Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, Kraków, tel , (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro) na Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Kraków, luty 2014 r.

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o Kraków ul. Nowohucka 1 NIP: Regon: Tel. (+48) Fax: (+48) Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku w godz Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Rodzaj zamówienia - usługa CPV usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; - ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń; - ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, użytkowania mienia oraz wprowadzania produktu do obrotu; - obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego; - ubezpieczenie Autocasco; - ubezpieczenie ASSISTANCE. Zadanie nr 2: ubezpieczenie Członków Zarządu D&O 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr a - zał. nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji jakiejkolwiek części podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 i zdanie nr 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w zawartej umowie w zakresie: - wyrównania okresów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla pojazdów wyspecyfikowanych w zał. nr 4 do SIWZ, dla których okres ubezpieczenia jest inny niż od 1 kwietnia 2014 roku; - zmniejszenia sumy ubezpieczenia, jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu (art. 824 KC). Zamawiający umożliwi lustrację ryzyka w dniu r. Rozpoczęcie o godzinie przed budynkiem administracyjnym Spółki. 4. Termin wykonania zamówienia od r. do r. (z wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów nowo nabytych ubezpieczonych po r. oraz ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń). 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50 % wartości zamówienia podstawowego). Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia, jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu (art. 824 KC). Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym zamawiający zażąda zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3

4 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ nadzoru o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem. 2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę poniższych dokumentów wg formuły spełnia nie spełnia. 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ nadzoru, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz.1151, z późn. zm.), wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem; 2) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 a) do SIWZ. Ponadto Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 4

5 a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, g) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje je się dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, h) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 5

6 zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Zał. Nr 5 b do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów informacji Wykonawcy dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 5). Informacja dotycząca oferty składanej przez kilka podmiotów występujących wspólnie: a) Wykonawcy, stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. b) Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. c) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. d) Wykonawcy, o których mowa w lit a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 6

7 e) Każdy z członków konsorcjum zobowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. f) Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu dla wszystkich Wykonawców wspólnie (łącznie). g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) h) Wykonawcy (wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne) sporządzając ofertę wraz z załącznikami w miejscu nazwa i adres Wykonawcy winni wpisać dane dotyczące konsorcjum lub pełnomocnika konsorcjum. i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 9.1. Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza także możliwość porozumiewania się z Wykonawcami faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem fax pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia to Zamawiający przekaże ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków, ul. Nowohucka 1 podając numer sprawy i temat przetargu Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 7

8 w sprawach formalnych: mgr inż. Małgorzata Kwasek Broker Ubezpieczeniowy tel lub mgr inż. Beata Wolnik od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 15:00 tel Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości złotych (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium można wnieść w formie: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275, z 2008 r. nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227 poz oraz z 2010 r. nr 96 poz. 620) Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA z adnotacją: Wadium do przetargu nr TW/TT/5/2014 Uwaga!!! Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium. Wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii (potwierdzonej za zgodność ) załączonej do oferty. W kopercie zawierającej ofertę należy dodatkowo załączyć oryginał ww. dokumentu, który zostanie zwrócony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp. Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie odrzucona. 8

9 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert - podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4 a Pzp. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych, w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Termin związania ofertą Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 12. Opis sposobu przygotowywania ofert Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką Oferta, jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Dokumenty składane w kserokopii muszą być poświadczone za zgodność przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub kserokopia uwierzytelniona notarialnie Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w SIWZ Zaleca się, aby każda zapisana strona była kolejno ponumerowana. Zaleca się także spięcie kolejnych stron w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony wg Zał. nr 7 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą SIWZ Każdą poprawkę w treści oferty należy dokonać czytelnie. Należy przekreślić błędny zapis, wpisać poprawny i zaopatrzyć go w podpis Wykonawcy oraz datę naniesienia poprawki Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu z adresem Zamawiającego i adnotacją OFERTA NA: Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie znak sprawy: TW/TT/5/2014 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj roku godz. 11:00 9

10 oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć: a) dokumenty, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; b) ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i szczególne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń; Uwaga!!! - Jeżeli druki wykonawcy zawierające OWU i szczególne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń są w jakiejkolwiek części sprzeczne z zapisami niniejszej SIWZ wówczas pierwszeństwo mają zapisy SIWZ zamawiającego. c) wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny oferty (wg Zał. nr 8 a 8 b do SIWZ); d) wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ; e) dowód wniesienia wadium. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, ul. Nowohucka 1, województwo małopolskie, kraj Polska, Sekretariat Spółki, pokój numer 101 (I piętro), do godz. 10:30 do dnia roku Oferty złożone po w/w terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, ul Nowohucka 1, województwo małopolskie, kraj Polska, sala konferencyjna przy Zarządzie Spółki o godz. 11:00 do dnia roku Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odpowiednio dla zadania Po otwarciu każdej z ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dot. ceny oferty, nr zadania na który Wykonawca składa ofertę, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość doświadczenia, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty Wykonawca podaje w złotych polskich na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 8 a lub/i 8 b do SIWZ jako cenę brutto (odpowiednio dla zadania). 10

11 14.2. Cena oferty liczona będzie jako sumaryczny koszt składek ubezpieczeniowych obejmujących przedmiot zamówienia (odpowiednio dla zadania) Na druku formularza oferty (Zał. nr 7) należy podać cenę brutto w złotych polskich (PLN) W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz całkowity koszt realizacji pełnego zakresu usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom. 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej z rejonów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium (odpowiednio dla każdego zadania): Cena % w skali 100 pkt. C C C min b *100 pkt*100% C ilość punktów w kryterium cena odpowiednio dla zadania C min najniższa cena ze wszystkich badanych ofert odpowiednio dla zadania C b cena badanej oferty odpowiednio dla zadania Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę (odpowiednio dla danego zadania) spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium (odpowiednio dla zadania) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy Umowa z wybranym Wykonawcą winna być zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert. Zamawiający może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została (w danej części zamówienia) złożona tylko jedna oferta. 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 11

12 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Zał. nr 6 do SIWZ. 19. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12

13 21. Wykaz załączników: 1. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a; 2. Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia zał. nr 1 b; 3. Certyfikat zintegrowanego systemu jakości JAKOSC* ŚRODOWISKO nr JS-180/1/2007 zał. nr 1 c; 4. Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczaniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń zał. nr 1 d; 5. Wykaz lokalizacji i składników mienia zał. nr 2; 6. Mapy sytuacyjne lokalizacji obiektów przy ul. Nowohuckiej 1 zał. nr 3 a; 7. Mapy sytuacyjne lokalizacji obiektów przy ul. Krzemienieckiej 40 zał. nr 3 b; 8. Mapy sytuacyjne lokalizacji obiektów przy ul. Barskiej 12 zał. nr 3 c; 9. Wykaz środków transportu (taboru samochodowego) wraz z informacją o szkodowości klienta zał. nr 4; 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. ust. 1 ustawy Pzp zał. nr 5 a); 11. Oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zał. nr 5 b); 12. Projekt umowy zał. nr 6; 13. Formularz oferty zał. nr 7; 14. Formularz kalkulacji ceny oferty - zadanie nr 1 zał. nr 8 a. 15. Formularz kalkulacji ceny oferty - zadanie nr 2 zał. nr 8 b. Kraków, dnia r (podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 13

14 Zał. nr 1 a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne MPO Sp. z o. o. w Krakowie, ul Nowohucka 1; W niniejszym załączniku ustala się, że: - określenie Zamawiający zastępuje się odpowiednio formą Ubezpieczony lub Ubezpieczający, - określenie Wykonawca zastępuje się odpowiednio formą TU lub Towarzystwo Ubezpieczeń i zamiennie lub Ubezpieczyciel. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń; ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, użytkowania mienia oraz wprowadzania produktu do obrotu; obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego; ubezpieczenie Autocasco; ubezpieczenie ASSISTANCE. Zadanie nr 2 ubezpieczenie Członków Zarządu D&O 1. Postanowienia ogólne. 1) Wykonawca wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w punkcie III, tj w opisie szczegółowym 2) Okres wykonywania zamówienia : od do z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do ) W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia wykonawca wystawia polisy na 12 miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyka wskazanego w pkt 5 (ubezpieczenia komunikacyjne) obejmuje to ryzyko ochroną tj wystawia polisy na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 14

15 4) Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 5) Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wskazanych w SIWZ maja zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i ofercie 6) Przez czas trwania wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie w jakim te zmiany będą dotyczyć postanowień umów wskazanych w SIWZ 7) Wykonawca akceptuje treść klauzul, których definicje podane są w pkt 10 8) We wszystkich zakresach ryzyk wskazanych w punkcie III Wykonawca nie stosuje wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rażącego niedbalstwa jako źródła zdarzenia szkodowego 9) Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczeniach jest wszelkie mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu samoistnym lub zależnym (na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu i innych ). Także mienie, którego własność nabędzie lub, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest także mienie przewłaszczone lub, które zostanie przewłaszczone na rzecz m. in. banków, Towarzystw Ubezpieczeń i innych podmiotów oraz mienie powierzone osobom trzecim np. na podstawie umowy najmu, użyczenia itp. tytułu prawnego. 10) Ustalone w umowie limity (np. dla poszczególnych klauzul, ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości dla 12 to miesięcznego okresu rozliczeniowego 11) Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione polisy ubezpieczeniowe z uwzględnieniem aktualnych sum ubezpieczenia. Składka będzie aktualizowana w każdym okresie rozliczeniowym w oparciu o niezmienną w całym okresie stawkę ( z uwzględnieniem klauzuli udziału w zysku 12) Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany przyjętych wartości sum ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz przed każdym 12- sto miesięcznym okresem rozliczeniowym (wynikającej z aktualizacji danych majątkowych w poszczególnych grupach majątku oraz rodzajach ubezpieczeń). 13) Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie pisemnych aneksów do polis wystawianych przez Ubezpieczyciela na dany okres rozliczeniowy 14) Wszelkie płatności wynikające z umów ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia. 15

16 15) Wszelkie spory z tytułu zawartych umów ubezpieczenia będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego 2. Warunki dotyczące realizacji umowy. 1). wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksowa lub elektroniczna. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy 2). Ubezpieczający powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 3). Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub, gdy grozi to zatrzymaniem pracy jednostki lub spowoduje utrudnienia w jej funkcjonowaniu. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. W pozostałych przypadkach ubezpieczający może wcześniej przystąpić do likwidacji szkody za zgodą Ubezpieczyciela. 4). Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do spółek zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub podmiotów z którymi Ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo. 5). Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do wykorzystywania informacji poufnych tylko dla celów realizacji przedmiotu Umowy 16

17 III. Opis szczegółowy ryzyk objętych przedmiotem zamówienia * * * * * Zadanie nr 1 * * * * * 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All Risks) 1.1.Informacje ogólne o Zamawiającym: REGON PKD Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania liczba pracowników: w tym kierowcy: obrót za 2013 r.: obrót na stacji paliw w roku 2013: planowany obrót w roku 2014: 542 osób 155 osób ,00 zł ,00 zł ,00 zł planowany obrót na stacji paliw w roku 2013: ,00 zł Struktura własności MPO Sp. z o.o. w Krakowie: 100% udziałów spółki posiada Gmina Miejska Kraków Informacja o spółce, składowisko odpadów Barycz oraz pozostałych obiektach zamawiającego na stronie CERTYFIKATY MPO Sp. z o.o. w Krakowie posiada certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania JAKOŚĆ * ŚRODOWISKO Nr JS-180/3/2013 spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 w następującym zakresie: 17

18 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Usługi w zakresie zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych, Oczyszczanie letnie oraz zimowe ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów Eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, Sprzedaż paliw płynnych Okres ważności CERTYFIKATU: od r. do r Przedmiot działalności Spółki: Rodzaj przeważającej działalności wg PKD: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania MPO Sp. z.o.o. w Krakowie świadczy między innymi usługi takie jak: zarządzanie nowym systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków (powierzone MPO uchwałą Rady Miasta Krakowa) wywóz odpadów stałych (w tym nietypowych i wielkogabarytowych); wywóz odpadów płynnych; selektywna zbiórka odpadów stałych (szkło, makulatura, metal, plastik); organizowanie tzw. wystawki odpadów sortowanie odpadów komunalnych wywóz gruzu i innych materiałów po remontach i rozbiórkach; likwidacja dzikich wysypisk; sprzątanie letnie ulic, chodników, placów; zimowe utrzymywanie jezdni i chodników; wynajem nieruchomości usługi serwisowe samochodów ciężarowych (Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin); przyjmowanie i utylizacja odpadów stałych na składowisku Barycz; przyjmowanie odpadów do produkcji kompostu; sprzedaż pojemników na odpady komunalne stałe; sprzedaż worków na odpady komunalne stałe; naprawa i regeneracja pojemników i worków na odpady sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, placów, chodników; wynajem sprzętu specjalistycznego i środków transportowych; holowanie pojazdów ciężarowych sprzedaż paliw płynnych i gazowych do samochodów. Sortownia Kompostownia inne 1.3.Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do

19 Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniową obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu polegające między innymi na: utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli i zaistniało w miejscach i okresie ubezpieczenia, w tym co najmniej: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, spływ wód po zboczach, zalania (w tym w wyniku topnienia śniegu lub lodu, o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia), grad, deszcz nawalny, śnieg, huragan, upadek drzew, lub nie będących we władaniu Ubezpieczającego budynków, budowli, urządzeń technicznych lub ich elementów na przedmiot ubezpieczenia, obsunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego lub użytkowanego przez Ubezpieczającego) w ubezpieczony przedmiot i szkody wodociągowe: wydostanie się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub innej technologicznej, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci technologicznej, pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, katastrofa budowlana, pośrednie uderzenie pioruna, dewastację, przepięcia utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia wskutek między innymi akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia bez względu na postanowienia ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniowa objęte są: Ogrodzenia i bramy Sieci energetyczne, rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej - napowietrzne i kablowe- wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujące się w odległości nie 19

20 większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia) Sprzęt elektroniczny Drogi, place Namioty i hale namiotowe Obiekty małej architektury 1.5. Zakres ubezpieczenia winien obejmować także, co najmniej następujące ryzyka i koszty: kradzież z włamaniem rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, rabunek zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, wandalizm (dewastację) rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, z włączeniem szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti podlimit). Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. Uwaga: ryzyko wandalizmu nie dotyczy pojemników na odpady Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe wypłacane jest zgodnie z klauzulą likwidacyjną i automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Powyższy warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku dewastacji/wandalizmu Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą również sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 1.6.Klauzule dodatkowe: Klauzula reprezentantów Klauzula przepięć Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula terroryzmu Klauzula zgłaszania szkód Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula 72 godzin Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula odpowiedzialności Klauzula warunków i taryf Klauzula płatności rat 20

21 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) Klauzula likwidacji szkody Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula przewłaszczenia Klauzula rozliczenia składek Klauzula skażenia lub zanieczyszczenia mienia Klauzula ograniczenia zasady proporcji Klauzula Leeway Klauzula- strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne Klauzula sabotaż Klauzula ubezpieczenia drobnych robot budowlanych Klauzula miejsca ubezpieczenia Klauzula regresu Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula katastrofy budowlanej 1.7.Za szkodę uważa się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. 1.8.Miejsce ubezpieczenia: Wszystkie miejsca prowadzenia działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z.o.o. w Krakowie i poza Krakowem, wraz z wszystkimi ich lokalizacjami wskazanymi poniżej oraz miejsca usytuowania wieży paliwowej (Pylonu) i reklam w pasie drogowym przylegającym do lokalizacji Nowohucka 1 w Krakowie Lokalizacja Kraków: ul. Nowohucka 1; Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz, ul. Krzemieniecka 40; ul. Barska 12. Lokalizacja poza Krakowem Biuro Obsługi Klienta w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 30 Biuro Obsługi Klienta w Gdowie, ul Cegielniana 406 Biuro Obsługi Klienta, Wadowice, ul Kopernika 10 Wykaz lokalizacji i składników mienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ. Mapy sytuacyjne lokalizacji poszczególnych obiektów zawierają: 21

22 zał. nr 3 a do SIWZ - ul. Nowohucka 1; zał. nr 3 b SIWZ - ul. Krzemieniecka 40; zał. nr 3 c SIWZ - ul. Barska Przedmiot ubezpieczenia: Mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu samoistnym lub zależnym ( na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu i innych). Także mienie, którego własność nabędzie lub w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest także mienie przewłaszczone lub, które zostanie przewłaszczone na rzecz m. inn. banków, ubezpieczycieli i innych podmiotów oraz mienie powierzone osobom trzecim np. na podstawie umowy najmu, użyczenia itp. tytułu prawnego. Przedmiotem ubezpieczenia jest także mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczeniowym (dotyczy mienia w części finansowanego ze środków unijnych i Gminę Miejską Kraków wymienionych w załączniku nr 1 b), przekazane Ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego oraz mienie pracownicze. Budynki, budowle Maszyny, urządzenia, wyposażenie Środki transportu Niskocenne składniki majątku Wartości pieniężne Środki obrotowe Mienie osób trzecich Mienie pracownicze Nakłady inwestycyjne z wyłączeniem sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu w ramach umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia: szyby i inne przedmioty szklane, tworzywa sztuczne, okładziny kamienne i inne we wszystkich lokalizacjach wymienionych w SIWZ Zakres ubezpieczenia stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych wg wzorów istniejących przed powstaniem szkody System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 22

23 1.11. Sumy ubezpieczenia (stan na ) / limity odpowiedzialności Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/ limity odpowiedzialności (zł) Uwagi Budynki: 1. Kraków, ul. Nowohucka 1 2. Kraków, l. Krzemieniecka Gdów, ul. Cegielniana Miechów, ul. Konopnickiej , ,00* Wartość księgowa brutto/ sumy stałe Wartość odtworzeniowa * Budynki: 1. Kraków, ul. Barska ,00 Wartość odtworzeniowa Budowle: 1. Kraków, ul. Nowohucka 1 2. Kraków ul. Krzemieniecka Kraków, ul. Barska Gdów, ul. Cegielniana ,00 Wartość księgowa brutto/ sumy stale Maszyny i urządzenia, wyposażenie (gr 3,4,5,6,7,8) ,00 Wartość księgowa brutto Kompostownia (współfinansowanie przez: Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków i MPO Sp. z. o. o. w Krakowie zał. nr 1 b) ,00 Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Wartość całego kontraktu (z maszynami i 23

24 urządzeniami) Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Wartość finansowana przez Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków Kraków ul. Krzemieniecka 40 Kompostownia kontenerowa nowa (rozbudowa) Wartość całego kontraktu (z maszynami i urządzeniami) Kraków ul. Krzemieniecka 40 Sortownia Odpadów (współfinansowanie przez: Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków i MPO Sp. z. o. o. w Krakowie zał. nr 1 b) Wartość całego kontraktu (z maszynami i urządzeniami) Kraków ul. Krzemieniecka 40 Sortownia Odpadów nowa inwestycjaprzewidywany termin rozpoczęcia użytkowania/ubezpieczenia: maj 2014 Wartość całego kontraktu (z maszynami i urządzeniami) Kraków ul. Krzemieniecka 40 Hala Magazynowa dla Sortowni na składowisku BARYCZ wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych zrealizowana w ramach projektu nr 2000/PL/16/P/PE/005 z Funduszem Spójności Wartość całego kontraktu (z maszynami i urządzeniami) Kraków ul. Krzemieniecka , , , ,00 Wartość księgowa brutto Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) 24

25 Blok energetyczny 4 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie (współfinansowanie przez: Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków i MPO Sp. z. o. o. w Krakowie zał. nr 1 b) Kraków ul. Krzemieniecka 40 Zakład Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz punktem ich gromadzenia. na terenie siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie ,00 Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Inwestycja zrealizowana w ramach Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/005 Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie Etap I z Funduszem Spójności ,00 Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Wartość całego kontraktu (z maszynami i urządzeniami) Kraków, ul. Nowohucka 1 Infrastruktura związana z rozbudową składowiska odpadów Barycz - budowa III etapu składowiska odpadów - odgazowanie II etapu składowiska - rekultywacja II etapu składowiska (Część finansowana ze środków unijnych i Gminę Miejską Kraków) Kraków ul. Krzemieniecka 40 Niskocenne /nie zaliczane do środków trwałych / , ,00 Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Wartość odtworzeniowa/ na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia 25

26 Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne ,00 Wartość odtworzeniowa/ na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, CO lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku zez szkodami wodociągowymi ,00 Wartość odtworzeniowa/ na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Środki transportu (w tym wózki widłowe) Środki transportu mienie osób trzecich (pojazdy przekazane w użyczenie przez Urząd Miasta do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) Środki obrotowe/paliwa na stacjach: benzynowej i LPG, artykuły spożywcze, akcesoria samochodowe, worki na śmieci, materiały do zimowego , , ,00 Wartość księgowa brutto/ sumy stale Ubezpieczenie środków transportu od ryzyk objętych umową ubezpieczenia na terenach ubezpieczonych lokalizacji Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Ubezpieczenie środków transportu od ryzyk objętych umową ubezpieczenia na terenach ubezpieczonych lokalizacji Najwyższy stan wg. cen zakupu 26

27 utrzymania dróg i inne / Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Wartości pieniężne ,00 Na sumy stałe Mienie pracownicze 542 x 300,00 zł = ,00 Na pierwsze ryzyko Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem Limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Wartości pieniężne od rabunku limit ,00 Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Wyposażenie (urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia itp, wyposażenie biur, magazynów i innych lokali w tym mienie osób trzecich, m.in. w kompostowni i sortowni od kradzieży z włamaniem i rabunku Wartość środków obrotowych od kradzieży z włamaniem i rabunku , ,00 Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Koszty naprawy zabezpieczeń: zniszczonych, uszkodzonych, utraconych zabezpieczeń lokali i urządzeń zabezpieczających łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ,00 zł Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczanego mienia spowodowane wandalizmem/dewastacją limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego z ,00 Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia 27

28 podlimitem ,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, oskrobania, graffiti, itp ubezpieczeniem objęte są budynki/budowle,/lokale oraz znajdujące się w nich mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych) oraz mienie poza budynkami z wyłączeniem pojemników na odpady kradzież mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, o ile menie to zgodnie obowiązującymi przepisami, oraz zaleceniami producenta przystosowane jest do użytkowania na zewnątrz budynków oraz przedmiotów zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z konstrukcjami, jeśli są zainstalowane w taki sposób, że ich wymontowanie wymaga użycia siły i narzędzi z wyłączeniem pojemników na odpady Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia łącznie z kosztami ustawienia i rozebrania rusztowań bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych wg wzorów istniejących przed powstaniem szkody Kradzieży zwykła, tj. kradzież bez śladów włamania - łączny limit dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z wyłączeniem pojemników na odpady , , ,00 zł Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Wartości budynków 28

29 - oznaczonych * według wartości odtworzeniowej nowej, przy szacowaniu uwzględniono powierzchnię budynków i zastosowano cenę odbudowy 1 m² na poziomie): 3 650,00 zł dla budynku administracyjnego, 2 730,00 zł dla pawilonów biurowych 2 180,00 zł dla budynków warsztatowych 2 180,00 zł dla budynków, garażowych i podobnych. Ad Sortownia Odpadów: nowa inwestycja- rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz, Kraków ul. Krzemieniecka 40 Przeznaczenie budynku: sortownia odpadów komunalnych i magazyn Powierzchnia zabudowy hali sortowni: 4 063,79 m 2 Kubatura brutto budynku: m 3 Konstrukcja: obiekt o konstrukcji nośnej stalowej, jednobryłowy, jednokondygnacyjny (bez piwnic), przylega do istniejącej hali magazynowej sortowni, zwieńczony dachem dwuspadowym; ściany i dach z płyt warstwowych gr 15 cm z rdzeniem styropianowym, ściany i sufit zaplecza socjalnego wełna mineralna gr. 10 cm Gęstość obciążenia ogniowego: Q= 466,6 MJ/m 2 Klasyfikacja pożarowa: budynek produkcyjno magazynowy zalicza się do kategorii PM Hala na zewnątrz wyposażona jest w system monitorowania obiektu z doprowadzeniem podglądu do pomieszczeń dozoru mienia w budynku zaplecza technicznego na składowisku Barycz. Dla zapewnienia wymaganej ilości wody dla instalacji p. poż. wybudowany jest zbiornik p. poż. o pojemności 50 m 3 po wschodniej stronie hali Zagrożenie wybuchem: nie występuje, ponieważ materiały przerabiane i składowane nie są zaliczane do niebezpiecznych pożarowo Podział obiektu na strefy pożarowe: budynek stanowi jedna strefę pożarową z istniejącym budynkiem hali magazynowej sortowni o łącznej pow. strefy pożarowej m 2 Klasa odporności pożarowej budynku: Q< 500 MJ/m 2, wykonany w klasie E odporności pożarowej, wszystkie elementy budynku z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 29

30 Urządzenia przeciwpożarowe: 8 hydrantów wewnętrznych H52, projekt ilości i rozmieszczenia gaśnic w trakcie realizacji u wykonawcy) zbiornik pożarowy, system detekcji CO2, klapy dymowe (20), klapy pożarowe odcinające w kanałach wentylacyjnych, alarm pożarowy I i II stopnia Nowa sortownia będzie wyposażona w linię technologiczną do segregacji odpadów komunalnych i węzeł do produkcji paliwa alternatywnego: - rozrywarka worków przenośniki taśmowe 1 - przesiewacz mechaniczny 3 - separator elektromagnetyczny 3 - separator metali nieżelaznych -3 - separator optyczny 11 - separator balistyczny -2 - automatyczna prasa belująca 1 - automatyczna stacja załadunku kontenerów 3 - kabina sortownicza 1 - sterownia wraz z instalacją sterowania i automatyki 1 - rozdrabniarka odpadów z separatorem powietrznym Franszyzy i udziały własne: franszyza redukcyjna: dla szkód w szybach 100 zł, dla kradzieży zwykłej: 5% odszkodowania, nie mniej niż 500 zł, dla pozostałych szkód 500,00 zł franszyza integralna: 400,0 zł Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Środki transportu objęte są ochroną ubezpieczeniową tylko na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji. Środki trwałe są ubezpieczane według wartości księgowych brutto lub odtworzenia, niezależnie od stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia Limit odpowiedzialności na jednego pracownika na szkody w mieniu pracowniczym wynosi 300,00 zł Za dewastacje/wandalizm uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych lub nie wykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni 30

31 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Zakres ochrony ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku: Zakład Ubezpieczeń odpowiada w ramach sumy ubezpieczenia, za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia Niskocenne środki trwałe oraz mienie pracownicze ubezpieczane jest do wartości odtworzeniowych do wskazanego limitu (tzw. pierwsze ryzyko) Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie będzie spełniać zbliżone funkcje użytkowe, z tym, że nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią Zakład ubezpieczeń wskaże z imienia i nazwiska osobę do kontaktów w sprawie likwidacji szkód. procedur, przepływu dokumentów, zgłaszania itp Informacja o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Ad. lokalizacja Kraków, ul. Nowohucka 1: Informacja o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych: Żaluzje przeciwwłamaniowe w oknach przylegających do dachów oraz na parterze w pomieszczeniach kasy. Żaluzje antywłamaniowe na parterze budynku administracyjnego w Sali konferencyjnej oraz szatni. Wszystkie lokalizacje prowadzenia działalności Spółki MPO są chronione prze firmę PUH PRO-FUS, ul. Kościuszki 86, Kraków. Stacja paliw, baza przy Nowohuckiej posiada system monitoringu wizyjnego W pawilonie biurowym nr II instalacji alarmowa przeciwwłamaniowa W pomieszczeniu magazynowym żaluzje antywłamaniowe Brama oddzielająca stację paliw od terenu bazy Monitoring: 39 kamer rozmieszczonych na placu z podglądem na portierni przy Nowohuckiej Informacja o zabezpieczenia przeciwpożarowych Czujniki dymu w archiwum, serwerowi, Zakład Odpadów Wielkogabarytowych, Agregaty proszkowe stacja paliw Hydranty wewnętrzne 22 szt. i zewnętrzne 14 szt. Koce gaśnicze Gaśnice śniegowe i proszkowe, mgłowe zgodnie z przepisami Zakład Opadów Wielkogabarytowych system powiadamiania SMS na portierni o zagrożeniu pożarowym, system oddymiania, system detekcji CO2, Agregaty proszkowe stacja paliw Szafa ppoż Zakład Odpadów Wielkogabarytowych. 31

32 Ad. lokalizacja Kraków, Składowisko i Sortownia Odpadów Komunalnych Barycz, ul. Krzemieniecka 40: Informacja o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych: Składowisko i Sortownia Barycz posiada system monitoringu wizyjnego ( podgląd na portierni) Informacja o zabezpieczenia przeciwpożarowych Czujniki dymu w Sortowni: - liniowe 3 szt. - punktowe 8 szt. ( w kabinach sortowniczych, sterowni, rozdzielni elektrycznej). Hydranty wewnętrzne 3 szt. i zewnętrzne 11 szt. Koce gaśnicze Gaśnice śniegowe i proszkowe, mgłowe zgodnie z przepisami Agregat proszkowy Sortownia - system powiadamiania SMS na portierni o zagrożeniu pożarowym, system detekcji CO2 Sortownia w trakcie budowy ( 8 hydrantów wewnętrznych, projekt ilości i rozmieszczenia gaśnic w trakcie realizacji u wykonawcy) Zbiornik pożarowy ( w trakcie budowy), system detekcji CO2 Ad. lokalizacja Kraków, ul. Barska 12 Ilość gaśnic w budynku: 2 gaśnice śniegowe 6kg, 8 gaśnic proszkowych 5kg W budynku brak agregatów ze względu na obecność ludzi W budynku znajduję się 4 hydranty gaśnicze Brak szaf Ppoż hydrant znajduje się przy ul. Barskiej 12 Brak alarmu Ppoż W budynku zainstalowane są kamery, z podglądem Powiadomienie o zagrożeniu telefonicznie wg. instrukcji Ppoż Brak kocy gaśniczych Budynek posiada zabezpieczenie wewnętrzne zainstalowane przez użytkownika budynku oraz ochronę wewnętrzną 32

33 Zainstalowany jest też w budynku alarm w razie włamania, z całodobową ochroną firmy Konsalner Powiadomienie odbywa się wg odpowiedniego kodu Za wyposażenie ppoż budynku odpowiada najemca Zamawiający, potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Zamawiający, potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Zamawiający, potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Zamawiający, potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; 33

34 c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; g) instalacji ciśnieniowych; h) urządzeń dźwigowych. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 2.1. Zakres ubezpieczenia: Specjalistyczne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń, których ani ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych. Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie), obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego). Ubezpieczenie obejmuje w szczególności: błędy w obsłudze, niewłaściwe użytkowanie; kradzieży z włamaniem i rabunku; wandalizm; pożar; wybuch; działanie wody i wilgoci; błędy popełnione w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych; przepięcia, przetężenia i inne przyczyny elektryczne. Działanie wiatru, huraganu, osunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi Zakład Ubezpieczeń pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochrona ubezpieczeniową a związane z: a. akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub b. niedopuszczenie do ich zwiększenia; c. uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, 34

35 d. zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; e. poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz f. kosztów przejazdów techników i ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej W ubezpieczeniu proszę uwzględnić następujące klauzule i limity klauzul: 101/1 Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 147 ubezpieczenie sprzętu od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 104 tymczasowe magazynowania lub chwilowa przerwa w eksploatacji 141 trzęsienie ziemi 142 huragan 102 rozszerzenie zakresu terytorialnego: cały świat 2.3. Klauzule dodatkowe: Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula terroryzmu Klauzula zgłaszania szkód Klauzula 72 godzin Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula odpowiedzialności Klauzula warunków i taryf Klauzula płatności rat Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) Klauzula likwidacji szkody Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula przewłaszczenia Klauzula rozliczenia składek Klauzula skażenia lub zanieczyszczenia mienia Klauzula ograniczenia zasady proporcji Klauzula Leeway Klauzula- strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne Klauzula sabotaż Klauzula rzeczoznawców Klauzula miejsca ubezpieczenia Klauzula regresu Klauzula kradzieży zwykłej 35

36 2.4. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny, stacjonarny i przenośny w systemie sum stałych, koszty odtworzenia danych w systemie pierwszego ryzyka oprogramowanie (seryjne i indywidualne) - w systemie pierwszego ryzyka wymienne nośniki danych w systemie pierwszego ryzyka zwiększone koszty działalności, proporcjonalne i nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego) w systemie pierwszego ryzyka Koszty odtworzenia danych: Suma ubezpieczenia: ,00 zł Oprogramowanie: Suma ubezpieczenia: ,00 zł Wymienne nośniki danych: Suma ubezpieczenia: ,00 zł Zwiększone koszty działalności: Suma ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych: ,00 zł Suma ubezpieczenia dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych: ,00 zł 2.5. Ubezpieczenie od szkód materialnych Wybrany sprzęt elektroniczny, którego początek użytkowania jest po dacie r. oraz urządzenia nieco starsze, ale ważne dla Zamawiającego: m. inn., monitoring, sprzęt do prezentacji, audiowizualny, centrala telefoniczna - nr inwentarzowy Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny Grupa: 491,603,623,624,626,629,627,653,669,803 Suma ubezpieczenia (zł) ,00 Uwagi Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto 36

37 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Sprzęt elektroniczny przenośny, ,00 Uwagi Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto 2.6. Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto 2.7. Franszyzy: SEKCJA I szkody materialne Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (w miejscu ubezpieczenia): Franszyza redukcyjna: 300,00 zł Franszyza integralna: brak Sprzęt elektroniczny przenośny poza miejscem ubezpieczenia Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 zł Franszyza integralna: brak SEKCJA II dane i nośniki danych Franszyza redukcyjna: Franszyza integralna : 300,00 zł brak SEKCJA III zwiększone koszty działalności Proporcjonalne: 2 dni Nieproporcjonalne: 5 % wartości szkody Okres odszkodowawczy: 12 miesięcy 2.8. Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń 3.1. Miejsce ubezpieczenia: 37

38 Lokalizacja: Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Kraków, ul. Nowohucka 1; Zakład Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz punktem ich Gromadzenia na terenie siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody mechaniczne oraz elektryczne powstałe w ubezpieczonych maszynach w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji oraz ich przemieszczania na terenie ubezpieczanych lokalizacji Ubezpieczającego w związku z tymi pracami. celu konserwacji lub naprawy. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z : 1. Działania człowieka - szkody powstałe wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowania, braku wprawy, błędów operatora oraz świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, 2. Wadami produkcyjnymi - szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 3. Przyczynami eksploatacyjnymi - szkody powstałe w związku z eksploatacją maszyny, polegające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu jej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów maszyny przez np. siły odśrodkowe, dostania się ciała obcego, poluzowania części, zwarcie, przepięcie, przetężenia i inne przyczyny elektryczne, eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie, itp Za szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela 3.4. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są będące w posiadaniu Ubezpieczającego maszyny, urządzenia i aparaty techniczne. Wyposażenie Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz punktem ich Gromadzenia: - linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów (odpady wielkogabarytowe), - linia do ręcznego demontażu (sprzęt AGD, RTV, itp.), - stanowiska do rozdrabniania opon Wszystkie linie wyprodukowane przez austriackiego producenta LIDNER, zgodnie z określonymi przez zamawiającego parametrami. 38

39 Data produkcji wszystkich urządzeń; Suma Ubezpieczenia: łączna Suma Ubezpieczenia maszyn, urządzeń wartość odtworzeniowa SU = ,50 zł 3.6. Franszyzy: Franszyza redukcyjna: Franszyza integralna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 2 000,00 zł brak 3.7. Klauzule indywidualne: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że do umowy mają zastosowanie następujące klauzule: Klauzula ubezpieczenia fundamentów Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w fundamentach ubezpieczonych maszyn. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za powyższe szkody istnieje pod warunkiem, że takie szkody w fundamentach są bezpośrednią konsekwencją szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków. 3. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania należnego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. 4. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula rzeczoznawców 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, itp., związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody z zastrzeżeniem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 39

40 Klauzula dot. ubezpieczenie oprzyrządowania sterowanego numerycznie. Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkodę w oprzyrządowaniu sterowanym numerycznie według następujących zasad: 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje programowalne, numerycznie sterowane systemy zintegrowane z komputerem i/lub inną elektroniczną jednostką sterującą. 2. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje oprogramowanie standardowe dostarczone przez producenta ubezpieczanego sprzętu lub alternatywnie koszty poniesione na wymianę oprogramowania, pod warunkiem, że uległo ono zniszczeniu w wyniku całkowitej utraty jednostki sterującej lub systemu jako całości oraz że koszt zakupu i wymiany tego oprogramowania jest zawarty w sumie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel, w przypadku uznania odpowiedzialności, zwróci wszystkie koszty naprawy ubezpieczonego sprzętu elektronicznego do wysokości wartości rzeczywistej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Klauzula dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy: 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków. 2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej. 3. Limit odpowiedzialności wynosi 20 % wartości szkody w maszynach, nie więcej niż zł na jedno i na wszystkie zdarzenia Klauzula - usunięcie pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że: 1. Za opłatą dodatkowej składki w wysokości określonej w umowie wprowadza się dodatkowy limit odpowiedzialności, ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący koszty usunięcia pozostałości po szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia. 2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy koszty, o których mowa powyżej nie są pokryte w ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 40

41 3. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na koszty objęte zakresem niniejszej klauzuli wynosi ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzule dodatkowe: Klauzula reprezentantów Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula zgłaszania szkód Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula odpowiedzialności Klauzula warunków i taryf Klauzula płatności rat Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula przewłaszczenia Klauzula rozliczenia składek Klauzula ograniczenia zasady proporcji Klauzula regresu 3.8. Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, użytkowania mienia oraz wprowadzania produktu do obrotu 4.1. Informacje ogólne o spółce REGON PKD Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania liczba pracowników: w tym kierowcy: obrót za 2013 r.: 542 osób 155 osób ,00 zł 41

42 obrót na stacji paliw w roku 2013: ,00 zł planowany obrót w roku 2014: ,00 zł planowany obrót na stacji paliw w roku 2013: ,00 zł Struktura własności MPO Sp. z o.o. w Krakowie: 100% udziałów spółki posiada Gmina Miejska Kraków. CERTYFIKATY MPO Sp. z o.o. w Krakowie posiada certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania JAKOŚĆ * ŚRODOWISKO Nr JS-180/3/2013 spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 w następującym zakresie: Usługi w zakresie zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych, Oczyszczanie letnie oraz zimowe ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów Eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, Sprzedaż paliw płynnych Okres ważności CERTYFIKATU: od r. do r Przedmiot działalności spółki: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania PKD Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD Z przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD Z demontaż wyrobów zużytych PKD38.31.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD38.32.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami PKD Z wytwarzanie energii elektrycznej PKD Z wytwarzanie paliw gazowych PKD Z działalność związana z zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi PKD Z przetwarzanie danych, zarzadzanie stronami internetowymi i podobna działalność PKD Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD Z działalność rachunkowo- księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania PKD 0.22.Z 42

43 Uwaga! Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Pozostałe badania i analizy techniczne PKD B Badanie rynku i opinii publicznej PKD Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD Z Pozostałe sprzątanie PKD Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD Z Działalność usługowa związana z administracyjna obsługą biura PKD Z Zamawiający, informuje, że następujące działalności: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania PKD Z przetwarzanie danych, zarzadzanie stronami internetowymi i podobna działalność PKD działalność rachunkowo- księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania PKD 0.22.Z Pozostałe badania i analizy techniczne PKD B Badanie rynku i opinii publicznej PKD Z prowadzone są na własne potrzeby Zamawiającego, a nie na rzecz osób trzecich MPO Sp. z o.o. w Krakowie świadczy między innymi usługi takie jak: zarządzanie nowym systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków (powierzone MPO uchwałą Rady Miasta Krakowa) wywóz odpadów stałych (w tym nietypowych i wielkogabarytowych); wywóz odpadów płynnych; selektywna zbiórka odpadów stałych (szkło, makulatura, metal, plastik); organizowanie tzw. wystawki odpadów sortowanie odpadów komunalnych wywóz gruzu i innych materiałów po remontach i rozbiórkach; likwidacja dzikich wysypisk; sprzątanie letnie ulic, chodników, placów; zimowe utrzymywanie jezdni i chodników; usługi serwisowe samochodów ciężarowych (Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin); przyjmowanie i utylizacja odpadów stałych na składowisku Barycz; przyjmowanie odpadów do produkcji kompostu; sprzedaż pojemników na odpady komunalne stałe; sprzedaż worków na odpady komunalne stałe; naprawa i regeneracja pojemników i worków na odpady sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, placów, chodników; wynajem sprzętu specjalistycznego i środków transportowych; holowanie pojazdów ciężarowych sprzedaż paliw płynnych i gazowych do samochodów. Sortownia Kompostownia 43

44 inne Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie MPO w Krakowie to firma łącząca tradycję z nowoczesnością. W branży istnieje od 1906 roku. Od roku 1993 funkcjonuje jako spółka z o.o., ze 100% udziałem Gminy. Od tego czasu firma buduje nowy wizerunek oparty na wysokich standardach świadczonych usług. Obok stale rozwijającego się z roku na rok zakresu i zasięgu usług wywozowych. Buduje i eksploatuje nowoczesny kompleks instalacji zagospodarowania odpadów, takich jak sortownia odpadów selektywnie zbieranych, kompostownia i składowisko odpadów komunalnych Barycz, instalacja do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzi również Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych LAMUSOWNIĘ. Wykonuje również usługi związane z utrzymaniem zimowego i letniego stanu przestrzeni miejskiej, w zakresie wynikającym z wygranych przetargów Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku Gmina Miejska Kraków powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z o.o. obowiązkowe zadania własne utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Krakowa. O powierzeniu MPO Sp. z o. o. realizacji tego zadania zdecydował potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, a także posiadane przez MPO odpowiedniego zaplecza finansowego, personalnego, techniczno-sprzętowego i organizacyjnego. Obecnie do głównych zadań MPO należy: zarządzanie systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Krakowie, utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych położonych na nieruchomościach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz placach i terenach otwartych, w tym: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej. eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Aby realizować te zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. wydzieliło ze swoich struktur spółkę Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, która przejęła w zakres swojej działalności usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. Ponadto Spółka prowadzi działalność dodatkową; jak własna stacja paliw, serwis samochodowy czy wywóz nieczystości płynnych. 44

45 Uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z 11 lipca 2012 r w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z 11 lipca 2012 r w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Zadania przejęte od ZIKiT w Krakowie - szczegółowy zakres rzeczowy zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. w związku z przedmiotową uchwałą Rady Miasta Krakowa Utrzymanie czystości na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie letnim: 1. Przygotowanie wstępnych założeń do budżetu Gminy Miejskiej Kraków w zakresie utrzymania czystości 2. Pozimowe i letnie mechaniczne oczyszczanie jezdni i bezpieczników, placów, ipt 3. Pozimowe i letnie oczyszczanie chodników, placów 4. Utrzymanie czystości terenów zielonych w pasach drogowych i wydzielonych torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych 5. Opróżnianie, zakup, mycie, wymiana koszy ulicznych na odpady 6. Utrzymanie czystości przejść podziemnych 7. Utrzymanie czystości wind dla osób niepełnosprawnych 8. Deratyzacja przejść podziemnych 9. Usuwanie padłych zwierząt z pasów drogowych i terenów gminnych 10. Czyszczenie pomników, kapliczek i tablic pamiątkowych 11. Usuwanie graffiti i mycie murów oporowych, ekranów akustycznych i innych obiektów inżynierskich 12. Usuwanie dzikich wysypisk 13. Zabezpieczenie czystości w czasie uroczystości, wizyt państwowych oraz imprez organizowanych przez UMK 14. Współpraca z zakładami karnymi polegająca na angażowaniu skazanych do prac społecznych (dowóz, zakup odzieży, obuwia, wody, worków i wywóz zebranych przez skazanych odpadów z pokryciem kosztów składowania 15. Współudział z Radami Dzielnic przy organizowaniu społecznych akcji sprzątania terenów 16. Utrzymanie czystości przystanków innych przewoźników niż MPK 17. Interwencyjne zabezpieczanie czystości terenów niezabudowanych własności Gminy Miejskiej Kraków, a nie posiadających innego zarządcy 18. Znakowanie obszarów dotkniętych choroba zakaźną zwierząt 45

46 19. Utrzymanie czystości tunelu szybkiego tramwaju 20. Utrzymanie czystości terenów przejętych od ZGK 21. Utrzymanie czystości strefy płatnego parkowania Utrzymanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zimowym: 1. Przygotowanie wstępnych założeń do budżetu Gminy Miejskiej Kraków w zakresie utrzymania zimowego 2. Organizowanie i przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonywanie zadań w warunkach zimowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków 3. Zarządzanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu i środków do działań operacyjnych w ramach utrzymania zimowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków 4. Udział przedstawicieli MPO w pracach Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do sprawa zimy 5. Zimowe utrzymanie terenów gminnych nie posiadających innych zarządców 6. Zorganizowanie systemu stanowisk dyżurno koordynacyjnych do kierowania podmiotami wykonującymi zadania w ramach zimowego utrzymania 7. Utrzymanie zimowe ulic stanowiących drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i część gminnych mających większe znaczenie w układzie komunikacyjnym Miasta Krakowa 8. Utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa Zarządzanie i koordynowanie akcją zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Miasta Krakowa w sezonie zimowym 2013/2014 realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. na podstawie Uchwały Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku. Podstawą realizacji zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Miasta Krakowa jest Zarządzenie Nr 2872/2-13 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia , w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2013/2014 ( Akcja Zima ) na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zarządzenie zawiera również wykaz dróg i chodników objętych stałym zimowym utrzymaniem. Drogi i chodniki nie wykazane w Zarządzeniu nie są objęte stałym zimowym utrzymaniem pozostając w utrzymaniu według standardu VII, tj. przewidującym odśnieżenie i posypanie piaskiem, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb, w sytuacjach tego wymagających Obszar Miasta podzielony został na: 5 obszarów utrzymaniowych, obejmujących swoim zakresem drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i część gminnych prowadzących komunikację zbiorową oraz mających większe znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta objętych standardami I III, Rynek Główny i ulice w pierwszej obwodnicy objęte standardem IV, oraz pętle 46

47 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie autobusowe, chodniki, drogi rowerowe i obiekty inżynierskie zlokalizowane w ich ciągach. Obszary utrzymaniowe skupiają w sobie najistotniejsze ciągi uliczne stanowiące podstawową sieć tranzytową oraz sieć komunikacji zbiorowej, na utrzymanie której kładzie się szczególny nacisk; 3 rejony utrzymaniowe, obejmujące swoim zakresem drogi gminne i wewnętrzne objęte standardami V-VII, tereny wewnątrz-osiedlowe (tereny przejęte z zasobów ZBK) będące w utrzymaniu Gminy Miejskiej Kraków oraz chodniki na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. Utrzymaniem zimowym objęto: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 312 km, drogi gminne 788 km, drogi wewnętrzne 245 km, chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. 860 tys. m2, drogi rowerowe 159 tys. m2, tereny wewnątrz-osiedlowe 744 tys. m2, strefa płatnego parkowania 83 tys. m2, Drogi i chodniki objęte stałym zimowym utrzymaniem (standard I-VI) wyszczególnione są w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Drogi i chodniki nie wykazane w Zarządzeniu nie są objęte stałym zimowym utrzymaniem pozostając w utrzymaniu według standardu VII, tj. przewidującym odśnieżenie, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb do dyspozytorni Głównej MPO, w sytuacjach tego wymagających. Część zadań z zakresu zimowego utrzymania pozostaje w gestii Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, który koordynuje przedmiotowe prace na terenie parków, bulwarów, placów zabaw i skwerów. UWAGA! Zamawiający, nie prowadzi działalności z tytułu zarządzania i administrowania drogami Zagospodarowanie odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie zarządza i eksploatuje instalacje przetwarzania (zagospodarowania) odpadów komunalnych. Wszystkie te instalacje zostały ujęte w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Małopolskiego, a trzy z nich uzyskały status Instalacji Regionalnej Instalacje regionalne: 1) Instalacja do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 2) Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych 3) Składowisko odpadów komunalnych Barycz 47

48 Instalacje inne (nie wymagające statusu instalacji regionalnej) 1) Sortownia odpadów komunalnych Barycz 2) Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych 3) Instalacja do pozyskiwania i wytwarzania energii elektrycznej z biogazu Punkty selektywnego zbierania odpadów 1) LAMUSOWNIA 2) Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych Wszystkie instalacje są instalacjami nowoczesnymi, bezpiecznymi dla środowiska naturalnego i ludzi, posiadają wymagane prawem decyzje niezbędne do ich eksploatacji. Zlokalizowane są w dwóch miejscach Krakowa; w części południowej Krakowa przy ulicy Krzemienieckiej 40 na terenie Dzielnicy X Swoszowice ( cz. Soboniowice), oraz na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny przy ulicy Nowohuckiej Wywóz nieczystości płynnych Wydział Oczyszczania MPO Sp. zo.o. w Krakowie świadczy usługi asenizacyjne głównie na terenie Miasta Krakowa (odbiór nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych). Spółka posiada pojazdy asenizacyjne o pojemności 7m³ i 8m³ Stacja paliw Stacja paliw znajduje się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, przy drodze szybkiego ruchu w kierunku Warszawy i Chyżnego. Wjazd na stację możliwy jest wyłącznie od ulicy Nowohuckiej. Stacja paliw ma wysoki standard, fachową obsługę i wyposażona jest w nowoczesny sprzęt dystrybucyjny i kontrolno-pomiarowy. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. posiada koncesje na obrót paliwami płynnymi: olejem napędowym, benzynami silnikowymi oraz gazem płynnym (LPG). Głównym kryterium wyboru dostawców paliw jest ich duże doświadczenie w zakresie hurtowego obrotu paliwami. Wybrani dostawcy są poddawani rygorystycznej kontroli jakości dostarczanego paliwa. Dodatkowo jakość paliwa badana jest przez specjalistów w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie. W ciągłej sprzedaży oferowane są produkty naftowe najwyższej jakości, stosowane przez indywidualnych klientów oraz w przypadku sprzętu własnego 200 jednostek silnikowych o wysokich walorach eksploatacyjnych samochodów specjalnych i ciężarowych marek: VOLVO, MERCEDES, RENAULT i inne Stacja Paliw oferuje możliwość zakupu paliw płynnych: - benzyny bezołowiowej Pb 95, 48

49 - benzyny bezołowiowej Pb 98, - oleju napędowego, - gazu propan butan. Oferuje także: - oleje i smary, - płyny eksploatacyjne, - akcesoria samochodowe, - kosmetyki i chemię samochodową, - słodycze, napoje Serwis samochodowy MPO Sp. z o. o. świadczy usługi serwisowe samochodów typu: Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin w zakresie napraw podwozi, remontów podzespołów, napraw pomp wtryskowych, napraw blacharsko ślusarskich, lakiernictwa, napraw ogumienia, wymiany olejów, smarowania pojazdów. Posiada także myjnię samochodową. Wieloletnie doświadczenie, duże zaplecze warsztatowe zapewnia wysoką jakość wykonywanych usług oraz krótkie terminy napraw Dodatkowe informacje do zakresu ochrony: struktura obrotu, uwzględniająca udział poszczególnych działalności, które podlegać mają ochronie (w ujęcie procentowym lub w PLN): 2013: - wywóz odpadów stałych 25,1 % - wywóz odpadów płynnych - 0,1% - letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów 19,7% - serwis, samochodów, naprawa samochodów obcych 1,6% - stacja paliw 20,5% - sprzedaż instalacji regionalnej Barycz - 33% Planowane w 2014: 49

50 - wywóz odpadów stałych 0,3% - wywóz odpadów płynnych - 0,1% - letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów 20,5% - serwis, samochodów, naprawa samochodów obcych 1,4% - stacja paliw 17,5% - sprzedaż instalacji regionalnej Barycz 60,2% Informacje o podwykonawcach oraz zakresie zlecanych im prac/usług/czynności: podwykonawcy w zakresie prac: - zimowe utrzymanie dróg i chodników procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju: - zimowe utrzymanie dróg i chodników 30% Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których Zamawiajacy korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy Zamawiający, wyjaśnia, że przedmiotowe rozszerzenie dotyczy mienia ruchomego w części finansowanego ze środków unijnych i Gminę Miejską Kraków wymienionych w załączniku nr 1 b Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego) sprecyzowanie rodzajów wykonywanych czynności (np. obróbka, naprawa, serwis, etc.), usługi serwisowe samochodów typu: Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin w zakresie napraw podwozi, remontów podzespołów, napraw pomp wtryskowych, napraw blacharsko - ślusarskich, lakiernictwa, napraw ogumienia, wymiany olejów, smarowania pojazdów. Posiadamy także myjnię samochodową. Dodatkowo: naprawa i regeneracja pojemników i worków na odpady rodzaj powierzanego mienia, jego szacunkową wartość oraz właściciela: pojazdy ciężarowe, o wartości jednostkowej od ,00 zł do ,00 zł właściciele osoby prowadzące działalność gospodarcza Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt) zastosowanie/przeznaczenie produktu/ów, określenie produktu finalnego, podanie głównych odbiorców produktów, w przypadku importu produktu, podanie ich producentów, 50

51 Sprzedaż paliw, olejów, akcesoriów samochodowych na własnej stacji paliw Sprzedaż pojemników i worków na odpady Głównymi odbiorcami są klienci instytucjonalni i osoby fizyczne 4.3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wg przepisów prawa, odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności, posiadanym i użytkowanym w tej działalności mieniem oraz wprowadzaniem produktu do obrotu Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęta jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczywiste (dammnum emergens), utracone korzyści jakie poszkodowany mógłby odnieść, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lacrum cessanes), a także należne zadośćuczynienie o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa, do których naprawienia Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa oraz czyste straty finansowe Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Szkoda osobowa (na osobie): straty oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia Szkoda rzeczowa (na mieniu): straty oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono, powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy Czysta strata finansowa szkoda nie będąca szkodą osobowa lub rzeczową Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym a w razie zbiegu roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 51

52 Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszkodzenie ciała, utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz powstanie czystej straty finansowej Postanowienie dodatkowe: Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody wyrządzone wspólnikom (udziałowcom) ubezpieczonego, spółkom zależnym i powiązanym bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub podmiotom z którymi Ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo. (właścicielem 100% udziałów MPO Sp. z o.o. jest Gmina Miejska Kraków; MPO posiada 97 % udziałów w MPGO Sp. z o.o. w Krakowie) Data początkowa Jeśli w OWU i umowie ubezpieczenia obwiązuje tzw data początkowa, to musi być wprowadzona data początkowa od r, przy czym z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone będą szkody, które mogą być pokryte z innych umów ubezpieczenia zawartych na wcześniejszy okres ubezpieczenia 4.5. Suma gwarancyjna: SU = ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 4.6. Zakres terytorialny: RP 4.7. Franszyza redukcyjna: 5% w szkodzie dla kl. czyste straty finansowe, nie mniej niż 3.000,00 zł 5% w szkodzie rzeczowej dla klauzuli szkody w środowisku, nie mniej niż 3.000,0 zł zniesiona dla klauzuli OC pracodawcy zł w szkodzie rzeczowej dla zakresu podstawowego i pozostałych klauzul 4.8. Franszyza integralna: brak 4.9. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule obligatoryjne: Klauzula: OC za produkt, z tytułu dostarczenia paliwa o niewłaściwych parametrach na własnej stacji paliw i LPG, produkty sprzedawane na stacji paliw, pojemniki na odpady, worki, materiały do zimowego utrzymania dróg, itp 52

53 Limit odpowiedzialności: ,00 zł ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki w okresie Klauzula: OC za czyste straty finansowe: rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, związane ze stosunkiem pracy, wynikające z niedotrzymania terminów, przekroczenia ustalonych kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu, szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie. szkody związane z doradztwem, konsultingiem, szkody wynikające z przetwarzania danych szkody wynikające z działalności rachunkowo-księgowej Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: OC pracodawcy szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula OC za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników (OC delikt): Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, pod warunkiem że odszkodowanie z tego tytułu nie będzie mogło zostać pokryte z ubezpieczenia OC komunikacyjnego posiadacza pojazdu mechanicznego. Ustala się podlimit 53

54 odpowiedzialności na tego typu szkody w wysokości zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w ramach limitu określonego dla OC Pracodawcy Klauzula: OC za szkody w środowisku Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: OC za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych (szkody w mieniu osób trzecich powstałe w wynajmowanych od MPO nieruchomościach). Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: OC wynajmującego rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o zdarzenia skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w mieniu Najemcy. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula OC najemcy nieruchomości Limit odpowiedzialności: ,00 zł ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki w okresie Klauzula: OC za szkody spowodowane przez podwykonawców z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula : Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstałe w mieniu podczas wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia i innych usług Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Usługi m. inn. serwisowe samochodów typu: Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin w zakresie napraw podwozi, remontów podzespołów, napraw pomp wtryskowych, napraw blacharsko - ślusarskich, lakiernictwa, napraw ogumienia, wymiany olejów, smarowania pojazdów. Posiadamy także myjnię samochodową Klauzula: OC za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy z wyłączeniem szkód w pojazdach oraz w wartościach pieniężnych Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: włączenie ryzyka wadliwego wykonania robót i usług: rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania. 54

55 Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: Rozszerzenie zakresu ochrony OC za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu, dzierżawy użytkowania lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Zamawiający, wyjaśnia, że przedmiotowa klauzula dotyczy mienia ruchomego w części finansowanego ze środków unijnych i Gminę Miejską Kraków wymienionych w załączniku nr 1 b Nie dotyczy pojemników na odpady (ZIKiT) oraz pojazdów Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula dot. prac przeładunkowych Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe i osobowe powstałe podczas prac wyładunkowych i załadunkowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: OC za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach Limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Klauzula: OC organizatora imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej. Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy (konferencje, imprezy okolicznościowe, itp.) Limit odpowiedzialności ,00 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczeń Klauzula: OC Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody będące następstwem przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: 55

56 Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. Ochroną nie są objęte szkody w związku z działalnością nieobjętą umową ubezpieczenia, spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział oraz związane z chorobą Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych, także HIV. Limit odpowiedzialności ,00 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczeń Klauzule dodatkowe: Klauzula zgłaszania szkód Klauzula odpowiedzialności Klauzula 72 godzin Klauzula płatności rat Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula rozliczenia składek Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące szkodowości za ostatnie trzy lata dotyczące zadań, które na podstawie cytowanej Uchwały nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z 11 lipca 2012 ZIKiT przekazał MPO Sp. z o.o. Od ZIKiT otrzymaliśmy następujące dane: Szkodowość w zakresie szkód osobowych związanych ze śliskością nawierzchni drogi/chodnika: - w roku 2010 wypłacono ,88 zł przy zgłoszonych 48 roszczeniach; - w roku 2011 wypłacono 8 000,00 zł przy zgłoszonych 15 roszczeniach; - w roku 2012 (na dzień ) wypłacono ,12 zł przy zgłoszonych 11 roszczeniach. Powyższe dane nie uwzględniają szkód niezakończonych i kwot w rezerwie ubezpieczyciela od 2010 roku jest 18 szkód osobowych w likwidacji (zgłoszonych, niezakończonych), z: 2010 r. 1, 2011 r. 3, 2012 r. 14, przyczyna to: 56

57 1 szkoda - śliska nawierzchnia, 17 szkód - zły stan techniczny, chodników, dróg, rezerwa założona po ,00 zł na każdą, czyli łącznie zł Od 2010 roku byłą zgłoszona tylko jedna szkoda rzeczowa wynikająca ze złego utrzymania zimowego dróg - odszkodowanie rzędu kilku tysięcy zł. Komentarz: Na podstawie powyższych danych należy zauważyć, ze znaczna część złożonych roszczeń z zakresu śliskości nawierzchni dróg/ chodników skutkowała odmową, zgodnie z przepisami art. 429 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność wykonawcy robót) oraz art.5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r, nr 236 poz 2008 z poźn. Zm.) tj odpowiedzialność za czystość chodnika spoczywa na właścicielu nieruchomości przylegającej do chodnika Ponadto informujemy, że w zakresie realizacji zadania związanego z utrzymaniem czystości zgłaszane są także pojedyncze szkody pojazdów spowodowane zanieczyszczeniami jezdni takimi, jak: palmami oleju, kamieniami, żwirem naniesionym na jezdnię z pobliskiej budowy lub innymi elementami nieznanego pochodzenia, których roszczenia nie zostały uznane, bowiem w tych przypadkach zarząd drogi nie był sprawca szkody. 5. Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego 5.1. Podstawa: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn r.(dz.u. z dnia 16 lipca 2003 nr 124 poz z późniejszymi zmianami) Zakres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz z późniejszymi zmianami) Suma gwarancyjna: nie niższa niż (minimalna ustawowa): w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; 57

58 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody; suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody; za szkody powstałe na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego, Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, jednak nie niższej niż suma określona w danej umowie ubezpieczenia Zakres terytorialny: Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 33 państw, tj.:, Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rzeczypospolitej Polskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch Należy objąć ochroną ubezpieczeniową także pojazdy nie podlegające rejestracji, a wymienione w zał. nr 4 do SIWZ Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia wykonawca obejmuje ryzyko OC ppm ochroną, tj wystawia polisy na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, jeśli data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia wraz z datami ich wejścia w system ochrony zawiera zał. nr 4 do SIWZ. 58

59 6. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ Suma ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów SU = ,-/miejsce/dla całej floty. Górną granicą odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie będzie wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia wykonawca obejmuje ryzyko NNW ochroną, tj wystawia polisy na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, jeśli data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia wraz z datami ich wejścia w system ochrony zawiera zał. nr 4 do SIWZ. 7. Ubezpieczenie Autocasco. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ. Uwaga! Pojazdy do ubezpieczenia AC zaznaczone na żółto w zał. nr 4 do SIWZ 7.1. Zakres ubezpieczenia: wariant pełny (z kradzieżą), z wykupioną amortyzacją części, zniesionym udziałem własnym, suma ubezpieczenia AC nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie warsztatowy wariant likwidacji szkód gwarantowaną sumą ubezpieczenia dla fabrycznie nowych pojazdów przez co najmniej 6 miesięcy od dnia ich zakupu pod warunkiem, że pojazd nie uległ uszkodzeniu 59

60 7.2. Zakres terytorialny: Terytorium RP 7.3. Suma ubezpieczenia: Sumę ubezpieczenia stanowi wartość pojazdu określana w sposób następujący: 1. dla fabrycznie nowych pojazdów suma ubezpieczenia odpowiada wartości fakturowej, tj. cenie nabycia pojazdu wraz z wyposażeniem ujętym w fakturze. Suma ubezpieczenia nie będzie ulegać zmianie przez okres 6 miesięcy w przypadku określonym powyżej 2. dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej użytkowanych przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia pojazdu będzie odpowiadała wartości rynkowej z uwzględnieniem: ceny pojazdu danej marki i typu, roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu. Podstawą określenia wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia jest aktualny katalog cen rynkowych w oparciu, o który ustalana jest suma ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia pojazdu będzie zwierała lub nie podatek VAT w zależności od tego, czy właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do odliczenia w całości albo w części podatku VAT naliczonego przy nabyciu tego pojazdu. Suma ubezpieczenia w każdym okresie ubezpieczenia określana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn wartości pojazdu i stawki procentowej zastosowanej do obliczenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu, jednak nie więcej niż kwota podatku podlegająca odliczeniu. Na wniosek właściciela pojazdu suma ubezpieczenia może być określona w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT 4. Sumy ubezpieczenia obejmują wyposażenie dodatkowe (w momencie zawierania umowy ubezpieczenia niezbędnym będzie określenie tego wyposażenia np.: radioodbiornik, klimatyzacja, felgi aluminiowe, poduszki powietrzne, ABS, dach otwierany, komputer, itp.) Uwaga! Dla porównania ofert wybrane do ubezpieczenia AC pojazdy mają ustaloną wartość rynkową na podstawie INFO- Ekspert z roku 2012 i 2013 Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia AC prawidłowe wartości = sumy ubezpieczenia będą zweryfikowane - ustalane z Ubezpieczycielem Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: wszystkie samochody zgłaszane do ubezpieczenia są wyposażone w immobiliser i centralny zamek; są garażowane na przy ul. Nowohuckiej 1, na terenie bazy Postanowienia dodatkowe Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający uzgodni z Ubezpieczycielem procedury dotyczące sprawnej likwidacji szkód (szczególnie sposobu zgłaszania, 60

61 czasu i miejsca oględzin) oraz zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów,w których posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie trwania umowy (dotyczy także procedur dla pojazdów sprzedanych wyrejestrowane, przekazanych, itp.) Likwidacja szkód w trybie bezgotówkowym, na wniosek Ubezpieczającego w trybie gotówkowym Oględziny uszkodzonego pojazdu nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, w miejscu określonym przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, nawet gdy w momencie powstania szkody pojazd nie miał ważnego okresowego badania technicznego (jeżeli takie badanie jest wymagane) pod warunkiem, że: - szkoda miała miejsce nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego i - stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody 7.6. Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia wykonawca obejmuje ryzyko OC ppm ochroną, tj wystawia polisy na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, jeśli data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia wraz z datami ich wejścia w system ochrony zawiera zał. nr 4 do SIWZ. 8. Ubezpieczenie ASSISATANCE Zakres terytorialny: terytorium RP 8.1. Przedmiot ochrony: Udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. 61

62 8.2. Zakres ochrony: a) najszerszy (bez stosowania warunku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w odległości powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego), zgodnie ze standardem stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń, dla pojazdów ubezpieczanych w zakresie AC, wskazanych w zał. Nr 4 do SIWZ b) podstawowy, zgodnie ze standardem stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń, dla wszystkich pozostałych pojazdów osobowych, ciężarowo- osobowych i ciężarowych o ładowności do 2 ton, wskazanych w zał. Nr 4 do SIWZ, 8.3. Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do Drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia wykonawca obejmuje ryzyko ASSISTANCE ochroną, tj wystawia polisy na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, jeśli data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia wraz z datami ich wejścia w system ochrony zawiera zał. nr 4 do SIWZ. 9. Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych 9.1. Składka za ubezpieczenia AC, NNW, ASSISTANCE naliczana będzie proporcjonalnie za każdy dzień faktycznie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia będą bez potrącania kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki nastąpi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności Do umowy ubezpieczeń komunikacyjnych będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf, Klauzula płatności rat, Klauzula rozstrzygania sporów, Klauzula rozliczenia składek. 62

63 10. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne: Do ubezpieczeń, o których mowa w punktach 1-10 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zał. 1a), mają zastosowanie klauzule obligatoryjne o treści określonej w ust Jeśli warunki ogólne/szczególne wykonawcy zawierają zapisy tożsame z treścią klauzul dopuszczalne jest przyjęcie iż dany zapis ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia spełnia wymóg SIWZ. W przeciwnym przypadku wykonawca wystawiając dokument ubezpieczenia na dany zakres ryzyka zobowiązany jest w tym dokumencie przywołać treść klauzul obligatoryjnych zgodnie z SIWZ Limity w klauzulach odnoszą się do jednego i do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia Treść klauzul: Klauzula reprezentantów (do ubezpieczeń mienia) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę: a) w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora lub jego zastępców, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prokurentów c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów d) w spółkach jawnych wspólników lub prokurentów, e) w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, f) w spółkach cywilnych wspólników, g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu. Klauzula przepięć Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, że: ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 63

64 Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały ( impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: - dla szkód powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linie przesyłającą energię elektryczną- do pełnych sum ubezpieczenia; - dla szkód powstałych wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: PLN na wszystkie lokalizację objęte ochroną na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu na dzień rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający jest zobowiązany do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy tej klauzuli ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 15 % łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem, likwidacja środków trwałych lub ich przekazaniem. Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona. Klauzula automatycznego pokrycia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia. 64

65 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgoda Ubezpieczyciela W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty Składka płatna w terminie 14 dni po doręczeniu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). Limit: 20 % łącznej sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia Klauzula automatycznego pokrycia do MB Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. 65

66 W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgoda Ubezpieczyciela Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty Składka płatna w terminie 14 dni po doręczeniu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela. Limit: 20 % łącznej sumy ubezpieczenia maszyn w MB Klauzula terroryzmu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru do limitu sumy ubezpieczenia zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przez akty terroryzmu rozumie się indywidualne lub grupowe nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych czy socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego przy użyciu siły lub przemocy. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Franszyza redukcyjna wynosi 10 % wysokości szkody nie mniej niż zł 66

67 Klauzula zgłaszania szkód z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 5 dni roboczych od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemożliwiło Zakładowi Ubezpieczeń ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Klauzula 72 godzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody, które powstały z tej samej przyczyny w ciągu 72 godzin traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. Klauzule dot. kosztów dodatkowych: a) Klauzula kosztów akcji ratowniczej. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel pokrywa ponad limity wynikające z OWU uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łączny na wszystkie lokalizacje). b) Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad limity wynikające z OWU uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/miedzy innymi demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, 67

68 składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit łączny na wszystkie lokalizacje). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. c) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: w razie zagrożenia zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad limity wynikające z OWU uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit łączny na wszystkie lokalizacje). d) Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. e) Klauzula wynagrodzenia ekspertów 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, itp., które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje). 3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje). 68

69 f) Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje). Klauzula odpowiedzialności: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki) początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia Klauzula warunków i taryf: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do umowy zasadniczej. Klauzula płatności rat : Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki/raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki/raty uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wolnych środków. W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. W ubezpieczeniu Auto Casco Ubezpieczyciel jest uprawniony w przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź żądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na kradzieży pojazdu. Klauzula rozstrzygania sporów 69

70 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby zamawiającego/ubezpieczającego. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej lub ustalonej w inny sposób, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ubezpieczyciel w przypadku szkody polegającej na utracie lub całkowitym zniszczeniu (szkodzie całkowitej) jednostki centralnej komputera odpowiada również za koszt systemu operacyjnego w przypadku zadeklarowania jego wartości w wysokości sumy ubezpieczenia. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny): z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, 70

71 którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula likwidacji szkody: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania lub przywrócenia dostaw energii elektrycznej lub cieplnej lub wody pitnej. Ubezpieczający jest zobowiązany do stworzenia dokumentu określającego przyczynę oraz rozmiar szkody oraz do wykonania, o ile jest to możliwe dokumentacji fotograficznej Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia: z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz OWU uzgadnia się, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu, odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania ani nie uchyli się od odpowiedzialności. Odszkodowanie będzie wypłacone tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że odszkodowanie przeznaczone zostanie na nowe środki trwałe Klauzula przewłaszczenia: z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz OWU i szczególnych warunków uzgadnia się, że 1. umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego (zamawiającego). Klauzula rozliczenia składek: 71

72 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia (w szczególności z konieczności dopłaty składek oraz innych rozliczeń), dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, natomiast w przypadku wygaśnięcia umowy przed okresem na jaki została zawarta zwrot składki dokonywany jest za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula skażenia lub zanieczyszczenia mienia: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. Klauzula ograniczenia zasady proporcji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że W przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie). Klauzula Leeway z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że: jeżeli suma ubezpieczenia dla danej grupy mienia wymienionej w umowie ubezpieczenia jest niższa o ponad 20% od jej wartości w dniu szkody (niedoubezpieczenie), wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego mienia pozostaje do jego wartości w dniu szkody (zasada proporcji). zasady proporcji nie stosuje się, gdy mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko. 72

73 jeżeli suma ubezpieczenia dla określonego w umowie przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa od jego wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie), ubezpieczyciel odpowiada tylko do faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody. Klauzula- strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 1. Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych. 2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń; c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: a) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; b) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę; c) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: a) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, b) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, c) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 73

74 Limit ,00 zł limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. 5. Franszyza redukcyjna: 10% min zł. Klauzula sabotaż z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że za sabotaż uważa się zamierzoną dezorganizacje pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy limit zł na jedno i na wszystkie zdarzenia limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego Franszyza redukcyjna wynosi 5 % wysokości szkody nie mniej niż zł. Klauzula ubezpieczenia drobnych robot budowlanych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych, b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula miejsca ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że : 1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego 74

75 Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 3. Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. 4. Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: zł. 5. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia. 6. Niniejsza klauzula nie dotyczy lokalizacji położonych na terenie zalewowym lub dotkniętym ryzykiem powodzi od 1997 roku. Lokalizacje takie mogą być ubezpieczone na odrębnych warunkach po przeprowadzeniu przez Ubezpieczyciela indywidualnej oceny ryzyka. 7. Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. Klauzula regresu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do: 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej; 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania (kradzież zwykła): Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: W ramach niniejszej umowy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu 75

76 ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest, jako niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności ,00 zł - łączny limit dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł Klauzula katastrofy budowlanej Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż zł 76

77 * * * * * Zadanie nr 2 * * * * * 1. Ubezpieczenie Członków Zarządu - D&O Dane o Spółce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. Kraków, ul. Nowohucka 1 REGON PKD Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Numer rejestrowy: KRS rejestr Przedsiębiorców; nr z dnia Data utworzenia: w obecnej formie prawnej r. (jako firma od 1906 r.) Całkowita liczba pracowników: 540 osób Struktura własności: spółka jest spółką z 100% udziałem Gminy Miasta Kraków MPO Sp. z o.o. jest posiadaczem 97% udziałów w powołanej w październiku 2012 spółki MPGO Sp. z o.o. Dane MPGO Sp. z o.o.: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, Kraków REGON PKD 38,11,Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne NIP liczba pracowników: w tym kierowcy: 120 osób 105 osób 1.2. Ubezpieczający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. Kraków, ul. Nowohucka Ubezpieczeni: byli, obecni i przyszli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci spółki wymienionej jako Ubezpieczający. Wszyscy członkowie zarządu Spółki zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. 77

78 1.4. Przedmiot: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członka zarządu za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz lub dyrekcji Spółki Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilno-prawna Ubezpieczonych w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 1.5. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową bądź statutem regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej, Ochrona obejmuje roszczenia osób trzecich oraz spółki, gdy spółka z powodu wyegzekwowanego od niej na podstawie art. 416 K.C roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wniesie roszczenie regresowe do członków władz, a także kiedy sama spółka dochodzi roszczeń przeciwko członkom jej organów Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa W razie braku kontynuacji umowy ubezpieczenia zastosowanie znajdzie automatyczny, dodatkowy okres zgłaszania roszczeń. Dla wszystkich stron umowy wynosi on trzy lata, natomiast byłym członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentom przysługuje okres sześcioletni W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 1.6. Klauzule dodatkowe: Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony jest co najmniej o poniższe klauzule: 1) Klauzula: roszczenia z art. 107 i art.116 ordynacji podatkowej, podlimit: w ramach sumy gwarancyjnej. 2) Klauzula: sankcji i kar nałożonych na Ubezpieczonego przez organy administracyjne lub kontrolne, podlimit : 10 % sumy gwarancyjnej. 3) Klauzula: w odniesieniu do roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. 4) Klauzula: kosztów poniesionych przed wniesieniem roszczenia, podlimit : 10 % sumy gwarancyjnej. 78

79 5) Klauzula: Koszty (wynagrodzenia, wydatków) zewnętrznych konsultantów PR, podlimit PLN. 6) Klauzula: Koszty awaryjne, podlimit 10% sumy gwarancyjnej. 7) Klauzula: Koszty postępowań przygotowawczych, wyjaśniających: w ramach sumy gwarancyjnej. 8) Klauzula: Koszty obrony w przypadku roszczeń związanych ze skażeniem środowiska: podlimit 50% sumy gwarancyjnej. 9) Klauzula: wyłączenie uprzednio istniejących lub znanych okoliczności. 10) Klauzula: rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność za szkody poniesione przez większościowych udziałowców lub akcjonariuszy Ubezpieczenie obejmuje roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia (trigger claims made), z tytułu błędów popełnionych kiedykolwiek w przeszłości Data retroaktywna: od powstania Ubezpieczającego 1.9. Zakres terytorialny: RP Suma gwarancyjna (ubezpieczenia): SU = ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza redukcyjna : brak lub dopuszczalna: 5%, nie więcej niż 2.000,00 zł Szkodowość: brak jakichkolwiek roszczeń przeciwko obecnym lub byłym członkom władz spółki w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Spółce lub któremukolwiek z ubezpieczonych nie są znane okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i dyrekcji w okresie ubezpieczenia. Nie zostały zauważone jakiekolwiek zdarzenia dokonane w poprzednim okresie ubezpieczenia, które mogą rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i dyrekcji. Spółka lub firma zależna nie posiada informacji o będącym w toku procesie sądowym (np. odszkodowawczym, antymonopolowym, podatkowym, z zakresu prawa autorskiego) albo postępowaniu administracyjnym przeciwko niej lub firmie zależnej lub członkom ich władz lub dyrekcji albo o przygotowaniach do nich. Przez okres ostatnich pięciu lat Spółka nie zwierała umowy na opcje walutowe lub inne instrumenty pochodne. 79

80 1.13. Okres ubezpieczenia: Pierwszy okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do drugi okres rozliczeniowy: 12 miesięcy: od do

81 Informacja dodatkowa o przedmiocie zamówienia SZKODOWOŚĆ - mienia i odpowiedzialność cywilna stan na (za okres od do ) - komunikacyjna stan na dzień (za okres od do ) Wypłaty: NR SZKODY DATA WYPADKU DATA ZGŁOSZENIA DATA WYPŁATY KWOTA [zł] PRZEDMIOT SZKODY PRZYCZYNA SZKODY Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100)

82 Inne (998) Ogień (100) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) 82

83 Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (170) Inne (170) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) 83

84 Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Budynki i budowle (410) Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot (138) ,8 Budynki i budowle (410) Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot (138) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) 84

85 Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Budynki i budowle (410) Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) 85

86 Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek obrotowy tj. materiały, towary, części zapasowe itp. (413) Majątek obrotowy tj. materiały, towary, części zapasowe itp. (413) Majątek obrotowy tj. materiały, towary, części zapasowe itp. (413) Majątek obrotowy tj. materiały, towary, części zapasowe itp. (413) Majątek obrotowy tj. materiały, towary, części zapasowe itp. (413) Majątek obrotowy tj. materiały, towary, części zapasowe itp. (413) Majątek obrotowy tj. materiały, towary, części zapasowe itp. (413) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Ogień (100) Ogień (100) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) 86

87 Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) 87

88 Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Ogień (100) 88

89 Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Wandalizm/dewastacja (137) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Wandalizm/dewastacja (137) Ogień (100) 89

90 Inne (998) Wandalizm/dewastacja (137) Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, ,49 Majątek trwały (np.maszyny, urzadzenia, Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Ogień (100) Wandalizm/dewastacja (137) Wandalizm/dewastacja (137) Huragan (102) Odmowy : NR SZKODY DATA WYPADKU DATA ZGŁOSZENIA DATA ODMOWY 90

91 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Wypłaty: NR SZKODY DATA WYPADKU DATA ZGŁOSZENIA DATA WYPŁATY KWOTA [zł] PRZEDMIOT SZKODY PRZYCZYNA SZKODY ,2 Szkoda w mieniu (305) ,49 Szkoda w mieniu (305) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) ,5 Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) ,5 Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) - 91

92 Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) ,23 Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) ,7 Szkoda w mieniu (305) ,93 Szkoda w mieniu (305) ,66 Szkoda w mieniu (305) Szkoda w mieniu (305) ,96 Szkoda w mieniu (305) ,96 Szkoda w mieniu (305) ,95 Szkoda w mieniu (305) ,25 Szkoda w mieniu (305) - 92

93 ,75 Szkoda w mieniu (305) ,85 Szkoda w mieniu (305) ,84 Szkoda w mieniu (305) ,42 Szkoda w mieniu (305) - Odmowy: NR SZKODY DATA WYPADKU DATA ZGŁOSZENIA DATA ODMOWY

94 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie

95 Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Rezerwy: NR SZKODY DATA DATA STAN KWOTA PRZEDMIOT SZKODY PRZYCZYNA 95

96 WYPADKU ZGŁOSZENIA [zł] SZKODY LIKWIDOWANA 3800 Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) ZLIKWIDOWANA CZĘŚCIOWO 4000 Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) LIKWIDOWANA Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) ZLIKWIDOWANA CZĘŚCIOWO 10320,77 Szkoda na osobie - obrażenia ciała (302) LIKWIDOWANA 4000 Inny,Pojazd - 96

97

98 98

99 99

100 100

101 101

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:43212-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016/S 012-017232. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016/S 012-017232. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17232-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016/S 012-017232 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Prasy do odpadów 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Prasy do odpadów 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101483-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Prasy do odpadów 2015/S 058-101483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2015/S 158-290500. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2015/S 158-290500. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:290500-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2015/S 158-290500 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Benzyna 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Benzyna 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285283-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Benzyna 2013/S 164-285283 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 2015/S 086-155106. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 2015/S 086-155106. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:155106-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 2015/S 086-155106 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Olej napędowy 2015/S 078-137762. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Olej napędowy 2015/S 078-137762. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137762-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Olej napędowy 2015/S 078-137762 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum Numer ogłoszenia: 60418-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Olej napędowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Olej napędowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116638-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Olej napędowy 2016/S 067-116638 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gryfów Śląski: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA GMINY GRYFÓW ŚLASKI I JEDNOSTEK GMINY GRYFÓW ŚLASKI. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 2015/S 049-084948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 2015/S 049-084948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:84948-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 2015/S 049-084948 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 23 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo