INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) , tel/fax (0-87) DZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA Komunikat 4/2008 Badania hałasu drogowego w Sztabinie w 2007 r. Opracowanie: Grzegorz Ulikowski Pomoc techniczna: Elżbieta Kamińska, Wojciech Pietkiewicz, Jacek Krynicki, Jacek Zapolski Kierownik Działu Monitoringu: Alfred Dorochowicz Suwałki, 2008

2 Spis treści WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 1. Cel i przedmiot opracowania Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego Metodyka pomiarów i obliczeń Charakterystyka punktów pomiarowych Wyniki pomiarów i obliczeń Analiza wyników Podsumowanie

3 1. Cel i przedmiot opracowania Badania hałasu drogowego w miejscowości Sztabin w 2007 r. przeprowadzono w ramach realizacji Programu Monitoringu Środowiska w województwie podlaskim w latach oraz planu pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku w 2007 r. Celem podstawowym było określenie, na podstawie pomiarów, uciążliwości akustycznej drogi krajowej nr 8 na przylegające doń tereny zabudowy mieszkaniowej. Pomiary hałasu komunikacyjnego w takim zakresie były prowadzone na terenie Sztabina po raz pierwszy. 2. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. ( Dz. U. Nr 120 poz.826). Dla wszystkich źródeł hałasu z wyłączeniem statków powietrznych, wielkością podlegającą ocenie jest równoważny poziom dźwięku w db, określany w przypadku dróg lub linii kolejowych przedziałem czasu odniesienia równym 16 godzinom dnia i 8 godzinom nocy, natomiast dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu przyjęte przedziały odniesienia to 8 najniekorzystniejszych godzin dnia, kolejno po sobie następujących (pora dnia) i 1 najniekorzystniejsza godzina nocy (pora nocy). Poziom równoważny dźwięku jest wartością poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie. Szczegółowy wykaz przyjętych kryteriów poprawności klimatu akustycznego w środowisku zewnętrznym przedstawia tabela 1. Tabela 1: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L Aeq D, L Aeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby oraz L DWN, L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, w odniesieniu do wszystkich dób i nocy w roku Dopuszczalny poziom hałasu w db/ Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku Lp. Przeznaczenie terenu drogi lub linie kolejowe pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu L Aeq D /L DWN L Aeq N /L N L Aeq D /L DWN L Aeq N /L N a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem 50/50 45/45 45/45 40/40 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 55/55 50/50 50/50 40/40 60/60 50/50 55/55 45/45 65/65 55/55 55/55 45/45 3

4 2.1. Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz.81) określił wartości progowe hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu je przekracza, do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Zgodnie z art. 118 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, dla którego przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności. Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587). Brak nowego aktu prawnego w tej sprawie spowodował, iż na potrzeby niniejszego opracowania przytoczono stare wartości progowe poziomów hałasu. Opis tabeli 2 jest taki sam jak dla tabeli 1. Tabela 2: Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku Lp. Przeznaczenie terenu Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym poziomem dźwięku A w db pozostałe obiekty drogi lub linie kolejowe i grupy źródeł hałasu pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy 1 Obszary A ochrony uzdrowiskowej Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem ) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej Tereny zabudowy mieszkaniowej Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego W związku ze stwierdzoną znaczną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych, Państwowy Zakład Higieny opracował na podstawie badań ankietowych skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych hałasów komunikacyjnych. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasu drogowego zależy od wartości poziomu równoważnego L Aeq następująco: mała uciążliwość L Aeq < 52 db, średnia uciążliwość 52 L Aeq 62 db, duża uciążliwość 63 L Aeq 70 db, bardzo duża uciążliwość L Aeq > 70 db. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wskazane jest dla zabudowy mieszkaniowej dążenie do ograniczenia równoważnego poziomu dźwięku A na zewnątrz budynku do wartości 55 db w dzień i 45 db w nocy, co umożliwia utrzymanie właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach przy uchylonych lub okresowo otwieranych oknach. Z drugiej strony, zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami WHO, dotyczącymi dokuczliwości, zakłóceń snu i zakłóceń rozmów, należy uznać, że przekroczenie granicy poziomów hałasu na zewnątrz budynku równej 70 db w porze dziennej i 60 db w porze nocnej, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. 4

5 3. Metodyka pomiarów i obliczeń Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 poz.308). Załącznik nr 2 zawiera referencyjną metodykę wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń na terenach portów oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych. Ww. Rozporządzenie obowiązywało do i zostało uchylone nowym Rozporządzeniem MŚ z dnia 2 października 2007 (Dz. U. Nr 192 poz.1392). Dla pory dziennej (6:00-22:00) wyznaczono równoważny poziom hałasu drogowego na podstawie pomiarów w reprezentatywnych okresach badań punkt IV Załącznika nr 2 metoda bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzystaniem próbkowania. Badania te polegały na: wyznaczeniu 1- godzinnych reprezentatywnych okresów badań; wykonaniu 10-minutowych pomiarów poziomu równoważnego dźwięku w każdym okresie badań (w ilości od 3 minimalnie do 6 maksymalnie pomiarów jednostkowych); wyznaczeniu równoważnego poziomu dźwięku w punkcie pomiarowym zgodnie ze wzorem: n 1 0.1L L = Aeq Aeq 10 log t k 10 T k = 1 gdzie: n liczba reprezentatywnych okresów pomiarowych, L Aeq poziom emisji hałasu podczas k-tego okresu pomiarowego w db, T k długość k-tego okresu pomiarowego w godzinach, T czas odniesienia w godzinach. Dla pory nocnej (22:00-6:00) wyznaczono równoważny poziom hałasu drogowego na podstawie terenowych pomiarów poziomów ekspozycyjnych dźwięku punkt III. Załącznika nr 2 - metoda pośrednia - metoda pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych. Badania te polegały na: terenowych pomiarach ekspozycyjnych poziomów dźwięku, wyznaczeniu równoważnego poziomu dźwięku na podstawie zmierzonych poziomów ekspozycyjnych. Ekspozycyjne poziomy dźwięku mierzone są dla pojedynczych zdarzeń akustycznych. Pojedyncze zdarzenia akustyczne łączy się w klasy. Dla każdej klasy wyznaczana jest wartość średnia oraz odchylenie standardowe. W pomiarach hałasu w Sztabinie wydzielono 4 klasy: Lp pojazdy lekkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej, Ll pojazdy lekkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej, Cp pojazdy ciężkie poruszające po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej, Cl - pojazdy ciężkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej. Czas pomiaru poziomu L AE dla każdego pojedynczego zdarzenia akustycznego nie może być mniejszy niż akustyczny czas trwania zjawiska. W praktyce czas ten wahał się od 5 s do 12 s. Dla każdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych obliczono średnią wartość poziomu ekspozycyjnego według wzoru: n 1 0.1* L L = AEki AEk 10 log 10 n i= 1 w którym: n liczebność klasy, L Aek - średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w db, L Aeki zmierzona wartość poziomu ekspozycyjnego zakwalifikowanego do k-tej klasy. 5

6 Wynikową wartość równoważnego poziomu dźwięku określono z zależności: m L AEk LAeq = 10 log N k 10 T k = 1 gdzie: T czas odniesienia w sekundach, N k - liczba pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej klasy zaobserwowana w czasie odniesienia T, L Aek średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w db, m liczba klas pojedynczych zdarzeń akustycznych. Na potrzeby niniejszego opracowania wyznaczono dla każdego punktu poziom dziennowieczorno-nocny L DWN. Przyjęto, że wyznaczone poziomy równoważne dźwięku dla pory dziennej (6:00-18:00), wieczorowej (18:00-22:00) oraz nocnej (22:00-06:00) są właściwe dla całego roku. Wskaźnik hałasu L DWN w db jest definiowany następującym wzorem (rozporządzenie MŚ z dnia 7 listopada 2007 Dz. U. Nr 210 poz. 1535): 1 0,1L 0,1(L W + 5) 0,1(LN + 10) L DWN = 10log (12 10 D gdzie: L D oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A w db, wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku, L W - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A w db, wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku, L N - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A w db, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku. Pomiary przeprowadzono łącznie w 3 punktach. Mikrofon sytuowano prostopadle do osi jezdni. Badania akustyczne wykonano przy wykorzystaniu analizatora akustycznego SVAN 945 nr 3545 posiadający 1 klasę dokładności firmy SVANTEK. Wymieniona aparatura posiadała ważne świadectwo legalizacji. Tor pomiarowy analizatora kalibrowano przed serią pomiarową wykonywaną w danym dniu, kalibratorem akustycznym typu SV 30 nr 2565 firmy SVANTEK. Miernik ustawiono na charakterystykę korekcyjną A (charakteryzującą zbliżone do rzeczywistego odczucia hałasu ucha ludzkiego). Każdorazowo prowadzono rejestrację natężenia ruchu pojazdów. Liczone pojazdy dzielono na pojazdy lekkie (samochody osobowe, dostawcze i motocykle) i ciężkie (samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki i inne hałaśliwe pojazdy specjalne). 6

7 3.1. Charakterystyka punktów pomiarowych Punkt nr 1 Sztabin ul. Augustowska 2 (wylot na Suchowolę). Odcinek o długości 100 m, przy którym znajduje się 5 budynków zamieszkałych przez 13 osób. Wysokość punktu pomiarowego: 4 m, odległość od: jezdni 4,8 m; budynku mieszkalnego 15,3 m; położenie mikrofonu prostopadłe do jezdni (kierunek: południowy zachód); budynek mieszkalny h=6,4 m w odległości 6 m od jezdni w kierunku północno-zachodnim od punktu pomiarowego; jezdnia 2 pasy ruchu, każdy po 4,4 m. Współrzędne geograficzne: N ,2 E ,4. Fotografie 1-5 przedstawiają najbliższe sąsiedztwo punktu pomiarowego. Fotografia nr 1 widok od strony punktu 7

8 Fotografia nr 2 widok od strony punktu Fotografia nr 3 ujęcie z przeciwnej strony 8

9 Fotografia nr 4 widok na przeciwną stronę Fotografia nr 5 ujęcie z przeciwnej strony 9

10 Punkt nr 2 Sztabin ul. Augustowska 46 (centrum). Punkt pomiarowy na wysokości 2,0 m na wysokości okien budynku mieszkalnego. Odcinek o długości 250 m, przy którym znajduje się 23 budynki zamieszkałych przez 85 osób. Odległość od: jezdni 2,3 m; budynku mieszkalnego 4,0 m; położenie mikrofonu prostopadłe do jezdni (kierunek południowo-zachodni); budynek mieszkalny h=7,8 m w odległości 6,3 m od jezdni; jezdnia 2 pasy ruchu, każdy po 4,2 m. Współrzędne geograficzne: N ,0 E ,3. Fotografie 6-9 przedstawiają najbliższe sąsiedztwo punktu pomiarowego. Fotografia nr 6 widok od strony punktu Fotografia nr 7 widok od strony punktu 10

11 Fotografia nr 8 widok od strony punktu Fotografia nr 9 ujęcie od strony punktu 11

12 Punkt nr 3 Sztabin ul. Augustowska 86 (wjazd od strony Suwałk w pobliżu sygnalizacja świetlna i maszt monitoringu radarowego). Punkt pomiarowy na wysokości 4 m. Odcinek o długości 500 m, przy którym znajduje się 20 budynków zamieszkałych przez 72 osoby. Odległość od: jezdni 4,2 m; budynku mieszkalnego 11,8 m; położenie mikrofonu prostopadłe do jezdni (kierunek bliski zachodniego); budynek mieszkalny h=7 m w odległości 16 m od jezdni; jezdnia 2 pasy ruchu, każdy po 4 m. Współrzędne geograficzne: N ,3 E ,3. Fotografie przedstawiają najbliższe sąsiedztwo punktu pomiarowego. Fotografia nr 10 widok na punkt od strony przeciwnej Fotografia nr 11 widok od strony punktu 12

13 Fotografia nr 12 ujęcie z przeciwnej strony Fotografia nr 13 widok z przeciwnej strony 13

14 4. Wyniki pomiarów i obliczeń WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Wyniki badań hałasu drogowego dla Sztabina przedstawiono w tabelach 3-6. Wyodrębniono 3 okresy pomiarowe dla pory dziennej: I 6:00-8:00, II 8:00-19:00, III 19:00-22:00. Tabela 3: Pomiary hałasu komunikacyjnego punkt nr 1 Sztabin ul. Augustowska 2 Lp. Data Godzina L Aeq [db] Śr. ±U A,95 L Amax [db] L Amin [db] Liczba pojazdów [szt.] Osob ,5 69,4 70,0 70,7 85,6 34, :00-8: ,9 72,4 68,7 70,5 ± 1,3 88,9 36, ,4 70,9 71,3 87,6 32, ,4 72,5 69,9 71,9 87,9 33, ,7 70,5 69,5 71,0 87,9 33, ,9 71,6 68,2 70,0 84,3 31, Badania 7. 70,8 71,0 71,8 71,4 87,3 34, w dniach: 8: ,9 70,7 71,6 ± 0,4 87,9 37, : ,1 73,8 73,5 88,1 36, ,3 70,7 72,9 71,5 87,5 36, ,0 71,2 71,0 87,8 38, ,7 70,7 70,2 88,1 36, ,3 70,7 71,1 88,3 36, ,3 67,6 70,5 69,8 85,6 34, :00-69,1 71,6 70,2 68,9 69,7 87,7 31, :00 66,1 ± 1,1 71,8 69,6 68,2 67,9 94,4 30, Cież. Uwagi Sztabin punkt nr 1 wys. 4 m Wilgotność: 51-87% Wiatr: do 2 m/s Temp: 6,0-13,9ºC Pb=1016,0-1013,0 hpa Wilgotność: 62-77% Wiatr: do 2 m/s Temp: 5,1-12,1 ºC Pb=1012,8-1010,1 hpa Wilgotność: 52-74% Wiatr: do 3 m/s Temp: 7,0-12,8ºC Pb=1002,3-1005,3 hpa Wilgotność: 47-60% Wiatr: do 4 m/s Temp: 1,0-1,5ºC Pb=998,1-999,0 hpa 14

15 Tabela 4: Pomiary hałasu komunikacyjnego punkt nr 2 Augustowska 46 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Lp. Data Godzina L Aeq [db] Śr. ±U A,95 L Amax [db] L Amin [db] Liczba pojazdów [szt.] Osob. 1. 6:00-72,8 71,6 73,1 73,4 89,9 37, :00 72,2 75,1 74,3 73,8 ± 1,2 96,4 38, ,2 74,1 73,9 91,4 37, ,7 72,4 73,4 92,2 39, ,0 74,3 72,0 73,5 88,3 39, Badania 73,1 72,0 73,8 92,8 36, w dniach: 72,4 72,0 71,2 90,7 37, :00-73, ,5 74,3 73,3 92,7 40, :00 ± 0, ,1 73,6 73,0 88,7 35, ,8 72,1 71,9 89,5 37, ,0 73,1 72,5 88,1 41, ,5 74,1 70,8 72,2 96,3 36, ,8 73,9 72,5 95,6 36, ,8 71,6 72,1 72,0 89,8 36, :00-69,7 72,0 69,3 68,9 71,5 88,8 33, :00 ± 1, ,6 69,7 73,0 71,2 91,7 32, Cież. Uwagi Sztabin punkt nr 2 wys. 2,0 m Wilgotność: 51-87% Wiatr: do 2 m/s Temp: 6,0-13,9ºC Pb=1016,0-1013,0 hpa Wilgotność: 62-77% Wiatr: do 2 m/s Temp: 5,1-12,1ºC Pb=1012,8-1010,1 hpa Wilgotność: 52-74% Wiatr: do 3 m/s Temp: 7,0-12,8ºC Pb=1002,3-1005,3 hpa Wilgotność: 47-60% Wiatr: do 4 m/s Temp: 1,0-1,5ºC Pb=998,1-999,0 hpa 15

16 Tabela 5: Pomiary hałasu komunikacyjnego punkt nr 3 Augustowska 86 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Lp. Data Godzina L Aeq [db] Śr. ±U A,95 L Amax [db] L Amin [db] Liczba pojazdów[szt.] Osob ,8 71,0 70,5 69,3 89,6 41, :00-8: ,8 67,3 67,6 ± 1,8 87,2 40, ,0 69,6 69,9 84,9 44, ,5 69,3 70,0 84,2 41, ,5 70,5 69,5 93,5 42, Badania 71,2 70,1 70,5 84,8 41, w dniach: 70,2 69,2 68,2 84,3 41, :00-69, ,2 70,0 69,5 84,8 45, :00 ± 0, ,2 69,2 68,3 84,3 41, ,2 69,7 69,1 82,9 42, ,3 68,5 67,7 82,5 42, ,8 68,1 66,0 67,4 83,6 37, ,0 67,9 68,5 84,6 39, ,2 64,8 66,5 65,8 85,2 36, :00-68,2 66,6 69,4 67,9 67,2 83,6 37, :00 ± 0, ,6 66,3 67,5 83,1 34, Cież. Uwagi Sztabin punkt nr 3 wys. 4 m Wilgotność: 51-87% Wiatr: do 2 m/s Temp: 6,0-13,9ºC Pb=1016,0-1013,0 hpa Wilgotność: 62-77% Wiatr: do 2 m/s Temp: 5,1-12,1ºC Pb=1012,8-1010,1 hpa Wilgotność: 52-74% Wiatr: do 3 m/s Temp: 7,0-12,8ºC Pb=1002,3-1005,3 hpa Wilgotność: 47-60% Wiatr: do 4 m/s Temp: 1,0-1,5ºC Pb=998,1-999,0 hpa 16

17 Tabela 6: Pomiary hałasu komunikacyjnego punkt nr 1,2, 3 pora nocy WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU SEL punkt nr 1 [db] SEL punkt nr 2 [db] SEL punkt nr 3 [db] Uwagi Lp. CpS ClB LpS LlB CpS ClB LpS LlB CpS ClB LpS LlB Liczba pojazdów 1. 83,5 84,2 81,1 79,9 87,6 85,7 79,6 77,2 84,6 81,7 75,1 72,9 CpS ClB LpS LlB 2. 87,0 86,6 81,5 77,0 85,6 84,3 79,0 78,5 82,7 82,2 78,7 73, ,6 85,7 80,2 78,6 85,5 86,4 80,0 79,2 84,1 82,1 76,5 74, ,6 85,1 79,2 80,0 86,9 82,9 80,7 80,3 85,9 82,9 76,2 76, ,5 83,8 83,1 75,9 86,2 83,5 81,9 76,2 85,4 80,8 78,7 71, ,4 86,7 77,1 76,2 88,3 83,4 79,2 75,8 82,5 82,2 74,8 76, ,5 84,2 77,0 77,9 87,7 84,5 80,1 77,8 82,6 82,1 76,8 72, ,9 87,3 80,1 78,1 84,4 85,3 80,2 78,2 84,0 84,1 78,7 75, ,0 86,8 80,0 79,5 88,1 85,7 79, ,3 83,4 77,8 74, ,7 84,9 78,6 76,8 87,0 82,1 81,2 77,9 83,7 83,7 75,9 74,0 Σ352 Σ 323 Σ 117 Σ ,7 83,4 77,2 83,9 78,2 81,5 SUMA ,4 84,3 81,1 80, , , ,24 1,37 1,93 1,50 1,28 1,33 0,91 1,38 1,23 1,06 1,48 1,60 odchylenie standardowe ,5 85,6 80,1 78,2 86,9 84,5 80,2 78,0 84,2 82,4 77,1 74,4 średni poziom ekspozycyjny ,4 66,1 56,2 53,8 67,8 65,0 56,3 53,5 65,1 62,9 53,2 50,0 poziom równoważny dźwięku 18. 0,8 0,9 1,4 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,7 1,2 1,3 niepewność typu U A, ,1 ± 0,9 69,9 ± 1,0 67,4 ± 0,9 średni poziom równoważny dźwięku 17

18 5. Analiza wyników W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej klimat akustyczny jest niekorzystny. W każdym punkcie pomiarowym stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych (tabela 7). W porze dziennej dla punktów od 1 do 3 przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu mieści się w granicach od 14 do 17,8 db. W porze nocnej przekroczenie wynosi od 17,4 do 20,1 db. Uzyskane poziomy hałasu dla pory dnia nie przekraczają wartości progowej - 75 db. Poziom progowy 67 db dla pory nocy jest przekraczany we wszystkich punktach. Wielkość przekroczenia mieści się od 0,4 db (punkt nr 3) do 3,1 db (punkt nr 1). Jak wskazują dane z tabeli 8 największy wpływ na uciążliwość hałasu drogowego w Sztabinie ma udział taboru ciężkiego w ruchu pojazdów. W porze nocnej udział ten wynosi aż 75,3 %. Przy założeniu występowania danych poziomów równoważnych w ciągu całego roku wyznaczono L DWN - tabela 9. Tabela 7: Porównanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poziomów progowych z wyznaczonymi poziomami hałasu Numer punktu Ulica Wyznaczony poziom hałasu wraz z niepewnością rozszerzoną U r,95 [db] Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku [db] Poziom progowy [db] (rozdział 2.1) Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 1 Augustowska 2 71,0±1,5 70,1±1,6 2 Augustowska 46 72,8±1,5 69,9±1, Augustowska 86 69,0±1,5 67,4±1,6 Tabela 8: Natężenie ruchu w punktach pomiarowych w Sztabinie Udział % pojazdów Numer punktu Całkowita liczba pojazdów ciężkich pomiarowego Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 1,2, ,3 75,3 Tabela 9: Wyznaczone poziomy L DWN Numer punktu Ulica Wyznaczony poziom [db] L DWN 1 Augustowska 2 76,6 2 Augustowska 46 77,1 3 Augustowska 86 74,1 Dopuszczalny poziom [db] L DWN 55 18

19 6. Podsumowanie Badania hałasu drogowego prowadzone w Sztabinie w ciągu drogi krajowej nr 8, wykazały, że: w punktach pomiarowych nr 1 i nr 2, w porze dziennej, istnieje bardzo duża uciążliwość pod względem akustycznym (zakres: L Aeq 70 db), w subiektywnej skali opracowanej przez Państwowy Zakład Higieny; punkt nr 3 różni się pod względem akustycznym od pozostałych (mniejsze wartości poziomów równoważnych dźwięku) wytracanie prędkości przez pojazdy w wyniku widocznego masztu monitoringu radarowego oraz sygnalizacji świetlnej; w porze dziennej nie są przekraczane wartości progowe hałasu w rozumieniu rozporządzenia MŚ z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz.81) brak terenów zagrożonych hałasem; w porze nocnej przekraczane są wartości poziomów progowych we wszystkich punktach pomiarowych w rozumieniu rozporządzenia MŚ z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz.81) teren badań jest zagrożony hałasem; przyczyną przekroczeń wartości progowych jest ruch pojazdów ciężkich, których procentowy udział w strumieniu ruchu jest dużo wyższy niż dla pory dziennej oraz które to, w przeważającej większości, nie stosują się do ograniczeń prędkości dla terenu zabudowanego (obserwacje autora); na podstawie analizy struktury ruchu pojazdów w porze dziennej oraz uzyskiwanych jednostkowych poziomów równoważnych można wyodrębnić 3 okresy pomiarowe: I okres 6:00-8:00, II okres 8:00-19:00, III okres 19:00-22:00 - stanowi to wskazówkę przy wyborze metodyki ewentualnych przyszłych pomiarów; praktycznie jedyną skuteczną metodą walki z hałasem byłaby budowa obwodnicy. Dopóki ta nie powstanie należy, w pierwszym rzędzie, rozważyć wprowadzenie: ograniczenia prędkości pojazdów w porze nocnej oraz dodatkowego monitoringu fotoradarowego (2 sztuki aparatów pierwszy w centrum, drugi na wylocie w stronę Suchowoli). Poniżej zamieszczono mapkę z zaznaczonymi punktami pomiarowymi wraz z uzyskanymi wynikami. 19

20 Lokalizacja punktów pomiarowych wraz z wynikami badań na tle części planu zagospodarowania przestrzennego Sztabina 20

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2014 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2015 koniec: 31-01 - 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01 12-2016 koniec: 31-12 - 2016

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4 WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2013 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Chabrów

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Chabrów WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 3 Mysiadło Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2014 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-04 - 2016 koniec: 30-04 - 2016

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2012 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2014 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Olecko nad Jeziorem Oleckie Wielkie (Źródło: www.maps.google.pl) Opracowanie : Helena Wróblewska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 i 6 do Księgi Jakości ważnyodl7.12.2012r. PCA AB590 Raport z badań Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 16, 90743 Łódź Laboratorium w Łodzi tel:

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE Wykonał dr inż. Lesław Stryczniewicz Kraków kwiecień 2014 2 Spis treści 1. Pomiary akustyczne... 3 2. Pomiary drgań...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki 13-19 we Wrocławiu NOISER ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73 Regon: 100899820 tel. 508 248 099 www.noiser.pl Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Pomiary: Stanisław Gąsior analityk w Pracowni w Elblągu Artur

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE HAŁAS DROGOWY

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE HAŁAS DROGOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE HAŁAS DROGOWY DROGA KRAJOWA NR 9 PRZYGRANICZNY ODCINEK MIEJSCE PIASTOWE - BARWINEK JASŁO 2005 SPIS TREŚCI strona 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ w 2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów hałasu

Sprawozdanie z pomiarów hałasu SPR1 Edycja: 2 z dn. 10.10.2011 Strona 1 z 19 Wrocław, dn. 11.10.2011 Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie Nr sprawozdania: LB-021-2011 nr LB-021-2011

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. HL-01/10/ aktualizacja. Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego. Lotnisko Poznań - Ławica

Sprawozdanie. HL-01/10/ aktualizacja. Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego. Lotnisko Poznań - Ławica Sprawozdanie HL-01/10/2016 - aktualizacja Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego Lotnisko Poznań - Ławica HAŁAS PRZEMYSŁOWY HAŁAS KOMUNIKACYJNY AKUSTYKA BUDOWLANA POMIARY AKUSTYCZNE Wykonawca AnkomAkustik

Bardziej szczegółowo

Przenośny analizator dźwięku SVAN 945 (legalizowany w I klasie dokładności) Kalibrator Bruell&Kjaer typ 4230 (klasa dokładności 1)

Przenośny analizator dźwięku SVAN 945 (legalizowany w I klasie dokładności) Kalibrator Bruell&Kjaer typ 4230 (klasa dokładności 1) Metody pomiarów i oceny PN-ISO 1996-1:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury. PN-ISO 1996-2:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2011 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatturra w Ł omży 18-402 Łomża, ul. Poznańska 141 tel. 086 218-21-69, 086 218-51-38; fax: 086 218-28-93 e-mail: monlom@wios.bialystok.pl DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU 82 300 Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 Tel. (55) 232 54 32; (55) 232 78 00; Fax (55) 232 76 18 e mail: elblag@wios.olsztyn.pl ww.wios.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01 08-2017 koniec: 31 08-2017

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem Częstochowa Rudniki (EPRU) w gminie Rędziny w 2014 roku.

Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem Częstochowa Rudniki (EPRU) w gminie Rędziny w 2014 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa formalna opracowania Materiały wyjściowe 4

Spis treści. 1. Wstęp Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa formalna opracowania Materiały wyjściowe 4 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Przedmiot opracowania 3 1.2 Cel i zakres opracowania 3 1.3 Podstawa formalna opracowania 3 1.4 Materiały wyjściowe 4 2. Charakterystyka terenu i źródeł hałasu 4 3. Analiza akustyczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu Na podstawie art. 135 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych)

równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych) 1. Wstęp Badana wielkość: równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych) Określane wskaźniki: L Aeq D - równoważny poziom dźwięku A dla 16 godzin pory dziennej

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru:

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru: WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru: początek: 01-05-2011 koniec: 31-05-2011 Miejsce pomiarów: Pp.1 IOŚ ul. Kolektorska 4, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym Stan zagrożenia hałasem środowiskowym 1. Podstawy prawne Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu usługi

Szczegółowy opis zakresu usługi Szczegółowy opis zakresu usługi Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje: całodobowy pomiar poziomu hałasu wyrażony wskaźnikami LAeq D, LAeq N, obejmujący okres, co najmniej jednej doby, w

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych. PA Nr 04-3e/2010. Badany obiekt: Farma wiatrowa Margonin Wschód. Obwód 5

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych. PA Nr 04-3e/2010. Badany obiekt: Farma wiatrowa Margonin Wschód. Obwód 5 mgr inż. Jacek SZULCZYK (wibroakustyk) ul. Słoneczna 4, 64-600 Oborniki tel/fax: 61 296 5036, +48603770923 NIP: 7871291702, Regon: 300104960 www.eko-pomiar.com.pl srodowisko@eko-pomiar.com.pl SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY HAŁASU PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1.

Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY HAŁASU PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1. IV Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY U PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1.3 Łowicz WSTĘP Inspekcja Ochrony Środowiska na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu Spis treści 1. Wstęp...2 2. Uregulowania prawne dopuszczalnych poziomów hałasu...3 3. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...6 4. Metodyka badań monitoringowych hałasu...7 5. Aparatura pomiarowa...10

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE HAŁAS DROGOWY W SANOKU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE HAŁAS DROGOWY W SANOKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE HAŁAS DROGOWY W SANOKU JASŁO 25 SPIS TREŚCI strona 1. Wprowadzenie 3 2. Kryteria oceny hałasu 4 3. Metodyka i organizacja badań

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2010 pomiarów

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1), 2) z dnia 16 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1), 2) z dnia 16 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 140 8505 Poz. 824 824 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1), 2) z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo