Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku"

Transkrypt

1 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku

2 Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej Prozped Consulting w składzie: 1. Kamil Rozpędek 2. Piotr Rozpędek 3. Łukasz Krasowski 4. Natalia Karpowicz oraz Zespół koordynujący Gminy Rewal: 1. Edyta Sobolak-Murzynowska 2. Dariusz Sianoszek Program został sporządzony metodą ekspercko-partnerską, w ścisłym partnerskim współdziałaniu z gminą. Prozped Consulting Piotr Rozpędek pl. Kilińskiego 3, pokój Szczecin Tel./fax w.370 Tel. kom

3 Spis treści 1. Wstęp Charakterystyka obecnej sytuacji gospodarczo-społecznej na terenie Gminy Rewal w kontekście planów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka Sfera społeczna Skrócona analiza SWOT dla Gminy Rewal Powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz gminnym Dokumenty strategiczne Dokumenty operacyjne Specyfika systemu dotacyjnego w ramach działania 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WZ na lata Charakterystyka Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej jako jednego z instrumentów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rys historyczny Uwarunkowania prawne Tabor Analiza SWOT dla Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej WdroŜenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Okres programowania Koncepcja rozwoju Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej jako głównego produktu turystycznego w Gminie Rewal Koncepcja wykorzystania Skansenu Rybackiego przy Latarni Morskiej w Niechorzu oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Działania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Rewitalizacja centrum Niechorza Modernizacja i rozbudowa Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Utworzenie Skansenu Wsi Pomorskiej w Niechorzu Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Plan finansowy realizacji zadania Rewitalizacji zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal do 2015 roku Plan finansowy realizacji pozostałych zadań System wdraŝania Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej System monitorowania Sposoby oceny LPR Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi Sposoby komunikacji społecznej Zakończenie / podsumowanie

4 1. Wstęp Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie wyraŝane wśród społeczności lokalnej Gminy Rewal, Powiatu Gryfickiego, a takŝe wielu tysięcy turystów polskich i zagranicznych przebywających corocznie na WybrzeŜu Rewalskim. Wizja rozwoju określająca Gminę Rewal w jej Strategii jako ośrodek europejskiego wymiaru o charakterze turystycznym, estetycznie zurbanizowany wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego wymaga zaangaŝowania wszystkich środowisk, władz i społeczności lokalnej, tak by w 2015 roku osiągnąć zakładany, powyŝszy cel. Jego realizacja nie byłaby jednak moŝliwa bez zaangaŝowania odpowiednich środków finansowych, zarówno z budŝetu gminy, jak i działających lokalnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych, a takŝe dostępnych środków pomocowych Unii Europejskiej. Przedstawiany dokument ma pomóc wszystkim potencjalnym stronom procesu budowy lepszego wizerunku Gminy Rewal we wdraŝaniu skoordynowanego, w pełni zaplanowanego programu rewitalizacji obszarów zurbanizowanych gminy oraz pozwolić na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania swoich zamierzeń. Jednocześnie, program nie ma jednak pełnić tylko roli dokumentu wspomagającego proces pozyskiwania środków unijnych w ramach działania 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata (RPO WZ), ale takŝe sankcjonować i kierunkować planowane działania na rzecz rozwoju turystyki w gminie w ramach zadań własnych, czy teŝ działań 5.1 i 5.2 RPO WZ oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Program ma być teŝ narzędziem, który pozwala Gminie Rewal na skuteczne zarządzanie, administrowanie i monitoring zakładanych zadań, dawać impuls do efektywnego czerpania z zewnętrznych źródeł finansowania na wdraŝanie poszczególnych prac, a takŝe skupiać wokół idei rewitalizacji w gminie i powiecie całą społeczność lokalną, która zyskuje moŝliwość aktywnego współuczestnictwa w tym działaniu. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku jest zgodny z dokumentami strategicznymi rozwoju kraju, regionu oraz Gminy Rewal. Podczas prac nad jego treścią korzystano m.in. z następujących opracowań i aktów prawnych:

5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 roku, nr 227, poz z późn. zm.); Krajowe Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania ; Projekt wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 lipca 2007 r. w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa; Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych; Strategia Rozwoju Gminy Rewal do roku 2015; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal; Program Rozwoju Produktu Turystycznego i Kreacji Marki Szlaku Kolei Wąskotorowych dla PilotaŜowego Odcinka w Gminie Rewal; Program rozwoju Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal do 2015 roku ; Opracowania własne Gminy Rewal; Inwentaryzacje techniczne budynków dworcowych; Dane statystyczne Urzędu Statystycznego. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ intencją władz Gminy Rewal oraz autorów dokumentu było wskazanie w jego treści priorytetowych kierunków i zadań inwestycyjnych w zakresie rewitalizacji, bez 5

6 ostatecznego zamknięcia katalogu potencjalnych przedsięwzięć słuŝących odnowie zasobów Gminy. Program ma bowiem charakter otwarty, który w zaleŝności od potrzeb, inicjatywy środowisk lokalnych oraz uwarunkowań finansowych będzie mógł być stale aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną swobodę, jeśli chodzi o moŝliwość dopisywania nowych działań, a takŝe zmienianie kolejności ich realizacji w latach Obszar działania LPR Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku zakłada realizację czterech priorytetowych zadań inwestycyjnych tj.: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Rewitalizacja centrum Niechorza Modernizacja i rozbudowa Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Utworzenie Skansenu Wsi Pomorskiej w Niechorzu. KaŜde z wyŝej wymienionych zadań przedstawiono w programie pod kątem zakresu planowanych prac. Dodatkowo, wskazano umiejscowienie poszczególnych zadań w kontekście ich spójności z najwaŝniejszymi dokumentami strategiczno-operacyjnymi kraju, województwa i gminy jako potencjalnymi instrumentami wsparcia finansowego dla ich wdraŝania. W sposób szczególnie szeroki potraktowano produkt turystyczny o charakterze ponad lokalnym, jakim niewątpliwie jest Nadmorska Kolej Wąskotorowa. Wymaga ona ciągłej pielęgnacji oraz rozwoju jako czynnik stymulujący powstanie w świadomości odbiorców marki całego Pomorza Zachodniego, element ściśle wpływający na wzrost gospodarczy i turystyczny gminy, powiatu oraz regionu. Stąd, w programie przedstawiono nie tylko koncepcję rozwoju Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, ale równieŝ zakładane działania i etapy realizacji projektu do 2015 roku. Rewitalizacja, modernizacja i rewaloryzacja Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej jako kluczowego elementu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal. Koncepcja odbudowy wielkości Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zdefiniowana jest w oparciu o trzy waŝne elementy: rewitalizację, modernizację i rewaloryzację. KaŜdy z nich ma wpłynąć komplementarnie na realizację innego typu procesu ukierunkowanego na osiągnięcie jednolitego celu definiowanego jako wykreowanie spójnego produktu turystycznego i marki szlaku kolejowego, rozpoznawanego w Polsce i za granicą. 6

7 Rewitalizacja w skali dokumentu to przede wszystkim proces słuŝący połączeniu działań technicznych takich jak remonty dworców, torów, czy taboru kolejowego z funkcją oŝywienia gospodarczego gminy i regionu oraz działaniem na rzecz rozwiązania występujących problemów społecznych tj. bezrobocie, czy wzrost migracji; w tym kontekście głównym celem opracowania i wdroŝenia programu rewitalizacji pozostaje pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i turystycznego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego; Modernizacja słuŝyć ma unowocześnieniu, ulepszeniu, uwspółcześnieniu i nadaniu nowych funkcji istniejącej infrastrukturze związanej z funkcjonowaniem Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, w tym przede wszystkim: dworców kolejowych, lokomotywowni, warsztatów i innych budowli oraz infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu; dzięki temu procesowi zwiększeniu ma ulec wartość uŝytkowa zmodernizowanej infrastruktury; Rewaloryzacja jej zadaniem jest nadanie pierwotnej wartości odnawianej infrastrukturze, odnowienie i przywrócenie dawnej świetności. Program i misja Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku jest dokumentem wspierającym implementację zapisów Strategii Rozwoju Gminy Rewal do 2015 roku oraz uzupełnieniem zapisów Programu Rozwoju Produktu Turystycznego i Kreacji Marki Szlaku Kolei Wąskotorowych dla PilotaŜowego Odcinka w Gminie Rewal. Lokalny Program Rewitalizacji stanowi zintegrowany, kilkuletni program operacyjny bazujący na współpracy róŝnych podmiotów: władz regionu i Gminy Rewal, środowiska przedsiębiorców oraz sektora organizacji pozarządowych (w tym izb turystycznych). Program obejmuje równocześnie działania infrastrukturalne wraz z działaniami mającymi wpłynąć w perspektywie wieloletniej na rozwój handlu oraz usług w sektorze turystycznym i około turystycznym, a takŝe przyczynia się do rozstrzygnięć natury społecznej tj. spadek bezrobocia, czy ograniczenie migracji. Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna obszaru Gminy Rewal i Powiatu Gryfickiego, oparta na wykreowaniu nowej, regionalnej marki oraz produktu turystycznego. 7

8 2. Charakterystyka obecnej sytuacji gospodarczo-społecznej na terenie Gminy Rewal w kontekście planów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Informacje ogólne Gmina Rewal połoŝona jest w północnej części Województwa Zachodniopomorskiego i naleŝy do grupy najmniejszych jednostek administracyjnych w regionie. Gmina Rewal zajmuje powierzchnię 41,1 km2, a zamieszkuje w niej mieszkańców (dane UG Rewal z 2007 r.). NajwaŜniejszym wyznacznikiem połoŝenia geograficznego gminy jest Morze Bałtyckie. Gmina posiada układ pasmowy wzdłuŝ brzegu morskiego. Ponadto graniczy ona z gminami: Dziwnów, Świerzno, Karnice, Trzebiatów. Wraz z gminami: Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Brojce, Płoty, wchodzi w skład Powiatu Gryfickiego. Rys historyczny i administracyjny Obszar Gminy Rewal naleŝy do najbardziej atrakcyjnych terenów pod kątem historycznym w Województwie Zachodniopomorskim. Dzisiejsza Gmina zamieszkiwana była w pierwszych wiekach naszej ery przez Wandalów, a następnie przez Wendów. W X wieku ziemie te przyłączono do Polski. Następnie w roku 1181 stały się one lennem niemieckim. W 1630 roku pojawili się Szwedzi, którzy panowali tu aŝ do 1811 roku, kiedy to obszar gminy zaczął naleŝeć do Prus. W XIX wieku na tych terenach przebywały m.in. oddziały Napoleona. DuŜy napływ turystów rozpoczął się juŝ w 1896 roku, kiedy otwarto kolej wąskotorową. Turystyka na tych terenach rozwijała się dynamicznie na początku XX wieku oraz w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej obszar gminy powrócił do Polski i stał się częścią Gminy Karnice. W 1973 roku powstała Gmina Rewal, której granice, pomimo zmian podziału administracyjnego Polski, pozostają do dziś niezmienione. Gmina Rewal na tle Powiatu Gryfickiego. 8

9 2.1. Zagospodarowanie przestrzenne Rekomendacje: Nadanie naleŝnej funkcji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej jako jednego z głównych produktów turystycznych w Gminie Rewal jest szczególnie uzasadnione w kontekście analizy zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, w tym walorów historycznych oraz przyrodniczych, a takŝe stanu środowiska naturalnego. Jednocześnie, rewitalizacja istniejącej zabudowy poszczególnych miejscowości oraz powstanie nowych obiektów o charakterze historyczno-turystycznym zapewnić ma zrównowaŝony rozwój przestrzenny zgodny ze strategicznymi zamierzeniami Gminy Rewal. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Gminy Rewal kształtowała się historycznie. Mieszkańcy gminy skupieni są wokół Morza Bałtyckiego, a ich głównym zajęciem było rybołówstwo. Od początku XX wieku dynamicznie rozwija się turystyka, która jest obecnie głównym priorytetem mieszkańców. Na terenie Gminy zlokalizowane są zabytki historyczne wpisane do rejestru zabytków. Główną funkcją Gminy jest funkcja turystyczno-rekreacyjna. Rewal W Rewalu zachowały się nieliczne obiekty przedwojennej zabudowy. Od 1 lipca 1896 roku przez miejscowość poprowadzono pierwszą, zachodnią linię Gryfickiej Kolei Wąskotorowej łączącą wówczas Gryfice z Niechorzem. Na terenie Rewala znajdują się obiekty związane z gospodarką morską takie jak baza rybacka, a nad brzegiem morza wybudowany został taras widokowy, otwarty dla turystów. Elementem zagospodarowania jest akwen morski z linią piaszczystej plaŝy, nad którą stromą krawędzią wznosi się brzeg klifowy wysoczyzny rewalskiej. Przez Rewal przebiega szlak pieszy czerwony Nadmorski Szlak im. Czesława Piskorskiego. Na terenie miejscowości znajdują się przede wszystkim domy prywatne, spełniające funkcję mieszkalno - usługową oraz obiekty administracji publicznej. Niechorze Nadmorska miejscowość wypoczynkowa połoŝona pomiędzy wybrzeŝem Bałtyku na północy, a jeziorem Liwia ŁuŜa na południu. Na terenie Niechorza znajdują się m.in. latarnia morska wpisana do rejestru zabytków, muzeum rybołówstwa, a takŝe rybacka zabudowa pochodząca 9

10 z przełomu XVIII i XIX wieku. Dominującym elementem zagospodarowania przestrzennego jest akwen morski wraz z plaŝą. Na terenie miejscowości znajdują się obiekty związane z gospodarka morską, w tym baza rybacka i betonowe pirsy. W strukturze zagospodarowania przestrzennego rozlokowana jest zabudowa mieszkalno-usługowa. W miejscowości usytuowany jest szlak pieszy zielony Liwiej ŁuŜy oraz szlak pieszy czerwony Nadmorski Szlak im. Czesława Piskorskiego. Pobierowo Na terenie Pobierowa dominującym elementem zagospodarowania przestrzennego jest piaszczysta plaŝa i tereny leśne z przewagą lasów sosnowych. W Pobierowie znajduje się wiele ośrodków wczasowych i wypoczynkowych, kwater prywatnych, domków campingowych, a takŝe pól namiotowych. Przez Pobierowo przebiegają dwa szlaki turystyczne: Szlak PobrzeŜa Rewalskiego oraz szlak pieszy czerwony Nadmorski Szlak im. Czesława Piskorskiego. Pogorzelica Pogorzelica jest znanym kąpieliskiem morskim. Głównym elementem zagospodarowania są piaszczyste plaŝe i sosnowe lasy. W strukturze zagospodarowania przestrzennego rozlokowana jest zabudowa mieszkalnousługowa. Na terenie Pogorzelicy otwarte są całoroczne ośrodki sanatoryjne, znajduje się dworzec Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej oraz Szlak Liwiej ŁuŜy. Pustkowo Obszar Pustkowa stanowią piaszczyste plaŝe, wybrzeŝe wydmowe i wspaniałe tereny leśne, przede wszystkim lasy sosnowe. W strukturze zagospodarowania przestrzennego dominującą rolę zajmują ośrodki wczasowe i wypoczynkowe, kwatery prywatne (mieszkalno-usługowe). Na terenie Pustkowa rozlokowany jest szlak pieszy czerwony Nadmorski Szlak im. Czesława Piskorskiego. 10

11 Śliwin Śliwin jest jedyną miejscowością, która zachowała rolniczy charakter, co stanowi ogromy walor tej miejscowości leŝącej niecałe 1500 m od Morza Bałtyckiego. W strukturze zagospodarowania przestrzennego Śliwin jest ulicówką (czyli jednodroŝną wsią o zwartej zabudowie po obu stronach drogi), z dobrze rozwinięta bazą agroturystyczną. Na terenie miejscowości znajduje się stanowisko archeologiczne, a takŝe zlokalizowany jest przystanek Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Trzęsacz Trzęsacz to miejscowość, w której dominujące miejsce w strukturze zagospodarowania przestrzennego zajmują zabytkowe budowle. Na brzegu klifowym znajdują się ruiny gotyckiego kościoła wybudowanego na przełomie XIV i XV wieku. Procesy abrazyjne spowodowały, Ŝe brzeg morski nieustannie zbliŝał się do budowli i jest ona do dzisiaj jedynym tego typu zabytkiem w Europie. W głębi lądu znajduje się neogotycki kościół z drugiej połowy XIX wieku oraz zespół pałacowo folwarczny z przełomu XVIII i XIX wieku. Trzęsacz to takŝe kompleks leśny z zabytkowymi parkami. Wieś posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową, sieć domów prywatnych, spełniających funkcje mieszkalno usługowe Granice strefy konserwatorskiej W okresie udokumentowanej historii osadnictwa na terenie Gminy Rewal, nawarstwiły się liczne i zróŝnicowane ślady stanowiące dziedzictwo kulturowe gminy. Najwartościowsza część zbiorów znajduje się pod ochroną prawną. Jest to kompleks zabytków nieruchomych, na które składają się pojedyncze obiekty, zespoły obiektów, załoŝenia urbanistyczne i cmentarnoparkowe. Budulcem układu urbanistycznego jest zabudowa i zagospodarowanie terenu. Najstarsze formy zagospodarowania przestrzennego to średniowieczne budowle, w tym kościoły i cmentarze nadal spełniające swoje funkcje. 11

12 Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Gminie Rewal: Tabela 1 Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Gminie Rewal L.p Obiekt Powiat Gmina Miejscowość 1 Latarnia Morska Gryficki Rewal Niechorze Niechorze (1866) 2 Ruiny Kościoła w Gryficki Rewal Trzęsacz Trzęsaczu 3 Rybacka zabudowa Gryficki Rewal Niechorze na rynku w Niechorzu 4 Neogotycki kościół w Gryficki Rewal Trzęsacz Trzęsacz 5 Zespół pałacowo Gryficki Rewal Trzęsacz folwarczny w Trzęsaczu 6 Kolej wąskotorowa Gryficki Rewal Pogorzelica Rewal Niechorze Śliwin Trzęsacz Źródło: Opracowanie własne Wykaz miejscowości, w których wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej: A - strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej B - strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej] K - strefa ochrony krajobrazu E - strefa ochrony ekspozycji Tabela 2 Wykaz stref ochrony konserwatorskiej w Gminie Rewal A (ilość) B (ilość) K (ilość) E (ilość) Trzęsacz (2) Trzęsacz (1) Śliwin (1) Trzęsacz (1) Rewal (1) Niechorze (1) Niechorze (1) Trzęsacz (1) Źródło: Opis do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal 12

13 strefa A - ścisłej ochrony konserwatorskiej TRZĘSACZ - ruiny XV- wiecznego kościoła w ramach fragmentu klifowego brzegu, - odbudowana ruina XIX- wiecznego kościoła protestanckiego w granicach historycznej działki siedliskowej. strefa "B" - ochrony układów przestrzennych ŚLIWIN - zabudowa chłopska po wschodniej stronie drogi wiejskiej, złoŝona z typologicznie i chronologicznie jednorodnych zagród w obrębie pierwotnego układu ruralistycznego. TRZĘSACZ - dziedziniec folwarczny wyznaczony przez zwartą zabudowę (pałac, magazyn, stajnia, stodoła, oranŝeria) w kształcie podkowy, otwartej od północy oraz historyczne ogrodzenie ceglane od wschodu. strefa "K" - ochrony krajobrazu NIECHORZE - cmentarz w zachodniej części wsi Niechorze, w granicach współczesnego ogrodzenia. REWAL - park śródwiejski, rozplanowany po południowej stronie ul. Parkowej, - aleja lipowa wzdłuŝ ul. Dworcowej po południowej stronie szosy do Pobierowa. TRZĘSACZ - park pałacowy (krajobrazowy, naturalistyczny) w granicach historycznego załoŝenia, częściowo wyznaczony przez pierwotne ogrodzenie ceglane, - aleja kasztanowców po południowej stronie ruiny XV- wiecznego kościoła, aleja ta stanowi równieŝ oś widokową. strefa "E" - ochrony ekspozycji układów i obiektów zabytkowych NIECHORZE - teren po południowej stronie latarni morskiej (między dwiema drogami dojazdowymi a ul. Polną) dla właściwego wyeksponowania budowli. TRZĘSACZ - ekspozycja ruin gotyckiego kościoła. Wykaz obiektów proponowanych do wpisu do rejestrów zabytków: Wielkokubaturowy budynek o jednorodnej formie architektonicznej z początku XX wieku, stanowiący obecnie siedzibę MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu. 13

14 2.1.2 Uwarunkowania ochrony środowiska i przyrody Gmina Rewal ze względu na swoje połoŝenie nadmorskie nie powoduje zanieczyszczeń atmosfery i gleby w takim stopniu jak duŝe miasta. Związane jest to z faktem, Ŝe na terenie Gminy nie znajdują się duŝe zakłady przemysłowe, ani waŝniejsze szlaki transportowe mogące stworzyć powaŝne awarie i kolizje, a takŝe szkodliwe dla mieszkańców hałasy przemysłowe i komunikacyjne. DuŜym problemem natomiast jest zaśmiecanie miejscowości naleŝących do gminy w czasie okresu letniego przez odwiedzających. Tereny zielone W strukturze przestrzennej Gminy Rewal tereny zielone zajmują 63,9% powierzchni; w tym: uŝytki rolne 34 % lasy 29,6%. Na terenie Gminy znajdują się duŝe skupiska zieleni w postaci parków, lasów, skwerów i zieleni ulicznej. Stan zieleni w znacznej mierze uwarunkowany jest zagospodarowaniem przestrzennym. Wokół Gminy Rewal rozciąga się kompleks leśny z pomnikami natury. Gmina posiada wiele obiektów zieleni miejskiej, które wymagają kompleksowego remontu, oświetlenia, wprowadzenia urządzeń i wymiany istniejącej architektury, nawierzchni itp. Są to potrzeby wyraźnie dostrzegane nie tylko przez mieszkańców, ale takŝe turystów. Tereny zielone znajdujące się na obrzeŝach gminy nie tworzą ciągłego układu przestrzennego. Środowisko przyrodnicze - oprócz funkcji ekologicznej, rekreacyjnej i estetycznej to w powiązaniu z funkcją turystyczną bardzo istotny czynnik atrakcyjności. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione Rezerwat Przyrody Jezioro Liwia ŁuŜa Utworzony zarządzeniem Nr 239 MLiPD z dnia r. na powierzchni 220 ha, obejmującej jezioro i jego obrzeŝe. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego środowiska lęgowego łabędzia dzikiego na jeziorze, będącym jednocześnie ostoją wielu 14

15 gatunków ptactwa wodno-błotnego. Zanieczyszczenie substancjami pochodzącymi z chemizacji uŝytków zielonych w dolinie przymorskiej, z której poprzez sieć rowów melioracyjnych i Kanał Lądkowski migrowały do jeziora, doprowadziły do zmniejszenia się populacji ptactwa w rezerwacie i niekorzystnych zmian w całym ekosystemie. Park zabytkowy TRZĘSACZ - park dworski z XVIII wieku wpisany do rejestru zabytków, o pow. 5 ha (w tym 0,3 ha stawy). Pomniki przyrody Pomniki przyrody ustanowione Uchwałą Rady Gminy Rewal Nr IX/92/03 z dnia 28 maja 2003 roku. Lasy ochronne obejmują 81 % ogólnej powierzchni lasów; w ich skład wchodzą: lasy glebochronne - wszystkie lasy w pasie technicznym wybrzeŝa morskiego, lasy masowego wypoczynku w rejonie Pobierowa oraz lasy pomiędzy Niechorzem a Pogorzelicą, lasy ochronne inne (związane z terenami wojskowymi) - na wschód od Pogorzelicy. Proponowane formy ochrony przyrody Pomniki przyrody TRZĘSACZ - pojedyncze drzewa i grupy drzew w zabytkowym parku (lipy, jawory, buki, cyprysiki oraz aleja i szpaler grabowy), 2 jesiony na terenie dawnego cmentarza przy ruinie kościoła na klifie, 2 Ŝywotniki, świerk, jodła na dawnym cmentarzu przy płd. kościele, aleja kasztanowców (od pałacu w kierunku morza). 15

16 Dąb szypułkowy w oddziale leśnym 504 f przy drodze Pobierowo Rewal. Zespoły przyrodniczo krajobrazowe TRZĘSACZ - zespół obejmuje fragment intensywnie abradowanego brzegu klifowego ze stanowiskiem dokumentacyjnym przyrody nieoŝywionej, wraz z pasem plaŝy do linii brzegowej oraz ruiną kościoła i fragmentem cmentarza przykościelnego, odcinek wybrzeŝa do drogi Trzęsacz-Rewal zawierający otwarte pasmo widokowe na morze. NIECHORZE - z pasem linii brzegowej oraz teren wysoczyzny do drogi Śliwin- Niechorze. Szczególną atrakcją zespołu jest latarnia morska wybudowana w 1866 roku na koronie klifu na wysokości 21 m n. p. m. Stok klifu u podnóŝa latarni jest chroniony opaską betonową z zespołem ostróg. Latarnia jest dominantą architektoniczną wyróŝniającą się w krajobrazie nadmorskim i stanowi trwały pomnik historii i techniki. BIELIKOWE WYDMY - zespół obejmuje kilka charakterystycznych pagórków wydm śródlądowych znajdujących się w kompleksie leśnym Liwski Las we wschodniej części gminy pomiędzy morzem a pradoliną przymorską. NajwyŜszy szczyt osiąga 35 m n. p. m., grupa niŝszych pagórów liczy m n. p. m. ( Sowia Góra 28 m n. p. m.). Na wierzchowinach i stokach niektórych pagórów znajdują się polany stanowiące atrakcyjne punkty widokowe na rozległą panoramę doliny Regi i miasto Trzebiatów oraz morze. UŜytki ekologiczne ZARASTAJĄCE JEZIORO KONARZEWO - płytkie jezioro połoŝone na wschód od wsi Pogorzelica w obrębie pradoliny przymorskiej. Geneza jeziora związana jest z wytopiskiem po bryłach martwego lodu po ostatnim zlodowaceniu i z późniejszymi holoceńskimi przekształceniami. Od północy przylega kompleks Liwski Las ze starodrzewem sosnowym i dębowym. Obszar ten obejmuje bagno, którego głębokość sięga 2,5 m, lustro wody utrzymuje się na wysokości 2,0 m n.p.m. oraz tereny podmokłe i wąski pas lasu w strefie nadbrzeŝnej. Od kilku lat obserwuje się zwiększenie populacji ptactwa wodno-błotnego, prawdopodobnie przenoszącego się z rezerwatu Liwia ŁuŜa. Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieoŝywionej TRZĘSACZ - (372,900 km - 373,150 km) reperowy profil geologiczny osadów glacjalnych ostatniego zlodowacenia. REWAL - (370,950 km) - reperowy profil geologiczny osadów glacjalnych ostatniego 16

17 zlodowacenia na klifie. REWAL (Śliwin Nadmorski.) - (369,720 Km) reperowy profil geologiczny późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziornych na klifie. Miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych CZĘŚĆ LASU połoŝona na płn. od jez. Konarzewo odziały leśne 47, 48, 49, 62. GNIAZDA BOCIANA BIAŁEGO w m. Niechorze, Rewal, Śliwin. Obszar chronionego krajobrazu W koncepcji krajowego systemu obszarów chronionych cały obszar gminy znajduje się w granicach projektowanego w strefie przybrzeŝnej Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Celem utworzenia obszaru jest ochrona wyróŝniających się krajobrazowo terenów o róŝnych typach ekosystemów oraz osłona ekologiczna dla istniejących i proponowanych obszarów o wyŝszej formie ochrony przyrody Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie w wodę Sieć wodociągowa (rozdzielcza) obejmuje cały teren gminy, w układzie lokalnych sieci połączonych, tzw. rurociągami spinającymi w jedną całość, zasilana w wodę z istniejących stacji wodociągowych. Sieć ta w większości zbudowana jest z rurociągów PVC. Ogólna długość głównej sieci rozdzielczej wynosi ok. 55,7 km. Na podstawie analizy stanu istniejącego moŝna stwierdzić, Ŝe sytuacja w zakresie zaopatrzenia w wodę stanowi mocną stronę w infrastrukturze technicznej gminy. Ponadto, czynne są zwykle sezonowo liczne studnie indywidualnych uŝytkowników, funkcjonujące bez stref ochronnych, często w złym stanie technicznym, co stanowi potencjalną drogę migracji zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej. Do najwaŝniejszych problemów związanych ze zorganizowanym zaopatrzeniem w wodę naleŝy zaliczyć: Deficyt wody w sezonie letnim przy gwałtownym wzroście poziomu zuŝycia Niewydolność istniejących urządzeń do uzdatniania i rozprowadzania wody, Brak znaczących zasobów wód podziemnych na obszarze gminy. 17

18 Sieć ciepłownicza Na obszarze gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, dominuje system lokalnych źródeł ciepła ogrzewających obiekty, w które są wbudowane lub obiekty sąsiadujące. Do ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe, płynne, jak i gazowe. Rodzaj ogrzewania zaleŝy od relacji kosztów pomiędzy róŝnymi nośnikami energii. DuŜą szansą jest stosownie paliw niskozasiarczonych, korzystanie ze źródeł niekonwencjonalnych, ekologicznych oraz odchodzenie od stosowania paliw stałych (szczególnie węgla i koksu). Sieć gazowa Gmina Rewal zgazyfikowana jest całkowicie. Do wszystkich odbiorców doprowadzona jest sieć gazowa. Gmina obsługiwana jest gazem przewodowym średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno - pomiarowej I º zlokalizowanej w gminie Karnice. Stacja zasilana jest odgałęzieniem od gazociągu wysokiego ciśnienia Gryfice - Trzebiatów - Gorzysław. W istniejącej na terenie gminy sieci gazowej występują duŝe rezerwy przesyłowe, ze względu na zbyt małą ilość przyłączonych odbiorców. Energia elektryczna Gmina Rewal zasilana jest z krajowej sieci elektroenergetycznej liniami napowietrznymi średnich napięć (15 kv), ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kv o mocy 16,0 MVA, zlokalizowanej w rejonie Niechorza. GPZ Niechorze zasilany jest jednostronnie linią napowietrzną 110 kv od strony Trzebiatowa. Sieć średniego napięcia na terenie Gm. Rewal ma powiązania i współpracuje z sieciami SN w gminach sąsiednich, stwarzając w ten sposób moŝliwość dwustronnego zasilania - z GPZ Kamień Pomorski lub z GPZ Trzebiatów. Ma to szczególne znaczenie w okresie szczytowego poboru energii elektrycznej w okresie sezonu letniego. Wtedy teŝ istniejący GPZ obciąŝony jest w 100 %. Dla istniejącej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kv naleŝało zachować wzdłuŝ linii obszar ograniczonego uŝytkowania o szerokości 40 metrów (po 20 m od osi linii w obu kierunkach). Na obszarze Gminy Rewal nie przewiduje się i nie wyznacza terenów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Teren całej gminy mieści się w 3-kilometrowym pasie od brzegu morza, gdzie lokalizacja elektrowni wiatrowych (zgodnie z zapisami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego) jest zakazana. 18

Limity wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024 r.

Limity wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024 r. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/250/08 z dnia 19 grudnia 2008r. Limity wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024 r. w zł Lp. Dział Rozdz. Rok rozpoczęcia Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/25/15 RADY GMINY REWAL. z dnia 6 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/25/15 RADY GMINY REWAL. z dnia 6 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/25/15 RADY GMINY REWAL z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Rewal, ul. Kamieńska

Rewal, ul. Kamieńska Rewal, ul. Kamieńska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO: REWAL REWAL wieś, miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim i przystanią morską w północno-zachodniej Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Program Operacyjny w ramach, którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo