czarno na białym white on black

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "czarno na białym white on black"

Transkrypt

1 Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black

2

3 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej 10 Amica - Sprzedaż 12 Amica - Zespół fabryk 12 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 14 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Bilans 18 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Rachunek zysków i strat 20 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Zestawienie zmian w kapitale własnym 22 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Rachunek przepływów pieniężnych 26 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 28 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Bilans 32 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Rachunek zysków i strat 34 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Zestawienie zmian w kapitale własnym 36 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Pozycje pozabilansowe 38 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Rachunek przepływów pieniężnych 40 Letter by the chairman of the Board to Shareholders 4 Concise Estimation of Standing Joint-Stock Company Amica Wronki S.A. in Composition of the Board of Directors and the Supervisory Board 10 Amica - Sale 12 Amica - Factory Group 12 Annual financial report - Opinion of an Independent Chartered Auditor 15 Annual financial report - Balance 19 Annual financial report - Profit and loss account 21 Annual financial report - Changes in equity 23 Annual financial report - Cash flow account 27 Consolidated annual financial report - Opinion of an Independent Chartered Auditor 29 Consolidated annual financial report - Balance 33 Consolidated annual financial report - Profit and loss account 35 Consolidated annual financial report - Changes in equity 37 Consolidated annual financial report - Non-balance items 39 Consolidated annual financial report - Cash flow account 41 3

4 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Rok 2008 był na pewno rokiem szczególnym, z czego jednak trudno się cieszyć. Wysiłek pierwszych trzech kwartałów, wyniki będące owocem konsekwentnie realizowanej strategii zniweczone zostały przez czwarty kwartał, który upłynął pod znakiem niespotykanych od dawna kłopotów podmiotów sektora finansowego i do dzisiaj nie wiemy, jak wielki jest ich wpływ na gospodarkę realną, na ile są one już za nami i jak długo jeszcze potrwają. Do końca września ubiegłego roku poziom realizacji sprzedaży był zgodny z naszymi oczekiwaniami i kazał przypuszczać, iż wynik osiągnięty na koniec ubiegłego roku będzie najlepszy od kilku lat. Niestety globalne spowolnienie gospodarcze, dramatyczny spadek sprzedaży na rynku wschodnim, silne wahania kursu złotego spowodowały spadek zamówień, - finalnie skutkowały osiągnięciem mało satysfakcjonujących wyników finansowych. Letter by the chairman of the Board to Shareholders 4 / 5 Dear Shareholders, 2008 was certainly a singular year, however, it could hardly be enjoyed. The effort of the first three quarters, the results obtained thanks to a purposeful strategy were thwarted by the fourth quarter, marked by unprecedented troubles of the financial sector entities and till now we cannot define the scope of their influence on real economy, or tell whether they are gone or how long they will last. Until the end of last September the sales realisation reached the forecast level and helped to assume that the profit as at the end of last year would be the best in several years. Unfortunately a global economy slump, drastic fall in sales in the Eastern market, strong fluctuations in zloty exchange rates resulted in a fall in orders and finally in financial results that caused little satisfaction.

5 Dane makroekonomiczne oraz spływające na przestrzeni ostatnich miesięcy 2008 roku prognozy wymusiły na nas podjęcie wielu dodatkowych działań w zakresie dyscypliny kosztowej, w tym niestety także tych najbardziej drastycznych, związanych z redukcją zatrudnienia. Chwilową niepewność, co do jutra mamy już za sobą. Choć nadal nie wiadomo, jak się skończy bieżący rok. Przedkładając niniejsze sprawozdanie pragnę serdecznie podziękować przede wszystkim naszym Klientom i Dostawcom dokonany przez nich wybór przekłada się wymiernie na wyniki Spółki. W imieniu Zarządu Spółki dziękuję również wszystkim pracownikom za wniesione zaangażowanie w budowę naszej pozycji. Przed nami jeszcze wiele ciężkiej pracy, ale wierzę, iż jej efektem będzie utrzymanie przez Amica Wronki S.A. silnej pozycji na rynku producentów sprzętu AGD. Z wyrazami szacunku Jacek Rutkowski The macroeconomic data and the forecasts received within the last months of 2008 forced us to take numerous additional actions to ensure cost discipline, regretfully also those most drastic, related to redundancies. The temporary uncertainty as to the future has passed, although how the year will end is still a puzzle. On presenting you these statements I would like to express my sincere thanks first of all to our customers and suppliers, as their choices are reflected in the Company s results. On behalf of the Company s Board I would also like to express my gratitude to all the employees for their involvement in creating our position. We still have much to do, but I strongly believe it will lead to maintaining by Amica Wronki S.A. its firm standing in the household appliances market. Yours faithfully, Jacek Rutkowski

6 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza Spółki Amica Wronki S.A. mając na uwadze zasady ładu korporacyjnego, a także po zapoznaniu się i analizie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i opinii oraz raportu Biegłych Rewidentów z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 przedstawia poniżej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki. W 2008 roku zachodziły dynamiczne zmiany w otoczeniu Spółki determinując jej działalność zarówno w korzystny, jak i niekorzystny sposób. Po pozytywnych zjawiskach w pierwszych trzech kwartałach tego roku rozpoczął się bowiem kryzys ekonomiczno finansowy, którego nasilenie nastąpiło w czwartym kwartale przede wszystkim na rynkach zagranicznych, ale jego objawy zaczęły się pojawiać także na rynku polskim. W skali całego roku 2008 jako niewątpliwie pozytywną cechę należy uznać istotny wzrost ilościowy i wartościowy popytu na sprzęt AGD w Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim odpowiednio o 12,9% i 10,3%. Spółka nie osiągnęła jednak stosownego przyrostu przychodów, gdyż ich poziom w 2008 roku wyniósł 510 milionów PLN w porównaniu z przychodem w 2007 roku na poziomie 531 Concise Estimation of Standing Joint-Stock Company Amica Wronki S.A. in / 7 Dear Shareholders, Considering the corporate governance principles and after examining and analysing the Board s report on Company s operations in 2008 and the financial statements for the reporting year 2008 as well as the opinion and the report of Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. certified auditors, seated in Poznań, of the examination of the Company s financial statement for the year 2008 the Supervisory Board of Amica Wronki S.A. presents a concise estimation of standing of Amica Wronki S.A. In 2008 dynamic changes occurred in the Company s environment, determining its operations both in a favourable and adverse manner. After positive events in the first three quarters of the year an economic and financial crisis started, which deepened in the fourth quarter first of all in international markets, however, its symptoms started to appear also in Polish market. Overall in 2008 an undoubtedly positive phenomenon should be deemed a significant growth in the quantity and value of demand for household appliances in Poland in comparison with the previous year by 12.9% and 10.3% respectively. However, the Company did not achieve an appropriate income growth, as its level in 2008 was PLN 510 million compared

7 milionów PLN. Spadły udziały rynkowe Spółki (ilościowe) o 0,7% jakkolwiek Amica pozostała nadal wiodącą marką na rynku sprzętu AGD w Polsce. W porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym spadła także wartość eksportu wynosząc na koniec 2008 roku 160 milionów euro (w 2007 r. 171 milionów euro). Główną przyczyną było zmniejszenie sprzedaży na rynkach wschodnich (Rosja) głównie w ostatnich miesiącach 2008 roku na skutek pojawienia się na tych rynkach wyraźnych oznak kryzysu ekonomiczno finansowego (spadek konsumpcji, trudności z kredytowaniem sprzedaży detalicznej i hurtowej, spadek wartości rubla). Nadal w gospodarce polskiej występowały zjawiska wywierające negatywny wpływ na efektywność funkcjonowania i działalności Spółki w postaci utrzymywania się na wysokim poziomie cen surowców, materiałów i półproduktów niezbędnych do procesów produkcyjnych oraz silnych wahań kursu polskiej waluty. Te ostatnie determinowały konieczność prowadzenia polityki zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym powodując ze względu na wycenę transakcji zabezpieczających obniżenie wartości kapitału własnego o ponad 60,5 mln PLN. W powyższych warunkach, mimo niższego przychodu, Spółka osiągnęła w 2008 roku wyższy aniżeli w 2007 roku zysk netto. Poziom zysku netto wyniósł 9,1 mln PLN przewyższając wartość zysku w roku poprzednim o 1,1 mln PLN. Pozostałe kategorie zysku przedstawiane w rachunku zysków i strat także odnotowały wyższe wartości w stosunku do roku poprzedniego. Na uwagę zasługuje istotny, mający miejsce trzeci rok z rzędu, przyrost zysku ze sprzedaży oraz przede wszystkim zysku z działalności operacyjnej. Zysk brutto ze sprzedaży w 2008 roku wyniósł 38,3 mln PLN i był wyższy o 4 mln PLN w porównaniu z jego wartością osiągniętą w 2007 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2008 roku blisko 36 mln PLN i był większy aniżeli jego wartość w 2007 roku o ponad 8 mln PLN. Spółka osiągnęła te wyniki realizując łączne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie niższym w stosunku do wartości w 2007 roku o około 100 mln PLN. W 2008 roku spadł udział eksportu w generowaniu łącznej wartości przychodów wynosząc około 53%, czyli o 2% mniej aniżeli udział wywozu za granicę w 2007 roku. W 2008 roku dalszej poprawie uległy wskaźniki rentowności. Przyczyną są korzystniejsze w porównaniu z rokiem 2007 wyniki finansowe. Poprawa ma miejsce w przypadku wszystkich branych pod uwagę wskaźników, a więc wskaźnika rentowności majątku, wskaźnika rentowności kapitału własnego, rentowności brutto na sprzedaży, rentowności sprzedaży brutto i netto oraz rentowności operacyjnej. Ich poziom wykazuje stałą tendencję rosnącą od 2005 roku. Niekorzystnym zjawiskiem jest utrzymywanie się wartości wskaźników płynności ogólnej oraz wskaźnika szybkiej płynności poniżej poziomów uznawanych za po- to income for 2007 at PLN 531 million. The Company s market share (in terms of quantity) fell by 0.7%, although Amica continued to be a leading brand in Polish market of household appliances. In comparison with the previous year also the value of export sales fell, reaching at the end of 2008 EUR 160 million (in 2007: EUR 171 million). The main reason was decreased sales in Eastern markets (Russia) mainly in the last months of 2008 as a result of visible symptoms of economic and financial crisis in those markets (fall in consumption, problems with crediting retail sale and wholesale, fall in the rouble value). Polish economy still showed phenomena negatively influencing the effectiveness of the Company s operations, namely high prices of raw materials, goods and semi-finished goods necessary for production processes and strong fluctuations in exchange rates for PLN. The exchange rates resulted in the necessity of a hedging policy against foreign exchange risk, which in turn, due to a valuation of hedging transactions, led to a decrease in the Company s share capital by over PLN 60.5m. In the conditions as described above, in spite of a lower income, in 2008 the Company reported net profit higher than in The net profit was PLN 9.1m and higher by PLN 1.1 than the one from the previous year. Other profit categories reported in the profit and loss statement were also higher than

8 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku żądane, jakkolwiek ich wysokość w 2008 roku uległa w porównaniu z rokiem 2007 nieznacznej poprawie. Pogorszeniu uległy wskaźniki finansowania działalności w tym wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Pojawiające się w 2008 roku zagrożenia zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, które rzutowały na możliwości realizacji wyznaczonych celów strategicznych i planowanych wyników finansowych, mogą potencjalnie niekorzystnie wpływać na działalność Spółki także w bieżącym roku. Spośród czynników zewnętrznych należy wymienić przede wszystkim silne wahania kursu polskiej waluty oraz utrzymujące się wciąż na wysokim poziomie światowe ceny surowców i materiałów zużywanych w procesie produkcyjnym. Wśród przesłanek o charakterze wewnętrznym należy zwrócić uwagę na ciągle niesatysfakcjonujące Spółkę wysokości udziałów rynkowych w dwóch jej segmentach produkcji, tj. w pralnictwie oraz chłodnictwie. Rada Nadzorcza w trakcie swojej całorocznej pracy zajmowała się wszystkimi istotnymi aspektami działalności i funkcjonowania Spółki, w tym również obszarami i postaciami ryzyka mającymi zarówno charakter wewnętrzny, jak i zewnętrzny. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki dokonywał w sposób właściwy systematycznych analiz i przeglądów poszczególnych obszarów ryzyka, wykorzystywał analizy pionu controllingu oraz podejmował stosowne decyzje. Concise Estimation of Standing Joint-Stock Company Amica Wronki S.A. in 2008 in the previous year. It is worth noting a significant, reported for the third year running, growth in profit on sales and first of all profit on operations. Gross profit on sales in 2008 was PLN 38.3m and was higher by PLN 4m when compared with the value for Profit on operations in 2008 was almost PLN36 m and was higher t han the one reported for 2007 by over PLN 8m. The Company achieved such results by executing total net income on sale of merchandise, goods and materials at a value lower than in 2007 by about PLN 100m. In 2008 the share of export sales in total income dropped and was about 53%, i.e. by 2% less than the export in In 2008 financial indices continued to improve. This resulted from better financial results when compared with The improvement occurred in all the indices taken into account, namely return on total assets, return on equity, gross profit margin, return on sales and operating profit margin. They had showed a constant growing trend since An unfavourable phenomenon is the value of general liquidity and liquidity quick ratio remaining below the levels deemed desirable, however, their values in 2008 slightly improved in comparison with The gearing ratios, including the general debt ratio and the debt-equity ratio, worsened. The threats occurring in 2008, both of internal and external character, which influenced the possibility to reach strategic targets and planned financial results may have a negative impact on the Company s operations also this year. External factors mainly include strong fluctuations of exchange rate for zloty and still high world s prices for raw materials and materials used in the production process. Internal factors include first of all still unsatisfactory market share in the Company s two production segments, i.e. in washing and refrigerating. The Supervisory Board in its daily tasks during the year dealt with all the vital aspects of the Company s operations and functioning, including areas and forms of risk both internal and external. In 8 / 9

9 W bieżącej działalności Spółki w 2008 roku oraz w realizacji przyjętych celów strategicznych można dostrzec cechy i zjawiska, które powtarzają się w dłuższym ciągu czasowym występując nie tylko w poprzednim 2007 roku, ale także wcześniej, nabierając tym samym charakteru długookresowej tendencji i stanowiąc optymistyczny sygnał dla ich możliwej powtarzalności również w 2009 roku: Mimo istotnych trudności wywołanych przez światowy kryzys ekonomiczno finansowy, występujących zwłaszcza na rynkach wschodnich (Rosja), ma miejsce utrzymywanie się na wysokim poziomie wartości eksportu i jego udziału w generowaniu przychodów Spółki. Tendencja ta wskazuje na utrzymywanie wysokiej międzynarodowej konkurencyjności wyrobów Spółki; Skuteczne i zdyscyplinowane zarządzanie finansami Spółki pozwalające na bezpieczne i stabilne jej funkcjonowanie, w tym także konsekwentne stosowanie polityki zabezpieczeń przed różnymi formami ryzyk; Wprowadzenie do oferty oraz systematyczne poszerzanie asortymentu małego sprzętu AGD, którego zbyt zapewnia wysoką rentowność; Konsekwentnie i systematycznie wdrażane w Spółce programy oszczędnościowe mające na celu obniżanie kosztów działalności, a szczególnie kosztów produkcji poprzez zmniejszanie kosztów materiałowych; Prowadzenie proinnowacyjnej polityki produktowej oraz systematyczne wprowadzanie nowych produktów w poszczególnych segmentach rynku AGD; Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadr sprzyjające podnoszeniu efektywności i wydajności pracy w Spółce. Wymienione cechy stanowiące przejaw konsekwentnej bieżącej i strategicznej działalności Spółki, tworzą podstawy dla jej dalszego stabilnego rozwoju. Wronki, Za Radę Nadzorczą AMICA WRONKI S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Rynarzewski the Supervisory Board s opinion the Company s Board of Directors performed in a proper manner regular analyses and reviews of particular risk areas, used the controlling department s analyses and took relevant decisions. The features and phenomena seen the Company s day-to-day operations in 2008 and the execution of its strategic aims have been noted for a period of time, not only in 2007, but also earlier, thus showing a longterm trend and providing an optimistic signal for their possible repeatability also in 2009: Company s income. The trend indicates that the Company s products are still highly competitive in international markets; Effective and disciplined management of the Company s finances that enables it to function safely and steadily, also consistent implementation of hedging policy; Launching into the offer and systematic expanding of offer of small household appliances, whose sales ensure high profitability; A pro-innovative product policy and systematic launching new products in household market segments; Systematic improvement of staff s qualifications that helps to improve the Company s effectiveness and efficiency. The above features showing consistency in current and strategic operations of the Company constitute foundations for its further steady development. Wronki, for the Supervisory Board AMICA WRONKI S.A. Chairman of the Supervisory Board Tomasz Rynarzewski In spite of significant troubles caused by the global economic and financial crisis mainly in eastern markets (Russia), export value remains high, and so does its share in the Saving programmes consistently and systematically implemented by the Company in order to lower costs of operations, particularly production costs through lowering the costs of material;

10 Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej I. Zarząd. Na dzień 31 grudnia 2008 roku */**/*** funkcję Członków Zarządu Spółki pełnili: Pan Jacek Rutkowski, jako Prezes Zarządu, Pan Andrzej Kadziński, jako Wiceprezes Zarządu oraz Pan Wojciech Kocikowski, jako Członek Zarządu (powołany w skład Zarządu w dniu 18 września 2008 roku). Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu; Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki. * W dniu 28 maja 2008 roku Pan Bogdan Gleinert złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację z funkcji Członka Zarządu. ** W dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Rogóża. *** W dniu 31 lipca 2008 roku Pan Michał Nawrocki złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację z funkcji Członka Zarządu. II. Rada Nadzorcza Na dzień 31 grudnia 2008 roku */** funkcje Członków Rady Nadzorczej pełnili: Pan Tomasz Rynarzewski, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie: Pani Bogna Sikorska, Pan Wojciech Antkowiak (powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2008 roku), Pan Jarosław Obara, Pan Piotr Sawala (powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2008 roku). * Z dniem 30 czerwca 2008 roku Pan Maciej Wandzel złożył rezygnację z udziału w pracach Rady Nadzorczej. ** W dniu 18 września 2008 roku Pan Michał Gałecki złożył rezygnacją z udziału w pracach Rady Nadzorczej Composition of the Board of Directors and the Supervisory Board I. The Board of Directors As at 31 December 2008 */**/*** the Board of Directors included: Mr Jacek Rutkowski, chairman, Mr Andrzej Kadziński, deputy chairman and Mr Wojciech Kocikowski, Board member (appointed on 18 September 2008). The principles of operation of the Board are defined in the commercial companies code, the Company s Articles and the Board s regulations; the Company s Articles and the Board s regulations are available at the Company s website. * On 28 May 2008 Mr Bogdan Gleinert filed his resignation from the position of a Board member with the chairman of the Supervisory Board. ** On 30 June 2008 an Ordinary General Meeting dismissed Mr Zbigniew Rogóż from the Company s Board. *** On 31 July 2008 Mr Michał Nawrocki filed his resignation from the position of a Board member with the chairman of the Supervisory Board. II. Supervisory Board As at 31 December 2008 */** the members of the Supervisory Board were: Mr Tomasz Rynarzewski, chairman of the Supervisory Board and members: Ms Bogna Sikorska, Mr Wojciech Antkowiak (appointed member of the Supervisory Board on 30 June 2008), Mr Jarosław Obara, Mr Piotr Sawala (appointed member of the Supervisory Board on 18 September 2008). * On 30 June 2008 Mr Maciej Wandzel filed his resignation from the Supervisory Board. ** On 18 September 2008 Mr Michał Gałecki filed his resignation from the Supervisory Board 10 / 11

11 Znaczne pakiety Akcji Na dzień 31 grudnia 2008 roku próg, (co najmniej) 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Amica Wronki S.A. posiadały następujące podmioty: Właściciel akcji Holding Wronki S.A. Sidegrove Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji Ilość akcji akcji serii A oraz serii B akcje serii A (zwykłe) Wartość nominalna akcji % objętego kapitału Wartość objętego kapitału (w zł) Ilość głosów na WZA % głosów na WZA 2 zł 36, ,23 2 zł 8, ,23 Kryterium Znaczne pakiety akcji przyjęte zostało w oparciu o treść art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Significant share portfolios As at 31 December 2008 the threshold of (at least) 5% of the total number of votes at the general meeting of Amica Wronki S.A. were held by the following entities: Shareholder Holding Wronki S.A. Sidegrove Holdings Ltd. seated at Nikosia Number of shares 3,189,749 series A an series B shares 725,441 series A shares (ordinary) Nominal value of shares %of capital taken up Value of the capital taken up (in PLN) Number of votes at GM % votes at GM PLN 2 36, ,23 PLN 2 8, ,23 The criterion of significant share portfolios was adopted pursuant to the provisions of art. 69 of the act of 29 July 2005 on public tenders and conditions of launching financial instruments into organized market and public companies.

12 Amica - Sprzedaż Amica - Zespół fabryk Podsumowując rok 2008 należy zwrócić uwagę iż był dla rynku dużego sprzętu AGD najlepszym rokiem w historii, wzrost wartościowy w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł aż 10,3%, co pozwoliło osiągnąć wartość ponad mln PLN* sprzedaży. Wzrost ilościowy był równie imponujący i wyniósł 12,9%. W 2008 roku, jednym, z najszybciej przyrastających segmentów był sprzęt grzejny 17,7% wartościowo i 18,4% ilościowo, mimo tak wysokiego wzrostu Amica zwiększyła swoje udziały do poziomu 29,9% w całym 2008 roku, jeszcze bardziej zwiększając swoją przewagę nad konkurentami w tym segmencie rynku. Podobnie w segmencie okapów, gdzie rynek przyrósł ilościowo o 22,0% udział Amiki zwiększył się do 38,4% stając się nie kwestionowanym liderem w tej linii produktowej (udziały najbliższego konkurenta są niższe o 15,7%) Wzrostom udziałów w powyższych grupach towarowych towarzyszyła słabsza sprzedaż wyrobów chłodnictwa i pralnictwa, która to spowodowała nieznaczny spadek udziałów rynkowych Amiki o 0,7% w stosunku do 2007 roku i pozostały na poziomie 16,2% (według GFK Polonia). W roku 2008 zespół fabryk skoncentrowany był na realizacji trzech podstawowych zadań: 1. Podniesieniu zdolności produkcyjnych Fabryki Kuchni: Sprzedaż sprzętu grzejnego, a w konsekwencji produkcja, w 2008 roku po raz kolejny była najwyższa w historii osiągając poziom niemal 860 tys sztuk. Wymagana dzienna ilość produkcji wzrosła do 3500 sztuk, a jeszcze w 2006 roku wynosiła ona jedynie 2700 sztuk, co oznacza wzrost o 30% w okresie ostatnich 2 lat. Zadanie to zostało wykonane poprzez działania inwestycyjne, które skupione były na eliminacji wąskich gardeł na poszczególnych etapach produkcji, jak również stałego doskonalenia systemu organizacji pracy w fabryce. 2. Wzroście produktywności i obniżeniu kosztów produkcji: Zmiany zachodzące na rynku pracy oraz oczekiwania klientów wymagają stałego wzrostu produktywności fabryk. Dzięki wprowadzonym Amica - Sale Amica - Factory Group When summarising 2008, it should be noted that this was the best year in history for the large home appliance market. The increase in comparison with the previous year amounted to as much as 10.3%, which enabled the achievement of a sales value of over 5,000 m PLN*. The quantitative growth was also impressive, standing at 12.9%. One of the fastest growing sectors in 2008 was heating appliances % by value and 18.4% by quantity, and despite this high growth Amica increased its market share to 29.9% for the whole of 2008, improving still further its advantage over its competitors in this market sector. Similarly, in the cooker hood sector, where the market increased quantitatively by 22.0%, Amica s share rose to 38.4% making it the undisputed leader for this product line (the nearest competitor s share is 15.7% less) The increases in market shares of the aforementioned product groups was accompanied by weaker sales of cooling and washing appliances, which resulted in a minor fall in Amica s market share of 0.7% compared to 2007, remaining at a level of 6.2% (according to GFK Polonia). In 2008, the group of factories concentrated on the realisation of three basic tasks: 1. Increasing the production capabilities of the Cooker Factory: In 2008 sales of heating appliances, and consequently their production, were once again the highest ever, reaching a level of almost 860,000. The required daily production rose to 3500 items, while in 2006 this was still only a 30% increase over the last 2 years. This task was carried out by investment activity concentrating on the elimination of bottlenecks at individual stages of the production process, as well as constant improvement of the factory s work organisation system. 2. An increase in productivity and lowering of production costs: Changes taking place on the labour market and customer expectations demand a constant increase in the factories productivity. The changes made to work organisation, optimisation of the scope and time of individual operations and achievement of synergy 12 / 13

13 zmianom organizacji pracy, optymalizacji zakresu i czasu poszczególnych operacji oraz uzyskaniu synergii poprzez połączenie fabryk pralek i armatury, wzrost produktywności dla poszczególnych fabryk wyniósł od 3 do 5%. Jednocześnie kontynuowane były projekty, których celem było obniżenie kosztów produkcji poprzez działania technologiczne, rozwojowe oraz negocjacyjne. 3. Wzroście zaangażowania pracowników: Sukces prowadzonych działań usprawniających w znaczącym stopniu zależy od poziomu zaangażowania każdego z pracowników. Zarząd firmy dostrzegając jak istotne i strategiczne jest to dla stałego umacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zatwierdził uruchomienie programu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez udział w warsztatach KAIZEN. Od uruchomienia programu w czerwcu 2008 roku zorganizowaliśmy ponad 300 takich warsztatów, w których wzięło udział niemal 1200 pracowników. Warsztaty dotyczą aspektów ergonomii i bezpieczeństwa pracy, podniesienia jakości wyrobów oraz obniżenia kosztów produkcji, a aktywny w nich udział ma bezpośredni wpływ na ocenę i wynagrodzenia pracowników. Ponadto w 2008 roku rozpoczęliśmy wdrażanie jednolitego systemu zarządzania zapasami w całej grupie Amica opartego na technice VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę). Celem jest z jednej strony obniżenie kosztów utrzymania zapasów, a z drugiej podniesienie poziomu obsługi klientów. Zakończenie tego projektu dla wszystkich spółek grupy planowane jest na rok by merging the washing machine and fittings factories have led to an increase in productivity for individual factories of 3 to 5%. At the same time, projects were continued which aimed to lower production costs by means of technological, negotiation and developmental actions 3. Improvement in employee commitment: The success of the efficiency-improving actions is dependent to a large degree on the level of commitment of each of the employees. The company s management, realising how fundamental and strategic this is for sustained strengthening of the company s competitive position, has confirmed the implementation of a scheme of continuous improvement in employees qualifications through participation in KAIZEN workshops. Since the scheme began in June 2008, we have organised over 300 such workshops, in which nearly 1,200 employees have taken part. The workshops concern aspects of ergonomics and workplace safety, product quality improvement and lowering of production costs, and active participation in them has a direct effect on employees assessment and salaries. In addition, in 2008 we began to implement a uniform inventory management system for the entire Amica group, based on the VMI (Vendor Managed Inventory) method. The aim is to lower the costs of inventory management on the one hand, and on the other to improve the level of customer service. The planned finishing date of this project for all the group s companies is 2009.

14 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, Poznań, Polska Tel: +48 (61) ,Fax +48 (61) Dla Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Amica Wronki Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie tysięcy złotych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę tysięcy złotych, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę tysięcy złotych, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, zgodnego z przyjętą polityką rachunkowości, odpowiada Zarząd Spółki. Obowiązki z tym związane obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych, dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowości oraz dokonywanie, uzasadnionych w danych okolicznościach, szacunków księgowych. Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii, na podstawie badania, czy sprawozdanie to jest prawidłowe, to znaczy zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości, czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki oraz czy zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) (Ustawa), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie polegało na sprawdzeniu w dużym stopniu w sposób wyrywkowy - dokumentów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało też ocenę zastosowanych przez Zarząd Spółki zasad (polityki) rachunkowości, znaczących szacunków przeprowadzonych przez Zarząd Spółki, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. 4. Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2007 roku, zbadaliśmy w roku ubiegłym. Wydaliśmy o tym sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeżeniem dotyczącym braku możliwości potwierdzenia przez nas należności z tytułu dostaw i usług w wysokości tysięcy złotych od dłużnika będącego w postępowaniu upadłościowym, względem którego Spółka posiada szereg zabezpieczeń. W roku 2008 należności z tytułu dostaw i usług od dłużnika będącego w postępowaniu upadłościowym zostały spłacone w kwocie tysiące złotych. Na część należności z tytułu dostaw i usług w kwocie tysiące złotych Spółka utworzyła odpis aktualizujący. Równocześnie spółka ujęła należność w kwocie tysięcy zł i wykazała w tej samej wysokości (tj tysięcy zł) w pozostałych przychodach operacyjnych wierzytelność z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego na zabezpieczenie spłaty wierzytelności upadłego dłużnika. Spółka posiada prawomocny nakaz zapłaty dotyczący poręczenia wekslowego. W nocie 12 dodatkowych informacji i objaśnień Spółka poinformowała o posiadanych zabezpieczeniach wierzytelności z tytułu poręczenia wekslowego. Ze względu na skomplikowaną i nie zakończoną procedurę egzekucji zabezpieczeń nie możemy potwierdzić ich skuteczności, a w związku z tym nie możemy stwierdzić, jaka wartość należności z tytułu poręczenia wekslowego wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki, a nie objęta odpisem aktualizującym przedstawia ich wartość możliwą do uzyskania. 14 / 15

15 Annual financial report - Opinion of an Independent Chartered Auditor Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, Poznań, Poland Tel: +48(61) , Fax +48(61) For Shareholders of Amica Wronki S. A. 1. We have conducted an audit of the withheld financial report of Amica Wronki S. A. (Company) with registered office in Wronki, at ul. Mickiewicza 52, including: balance sheet drawn up as of 31st December 2008, which at the assets and liabilities side shows the amount of 922,263 thousand PLN, profit and loss account for financial year from 1st January 2008 to 31st December 2008, indicating net profit of 9,131 thousand PLN, statement of changes in equity, indicating a reduction in equity in the period from the 1st of January 2008 to 31st of December 2008 by 60,516 thousand PLN, cash flow account indicating an increase in cash at bank in the period from 1st January 2008 to 31st December 2008 of 32,580 thousand PLN, additional information concerning the adopted accounting policy and other clarifications. 2. For the drawing up and the reliable presentation of the financial report, according to the adopted accounting policy, the Company s Management Board is responsible. Associated obligations include the design, implementation, and assurance of internal supervision associated with the drawing up and reliable presentation of the financial reports, selection and application of the appropriate accounting policy and the making, justified in given circumstances, of accounting evaluations. Our task was the audit of the attached financial report and the giving of an opinion, on the basis of the audit, whether the report is correct, meets the requirements of the accounting principles (policy) and presents reliably and clearly all the relevant information for an assessment of the material and financial situation and also the financial result of the Company drawn up based on correctly maintained accounting books. 3. The examination of the financial report was conducted according to the provisions: Regulations of chapter 7 of the Accounting Act dated 29 September 1994 (uniform text: Journal of Laws No 76/2002, item 694 as amended) ( Act ), performance standards of the profession of chartered auditor issued by the National Council of Chartered Auditors in Poland, We planned and conducted the examination in such a manner, in order to obtain sufficient certainty that the audited financial report does not contain significant irregularities. Examination consisted of the checking - to a great degree at random - the documents and accounting book entries confirming the sums and information contained in the audited financial report. The examination also included an assessment of the accounting principles (policies) applied by Company s Management Board, as also evaluation of the general presentation of the financial report. We consider that the examination conducted by us has provided sufficient basis for the expression of opinion on the financial report. 4. The Company s financial report for the previous financial year, ending on the 31st December 2007, was examined by us during the previous year. We gave opinion of this financial report with a reservation. The reservation concerns our inability to confirm the receivables arising from deliveries and services to the Company to the sum of 34,293 thousand PLN from a debtor for which the Company possesses a range of sureties. In 2008, the receivables from a debtor being in bankruptcy proceedings arising from deliveries and services were paid in the amount of 6,168 thousand PLN. For some proportion of receivables from deliveries and services to the sum of thousands PLN the parent company created an adjustment write-down. Equally the Company presented its receivables to the sum of 26,494 thousands PLN, which are recognised in the same amount (i.e. 26,494 thousands PLN) in other operating income due to aval granted to secure the payment of receivables from the bankrupt debtor. The Company has a legally binding repayment order associated with the aval. In note 12 of the additional explanatory information, the Company provided information concerning payment securities held due to aval. With regard to complicated and incomplete execution procedure, we may not confirm the effectiveness of the sureties, and in connection with this we are unable to confirm that the value of the receivable associated with aval shown in the financial report of the Parent Company and not included in a revaluation writedown represents their obtainable value. 5. In our opinion, except the reservation referred to in item 4, the examined financial report including the numerical information and verbal clarifications: presents reliably and clearly all information relevant to the evaluation of the Company s assets and financial situation for the day of the 31 December 2008, as also its financial result for the financial year from January 1, 2008 to December 31, 2008,

16 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 5. Naszym zdaniem, z wyjątkiem zastrzeżenia, o którym mowa w punkcie 4, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 6. Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na poniższą kwestię: 7. Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Naszym zdaniem, sprawozdanie to spełnia istotne wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Elżbieta Grześkowiak Biegły Rewident Nr 5014/2578 a. W nocie 2.2 informacji dodatkowych Zarząd Spółki przedstawił wpływ korekty hiperinflacyjnej dotyczącej kapitałów własnych, przeprowadzonej zgodnie z wymogami MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji na strukturę kapitałów własnych i poinformował o przyczynach nie wprowadzenia tej korekty hiperinflacyjnej do załączonego sprawozdania finansowego. Powyższe przeliczenie ma wpływ na strukturę kapitału własnego, nie zmienia jednak jego wartości globalnie. Przemysław Kędzia Biegły Rewident Członek Zarządu Nr 5014/2578 Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., Poznań, pl. Wiosny Ludów 2, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 Biegły Rewident nr 9527/7103 Poznań, 20 kwietnia / 17

17 Annual financial report - Opinion of an Independent Chartered Auditor was drawn up, in all relevant aspects properly, it is according to the accounting principles (policy), arising from the International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) and the associated interpretations announced in the form of ordinances of the European Commission, and in the extent not regulated by these Standards - conforms to the requirements of the Accounting Act and the executive regulations issued on its basis, based on correctly maintained accounting books, is in accord with the legal regulations and Company Statute affecting the content of the financial report. 6. Not making further reservations concerning the propriety and reliability of the exam and the financial report, we draw attention to the questions below: a. The Management Board in additional note no. 2.2 to the financial report presented the effect of the hyperinflation adjustment on the equity structure, conducted according to the requirements of IAS 29 Financial reporting in hyperinflation conditions and stated the reasons for not applying the hyperinflation adjustment to the attached consolidated financial report. The above adjustment has an affect on the equity structure, however it does not change its combined value. 7. We acquainted ourselves with the report drawn up by the Management Board on the Company s activity for the period from the 1st of January 2008 to 31st of December It is our opinion that the report meets the material requirements of Article 49 paragraph 2 of the Accounting Act and of the Ordinance of the Ministry of Finance of October 19th 2009 regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the laws of a state which is not an EU member state Contained in this report of activities the sums and information originating from the financial report examined by us correspond to this report. Elżbieta Grześkowiak Chartered auditor No. 5014/2578 Przemysław Kędzia Member of the Management Board Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., Poznań, pl. Wiosny Ludów 2, entity authorised to audit financial reports, entered on the list of entities authorised to audit under the number 238 Chartered auditor No 9527/7103 Poznań, 20 April 2009

18 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Bilans AKTYWA BILANS stan na w tys. zł stan na I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3.1 Od jednostek powiązanych 3.2 Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Inwestycje w nieruchomości Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Udzielone pożyczki Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA Razem PASYWA BILANS stan na w tys. zł stan na I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 1.2 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 1.6 Zysk (strata) z lat ubiegłych 1.7 Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe III Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 33,26 40,01 Liczba akcji (w szt.) po uwzględnieniu akcji własnych Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 37,13 43,63 18 / 19

19 Annual financial report - Balance BALANCE thousands PLN Situation as of Situation as of ASSETS I. Fixed assets Intangible assets, including: goodwill 2. Tangible fixed assets Long-term receivables 3.1 From subsidiaries and affiliates 3.2 From other entities 4. Long-term investments Investments in real property Financial assets available for sale a) in subsidiaries and affiliates, including shares in subsidiaries and affiliates consolidated by property law method b) in other entities Granted loans Other long-term investments Long-term deferred charges and accruals Assets from deferred taxes Other deferred charges and accruals II Current assets Inventory Short-term receivables From subsidiaries and affiliates From other entities Short-term investments Short-term financial assets a) in subsidiaries and affiliates b) in other entities c) cash and other cash assets Other short-term investments 4. Short-term deferred charges and accruals III Long-term assets classified as items for sale Total assets BALANCE thousands PLN Situation as of Situation as of LIABILITIES I. Equity capital Share capital Called up share capital (negative value) 1.2 Own shares (negative value) Reserve capital Revaluation reserve capital Other reserve capital 1.6 Profit (loss) of previous years 1.7 Net profit (loss) Write-offs on profit during the financial year (negative value) II Liabilities and reserves Reserves for liabilities Reserves for deferred income tax Retirement benefits reserves a) long-term b) short-term 1.3 Other securities a) long-term b) short-term Long term liabilities To subsidiaries and affiliates 2.2 To others Short term liabilities To subsidiaries and affiliates To others Accruals and deferred income long-term short-term III Liabilities associated with long-term assets classified as items for sale Total liabilities Book value Number of shares 8, , Book value per share (PLN) Number of shares after consideration of own shares 7, , Diluted book value per share (PLN)

20 Jednostkowe sprawozdanie finansowe - Rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Okres od do w tys. zł Okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Okres od do w tys. zł Okres od do X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XIV. Zysk netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 1,0 20 / 21

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 03 from 0.0.03 to 3..03 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 0 from 0.0.0 to 3..0 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans / Balans

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo