4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str."

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa niech bêdzie przepustk¹ do Bo ego Domu w Niebie. Marian Broda o³nierz WIN Lublin 61 lat temu, 14 czerwca 1944 roku w Boles³aw Gzik powita³ wszystkich Lasach Janowskich nad rzek¹ Branwi¹, uczestników i zaproszonych goœci oraz rozegra³a siê najwiêksza zwyciêska w y g ³ o s i ³ o k o l i c z n o œ c i o w e bitwa partyzancka z okupantem wyst¹pienie, nawi¹zuj¹ce w treœci do niemieckim. W r ocznicê t ego wydarzeñ przed 61 laty. Delegacje wydarzenia na Porytowym Wzgórzu kombatantów i zak³adów pracy z³o y³y odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ, wieñce i wi¹zanki kwiatów przy która zebra³a kilkusetosobow¹ grupê pomniku. PóŸniej odby³ siê apel ko mb at an tó w i mi es zk añ có w poleg³ych i defilada wojskowa. o k o l i c z n y c h m i e j s c o w o œ c i. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Zespó³ Egzemplarz bezp³atny Niezwyk³a wizyta str. 8 4 x Janów Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od wejœcia Pieœni i Tañca Rac³awice z Rac³awic kompani honorowej Wojska Polskiego, k/niska i Orkiestra Dêta Janowskiego któr¹ wystawi³a III Zamojska Brygada Oœrodka Kultury pod dyrekcj¹ Pana O b r o n y Te r y t o r i a l n e j, p o d Aleksandra Krzosa. Prowadzenie dowództwem por. Damiana Gzika. Do imprezy zawdziêczamy uczniom marszu przygrywa³a orkiestra Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. wojskowa Garnizonu Lublin. Bohaterów Porytowego Wzgórza: Kapelmistrzem orkiestry jest starszy Ju st yn ie Wójc ik z k la sy II a i chor¹ y sztabowy Krzysztof Szabat. Po Damianowi Chmielowi z klasy Ib. Po ceremoniale wojskowym zosta³a uroczystoœciach uczestnicy zostali odprawiona Msza Œwiêta w intencji zaproszeni na wojskow¹ grochówkê. poleg³ych partyzantów, któr¹ odprawi³ Lech Wronka ksi¹dz proboszcz Jan Sobczak. Homiliê wyg³osi³ ksi¹dz kanonik Aleksander Baca. W homilii kaznodzieja poruszy³ wspó³czesne problemy Unii Europejskiej w kontekœcie wydarzeñ zwi¹zanych z Marszem Równoœci w Warszawie. Stwierdzi³, e nie o tak¹ Polskê, (w której powoli s¹ przejmowane najgorsze wzorce z Europy Zachodniej typu: eutanazja, prostytucja, zoofilia i inne) walczyli polegli na wszystkich frontach II wojny œwiatowej Polacy. Za wyg³osz¹ homiliê otrzyma³ gromkie oklaski. Po Mszy Œwiêtej Starosta Janowski - Pan W dniu 17 czerwca 2005 roku w goœciom m.in.: z prasy, radia i telewizji Oœrodku Sportu i Rekreacji w Janowie oraz przedstawicielom instytucji Lubelskim nast¹pi uroczyste samorz¹dowych, oœwiatowych i podpisanie Karty Ws pó³pracy kulturalnych wizerunki wszystkich P a r t n e r ó w O g ó l n o p o l s k i e g o czterech Janowów. Przedstawiono Porozumienia Gmin o nazwie Janów 4 równie mo liwoœci i perspektywy x Janów. Porozumienie to zosta³o r o z w o j u p o s z c z e g ó l n y c h zainicjowane przez znajduj¹c¹ siê w miejscowoœci. Mi³ym akcentem tego województwie œl¹skim gminê Janów spotkania by³a wielokrotnie, wspólnie (powiat czêstochowski). Chêæ udzia³u odœpiewywana a specjalnie stworzona w porozumieniu zg³osi³y, oprócz na tê okazjê przez p. Urszulê gminy z województwa œl¹skiego, Ostrowsk¹ - dyrektor Gminnego gminy z województwa lubelskiego - Oœrodka Kultury w Janowie (pow. Janów Lubelski i Janów Podlaski czêstochowski), piosenka 4 razy (powiat bialski), a tak e gmina Janów z Janów. Wspania³a atmosfera, która województwa podlaskiego (powiat panowa³a przez ca³e to spotkanie nie sokólski). Celem tego porozumienia zosta³a przyæmiona nawet przez je st bu do wa ni e p ³a sz cz yz ny padaj¹cy krótkotrwale, chocia wspó³pracy, która s³u yæ bêdzie intensywnie deszcz. Janowscy podniesieniu efektywnoœci dzia³añ na wójtowie po z³o eniu podpisów na rzecz r ozwo ju go sp od arczego i Karcie Wspó³pracy wyrazili w ten spo³ecznego danych regionów poprzez sposób chêæ nawi¹zania nie tylko m.in.: rozwój turystyki, wzrost i przyjacielskich stosunków pomiêdzy ro zp ow sz ec hn ia ni e œw ia do mo œc i gminami, ale równie zobowi¹zali siê kulturowej oraz promocjê. zintensyfikowaæ swoje starania Porozumienie dzia³aæ bêdzie przede zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji wszystkim poprzez Radê w sk³ad, s p o ³ e c z n e j i g o s p o d a r c z e j której wchodz¹ czterej reprezentanci mieszkañców tych gmin. Mi³ym gmin o nazwie Janów, tj. burmistrz ak ce nt em na za ko ñc ze ni e te go Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, spotkania by³o zaproszenie przez wójta wójt gminy Janów (pow. sokólski) gminy Janów Adama Markowskiego Miros³aw Ba³akier, wójt gminy Janów wszystkich uczestnicz¹cych (i nie Podlaski Jacek Hura oraz wójt gminy tylko) do odwiedzenia okolic Janów (pow. czêstochowski) Adam czêstochowskiego Janowa. Markowski, a tak e Zespo³y Cal Zadaniowe i Sekretariat. Podczas spotkania w Oœrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim przedstawiono licznie zaproszonym

2 Obrady 28 sesji IV k adencji sytuacjê na rynku pracy, po tym sa mo rz ¹d ow ej mi a³ y u ro cz ys ty wyst¹pieniu Przewodnicz¹cy Rady charakter. Minê³a w³aœnie 15 rocznica p o d k r e œ l i ³, e w i d a æ d u e powstania Jednostek Samorz¹du z a a n g a o w a n i e d y r e k t o r a Terytorialnego. Z tej okazji, Powiatowego Urzêdu Pracy Tomasza Przewodnicz¹cy Rady Piotr Góra Kapronia w pozyskiwaniu œrodków na z³o y³ yczenia wszystkim rzecz zmniejszenia bezrobocia. pracownikom i dzia³aczom Pomimo pozytywnych akcentów samorz¹dowym. Burmistrz Krzysztof statystycznych, nadal w naszej gminie Ko³tyœ z³o y³ serdeczne gratulacje i bez pracy pozostaje oko³o 1500 osób. podziêkowania za wspóln¹ troskê na Rada Miejska odst¹pi³a od g³osowania rzecz rozwoju samorz¹dnoœci lokalnej w sprawie podwy ki cen wody i oraz kszta³towania przynale noœci do œcieków. Prawomocn¹ decyzjê naszej Janowskiej Ma³ej Ojczyzny. podejmuje P GKiM. W wo lnych P o d c z a s o b r a d n a j w i ê k s z e wnioskach zg³oszona zosta³a sprawa zainteresowanie wzbudzi³ Wieloletni zanieczyszczenia terenu prywatnego Program Inwestycyjny opracowany przy rzece Trzebensz za PGKiM gdzie przez komisjê powo³an¹ do tego wywo ony jest gruz i œmiecie przez zadania. Program zaprezentowa³a pani w ³ a œ c i c i e l a. Te r e n p r z y l e g a Katarzyna Dzadz (szczegó³y b e z p o œ r e d n i o d o p a r k u prezentujemy w oddzielnym artykule krajobrazowego. Ponadto przy na str. 4). Przedstawione sprawozdanie wy szym stanie rzeki mo e ulec przez pani¹ Izabelê Wydra z realizacji zanieczyszczeniu œrodowisko, które Programu Antyalkoholowego oraz jest ju dewastowane. Urz¹d Miejski z a p e w n i e n i a b e z p i e c z e ñ s t w a podejmie odpowiednie œrodki, aby publicznego jest obszerne. Informacje temu zapobiec. Radny S³awomir o stanie janowskiej rodziny wraz z Blacha ponownie przypomina³ o braku analiz¹ potrzeb zosta³a przygotowana oœwietlenia drogi Janów - Godziszów przez pani¹ Annê Mazur kierownika (teren wsi Bia³a). Sesja pomimo OPS napawa niepokojem. Sytuacja uroczystego charakteru by³a pracowita niektórych rodzin ci¹gle ulega i d³uga. pogorszeniu. Krzysztof Jednac, J.M. pracownik PUP zaprezentowa³ ogóln¹ 2. Uroczysta sesja Rady Miejskiej Remont w Urzêdzie Miejskim W miesi¹cu czerwcu w Urzêdzie W wyniku og³oszonego przetargu Miejskim przeprowadzono remont wykonawc¹ robót zosta³a firma PHU pomieszczeñ na parterze budynku. ROT- GIPS Klesza Grzegorz z Wymienione zosta³y drzwi, po³o one Kraœnika. p³ytki posadzkowe na korytarzu. W czasie przeprowadzanych remontów Pokoje biurowe zosta³y pomalowane, nast¹pi³y pewne niedogodnoœci dla u³o one zosta³y tak e wyk³adziny naszych klientów, za co uprzejmie pod³ogowe. Koszt tego remontu przeprasza Urz¹d Miejski. wyniós³ 32114,6 z³. J.M. Krystalicznie czysta woda w zalewie Od po cz ¹t ku cz er wc a b r. t rw a Ponadto skanalizowano oœrodek na nape³nianie janowskiego zalewu. Wys pi e. P ra ce zw i¹ za ne z Po³o ony na skraju Lasów Janowskich, modernizacj¹ zalewu wykonano w zalew nale y do najpiêkniejszych tego r a m a c h d u e g o p r o j e k t u typu zbiorników w kraju. Z³ociste, inwestycyjnego Janowa Lubelskiego piaszczyste pla e, urokliwe wyspy, las, p o d n a z w ¹ R o z w ó j stanowi¹ o atrakcyjnoœci tego miejsca. przedsiêbiorczoœci w Janowie Na nadchodz¹cy sezon turystyczny Lubelskim. Oprócz prac na zalewie w z a l e w z o s t a ³ g r u n t o w n i e ramach projektu wykonano kanalizacjê zmodernizowany. Zbiornik zosta³ deszczow¹ dla centralnej czêœci miasta, oczyszczony, uformowano na nowo i bêd¹c¹ pierwszym etapem rewitalizacji umocniono groble i wyspy. Wszystkie centrum Janowa Lubelskiego. Wartoœæ k¹pieliska zosta³y wypiaskowane, realizowanych w ramach projektu prac w y k o n a n o t e n o w e m o l a. szacowana jest na 2,5 miliona euro, z Zmodernizowany zosta³ te system czego dofinansowanie z funduszy UE rowów melioracyjnych wokó³ wynosi 1,7 mln euro. Tak, wiêc Janów zbiornika oraz rów doprowadzaj¹cy do Lubelski robi wszystko, aby zalewu krystalicznie czyst¹ wodê z potwierdziæ, e jest jedn¹ z pere³ janowskich Ÿródlisk. Lubelszczyzny. Kradn¹ kwiaty Urz¹d Miejski wydaje znaczne œrodki dokonuj¹ przesadzeñ z publicznych na zieleñ miejsk¹. Nasadzenia kwiatów miejsc na w³asne prywatne posesje. na rabatkach, kwietnikach prowadzone Œcigaæ z urzêdu, podaæ jest przez specjalistyczn¹ firmê nazwiska do publicznej wiadomoœci a ogrodnicz¹ z Janowa Lubelskiego. mo e lepiej, kupcie sobie sadzonki na Niestety, oko³o 40 procent nasadzonych targu amatorzy cudzego piêkna, kwiatów zosta³o skradzionych przez unikniecie piêtna z³odzieja jakie mo e no w³aœnie okazuje siê, e w czêœci pozostaæ na pokolenia. przez szacowne i nobliwe mieszkanki Janowa. Panie te bezceremonialnie J.M. Wyró nienie Burmistrza Na wniosek Prezesa Zarz¹du Unii Krzysztofa Ko³tysia jak równie i dla Miasteczek Polskich Stanis³awa mieszkañców naszego regionu. Bondysa Ministerstwo Spraw MSWiA doceni³o w ten sposób Wewnêtrznych i Administracji kompetencje, fachowoœæ i znajomoœæ powo³a³o Burmistrza Janowa realiów zwi¹zanych z prac¹ burmistrza Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia w na rzecz lokalnego spo³eczeñstwa, sk³ad Zespo³u ds. Infrastruktury, instytucji i organizacji pozarz¹dowych. Rozwoju Lokalnego, Polityki Podczas pracy w tym Zespole Regionalnej oraz Œrodowiska Komisji burmistrz Ko³tyœ bêdzie zajmowa³ siê Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du m.in. sprawami zwi¹zanymi z Terytorialnego. Wybór ten, na tak infrastruktur¹ transportow¹, ochron¹ wa ne i odpowiedzialne stanowisko to œrodowiska oraz rozwojem lokalnym. du e wyró nienie dla burmistrza Red. Z Katarzyn¹ do Amsterdamu W dniach czerwca gmina roku Stowarzyszeniem Janów Lubelski bra³a udzia³ w Przedsiêbiorców Powiatu targach inwestycyjnych PROVADA Janowskiego. w Amsterdamie. Wyjazd Oprócz Janowa Lubelskiego w targach organizowany przez Urz¹d wziêli udzia³: Urz¹d Marsza³kowski, Marsza³kowski w Lublinie mia³ na Zwi¹zek Gmin Lubelszczyzny, Urz¹d celu zaprezentowanie Miejski w Lublinie, Urz¹d Miejski w najciekawszych ofert Che³mie, Urz¹d Miejski w Lubartowie inwestycyjnych Lubelszczyzny, w oraz firma prywatna. Janów Lubelski tym tak e wolnych terenów zaprezentowa³ dwa obszary: Janowsk¹ inwestycyjnych w Janowie Strefê Inwestycyjn¹ BOROWNICA Lubelskim. (91 ha) oraz tereny nad Zalewem Targi PROVADA mia³y charakter Janowskim, w szczególnoœci wyspê. miêdzynarodowy i organizowane by³y G³ównie wyspa stanowi bardzo po raz pierwszy Amsterdamie. Obecna ciekaw¹ ofertê inwestycyjn¹. Gmina rzeczywistoœæ wymaga wychodzenia posiada gotowa koncepcjê jej naprzeciw oczekiwaniom rynku, a s¹ z a g o s p o d a r o w a n i a, ³ ¹ c z n i e z one takie, e na inwestorów nie mo na bran owym studium wykonalnoœci czekaæ z za³o onymi rêkami. Janów projektu, roboczo zwanego Wysp¹ Lubelski znajduje siê wœród œcis³ego Katarzyny *. Samorz¹d liczy, e gr on a s am or z¹ dó w a kt yw ni e prezentowane na targach oferty poszukuj¹cych inwestorów. Miasto zaciekawi¹ potencjalnych inwestorów i prowadzi bezpoœredni¹ wysy³kê p³yt z i zachêc¹ do zainwestowania w ofertami inwestycyjnymi dla Janowie Lubelskim. wyspecyfikowanych bran, maj¹cych * Fundatork¹ miasta w 1640 roku by³a najwiêksze szanse rozwoju na terenie Katarzyna z Ostrogskich Tomaszowa gminy. Dobrze uk³ada siê wspó³praca Zamoyska. Na jej czeœæ wyspie nad miêdzy gmin¹ a powo³anym w zesz³ym zalewem nadano nazwê Katarzyna. Janowska obwodnica - kolejny etap Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim W zwi¹zku z tym, w celu udogodnienia informuje, e rozpocz¹³ siê kolejny w³aœcicielom nieruchomoœci oraz etap prac zwi¹zanych z realizacj¹ przyœpieszenia za³atwienia sprawy, obwodnicy dla miasta Janowa Burmistrz Janowa Lubelskiego Lubelskiego. zorganizowa³ w Domu Nauczyciela W dniu r. Generalna w Janowie Lubelskim w dniach Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 15,16,17,21 czerwca 2005r. spotkania z w Lublinie z³o y³a w tut. Urzêdzie w³aœcicielami nieruchomoœci objêtych dokumentacjê geodezyjn¹ w sprawie postêpowaniem, na których bêdzie z a o p i n i o w a n i a, a n a s t ê p n i e mo na zapoznaæ siê z projektami zatwierdzenia projektu podzia³u podzia³u dzia³ek, przez które nieruchomoœci (po³o onych w planowany jest przebieg obwodnicy. obrêbach ewidencyjnych RUDA i Na spotkanie zaproszeni zostali J A N Ó W L U B E L S K I I I ) równie przedstawiciele Generalnej p r z e z n a c z o n y c h p o d b u d o w ê Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obwodnicy miasta Janowa Lubelskiego którzy na miejscu bêd¹ wyjaœniaæ (droga krajowa nr 19). sprawy zwi¹zane z wykupem gruntu Pozytywne zaopiniowanie, a oraz ewentualne w¹tpliwoœci zwi¹zane nastêpnie zatwierdzenie podzia³u z ich podzia³em. przedmiotowych nieruchomoœci umo liwi Generalnej Dyrekcji Dróg El bieta Michalska Krajowych i Autostrad nabycie od Kierownik Referatu w ³ a œ c i c i e l i d z i a ³ e k, g r u n t ó w Gospodarki Przestrzennej i Gruntami przeznaczonych pod w/w inwestycjê. Gmina ubezpieczona Firma Inter Broker Grupa Mentor S.A. z siedzib¹ w Toruniu ubezpieczy³a gminê Janów Lubelski. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmowaæ ma ubezpieczenia maj¹tkowe: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeñ losowych, ubezpieczenie mienia od kradzie y z w³amaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej jak równie ubezpieczenia komunikacyjne. Okres ubezpieczenia ma trwaæ od r. do r (nie dotyczy ubezpieczeñ komunikacyjnych). Red.

3 Imprez ci u nas dostatek Jeœli masz ochotê potañczyæ przy Jeœli z uczestników III Maratonu folkowej muzyce, obejrzeæ zawody P³ywackiego opadn¹ ju emocje po konne w skokach przez przeszkody, lipcowych zawodach, to bêd¹ mieli wybraæ siê na seans filmowy pod szansê na regeneracjê si³ podczas chmurk¹, posmakowaæ gryczaka Festiwalu Kaszy Gryczoki, który janowskiego czy iœæ siê na wielkie odbêdzie siê 30 i 31 lipca na Nowym grzybobranie - Janów Lubelski Rynku. W tym roku na pewno nie zaprasza! W ostatnich latach Janów jest zabraknie strawy w wydaniu w coraz wiêkszym stopniu kojarzony z staropolskim i myœliwskim, konkursu du ymi imprezami plenerowymi, si³aczy i pokazu Strongman-ów, bêdzie takimi jak: Zawody w skokach przez mo na delektowaæ siê gryczakiem przeszkody gromadz¹ce corocznie janowskim oraz potañczyæ przy dobrej oko³o 10 tys. osób, czy Festiwal Kaszy, muzyce. W niebo polec¹, podobnie jak na który przyje d a coraz liczniejsza w roku ubieg³ym, baloniki z grupa fanów swojskiego jad³a z Polski i woreczkami kaszy. Nowoœci¹ z zagranicy. tegorocznego festiwalu bêdzie Kalendarz Imprez Janowa Lubelskiego pierwsze bicie rekordu Guinessa na w 2005 roku jest bardzo ró norodny. najd³u sz¹ bia³¹ kaszankê janowsk¹. W tym roku wiele emocji prze yliœmy W sierpniu znajdzie siê coœ dla podczas lutowego Pucharu Polski mi³oœników kina i telewizji. Od 15 do Kadetów w Zapasach Styl Klasyczny. 21 sierpnia w kinie lub w Parku W kwietniu artyœci z Niemiec, Szwecji, Misztalec bêdzie mo na obejrzeæ Holandii i Polski prezentowali ró ne dobry film, spotkaæ siê ze znanymi oblicza sztuki wspó³czesnej w Galerii ludÿmi. Podczas Festiwalu Artystów Teren Osobny. Pocz¹tek maja mia³ Filmu i Telewizji FART Janów charakter ludowy, podczas Jarmarku odwiedzi m. in. Jan Machulski oraz Janowskiego mo na by³o potañczyæ ekipa serialu telewizyjnego M jak przy muzyce ludowej czy zakupiæ Mi³oœæ. Festiwal w tym roku drobny upominek u lokalnego twórcy. p o œ w i ê c o n y b ê d z i e j e d n e j z Pod koniec maja goœciliœmy najwiêkszych gwiazd filmu polskiego - mi³oœników motocykli zabytkowych, Janowi Himilsbachowi. którzy po trudach rajdu Lublin-Janów Prezentowane bêd¹ jego najlepsze zmagali siê w licznych konkurencjach. filmy, a na najwierniejszych fanów 19 czerwca mo na by³o zobaczyæ aktora i twórcy bêdzie czekaæ ksi¹ ka wystawê konia hodowlanego na poœwiêcona jego osobie. Oprócz kina hipodromie nad zalewem janowskim. ambitnego pojawi¹ siê filmy lekkie i Prezentowane by³y konie ró nych ras z przyjemne, hity ostatnich lat, na które regiony lubelskiego i województw zapraszamy do kina plenerowego do oœciennych. Parku Misztalec. Mamy równie To ju za nami. A co nas czeka w nadziejê, e niejeden Jan zostawi po najbli szym czasie? sobie pami¹tkê w Galerii Janów czerwca to Dni Janowa Druga po³owa sierpnia to tak e okazja po³¹czone z Festynem Radia Lublin. do zmierzenia swoich si³ podczas Smakosze zmierz¹ swoje si³y w Mistrzostw Pi³ki Pla owej nad corocznym konkursie jedzenia zalewem. pierogów, zobaczymy, kto najwy ej Dla tych, którzy bêd¹ chcieli po egnaæ wdrapie siê po skrzyniach, a lato w Janowie przygotowujemy Dni najwytrwalsi pos³uchaj¹ repertuaru Lasów Janowskich, Mistrzostwa Marcina Rozynka. W pierwszym dniu Województwa w Grzybobraniu oraz imprezy zapraszamy na przedpremierê w pierwszy weekend wrzeœnia kolejne Festiwalu Filmowego FART do Parku wydanie Zawodów Konnych w Misztalec. Skokach i Uje d eniu. Mi³oœników Zawodów Konnych w wrzeœnia to termin trzeciego Skokach Przez Przeszkody nie ju Nocnego Maratonu Szachowego powinno zabrakn¹æ 8-10 lipca nad z udzia³em Arcymistrzów o zalewem, tym bardziej, e w tym roku c h a r a k t e r z e t u r n i e j u bêd¹ one mia³a charakter zawodów miêdzynarodowego. towarzyskich miêdzynarodowych. Janów Lubelski, Per³a Lubelszczyzny Rywalizowaæ bêd¹ kluby jeÿdzieckie z 2004, zaprasza serdecznie. Zostajesz w ca³ej Polski oraz z pañstw oœciennych. d o m u n a w a k a c j e? P o d c z a s ¹cznie zostanie wystawionych ok. t e g o r o c z n e g o s e z o n u i m p r e z 100 najlepszych koni. znajdziesz tu coœ dla siebie. 100-lecie Ochotniczej Stra y Po arnej W dniu 26 czerwca 2005 roku Uroczystoœci rozpoczn¹ siê zbiórk¹ Ochotnicza Stra Po arna w Janowie Jednostek OSP przy Komendzie Lubelskim obchodziæ bêdzie 100- lecie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim istnienia i spo³ecznej dzia³alnoœci. OSP o godzinie Podczas uroczystej w Janowie jest najstarsz¹ jednostk¹ w Mszy Œw. w Sanktuarium w Janowie powiecie. Zas³ugi w niesieniu pomocy i Lub. nast¹pi poœwiêcenie Sztandaru w wychowaniu kolejnych pokoleñ OSP. Pozosta³a czêœæ uroczystoœci stra aków s¹ nieocenione. Chc¹c odbêdzie siê w Parku Misztalec. uczciæ ten Jubileusz powo³any zosta³ Przewidziany jest program artystyczny Spo³eczny Komitet Fundacji Sztandaru R a d i a L u b l i n. O rg a n i z a t o r z y i Obchodów 100-lecia dzia³alnoœci zapraszaj¹ wszystkich sympatyków OSP. Przewodnicz¹cym komitetu stra y po arnych i ycz¹ dobrej zosta³ Krzysztof Ko³tyœ - burmistrz zabawy. Janowa Lubelskiego. Red. Bli ej siebie - dalej od narkotyków Starosta Powiatu wraz z Poradni¹ poznaæ œwiat, oczekiwania, marzenia i P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n ¹ problemy dziecka. Staraj siê zrozumieæ zorganizowali spotkanie wójtów i swoje dziecko - ³atwiej ustrze esz je przedstawicieli GKRPA z powiatu przed narkotykami janowskiego. Celem spotkania by³o Czêsto problemy rodzinne, zaburzona zapoznanie siê z ogólnopolsk¹ komunikacja miêdzy rodzicami a kampani¹ poœwiêcon¹ przybli eniu dzieæmi, brak wzoru do naœladowania rodzicom zagadnieñ zwi¹zanych z s¹ podstawow¹ przyczyn¹ ucieczki u ywaniem przez dzieci i m³odzie dzieci i m³odzie y w palenie, picie czy narkotyków oraz uzmys³owienie im ich te branie narkotyków. r o l i, a s z c z e g ó l n i e w i ê z i Rodzice powinni byæ wsparciem dla emocjonalnych i czasu poœwiêcanego dzieci w ka dym przypadku, dlatego w dzieciom. chwilach w³asnej bezradnoœci nale y Kampania prowadzona jest na terenie szukaæ wsparcia i profesjonalnej ca³ego kraju. W dniu r. pomocy. Nie mo esz oczekiwaæ, e przedstawiciele Regionalnego Oœrodka szko³a czy jakaœ instytucja weÿmie na Polityki Spo³ecznej w Lublinie: z-ca siebie ca³¹ odpowiedzialnoœæ za Dyrektora p. Anna Adamska oraz p. wychowanie Twojego dziecka. To rola i El bieta Seredyn zapozna³y zebranych obowi¹zek rodzica. z celami i adresatami w/w kampanii. Starosta Boles³aw Gzik stwierdzi³: - Jednym z ciekawszych wyst¹pieñ Policja powinna mocniej anga owaæ podczas tego spotkania by³o siê w sprawy narkomanii. Specjaliœci wyst¹pienie Aleksandra Czopa z Janowa potwierdzaj¹, e mamy w prowadz¹cego bezpoœrednio pracê z sz ko ³a ch m³ od yc h na rk om an ów ludÿmi uzale nionymi. Na terenie wymagaj¹cych leczenia. By³y te województwa nie ma szko³y wolnej od przypadki, kiedy rodzicom bardziej narkotyków. zale a³o na tym, aby dziecko przesz³o Jak g³osi plakat: Okres dorastania jest do nastêpnej klasy a nie na tym, aby tak samo trudny dla rodziców, jak i dla wyci¹gn¹æ je z narkomanii. dziecka. Dorastaj¹ce dzieci potrzebuj¹ Narkoman to nie cz³owiek z marginesu, naszej obecnoœci, dostêpnoœci i to cz³owiek wymagaj¹cy Twojej gotowoœci do udzielania im pomocy. pomocy. Rozmowa jest podstaw¹ dobrych J.M. kontaktów w rodzinie. Pozwala lepiej W ramach Ogólnopolskiej Kampanii substancji psychoaktywnych przez Bli ej siebie - dalej od narkotyków dzieci i m³odzie. Bêd¹ mogli równie Poradnia Psychologiczno - poszerzyæ swoj¹ wiedzê o Pedagogiczna w Janowie Lubelskim z a g r o e n i a c h, s p o s o b a c h planuje przeprowadziæ cykl spotkañ z rozpoznawania czy dziecko nie siêga m³odzie ¹ wszystkich klas II po..., a tak e jak sobie z tym radziæ i Gimnazjum w Janowie Lub. oraz ich gdzie szukaæ pomocy. Wszystkie rodzicami (wrzesieñ - paÿdziernik materia³y i informacjê (porady) bêd¹ 2005r). bezp³atne. Koszty ponosi Krajowe W³¹czenie siê w imprezy Biuro ds. Przeciwdzia³ania œrodowiskowe Miasta i Gminy Janów Narkomanii i Pañstwowa Agencja Lub. i w czasie festiwalu kaszy R o z w i ¹ z y w a n i a P r o b l e m ó w Gryczoki 2005, z pomoc¹ m³odzie y Alkoholowych w Warszawie oraz Zespo³u Szkó³ w Janowie Lub. Starostwo Powiatu Janów Lubelski - zorganizowane i prowadzone bêdzie udzia³ pracowników poradni. stoisko informacyjno - edukacyjne dla Serdecznie dziêkujemy zarówno rodziców, ale tak e dla m³odzie y pod dyrekcji gimnazjum jak i Zespo³u has³em Bli ej siebie - dalej od Szkó³ w Janowie Lub., które jako papierosów, alkoholu i narkotyków. pierwsze wyrazi³y chêæ wspó³pracy i W ramach tego przedsiêwziêcia w³¹czenia siê w tê kampaniê. rodzice i opiekunowie bêd¹ mogli O innych przedsiêwziêciach bêdziemy bezp³atnie nabyæ materia³y edukacyjne pañstwa informowaæ w kolejnych poœwiêcone szkodliwoœci u ywania numerach Gazety Janowskiej. Gminne Centrum Informacji w Modliborzycach Gminne Centrum Informacji to œwiadczonych przez GCI, g³os zabra³ jednostka bud etowa Urzêdu Gminy wicestarosta janowski W³odzimierz Modliborzyce. Powsta³o staraniem Gomó³ka. Podziêkowa³ za tak cenn¹ w³adz gminnych przy pomocy inicjatywê dla spo³ecznoœci lokalnej i Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w y c z y ³ w i e l u s u k c e s ó w w Lublinie. Zosta³o tak e dofinansowane podejmowanych inicjatywach. Czêœæ przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oficjalna zakoñczy³a siê przeciêciem w ramach Programu Aktywizacji w s t ê g i, k t ó r e g o d o k o n a l i Zawodowej Absolwentów Pierwsza przedstawiciele zaproszonych Praca. Na terenie naszego powiatu to instytucji z terenu województwa druga po janowskiej tego typu lubelskiego i powiatu janowskiego placówka. Na uroczyste otwarcie or az go sp od ar ze gm in y. Akt u przyby³o wielu zaproszonych goœci. Po poœwiêcenia lokalu i sprzêtu dokona³ powitaniu przez wójta Modliborzyc ks. Czes³aw Bednarz, dziekan dekanatu Witolda Kowalika, który przedstawi³ modliborskiego. cele i zadania nowego oœrodka jak Candej równie, kto jest adresatem us³ug 3.

4 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony Podczas posiedzenia Rady Miejskiej radni, przedstawiciele œrodowiska 30 maja 2005 r. uchwalono gospodarczego oraz organizacji Wieloletni Program Inwestycyjny pozarz¹dowych i pracownicy gminy w dla Janowa Lubelskiego na lata 2006 osobach: Krzysztof Ko³tyœ, Zenon Ca³kowity koszt 135 Sydor, Jerzy Bielecki, Tomasz Kaproñ, planowanych inwestycji wynosi 55 Ma³gorzata Jasiñska, Beata z³, z czego 81,6% ma Staszewska, Bogumi³a Szewc, pochodziæ ze œrodków zewnêtrznych, Krzysztof Tyra, Janina Skubik, a pozosta³a czêœæ zostanie pokryta Czes³aw Krzysztoñ, Gra yna ysiak. œrodkami w³asnymi. W miesi¹cach kwiecieñ-czerwiec 2004 zbierano wnioski inwestycyjne zawieraj¹ce propozycje ze strony Ograniczona iloœæ œrodków mieszkañców odnoœnie zadañ finansowych znajduj¹cych siê w inwestycyjnych, które powinny dyspozycji bud etu gminy wymaga znaleÿæ siê w ramach tego planu na lata racjonalnych decyzji o sposobie i Wzór wniosku by³ dostêpny kierunkach ich wydatkowania. na ³amach Gazety Janowskiej i na Wieloletni Program Inwestycyjny stronach internetowych gminy. (zwany w skrócie WPI) stanowi W s um ie wp³ynê³o 105 podstawowy instrument koordynacji wniosków inwestycyjnych. Czêœæ procesu planowania i realizacji zadañ nie nale a³a do zadañ Gminy i te i n w e s t y c j i k o m u n a l n y c h, wnioski zosta³y przekazane innym przyczyniaj¹c siê tym samym do jednostkom. Poniewa czêœæ poprawy efektywnoœci wydatkowania wn io sk ów do ty cz y³ a pr oj ek tó w œrodków finansowych z bud etu inwestycyjnych zawieraj¹cych w sobie g m i n y. W P I z a k ³ a d a t a k i e wiele zadañ, rozpisano je nastêpnie na dysponowanie tymi œrodkami, aby z poszczególne zadania inwestycyjne. danych nak³adów uzyskaæ jak Wyodrêbniono w ten sposób ³¹cznie najlepsze efekty. 233 zadania inwestycyjne wycenione WPI stanowi¹c kontynuacjê na z³, które pogrupowano p o w s t a ³ y c h d o k u m e n t ó w w nastêpuj¹ce dziedziny i rozdzia³y planistycznych w poprzednich latach (zgodnie z klasyfikacj¹ bud etow¹): takich jak: Strategia Rozwoju Gminy, Rolnictwo i ³owiectwo - infrastruktura Program Rozwoju Lokalnego na lata wodoci¹gowa i sanitarna wsi, ws kazuje kierunki i Transport i ³¹cznoœæ - drogi publiczne i sposoby wydatkowania czêœci œrodków gminne, Tra nsport i ³¹cznoœæ - b u d e t o w y c h - w y d a t k ó w pozosta³a dzia³alnoœæ, Turystyka - inwestycyjnych. Innymi s³owy, WPI pozosta³a dzia³alnoœæ, Informatyka - stanowi zbiór wyselekcjonowanych, pozosta³a dzia³alnoœæ, Administracja ocenionych i zaakceptowanych do publiczna, Bezpieczeñstwo publiczne i realizacji zadañ inwestycyjnych w ochrona przeciwpo arowa, Oœwiata i przyjêtym horyzoncie czasu wychowanie - szko³y podstawowe, Koñcowym wynikiem prac nad Oœwiata i wychowanie - gimnazja, WPI jest dokument wyodrêbniaj¹cy Gospodarka komunalna i ochrona zadania inwestycyjne, które mog¹ byæ œrodowiska - gospodarka œciekowa i zrealizowane w tym czasie na bazie ochrona wód, Gospodarka komunalna i w³asnych œrodków finansowych ochrona œrodowiska - utrzymanie uwzglêdniaj¹c mo liwoœæ pozyskania zieleni, Gospodarka komunalna i dodatkowych œrodków z funduszy ochrona œrodowiska - schroniska, zewnêtrznych np. funduszy unijnych. Z Gospodarka komunalna i ochrona drugiej strony ka da realizowana ze œrodowiska - gospodarka œciekowa i œrodków unijnych inwestycja gminna ochrona wód. powinna byæ poparta odpowiednimi Nastêpnie zespó³ zadaniowy dokumentami planistycznymi takimi dokona³ indywidualnych ocen jak plany rozwoju lokalnego i w³aœnie poszczególnych wniosków (przyznaj¹c wieloletnie plany inwestycyjne. ka demu z kryteriów przy danym Ro l¹ wi el ol et ni eg o pl an u wniosku od 0 do 3 punktów) zgodnie z inwestycyjnego jest przede wszystkim p r z y j ê t y m i z a s a d a m i o c e n y : obiektywizacja podejmowanych kryterium 1 - inwestycja aktywizuje decyzji w zakresie realizowanych rozwój gospodarczy, kryterium 2 - ma przedsiêwziêæ inwestycyjnych. znaczenie dla ca³ej wspólnoty, Narzêdzie to pozwala szeroko kryterium 3 - przyniesie nowe wp³ywy zidentyfikowaæ potrzeby inwestycyjne do bud etu, kryterium 4 - przyci¹ga oraz rzetelnie je zhierarchizowaæ i finansowanie zewnêtrzne, kryterium 5 wyselekcjonowaæ najwa niejsze. - inwestycja jest rozpoczêta, kryterium Pomoc metodologiczn¹ i nadzór 6 - zmniejszy wydatki operacyjne merytoryczny w przygotowaniu planu bud etu, kryterium 7 - ³¹czy istniej¹c¹ zapewni³a gminie znana warszawska infrastrukturê, kryterium 8 - przyjazna firma konsultingowa dla œrodowiska. Wolska&Jefremienko specjalizuj¹ca Kolejnym krokiem by³o siê w inwestycjach samorz¹dowych. wartoœciowanie i hierarchizacja zadañ Prace nad Wieloletnim Programem i n w e s t y c y j n y c h. Z a d a n i a Inwestycyjnym Janowa Lubelskiego w y s z a c o w a n o p o d w z g l ê d e m na lata prowadzono w kosztowym i punktowym. Przyjête okresie marzec marzec W kalkulacje, zbiorcze oceny zespo³u i tym okresie przeprowadzone zosta³y prognozy œrodków w³asnych pozwoli³y konsultacje spo³eczne z mieszkañcami na przydzia³ œrodków finansowych dla Janowa i okolicznych miejscowoœci. poszczególnych zadañ zgodnie z Nastêpnie zosta³ powo³any zespó³ p r z y j ê t y m i k r y t e r i a m i zadaniowy, w którego sk³ad weszli hierarchizacyjnymi. 4. W wyniku tych kalkulacji ostatecznie Wiejska), Wymiana rur azbestowych do Wieloletniego Programu wodoci¹gowych (ujecie wody, ulice: Inwestycyjnego na lata Sukiennicza, Koœciuszki, wesz³o 135 inwestycji, które zosta³y oczyszczalnia œcieków, ulice: podzielone w nastêpuj¹ce modu³y: Bohaterów Porytowego Wzgórza, Janowska Strefa Inwestycyjna Wojska Polskiego, Wiejska, (budowa lokalnych dróg dojazdowych Partyzantów, Ko³³¹taja, Ulanowska, I etap, budowa sieci kanalizacji, 14 -g o C ze rw ca, P i³ su ds ki eg o, budowa sieci wodoci¹gowej), Wyspa Sienkiewicza, Ogrodowa, Zak¹tna i (budowa ci¹gów komunikacyjnych, O k o p o w a, 8 - g o W r z e œ n i a, budowa ma³ej architektury, budowa Konopnickiej, Polna i Rolna, wodoci¹gu, urz¹dzenie szaty roœlinnej, Kopernika, Targowa, Armii Krajowej, budowa oœwietlenia), Park Rekreacji Szewska, Bia³a II), Kanalizacja - nad Zalewem (budowa sieci lokalnych obszar wiejski (Zofianka Górna, Bia³a dróg dojazdowych I etap, budowa I i Bia³a II), Kanalizacja - miasto promenady pieszej, zespó³ parkingów I (przebudowa kolektora sanitarnego - etap, powiêkszenie pla, budowa ul. Boh. Porytowego Wzgórza, ulice: œcie ek rowerowych, budowa œcie ek Kiliñskiego, Ulanowska, Partyzantów, konnych, budowa kanalizacji, budowa Ochotników Wêgierskich, Cicha, wo do ci ¹g u, urz ¹d ze ni e zi el en i, Partyzantów - Reymonta, Podlipie, budowa oœwietlenia, budowa zespo³u Œwierdzowa - Och. Wêgierskich, k¹pielisk otwartych, przeniesienie Reymonta, S³owackiego, Spokojna, hipodromu, budowa placu zabaw, ¹kowa, Korczaka), Gospodarka budowa szlaków rowerowych z osadowa na oczyszczalni œcieków, infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, budowa Bezpieczeñstwo publiczne tras narciarstwa biegowego, budowa (stworzenie monitoringu wizyjnego zespo³u boisk wielofunkcyjnych), miasta), Bariery architektoniczne Oœrodki wypoczynkowe nad (Urz¹d Miejski, Janowski Oœrodek Zalewem (budowa dróg dojazdowych Kultury, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, I etap, ci¹gi piesze i promenady, zespó³ Publiczne Gimnazjum, Zak³ad Obs³ugi parkingów, ma³a architektura, Szkó³ i Przedszkoli), Administracja przebudowa molo ko³o DUO, budowa publiczna (budowa parkingu i k a n a l i z a c j i, b u d o w a s i e c i ogrodzenia przy Urzêdzie Miejskim), wodoci¹gowej, urz¹dzenie zieleni, Kultura i ochrona dziedzictwa budowa oœwietlenia), Rewaloryzacja narodowego (przebudowa budynku Rynku Starego Miasta (urz¹dzenie Janowskiego Oœrodka Kultury, zieleni miejskiej, oœwietlenie, r e w a l o r y z a c j a M u z e u m przebudowa placu rynkowego, Regionalnego), Oœwiata i obiekty modernizacja studzienek, ma³a sportowe (kompleks boisk przy PSP infrastruktura, przebudowa szaletów, Janów, parking przy PSP Janów, kort k a n a l i z a c j a d e s z c z o w a ), tenisowy przy PSP Janów, remont Rewaloryzacja Rynku Nowego Gimnazjum, remont ogrodzenia Miasta (przebudowa chodników, Gimnazjum, budowa basenu PSP przebudowa ci¹gów pieszych, alejek i Janów). Aktualizacja WPI bêdzie placów, przebudowa ulic Sienkiewicza odbywaæ siê ka dego roku. Od 15 i J an a P aw ³a II, p ar ki ng pr zy marca do koñca kwietnia planowany Janowskim Oœrodku Kultury, parking jest nabór wniosków. W kolejnych przy ul. Zamoyskiego, urz¹dzenie miesi¹cach do sierpnia bêd¹ odbywaæ zieleni miejskiej, oœwietlenie, ma³a siê prace nad aktualizacj¹ WPI z architektura, rewaloryzacja pomnika T. uwzglêdnieniem nowych wniosków, Koœciuszki), Park Misztalec (ci¹gi które nap³yn¹ w danym roku. Do koñca piesze, parking, ma³a architektura, wrzeœnia Rada Miejska bêdzie mia³a urz¹dzenie zieleni parkowej, czas na uchwalenie WPI. Jednak oœwietlenie, budowa muszli uchwa³ê aktualizacyjn¹ WPI koncertowej, plac zabaw), Oœwietlenie przesuniêto na nastêpne posiedzenie (wymiana oœwietlenia ulicznego na sesji. Planowane jest wydanie broszury energooszczêdne, ulice: Jana Paw³a II, ze szczegó³owymi informacjami Ró ana, Liliowa, Jaœminowa), Drogi dotycz¹cymi WPI, która bêdzie publiczne i gminne (budowa drogi do³¹czona do jednego z kolejnych Ujœcie-Bukowa, budowa dróg na numerów Gazety Janowskiej. Ponadto ulicach: Jaœminowa, Irysowa, Daliowa, zainteresowani mog¹ zasiêgaæ Bratkowa, B³awatkowa, Azaliowa, dodatkowych informacji w Referacie Tulipanowa, Szarotkowa, Wrzosowa, P r o m o c j i i R o z w o j u U r z ê d u S a s a n k o w a, R u m i a n k o w a, Miejskiego w Janowie Lubelskim (p. Mieczykowa, Makowa, Krokusowa, 25, I piêtro). Konwaliowa, Kaktusowa, budowa KD i BS ulicy z przyleg³ym parkingiem - ul. Zakup tomografu w planach S¹d Rejonowy w Lublinie dokona³ To m o g r a f y k o m p u t e r o w e t o wpisu do Rejestru Stowarzyszeñ, urz¹dzenia, bez których dziœ nie mo na Innych Organizacji Spo³ecznych i sobie wyobraziæ skutecznego Zawodowych, Fundacji Oraz diagnozowania i leczenia chorób. Publicznych Zak³adów Opieki Badanie tomografem jest bezbolesne Zdrowotnej - Spo³ecznego Komitetu dla pacjenta i umo liwia uzyskanie Zakupu Tomografu Komputerowego. przestrzennego obrazu narz¹dów Jednoczeœnie Komitet ten, otworzy³ w we wn êt rz ny ch cz ³o wi ek a. Ni e j Kredyt Banku SA w Janowie podajemy numer rachunku Lubelskim, rachunek bankowy, na bankowego, na który mo na który przyjmowane s¹ wp³aty dokonywaæ wp³at: dotycz¹ce tego zakupu. Tomograf taki ma docelowo, w przysz³oœci znaleÿæ siê na wyposa eniu janowskiego szpitala. Jan Wiœniewski

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo