacji medycznej i i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których sposób prowadzenia oraz warunki udostępnienia regulują odrębne przepisy 4.2. Opis poszczególnych zadań w ramach realizacji zamówienia:

3 pobieranie wycinków do badań histopatologicznych z materiału pooperacyjnego torakochirurgicznego opis makroskopowy pobranego materiału 5. Założenia organizacyjne: Udzielający zamówienia zapewni na czas trwania umowy: lokale, sprzęt leki oraz środki medyczne niezbędne do wykonywania świadczeń będących przedmiotem oferty. Przyjmujący zamówienie odpowiada za szkody powstałe w mieniu Udzielającego zamówienia w wyniku niedopełnienia obowiązków związanych z zakresem zleconej usługi. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonywaniem zleconych świadczeń z ramienia Udzielającego zamówienia będzie sprawować kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Nadzór organizacyjny nad prawidłowym wykonywaniem zleconych świadczeń z ramienia Udzielającego zamówienia będzie sprawować Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa. Rozliczenie z tytułu zrealizowanych usług dokonywane będzie w trybie miesięcznym II. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW Czytelnie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy - według załączonego wzoru w Załączniku nr 2, Kserokopie następujących dokumentów: o wpis / wpisy do właściwego rejestru, o zezwolenie na wykonywanie indywidualnych / specjalistycznych praktyk lekarskich, o dokumenty kwalifikacyjne Oferenta: prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające specjalizacje lekarza, dokumenty potwierdzające posiadane tytuły naukowe, dokumenty potwierdzające doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem oferty, o decyzja nadania numeru NIP, REGON (jeżeli została wydana), o świadectwo zdolności do pracy, o polisa ubezpieczeniowa OC (lub zobowiązanie do wykupienia polisy na czas trwania umowy), o proponowana ryczałtowa, miesięczna kwota należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT - oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, - oferta powinna zostać podpisana przez Oferenta, - każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, - wszelkie zmiany, poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, - ceny wyrażone w ofercie powinny zostać podane w PLN.

4 - Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty, powinny zawierać datę poświadczenia, podpis i pieczęć imienną osoby poświadczającej IV. KRYTERIA OCENY OFERT Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa odrzuci oferty nie spełniające warunków określonych w p. II Szczegółowych warunków konkursu ofert. Spośród ofert spełniających kryteria Zamawiającego, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną za wykonanie świadczeń będącego przedmiotem konkursu. V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, która: powinna być zaadresowana na Udzielającego zamówienia powinna zawierać nazwę i adres Oferenta, powinna posiadać oznaczenia: Oferta konkursowa z zakresu wykonywania i oceny badań histopatologicznych i cytologicznych, nie otwierać przed dniem r godz Ofertę należy złożyć w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w Sekretariacie Dyrekcji Instytutu pok 28, codziennie w godz (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia r. godz Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Udzielający zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w szczelnie zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem zmiana do oferty. Oferty złożone po terminie, oferty nie podpisane na formularzu ofertowym w wyznaczonym miejscu przez uprawnione osoby, złożone na innym niż określony przez Udzielającego zamówienia formularzu oraz nie spełniające innych istotnych warunków określonych w specyfikacji zamówienia, zostaną odrzucone. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wyżej wymienionym opisem ponosi Oferent. Każdy oferent może złożyć w niniejszym konkursie tylko jedną ofertę, na jeden pakiet, w jednym egzemplarzu pod rygorem wykluczenia z konkursu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. II materiałów konkursowych. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez oferenta, tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Forma: własnoręczny podpis z imienia i nazwiska (jeśli jest to pieczątka), data i napis za zgodność z oryginałem.

5 VII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawie w dniu 7 grudnia b. r. o godzinie w Zakładzie Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Otwarcie ofert przeprowadzi komisja konkursowa. VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania w okresie związania ofertą Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Komisja ogłosi na stronie internetowej Instytutu o rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz zawiadomi na piśmie wszystkich oferentów Konkurs unieważnia się, w przypadku, o którym mowa w art. 150 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz z późn. zm.) Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. IX. ZAWARCIE UMOWY Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta z Oferentem wybranym w konkursie ofert. Udzielający zamówienia zastrzega, iż może dochodzić roszczeń wobec Oferenta, który wygrał konkurs ofert, a następnie zrezygnował z podpisania umowy, powodując tym samym nie zabezpieczenie opieki zdrowotnej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE Oferentom przysługują środki odwoławcze w postaci skargi i protestu, o których mowa w art.152 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz z późn. zm.) Załączniki do konkursu: 1) Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 2) Formularz ofertowy Załącznik nr 2 3) Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM GMINA STRZEGOM 58-150 Strzegom, Rynek 38 o g ł a s z a na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo