I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki"

Transkrypt

1 I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

2 prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; Od 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Prezydium Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno- Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

3 3 dr Andrzej Arendarski Doktor nauk humanistycznych, współzałoŝyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Jest Przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Przewodniczy Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES. WspółzałoŜyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach r. był posłem na Sejm RP. W 1992 r. został powołany na stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

4 4 prof. Ryszard Bartkowiak Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej. W latach prodziekan, od 2012 r. dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej. Publikacje z historii myśli ekonomicznej, ekonomii rozwoju i bankowości. Od 1993 r. ekspert-koordynator w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach doradca prezesa zarządu Polsko-Amerykańskiego Banku Hipotecznego dyrektor Departamentu Analiz w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W latach członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

5 5 prof. Andrzej Chmielewski Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie na Wydziale InŜynierii Chemicznej i Procesowej PW uzyskał stopnie naukowe oraz tytuł profesora; pracownik tego wydziału. Pracował teŝ na University of Tennessee i w MAEA w Wiedniu (członek grupy doradczej Dyrektora Generalnego). Reprezentuje MG w NEA OECD i ESA. W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej pracuje od 1983 r., od 2008 r. jest jego dyrektorem. Wypromował 70 dyplomantów oraz 11 doktorów. Posiada ponad 60 patentów. Złoty InŜynier 1999.

6 6 Wojciech Dąbrowski Od 2008 r. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i w Agencji Prywatyzacji. Następnie był zastępcą szefa departamentu zajmującego się sprawami obronnymi w Ministerstwie Skarbu, zastępcą dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych w Bumarze. Absolwent WyŜszej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Obrony Narodowej, Instytutu Rozwoju Biznesu oraz WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

7 7 ks. prof. Stanisław Dziekoński Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki. W działalności naukowo-dydaktycznej koncentruje się na kwestiach pedagogicznych dotyczących problemów współczesnego wychowania. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Teologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję

8 Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od 2005 rektor tej uczelni. Autor ok. 360 publikacji naukowych w tym (jako autor lub współautor) 22 ksiąŝek i monografii. Odznaczony m.in. KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym KrzyŜem. Zasługi, pięciokrotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

9 9 Marek Goliszewski ZałoŜyciel Business Centre Club. Absolwent SGPiS i dziennikarstwa na UW. Od 1979 r. związany z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Członek m.in. Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania (1994), Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (1993), Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002). Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Od 2010 r. takŝe prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych do 2008 r. Odznaczony KrzyŜem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

10 10 dr Adam Góral Prezes Asseco Poland. Ukończył cybernetykę ekonomiczną i informatykę na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Były pracownik naukowy filii UMCS w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski). Jest współzałoŝycielem WyŜszej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu, którego jest prezesem. Konsul Honorowy Republiki Słowackiej. Zasiada w radach nadzorczych kilku spółek m.in. Vistuli, Asseco Business Solutions, Asseco Systems, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu. W 2012 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

11 11 prof. Jerzy Hausner Profesor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach poseł na Sejm RP. Wicepremier i minister w rządach Leszka Millera ( ) oraz Marka Belki ( ): w latach minister pracy i polityki społecznej, a od stycznia 2003 r. minister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Autor planu naprawy finansów publicznych - tzw. planu Hausnera. Od 2010 r. członek Rady Polityki PienięŜnej. Autor około 300 publikacji z zakresu ekonomii oraz zarządzania publicznego. Odznaczony KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Kisiela (2004).

12 12 prof. dr hab. Andrzej Herman Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wieloletni dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością przy Kolegium Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Redaktor naczelny kwartalnika Nauk o przedsiębiorstwie. Zasiadał w radach nadzorczych w spółkach Orlen oraz Polkomtel. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania i ekonomii. Jeden z pierwszych polskich ekonomistów, który podjął problematykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

13 13 prof. Maria Jarosz Socjolog, pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie kieruje Zakładem Przemian Społecznych i Gospodarczych. Jest autorką i redaktorem 30 ksiąŝek i około 300 studiów i artykułów naukowych opublikowanych w 17 krajach Europy i świata.

14 14 prof. Waldemar Kamrat Od blisko 30 lat związany Politechniką Gdańską, w latach prorektor ds. kształcenia i rozwoju. Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej. Ukończył równieŝ studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency Berkeley/Washinghton DC. Działał/działa takŝe jako członek: Polskiej Komisji Akredytacyjnej ( ); Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego ds. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, oraz Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk; wiceprezes zarządu polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA), członek rad programowych The International Journal of Power and Energy Systems Calgary; Rynek Energii, Energetyka. W latach zasiadał w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli.

15 15 prof. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk. Były Minister Nauki i Informatyzacji. Autor lub współautor ok. 240 prac oraz 7 ksiąŝek naukowych. Doktor honoris causa m.in. uczelni w Lublinie, Krakowie Warszawie, Darmstadt i Mons, inŝynier honoris causa Ecole Nationale D Ingenieurs w Metz. Laureat m.in. nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i nagrody im. A. Mickiewicza Komitetu ds. Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej. Odznaczony Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne i Orderem Wschodzącego Słońca - Złota i Srebrna Gwiazda za osiągnięcia naukowe i promocję współpracy polsko-japońskiej. Ambasador Gospodarki Elektronicznej - odznaczenie Związku Banków Polskich.

16 16 dr Stanisław Kluza Doktor ekonomii, twórca nadzoru KNF i pierwszy Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ( ), Minister Finansów (2006), wcześniej m.in. główny ekonomista BGś S.A. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (od 1994), związany z Instytutem Statystyki i Demografii. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (USA) oraz Dekaban-Liddle (Szkocja). Specjalizacja naukowa: polityka pienięŝna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury. Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym i analizy makroekonomicznej.

17 17 prof. Józef Kozioł W latach prezes Zarządu Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. W okresie poseł na Sejm PRL IX kadencji. Od listopada 1985 r. wicepremier w rządzie Zbigniewa Messnera. W 1988 r. minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Od 1989 r. do 1990 r. minister stanu w Kancelarii Prezydenta. Obecnie prorektor WyŜszej Szkoły Rozwoju Lokalnego w śyrardowie.

18 18 Marek Krzykowski Z branŝą papierniczą związany od 30 lat. Od 1996 r. Zastępca Prezesa oraz Dyrektor ds. technicznych, a od 2005 r. Prezes Zarządu International Paper-Kwidzyn. Członek Rady Stowarzyszenia Sekcji Papieru w Stowarzyszeniu Papierników Polskich. W 2011 r. otrzymał tytuł Ambasadora Fair Play w Biznesie, a w 2013 r. Lidera Polskiego Biznesu. Od 2013 r. jest równieŝ Członkiem Prezydium Gdańskiej LoŜy Business Centre Club.

19 19 prof. dr hab Bernard Józef Lammek Od 2008 r. rektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Przez dwie kadencje prodziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach jego dziekan. Od 1997 r. profesor zwyczajny UG. W latach prorektor ds. nauki UG. Autor lub współautor ponad 120 artykułów, publikowanych m.in. w międzynarodowych czasopismach naukowych, promotor kilkunastu doktoratów. Członek Komisji Ekspertów Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, European Peptide Society i American Peptide Society. Specjalista w zakresie biochemii, chemii aminokwasów i peptydów, a takŝe chemii organicznej. Odznaczony KrzyŜem Kawalerskim (1999) oraz KrzyŜem Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski.

20 dr Andrzej Malinowski Od 2001 r. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył m.in. BIAC Polska Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek m.in. Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Społecznym.

21 21 dr hab. Ryszard Michalski Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. W latach pracował w Ministerstwie Finansów, m.in. na stanowisku wiceministra. W okresie w sektorze prywatnym i w róŝnych instytucjach akademickich. W latach ponownie w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za negocjacje finansowe z Unią Europejską, zarządzanie długiem publicznym i współpracę z NBP. Od 2007 r. dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Od 2012 r. profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

22 22 Jeremi Mordasewicz Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i Przewodniczący Rady Infrastruktury. Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- Gospodarczych. Członek Rad Nadzorczych: ZUS i spółek Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris oraz ENEA. Absolwent Politechniki Warszawskiej, inŝynier na budowach w Polsce i za granicą, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca budowlany.

23 23 prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny w Collegium Medicum. Od 2009 r. kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej. Członek m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, European Society of Surgery, European Association of Endoscopic Surgery, European Society of Endocrine Surgery. Autor i współautor 133 publikacji, 285 prezentacji i 3 monografii.

24 24 prof. dr hab. Krzysztof Obłój Profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Koźmińskiego, wizytujący wykładowca w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej International Management Development Center. Autor ksiąŝek i artykułów, publikowanych w Polsce i zagranicą. Pracował m.in. dla Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, Lasy Państwowe, PZU S.A. w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej.

25 25 prof. Stanisław Owsiak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wybitny znawca finansów publicznych, którym poświęcił swoje zainteresowania naukowe. W latach 80-tych wykonywał ekspertyzy dotyczące finansów publicznych dla Sejmu RP. W styczniu 2004 r. został członkiem Rady Polityki PienięŜnej. Od lutego 2012 r. jest wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN w kadencji

26 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich od 2003 r., związany z ZBP od 1991r. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. W latach przewodniczący Rady Nadzorczej banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od 1998 roku.

27 27 prof. Mirosław Pietrewicz Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej. Członek Rady Naukowej przy Prezesie NBP ( ). Członek Społecznej Rady Planowania ( ). Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania ( ). Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Skarbu Państwa ( ). Poseł III kadencji Sejmu RP ( ). W latach Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Autor lub współautor kilkunastu ksiąŝek naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 100 artykułów.

28 28 prof. Andrzej Sławiński Profesor Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi wykłady z polityki pienięŝnej, rynków finansowych i finansów międzynarodowych. W latach członek Rady Polityki PienięŜnej. W latach doradca przewodniczącego KNF. Od 2010 r. dyrektor generalny Instytutu Ekonomicznego NBP.

29 29 prof. Zbigniew Strzelecki Profesor w Szkole Głównej Handlowej. W latach Wiceprezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, gdzie kierował powołanym przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowym Zespołem do Prognozowania Popytu na Pracę. Od 1999 r. Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej. Od 1992 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Demograficznego. Wieloletni członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rady Statystyki, Komitetów: Polska 2000 plus Zagospodarowania Przestrzennego Kraju przy Prezydium PAN. Od 2003 r. Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

30 30 prof. Tomasz Szapiro Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor w SGH, profesor w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji, Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA. Członek Rad Naukowych: Kolegium Analiz Ekonomicznych w SGH, Instytutu Studiów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, Instytutu Badań Systemowych w Polskiej Akademii Nauk, Amerykańsko-Polskiego Programu MBA w SGH. Autor licznych publikacji w Polsce i zagranicą m.in. autor lub współautor 6 ksiąŝek, współredaktor naukowy rocznika Annals of Operations Research.

31 31 prof. dr hab. Władysław Szymański Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1964), dr hab. nauk ekonomicznych (1979), profesor zwyczajny. W latach poseł na Sejm i członek Rady Państwa. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej. Autor około 250 publikacji naukowych.

32 32 prof. dr inŝ. Zbigniew Śmieszek Dyrektor Instytutu Metali NieŜelaznych. Prezes Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Metali NieŜelaznych. Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. Członek Rady Izby Gospodarczej Metali NieŜelaznych i Recyklingu. Autor i współautor 120 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 110 patentów i 146 prac naukowo-badawczych wdroŝonych w przemyśle metali nieŝelaznych, które przyniosły efekty na poziomie kilkuset mln zł. Koordynator programów badawczych: projektu strategicznego i projektu kluczowego.

33 33 prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Górnośląskiej WyŜszej Szkole Handlowej w Katowicach. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UJ. Specjalizuje się w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa energetycznego oraz prawa konkurencji. Autorka publikacji ksiąŝkowych, m.in. Energia i prawo (2002), Umowy nienazwane w prawie energetycznym (2010) oraz licznych artykułów z zakresu prawa energetycznego.

34 Prof. Jerzy Woźnicki Wieloletni rektor Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie elektroniki próŝniowej i optoelektroniki. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

35 35 dr Bohdan WyŜnikiewicz Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984). W latach prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1992 r. w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Doradca prezesa GUS. Członek Komitetu prognoz PAN, członek rad naukowych w GUS i PARP, gościnny wykładowca akademicki w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Gdańskim, Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, publicysta gospodarczy.

36 36 prof. Tomasz śylicz ZałoŜyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, były Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Środowiska. Pracował równieŝ na Uniwersytecie Colorado ( ) oraz w Szwedzkiej Akademii Nauk ( ).

37 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/ Warszawa tel fax web

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Załącznik śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Jacek Maciej Bajorek wyŝsze: magister prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, radca prawny śyciorys zawodowy 1991-1996

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Liderki projektu. dr Iwona Sroka. Maja Goettig

Liderki projektu. dr Iwona Sroka. Maja Goettig Liderki projektu dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU I KONFERENCJA Z CYKLU FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE 1990 2010 2030 Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie? Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Koordynacja: Marta Burgiel - koordynator główny konferencji (TBSP

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo