ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-62164-17-2"

Transkrypt

1

2 ISBN

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana na zlecenie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, 2013

4 Szanowni Państwo, Polska od lat wspiera politykę zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z zasadami określonymi w programach Unii Europejskiej. Trzeba podkreślić, że taka polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich stwarza nie tylko nowe szanse rozwoju społeczno-gospodarczego dla rolników i mieszkańców wsi, ale także pozwala na zapewnienie ochrony środowiska naturalnego i zachowania piękna krajobrazu wiejskiego. Od 2007 roku realizowany jest w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który umożliwia kontynuację procesu modernizacji i rozwoju polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz obszarów wiejskich. Dotychczasowe doświadczenia Polski przy wdrażaniu programów pomocy Unii Europejskiej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pokazały, że bardzo istotne jest bezpośrednie dotarcie ze szczegółową i pewną informacją o realizowanych projektach do jak największej grupy potencjalnych odbiorców pomocy. Zbieranie doświadczeń przy realizacji programów i przedstawienie w publikacjach dobrych praktyk ma przede wszystkim na celu umożliwienie odbiorcom pomocy z Unii Europejskiej wykorzystania doświadczenia innych beneficjentów do optymalizacji działań własnych. Wyrażam nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu projekty zrealizowane w ramach PROW i pozwoli na wykorzystanie doświadczeń innych beneficjentów do realizacji jeszcze lepszych projektów własnych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba

5 wstęp Jednym z ważnych instrumentów wspierających rozwój gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich jest w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej proces przemian na obszarach wiejskich znacząco przyspieszył. Środki z budżetu UE mają duży wpływ na poprawę jakości życia i pracy na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorczość, jak również ochronę środowiska oraz aktywizację społeczności lokalnych. PROW realizowany jest przez 22 działania zgrupowane w osiach tematycznych: oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oś 4. LEADER. Łącznie na realizację PROW przewidziano kwotę ponad 17,2 mld euro. Do końca września 2013 r. w ramach realizacji PROW wnioskodawcy złożyli ponad 6,3 mln wniosków. Zawarto ponad 5,6 mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą ponad 88% środków przeznaczonych na realizację Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły ponad 48 mld zł. Oś I PROW obejmuje 11 działań, których realizacja przyspiesza przekształcenia strukturalne w rolnictwie oraz podnosi konkurencyjność polskich producentów rolnych i przetwórców. W ramach Osi I beneficjenci realizują prawie 184 tys. umów na kwotę ponad 28 mld zł. Do chwili obecnej wypłacono w ramach tej osi ponad 22 mld zł. Efekty rzeczowe realizowanego Programu są imponujące. W ramach działań inwestycyjnych Osi I rolnicy zakupili ponad 227 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Wybudowali i zmodernizowali ponad 2,5 mln m 2 budynków gospodarczych. W celu ułatwienia przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych przyznano pomoc ponad 23 tys. młodym rolnikom w kwocie prawie 1,6 mld zł. Pomoc finansową na realizację przedsięwzięć modernizujących zakłady przetwórcze i poprawiających jakość rynków hurtowych, w wysokości ponad 1,9 mld zł, wypłacono już 932 podmiotom sektora rolno spożywczego. Ponad 3000 gospodarstw zniszczonych w wyniku klęsk naturalnych otrzymało pomoc na odtworzenie produkcji (w tym inwentarza żywego oraz plantacji wieloletnich). Działania scaleniowe objęły 78,7 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Ochroną przeciwpowodziową objęto powierzchnię 17,5 tys. ha użytków gruntowych, uregulowano koryta rzek i ich dorzeczy na długości 178 km. W szkoleniach zawodowych dla rolników i osób zatrudnionych w leśnictwie brało udział ponad 129 tys. uczestników, w tym blisko 40 tys. kobiet. Zrealizowano łącznie ponad 94,5 tys. usług doradczych. Oś II PROW obejmuje 4 działania. Działania rolno-środowiskowe, realizowane w gospodarstwach rolnych, przyczyniają się do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego obszarów wiejskich. Wspierane jest również gospodarowanie na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie zalesiania gruntów rolnych i innych oraz inwestycje w zakresie ochrony i odtwarzania potencjału leśnego zniszczonego katastrofami naturalnymi, umożliwia poprawę stanu lasów w Polsce. Oś II jest osią o największej liczbie beneficjentów. Łącznie w ramach tej osi zawartych zostało 5,3 mln umów/decyzji na kwotę ponad 19 mld zł i wypłacono ponad 15 mld zł. Płatnościami rolno-środowiskowymi objęto łączną powierzchnię wynosząca ponad 3,4 mln ha użytków rolnych. 871 tys. gospodarstw rolnych położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania otrzymało wsparcie w kwocie ponad 8 mld zł. Zalesiono ponad 69 tys. ha gruntów rolnych oraz odtworzono ponad 44 tys. ha lasów zniszczonych przez katastrofy i wykonano działania zapobiegawcze, związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu pożarowemu w lasach na powierzchni ponad 351 tys. ha. Oś III PROW obejmuje 4 działania. Działania tej osi wpisują się w aktualne potrzeby wsi. Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, tworzenia miejsc pracy na wsi, rozwijanie infrastruktury technicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego i realizacja potrzeb społecznych mieszkańców wsi pozwala na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i łagodzenie skutków bezrobocia. Inwestycje realizowane w ramach tych działań zmieniają polską wieś. Pobudzają działalność gospodarczą i przeciwdziałają wyludnianiu się obszarów wiejskich. Aktywizują mieszkańców wsi i tworzą silniejsze poczucie więzi 3

6 wstęp z miejscem zamieszkania oraz regionem. Inspirują także do zachowania i ochrony miejscowych tradycji oraz dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji działań Osi III beneficjenci złożyli blisko 88 tys. wniosków co w pełni wyczerpuje limit środków przeznaczonych na tę oś. Zawartych zostało blisko 37 tys. umów na kwotę ponad 13,3 mld zł. Wypłacono już blisko 8,1 mld zł. Dzięki zrealizowanym operacjom w ramach Osi III ponad 11 tys. rolników lub członków ich rodzin podjęło działalność pozarolniczą, głównie w sferze usług. Mikroprzedsiębiorcy utworzyli prawie 8 tys. nowych miejsc pracy. W ramach wsparcia infrastruktury technicznej wybudowano około 24 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano szt. kanalizacji zagrodowych, wybudowano 199 oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, który umożliwia zagospodarowanie ponad 242 tys. ton śmieci oraz stworzono możliwość wytwarzania 189,12 MW energii ze źródeł odnawialnych. W ramach odnowy wsi wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono 3224 świetlic, domów kultury, budynków rekreacyjnych i sportowych, 2039 placów sportowych, zabaw i miejsc rekreacji, prawie 100 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, 859 obiektów małej architektury, 348 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku, odnowiono 436 zabytkowych budynków architektury sakralnej i cmentarzy, 19 pomników historii i miejsc pamięci, 63 budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, 14 obiektów charakterystycznych dla danego regionu, zaadaptowano na cele publiczne, zagospodarowano 83 zbiorniki i cieki wodne oraz ukształtowano centrów wsi. Oś IV PROW obejmuje 3 działania. Głównym celem Osi IV Leader jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi oraz zwiększenie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania na realizację lokalnych strategii rozwoju, oddolnych inicjatyw mieszkańców terenów wiejskich i wdrażanie małych projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. W ramach Osi IV utworzono 336 lokalnych grup działania (LGD), które realizują lokalne strategie rozwoju. Realizując działania osi IV Leader beneficjenci złożyli ponad 58 tys. wniosków. Zawartych zostało ponad 25 tys. umów na kwotę prawie 2,4 mld zł. Wypłacono już blisko 1,4 mld zł. Projekty realizowane w ramach lokalnych strategii rozwoju umożliwiły budowę, modernizację i wyposażenie 1724 świetlic, domów kultury, budynków rekreacyjnych i sportowych, 1488 placów sportowych, zabaw i miejsc rekreacji w małych miejscowościach wiejskich. Społeczności lokalne realizowały projekty przyczyniające się do uatrakcyjnienia terenów rekreacyjnych poprzez budowę lub modernizację 672 obiektów małej architektury, zagospodarowanie 141 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku. Odnowiono również 149 zabytkowych budynków, w tym obiekty sakralne oraz 25 pomników historii i miejsc pamięci. Zagospodarowano 64 zbiorniki i cieki wodne oraz ukształtowano 695 centrów wsi. W ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości utworzono 270 miejsc pracy. Zorganizowano również z inicjatywy mieszkańców prawie 4 tys. imprez kulturalnych i sportowych. W przedstawionej Państwu publikacji zaprezentowane zostały projekty zrealizowane w Polsce w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata : działania osi 1. Modernizacja gospodarstw rolnych, Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, działania osi 2. Program rolnośrodowiskowy, Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, działania osi 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, działania osi 4. Wdrażanie projektów współpracy oraz Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Publikacja prezentuje przykłady projektów mających wpływ na życie mieszkańców wsi, a tym samym przyczyniających się do rozwoju małych miejscowości usytuowanych na obszarach wiejskich. Projekty zostały wybrane na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez samorządy województw i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 4

7 województwo DOLNOŚLĄSKIE

8 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Mirsk ,00 zł ,00 zł ,00 zł województwo dolnośląskie Uruchomienie działalności agroturystycznej. Celem projektu było uruchomienie działalności agroturystycznej w gospodarstwie w miejscowości Mlądz. Zmodernizowano budynek mieszkalny i przystosowano pomieszczenia gospodarcze na pokoje dla gości. Przygotowano trzy 2-osobowe pokoje z łazienkami dla gości oraz wspólny aneks kuchenny. Obiekt ma charakter osady jeździeckiej z możliwością nauki jazdy konnej. Dzięki realizacji projektu nastąpił wzrost dochodów gospodarstwa. Program rolnośrodowiskowy Bolków ,10 zł ,48 zł Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne. W roku 2012, w gospodarstwie położonym w gminie Bolków, rozpoczęto, w ramach działania Program rolnośrodowiskowy, realizację działań w zakresie produkcji ekologicznej, utrzymania ekstensywnych trwałych użytków zielonych, ochrony siedlisk lęgowych ptaków oraz utrzymania półnaturalnych łąk świeżych na obszarach Natura W gospodarstwie prowadzona jest dodatkowo działalność agroturystyczna. Gospodarstwo posiada własny młyn z magazynem, przetwórnię orkiszu oraz piec chlebowy opalany drewnem. Pozyskiwana w ramach produkcji ekologicznej mąka orkiszowa wykorzystywana jest m.in. do wypieku chleba, ciast, ciasteczek oraz do wyrobu makaronu. Produkty wykorzystywane są na użytek własny, gości gospodarstwa agroturystycznego oraz do sprzedaży. W roku 2012 gospodarstwo zostało wyróżnione w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu Rolnik Farmer Roku za działalność na rzecz promowania rolnictwa ekologicznego. 6

9 województwo dolnośląskie Adaptacja budynku na cele sportowe w ramach promocji aktywnego trybu życia. W celu promocji zdrowego i aktywnego trybu życia w miejscowości Makronos Górny zaadaptowano nowo wybudowany budynek na nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny. Na parterze znajdują się dwie sale sportowe o powierzchni 97 i 80 m 2, przystosowane do ćwiczeń indywidualnych i grupowych, tj. aerobik, taniec, pilates Body-Ball itp. Obiekt posiada pełne zaplecze higieniczno-sanitarne. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie nowych miejsc pracy. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Kąty Wrocławskie ,00 zł ,50 zł ,50 zł Modernizacja obiektu Dwór Korona Karkonoszy. Dwór Korona Karkonoszy usytuowany jest w sielankowym otoczeniu, z widokiem na zalew i góry, 300 m od Karkonoskiego Parku Narodowego. Projekt spółki Dwór Korona Karkonoszy z Podgórzyna obejmował prace budowlane w części hotelowej i gastronomicznej oraz zakup wyposażenia. Do dyspozycji gości przeznaczono 23 pokoje, restaurację na 110 osób, kawiarnię z biblioteką, pub, ogródek letni oraz salę szkoleniową dla 60 osób. W obiekcie można zorganizować wesele lub dowolną imprezę okolicznościową, skorzystać z oferty wycieczek z przewodnikiem lub uprawiać sporty letnie i zimowe pod okiem instruktorów. Bogata oferta rekreacyjna w połączeniu z wydarzeniami kulturalnymi (festiwale muzyczne, spektakle teatralne) stanowi ciekawą alternatywę dla turystów zniechęconych kaprysami pogody. Dzięki realizacji projektu utworzone zostały dwa miejsca pracy. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Podgórzyn ,00 zł ,50 zł ,50 zł 7

10 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Złotoryja ,75 zł ,36 zł województwo dolnośląskie Scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska. Projekt został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Jego celem było stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury gospodarstw oraz budowę nowych i modernizację istniejących dróg dojazdowych. Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek rolników (104 uczestników). Ogólna powierzchnia scalania wyniosła 1 204,52 ha. W ramach zagospodarowania poscaleniowego wybudowano i przebudowano łącznie 9,9 km dróg, wykonano nawierzchnię asfaltową ze stosownym odwodnieniem oraz posadzono drzewa. Dzięki realizacji projektu poprawiły się warunki życia i gospodarowania dla mieszkańców Nowej Wsi Złotoryjskiej. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Jaworzyna Śląska ,00 zł ,50 zł Scalenie gruntów wsi Milikowice. Projekt realizowany był przez Starostę Świdnickiego we wsi Milikowice. Głównym celem projektu była m.in. poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie działek, zminimalizowanie liczby pól oraz ich odległości od siedlisk. W ramach projektu przebudowano i zmodernizowano drogi o łącznej długości 6,429 km, jednocześnie zlikwidowano i zrekultywowano 2,785 km dróg zbędnych. Rozbudowano o dalsze 2 km również sieć melioracyjną. W efekcie osiągnięto nowy układ działek, dogodny dla mechanicznej uprawy. Uporządkowano stan prawny nieruchomości doprowadzono do wzajemnej zgodności stanu prawnego i ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentacja katastralna jest zgodna z zapisami w księgach wieczystych. Dzięki realizacji projektu wyprostowano granice działek i zapewniono każdej działce dostęp do drogi publicznej. 8

11 województwo dolnośląskie Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw. Celem realizacji projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę pola do gry w minigolfa oraz modernizację placu zabaw w Świeradowie-Zdroju. Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Projekt przewidywał budowę 18-dołkowego pola do gry w minigolfa, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Krótkiej oraz modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego. Realizacja projektu umożliwiła integrację społeczności lokalnej oraz służy rozwijaniu pasji i zainteresowań w głównej mierze dzieci i młodzieży. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Świeradów-Zdrój ,13 zł ,13 zł ,00 zł Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie. Głównym celem realizowanego przez Gminę Twardogóra projektu było m.in. pobudzenie rozwoju życia kulturalnego mieszkańców, integracja lokalnej społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości. Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W ramach projektu wyremontowano budynek byłej szkoły. Prace polegały m.in. na przesunięciu ścian działowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie podłóg i posadzek, wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz malowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Wykonano również kotłownię gazową. Obiekt został w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, dźwig osobowy, sanitariaty). Dzięki realizacji projektu powstało Centrum Inicjatyw Wiejskich, miejsce umożliwiające organizację życia społeczno-kulturalnego. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Twardogóra ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9

12 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Międzybórz ,00 zł , 00 zł ,00 zł województwo dolnośląskie Poprawa efektywności produkcji i logistyki zakładu przetwórstwa mleka. Przedsiębiorstwo z Międzyborza prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mleka i wyrobów serów, przerabiając rocznie około 11 mln litrów mleka. Zrealizowany projekt miał na celu poprawę efektywności produkcji i logistyki zakładu. Produkty dystrybuowane są głównie na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Przedsiębiorstwo wytwarza wysokiej jakości produkty nabiałowe przy zachowaniu wymogów technologicznych i higieniczno-sanitarnych, tj. mleko, śmietany, napoje mleczne, twarogi. Zakupiono maszyny i urządzenia usprawniające proces pakowania produktów (m.in. maszyna dwurzędowa do pakowania galanterii mleczarskiej oraz automat do pakowania twarogu), maszyny i urządzenia zwiększające efektywność procesów przetwórczych, tj. termizator misowy, stację mycia wirówki i silos do mleka o pojemności l. Inwestycja wprowadziła standaryzację opakowań produktów wytwarzanych w zakładzie, wpłynęła na poprawę wizerunku zakładu oraz usprawniła proces logistyki. Osiągnięcie celu projektu przełożyło się na wzrost efektywności funkcjonowania zakładu oraz poprawę jego konkurencyjności. 10

13 województwo kujawsko-pomorskie

14 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Dobrcz ,00 zł ,50 zł ,50 zł województwo kujawsko-pomorskie Stworzenie Centrum Hurtowej Dystrybucji Ogrodniczej. Celem przedsiębiorcy z gminy Dobrcz było wybudowanie Centrum Dystrybucji Sadzonek. Konstrukcja budynku Centrum oparta jest na najnowocześniejszej technologii budowy obiektów magazynowych. W tunelach podwieszono ekrany energetyczne, zamontowano sterowane komputerowo zasłony zaciemniająco-energooszczędne, automatyczny system nawożenia, nowoczesną instalację grzewczą wyposażoną w cztery strefy klimatyczne, rozbudowano infrastrukturę transportową. Proekologicznym źródłem wody jest woda deszczowa. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia potencjału produkcji członków grupy producentów. Pośrednio dzięki zwiększeniu produkcji, zrealizowana inwestycja przyczyniła się też do pozyskania przez grupę nowych rynków zbytu. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Koronowo ,00 zł ,50 zł ,50 zł Uruchomienie linii produkcyjnej do granulatu ze słomy peletu, na cele energetyczne. Projekt został zrealizowany w miejscowości Koronowo przez przedsiębiorstwo specjalizujące się w uprawie zbóż. Celem projektu było uruchomienie nowego kierunku produkcji. W ramach zrealizowanego projektu wybudowano linię do granulacji słomy, linię napowietrzną wraz ze stacją transformatorową oraz zakupiono ładowarkę teleskopową. Na linię technologiczną składa się suszarnia. Surowiec wychodzący z suszarni trafia do młyna młotkowego, gdzie jest starannie rozdrobniony i podzielony na frakcje do procesu granulacji w prasach peletujących. Sprasowany brykiet z biomasy zostaje schłodzony w chłodnicy granulatu, uzyskując optymalną twardość, która pozwala na dalsze magazynowanie produktu. Pelety kierowane są do magazynu gotowego produktu za pomocą ładowarki teleskopowej, która została zakupiona w ramach zrealizowanego projektu. Zasilanie linii technologicznej stało się możliwe dzięki wybudowaniu linii napowietrznej oraz stacji transformatorowej. Dzięki zrealizowanemu projektowi powstała ekologiczna linia do produkcji peletu. Dodatkowym efektem projektu było utworzenie nowych miejsc pracy. 12

15 województwo kujawsko-pomorskie Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołu muzycznego Kujawy Nadwiślańskie działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu, zrealizował projekt w ramach małych projektów. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom gminy Lubanie kultywowania miejscowych tradycji. W ramach zespołu muzycznego Kujawy Nadwiślańskie działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje orkiestra dęta, kapela ludowa, zespół ludowy wokalno-instrumentalny Siwy Włos. Łącznie, w prace zespołu zaangażowanych jest ok. 30 osób. W ramach projektu zakupiono 20 instrumentów muzycznych (m.in. saksofony, klarnet, puzon, tubę, bęben, werbel, trąbkę) wraz z akcesoriami. Realizacja projektu umożliwiła członkom zespołu muzycznego kultywowanie lokalnych tradycji. Dzięki zakupionym instrumentom zespół może wykonywać regionalne utwory oraz promować nie tylko swoją działalność, ale również dziedzictwo kulturowe Kujaw. Zespół uczestniczy w lokalnych imprezach kulturalnych, gdzie prezentuje również regionalne zwyczaje. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Lubanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Organizacja imprezy sportowej pn. TOUR THE RUN ZIEMIA GOTYKU. W ramach tzw. małych projektów Fundacja LGD Ziemia Gotyku zrealizowała 4-etapowe międzynarodowe zawody biegowe. Zawody odbywały się w dniach na dystansach 5, 8, 15, 21.1 km. W ostatnim dniu zawodów wręczono medale, puchary w poszczególnych kategoriach oraz nagrody. Przyjezdni zawodnicy mieli zapewniony nocleg i wyżywienie. Dodatkową atrakcją było zorganizowanie biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży. Impreza promowała zdrowy i aktywny tryb życia oraz integrowała całe rodziny i lokalną społeczność. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Łubianka ,43 zł ,43 zł ,00 zł 13

16 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Dąbrowa Chełmińska ,02 zł 7 114,02 zł ,00 zł województwo kujawsko-pomorskie Budowa pieca do wypieku tradycyjnego chleba. Celem projektu było kultywowanie tradycyjnych metod produkcji, rozwijanie i promowanie produktu lokalnego. Zakupiony w ramach projektu piec chlebowy pozwala na promocję i kultywowanie tradycyjnych metod jego wypiekania, przez co przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru. Prowadzone są również warsztaty dla dzieci i młodzieży. Choć chleb wydaje się być produktem prostym i jednorodnym to jednak w zależności od regionu posiadał różne składy surowcowe i nieco odmienne były metody jego wypieku. Trudno bowiem porównać bochenek chleba pieczony w produkcji masowej z chrupiącym i wonnym chlebem wypieczonym w glinianym piecu. Dziś, kiedy chleb wypiekany jest tylko w wielkich, nowoczesnych piekarniach, tradycyjny bochenek chleba i piec, w którym go wypiekano, stanowi nieocenione źródło wiedzy historycznej i jest nie lada atrakcją turystyczną, szczególnie w aspekcie edukacyjnym. 14

17 województwo lubelskie

18 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Wisznice ,78 zł Krajowe środki publiczne ,55 zł ,23 zł województwo lubelskie Scalenie gruntów na obrębie Horodyszcze gmina Wisznice. Projekt Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej miał na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw gminy Wisznice. Wydzielono grunty na cele infrastruktury technicznej, wytyczono i urządzono funkcjonalną sieć dróg dojazdowych, zlikwidowano wspólnotę gruntową. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa struktury obszarowej gospodarstw. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych Łaziska ,00 zł ,62 zł ,38 zł Modernizacja budynku suszarni i magazynów chmielu. Rolnik z gminy Łaziska posiada gospodarstwo o powierzchni ponad 4 ha, w którym wystąpiły szkody spowodowane powodzią. Zniszczeniu uległa plantacja chmielu o powierzchni 0,90 ha oraz sad jabłoniowy o powierzchni 3,36 ha. Celem projektu było odtworzenie potencjału gospodarstwa zniszczonego przez powódź. W ramach projektu zmodernizowano budynek gospodarczo-składowy z chłodnią. Wykonano izolację termiczną komory chłodniczej i sortowni oraz położono posadzkę. W komorze chłodniczej zamontowane zostały agregaty i sprężarki chłodnicze oraz wentylatorowe chłodnice wiszące. Realizacja projektu przyczyniła się do przywrócenia produkcyjności gospodarstwa, w tym pozwoliła na wydłużenie okresu przechowywania owoców oraz poprawę jakości produkcji. 16

19 województwo lubelskie Budowa silosów do magazynowania zboża i zakup suszarni wraz z wyposażeniem. Przedsiębiorca z gminy Potok Górny prowadzi działalność polegającą na obróbce nasion. W celu zwiększenia dochodów z działalności pozarolniczej zakupił i zamontował trzy silosy, suszarnię do suszenia ziarna. Przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie wstępnego czyszczenia i suszenia ziarna zbóż, kukurydzy i nasion oleistych w suszarni z krótkoterminowym przechowywaniem. Silosy zbożowe są zaś wykorzystywane do usługowego, długoterminowego przechowywania ziarna. Realizacja projektu umożliwiła podwyższenie jakości świadczonych usług, przełożyło się to na wzrost dochodów Przedsiębiorcy. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Potok Górny ,35 zł ,85 zł ,50 zł Zmiana przeznaczenia budynku byłej gorzelni na obiekt gastronomiczny. Przedsiębiorca z gminy Piaski w ramach rozwijania prowadzonej działalności zrealizował projekt umożliwiający otwarcie nowej restauracji. Celem projektu było przystosowanie budynku po byłej gorzelni do prowadzenia restauracji, w której organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Zakres prac obejmował roboty elektryczne, wykonanie instalacji sanitarnych. Dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do przygotowywania posiłków. Dzięki realizacji projektu stworzonych zostało pięć nowych miejsc pracy. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Piaski ,37 zł ,37 zł ,00 zł 17

20 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Milanów ,17 zł 4 622,42 zł ,75 zł województwo lubelskie Warsztaty rękodzielnicze z ginącego zawodu tkactwa. Pani Maria Daniluk z gminy Milanów prowadzi warsztaty rękodzielnicze. Celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego przez organizację warsztatów z ginącego zawodu tkactwa, przekazanie tradycji tkackich dla następnych pokoleń i aktywizacja społeczeństwa. Tradycje zanikają, gdyż coraz częściej brakuje ludzi, którzy posiadają umiejętności tkackie. Warsztaty rękodzielnicze na krosnach pokazują i przekazują tradycję kolejnym pokoleniom. Spotkania na warsztatach wzmacniają więzi międzyludzkie i aktywizują mieszkańców oraz pozwalają im nabyć nowe umiejętności. Dzięki realizacji projektu nastąpiła aktywizacja mieszkańców. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Tarnogród ,50 zł ,59 zł ,91 zł Uruchomienie produkcji mrożonych owoców i warzyw ekologicznych w nowym zakładzie produkcyjnym. Celem projektu przedsiębiorstwa z Warszawy, była budowa jednego z najnowocześniejszych w Polsce zakładu produkcyjno-magazynowego. W ramach inwestycji powstał nowoczesny obiekt z częścią socjalno-administracyjną, produkcyjną i magazynową, wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje oraz infrastrukturę towarzyszącą. W części magazynowej znajdują się w pełni wyposażone komory chłodnicze, a w części produkcyjnej obiektu zainstalowano nowoczesne linie przetwórcze. Dzięki realizacji projektu powstał nowoczesny kompleks przetwórczo-produkcyjny specjalizujący się w przetwórstwie owoców i warzyw ekologicznych. 18

21 województwo lubuskie

22 Modernizacja gospodarstw rolnych Skwierzyna ,68 zł ,68 zł ,00 zł województwo lubuskie Modernizacja budynku inwentarskiego na cele związane z produkcją bydła mięsnego. Projekt został zrealizowany przez Przedsiębiorstwo produkcyjne bydła mięsnego z gminy Skwierzyna. Realizacja projektu miała na celu podniesienie jakości produkcji. Przebudowa obejmowała wymianę posadzek, odnowienie elewacji zewnętrznej, budowę wentylacji, wykonanie wygrodzeń bramek i montażu poideł. Modernizacja obory pozwoliła na większą mechanizację i automatyzację, jak również zmianę systemu chowu zwierząt z uwięzionego na wolnostanowiskowy oraz ułatwiła dostęp do pastwiska. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia dochodów z gospodarstwa. Wdrażanie projektów współpracy Świebodzin/Sulęcin ,00 zł Lubuskie Ukazujemy Bogactwo Turystycznie Urozmaiconego Regionu. Celem głównym projektu realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami ze Świebodzina i Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania z Sulęcina jest promocja północno-wschodniej części województwa lubuskiego, rozwój turystyki na tym terenie oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby licznej grupy usługodawców zależnych od rozwoju, promocji i zwiększenia atrakcyjności turystyki. Istotą projektu współpracy było stworzenie pierwszej na tym terenie informacji turystycznej w postaci interaktywnej strony internetowej. Nowatorski charakter bazy informacji turystycznej polegał na zgromadzeniu możliwie największej liczby lokalnych zasobów (turystycznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych) istotnych i interesujących z punktu widzenia turysty. Strona internetowa, oprócz atrakcji turystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym, zawiera również informacje o usługach związanych z hotelarstwem, agroturystyką, gastronomią i usługach przewodników turystycznych oraz o lokalnych imprezach. Realizacja projektu spowodowała zwiększenie liczby turystów odwiedzających teren i korzystających z usług turystycznych. 20

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY WERSJA II ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacja Euro- Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

ANKIETA MONITORUJĄCA stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacja Euro- Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ANKIETA MONITORUJĄCA stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacja Euro- Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Ankietę w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w Województwie Kujawsko Pomorskim

Informacja z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w Województwie Kujawsko Pomorskim Informacja z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Kujawsko Pomorskim Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrożenia PROW 2007-2013 przez

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 06.10.2006. Cel działania 1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku LISTA RANKINGOWA wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi IV PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Przysiek, 28 marca 2012r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU 9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 1 POPRAWA JAKOŚCI śycia NA OBSZARACH WIEJSKICH GMIN BIAŁA, KORFANTÓW I PRUDNIK CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty

ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Anna Świątek Kierownik LGR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata GMINA I MIASTO DRZEWICA

Podsumowanie wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata GMINA I MIASTO DRZEWICA Podsumowanie wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 GMINA I MIASTO DRZEWICA W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina i Miasto Drzewica realizuje

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Odnowa i rozwój wsi - kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo