Sprawozdanie z realizacji w woj. podlaskim. w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji w woj. podlaskim. w latach 2006 2013"

Transkrypt

1 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji w woj. podlaskim Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach Opracowano w Oddziale ds. Rodziny Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Białystok 2014 r.

2 WSTĘP Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został ustanowiony 25 września 2006 r. Uchwałą Rady Ministrów Nr 162/2006, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493). Program określał szczegółowe działania w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Okres jego realizacji przewidziano na lata W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842), która wprowadziła wiele nowych uregulowań prawnych. W art. 10 ust. 1 znowelizowanej ustawy została zawarta konieczność opracowania nowego dokumentu, będącego dopełnieniem przepisów ustawy i usystematyzowaniem priorytetów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Takim dokumentem jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata , ustanowiony Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim z dnia 9 czerwca 2014 r. pod poz Program obowiązuje od dnia 10 czerwca 2014 r. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazywanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej woj. podlaskiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Krajowego Programu. Opracowanie obejmuje okres od 25 września 2006 r. (ponieważ poprzednia wersja Krajowego Programu weszła w życie z końcem trzeciego kwartału 2006 r.) do 31 grudnia 2013 r., Przedstawiona sprawozdawczość dotyczy: instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 1 Ze Wstępu do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

3 I. INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE W województwie podlaskim w ramach instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnionych w druku sprawozdania funkcjonują: punkty konsultacyjne ośrodki interwencji kryzysowej specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Należy jednak pamiętać, że wymienione poniżej instytucje nie są jedynymi placówkami działającymi na terenie województwa podlaskiego, zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Udzielaniem jej zajmują się również min. podmioty niepubliczne, które nie były ujmowane w druku sprawozdania. 1. PUNKTY KONSULTACYJNE Punkty konsultacyjne, informacyjne itp. prowadzone są najczęściej w strukturach ośrodka pomocy społecznej, bądź komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Udzielana jest w nich pomoc osobom i rodzinom pozostającym w sytuacjach kryzysowych, min. dotkniętych problemem uzależnienia i współuzależnienia, uwikłanych w problem przemocy w rodzinie, mających trudności wychowawcze czy problemy rodzinne; udziela się w nich poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, terapeutycznego itp. Mapka nr 1. Gminy, na terenie których funkcjonowały punkty konsultacyjne (wg stanu na ) w woj. podlaskim 3

4 Liczbę punktów konsultacyjnych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego oraz liczbę osób korzystających z ich pomocy przedstawia tabela poniżej. Tabela nr 1. Punkty konsultacyjne ROK liczba jednostek liczba osób korzystających Wykres nr 1. Liczba osób korzystających w poszczególnych latach z punktów konsultacyjnych 4

5 2. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (OIK) jest zadaniem własnym powiatu. Zadaniem OIK jest profilaktyka oraz interwencja w sytuacjach kryzysowych, a także pomoc psychologiczna osobom w stanie nagłego lub przewlekłego kryzysu spowodowanego m.in. brakiem wsparcia społecznego, bezradnością życiową i doświadczeniami traumatycznymi oraz przygotowanie tych osób do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do zadań OIK należy w szczególności: udzielanie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, socjalnego, prawnego, pedagogicznego) prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia, grup socjoterapeutycznych poradnictwo telefoniczne interwencje w środowisku zapewnienie całodobowego schronienia Wg stanu na r. w województwie podlaskim funkcjonowało 7 ośrodków interwencji kryzysowej 2, w tym 6 z miejscami całodobowego pobytu. Placówki dysponowały łącznie 57 miejscami. Tabela nr 2. Ośrodki Interwencji Kryzysowej ROK liczba jednostek w tym z miejscami całodobowymi liczba miejsc całodobowych liczba osób korzystających ogółem w tym liczba osób korzystających z całodobowego schronienia Na terenie powiatów: Białystok (miejski), Łomża (miejski), Suwałki (miejski), białostocki, bielski, moniecki, suwalski 5

6 Wykres nr 2. Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, w tym z całodobowego schronienia Mapka nr 2. Powiaty, na terenie których funkcjonują Ośrodki Interwencji Kryzysowej 6

7 3. SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (SOW) są jednostkami ukierunkowanymi na udzielanie specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Ich prowadzenie należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat (art. 6 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), a środki finansowe na ich utrzymanie zapewnia budżet państwa. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonują w województwie podlaskim w powiatach kolneńskim i suwalskim, w strukturach PCPR. Zasięgiem działania obejmują cały kraj. Dysponują łącznie 24 miejscami całodobowego pobytu (10 w Kolnie i 14 w Suwałkach). 3 Mapka nr 3. Powiaty, na terenie których funkcjonują specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w woj. podlaskim Kluczowym zadaniem ośrodków jest zagwarantowanie osobie doznającej przemocy w rodzinie bezpiecznego schronienia i udzielenie jej profesjonalnego wsparcia. Pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie realizowana jest w SOW w trzech obszarach: 3 Aktualny wykaz OIK i SOW dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku: 7

8 interwencyjnym, zaspokojenia potrzeb bytowych oraz w zakresie terapeutyczno-wspomagającym. Obok zapewnienia podstawowych potrzeb, osoby doznające przemocy w rodzinie otrzymują profesjonalne wsparcie medyczne, socjalne, psychologiczne oraz prawne. Ośrodki współpracują z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, głównie z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, Policją, sądami, prokuraturą, strażą miejską, podmiotami leczniczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi itp. Tabela nr 3. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ROK liczba jednostek w tym z miejscami całodobowymi liczba miejsc całodobowych liczba osób korzystających ogółem w tym liczba osób korzystających z całodobowego schronienia Standard usług świadczonych w SOW określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. Nr 127, poz. 890). 4 Powiaty prowadzące specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie składają do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego raporty z funkcjonowania placówek za dany rok 5. Raporty dotyczą głównie oceny standardów funkcjonowania specjalistycznych ośrodków wsparcia oraz udzielanych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, jak również prowadzenia działań monitorujących i ewaluacyjnych. Z przekazywanych raportów wynika, że obie placówki funkcjonujące w woj. podlaskim spełniają standardy określone w ww. rozporządzeniu. 4 W dniu 8 marca 2011 r. opublikowano w Dz. U. Nr 50, poz. 259 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 5 Raporty publikowane są na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8

9 Wykres nr 3. Liczba osób korzystających z pomocy specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym z pomocy całodobowej II. FORMY POMOCY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE 1. INTERWENCJA KRYZYSOWA Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 6 Działania doraźne podejmowane w ramach interwencji kryzysowej przez gminy i powiaty w stosunku do ofiar przemocy w rodzinie miały głównie formę pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa. 6 art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 9

10 Poniższa tabela przedstawia skalę pomocy udzielonej w ramach interwencji kryzysowej. Tabela nr 4. Liczba osób, które uzyskały pomoc w formie interwencji kryzysowej ROK liczba osób, którym udzielono pomocy ogółem w tym: dzieciom współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych innym osobom w rodzinie w tym innym osobom w rodzinie w wieku powyżej 60 lat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Wykres nr 4. Liczba osób, które uzyskały pomoc w formie interwencji kryzysowej w gminach woj. podlaskiego 10

11 Wykres nr 5. Liczba osób, które uzyskały pomoc w formie interwencji kryzysowej w powiatach woj. podlaskiego Wykres nr 6. Liczba osób, które uzyskały pomoc w formie całodobowego schronienia 11

12 2. POMOC CAŁODOBOWA W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy. 7 Powiaty udzielały osobom doznającym przemocy w rodzinie pomocy w formie całodobowego schronienia w ośrodkach interwencji kryzysowej i specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Tabela nr 5. Liczba osób, które skorzystały z pomocy całodobowej ROK liczba osób, którym udzielono pomocy ogółem w tym: dzieciom współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych innym osobom w rodzinie w tym innym osobom w rodzinie w wieku powyżej 60 lat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Wykres nr 6. Liczba osób, które uzyskały pomoc w formie całodobowego schronienia 7 j.w. 8 Miasto Łomża 9 Miasto Łomża 12

13 3. INNE FORMY POMOCY Zarówno samorządy gminne, jak i powiatowe wykonywały w stosunku do osób doznających przemocy w rodzinie pracę socjalną w różnorodnych formach innych niż wymienione wyżej. W formularzu sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określono, iż do Innych form pomocy zalicza się min. stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkania socjalnego oraz działania terapeutyczne, ukierunkowane na wspieranie osób doznających przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz przerwanie cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy (w tym opracowanie i realizacja programów terapeutycznych oraz programów ochrony ofiar przemocy z udziałem Policji, prokuratury, kuratorów sądowych). Tabela nr 6. Liczba osób, które skorzystały z innych form pomocy ROK liczba osób, którym udzielono pomocy - ogółem pomoc w otrzymaniu mieszkania socjalnego działania terapeutyczne 10 w tym: program ochrony ofiary przemocy program terapeutyczny gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Pod pojęciem programów terapeutycznych jednostki ujęły także inne działania, nie mające charakteru stricte terapeutycznego, jednak w znacznym stopniu przyczyniające się do udzielania wsparcia osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku przemocy. 13

14 Wykres nr 6. Liczba osób, które korzystały z innych form pomocy w gminach - na przestrzeni lat Wykres nr 8. Liczba osób, które korzystały z innych form pomocy w powiatach - na przestrzeni lat

15 4. NIEBIESKIE KARTY Do roku 2010 Niebieska karta dotycząca przemocy w rodzinie - wypełniana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i przekazywana instytucjom działającym na rzecz osób pokrzywdzonych, stanowiła załącznik do wywiadu środowiskowego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) wprowadziło specjalną procedurę interwencji wobec przemocy w rodzinie pod nazwą Niebieskie Karty. Procedura ta określa algorytm postępowania służb od momentu uzyskania informacji o akcie przemocy w rodzinie, poprzez podjęcie określonych działań zaradczych, pomocowych, realizację indywidualnego planu pomocy, aż do zakończenia postępowania. Tabela nr 7. Liczba Niebieskich Kart wypełnionych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 11 ROK liczba wypełnionych NK GMINA w tym liczba przekazanych Niebieskich Kart instytucjom działającym na rzecz osób pokrzywdzonych liczba wypełnionych NK POWIAT w tym liczba przekazanych Niebieskich Kart instytucjom działającym na rzecz osób pokrzywdzonych ! Należy pamiętać, że liczba wypełnionych formularzy Niebieska Karta A nie jest tożsama z liczbą osób uwikłanych w problem przemocy, ani nie oddaje rzeczywistej skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa. 11 Niektóre gminy wskazały NK wypełnione zarówno przez jops, jak i inne instytucje, min. Policję 15

16 Wykres nr 9. Liczba Niebieskich Kart wypełnionych przez gminne jednostki organizacyjne pomocy społecznej Wykres nr 10. Liczba Niebieskich Kart wypełnionych przez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej 16

17 III. FORMY DZIAŁAŃ KIEROWANYCH DO SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE Ze sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika, że gminy i powiaty podejmowały działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, polegające min. na izolowaniu sprawców od ofiar oraz na poddaniu ich pracom społecznie użytecznym. Tabela nr 8. Działania interwencyjne podejmowane w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie ROK działania interwencyjne - ogółem w tym a/ izolowanie sprawców od ofiar w tym eksmisja z lokalu b/ prace społecznie użyteczne wykonywane przez sprawców gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Wykres nr 11. Działania interwencyjne podejmowane w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie 17

18 2. PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowane są w ramach strategii ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań sprawców oraz mających na celu zakończenie przemocy w rodzinie. Realizacja programów jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty, finansowanym ze środków budżetu państwa. Tabela nr 9. Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych w latach powiat/ rok m. Białystok m. Łomża m. Suwałki augustowski białostocki bielski grajewski hajnowski kolneński łomżyński moniecki sejneński siemiatycki sokólski suwalski wysokomazowiecki zambrowski OGÓŁEM

19 Wykres nr 12. Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych w poszczególnych latach Wykres nr 13. Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych w poszczególnych powiatach 19

20 Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych na terenie województwa podlaskiego programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zostały zawarte w raportach z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składanych (od 2011 roku) przez samorządy powiatowe. Raporty dotyczą min. liczby oraz płci osób, które przystąpiły do programu, form i sposobu prowadzonych oddziaływań, celów i efektów prowadzenia programów, sposobu monitorowania efektów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 12 Podmioty prowadzące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne wskazywały na pozytywne efekty oddziaływań skierowanych do sprawców w odniesieniu do relacji rodzinnych oraz społecznych. Z powyższego zestawienia wynika, że liczba powiatów realizujących zadanie w ostatnich dwóch latach (2012 i 2013) znacznie wzrosła (z 7 do 13). Jest to wynik systematycznego monitorowania realizacji tego zadania przez powiaty województwa podlaskiego. 12 Raporty dostępne są na stronie internetowej PUW w Białymstoku: w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej, w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 20

21 IV. FINANSOWANIE Na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przekazano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w następującej wysokości: 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie Dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w KOLNIE , , , , , , ,00 RAZEM ,00 2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach Dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w SUWAŁKACH , , , , ,00 RAZEM ,00 3. Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Realizacja programów korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie , , , , , , ,20 RAZEM ,83 21

22 4. Realizacja zadań własnych samorządu województwa - Dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Realizacja zadań własnych samorządu województwa , , , , , , ,00 RAZEM ,00 22

23 V. PODSUMOWANIE Okres sprawozdawczy określony w niniejszym opracowaniu obejmuje lata Sprawozdanie zostało sporządzona na podstawie danych statystycznych przekazywanych w poszczególnych latach do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku bezpośrednio przez 118 ośrodków pomocy społecznej oraz 17 powiatowych centrów pomocy rodzinie. Analizy dokonywane przez Wydział Polityki Społecznej PUW od 2006 r. na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, a także w skali kraju, pozwalają na bieżącą ocenę kondycji służb działających w omawianym zakresie, określenie potrzeb oraz wskazanie obszarów wymagających wzmocnienia bądź uwagi. Podsumowując informacje zawarte w jednostkowych sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także prowadzone przez służby Wojewody kontrole z zakresu prawidłowości realizacji przez gminy i powiaty zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy wyciągnąć następujące wnioski: 1. Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są sukcesywnie realizowane (wg stanu na koniec grudnia 2013 r. wszystkie jst opracowały i realizują programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, we wszystkich gminach powołano i funkcjonują zespoły interdyscyplinarne, większość powiatów realizuje programy profilaktyczne mające na celu udzielenie specjalistycznej pomocy). 2. Wzrósł poziom wiedzy i świadomości przedstawicieli służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na temat złożoności zjawiska oraz zagrożeń jakie ze sobą niesie, jednakże w dalszym ciągu osoby pracujące z rodzinami widzą potrzebę szkoleń i dalszego rozwoju w tym temacie. 3. Różnorodność podejmowanych przez gminy i powiaty działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym spowodowała większe uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem przemocy, a także wzrost wiedzy na temat instytucji pomocowych oraz proponowanych przez nie form wsparcia. 4. Nastąpił rozwój sieci instytucji wspierających osoby uwikłane w problem przemocy, a także wzrosła liczba profesjonalistów udzielających pomocy szeroka gama prowadzonych oddziaływań pozwala na dostosowanie pomocy adekwatnie do potrzeb osób potrzebujących oraz ułatwiła dostęp do nich. 5. Potrzeba dokonywania przez poszczególne gminy i powiaty systematycznej lokalnej diagnozy zjawiska, monitorowanie podejmowanych działań oraz konieczność sporządzania sprawozdawczości dała możliwość weryfikacji zakładanych celów oraz metod skutecznego ich osiągania adekwatnie do zmieniających się potrzeb i rozmiarów zjawiska. 6. Wzrósł poziom świadomości służb i instytucji na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych. 7. Istnieje konieczność rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. przeciwdziałanie bezrobociu, zapobieganie problemom alkoholowym, wzbogacenie oferty kierowanej do dzieci i młodzieży poszukiwanie aktywnych form spędzania czasu, działania profilaktyczne kierowane do ogółu społeczeństwa itp. 8. Istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy pcpr i ops z sądami, policją, kuratorami oraz innymi służbami i instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do objęcia osób stosujących przemoc wszechstronną pomocą, w szczególności poddania ich oddziaływaniom korekcyjnoedukacyjnym. Nie wszystkie powiaty wypełniają ustawowy obowiązek opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 23

24 w rodzinie, a w konsekwencji zbyt mała liczba osób stosujących przemoc w rodzinie poddawana jest takim oddziaływaniom. 9. Brak organizacji pozarządowych na terenie gmin realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powoływanie do składu ZI podmiotów nie działających w tym zakresie. 10. W wielu gminach i powiatach nadal brakuje placówek, w których osoby doznające przemocy w rodzinie mogłyby uzyskać wszechstronną pomoc. Niejednokrotnie przeszkodą w skorzystaniu z pomocy specjalistycznych placówek jest duża odległość między placówką a miejscem zamieszkania osób chcących skorzystać z pomocy (np. na terenie innego powiatu), brak środków finansowych na dojazd do placówki, brak dogodnych połączeń komunikacyjnych itp. 11. Brak dostatecznej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadań, małe zaangażowanie niektórych instytucji np. ochrony zdrowia, oświaty. 12. Prawidłowa realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga wsparcia budżetów gminnych środkami finansowymi zabezpieczonymi w budżecie państwa. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a przede wszystkim ustawowych uregulowań prawnych w tym zakresie, przyczyniła się do budowania systemowego podejścia do problematyki przemocy w rodzinie. Niemniej, zjawisko przemocy w rodzinie jest wciąż poważnym problemem społecznym, należy zatem kontynuować intensywne działania w zakresie przeciwdziałania temu zagrożeniu, podejmowane zarówno na wszystkich szczeblach administracji publicznej, jak również przez podmioty niepubliczne funkcjonujące w środowiskach lokalnych. 24

Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim

Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Idalia Wyszyńska Białystok, 29 września 2014 r. Realizacja zadań ustawowych gminy (118) 118 gminne programy

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie standardów placówek funkcjonujących na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie

Zalecenia w sprawie standardów placówek funkcjonujących na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie Zalecenia w sprawie standardów placówek funkcjonujących na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w latach

Diagnoza skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w latach Załącznik Nr1 do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 2021 Diagnoza skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w latach 2012-2014 Na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Obowiązek opracowania programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie został określony przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 wrzesnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do sporządzania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wskazówki do sporządzania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wskazówki do sporządzania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Jurgielewicz Wydział Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała Nr Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 20-205 Na podstawie art 2 ust ustawy z

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 utego 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2014 1 I. Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE II PRACE NAD BUDOWANIEM GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPOTKANIE II PRACE NAD BUDOWANIEM GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPOTKANIE II PRACE NAD BUDOWANIEM GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2020 Stalowa Wola 7 grudnia 2016r. AGENDA I. Przedstawienie danych z realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r.

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Powiatowy Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2017 2019 Gryfino 2017 Wprowadzenie Obowiązek opracowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim

Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim MAŁOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE DZIAŁANIE INTERDYSCYPLINARNE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU "PRZECIW PRZEMOCY. BUDOWANIE LOKALNYCH KOALICJI - INTERWENCJE

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2015-2020 za rok 2016 I. WSTĘP. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Sępopol 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. PODSTAWY TEORETYCZNE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 4 1. DEFINICJA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia.. - projekt - Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na rok 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.X Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA

Załącznik do Uchwały Nr.X Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr.X.55.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016 2018 Szudziałowo 2015 Spis treści: Rozdział I. Wiadomości ogólne 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXII/313/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 lutego 2014 r. Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2017 I. Podstawa prawna Programu Zadania w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp KONCEPCJA PROGRAMU I. Wstęp Głównym celem niniejszego Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski. Celem bezpośrednim jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO określone są w ustawie i należą do nich: I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzepin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na a 2016-2020 I. WSTĘP W dniu

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE UDZIELANIE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE UDZIELANIE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE UDZIELANIE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM Raport z wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2015 r. Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE Załącznik do Uchwały Nr XII/150/11 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Obowiązek opracowania programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie został określony przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 r. I. Zagadnienia ogólne. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 ŚREM 2011 SPIS TREŚCI strona I. WPROWADZENIE 3 II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.. z dnia REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego są: ustawa z 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 2021 Białystok 2016 SPIS TREŚCI Wprowadzenie.. 2 Cele i działania.

Bardziej szczegółowo

:.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016

:.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016 :.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1

DIAGNOZA REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Załącznik nr 1 do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 DIAGNOZA REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Punkty konsultacyjne liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności Załącznik do Zarządzenia Nr 1777/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2010 r. Harmonogram działań w roku w ramach Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Dz.U.05.180.1493 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE Za przemoc w rodzinie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminy i powiatu na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na terenie miasta Legionowo na lata 2014-2016 I. Wstęp Gmina Legionowo od kilku lat realizuje zadania wynikające z działań systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY KOŚCIELEC

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY KOŚCIELEC 1 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY KOŚCIELEC LISTOPAD 2010 2 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka,

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA BR.0007.179.2015 2015-113891 UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 Załącznik do Uchwały Nr X/43/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 09 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 WSTĘP

Bardziej szczegółowo