ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Odnawialne ród³a Energii i ich przysz³oœæ w Polsce Wystarczalnoœæ œwiatowych Ÿróde³ energii pierwotnej Regulacje ustawy o OZE Bankowe instrumenty finansowe Fotowoltaika w Polsce co mo emy zyskaæ? Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce Stan i perspektywy rozwoju energetyki s³onecznej Ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczenia DYSKUSJA PANELOWA: ENERGETYKA S ONECZNA Przysz³oœæ biopaliw w Polsce Paliwa bioetanolowe do silników spalinowych Eter dimetylowy uniwersalne, niskowêglowe paliwo XXI wieku d Europejski Projekt Baltic Biogas Bus Perspektywy polskiego rynku biopaliw w kontekœcie ostatnich zmian legislacyjnych Ekologiczna inicjatywa zasilania autobusów miejskich paliwem biogazowym w strefie gdyñskiej Biogazownie polityka energetyczna Polski a akceptacja spo³eczna tego typu inwestycji Budowa biogazowni krok po kroku DYSKUSJA PANELOWA: BIOPALIWA, BIOMASA, BIOGAZ Program wsparcia dla mikroelektrowni i mikrogazowni Prawo oze oraz przysz³e mo liwe rozwi¹zania prawne Prawo a odnawialne Ÿród³a energii Projekty OZE w samorz¹dach Dziœ i jutro systemu wsparcia dla OZE Obrót gie³dowy prawami maj¹tkowymi Rynki europejskie w 2010 roku i prognozy na rok 2011 Energia odnawialna vs. œrodowisko: przypadek elektrowni opalanej s³om¹ w Szerencs Integracja energetyczna w systemie energetycznym Polski Sekrety sukcesu odnawialnych Ÿróde³ energii w Niemczech: jak rozpropagowaæ energiê odnawialn¹? Energia wiatrowa i sieci energetyczne w Niemczech Rozwój polskiego rynku energetyki wiatrowej Dlaczego budowa elektrowni wiatrowych natrafia na opór i jak mo na go niwelowaæ Realizacja inwestycji parku wiatrowego offshore - nowe uregulowania prawne Ograniczenia i bariery rozwoju energetyki wiatrowej na tle zobowi¹zañ kraju w zakresie OZE Potrzeba stworzenia formalno-prawnych narzêdzi do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce DYSKUSJA PANELOWA: ENERGETYKA WIATROWA ZAPROSZENI PRELEGENCI: Prof. Marek Bartosik, Wiceprezes, Akademia In ynierska w Polsce Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Magdalena Dziêgielewska, Analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o. W³odzimierz Ehrenhalt, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Dr in. Wies³aw Górski, Instytut Nafty i Gazu, Kraków Mgr Magdalena Monika Jab³oñska, Instytut Nafty i Gazu, Kraków Dr Leszek Karski, Kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Gra yna Kasprzak, Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A. Krzysztof Kawczyñski, Prezes Zarz¹du, Mazurek Sp. z o.o. w Olsztynie Izabela Kielichowska, Renewable Energy Policy Eastern Europe, GE Energy Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Jerzy Majewski, Zastêpca Dyrektora Rejestru Œwiadectw Pochodzenia, Towarowa Gie³da Energii S.A. Robert Mikulski, Partner Zarz¹dzaj¹cy, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Dr in. Stanis³aw Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej Dr István Sárközy, Referent ds. Miêdzynarodowych, Biuro Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ, Wêgry Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej, Ministerstwo Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego, Niemcy Adam Stadnik, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Janusz Staroœcik, Cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Robin Welling, Prezes Europejskiej Federacji Przemys³u Solarnego (The European Solar Thermal Industry Federation - ESTIF), Belgia Patroni merytoryczni

2 Szanowni Pañstwo, Konferencja Odnawialne ród³a Energii Przysz³oœci¹ Nowoczesnej Gospodarki to ju druga edycja niepowtarzalnego spotkania sektora energii odnawialnej w Polsce. 50 % energii z OZE w 2050 r. - to nie marzenie, to realny plan gospodarczy poinformowa³ 25 lipca 2011 r. na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki. Wierz¹c w te s³owa chcemy stworzyæ Pañstwu mo liwoœæ przekonania siê o tym jak wa n¹ rolê odgrywaj¹ odnawialne Ÿród³a energii w naszej niedalekiej przysz³oœci. W tym roku skupimy siê przede wszystkim na nastêpuj¹cych blokach tematycznych: energetyka s³oneczna, biopaliwa, biomasa, biogaz, energetyka wiatrowa. Podobnie jak w poprzedniej edycji zadbaliœmy o uznane autorytety w swoich dziedzinach, którzy jak zwykle bêd¹ otwarci i pomocni. Bior¹c pod uwagê Pañstwa oczekiwania odnoœnie poruszanych tematów i zagadnieñ na konferencji, przesy³amy niniejsz¹ informacjê licz¹c na Pañstwa uwagi. Zapewniamy, e wszelkie pomys³y, sugestie zostan¹ przekazane naszym ekspertom. W ten sposób bêd¹ Pañstwo mieli wp³yw na ostateczny kszta³t konferencji. W imieniu Most Wanted! Conferences, mam nadziejê powitaæ Pañstwa na tym wyj¹tkowym spotkaniu. Ewelina Walczuk Dyrektor ds. Konferencji Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. ZAPRASZAMY SERDECZNIE: Przedsiêbiorstwa z bran y energetycznej: elektrownie, elektrociep³ownie, spó³ki dystrybucyjne, przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê sprzeda ¹ i obrotem energii oraz przemys³owi odbiorcy energii, przemys³ papierniczy W szczególnoœci do udzia³u w konferencji zapraszamy kadrê zarz¹dzaj¹c¹ oraz przedstawicieli departamentów i dzia³ów: Departament Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii Departament Techniczny, Eksploatacji Departament Produkcji Departament Ochrony Œrodowiska Departament Handlu, Sprzeda y Departament Prawny, Rynku Energii Wydzia³ Ruchu Bloków Przedsiêbiorstwa oferuj¹ce rozwi¹zania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej Stowarzyszenia, instytucje i organizacje dzia³aj¹ce w dziedzinie odnawialnych Ÿróde³ energii Firmy doradcze obs³uguj¹ce bran ê energetyczn¹ Kancelarie prawne specjalizuj¹ce siê w obs³udze sektora energetycznego Banki Patroni medialni

3 PRZEWODNICZ CY PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI: Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów PIERWSZY DZIEÑ, 22 WRZEŒNIA, CZWARTEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Odnawialne ród³a Energii i ich przysz³oœæ w Polsce Wystarczalnoœæ œwiatowych Ÿróde³ energii pierwotnej Prelegent: Prof. Marek Bartosik, Wiceprezes, Akademia In ynierska w Polsce Regulacje ustawy o OZE Prelegent: Kancelaria SSW Spaczyñski, Szczepaniak i Wspólnicy Bankowe instrumenty finansowe Prelegent: Gra yna Kasprzak, Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A PRZERWA NA KAWÊ Fotowoltaika w Polsce co mo emy zyskaæ? Prelegent: Janusz Staroœcik, cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce Prelegent: Dr in. Stanis³aw Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Stan i perspektywy rozwoju energetyki s³onecznej Prelegent: Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczenia Instalacja solarna wspomagaj¹ca ogrzewanie i podgrzewanie ciep³ej wody u ytkowej Prelegent: Krzysztof Kawczyñski, Prezes Zarz¹du, Mazurek Sp. z o.o. w Olsztynie DYSKUSJA PANELOWA ENERGETYKA S ONECZNA Moderator: Janusz Staroœcik, cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Panelista: Dr in. Stanis³aw Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Panelista: Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Panelista: Krzysztof Kawczyñski, Prezes Zarz¹du, Mazurek Sp. z o.o. w Olsztynie BUSINESS LUNCH ENERGETYKA S ONECZNA BIOPALIWA, BIOMASA, BIOGAZ Przysz³oœæ biopaliw w Polsce Jaka jest aktualna sytuacja? Klasyfikacja biopaliw Jakie s¹ perspektywy rozwoju technologii wytwarzania biopaliw? Polskie uwarunkowania odnoœnie produkcji i eksploatacji biopaliw Prelegent: dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Paliwa bioetanolowe do silników spalinowych Zastosowanie paliw bioetanolowych do zasilania silników spalinowych jako komponentów paliw i jako biopaliw samoistnych Wyniki badañ emisji zanieczyszczeñ dla silników o zap³onie iskrowym, zasilanych paliwem E85, oraz dla silników o zap³onie samoczynnym, zasilanych paliwem E95 Analiza ekologicznych korzyœci z zasilania silników spalinowych paliwami bioetanolowymi Prelegent: Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Eter dimetylowy uniwersalne, niskowêglowe paliwo XXI wieku Nowe perspektywy produkcji i stosowania eteru dimetylowego (DME) w Polsce, jako paliwa silnikowego (m.in. zamierzona eksploatacja z³ó gazu ³upkowego) Prezentacja podstawowych w³aœciwoœci DME, jako zwi¹zku chemicznego, dostêpne technologie otrzymywania, ze szczególnym uwzglêdnieniem technologii z gazu ³upkowego (metanu), jako surowca W³aœciwoœci DME, jako paliwa silnikowego oraz wskazanie innych mo liwoœci zastosowania tego zwi¹zku Aktualny stan znormalizowania DME Korzyœci dla œrodowiska naturalnego, wynikaj¹ce z u ytkowania DME jako paliwa Prelegent: Dr in. Wies³aw Górski, Mgr Magdalena Monika Jab³oñska, Instytut Nafty i Gazu, Kraków PRZERWA NA KAWÊ Europejski Projekt Baltic Biogas Bus Europejski Projekt Baltic Biogas Bus ze szczególnym uwzglêdnieniem zadañ realizowanych przez stronê polsk¹ Instytut Transportu Samochodowego Praktyczne przyk³ady wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej m.in. w Szwecji Ekologiczne aspekty ekologiczne stosowania biometanu do zasilania silników pojazdów w tym autobusów w/wym. komunikacji miejskiej Prelegent: Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Perspektywy polskiego rynku biopaliw w kontekœcie ostatnich zmian legislacyjnych praktyczny wymiar ustawy z dnia 27 maja 2011 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoœci paliw oraz niektórych innych ustaw Prelegent: Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw Ekologiczna inicjatywa zasilania autobusów miejskich paliwem biogazowym w strefie gdyñskiej Inicjatywa podjêta na rzecz wykorzystania biogazu do zasilania autobusów Przedsiêbiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni Inicjatywa wobec systemu lokalnych biogazowi rolniczych oraz przetwarzania i dystrybucji paliwa biogazowego Jakie s¹ korzyœci ekologiczne stosuj¹c paliwo biogazowe do zasilania autobusów miejskich? Program badañ naukowych, zwi¹zanych z realizacj¹ biogazowej inicjatywy w strefie gdyñskiej Prelegent: Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Biogazownie polityka energetyczna Polski a akceptacja spo³eczna tego typu inwestycji G³ówne zarzuty przeciwników biogazowi B³êdy komunikacyjne pope³niane przez inwestorów Zagro enie wstrzymania inwestycji w procesie administracyjnym punkty krytyczne Prelegent: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Budowa biogazowni krok po kroku Procedury zwi¹zane z aspektami prawnymi, finansowymi oraz technologicznymi realizacji projektów budowy biogazowni DYSKUSJA PANELOWA BIOPALIWA, BIOMASA, BIOGAZ Moderator: Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Panelista: Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Panelista: Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Panelista: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Panelista: Dr in. Wies³aw Górski, Instytut Nafty i Gazu Panelista: Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw ZAKOÑCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

4 PRZEWODNICZ CY DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI: W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej DRUGI DZIEÑ, 23 WRZEŒNIA, PI TEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI Program wsparcia dla mikroelektrowni i mikrogazowni *oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Prawo oze oraz przysz³e mo liwe rozwi¹zania prawne Prelegent: Dr Leszek Karski, Kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Prawo a odnawialne Ÿród³a energii Prelegent: Robert Mikulski, Partner Zarz¹dzaj¹cy, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski Projekty OZE w samorz¹dach Prelegent: W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej Dziœ i jutro systemu wsparcia dla OZE Podstawy prawne w tym najistotniejsze ostatnie zmiany prawa Dyrektywa 2009/28/WE co nas czeka: - Wprowadzenie wspólnych ram dla promowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych i promocji biopaliw na obszarze wspólnoty - Obowi¹zkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do ca³kowitego udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu yciu energii brutto - Gwarancje pochodzenia - Procedury administracyjne - Zasady dostêpu OZE do sieci - Certyfikacja instalatorów ma³ych systemów OZE Zielone i br¹zowe certyfikaty podstawowe zasady systemu - Koncesjonowanie Ÿróde³ odnawialnych - Wydawanie œwiadectw pochodzenia ród³a odnawialne u odbiorcy koñcowego prosument œwiatowa moda czy realna mo liwoœæ pozyskania energii Prelegent: Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Obrót gie³dowy prawami maj¹tkowymi Rola TGE S.A. w systemie wsparcia OZE i Kogeneracji Czym jest œwiadectwo pochodzenia a czym prawo maj¹tkowe? Jak uczestniczyæ w Rynku Praw Maj¹tkowych? Gie³dowy obrót prawami maj¹tkowymi Rynek Praw Maj¹tkowych w liczbach Prelegent: Jerzy Majewski, Zastêpca Dyrektora Rejestru Œwiadectw Pochodzenia, Towarowa Gie³da Energii S.A Rynki europejskie w 2010 roku i prognozy na rok 2011 Rozwój rynku energetyki s³onecznej cieplnej w Europie Perspektywy i wyzwania dla energetyki s³onecznej cieplnej Potencja³ energetyki s³onecznej Prelegent: Robin Welling, Prezes Europejskiej Federacji Przemys³u Solarnego (The European Solar Thermal Industry Federation - ESTIF) * prezentacja w jêzyku angielskim PRZERWA NA KAWÊ Energia odnawialna vs. œrodowisko: przypadek elektrowni opalanej s³om¹ w Szerencs Problemy zwi¹zane z budow¹ elektrowni na obszarze wpisanym na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO Prelegent: Dr István Sárközy, Referent ds. Miêdzynarodowych, Biuro Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ, Wêgry *prezentacja w jêzyku angielskim Integracja energetyczna w systemie energetycznym Polski Prelegent: Izabela Kielichowska, Renewable Energy Policy Eastern Europe, GE Energy Sekrety sukcesu odnawialnych Ÿróde³ energii w Niemczech: jak rozpropagowaæ energiê odnawialn¹? Szybki rozwój rynku odnawialnych Ÿróde³ energii w Niemczech - sukces odniesiony w 10 lat BodŸce i czynniki pobudzaj¹ce rozwój przemys³u energii odnawialnej Prelegent: Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego Niemiec * prezentacja w jêzyku angielskim ENERGETYKA WIATROWA Energia wiatrowa i sieci energetyczne w Niemczech Wzrastaj¹cy udzia³ energii wiatrowej w sektorze energetycznym Okolicznoœci i czynniki, które przyczyni³y siê do sukcesu energii wiatrowej Wymogi i warunki konieczne dla rozwiniêcia sieci energii wiatrowejproblemy, które wywo³uj¹ Niemieckie metody pokonywania tych problemów Prelegent: Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego Niemiec *prezentacja w jêzyku angielskim BUSINESS LUNCH Rozwój polskiego rynku energetyki wiatrowej ocena obecnej sytuacji mechanizmy wsparcia perspektywy rozwoju Prelegent: Magdalena Dziêgielewska, analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o Dlaczego budowa elektrowni wiatrowych natrafia na opór i jak mo na go niwelowaæ Zmiana nastawienia do farm wiatrowych w lokalnych spo³ecznoœciach Geneza protestów i rzeczywista skala niechêci na podstawie ankiet OBOP Schemat rozwijania siê oporu spo³ecznego w danej lokalizacji G³ówne grupy przeciwników i formy protestów Sposoby przeciwdzia³ania i niwelowania protestów w procesie inwestycyjnym Prelegent: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Realizacja inwestycji parku wiatrowego offshore - nowe uregulowania prawne Przygotowanie projektu inwestycyjnego do realizacji, czas realizacji projektu Specyfika inwestycji morskiej, przewidywane problemy w procesie inwestycyjnym Nowe przepisy dotycz¹ce offshore wprowadzone w 2011 r. Skuteczne konkurowanie o morski obszar inwestycyjny Prelegent: Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Ograniczenia i bariery rozwoju energetyki wiatrowej na tle zobowi¹zañ kraju w zakresie OZE Porównanie dynamiki rozwoju OZE z innymi krajami poka e gdzie jesteœmy i do czego to mo e doprowadziæ, jeœli bêdziemy skutecznie rozliczani przez Uniê Prelegent: W³odzimierz Ehrenhalt, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Potrzeba stworzenia formalno-prawnych narzêdzi do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce wykazanie, e dla rozwoju bran y energetyki odnawialnej w Polsce konieczna jest ustawa o odnawialnych Ÿród³ach energii oraz pe³nomocnik rz¹du ds. OZE Prelegent: Adam Stadnik, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej PRZERWA NA KAWÊ DYSKUSJA PANELOWA ENERGETYKA WIATROWA Moderator: W³odzimierz Pomierny, Mazowiecka Agencja Energetyczna Panelista: Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Panelista: Izabela Kielichowska, Renewable Energy Policy Eastern Europe, GE Energy Panelista: Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Panelista: Magdalena Dziêgielewska, analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o PODSUMOWANIE I ZAKOÑCZENIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

5 Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Przewodnicz¹ca Polskiego Towarzystwa Energetyki S³onecznej, Przewodnicz¹ca Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki S³onecznej (International Solar Energy Society-Europe), Ekspert Komisji Europejskiej w Advisory Group on Energy. Redaktor Naczelna wydawnictwa naukowo - technicznego Polska Energetyka S³oneczna od 2003 r., Redaktor Naczelna wydawnictw Federacji Stowarzyszeñ Energetyki i Œrodowiska, od 2004 r., Cz³onek Zespo³u Redakcyjnego i Rady Programowej miesiêcznika Czysta Energia wyd. Abrys, od.2004 r. Przewodnicz¹ca Rady Programowej Mazowieckiej Agencji Energetycznej, od 2010 r.. Cz³onek Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych róde³ Energii, od 2009 r. Cz³onek Spo³ecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, od 2010 r. Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno- naukowych w formie artyku³ów i publikacji konferencyjnych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym cztery publikacje ksi¹ kowe; kilkadziesi¹t opinii i ekspertyz w dziedzinie energetyki odnawialnej w tym szczególnie s³onecznej i energetyki budynku, raporty wewnêtrzne w programach naukowo- badawczych KE. Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Adiunkt w Przemys³owym Instytucie Motoryzacji, pe³ni¹c funkcjê Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw jako cz³onek Mirror Group oraz przedstawicielem Platformy i jednoczeœnie cz³onkiem Amerykañskiej Rady Energii Odnawialnej ACORE. By³ cz³onkiem Rady Naukowej Instututu Paliw i Energii Odnawialnej ostatniej kadencji. Cz³onek Advisory Board BIOPOL Project Assesment of BIOrefinery Concept and the Implication for Agricultur and Forestry POLicy, cz³onkiem Working Group BITES Project, Biofuels Technologies European Showcase oraz ERA NET - BIOENERGY. Zastêpca Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Specjalizuje siê w termodynamice chemicznej procesów zachodz¹cych w œrodowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakoœci i u ytkowania p³ynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Posiada wiele wyró nieñ, odznaczeñ i orderów za dzia³alnoœæ naukow¹ i proinnowacyjn¹, zagranicznych i krajowych. Od dwudziestu lat jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Jury, Œwiatowego Salonu Postêpu Naukowego i Wynalazczoœci Brussel s Eureka. Jest ekspertem w Programach Operacyjnych, 7 Programie Ramowym, NCBiR, MNiSW oraz Organizacji Pañstw Amerykañskich (OAS), Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA), a tak e UNIDO. Autor ponad 200 publikacji z zakresu w³aœciwoœci i uwarunkowañ eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych p³ynów eksploatacyjnych oraz ochrony œrodowiska oraz wypromowa³ kilkadziesi¹t prac magisterskich i in ynierskich z tego zakresu. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wyk³adowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest cz³onkiem towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-cz³onkiem z wyboru) oraz American Association for the Advacement of Science (AAAS-cz³onkiem z wyboru) a tak e pe³ni funkcjê Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Sozologicznego. Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim i Wy szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie. Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w tym szeœciu ksi¹ ek i opracowañ zwartych, licznych glos do orzeczeñ S¹du Najwy szego i artyku³ów z zakresu postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Jest wspó³autorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podrêczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005). Gra yna Kasprzak, Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A. Magister in ynier - absolwentka Wydzia³u In ynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w specjalnoœci systemy ochrony atmosfery i meteorologia techniczna. Doœwiadczenie zawodowe zwi¹zane z prac¹ projektow¹ w Przedsiêbiorstwie Projektowania i Realizacji Inwestycji MOTOPROJEKT, nastêpnie w administracji - jako inspektor wojewódzki a potem kierownik oddzia³u w Wydziale Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie. Od 15 lat w Centrali Banku Ochrony Œrodowiska S.A. w Warszawie jako G³ówny Specjalista a obecnie Ekspert ds. In ynierii Œrodowiska w Departamencie Finansowania i Projektów Ekologicznych. Czynny uczestnik wielu konferencji, sympozjów i seminariów poœwiêconych tematyce zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska, dotycz¹cych zarówno aspektów technicznych i technologicznych, jak i finansowych. Kai Schlegelmilch, G³ówny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa J¹drowego, Niemcy Po uzyskaniu dyplomu z ekonomii politycznej w 1993 roku pracowa³ w Instytucie ds. Klimatu, Energii i Œrodowiska w Wuppertalu, w Europejskiej Agencji Œrodowiska, dla parlamentarzysty Prof. Ernsta Ulricha von Weizsäckera, jak równie w Parlamencie Niemieckim przed rozpoczêciem pracy w 1999 roku w Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa Reaktorów Atomowych. Tam do 2006 roku pracowa³ nad Œrodowiskow¹ reform¹ podatkow¹/skarbow¹ oraz nad polityk¹ energetyczn¹ i klimatyczn¹ pañstwa. Pomiêdzy 1997 a 2003 rokiem by³ cz³onkiem delegacji Niemiec w negocjacjach dot. Europejskiej dyrektywy 2003/96/EC o podatku energetycznym. W 2007 roku przygotowywa³ i bra³ udzia³ we wdra aniu niemieckiej prezydencji w UE. Nastêpnie zosta³ zastêpc¹ dyrektora w dziale energii wodnej i wiatrowej i integracji sieci elektrycznych opieraj¹cych siê na energii odnawialnej. W imieniu Niemieckiej agencji rozwoju GIZ pracowa³ jako doradca chiñskiego i wietnamskiego rz¹du w sprawie z wprowadzeniem w ycie Œrodowiskowej reformy podatkowej/skarbowej. Rozwin¹³ system praktycznych szkoleñ na temat Œrodowiskowej reformy skarbowej w Tajlandii. Przewodzi³ projektowi Komisji Europejskiej analizy przypadku dot. Œrodowiskowych reform skarbowych na Barbadosie w Burkina Faso, RPA, Ugandzie i na Vanuatu. W czasie wolnym pracuje jako wice prezes w organizacji NGO, Green Budget Germany/Europe domagaj¹cej siê zwiêkszenia iloœci instrumentów finansowych i ekonomicznych stosowanych w polityce œrodowiskowej. (www.foes.de; Janusz Staroœcik, cz³onek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych Absolwent dwóch wydzia³ów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdoby³ tytu³y magistra in yniera mechanika i magistra in yniera budownictwa. Ponadto ukoñczy³ European University z siedzib¹ w Montreux/Szwajcaria gdzie uzyska³ dyplom Executive MBA oraz Informacjêi Zarz¹dzanie Systemami Informacyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doœwiadczenie zdobywa³ pracuj¹c przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann i dalej ACO Passavant oraz Robert BOSCH gdzie by³ country managerem dla marki Junkers. Obecnie jest wspó³w³aœcicielem firmy Komfort Consulting, zajmuj¹cej siê wspieraniem wymiany gospodarczej pomiêdzy przedsiêbiorstwami, a organizacjami gospodarczymi z krajów UE, orasz spoza UE i ich polskimi odpowiednikami. W ramach realizowanych projektów, œciœle wspó³pracuje z organizacjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, specjalizuj¹c siê w zagadnieniach energetyki odnawialnej i bran y budowlanej. W tych dziedzinach jest cz³onkiem Pool of Experts i niezale nym ekspertem OSEC z siedzib¹ w Szwajcarii. W swojej pracy stara siê przestrzegaæ zasady, aby ka dy z cz³onków prowadzonego przez niego zespo³u, bez wzglêdu na firmê czy kraj, z którego pochodzi, mia³ swój aktywny udzia³ w realizowanym wspólnie programie i koñcowym sukcesie. Izabela Kielichowska, analityk ds. polityki rozwoju energii odnawialnych w Europie wschodniej, GE Energy Autorka i wspó³autorka szeregu opracowañ na obszarze polityki rozwoju energii odnawialnych i polityki klimatycznej oraz projektów badawczych, takich jak CEERES: Large-scale integration of RES-E and co-generation into energy supplies in New Member States, projekt planu wdro enia Dyrektywy 2001/77/WE w Polsce, projekt Planu Rozdzia³u Uprawnieñ do Emisji CO2 na lata czy the Polish- and the Swedish Energy Outlooks dla Reuters Business Insight. Autorka wielu publikacji zwi¹zanych z polityk¹ klimatyczn¹ i rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce i UE. Dr in. Wojciech Gis, Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego Pracownik naukowy Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie zajmuj¹cym siê zagadnieniami ochrony œrodowiska naturalnego cz³owieka przed negatywnym wp³ywem motoryzacji, w tym w szczególnoœci badaniami emisji zanieczyszczeñ z pojazdów i z silników spalinowych, zagadnieniami badañ homologacyjnych tych obiektów oraz problemami zrównowa onego rozwoju transportu. Jest by³ym Zastêpc¹ Dyrektora ds. Techniki ITS, obecnie Sekretarzem Naukowym ITS i Kierownikiem Centrum Ochrony Œrodowiska ITS. Ukoñczy³ studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale SIMR i posiada stopieñ naukowy doktora nauk technicznych. Jest autorem i wspó³autorem wielu publikacji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w zakresie badañ pojazdów i silników spalinowych. Obecnie jest te Kierownikiem ze strony polskiej Projektu Europejskiego Baltic Biogas Bus dotycz¹cego zasilania autobusów komunikacji miejskiej biometanem. Jerzy Majewski, Zastêpca Dyrektora, Rejestr Œwiadectw Pochodzenia, Towarowa Gie³da Energii S.A. Absolwent Wydzia³u In ynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2008 Z-ca dyrektora Rejestru Œwiadectw Pochodzenia na Towarowej Gie³dzie Energii S.A. (wczeœniejsze zajêcia nie maj¹ nic wspólnego z energetyk¹ i gie³d¹). Dr Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke Doktor prawa administracyjnego WPiA UW, radca prawny European Counsel w warszawskim biurze Chadbourne & Parke. Specjalizuje siê w prawie energetycznym i ochrony œrodowiska. Ma du e doœwiadczenie regulacyjne w reprezentowaniu przedsiêbiorców przed Prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (kilkadziesi¹t prowadzonych postêpowañ). Jego praktyka obejmuje postêpowania s¹dowe i finansowanie projektów inwestycyjnych OZE. Reprezentowa³ wiod¹ce przedsiêbiorstwa energetyczne w procesie planowania, uzyskiwania pozwoleñ, przy³¹czenia, finansowania i budowy elektrowni wiatrowych, a tak e sprzeda y i zakupu projektów parków wiatrowych. Karol Lasocki uzyska³ tytu³ Magister Juris na Uniwersytecie Oxfordzkim (Merton College), jest stypendyst¹ Shell Centenary Scholarship. Wyk³ada prawo energetyczne na kierunku Technologie Energii Odnawialnej na Wydziale In ynierii Produkcji SGGW. W 2011 r. zosta³ wyró niany przez Chambers Europe w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych ze szczególnym doœwiadczeniem w zakresie energetyki odnawialnej. Jako Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) pracuje z Ambasad¹ Wielkiej Brytanii w Polsce oraz British Council na rzecz integracji œrodowiska absolwentów uczelni brytyjskich. Adam Stepieñ, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw Absolwent wydzia³u zootechnicznego Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a tak e studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany z samorz¹dem rolniczym. W latach by³ przedstawicielem Krajowej Rady Izb Rolniczych przy Komitecie Copa (Komitet Zawodowych Organizacji Rolniczych) w Brukseli. W 2010 roku wyró niony odznak¹ honorow¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zas³u ony dla rolnictwa. Od pocz¹tku 2011 roku pe³ni funkcjê Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, a od marca 2011 roku jest jednoczeœnie Cz³onkiem Zarz¹du KIB.

6 Magdalena Dziêgielewska, Analityk ds. energii i œrodowiska, Core Sp. z o.o. Absolwentka Zarz¹dzania i In ynierii Produkcji ze specjalizacj¹ Zarz¹dzanie Energetyk¹ Lokaln¹ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Ekonomiki Surowców Naturalnych i Zarz¹dzania Œrodowiskiem, Cranfield University w Wielkiej Brytanii. Magdalena Dziêgielewska jest analitykiem w zespole ds. energetyki firmy Core Sp. z o.o. W swojej pracy skupia siê na monitorowaniu otoczenia inwestycyjnego oraz analizowaniu obecnych warunków rynkowych energetyki odnawialnej. Przed do³¹czeniem do firmy Core, Magdalena pracowa³a, jako analityk rynku energetycznego, gdzie skupia³a siê na analizowaniu nowych trendów i technologii dotycz¹cych energetyki odnawialnej w Polsce. Posiada tak e doœwiadczenie, jako m³odszy in ynier projektu w jednej z firm deweloperskich zajmuj¹cych siê farmami wiatrowymi. Prof. Marek Bartosik, Wiceprezes, Akademii In ynierskiej w Polsce Profesor nadzw. Politechniki ódzkiej, Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych. Absolwent Wydzia³u Elektrycznego P, doktorat 1974, habilitacja Specjalista w zakresie aparatów elektrycznych, w tym trakcyjnych, w szczególnoœci teorii i techniki ³¹czenia elektroenergetycznych obwodów pr¹du sta³ego oraz przemiennego, wy³¹czania synchronicznego pr¹dów przemiennych, ultraszybkiego wy³¹czania silnych pr¹dów sta³ych w pró ni, ograniczania pr¹dów zwarciowych i przepiêæ ³¹czeniowych oraz zasobnikowych technik u ytkowania energii elektrycznej, a tak e w zakresie problematyki globalnego kryzysu energetycznego zwi¹zanego z wyczerpywaniem pierwotnych Ÿróde³ energii. Autor ponad 90 publikacji, 15 patentów, projektów wynalazczych i wzorów u ytkowych, a tak e ponad 150 raportów badawczych dla instytucji naukowych i przemys³owych, w wiêkszoœci wykorzystanych w praktyce. By³ cz³onkiem ponad 20 komitetów naukowych konferencji miêdzynarodowych i krajowych oraz rad i zespo³ów zajmuj¹cych siê rozwojem przemys³u elektrotechnicznego. By³ pos³em na Sejm ( ) oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji ( ), zajmuj¹c siê polityk¹ naukow¹ i finansowaniem nauki. Jest cz³onkiem zwyczajnym Akademii In ynierskiej w Polsce i jej wiceprezesem, cz³onkiem Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napiêæ oraz cz³onkiem Sekcji Trakcji Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, a tak e cz³onkiem 4 stowarzyszeñ naukowych i technicznych (SEP, PZSWiR, PTETiS, TN). Jako naukowiec i wynalazca jest silnie zwi¹zany z praktyk¹ przemys³ow¹. Ma du y dorobek wdro eniowy w zakresie ultraszybkich wy³¹czników pró niowych i hybrydowych dla trakcji kolejowej i miejskiej pr¹du sta³ego (rodzina DC) oraz pr¹du przemiennego (rodzina SVB dla kolei du ych prêdkoœci i UWT dla lokomotyw wielosystemowych). Zespó³ twórców wy³¹czników kierowany przez prof. M. Bartosika uzyska³ ponad 50 nagród miêdzynarodowych i krajowych za wynalazki wdro one do praktyki gospodarczej, w tym 7 Z³otych Medali (4 z wyró nieniem) na Œwiatowych Targach Brussels Eureka, 13 nagród ministrów w³aœciwych ds. gospodarki lub nauki, Nagrodê Gospodarcz¹ Prezydenta RP (2000). Wœród licznych uzyskanych przez prof. M. Bartosika indywidualnych nagród i odznaczeñ polskich nale y wymieniæ Medal Honorowy Gabriela Narutowicza, Nagrodê D WIGNIA 2003 oraz tytu³ Z³otego In yniera Piêciolecia , a z zagranicznych - Wielki Medal Honorowy Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francji oraz Krzy Wielki Oficerski Orderu Wynalazczoœci Królestwa Belgii. Dr István Sárközy, Referent ds. Miêdzynarodowych, Biuro Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ, Wêgry István Sárközy od 2009 roku pracuje w Departamencie Miêdzynarodowym Biura Wêgierskiego Komisarza Parlamentarnego ds. Przysz³ych Pokoleñ. Ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie w Debreczynie (2009), a tak e program LLM z zakresu prawa ochrony œrodowiska. Specjalizuje siê w europejskim prawie ochrony œrodowiska. Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwoliñska Consultants Obecnie pe³ni funkcjê wiceprezesa w czo³owej polskiej firmie Public Relations - Glaubicz Garwoliñska Consultants. Posiada 15 letnie doœwiadczenie w komunikacji spo³ecznej, zarz¹dzaniu sytuacjami kryzysowymi oraz relacjami z lokalnymi spo³ecznoœciami. Na co dzieñ doradza zarz¹dom a tak e operacyjnie nadzoruje strategiczne projekty dla firm z sektora energetycznego, wydobywczego, petrochemicznego oraz nowych technologii w Polsce oraz w innych krajach Europy Centralnej. W swojej karierze planowa³ i prowadzi³ kilkadziesi¹t projektów PR dla inwestycji energetycznych - m.in. farm wiatrowych, kompleksów energo-chemicznych, czy kopalni - gdzie istotn¹ rolê odgrywa³a komunikacja z lokalnymi spo³ecznoœciami, mediami i decydentami. Bra³ udzia³ w licznych konsultacjach spo³ecznych, prowadzi³ negocjacje z lokalnymi w³adzami jak te organizacjami ekologicznymi. Doradza³ m.in. Polskiemu Stowarzyszeniu Energii Wiatrowej, ZAK S.A., IBM, Vodafone, Deutsche Telekom, Epson, HSBC, Ba³tyckiemu Terminalowi Kontenerowemu czy PKP Przewozom Regionalnym ora innym klientom z którymi ³¹cz¹ go klauzule poufnoœci. Przez wiele lat by³ te dziennikarzem m.in. Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, czy Forbesa. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa UKSW w Warszawie. Dr in. Stanis³aw M. Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Twórca Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki i cz³onek Komitetu Steruj¹cego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej. Jego 33-letnia kariera naukowa dotyczy badañ ogniw, badañ modu³ów i systemów fotowoltaicznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych oraz posiada szerokie doœwiadczenia w zakresie wymiany informacji, zarz¹dzania oraz polityki. Kierownik wielu grantów. Cz³onek Komitetów Programowych wielu konferencji fotowoltaicznych. Specjalista ds. rynku fotowoltaicznego w nowych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej i Parlamentu Polskiego. Mgr Magdalena Monika Jab³oñska, Instytut Nafty i Gazu, Kraków W 2011 roku ukoñczy³a studia na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, kierunek ochrona œrodowiska. W latach pracowa³a w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej na stanowisku referenta ds. normalizacji. Od 2010 roku pracownik Instytutu Nafty i Gazu, w Zak³adzie Olejów, Œrodków Smarowych i Asfaltów. Wspó³autorka prac badawczych. W³odzimierz Ehrenhalt, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Mgr in. Architekt, doradca Zarz¹du i Dyrektor ds. rozwoju Green Bear Corporation, jednego z bardziej znacz¹cych developerów farm wiatrowych w Polsce. Odpowiada za rozwój projektów w szczególnoœci za nadzór nad zmian¹ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. GB Corporationœciœle wspó³pracuje z du ymi koncernami energetycznymi, jak równie z jednym z œwiatowych liderów w produkcji turbin wiatrowych. Spó³ka posiada 17 turbin pracuj¹cych oraz rozpoczê³a budowê farmy wiatrowej sk³adaj¹cej siê z 22 turbin o mocy 2 MW ka da.w chwili obecnej Green Bear Corporation kilkanaœcie projektów na ró nym etapie zaawansowania o ³¹cznej mocy przekraczaj¹cej 600 MW. W 2012 roku spó³ka planuje rozpoczêcie inwestycji 100 MW, oraz rozpoczêcie kilku nowych interesuj¹cych projektów. Dr Leszek Karski, Kierownik Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska w Katedrze Prawa i Zarz¹dzania Œrodowiskiem UKSW Prodziekan ds. kierunku ochrona œrodowiska na Wydziale Filozofii Chrzeœcijañskiej UKSW. Autor ponad dziewiêædziesiêciu artyku³ów, g³ównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, miêdzy innymi dla komisji parlamentarnych, Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki oraz przedsiêbiorstw energetycznych. Uczestnik procesu klimatycznego, tocz¹cego siê pod auspicjami Konwencji Klimatycznej. W Agencji Rynku Energii pe³ni³ obowi¹zki Kierownika Zespo³u Promocji, Planowania i Obs³ugi Handlowej. By³ ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Kierowa³ Zespo³em Prawnym Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami do Emisji i by³ ekspertem koordynuj¹cym prace Zespo³u Konwencji i Porozumieñ Miêdzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Wyk³ady na: UKSW, WSEiZ oraz Politechnice Warszawskiej, m. in.: prawo energetyczne, prawo ochrony œrodowiska, prawo zmian klimatu, prawo Unii Europejskiej, emission trading scheme, international environmental law, EU energy law. Robert Mikulski, Partner Zarz¹dzaj¹cy, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski Robert Mikulski ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie podyplomowych Studiów Ubezpieczeñ Gospodarczych. Ukoñczy³ tak e aplikacjê sêdziowsk¹ w 1998 roku. Radca prawny od 1999 roku. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ w administracji rz¹dowej i samorz¹dowej pracuj¹c miêdzy innymi w Rz¹dowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzêdzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów. Robert Mikulski ma rozleg³e doœwiadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Wspó³autor wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówieñ publicznych, prawa finansów publicznych, prawa ubezpieczeñ gospodarczych i celnego, prawa ochrony w³asnoœci intelektualnej i prawa ochrony œrodowiska. Jest pe³nomocnikiem procesowym wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed s¹dami cywilnymi, administracyjnymi i Krajow¹ Izb¹ Odwo³awcz¹. W Kancelarii - od 2000 roku jako jej wspó³za³o yciel. Robert Mikulski jest Partnerem Zarz¹dzaj¹cym, prowadz¹cym i koordynuj¹cym obs³ugê Klientów w zakresie zamówieñ publicznych, postêpowañ spornych, ubezpieczeñ gospodarczych, projektów infrastrukturalnych i procesów inwestycyjnych. Dr in. Wies³aw Górski, Instytut Nafty i Gazu, Kraków W 1960 roku ukoñczy³ studia na Wydziale Artyleryjsko-Technicznym Wojskowej Akademii Technicznej, ze specjalnoœci¹ materia³y wybuchowe oraz roczne studia podyplomowe w zakresie materia³ów pêdnych i smarów. Doktorat obroni³ na Wydziale Mechanicznym WAT z zakresu paliw lotniczych w 1976 r. W latach pe³ni³ funkcjê g³ównego technologa laboratorum Wojsk Lotniczych. W latach w Wojskowym Oœrodku Badawczym S³u by MPS, pocz¹tkowo na stanowisku kierownika zak³adu, a nastepnie komendanta Oœrodka. W latach pe³ni³ funkcjê zastêpcy redaktora naczelnego czasopisma Paliwa Oleje i Smary. W latach sekretarz naukowy w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. Od roku 2009 pracownik naukowy Instytutu Nafty i Gazu. W latach do aktualnie przewodnicz¹cy Komitetu Technicznego ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor lub wspó³autor ok. 50 prac naukowych i technicznych, 35 patentów i wzorów u ytkowych, autor oko³o 150 publikacji i 3 ksi¹ ek, z dziedziny materia³ów pêdnych i smarów. W³odzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej Ekspert ds. odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci energetycznej w Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Sekretarz Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Energetyki S³onecznej, Absolwent Wydzia³u Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Pracowa³ m.in. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Ekspert Projektu Foresight "Zeroemisyjna gospodarka energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Polski do 2050". Robin Welling, Prezes Europejskiej Federacji Przemys³u Solarnego (The European Solar Thermal Industry Federation - ESTIF), Belgia Z pochodzenia Holender, Robin M. Welling, jest 44-letnim ekonomist¹. W bran y energetyki s³onecznej cieplnej pracuje od 1996 roku. W 2006 roku zosta³ dyrektorem zarz¹dzaj¹cym TiSUN, austriackiego producenta kolektorów i dostawcy s³onecznych systemów grzewczych, jak równie dyrektorem zarz¹dzaj¹cym TiSUN LLC w Nowym Jorku. 3 grudnia 2010 roku zosta³ wybrany Prezesem Europejskiej Federacji Przemys³u Energetyki S³onecznej (ESTIF) Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej, Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Profesor Politechniki Warszawskiej. Przewodnicz¹cy Rady Naukowej Przemys³owego Instytutu Motoryzacji. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego. Prezes Stowarzyszenia Bioetanol Ekologia Transport. Przewodnicz¹cy Komisji Motoryzacyjnej Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Cz³onek Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Specjalista z zakresu motoryzacji oraz ochrony œrodowiska. Zainteresowania naukowe teoria i badania silników spalinowych ze szczególnym uwzglêdnieniem dynamiki silników spalinowych i emisji zanieczyszczeñ z pojazdów. Autor ponad 250 publikacji w czasopismach naukowych o zasiêgu ogólnopolskim i œwiatowym.

Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki

Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki Konferencja Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki to już druga edycja niepowtarzalnego spotkania sektora energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 6-7 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Kryzys energetyczny

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 6-7 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Kryzys energetyczny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

Silny Związek z możliwościami działania! www.zpfeo.org.pl

Silny Związek z możliwościami działania! www.zpfeo.org.pl Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej Silny Związek z możliwościami działania! MISJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BILANSIE

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dr inŝ. Dariusz Wojtasik Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew Modzelewski

mgr inż. Zbigniew Modzelewski mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS 1985 - obecnie Doradca prawny i konsultant wielu podmiotów 1987-1991 Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09 2015 roku Panel Legislacyjne warunki rozwoju OZE Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Seminarium Branża Instalacyjno-Grzewcza w Polsce 2009 rok i co dalej? Targi Instalacje, Poznań Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Janusz Starościk Komfort Consulting Na podstawie materiałów Instytut

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W INOWROCŁAWIU

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W INOWROCŁAWIU OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W INOWROCŁAWIU to I edycja konkursu o zasięgu ogólnopolskim. Zapraszamy wszystkich uczniów w zawodzie technik urządzeń

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) www.zgwrp.

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) www.zgwrp. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej powsta o w lutym 2008 r. jako organizacja zrzeszaj ca samorz dy gminne zainteresowane Odnawialnymi ród ami Energii, aktualnie do SGPEO przynale y 40

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych Organizatorzy Patron Honorowy 2014 Główny Partner Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych Partnerzy Patroni medialni

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. 27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium.

Oferta dydaktyczna.  27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium. STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ Oferta dydaktyczna Opis studium Studia podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu w Bran y Energetycznej przeznaczone s¹ dla osób

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PAKIETOWE. pod tytułem:

SEMINARIUM PAKIETOWE. pod tytułem: SEMINARIUM PAKIETOWE pod tytułem: Innowacyjność, ekologia, bezpieczeństwo wartościami nowoczesnej firmy na miarę XXI wieku 12 marca 2015 r. godz. 11.00 (siedziba BCC w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy I I E U R O P E J S K I KO N G R E S F I N A N S O W Y Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy 23 maja 2012 Otwarcie Europejskiego Kongresu Finansowego 15.45 16.00 16.00 16.30 Przywitanie Goœci Wartoœci

Bardziej szczegółowo

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Rechtsanwalt - Frankfurt nad Menem - Warszawa WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 30 listopada 2005 roku Kancelaria Radcy Prawnego

Bardziej szczegółowo

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw.

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jacek Lamperski Prodziekan

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2009 r. PROJEKT w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych Na podstawie art. 13a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Grzejnictwo elektryczne

Grzejnictwo elektryczne Janusz Strzy ewski Grzejnictwo elektryczne ogrzewanie pomieszczeñ przygotowanie ciep³ej wody u ytkowej instalacje specjalne: ochrony budynku podgrzewania rynien i dachów ci¹gów kanalizacyjnych itp. Sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA Y OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE (ÆWICZENIA)... 27

Spis treœci ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA Y OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE (ÆWICZENIA)... 27 Spis treœci OD WYDAWCY........................................................... 7 WPROWADZENIE......................................................... 9 ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Organizator: Patron honorowy: konferencje Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami Konferencja GDZIE I KIEDY: 16 17 lutego 2012 roku, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot 16-18 grudnia 2013 POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ściekowej Andrzej Wójtowicz SAMORZĄD JAKO KONSUMENT I PRODUCENT ENERGII

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo