ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Odnawialne ród³a Energii i ich przysz³oœæ w Polsce Wystarczalnoœæ œwiatowych Ÿróde³ energii pierwotnej Regulacje ustawy o OZE Bankowe instrumenty finansowe Fotowoltaika w Polsce co mo emy zyskaæ? Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce Stan i perspektywy rozwoju energetyki s³onecznej Ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczenia DYSKUSJA PANELOWA: ENERGETYKA S ONECZNA Przysz³oœæ biopaliw w Polsce Paliwa bioetanolowe do silników spalinowych Eter dimetylowy uniwersalne, niskowêglowe paliwo XXI wieku d Europejski Projekt Baltic Biogas Bus Perspektywy polskiego rynku biopaliw w kontekœcie ostatnich zmian legislacyjnych Ekologiczna inicjatywa zasilania autobusów miejskich paliwem biogazowym w strefie gdyñskiej Biogazownie polityka energetyczna Polski a akceptacja spo³eczna tego typu inwestycji Budowa biogazowni krok po kroku DYSKUSJA PANELOWA: BIOPALIWA, BIOMASA, BIOGAZ Program wsparcia dla mikroelektrowni i mikrogazowni Prawo oze oraz przysz³e mo liwe rozwi¹zania prawne Prawo a odnawialne Ÿród³a energii Projekty OZE w samorz¹dach Dziœ i jutro systemu wsparcia dla OZE Obrót gie³dowy prawami maj¹tkowymi Rynki europejskie w 2010 roku i prognozy na rok 2011 Energia odnawialna vs. œrodowisko: przypadek elektrowni opalanej s³om¹ w Szerencs Integracja energetyczna w systemie energetycznym Polski Sekrety sukcesu odnawialnych Ÿróde³ energii w Niemczech: jak rozpropagowaæ energiê odnawialn¹? Energia wiatrowa i sieci energetyczne w Niemczech Rozwój polskiego rynku energetyki wiatrowej Dlaczego budowa elektrowni wiatrowych natrafia na opór i jak mo na go niwelowaæ Realizacja inwestycji parku wiatrowego offshore - nowe uregulowania prawne Ograniczenia i bariery rozwoju energetyki wiatrowej na tle zobowi¹zañ kraju w zakresie OZE Potrzeba stworzenia formalno-prawnych narzêdzi do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce DYSKUSJA PANELOWA: ENERGETYKA WIATROWA ZAPROSZENI PRELEGENCI: Prof. Marek Bartosik, Wiceprezes, Akademia In ynierska w Polsce Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Magdalena Dziêgielewska, Analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o. W³odzimierz Ehrenhalt, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Dr in. Wies³aw Górski, Instytut Nafty i Gazu, Kraków Mgr Magdalena Monika Jab³oñska, Instytut Nafty i Gazu, Kraków Dr Leszek Karski, Kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Gra yna Kasprzak, Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A. Krzysztof Kawczyñski, Prezes Zarz¹du, Mazurek Sp. z o.o. w Olsztynie Izabela Kielichowska, Renewable Energy Policy Eastern Europe, GE Energy Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Jerzy Majewski, Zastêpca Dyrektora Rejestru Œwiadectw Pochodzenia, Towarowa Gie³da Energii S.A. Robert Mikulski, Partner Zarz¹dzaj¹cy, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Dr in. Stanis³aw Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej Dr István Sárközy, Referent ds. Miêdzynarodowych, Biuro Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ, Wêgry Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej, Ministerstwo Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego, Niemcy Adam Stadnik, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Janusz Staroœcik, Cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Robin Welling, Prezes Europejskiej Federacji Przemys³u Solarnego (The European Solar Thermal Industry Federation - ESTIF), Belgia Patroni merytoryczni

2 Szanowni Pañstwo, Konferencja Odnawialne ród³a Energii Przysz³oœci¹ Nowoczesnej Gospodarki to ju druga edycja niepowtarzalnego spotkania sektora energii odnawialnej w Polsce. 50 % energii z OZE w 2050 r. - to nie marzenie, to realny plan gospodarczy poinformowa³ 25 lipca 2011 r. na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki. Wierz¹c w te s³owa chcemy stworzyæ Pañstwu mo liwoœæ przekonania siê o tym jak wa n¹ rolê odgrywaj¹ odnawialne Ÿród³a energii w naszej niedalekiej przysz³oœci. W tym roku skupimy siê przede wszystkim na nastêpuj¹cych blokach tematycznych: energetyka s³oneczna, biopaliwa, biomasa, biogaz, energetyka wiatrowa. Podobnie jak w poprzedniej edycji zadbaliœmy o uznane autorytety w swoich dziedzinach, którzy jak zwykle bêd¹ otwarci i pomocni. Bior¹c pod uwagê Pañstwa oczekiwania odnoœnie poruszanych tematów i zagadnieñ na konferencji, przesy³amy niniejsz¹ informacjê licz¹c na Pañstwa uwagi. Zapewniamy, e wszelkie pomys³y, sugestie zostan¹ przekazane naszym ekspertom. W ten sposób bêd¹ Pañstwo mieli wp³yw na ostateczny kszta³t konferencji. W imieniu Most Wanted! Conferences, mam nadziejê powitaæ Pañstwa na tym wyj¹tkowym spotkaniu. Ewelina Walczuk Dyrektor ds. Konferencji Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. ZAPRASZAMY SERDECZNIE: Przedsiêbiorstwa z bran y energetycznej: elektrownie, elektrociep³ownie, spó³ki dystrybucyjne, przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê sprzeda ¹ i obrotem energii oraz przemys³owi odbiorcy energii, przemys³ papierniczy W szczególnoœci do udzia³u w konferencji zapraszamy kadrê zarz¹dzaj¹c¹ oraz przedstawicieli departamentów i dzia³ów: Departament Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii Departament Techniczny, Eksploatacji Departament Produkcji Departament Ochrony Œrodowiska Departament Handlu, Sprzeda y Departament Prawny, Rynku Energii Wydzia³ Ruchu Bloków Przedsiêbiorstwa oferuj¹ce rozwi¹zania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej Stowarzyszenia, instytucje i organizacje dzia³aj¹ce w dziedzinie odnawialnych Ÿróde³ energii Firmy doradcze obs³uguj¹ce bran ê energetyczn¹ Kancelarie prawne specjalizuj¹ce siê w obs³udze sektora energetycznego Banki Patroni medialni

3 PRZEWODNICZ CY PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI: Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów PIERWSZY DZIEÑ, 22 WRZEŒNIA, CZWARTEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Odnawialne ród³a Energii i ich przysz³oœæ w Polsce Wystarczalnoœæ œwiatowych Ÿróde³ energii pierwotnej Prelegent: Prof. Marek Bartosik, Wiceprezes, Akademia In ynierska w Polsce Regulacje ustawy o OZE Prelegent: Kancelaria SSW Spaczyñski, Szczepaniak i Wspólnicy Bankowe instrumenty finansowe Prelegent: Gra yna Kasprzak, Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A PRZERWA NA KAWÊ Fotowoltaika w Polsce co mo emy zyskaæ? Prelegent: Janusz Staroœcik, cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce Prelegent: Dr in. Stanis³aw Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Stan i perspektywy rozwoju energetyki s³onecznej Prelegent: Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczenia Instalacja solarna wspomagaj¹ca ogrzewanie i podgrzewanie ciep³ej wody u ytkowej Prelegent: Krzysztof Kawczyñski, Prezes Zarz¹du, Mazurek Sp. z o.o. w Olsztynie DYSKUSJA PANELOWA ENERGETYKA S ONECZNA Moderator: Janusz Staroœcik, cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Panelista: Dr in. Stanis³aw Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Panelista: Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Panelista: Krzysztof Kawczyñski, Prezes Zarz¹du, Mazurek Sp. z o.o. w Olsztynie BUSINESS LUNCH ENERGETYKA S ONECZNA BIOPALIWA, BIOMASA, BIOGAZ Przysz³oœæ biopaliw w Polsce Jaka jest aktualna sytuacja? Klasyfikacja biopaliw Jakie s¹ perspektywy rozwoju technologii wytwarzania biopaliw? Polskie uwarunkowania odnoœnie produkcji i eksploatacji biopaliw Prelegent: dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Paliwa bioetanolowe do silników spalinowych Zastosowanie paliw bioetanolowych do zasilania silników spalinowych jako komponentów paliw i jako biopaliw samoistnych Wyniki badañ emisji zanieczyszczeñ dla silników o zap³onie iskrowym, zasilanych paliwem E85, oraz dla silników o zap³onie samoczynnym, zasilanych paliwem E95 Analiza ekologicznych korzyœci z zasilania silników spalinowych paliwami bioetanolowymi Prelegent: Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Eter dimetylowy uniwersalne, niskowêglowe paliwo XXI wieku Nowe perspektywy produkcji i stosowania eteru dimetylowego (DME) w Polsce, jako paliwa silnikowego (m.in. zamierzona eksploatacja z³ó gazu ³upkowego) Prezentacja podstawowych w³aœciwoœci DME, jako zwi¹zku chemicznego, dostêpne technologie otrzymywania, ze szczególnym uwzglêdnieniem technologii z gazu ³upkowego (metanu), jako surowca W³aœciwoœci DME, jako paliwa silnikowego oraz wskazanie innych mo liwoœci zastosowania tego zwi¹zku Aktualny stan znormalizowania DME Korzyœci dla œrodowiska naturalnego, wynikaj¹ce z u ytkowania DME jako paliwa Prelegent: Dr in. Wies³aw Górski, Mgr Magdalena Monika Jab³oñska, Instytut Nafty i Gazu, Kraków PRZERWA NA KAWÊ Europejski Projekt Baltic Biogas Bus Europejski Projekt Baltic Biogas Bus ze szczególnym uwzglêdnieniem zadañ realizowanych przez stronê polsk¹ Instytut Transportu Samochodowego Praktyczne przyk³ady wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej m.in. w Szwecji Ekologiczne aspekty ekologiczne stosowania biometanu do zasilania silników pojazdów w tym autobusów w/wym. komunikacji miejskiej Prelegent: Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Perspektywy polskiego rynku biopaliw w kontekœcie ostatnich zmian legislacyjnych praktyczny wymiar ustawy z dnia 27 maja 2011 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoœci paliw oraz niektórych innych ustaw Prelegent: Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw Ekologiczna inicjatywa zasilania autobusów miejskich paliwem biogazowym w strefie gdyñskiej Inicjatywa podjêta na rzecz wykorzystania biogazu do zasilania autobusów Przedsiêbiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni Inicjatywa wobec systemu lokalnych biogazowi rolniczych oraz przetwarzania i dystrybucji paliwa biogazowego Jakie s¹ korzyœci ekologiczne stosuj¹c paliwo biogazowe do zasilania autobusów miejskich? Program badañ naukowych, zwi¹zanych z realizacj¹ biogazowej inicjatywy w strefie gdyñskiej Prelegent: Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Biogazownie polityka energetyczna Polski a akceptacja spo³eczna tego typu inwestycji G³ówne zarzuty przeciwników biogazowi B³êdy komunikacyjne pope³niane przez inwestorów Zagro enie wstrzymania inwestycji w procesie administracyjnym punkty krytyczne Prelegent: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Budowa biogazowni krok po kroku Procedury zwi¹zane z aspektami prawnymi, finansowymi oraz technologicznymi realizacji projektów budowy biogazowni DYSKUSJA PANELOWA BIOPALIWA, BIOMASA, BIOGAZ Moderator: Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Panelista: Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Panelista: Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Panelista: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Panelista: Dr in. Wies³aw Górski, Instytut Nafty i Gazu Panelista: Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw ZAKOÑCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

4 PRZEWODNICZ CY DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI: W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej DRUGI DZIEÑ, 23 WRZEŒNIA, PI TEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI Program wsparcia dla mikroelektrowni i mikrogazowni *oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Prawo oze oraz przysz³e mo liwe rozwi¹zania prawne Prelegent: Dr Leszek Karski, Kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Prawo a odnawialne Ÿród³a energii Prelegent: Robert Mikulski, Partner Zarz¹dzaj¹cy, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski Projekty OZE w samorz¹dach Prelegent: W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej Dziœ i jutro systemu wsparcia dla OZE Podstawy prawne w tym najistotniejsze ostatnie zmiany prawa Dyrektywa 2009/28/WE co nas czeka: - Wprowadzenie wspólnych ram dla promowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych i promocji biopaliw na obszarze wspólnoty - Obowi¹zkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do ca³kowitego udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu yciu energii brutto - Gwarancje pochodzenia - Procedury administracyjne - Zasady dostêpu OZE do sieci - Certyfikacja instalatorów ma³ych systemów OZE Zielone i br¹zowe certyfikaty podstawowe zasady systemu - Koncesjonowanie Ÿróde³ odnawialnych - Wydawanie œwiadectw pochodzenia ród³a odnawialne u odbiorcy koñcowego prosument œwiatowa moda czy realna mo liwoœæ pozyskania energii Prelegent: Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Obrót gie³dowy prawami maj¹tkowymi Rola TGE S.A. w systemie wsparcia OZE i Kogeneracji Czym jest œwiadectwo pochodzenia a czym prawo maj¹tkowe? Jak uczestniczyæ w Rynku Praw Maj¹tkowych? Gie³dowy obrót prawami maj¹tkowymi Rynek Praw Maj¹tkowych w liczbach Prelegent: Jerzy Majewski, Zastêpca Dyrektora Rejestru Œwiadectw Pochodzenia, Towarowa Gie³da Energii S.A Rynki europejskie w 2010 roku i prognozy na rok 2011 Rozwój rynku energetyki s³onecznej cieplnej w Europie Perspektywy i wyzwania dla energetyki s³onecznej cieplnej Potencja³ energetyki s³onecznej Prelegent: Robin Welling, Prezes Europejskiej Federacji Przemys³u Solarnego (The European Solar Thermal Industry Federation - ESTIF) * prezentacja w jêzyku angielskim PRZERWA NA KAWÊ Energia odnawialna vs. œrodowisko: przypadek elektrowni opalanej s³om¹ w Szerencs Problemy zwi¹zane z budow¹ elektrowni na obszarze wpisanym na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO Prelegent: Dr István Sárközy, Referent ds. Miêdzynarodowych, Biuro Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ, Wêgry *prezentacja w jêzyku angielskim Integracja energetyczna w systemie energetycznym Polski Prelegent: Izabela Kielichowska, Renewable Energy Policy Eastern Europe, GE Energy Sekrety sukcesu odnawialnych Ÿróde³ energii w Niemczech: jak rozpropagowaæ energiê odnawialn¹? Szybki rozwój rynku odnawialnych Ÿróde³ energii w Niemczech - sukces odniesiony w 10 lat BodŸce i czynniki pobudzaj¹ce rozwój przemys³u energii odnawialnej Prelegent: Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego Niemiec * prezentacja w jêzyku angielskim ENERGETYKA WIATROWA Energia wiatrowa i sieci energetyczne w Niemczech Wzrastaj¹cy udzia³ energii wiatrowej w sektorze energetycznym Okolicznoœci i czynniki, które przyczyni³y siê do sukcesu energii wiatrowej Wymogi i warunki konieczne dla rozwiniêcia sieci energii wiatrowejproblemy, które wywo³uj¹ Niemieckie metody pokonywania tych problemów Prelegent: Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego Niemiec *prezentacja w jêzyku angielskim BUSINESS LUNCH Rozwój polskiego rynku energetyki wiatrowej ocena obecnej sytuacji mechanizmy wsparcia perspektywy rozwoju Prelegent: Magdalena Dziêgielewska, analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o Dlaczego budowa elektrowni wiatrowych natrafia na opór i jak mo na go niwelowaæ Zmiana nastawienia do farm wiatrowych w lokalnych spo³ecznoœciach Geneza protestów i rzeczywista skala niechêci na podstawie ankiet OBOP Schemat rozwijania siê oporu spo³ecznego w danej lokalizacji G³ówne grupy przeciwników i formy protestów Sposoby przeciwdzia³ania i niwelowania protestów w procesie inwestycyjnym Prelegent: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Realizacja inwestycji parku wiatrowego offshore - nowe uregulowania prawne Przygotowanie projektu inwestycyjnego do realizacji, czas realizacji projektu Specyfika inwestycji morskiej, przewidywane problemy w procesie inwestycyjnym Nowe przepisy dotycz¹ce offshore wprowadzone w 2011 r. Skuteczne konkurowanie o morski obszar inwestycyjny Prelegent: Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Ograniczenia i bariery rozwoju energetyki wiatrowej na tle zobowi¹zañ kraju w zakresie OZE Porównanie dynamiki rozwoju OZE z innymi krajami poka e gdzie jesteœmy i do czego to mo e doprowadziæ, jeœli bêdziemy skutecznie rozliczani przez Uniê Prelegent: W³odzimierz Ehrenhalt, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Potrzeba stworzenia formalno-prawnych narzêdzi do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce wykazanie, e dla rozwoju bran y energetyki odnawialnej w Polsce konieczna jest ustawa o odnawialnych Ÿród³ach energii oraz pe³nomocnik rz¹du ds. OZE Prelegent: Adam Stadnik, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej PRZERWA NA KAWÊ DYSKUSJA PANELOWA ENERGETYKA WIATROWA Moderator: W³odzimierz Pomierny, Mazowiecka Agencja Energetyczna Panelista: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Panelista: Izabela Kielichowska, Renewable Energy Policy Eastern Europe, GE Energy Panelista: Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Panelista: Magdalena Dziêgielewska, analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o PODSUMOWANIE I ZAKOÑCZENIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

5 Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Przewodnicz¹ca Polskiego Towarzystwa Energetyki S³onecznej, Przewodnicz¹ca Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki S³onecznej (International Solar Energy Society-Europe), Ekspert Komisji Europejskiej w Advisory Group on Energy. Redaktor Naczelna wydawnictwa naukowo - technicznego Polska Energetyka S³oneczna od 2003 r., Redaktor Naczelna wydawnictw Federacji Stowarzyszeñ Energetyki i Œrodowiska, od 2004 r., Cz³onek Zespo³u Redakcyjnego i Rady Programowej miesiêcznika Czysta Energia wyd. Abrys, od.2004 r. Przewodnicz¹ca Rady Programowej Mazowieckiej Agencji Energetycznej, od 2010 r.. Cz³onek Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych róde³ Energii, od 2009 r. Cz³onek Spo³ecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, od 2010 r. Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno- naukowych w formie artyku³ów i publikacji konferencyjnych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym cztery publikacje ksi¹ kowe; kilkadziesi¹t opinii i ekspertyz w dziedzinie energetyki odnawialnej w tym szczególnie s³onecznej i energetyki budynku, raporty wewnêtrzne w programach naukowo- badawczych KE. Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Adiunkt w Przemys³owym Instytucie Motoryzacji, pe³ni¹c funkcjê Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw jako cz³onek Mirror Group oraz przedstawicielem Platformy i jednoczeœnie cz³onkiem Amerykañskiej Rady Energii Odnawialnej ACORE. By³ cz³onkiem Rady Naukowej Instututu Paliw i Energii Odnawialnej ostatniej kadencji. Cz³onek Advisory Board BIOPOL Project Assesment of BIOrefinery Concept and the Implication for Agricultur and Forestry POLicy, cz³onkiem Working Group BITES Project, Biofuels Technologies European Showcase oraz ERA NET - BIOENERGY. Zastêpca Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Specjalizuje siê w termodynamice chemicznej procesów zachodz¹cych w œrodowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakoœci i u ytkowania p³ynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Posiada wiele wyró nieñ, odznaczeñ i orderów za dzia³alnoœæ naukow¹ i proinnowacyjn¹, zagranicznych i krajowych. Od dwudziestu lat jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Jury, Œwiatowego Salonu Postêpu Naukowego i Wynalazczoœci Brussel s Eureka. Jest ekspertem w Programach Operacyjnych, 7 Programie Ramowym, NCBiR, MNiSW oraz Organizacji Pañstw Amerykañskich (OAS), Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA), a tak e UNIDO. Autor ponad 200 publikacji z zakresu w³aœciwoœci i uwarunkowañ eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych p³ynów eksploatacyjnych oraz ochrony œrodowiska oraz wypromowa³ kilkadziesi¹t prac magisterskich i in ynierskich z tego zakresu. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wyk³adowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest cz³onkiem towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-cz³onkiem z wyboru) oraz American Association for the Advacement of Science (AAAS-cz³onkiem z wyboru) a tak e pe³ni funkcjê Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Sozologicznego. Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim i Wy szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie. Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w tym szeœciu ksi¹ ek i opracowañ zwartych, licznych glos do orzeczeñ S¹du Najwy szego i artyku³ów z zakresu postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Jest wspó³autorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podrêczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005). Gra yna Kasprzak, Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A. Magister in ynier - absolwentka Wydzia³u In ynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w specjalnoœci systemy ochrony atmosfery i meteorologia techniczna. Doœwiadczenie zawodowe zwi¹zane z prac¹ projektow¹ w Przedsiêbiorstwie Projektowania i Realizacji Inwestycji MOTOPROJEKT, nastêpnie w administracji - jako inspektor wojewódzki a potem kierownik oddzia³u w Wydziale Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie. Od 15 lat w Centrali Banku Ochrony Œrodowiska S.A. w Warszawie jako G³ówny Specjalista a obecnie Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska w Departamencie Finansowania i Projektów Ekologicznych. Czynny uczestnik wielu konferencji, sympozjów i seminariów poœwiêconych tematyce zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska, dotycz¹cych zarówno aspektów technicznych i technologicznych, jak i finansowych. Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego, Niemcy Po uzyskaniu dyplomu z ekonomii politycznej w 1993 roku pracowa³ w Instytucie ds. Klimatu, Energii i Œrodowiska w Wuppertalu, w Europejskiej Agencji Œrodowiska, dla parlamentarzysty Prof. Ernsta Ulricha von Weizsäckera, jak równie w Parlamencie Niemieckim przed rozpoczêciem pracy w 1999 roku w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa Reaktorów Atomowych. Tam do 2006 roku pracowa³ nad Œrodowiskow¹ reform¹ podatkow¹/skarbow¹ oraz nad polityk¹ energetyczn¹ i klimatyczn¹ pañstwa. Pomiêdzy 1997 a 2003 rokiem by³ cz³onkiem delegacji Niemiec w negocjacjach dot. Europejskiej dyrektywy 2003/96/EC o podatku energetycznym. W 2007 roku przygotowywa³ i bra³ udzia³ we wdra aniu niemieckiej prezydencji w UE. Nastêpnie zosta³ zastêpc¹ dyrektora w dziale energii wodnej i wiatrowej i integracji sieci elektrycznych opieraj¹cych siê na energii odnawialnej. W imieniu Niemieckiej agencji rozwoju GIZ pracowa³ jako doradca chiñskiego i wietnamskiego rz¹du w sprawie z wprowadzeniem w ycie Œrodowiskowej reformy podatkowej/skarbowej. Rozwin¹³ system praktycznych szkoleñ na temat Œrodowiskowej reformy skarbowej w Tajlandii. Przewodzi³ projektowi Komisji Europejskiej analizy przypadku dot. Œrodowiskowych reform skarbowych na Barbadosie w Burkina Faso, RPA, Ugandzie i na Vanuatu. W czasie wolnym pracuje jako wice prezes w organizacji NGO, Green Budget Germany/Europe domagaj¹cej siê zwiêkszenia iloœci instrumentów finansowych i ekonomicznych stosowanych w polityce œrodowiskowej. (www.foes.de; Janusz Staroœcik, cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Absolwent dwóch wydzia³ów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdoby³ tytu³y magistra in yniera mechanika i magistra in yniera budownictwa. Ponadto ukoñczy³ European University z siedzib¹ w Montreux/Szwajcaria gdzie uzyska³ dyplom Executive MBA oraz Informacjêi Zarz¹dzanie Systemami Informacyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doœwiadczenie zdobywa³ pracuj¹c przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann i dalej ACO Passavant oraz Robert BOSCH gdzie by³ country managerem dla marki Junkers. Obecnie jest wspó³w³aœcicielem firmy Komfort Consulting, zajmuj¹cej siê wspieraniem wymiany gospodarczej pomiêdzy przedsiêbiorstwami, a organizacjami gospodarczymi z krajów UE, orasz spoza UE i ich polskimi odpowiednikami. W ramach realizowanych projektów, œciœle wspó³pracuje z organizacjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, specjalizuj¹c siê w zagadnieniach energetyki odnawialnej i bran y budowlanej. W tych dziedzinach jest cz³onkiem Pool of Experts i niezale nym ekspertem OSEC z siedzib¹ w Szwajcarii. W swojej pracy stara siê przestrzegaæ zasady, aby ka dy z cz³onków prowadzonego przez niego zespo³u, bez wzglêdu na firmê czy kraj, z którego pochodzi, mia³ swój aktywny udzia³ w realizowanym wspólnie programie i koñcowym sukcesie. Izabela Kielichowska, analityk ds. polityki rozwoju energii odnawialnych w Europie wschodniej, GE Energy Autorka i wspó³autorka szeregu opracowañ na obszarze polityki rozwoju energii odnawialnych i polityki klimatycznej oraz projektów badawczych, takich jak CEERES: Large-scale integration of RES-E and co-generation into energy supplies in New Member States, projekt planu wdro enia Dyrektywy 2001/77/WE w Polsce, projekt Planu Rozdzia³u Uprawnieñ do Emisji CO2 na lata czy the Polish- and the Swedish Energy Outlooks dla Reuters Business Insight. Autorka wielu publikacji zwi¹zanych z polityk¹ klimatyczn¹ i rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce i UE. Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Pracownik naukowy Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie zajmuj¹cym siê zagadnieniami ochrony œrodowiska naturalnego cz³owieka przed negatywnym wp³ywem motoryzacji, w tym w szczególnoœci badaniami emisji zanieczyszczeñ z pojazdów i z silników spalinowych, zagadnieniami badañ homologacyjnych tych obiektów oraz problemami zrównowa onego rozwoju transportu. Jest by³ym Zastêpc¹ Dyrektora ds. Techniki ITS, obecnie Sekretarzem Naukowym ITS i Kierownikiem Centrum Ochrony Œrodowiska ITS. Ukoñczy³ studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale SIMR i posiada stopieñ naukowy doktora nauk technicznych. Jest autorem i wspó³autorem wielu publikacji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w zakresie badañ pojazdów i silników spalinowych. Obecnie jest te Kierownikiem ze strony polskiej Projektu Europejskiego Baltic Biogas Bus dotycz¹cego zasilania autobusów komunikacji miejskiej biometanem. Jerzy Majewski, Zastêpca Dyrektora, Rejestr Œwiadectw Pochodzenia, Towarowa Gie³da Energii S.A. Absolwent Wydzia³u In ynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2008 Z-ca dyrektora Rejestru Œwiadectw Pochodzenia na Towarowej Gie³dzie Energii S.A. (wczeœniejsze zajêcia nie maj¹ nic wspólnego z energetyk¹ i gie³d¹). Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Doktor prawa administracyjnego WPiA UW, radca prawny European Counsel w warszawskim biurze Chadbourne & Parke. Specjalizuje siê w prawie energetycznym i ochrony œrodowiska. Ma du e doœwiadczenie regulacyjne w reprezentowaniu przedsiêbiorców przed Prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (kilkadziesi¹t prowadzonych postêpowañ). Jego praktyka obejmuje postêpowania s¹dowe i finansowanie projektów inwestycyjnych OZE. Reprezentowa³ wiod¹ce przedsiêbiorstwa energetyczne w procesie planowania, uzyskiwania pozwoleñ, przy³¹czenia, finansowania i budowy elektrowni wiatrowych, a tak e sprzeda y i zakupu projektów parków wiatrowych. Karol Lasocki uzyska³ tytu³ Magister Juris na Uniwersytecie Oxfordzkim (Merton College), jest stypendyst¹ Shell Centenary Scholarship. Wyk³ada prawo energetyczne na kierunku Technologie Energii Odnawialnej na Wydziale In ynierii Produkcji SGGW. W 2011 r. zosta³ wyró niany przez Chambers Europe w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych ze szczególnym doœwiadczeniem w zakresie energetyki odnawialnej. Jako Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) pracuje z Ambasad¹ Wielkiej Brytanii w Polsce oraz British Council na rzecz integracji œrodowiska absolwentów uczelni brytyjskich. Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw Absolwent wydzia³u zootechnicznego Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a tak e studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany z samorz¹dem rolniczym. W latach by³ przedstawicielem Krajowej Rady Izb Rolniczych przy Komitecie Copa (Komitet Zawodowych Organizacji Rolniczych) w Brukseli. W 2010 roku wyró niony odznak¹ honorow¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zas³u ony dla rolnictwa. Od pocz¹tku 2011 roku pe³ni funkcjê Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, a od marca 2011 roku jest jednoczeœnie Cz³onkiem Zarz¹du KIB.

6 Magdalena Dziêgielewska, Analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o. Absolwentka Zarz¹dzania i In ynierii Produkcji ze specjalizacj¹ Zarz¹dzanie Energetyk¹ Lokaln¹ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Ekonomiki Surowców Naturalnych i Zarz¹dzania Œrodowiskiem, Cranfield University w Wielkiej Brytanii. Magdalena Dziêgielewska jest analitykiem w zespole ds. energetyki firmy Core Sp. z o.o. W swojej pracy skupia siê na monitorowaniu otoczenia inwestycyjnego oraz analizowaniu obecnych warunków rynkowych energetyki odnawialnej. Przed do³¹czeniem do firmy Core, Magdalena pracowa³a, jako analityk rynku energetycznego, gdzie skupia³a siê na analizowaniu nowych trendów i technologii dotycz¹cych energetyki odnawialnej w Polsce. Posiada tak e doœwiadczenie, jako m³odszy in ynier projektu w jednej z firm deweloperskich zajmuj¹cych siê farmami wiatrowymi. Prof. Marek Bartosik, Wiceprezes, Akademii In ynierskiej w Polsce Profesor nadzw. Politechniki ódzkiej, Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych. Absolwent Wydzia³u Elektrycznego P, doktorat 1974, habilitacja Specjalista w zakresie aparatów elektrycznych, w tym trakcyjnych, w szczególnoœci teorii i techniki ³¹czenia elektroenergetycznych obwodów pr¹du sta³ego oraz przemiennego, wy³¹czania synchronicznego pr¹dów przemiennych, ultraszybkiego wy³¹czania silnych pr¹dów sta³ych w pró ni, ograniczania pr¹dów zwarciowych i przepiêæ ³¹czeniowych oraz zasobnikowych technik u ytkowania energii elektrycznej, a tak e w zakresie problematyki globalnego kryzysu energetycznego zwi¹zanego z wyczerpywaniem pierwotnych Ÿróde³ energii. Autor ponad 90 publikacji, 15 patentów, projektów wynalazczych i wzorów u ytkowych, a tak e ponad 150 raportów badawczych dla instytucji naukowych i przemys³owych, w wiêkszoœci wykorzystanych w praktyce. By³ cz³onkiem ponad 20 komitetów naukowych konferencji miêdzynarodowych i krajowych oraz rad i zespo³ów zajmuj¹cych siê rozwojem przemys³u elektrotechnicznego. By³ pos³em na Sejm ( ) oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji ( ), zajmuj¹c siê polityk¹ naukow¹ i finansowaniem nauki. Jest cz³onkiem zwyczajnym Akademii In ynierskiej w Polsce i jej wiceprezesem, cz³onkiem Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napiêæ oraz cz³onkiem Sekcji Trakcji Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, a tak e cz³onkiem 4 stowarzyszeñ naukowych i technicznych (SEP, PZSWiR, PTETiS, TN). Jako naukowiec i wynalazca jest silnie zwi¹zany z praktyk¹ przemys³ow¹. Ma du y dorobek wdro eniowy w zakresie ultraszybkich wy³¹czników pró niowych i hybrydowych dla trakcji kolejowej i miejskiej pr¹du sta³ego (rodzina DC) oraz pr¹du przemiennego (rodzina SVB dla kolei du ych prêdkoœci i UWT dla lokomotyw wielosystemowych). Zespó³ twórców wy³¹czników kierowany przez prof. M. Bartosika uzyska³ ponad 50 nagród miêdzynarodowych i krajowych za wynalazki wdro one do praktyki gospodarczej, w tym 7 Z³otych Medali (4 z wyró nieniem) na Œwiatowych Targach Brussels Eureka, 13 nagród ministrów w³aœciwych ds. gospodarki lub nauki, Nagrodê Gospodarcz¹ Prezydenta RP (2000). Wœród licznych uzyskanych przez prof. M. Bartosika indywidualnych nagród i odznaczeñ polskich nale y wymieniæ Medal Honorowy Gabriela Narutowicza, Nagrodê D WIGNIA 2003 oraz tytu³ Z³otego In yniera Piêciolecia , a z zagranicznych - Wielki Medal Honorowy Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francji oraz Krzy Wielki Oficerski Orderu Wynalazczoœci Królestwa Belgii. Dr István Sárközy, Referent ds. Miêdzynarodowych, Biuro Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ, Wêgry István Sárközy od 2009 roku pracuje w Departamencie Miêdzynarodowym Biura Wêgierskiego Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ. Ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie w Debreczynie (2009), a tak e program LLM z zakresu prawa ochrony œrodowiska. Specjalizuje siê w europejskim prawie ochrony œrodowiska. Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Obecnie pe³ni funkcjê wiceprezesa w czo³owej polskiej firmie Public Relations - Glaubicz Garwoliñska Consultants. Posiada 15 letnie doœwiadczenie w komunikacji spo³ecznej, zarz¹dzaniu sytuacjami kryzysowymi oraz relacjami z lokalnymi spo³ecznoœciami. Na co dzieñ doradza zarz¹dom a tak e operacyjnie nadzoruje strategiczne projekty dla firm z sektora energetycznego, wydobywczego, petrochemicznego oraz nowych technologii w Polsce oraz w innych krajach Europy Centralnej. W swojej karierze planowa³ i prowadzi³ kilkadziesi¹t projektów PR dla inwestycji energetycznych - m.in. farm wiatrowych, kompleksów energo-chemicznych, czy kopalni - gdzie istotn¹ rolê odgrywa³a komunikacja z lokalnymi spo³ecznoœciami, mediami i decydentami. Bra³ udzia³ w licznych konsultacjach spo³ecznych, prowadzi³ negocjacje z lokalnymi w³adzami jak te organizacjami ekologicznymi. Doradza³ m.in. Polskiemu Stowarzyszeniu Energii Wiatrowej, ZAK S.A., IBM, Vodafone, Deutsche Telekom, Epson, HSBC, Ba³tyckiemu Terminalowi Kontenerowemu czy PKP Przewozom Regionalnym ora innym klientom z którymi ³¹cz¹ go klauzule poufnoœci. Przez wiele lat by³ te dziennikarzem m.in. Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, czy Forbesa. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa UKSW w Warszawie. Dr in. Stanis³aw M. Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Twórca Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki i cz³onek Komitetu Steruj¹cego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej. Jego 33-letnia kariera naukowa dotyczy badañ ogniw, badañ modu³ów i systemów fotowoltaicznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych oraz posiada szerokie doœwiadczenia w zakresie wymiany informacji, zarz¹dzania oraz polityki. Kierownik wielu grantów. Cz³onek Komitetów Programowych wielu konferencji fotowoltaicznych. Specjalista ds. rynku fotowoltaicznego w nowych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej i Parlamentu Polskiego. Mgr Magdalena Monika Jab³oñska, Instytut Nafty i Gazu, Kraków W 2011 roku ukoñczy³a studia na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, kierunek ochrona œrodowiska. W latach pracowa³a w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej na stanowisku referenta ds. normalizacji. Od 2010 roku pracownik Instytutu Nafty i Gazu, w Zak³adzie Olejów, Œrodków Smarowych i Asfaltów. Wspó³autorka prac badawczych. W³odzimierz Ehrenhalt, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Mgr in. Architekt, doradca Zarz¹du i Dyrektor ds. rozwoju Green Bear Corporation, jednego z bardziej znacz¹cych developerów farm wiatrowych w Polsce. Odpowiada za rozwój projektów w szczególnoœci za nadzór nad zmian¹ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. GB Corporationœciœle wspó³pracuje z du ymi koncernami energetycznymi, jak równie z jednym z œwiatowych liderów w produkcji turbin wiatrowych. Spó³ka posiada 17 turbin pracuj¹cych oraz rozpoczê³a budowê farmy wiatrowej sk³adaj¹cej siê z 22 turbin o mocy 2 MW ka da.w chwili obecnej Green Bear Corporation kilkanaœcie projektów na ró nym etapie zaawansowania o ³¹cznej mocy przekraczaj¹cej 600 MW. W 2012 roku spó³ka planuje rozpoczêcie inwestycji 100 MW, oraz rozpoczêcie kilku nowych interesuj¹cych projektów. Dr Leszek Karski, Kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Prodziekan ds. kierunku ochrona œrodowiska na Wydziale Filozofii Chrzeœcijañskiej UKSW. Autor ponad dziewiêædziesiêciu artyku³ów, g³ównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, miêdzy innymi dla komisji parlamentarnych, Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki oraz przedsiêbiorstw energetycznych. Uczestnik procesu klimatycznego, tocz¹cego siê pod auspicjami Konwencji Klimatycznej. W Agencji Rynku Energii pe³ni³ obowi¹zki Kierownika Zespo³u Promocji, Planowania i Obs³ugi Handlowej. By³ ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Kierowa³ Zespo³em Prawnym Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami do Emisji i by³ ekspertem koordynuj¹cym prace Zespo³u Konwencji i Porozumieñ Miêdzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Wyk³ady na: UKSW, WSEiZ oraz Politechnice Warszawskiej, m. in.: prawo energetyczne, prawo ochrony œrodowiska, prawo zmian klimatu, prawo Unii Europejskiej, emission trading scheme, international environmental law, EU energy law. Robert Mikulski, Partner Zarz¹dzaj¹cy, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski Robert Mikulski ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie podyplomowych Studiów Ubezpieczeñ Gospodarczych. Ukoñczy³ tak e aplikacjê sêdziowsk¹ w 1998 roku. Radca prawny od 1999 roku. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ w administracji rz¹dowej i samorz¹dowej pracuj¹c miêdzy innymi w Rz¹dowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzêdzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów. Robert Mikulski ma rozleg³e doœwiadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Wspó³autor wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówieñ publicznych, prawa finansów publicznych, prawa ubezpieczeñ gospodarczych i celnego, prawa ochrony w³asnoœci intelektualnej i prawa ochrony œrodowiska. Jest pe³nomocnikiem procesowym wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed s¹dami cywilnymi, administracyjnymi i Krajow¹ Izb¹ Odwo³awcz¹. W Kancelarii - od 2000 roku jako jej wspó³za³o yciel. Robert Mikulski jest Partnerem Zarz¹dzaj¹cym, prowadz¹cym i koordynuj¹cym obs³ugê Klientów w zakresie zamówieñ publicznych, postêpowañ spornych, ubezpieczeñ gospodarczych, projektów infrastrukturalnych i procesów inwestycyjnych. Dr in. Wies³aw Górski, Instytut Nafty i Gazu, Kraków W 1960 roku ukoñczy³ studia na Wydziale Artyleryjsko-Technicznym Wojskowej Akademii Technicznej, ze specjalnoœci¹ materia³y wybuchowe oraz roczne studia podyplomowe w zakresie materia³ów pêdnych i smarów. Doktorat obroni³ na Wydziale Mechanicznym WAT z zakresu paliw lotniczych w 1976 r. W latach pe³ni³ funkcjê g³ównego technologa laboratorum Wojsk Lotniczych. W latach w Wojskowym Oœrodku Badawczym S³u by MPS, pocz¹tkowo na stanowisku kierownika zak³adu, a nastepnie komendanta Oœrodka. W latach pe³ni³ funkcjê zastêpcy redaktora naczelnego czasopisma Paliwa Oleje i Smary. W latach sekretarz naukowy w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. Od roku 2009 pracownik naukowy Instytutu Nafty i Gazu. W latach do aktualnie przewodnicz¹cy Komitetu Technicznego ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor lub wspó³autor ok. 50 prac naukowych i technicznych, 35 patentów i wzorów u ytkowych, autor oko³o 150 publikacji i 3 ksi¹ ek, z dziedziny materia³ów pêdnych i smarów. W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej w Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Sekretarz Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Energetyki S³onecznej, Absolwent Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Pracowa³ m.in. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Ekspert Projektu Foresight "Zeroemisyjna gospodarka energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Polski do 2050". Robin Welling, Prezes Europejskiej Federacji Przemys³u Solarnego (The European Solar Thermal Industry Federation - ESTIF), Belgia Z pochodzenia Holender, Robin M. Welling, jest 44-letnim ekonomist¹. W bran y energetyki s³onecznej cieplnej pracuje od 1996 roku. W 2006 roku zosta³ dyrektorem zarz¹dzaj¹cym TiSUN, austriackiego producenta kolektorów i dostawcy s³onecznych systemów grzewczych, jak równie dyrektorem zarz¹dzaj¹cym TiSUN LLC w Nowym Jorku. 3 grudnia 2010 roku zosta³ wybrany Prezesem Europejskiej Federacji Przemys³u Energetyki S³onecznej (ESTIF) Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Profesor Politechniki Warszawskiej. Przewodnicz¹cy Rady Naukowej Przemys³owego Instytutu Motoryzacji. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego. Prezes Stowarzyszenia Bioetanol Ekologia Transport. Przewodnicz¹cy Komisji Motoryzacyjnej Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Cz³onek Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Specjalista z zakresu motoryzacji oraz ochrony œrodowiska. Zainteresowania naukowe teoria i badania silników spalinowych ze szczególnym uwzglêdnieniem dynamiki silników spalinowych i emisji zanieczyszczeñ z pojazdów. Autor ponad 250 publikacji w czasopismach naukowych o zasiêgu ogólnopolskim i œwiatowym.

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR 81-347 GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) 341 32 81 /

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo