4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str."

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa niech bêdzie przepustk¹ do Bo ego Domu w Niebie. Marian Broda o³nierz WIN Lublin 61 lat temu, 14 czerwca 1944 roku w Boles³aw Gzik powita³ wszystkich Lasach Janowskich nad rzek¹ Branwi¹, uczestników i zaproszonych goœci oraz rozegra³a siê najwiêksza zwyciêska w y g ³ o s i ³ o k o l i c z n o œ c i o w e bitwa partyzancka z okupantem wyst¹pienie, nawi¹zuj¹ce w treœci do niemieckim. W r ocznicê t ego wydarzeñ przed 61 laty. Delegacje wydarzenia na Porytowym Wzgórzu kombatantów i zak³adów pracy z³o y³y odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ, wieñce i wi¹zanki kwiatów przy która zebra³a kilkusetosobow¹ grupê pomniku. PóŸniej odby³ siê apel ko mb at an tó w i mi es zk añ có w poleg³ych i defilada wojskowa. o k o l i c z n y c h m i e j s c o w o œ c i. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Zespó³ Egzemplarz bezp³atny Niezwyk³a wizyta str. 8 4 x Janów Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od wejœcia Pieœni i Tañca Rac³awice z Rac³awic kompani honorowej Wojska Polskiego, k/niska i Orkiestra Dêta Janowskiego któr¹ wystawi³a III Zamojska Brygada Oœrodka Kultury pod dyrekcj¹ Pana O b r o n y Te r y t o r i a l n e j, p o d Aleksandra Krzosa. Prowadzenie dowództwem por. Damiana Gzika. Do imprezy zawdziêczamy uczniom marszu przygrywa³a orkiestra Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. wojskowa Garnizonu Lublin. Bohaterów Porytowego Wzgórza: Kapelmistrzem orkiestry jest starszy Ju st yn ie Wójc ik z k la sy II a i chor¹ y sztabowy Krzysztof Szabat. Po Damianowi Chmielowi z klasy Ib. Po ceremoniale wojskowym zosta³a uroczystoœciach uczestnicy zostali odprawiona Msza Œwiêta w intencji zaproszeni na wojskow¹ grochówkê. poleg³ych partyzantów, któr¹ odprawi³ Lech Wronka ksi¹dz proboszcz Jan Sobczak. Homiliê wyg³osi³ ksi¹dz kanonik Aleksander Baca. W homilii kaznodzieja poruszy³ wspó³czesne problemy Unii Europejskiej w kontekœcie wydarzeñ zwi¹zanych z Marszem Równoœci w Warszawie. Stwierdzi³, e nie o tak¹ Polskê, (w której powoli s¹ przejmowane najgorsze wzorce z Europy Zachodniej typu: eutanazja, prostytucja, zoofilia i inne) walczyli polegli na wszystkich frontach II wojny œwiatowej Polacy. Za wyg³osz¹ homiliê otrzyma³ gromkie oklaski. Po Mszy Œwiêtej Starosta Janowski - Pan W dniu 17 czerwca 2005 roku w goœciom m.in.: z prasy, radia i telewizji Oœrodku Sportu i Rekreacji w Janowie oraz przedstawicielom instytucji Lubelskim nast¹pi uroczyste samorz¹dowych, oœwiatowych i podpisanie Karty Ws pó³pracy kulturalnych wizerunki wszystkich P a r t n e r ó w O g ó l n o p o l s k i e g o czterech Janowów. Przedstawiono Porozumienia Gmin o nazwie Janów 4 równie mo liwoœci i perspektywy x Janów. Porozumienie to zosta³o r o z w o j u p o s z c z e g ó l n y c h zainicjowane przez znajduj¹c¹ siê w miejscowoœci. Mi³ym akcentem tego województwie œl¹skim gminê Janów spotkania by³a wielokrotnie, wspólnie (powiat czêstochowski). Chêæ udzia³u odœpiewywana a specjalnie stworzona w porozumieniu zg³osi³y, oprócz na tê okazjê przez p. Urszulê gminy z województwa œl¹skiego, Ostrowsk¹ - dyrektor Gminnego gminy z województwa lubelskiego - Oœrodka Kultury w Janowie (pow. Janów Lubelski i Janów Podlaski czêstochowski), piosenka 4 razy (powiat bialski), a tak e gmina Janów z Janów. Wspania³a atmosfera, która województwa podlaskiego (powiat panowa³a przez ca³e to spotkanie nie sokólski). Celem tego porozumienia zosta³a przyæmiona nawet przez je st bu do wa ni e p ³a sz cz yz ny padaj¹cy krótkotrwale, chocia wspó³pracy, która s³u yæ bêdzie intensywnie deszcz. Janowscy podniesieniu efektywnoœci dzia³añ na wójtowie po z³o eniu podpisów na rzecz r ozwo ju go sp od arczego i Karcie Wspó³pracy wyrazili w ten spo³ecznego danych regionów poprzez sposób chêæ nawi¹zania nie tylko m.in.: rozwój turystyki, wzrost i przyjacielskich stosunków pomiêdzy ro zp ow sz ec hn ia ni e œw ia do mo œc i gminami, ale równie zobowi¹zali siê kulturowej oraz promocjê. zintensyfikowaæ swoje starania Porozumienie dzia³aæ bêdzie przede zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji wszystkim poprzez Radê w sk³ad, s p o ³ e c z n e j i g o s p o d a r c z e j której wchodz¹ czterej reprezentanci mieszkañców tych gmin. Mi³ym gmin o nazwie Janów, tj. burmistrz ak ce nt em na za ko ñc ze ni e te go Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, spotkania by³o zaproszenie przez wójta wójt gminy Janów (pow. sokólski) gminy Janów Adama Markowskiego Miros³aw Ba³akier, wójt gminy Janów wszystkich uczestnicz¹cych (i nie Podlaski Jacek Hura oraz wójt gminy tylko) do odwiedzenia okolic Janów (pow. czêstochowski) Adam czêstochowskiego Janowa. Markowski, a tak e Zespo³y Cal Zadaniowe i Sekretariat. Podczas spotkania w Oœrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim przedstawiono licznie zaproszonym

2 Obrady 28 sesji IV k adencji sytuacjê na rynku pracy, po tym sa mo rz ¹d ow ej mi a³ y u ro cz ys ty wyst¹pieniu Przewodnicz¹cy Rady charakter. Minê³a w³aœnie 15 rocznica p o d k r e œ l i ³, e w i d a æ d u e powstania Jednostek Samorz¹du z a a n g a o w a n i e d y r e k t o r a Terytorialnego. Z tej okazji, Powiatowego Urzêdu Pracy Tomasza Przewodnicz¹cy Rady Piotr Góra Kapronia w pozyskiwaniu œrodków na z³o y³ yczenia wszystkim rzecz zmniejszenia bezrobocia. pracownikom i dzia³aczom Pomimo pozytywnych akcentów samorz¹dowym. Burmistrz Krzysztof statystycznych, nadal w naszej gminie Ko³tyœ z³o y³ serdeczne gratulacje i bez pracy pozostaje oko³o 1500 osób. podziêkowania za wspóln¹ troskê na Rada Miejska odst¹pi³a od g³osowania rzecz rozwoju samorz¹dnoœci lokalnej w sprawie podwy ki cen wody i oraz kszta³towania przynale noœci do œcieków. Prawomocn¹ decyzjê naszej Janowskiej Ma³ej Ojczyzny. podejmuje P GKiM. W wo lnych P o d c z a s o b r a d n a j w i ê k s z e wnioskach zg³oszona zosta³a sprawa zainteresowanie wzbudzi³ Wieloletni zanieczyszczenia terenu prywatnego Program Inwestycyjny opracowany przy rzece Trzebensz za PGKiM gdzie przez komisjê powo³an¹ do tego wywo ony jest gruz i œmiecie przez zadania. Program zaprezentowa³a pani w ³ a œ c i c i e l a. Te r e n p r z y l e g a Katarzyna Dzadz (szczegó³y b e z p o œ r e d n i o d o p a r k u prezentujemy w oddzielnym artykule krajobrazowego. Ponadto przy na str. 4). Przedstawione sprawozdanie wy szym stanie rzeki mo e ulec przez pani¹ Izabelê Wydra z realizacji zanieczyszczeniu œrodowisko, które Programu Antyalkoholowego oraz jest ju dewastowane. Urz¹d Miejski z a p e w n i e n i a b e z p i e c z e ñ s t w a podejmie odpowiednie œrodki, aby publicznego jest obszerne. Informacje temu zapobiec. Radny S³awomir o stanie janowskiej rodziny wraz z Blacha ponownie przypomina³ o braku analiz¹ potrzeb zosta³a przygotowana oœwietlenia drogi Janów - Godziszów przez pani¹ Annê Mazur kierownika (teren wsi Bia³a). Sesja pomimo OPS napawa niepokojem. Sytuacja uroczystego charakteru by³a pracowita niektórych rodzin ci¹gle ulega i d³uga. pogorszeniu. Krzysztof Jednac, J.M. pracownik PUP zaprezentowa³ ogóln¹ 2. Uroczysta sesja Rady Miejskiej Remont w Urzêdzie Miejskim W miesi¹cu czerwcu w Urzêdzie W wyniku og³oszonego przetargu Miejskim przeprowadzono remont wykonawc¹ robót zosta³a firma PHU pomieszczeñ na parterze budynku. ROT- GIPS Klesza Grzegorz z Wymienione zosta³y drzwi, po³o one Kraœnika. p³ytki posadzkowe na korytarzu. W czasie przeprowadzanych remontów Pokoje biurowe zosta³y pomalowane, nast¹pi³y pewne niedogodnoœci dla u³o one zosta³y tak e wyk³adziny naszych klientów, za co uprzejmie pod³ogowe. Koszt tego remontu przeprasza Urz¹d Miejski. wyniós³ 32114,6 z³. J.M. Krystalicznie czysta woda w zalewie Od po cz ¹t ku cz er wc a b r. t rw a Ponadto skanalizowano oœrodek na nape³nianie janowskiego zalewu. Wys pi e. P ra ce zw i¹ za ne z Po³o ony na skraju Lasów Janowskich, modernizacj¹ zalewu wykonano w zalew nale y do najpiêkniejszych tego r a m a c h d u e g o p r o j e k t u typu zbiorników w kraju. Z³ociste, inwestycyjnego Janowa Lubelskiego piaszczyste pla e, urokliwe wyspy, las, p o d n a z w ¹ R o z w ó j stanowi¹ o atrakcyjnoœci tego miejsca. przedsiêbiorczoœci w Janowie Na nadchodz¹cy sezon turystyczny Lubelskim. Oprócz prac na zalewie w z a l e w z o s t a ³ g r u n t o w n i e ramach projektu wykonano kanalizacjê zmodernizowany. Zbiornik zosta³ deszczow¹ dla centralnej czêœci miasta, oczyszczony, uformowano na nowo i bêd¹c¹ pierwszym etapem rewitalizacji umocniono groble i wyspy. Wszystkie centrum Janowa Lubelskiego. Wartoœæ k¹pieliska zosta³y wypiaskowane, realizowanych w ramach projektu prac w y k o n a n o t e n o w e m o l a. szacowana jest na 2,5 miliona euro, z Zmodernizowany zosta³ te system czego dofinansowanie z funduszy UE rowów melioracyjnych wokó³ wynosi 1,7 mln euro. Tak, wiêc Janów zbiornika oraz rów doprowadzaj¹cy do Lubelski robi wszystko, aby zalewu krystalicznie czyst¹ wodê z potwierdziæ, e jest jedn¹ z pere³ janowskich Ÿródlisk. Lubelszczyzny. Kradn¹ kwiaty Urz¹d Miejski wydaje znaczne œrodki dokonuj¹ przesadzeñ z publicznych na zieleñ miejsk¹. Nasadzenia kwiatów miejsc na w³asne prywatne posesje. na rabatkach, kwietnikach prowadzone Œcigaæ z urzêdu, podaæ jest przez specjalistyczn¹ firmê nazwiska do publicznej wiadomoœci a ogrodnicz¹ z Janowa Lubelskiego. mo e lepiej, kupcie sobie sadzonki na Niestety, oko³o 40 procent nasadzonych targu amatorzy cudzego piêkna, kwiatów zosta³o skradzionych przez unikniecie piêtna z³odzieja jakie mo e no w³aœnie okazuje siê, e w czêœci pozostaæ na pokolenia. przez szacowne i nobliwe mieszkanki Janowa. Panie te bezceremonialnie J.M. Wyró nienie Burmistrza Na wniosek Prezesa Zarz¹du Unii Krzysztofa Ko³tysia jak równie i dla Miasteczek Polskich Stanis³awa mieszkañców naszego regionu. Bondysa Ministerstwo Spraw MSWiA doceni³o w ten sposób Wewnêtrznych i Administracji kompetencje, fachowoœæ i znajomoœæ powo³a³o Burmistrza Janowa realiów zwi¹zanych z prac¹ burmistrza Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia w na rzecz lokalnego spo³eczeñstwa, sk³ad Zespo³u ds. Infrastruktury, instytucji i organizacji pozarz¹dowych. Rozwoju Lokalnego, Polityki Podczas pracy w tym Zespole Regionalnej oraz Œrodowiska Komisji burmistrz Ko³tyœ bêdzie zajmowa³ siê Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du m.in. sprawami zwi¹zanymi z Terytorialnego. Wybór ten, na tak infrastruktur¹ transportow¹, ochron¹ wa ne i odpowiedzialne stanowisko to œrodowiska oraz rozwojem lokalnym. du e wyró nienie dla burmistrza Red. Z Katarzyn¹ do Amsterdamu W dniach czerwca gmina roku Stowarzyszeniem Janów Lubelski bra³a udzia³ w Przedsiêbiorców Powiatu targach inwestycyjnych PROVADA Janowskiego. w Amsterdamie. Wyjazd Oprócz Janowa Lubelskiego w targach organizowany przez Urz¹d wziêli udzia³: Urz¹d Marsza³kowski, Marsza³kowski w Lublinie mia³ na Zwi¹zek Gmin Lubelszczyzny, Urz¹d celu zaprezentowanie Miejski w Lublinie, Urz¹d Miejski w najciekawszych ofert Che³mie, Urz¹d Miejski w Lubartowie inwestycyjnych Lubelszczyzny, w oraz firma prywatna. Janów Lubelski tym tak e wolnych terenów zaprezentowa³ dwa obszary: Janowsk¹ inwestycyjnych w Janowie Strefê Inwestycyjn¹ BOROWNICA Lubelskim. (91 ha) oraz tereny nad Zalewem Targi PROVADA mia³y charakter Janowskim, w szczególnoœci wyspê. miêdzynarodowy i organizowane by³y G³ównie wyspa stanowi bardzo po raz pierwszy Amsterdamie. Obecna ciekaw¹ ofertê inwestycyjn¹. Gmina rzeczywistoœæ wymaga wychodzenia posiada gotowa koncepcjê jej naprzeciw oczekiwaniom rynku, a s¹ z a g o s p o d a r o w a n i a, ³ ¹ c z n i e z one takie, e na inwestorów nie mo na bran owym studium wykonalnoœci czekaæ z za³o onymi rêkami. Janów projektu, roboczo zwanego Wysp¹ Lubelski znajduje siê wœród œcis³ego Katarzyny *. Samorz¹d liczy, e gr on a s am or z¹ dó w a kt yw ni e prezentowane na targach oferty poszukuj¹cych inwestorów. Miasto zaciekawi¹ potencjalnych inwestorów i prowadzi bezpoœredni¹ wysy³kê p³yt z i zachêc¹ do zainwestowania w ofertami inwestycyjnymi dla Janowie Lubelskim. wyspecyfikowanych bran, maj¹cych * Fundatork¹ miasta w 1640 roku by³a najwiêksze szanse rozwoju na terenie Katarzyna z Ostrogskich Tomaszowa gminy. Dobrze uk³ada siê wspó³praca Zamoyska. Na jej czeœæ wyspie nad miêdzy gmin¹ a powo³anym w zesz³ym zalewem nadano nazwê Katarzyna. Janowska obwodnica - kolejny etap Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim W zwi¹zku z tym, w celu udogodnienia informuje, e rozpocz¹³ siê kolejny w³aœcicielom nieruchomoœci oraz etap prac zwi¹zanych z realizacj¹ przyœpieszenia za³atwienia sprawy, obwodnicy dla miasta Janowa Burmistrz Janowa Lubelskiego Lubelskiego. zorganizowa³ w Domu Nauczyciela W dniu r. Generalna w Janowie Lubelskim w dniach Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 15,16,17,21 czerwca 2005r. spotkania z w Lublinie z³o y³a w tut. Urzêdzie w³aœcicielami nieruchomoœci objêtych dokumentacjê geodezyjn¹ w sprawie postêpowaniem, na których bêdzie z a o p i n i o w a n i a, a n a s t ê p n i e mo na zapoznaæ siê z projektami zatwierdzenia projektu podzia³u podzia³u dzia³ek, przez które nieruchomoœci (po³o onych w planowany jest przebieg obwodnicy. obrêbach ewidencyjnych RUDA i Na spotkanie zaproszeni zostali J A N Ó W L U B E L S K I I I ) równie przedstawiciele Generalnej p r z e z n a c z o n y c h p o d b u d o w ê Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obwodnicy miasta Janowa Lubelskiego którzy na miejscu bêd¹ wyjaœniaæ (droga krajowa nr 19). sprawy zwi¹zane z wykupem gruntu Pozytywne zaopiniowanie, a oraz ewentualne w¹tpliwoœci zwi¹zane nastêpnie zatwierdzenie podzia³u z ich podzia³em. przedmiotowych nieruchomoœci umo liwi Generalnej Dyrekcji Dróg El bieta Michalska Krajowych i Autostrad nabycie od Kierownik Referatu w ³ a œ c i c i e l i d z i a ³ e k, g r u n t ó w Gospodarki Przestrzennej i Gruntami przeznaczonych pod w/w inwestycjê. Gmina ubezpieczona Firma Inter Broker Grupa Mentor S.A. z siedzib¹ w Toruniu ubezpieczy³a gminê Janów Lubelski. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmowaæ ma ubezpieczenia maj¹tkowe: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeñ losowych, ubezpieczenie mienia od kradzie y z w³amaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej jak równie ubezpieczenia komunikacyjne. Okres ubezpieczenia ma trwaæ od r. do r (nie dotyczy ubezpieczeñ komunikacyjnych). Red.

3 Imprez ci u nas dostatek Jeœli masz ochotê potañczyæ przy Jeœli z uczestników III Maratonu folkowej muzyce, obejrzeæ zawody P³ywackiego opadn¹ ju emocje po konne w skokach przez przeszkody, lipcowych zawodach, to bêd¹ mieli wybraæ siê na seans filmowy pod szansê na regeneracjê si³ podczas chmurk¹, posmakowaæ gryczaka Festiwalu Kaszy Gryczoki, który janowskiego czy iœæ siê na wielkie odbêdzie siê 30 i 31 lipca na Nowym grzybobranie - Janów Lubelski Rynku. W tym roku na pewno nie zaprasza! W ostatnich latach Janów jest zabraknie strawy w wydaniu w coraz wiêkszym stopniu kojarzony z staropolskim i myœliwskim, konkursu du ymi imprezami plenerowymi, si³aczy i pokazu Strongman-ów, bêdzie takimi jak: Zawody w skokach przez mo na delektowaæ siê gryczakiem przeszkody gromadz¹ce corocznie janowskim oraz potañczyæ przy dobrej oko³o 10 tys. osób, czy Festiwal Kaszy, muzyce. W niebo polec¹, podobnie jak na który przyje d a coraz liczniejsza w roku ubieg³ym, baloniki z grupa fanów swojskiego jad³a z Polski i woreczkami kaszy. Nowoœci¹ z zagranicy. tegorocznego festiwalu bêdzie Kalendarz Imprez Janowa Lubelskiego pierwsze bicie rekordu Guinessa na w 2005 roku jest bardzo ró norodny. najd³u sz¹ bia³¹ kaszankê janowsk¹. W tym roku wiele emocji prze yliœmy W sierpniu znajdzie siê coœ dla podczas lutowego Pucharu Polski mi³oœników kina i telewizji. Od 15 do Kadetów w Zapasach Styl Klasyczny. 21 sierpnia w kinie lub w Parku W kwietniu artyœci z Niemiec, Szwecji, Misztalec bêdzie mo na obejrzeæ Holandii i Polski prezentowali ró ne dobry film, spotkaæ siê ze znanymi oblicza sztuki wspó³czesnej w Galerii ludÿmi. Podczas Festiwalu Artystów Teren Osobny. Pocz¹tek maja mia³ Filmu i Telewizji FART Janów charakter ludowy, podczas Jarmarku odwiedzi m. in. Jan Machulski oraz Janowskiego mo na by³o potañczyæ ekipa serialu telewizyjnego M jak przy muzyce ludowej czy zakupiæ Mi³oœæ. Festiwal w tym roku drobny upominek u lokalnego twórcy. p o œ w i ê c o n y b ê d z i e j e d n e j z Pod koniec maja goœciliœmy najwiêkszych gwiazd filmu polskiego - mi³oœników motocykli zabytkowych, Janowi Himilsbachowi. którzy po trudach rajdu Lublin-Janów Prezentowane bêd¹ jego najlepsze zmagali siê w licznych konkurencjach. filmy, a na najwierniejszych fanów 19 czerwca mo na by³o zobaczyæ aktora i twórcy bêdzie czekaæ ksi¹ ka wystawê konia hodowlanego na poœwiêcona jego osobie. Oprócz kina hipodromie nad zalewem janowskim. ambitnego pojawi¹ siê filmy lekkie i Prezentowane by³y konie ró nych ras z przyjemne, hity ostatnich lat, na które regiony lubelskiego i województw zapraszamy do kina plenerowego do oœciennych. Parku Misztalec. Mamy równie To ju za nami. A co nas czeka w nadziejê, e niejeden Jan zostawi po najbli szym czasie? sobie pami¹tkê w Galerii Janów czerwca to Dni Janowa Druga po³owa sierpnia to tak e okazja po³¹czone z Festynem Radia Lublin. do zmierzenia swoich si³ podczas Smakosze zmierz¹ swoje si³y w Mistrzostw Pi³ki Pla owej nad corocznym konkursie jedzenia zalewem. pierogów, zobaczymy, kto najwy ej Dla tych, którzy bêd¹ chcieli po egnaæ wdrapie siê po skrzyniach, a lato w Janowie przygotowujemy Dni najwytrwalsi pos³uchaj¹ repertuaru Lasów Janowskich, Mistrzostwa Marcina Rozynka. W pierwszym dniu Województwa w Grzybobraniu oraz imprezy zapraszamy na przedpremierê w pierwszy weekend wrzeœnia kolejne Festiwalu Filmowego FART do Parku wydanie Zawodów Konnych w Misztalec. Skokach i Uje d eniu. Mi³oœników Zawodów Konnych w wrzeœnia to termin trzeciego Skokach Przez Przeszkody nie ju Nocnego Maratonu Szachowego powinno zabrakn¹æ 8-10 lipca nad z udzia³em Arcymistrzów o zalewem, tym bardziej, e w tym roku c h a r a k t e r z e t u r n i e j u bêd¹ one mia³a charakter zawodów miêdzynarodowego. towarzyskich miêdzynarodowych. Janów Lubelski, Per³a Lubelszczyzny Rywalizowaæ bêd¹ kluby jeÿdzieckie z 2004, zaprasza serdecznie. Zostajesz w ca³ej Polski oraz z pañstw oœciennych. d o m u n a w a k a c j e? P o d c z a s ¹cznie zostanie wystawionych ok. t e g o r o c z n e g o s e z o n u i m p r e z 100 najlepszych koni. znajdziesz tu coœ dla siebie. 100-lecie Ochotniczej Stra y Po arnej W dniu 26 czerwca 2005 roku Uroczystoœci rozpoczn¹ siê zbiórk¹ Ochotnicza Stra Po arna w Janowie Jednostek OSP przy Komendzie Lubelskim obchodziæ bêdzie 100- lecie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim istnienia i spo³ecznej dzia³alnoœci. OSP o godzinie Podczas uroczystej w Janowie jest najstarsz¹ jednostk¹ w Mszy Œw. w Sanktuarium w Janowie powiecie. Zas³ugi w niesieniu pomocy i Lub. nast¹pi poœwiêcenie Sztandaru w wychowaniu kolejnych pokoleñ OSP. Pozosta³a czêœæ uroczystoœci stra aków s¹ nieocenione. Chc¹c odbêdzie siê w Parku Misztalec. uczciæ ten Jubileusz powo³any zosta³ Przewidziany jest program artystyczny Spo³eczny Komitet Fundacji Sztandaru R a d i a L u b l i n. O rg a n i z a t o r z y i Obchodów 100-lecia dzia³alnoœci zapraszaj¹ wszystkich sympatyków OSP. Przewodnicz¹cym komitetu stra y po arnych i ycz¹ dobrej zosta³ Krzysztof Ko³tyœ - burmistrz zabawy. Janowa Lubelskiego. Red. Bli ej siebie - dalej od narkotyków Starosta Powiatu wraz z Poradni¹ poznaæ œwiat, oczekiwania, marzenia i P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n ¹ problemy dziecka. Staraj siê zrozumieæ zorganizowali spotkanie wójtów i swoje dziecko - ³atwiej ustrze esz je przedstawicieli GKRPA z powiatu przed narkotykami janowskiego. Celem spotkania by³o Czêsto problemy rodzinne, zaburzona zapoznanie siê z ogólnopolsk¹ komunikacja miêdzy rodzicami a kampani¹ poœwiêcon¹ przybli eniu dzieæmi, brak wzoru do naœladowania rodzicom zagadnieñ zwi¹zanych z s¹ podstawow¹ przyczyn¹ ucieczki u ywaniem przez dzieci i m³odzie dzieci i m³odzie y w palenie, picie czy narkotyków oraz uzmys³owienie im ich te branie narkotyków. r o l i, a s z c z e g ó l n i e w i ê z i Rodzice powinni byæ wsparciem dla emocjonalnych i czasu poœwiêcanego dzieci w ka dym przypadku, dlatego w dzieciom. chwilach w³asnej bezradnoœci nale y Kampania prowadzona jest na terenie szukaæ wsparcia i profesjonalnej ca³ego kraju. W dniu r. pomocy. Nie mo esz oczekiwaæ, e przedstawiciele Regionalnego Oœrodka szko³a czy jakaœ instytucja weÿmie na Polityki Spo³ecznej w Lublinie: z-ca siebie ca³¹ odpowiedzialnoœæ za Dyrektora p. Anna Adamska oraz p. wychowanie Twojego dziecka. To rola i El bieta Seredyn zapozna³y zebranych obowi¹zek rodzica. z celami i adresatami w/w kampanii. Starosta Boles³aw Gzik stwierdzi³: - Jednym z ciekawszych wyst¹pieñ Policja powinna mocniej anga owaæ podczas tego spotkania by³o siê w sprawy narkomanii. Specjaliœci wyst¹pienie Aleksandra Czopa z Janowa potwierdzaj¹, e mamy w prowadz¹cego bezpoœrednio pracê z sz ko ³a ch m³ od yc h na rk om an ów ludÿmi uzale nionymi. Na terenie wymagaj¹cych leczenia. By³y te województwa nie ma szko³y wolnej od przypadki, kiedy rodzicom bardziej narkotyków. zale a³o na tym, aby dziecko przesz³o Jak g³osi plakat: Okres dorastania jest do nastêpnej klasy a nie na tym, aby tak samo trudny dla rodziców, jak i dla wyci¹gn¹æ je z narkomanii. dziecka. Dorastaj¹ce dzieci potrzebuj¹ Narkoman to nie cz³owiek z marginesu, naszej obecnoœci, dostêpnoœci i to cz³owiek wymagaj¹cy Twojej gotowoœci do udzielania im pomocy. pomocy. Rozmowa jest podstaw¹ dobrych J.M. kontaktów w rodzinie. Pozwala lepiej W ramach Ogólnopolskiej Kampanii substancji psychoaktywnych przez Bli ej siebie - dalej od narkotyków dzieci i m³odzie. Bêd¹ mogli równie Poradnia Psychologiczno - poszerzyæ swoj¹ wiedzê o Pedagogiczna w Janowie Lubelskim z a g r o e n i a c h, s p o s o b a c h planuje przeprowadziæ cykl spotkañ z rozpoznawania czy dziecko nie siêga m³odzie ¹ wszystkich klas II po..., a tak e jak sobie z tym radziæ i Gimnazjum w Janowie Lub. oraz ich gdzie szukaæ pomocy. Wszystkie rodzicami (wrzesieñ - paÿdziernik materia³y i informacjê (porady) bêd¹ 2005r). bezp³atne. Koszty ponosi Krajowe W³¹czenie siê w imprezy Biuro ds. Przeciwdzia³ania œrodowiskowe Miasta i Gminy Janów Narkomanii i Pañstwowa Agencja Lub. i w czasie festiwalu kaszy R o z w i ¹ z y w a n i a P r o b l e m ó w Gryczoki 2005, z pomoc¹ m³odzie y Alkoholowych w Warszawie oraz Zespo³u Szkó³ w Janowie Lub. Starostwo Powiatu Janów Lubelski - zorganizowane i prowadzone bêdzie udzia³ pracowników poradni. stoisko informacyjno - edukacyjne dla Serdecznie dziêkujemy zarówno rodziców, ale tak e dla m³odzie y pod dyrekcji gimnazjum jak i Zespo³u has³em Bli ej siebie - dalej od Szkó³ w Janowie Lub., które jako papierosów, alkoholu i narkotyków. pierwsze wyrazi³y chêæ wspó³pracy i W ramach tego przedsiêwziêcia w³¹czenia siê w tê kampaniê. rodzice i opiekunowie bêd¹ mogli O innych przedsiêwziêciach bêdziemy bezp³atnie nabyæ materia³y edukacyjne pañstwa informowaæ w kolejnych poœwiêcone szkodliwoœci u ywania numerach Gazety Janowskiej. Gminne Centrum Informacji w Modliborzycach Gminne Centrum Informacji to œwiadczonych przez GCI, g³os zabra³ jednostka bud etowa Urzêdu Gminy wicestarosta janowski W³odzimierz Modliborzyce. Powsta³o staraniem Gomó³ka. Podziêkowa³ za tak cenn¹ w³adz gminnych przy pomocy inicjatywê dla spo³ecznoœci lokalnej i Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w y c z y ³ w i e l u s u k c e s ó w w Lublinie. Zosta³o tak e dofinansowane podejmowanych inicjatywach. Czêœæ przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oficjalna zakoñczy³a siê przeciêciem w ramach Programu Aktywizacji w s t ê g i, k t ó r e g o d o k o n a l i Zawodowej Absolwentów Pierwsza przedstawiciele zaproszonych Praca. Na terenie naszego powiatu to instytucji z terenu województwa druga po janowskiej tego typu lubelskiego i powiatu janowskiego placówka. Na uroczyste otwarcie or az go sp od ar ze gm in y. Akt u przyby³o wielu zaproszonych goœci. Po poœwiêcenia lokalu i sprzêtu dokona³ powitaniu przez wójta Modliborzyc ks. Czes³aw Bednarz, dziekan dekanatu Witolda Kowalika, który przedstawi³ modliborskiego. cele i zadania nowego oœrodka jak Candej równie, kto jest adresatem us³ug 3.

4 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony Podczas posiedzenia Rady Miejskiej radni, przedstawiciele œrodowiska 30 maja 2005 r. uchwalono gospodarczego oraz organizacji Wieloletni Program Inwestycyjny pozarz¹dowych i pracownicy gminy w dla Janowa Lubelskiego na lata 2006 osobach: Krzysztof Ko³tyœ, Zenon Ca³kowity koszt 135 Sydor, Jerzy Bielecki, Tomasz Kaproñ, planowanych inwestycji wynosi 55 Ma³gorzata Jasiñska, Beata z³, z czego 81,6% ma Staszewska, Bogumi³a Szewc, pochodziæ ze œrodków zewnêtrznych, Krzysztof Tyra, Janina Skubik, a pozosta³a czêœæ zostanie pokryta Czes³aw Krzysztoñ, Gra yna ysiak. œrodkami w³asnymi. W miesi¹cach kwiecieñ-czerwiec 2004 zbierano wnioski inwestycyjne zawieraj¹ce propozycje ze strony Ograniczona iloœæ œrodków mieszkañców odnoœnie zadañ finansowych znajduj¹cych siê w inwestycyjnych, które powinny dyspozycji bud etu gminy wymaga znaleÿæ siê w ramach tego planu na lata racjonalnych decyzji o sposobie i Wzór wniosku by³ dostêpny kierunkach ich wydatkowania. na ³amach Gazety Janowskiej i na Wieloletni Program Inwestycyjny stronach internetowych gminy. (zwany w skrócie WPI) stanowi W s um ie wp³ynê³o 105 podstawowy instrument koordynacji wniosków inwestycyjnych. Czêœæ procesu planowania i realizacji zadañ nie nale a³a do zadañ Gminy i te i n w e s t y c j i k o m u n a l n y c h, wnioski zosta³y przekazane innym przyczyniaj¹c siê tym samym do jednostkom. Poniewa czêœæ poprawy efektywnoœci wydatkowania wn io sk ów do ty cz y³ a pr oj ek tó w œrodków finansowych z bud etu inwestycyjnych zawieraj¹cych w sobie g m i n y. W P I z a k ³ a d a t a k i e wiele zadañ, rozpisano je nastêpnie na dysponowanie tymi œrodkami, aby z poszczególne zadania inwestycyjne. danych nak³adów uzyskaæ jak Wyodrêbniono w ten sposób ³¹cznie najlepsze efekty. 233 zadania inwestycyjne wycenione WPI stanowi¹c kontynuacjê na z³, które pogrupowano p o w s t a ³ y c h d o k u m e n t ó w w nastêpuj¹ce dziedziny i rozdzia³y planistycznych w poprzednich latach (zgodnie z klasyfikacj¹ bud etow¹): takich jak: Strategia Rozwoju Gminy, Rolnictwo i ³owiectwo - infrastruktura Program Rozwoju Lokalnego na lata wodoci¹gowa i sanitarna wsi, ws kazuje kierunki i Transport i ³¹cznoœæ - drogi publiczne i sposoby wydatkowania czêœci œrodków gminne, Tra nsport i ³¹cznoœæ - b u d e t o w y c h - w y d a t k ó w pozosta³a dzia³alnoœæ, Turystyka - inwestycyjnych. Innymi s³owy, WPI pozosta³a dzia³alnoœæ, Informatyka - stanowi zbiór wyselekcjonowanych, pozosta³a dzia³alnoœæ, Administracja ocenionych i zaakceptowanych do publiczna, Bezpieczeñstwo publiczne i realizacji zadañ inwestycyjnych w ochrona przeciwpo arowa, Oœwiata i przyjêtym horyzoncie czasu wychowanie - szko³y podstawowe, Koñcowym wynikiem prac nad Oœwiata i wychowanie - gimnazja, WPI jest dokument wyodrêbniaj¹cy Gospodarka komunalna i ochrona zadania inwestycyjne, które mog¹ byæ œrodowiska - gospodarka œciekowa i zrealizowane w tym czasie na bazie ochrona wód, Gospodarka komunalna i w³asnych œrodków finansowych ochrona œrodowiska - utrzymanie uwzglêdniaj¹c mo liwoœæ pozyskania zieleni, Gospodarka komunalna i dodatkowych œrodków z funduszy ochrona œrodowiska - schroniska, zewnêtrznych np. funduszy unijnych. Z Gospodarka komunalna i ochrona drugiej strony ka da realizowana ze œrodowiska - gospodarka œciekowa i œrodków unijnych inwestycja gminna ochrona wód. powinna byæ poparta odpowiednimi Nastêpnie zespó³ zadaniowy dokumentami planistycznymi takimi dokona³ indywidualnych ocen jak plany rozwoju lokalnego i w³aœnie poszczególnych wniosków (przyznaj¹c wieloletnie plany inwestycyjne. ka demu z kryteriów przy danym Ro l¹ wi el ol et ni eg o pl an u wniosku od 0 do 3 punktów) zgodnie z inwestycyjnego jest przede wszystkim p r z y j ê t y m i z a s a d a m i o c e n y : obiektywizacja podejmowanych kryterium 1 - inwestycja aktywizuje decyzji w zakresie realizowanych rozwój gospodarczy, kryterium 2 - ma przedsiêwziêæ inwestycyjnych. znaczenie dla ca³ej wspólnoty, Narzêdzie to pozwala szeroko kryterium 3 - przyniesie nowe wp³ywy zidentyfikowaæ potrzeby inwestycyjne do bud etu, kryterium 4 - przyci¹ga oraz rzetelnie je zhierarchizowaæ i finansowanie zewnêtrzne, kryterium 5 wyselekcjonowaæ najwa niejsze. - inwestycja jest rozpoczêta, kryterium Pomoc metodologiczn¹ i nadzór 6 - zmniejszy wydatki operacyjne merytoryczny w przygotowaniu planu bud etu, kryterium 7 - ³¹czy istniej¹c¹ zapewni³a gminie znana warszawska infrastrukturê, kryterium 8 - przyjazna firma konsultingowa dla œrodowiska. Wolska&Jefremienko specjalizuj¹ca Kolejnym krokiem by³o siê w inwestycjach samorz¹dowych. wartoœciowanie i hierarchizacja zadañ Prace nad Wieloletnim Programem i n w e s t y c y j n y c h. Z a d a n i a Inwestycyjnym Janowa Lubelskiego w y s z a c o w a n o p o d w z g l ê d e m na lata prowadzono w kosztowym i punktowym. Przyjête okresie marzec marzec W kalkulacje, zbiorcze oceny zespo³u i tym okresie przeprowadzone zosta³y prognozy œrodków w³asnych pozwoli³y konsultacje spo³eczne z mieszkañcami na przydzia³ œrodków finansowych dla Janowa i okolicznych miejscowoœci. poszczególnych zadañ zgodnie z Nastêpnie zosta³ powo³any zespó³ p r z y j ê t y m i k r y t e r i a m i zadaniowy, w którego sk³ad weszli hierarchizacyjnymi. 4. W wyniku tych kalkulacji ostatecznie Wiejska), Wymiana rur azbestowych do Wieloletniego Programu wodoci¹gowych (ujecie wody, ulice: Inwestycyjnego na lata Sukiennicza, Koœciuszki, wesz³o 135 inwestycji, które zosta³y oczyszczalnia œcieków, ulice: podzielone w nastêpuj¹ce modu³y: Bohaterów Porytowego Wzgórza, Janowska Strefa Inwestycyjna Wojska Polskiego, Wiejska, (budowa lokalnych dróg dojazdowych Partyzantów, Ko³³¹taja, Ulanowska, I etap, budowa sieci kanalizacji, 14 -g o C ze rw ca, P i³ su ds ki eg o, budowa sieci wodoci¹gowej), Wyspa Sienkiewicza, Ogrodowa, Zak¹tna i (budowa ci¹gów komunikacyjnych, O k o p o w a, 8 - g o W r z e œ n i a, budowa ma³ej architektury, budowa Konopnickiej, Polna i Rolna, wodoci¹gu, urz¹dzenie szaty roœlinnej, Kopernika, Targowa, Armii Krajowej, budowa oœwietlenia), Park Rekreacji Szewska, Bia³a II), Kanalizacja - nad Zalewem (budowa sieci lokalnych obszar wiejski (Zofianka Górna, Bia³a dróg dojazdowych I etap, budowa I i Bia³a II), Kanalizacja - miasto promenady pieszej, zespó³ parkingów I (przebudowa kolektora sanitarnego - etap, powiêkszenie pla, budowa ul. Boh. Porytowego Wzgórza, ulice: œcie ek rowerowych, budowa œcie ek Kiliñskiego, Ulanowska, Partyzantów, konnych, budowa kanalizacji, budowa Ochotników Wêgierskich, Cicha, wo do ci ¹g u, urz ¹d ze ni e zi el en i, Partyzantów - Reymonta, Podlipie, budowa oœwietlenia, budowa zespo³u Œwierdzowa - Och. Wêgierskich, k¹pielisk otwartych, przeniesienie Reymonta, S³owackiego, Spokojna, hipodromu, budowa placu zabaw, ¹kowa, Korczaka), Gospodarka budowa szlaków rowerowych z osadowa na oczyszczalni œcieków, infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, budowa Bezpieczeñstwo publiczne tras narciarstwa biegowego, budowa (stworzenie monitoringu wizyjnego zespo³u boisk wielofunkcyjnych), miasta), Bariery architektoniczne Oœrodki wypoczynkowe nad (Urz¹d Miejski, Janowski Oœrodek Zalewem (budowa dróg dojazdowych Kultury, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, I etap, ci¹gi piesze i promenady, zespó³ Publiczne Gimnazjum, Zak³ad Obs³ugi parkingów, ma³a architektura, Szkó³ i Przedszkoli), Administracja przebudowa molo ko³o DUO, budowa publiczna (budowa parkingu i k a n a l i z a c j i, b u d o w a s i e c i ogrodzenia przy Urzêdzie Miejskim), wodoci¹gowej, urz¹dzenie zieleni, Kultura i ochrona dziedzictwa budowa oœwietlenia), Rewaloryzacja narodowego (przebudowa budynku Rynku Starego Miasta (urz¹dzenie Janowskiego Oœrodka Kultury, zieleni miejskiej, oœwietlenie, r e w a l o r y z a c j a M u z e u m przebudowa placu rynkowego, Regionalnego), Oœwiata i obiekty modernizacja studzienek, ma³a sportowe (kompleks boisk przy PSP infrastruktura, przebudowa szaletów, Janów, parking przy PSP Janów, kort k a n a l i z a c j a d e s z c z o w a ), tenisowy przy PSP Janów, remont Rewaloryzacja Rynku Nowego Gimnazjum, remont ogrodzenia Miasta (przebudowa chodników, Gimnazjum, budowa basenu PSP przebudowa ci¹gów pieszych, alejek i Janów). Aktualizacja WPI bêdzie placów, przebudowa ulic Sienkiewicza odbywaæ siê ka dego roku. Od 15 i J an a P aw ³a II, p ar ki ng pr zy marca do koñca kwietnia planowany Janowskim Oœrodku Kultury, parking jest nabór wniosków. W kolejnych przy ul. Zamoyskiego, urz¹dzenie miesi¹cach do sierpnia bêd¹ odbywaæ zieleni miejskiej, oœwietlenie, ma³a siê prace nad aktualizacj¹ WPI z architektura, rewaloryzacja pomnika T. uwzglêdnieniem nowych wniosków, Koœciuszki), Park Misztalec (ci¹gi które nap³yn¹ w danym roku. Do koñca piesze, parking, ma³a architektura, wrzeœnia Rada Miejska bêdzie mia³a urz¹dzenie zieleni parkowej, czas na uchwalenie WPI. Jednak oœwietlenie, budowa muszli uchwa³ê aktualizacyjn¹ WPI koncertowej, plac zabaw), Oœwietlenie przesuniêto na nastêpne posiedzenie (wymiana oœwietlenia ulicznego na sesji. Planowane jest wydanie broszury energooszczêdne, ulice: Jana Paw³a II, ze szczegó³owymi informacjami Ró ana, Liliowa, Jaœminowa), Drogi dotycz¹cymi WPI, która bêdzie publiczne i gminne (budowa drogi do³¹czona do jednego z kolejnych Ujœcie-Bukowa, budowa dróg na numerów Gazety Janowskiej. Ponadto ulicach: Jaœminowa, Irysowa, Daliowa, zainteresowani mog¹ zasiêgaæ Bratkowa, B³awatkowa, Azaliowa, dodatkowych informacji w Referacie Tulipanowa, Szarotkowa, Wrzosowa, P r o m o c j i i R o z w o j u U r z ê d u S a s a n k o w a, R u m i a n k o w a, Miejskiego w Janowie Lubelskim (p. Mieczykowa, Makowa, Krokusowa, 25, I piêtro). Konwaliowa, Kaktusowa, budowa KD i BS ulicy z przyleg³ym parkingiem - ul. Zakup tomografu w planach S¹d Rejonowy w Lublinie dokona³ To m o g r a f y k o m p u t e r o w e t o wpisu do Rejestru Stowarzyszeñ, urz¹dzenia, bez których dziœ nie mo na Innych Organizacji Spo³ecznych i sobie wyobraziæ skutecznego Zawodowych, Fundacji Oraz diagnozowania i leczenia chorób. Publicznych Zak³adów Opieki Badanie tomografem jest bezbolesne Zdrowotnej - Spo³ecznego Komitetu dla pacjenta i umo liwia uzyskanie Zakupu Tomografu Komputerowego. przestrzennego obrazu narz¹dów Jednoczeœnie Komitet ten, otworzy³ w we wn êt rz ny ch cz ³o wi ek a. Ni e j Kredyt Banku SA w Janowie podajemy numer rachunku Lubelskim, rachunek bankowy, na bankowego, na który mo na który przyjmowane s¹ wp³aty dokonywaæ wp³at: dotycz¹ce tego zakupu. Tomograf taki ma docelowo, w przysz³oœci znaleÿæ siê na wyposa eniu janowskiego szpitala. Jan Wiœniewski

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje: OO-OR.0050.WS.2014 Zarządzenie Nr J.U.3../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia..^...stycznia 2014 r. w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 716 2012 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 3 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo