Uwarunkowania procesu certyfikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania procesu certyfikacji"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania jako ci na przyk adzie przedsi biorstwa produkcyjno-handlowego Conditioning certification process of the quality management system on the example of the enterprise production-commercial Streszczenie: Ostatnie lata w Polsce to poszukiwania przez przedsi biorstwa czynników, które poprawi pozycj firm oraz konkurencyjno na globalnym rynku. Po czasach pustki poda owej i niewielkich wymaga klientów nast pi okres walki o przetrwanie. Wej cie Polski na rynki unijne czy wiatowe oraz sta y post p nauki i technologii, powoduj, i certyfikat jako ci jest kluczem do efektywnego dzia ania przedsi biorstwa. W artykule przedstawiono uwarunkowania procesu certyfikowania systemu zarz dzania jako ci. Abstract: Final years in Poland these are searches by enterprises of factors which will improve the item of companies and the competitiveness on the global market. After times of the emptiness supply and of little requirements of customers a period of the struggle for survival came. Union or world going up of Poland markets and the permanent progress of science and of technology, they cause, that a quality certificate is a key to effective action of the enterprise. In the article conditioning of the process of certificating of the quality management system was described. Wst p Wybór jednostki certyfikuj cej, to pierwsza i bardzo wa na decyzja w procesie certyfikacji systemu zarz dzania jako ci. Na polskim rynku dzia a bardzo wiele jednostek certyfikuj cych systemy zarz dzania. S to wyspecjalizowane instytucje, które w sposób obiektywny oceniaj spe nienie kryteriów systemów zarz dzania. Najcz ciej przyjmowanym kryterium wyboru firm certyfikacyjnych s : - posiadanie akredytacji przez jednostk certyfikuj c w ramach tego kryterium przedsi biorstwo podejmuje decyzj, czy wymagana jest akredytacja wydawana przez PCA. Oczywiste wydaje si wi c, i organizacje sektora publicznego powinny wspó pracowa z jednostkami akredytowanymi przez polsk jednostk.

2 54 H. Wyr bek Organizacje nastawione na zysk powinny uwzgl dnia tak e inne czynniki, - w zwi zku z faktem poszerzenia Unii Europejskiej, firma, która planuje rozpocz dzia alno w krajach Wspólnoty Europejskiej, b dzie musia a wybra certyfikaty uznawane na tych rynkach, - presti i do wiadczenie jednostki obejmuje wiele elementów, takich jak: opinie klientów o jednostkach certyfikacyjnych, do- wiadczenie, itp. Cz sto fachowe czasopisma umieszczaj rankingi jednostek certyfikacyjnych, co jest bardzo pomocne dla odpowiedniej jednostki. Dodatkowym atutem jednostki certyfikuj cej mo e by tak e jej udzia w mi dzynarodowej sieci jednostek certyfikuj cych IQNet. Jest to najwi ksza organizacja skupiaj ca jednostki zajmuj ce si certyfikacj systemów zarz dzania. Zadania tej sieci to g ównie nadzorowanie dzia alno ci jej cz onków oraz doskonalenie ich umiej tno ci, np. szkolenia audytorów. Cz onkowie tej sieci wydaj w asne certyfikaty, a tak e certyfikaty IQNet, które s rozpoznawalne na ca ym wiecie i uznawane przez wszystkich pozosta ych cz onków sieci. Koszty certyfikacji zwi zane s one bezpo rednio z cen, a tak e z kosztami dodatkowymi (np. kosztami pobytu audytorów). Bardzo trudno jest okre li dok adnie wszystkie koszty, bowiem nale y wzi równie pod uwag koszty mog ce pojawi si w przysz o ci, tj. cen audytów nadzoru i ponownej certyfikacji oraz tzw. koszty utrzymania certyfikatu (sta a op ata roczna). Podsumowuj c mo na powiedzie, e wybór jednostki certyfikuj cej jest naprawd powa nym problemem. Przy wyborze firmy, która b dzie certyfikowa a przedsi biorstwo, nale y wzi pod uwag charakter i strategi przedsi biorstwa na kilka najbli szych lat, a tak e przewidywane zmiany. Je eli przedsi biorstwo planuje umieszczenie wyrobu lub us ugi na rynku konkretnego kraju, mo e wtedy skorzysta z jednostki certyfikuj cej dzia aj cej na obszarze tego kraju. Cz sto wymagaj cy odbiorca narzuca dostawcy jednostk certyfikuj c. Procedura certyfikacji systemu jako ci Certyfikacja systemu jako ci w przedsi biorstwie jest efektem wszystkich dzia a zwi zanych z wdro eniem systemu. Natomiast uzyskanie certyfikatu potwierdza, e system ten funkcjonuje bez zarzutów. Procedur certyfikacyjn mo na podzieli na nast puj ce etapy: Etap 1 kontakt z jednostk certyfikuj c. Pozwala to na uzyskanie szczegó owych informacji na temat trybu post powania, kosztów, czasu trwania, dokumentów, które nale y z o y w celu rozpocz cia procesu certyfikacji. Etap 2 z o enie formalnego wniosku w jednostce certyfikuj cej. Formularz wniosku o certyfikacj uzyskuje si w jednostce certyfikuj cej. Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

3 Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania jako ci 55 Etap 3 dzia ania formalnoprawne w jednostce, poprzedzaj cej audyty u dostawcy. Etap sk ada si z nast puj cych czynno ci: rejestracja wniosku, zawarcie umowy pomi dzy firm wnioskuj c o certyfikacj a dan jednostk. Umowa powinna by bardzo dok adnie sporz dzona tzn. trzeba precyzowa wzajemne zobowi zania np. finansowe, terminowe, itp., formalna ocena dokumentacji przekazanej przez wnioskuj cego, powo anie zespo u audytorów do oceny systemu jako ci w przedsi biorstwie, dokonanie merytorycznej oceny dokumentacji systemu jako ci przekazanej przez dostawc. Mo e by zalecanie wprowadzenia poprawek do systemu lub inne sugestie mog ce u atwia jego sprawne funkcjonowanie. Etap 4 wizytacja wst pna. Etap jest g ównie przeprowadzany na yczenie przedsi biorstwa. Pozwala on na ocen wdro enia systemu jako ci i przygotowaniu audytu. Je eli wizytacja wst pna zostanie zako czona w sposób niekorzystny dla przedsi biorstwa, mo e spowodowa nawet wycofanie wniosku o certyfikacj. Wizytacja zako czona pozytywnie ko czy si ustaleniem terminu audytu w siedzibie firmy. Etap 5 audyt systemu jako ci u dostawcy. Po pozytywnie zako czonym audycie w jednostce certyfikuj cej prowadzone s nast puj ce dzia ania: opracowanie raportu z audytu i przedstawienie komitetowi dzia- aj cemu przy PCBC, wraz z wnioskiem audytora wiod cego, wydanie przez komitet orzeczenia dotycz cego wydania lub odmowy wydania certyfikatu, podj cie decyzji przez kierownika jednostki certyfikuj cej o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Etap 6 wydanie certyfikatu na system jako ci z okre lonym w nim zakresem certyfikacji. Certyfikat wydaje si na trzy lata. W okresie jego wa no ci jednostka certyfikuj ca sprawuje nadzór nad systemem jako ci dostawcy. Dzieje si tak poprzez audyty kontrolne planowane, które maj miejsce przynajmniej raz na rok oraz specjalne, kiedy pojawiaj si jakie w tpliwo ci co do spe nienia przez przedsi biorstwo warunków certyfikacji. Certyfikat mo e zosta cofni ty, mo e by te zawieszona jego wa no. Mo na tak e wprowadzi jego ograniczenie lub czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji. Certyfikat mo e te by przed u ony na wniosek przedsi biorstwa. Audyt certyfikacyjny przebieg procesu Audyt jest analiz jako ci, która oznacza systematyczn i niezale n analiz dzia a w dziedzinie jako ci przeprowadzan w celu okre lenia, czy ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

4 56 H. Wyr bek te dzia ania i ich wyniki s zgodnie z zaplanowanymi oraz czy s one efektywnie stosowane i w a ciwe dla osi gni cia celów 1. Audyty mo na podzieli na trzy grupy w zale no ci od powi zania, jakie wyst puje pomi dzy jednostk audytuj c a audytowanym: audyt wewn trzny przeprowadzaj go osoby wyznaczone przez najwy sze kierownictwo i odpowiednio przeszkoleni pracownicy przedsi biorstwa. Równie zadanie to jest zlecane audytorom zewn trznym spoza firmy, audyt zewn trzny jest przeprowadzany przez organizacj lub na jej zlecenie u poddostawcy wyrobów lub us ug, audyt certyfikacyjny jest przeprowadzany przez niezale n instytucj certyfikuj c. Pozytywnym efektem tego audytu jest uzyskanie wiadectwa o zgodno ci systemu zarz dzania jako ci ustanowionego przez organizacj z okre lon norm zapewnienia jako ci. Drugiego podzia u audytów mo na dokona w zale no ci od metody i zakresu. Wed ug tego podzia u wyró niamy dwa rodzaje audytów: audyt systemu dotyczy ca ego systemu jako ci, w zakresie jego udokumentowania i wdro enia oraz zgodno ci z wymaganiami odpowiedniej normy. Ma tak e odpowiedzie na pytanie, czy system zapewni wymagan jako us ugi lub wyrobu. Audyty systemu to najcz ciej audyty certyfikacyjne lub przedcertyfikacyjne, audyt umowy który dotyczy dostosowania systemu jako ci do charakterystycznych wymaga umowy, pod k tem sprawdzenia mo liwo ci spe niania wymaga jako ciowych, które wynikaj z umowy. Audyt ka dorazowo powinien s u y : systematycznej weryfikacji zgodno ci systemu jako ci, lokalizacji s abych punktów systemu, usuni ciu istotnych niezgodno ci, które mog nawet zagra a cofni ciem certyfikatu, a tak e niezgodno ci drugorz dnych, analizie przyczyn wyst powania niezgodno ci, podejmowaniu dzia a koryguj cych, tworzeniu podstaw do oceny skuteczno ci podj tych wcze niej dzia a. Diagnozowanie systemu jako ci mo e dotyczy : wyrobu/us ugi, kadry (personelu, za ogi), materia u (surowce, itd.), osprz tu (wytwórczy, kontrolny, transportowy, potencja ), organizacji (przedsi biorstwa, procesów wytwórczych), post powania, finansów (koszty jako ci). 1 M. Jedli ski, Jako w nowoczesnym zarz dzaniu, Zachodniopomorska Szko a Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2000, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

5 Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania jako ci 57 Prawid owe funkcjonowanie systemów jako ci by oby niemo liwe bez audytów certyfikacyjnych. Jest to zasadniczy instrument zarz dzania jako- ci. Celem audytu jest uzyskanie dowodów, e system jako ci dzia a skutecznie. Dzi ki niemu rozpoznaje si odchylenia od systemu, co pozwala na wprowadzenie dzia a koryguj cych 2. Pozytywna ocena z audytu, to dowód na osi gni cie przez firm poziomu, do jakiego d y a przez ca y czas budowania systemu zarz dzania jako ci. Prezentacja badanego przedsi biorstwa Przedsi biorstwo produkcyjno-handlowe powsta o w roku 1993 na podstawie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej i zajmuje si wykonawstwem i handlem osprz tem do plandek i skrzy adunkowych samochodów dostawczych i ci arowych. Stopniowo zwi ksza sw ofert i zdobywa szeroki kr g klientów dzi ki dobrej jako ci wyrobów, sprawnej obs udze i konkurencyjnym cenom. Wyroby wykonywane s przy zastosowaniu technologii obróbki plastycznej na prasach, spawania, zgrzewania, monta u. Przedsi biorstwo zatrudnia 135 osób. System zarz dzania jako ci obejmuje wszystkie fazy ycia wyrobu, okre la struktur organizacyjn firmy oraz ogóln i szczegó ow odpowiedzialno za jako. Nadaje on uprawnienia do wykonywania zada, okre la sposób przep ywu polece, informacji oraz dokumentów. System ten funkcjonuje tak, aby by przede wszystkim efektywny, a wyroby i us ugi w nim wytworzone powinny spe nia yczenia oraz oczekiwania klientów. W organizacji po o ony jest tak e du y nacisk na prewencj, a nie na skutki braku jako ci, czyli naprawy reklamacyjne, kary umowne, itd. Bardzo wa ne jest, aby system ten umo liwia sta i odpowiedni kontrol nad dzia- alno ci firmy. Systemowe zarz dzanie jako ci wzoruje si na wymaganiach zawartych w normie ISO Ksi ga Jako ci w po czeniu z Ksi g Zarz dzania Procesami opisuje i ustanawia rzeczywisty stan Systemu Zarz dzania Jako- ci w firmie. Korzy ci wynikaj ce z posiadania certyfikatu Przedsi biorstwo produkcyjno-handlowe wdra aj c system jako ci w organizacji oraz uzyskuj c formalne potwierdzenie tego faktu, czyli certyfikat, uzyskuje z tego tytu u wymierne korzy ci. Na korzy ci mo na spojrze pod ró nym k tem: korzy ci zewn trznych, jak równie i wewn trznych. Te dwa rodzaje korzy ci przenikaj si wzajemnie i jedne z drugich wynikaj. Oznacza to na przyk ad, e poprawa organizacji w firmie przek ada si na obs ug klienta, a tym samym na popraw wizerunku firmy na zewn trz. 2 J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, Zarz dzanie jako ci, CIM, Warszawa 2002, s ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

6 58 H. Wyr bek Tak, wi c zmiany wewn trz firmy mog mie ogromny wp yw na to, co dzieje si z firm na zewn trz, czyli na rynku np.: wsparcie dla planowania wydatków (mo liwo przewidzenia zmian organizacyjnych, restrukturyzacyjnych), atwo we wdro eniu i potwierdzeniu okre lonego standardu wiadczonych us ug, wzrost wiarygodno ci firmy dla inwestora, klienta, usprawnienie obiegu informacji w firmie, ustanowienie jednolitych zasad funkcjonowania wewn trz firmy. Korzy ci zewn trzne wynikaj g ównie z korzystnego odnoszenia si firmy do otoczenia i odwrotnie, otoczenia do firmy posiadaj cej system zapewnienia jako ci, drugie za, wewn trzne, z przyj cia w a ciwego sposobu wdro enia systemu. Korzy ci wewn trzne uwa ane s za najwa niejsze, poniewa inicjuj powstawanie korzy ci zewn trznych, pozwalaj lepiej zorganizowa dzia alno. Lepszy obieg dokumentacji zapewnia docieranie istotnych informacji do zainteresowanych osób. Efektywniejsze zarz dzanie zasobami powoduje zmniejszenie marnotrawstwa i minimalizacj negatywnych kosztów, a lepsza organizacja pracy pozwala na wi ksz wydajno. Efektem tych przemian jest wy sze ni poprzednio morale pracowników, a przez to polepszenie jako ci ich pracy. Do korzy ci wewn trznych nale przede wszystkim: - poprawa jako ci wyrobów i us ug, - usystematyzowanie dzia a, procesów zarz dzania wewn trz struktury firmy, - wdro enie oraz udoskonalenie dokumentacji, - pe ne ukierunkowanie na klienta, - udoskonalenie procesów, precyzja w okre laniu miejsc oraz prawdziwych przyczyn powstania b dów (niezgodno ci), - redukcja liczby braków, reklamacji i napraw, obni enie kosztów poprzez zmniejszenie liczby b dów, - poprawa komunikacji wewn trznej firmy poprzez usprawnienie przep ywu informacji i udro nienie kana ów informacyjnych, - poprawa zadowolenia pracowników, wzrost motywacji oraz efektywno ci procesów pracy. Poni ej s przedstawione niektóre z wymienionych korzy ci wewn trznych przedsi biorstwa. Aby system zarz dzania jako ci spe nia swoje zadanie, musi by prawid owo zbudowany. System jako ci jest spiral, obejmuj c ka dy proces zachodz cy w przedsi biorstwie, poczynaj c od dzia a marketingowych i konstrukcyjnych ko cz c na recyklingu. W jego sk ad wchodzi przede wszystkim 3 : ci le okre lona polityka kierownictwa, jasna i przejrzysta organizacja pracy i kompetencji, dobór i kontrola, 3 M. Jedli ski, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

7 Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania jako ci 59 kontrola zakupów, przygotowanie i nadzór nad procesami produkcyjnymi, kontrola wyj ciowa, transport wewn trzny, przechowywanie, pakowanie i magazynowanie, spedycja, serwis. W zwi zku z powy szym w systemie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie przygotowywany jest komplet dokumentów, które opisuj te dzia ania: - ksi ga jako ci opisuje polityk jako ci firmy i cele, które s zgodne z norm ISO, - procedury opisuj okre lony tryb post powania, które mo na pó niej bez problemu skontrolowa oraz przedmiot, którego procedura dotyczy, a tak e przydziela personaln odpowiedzialno, - dokumenty jako ci (formularze, raporty, instrukcje pracy) s szczegó owymi dokumentami pracy. Dokumenty te pozwalaj na unikni cie b dów w wykonywaniu procesów, wyja niaj skomplikowane dzia ania i pozwalaj na ich szczegó ow kontrol. Wprowadzenie w przedsi biorstwie dokumentacji jako ci oraz udoskonalenie ju istniej cej prowadzi do wi kszej efektywno ci i skuteczno ci dzia a w firmie. Dzi ki wdro eniu dokumentacji, ka dy z uczestników organizacji wie, czym powinien zajmowa si w przedsi biorstwie, a tak e w jaki sposób prawid owo te dzia ania przeprowadza. Prawid owe udokumentowanie dzia ania wprowadza na stanowisku pracy ad i porz dek, upraszcza tak e wykonywanie zada. W znacznym stopniu pomaga te w unikni ciu zaniedba i przeocze. Ka da osoba wie, za co jest odpowiedzialna i jakie zadania ma do wykonania. Dane tej osoby s przyporz dkowane odpowiedniemu procesowi, tak wi c nie jest mo liwe unikni cie odpowiedzialno ci za nieprawid owo wykonane zadania lub czasami za jego brak. Kolejn korzy ci z wprowadzenia dokumentacji jest mo liwo przeprowadzenia weryfikacji w systemie. le dzia aj cy proces czy procesy s atwiejsze do wychwycenia dzi ki temu, i s klarownie spisane. O wiele atwiej w takim przypadku przeanalizowa, punkt po punkcie, dany proces, a nast pnie skorygowa go i poprawi. System zarz dzania jako ci poprzez wprowadzenie dokumentacji powoduje, i ka da zainteresowana osoba otrzymuje relatywnie wcze nie niezb dne dane do dzia ania, a dzi ki odpowiedzialno ci przypisanej do konkretnych stanowisk, odpowiednia informacja musi dociera do odpowiedniej osoby. Przedsi biorstwo, bior c pod uwag ogromn oraz ci gle wzrastaj c konkurencj na rynku i chc c jej sprosta, powinno rozpocz od oczywistych dzia a wewn trznych w firmie, d cych do obni enia kosztów i poprawienia kondycji firmy. Chodzi tutaj g ównie o odpowiednie zarz dzanie kosztami; ich minimalizowanie i nastawienie przedsi biorstwa na zysk. Kosz- ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

8 60 H. Wyr bek ty jako ci s to nak ady ponoszone na uzyskanie oczekiwanego poziomu jako ci oraz straty wynikaj ce z niedostatecznej jako ci. Przedsi biorstwo powinno nastawi si na ich optymalizacj, czyli okre lenie struktury, analiz i minimalizacj kosztów. Koszty determinuj rentowno przedsi biorstwa. Aby sterowa w ekonomiczny sposób jako ci nale y jasno okre li koszty z ni zwi zane, a nast pnie odpowiednio kszta towa ich struktur. Wprowadzenie rachunków kosztów jako ci zaleca si w normie ISO Rachunek kosztów jako ci jest to bardzo wa ne narz dzie zarz dzania jako ci, które obejmuje: ewidencj kosztów, oszacowanie optymalnego poziomu jako ci wyrobu (us ugi), kszta tuj cego udzia w rynku, efektywno gospodarowania. Koszty jako ci wg normy ISO, to wszystkie koszty dzia a maj cych na celu osi gni cie odpowiedniej jako ci oraz koszty wynikaj ce z niew a- ciwego nadzoru (czyli inaczej straty poniesione na skutek braku po danej, zadowalaj cej jako ci). Kosztami jako ci s : nak ady ponoszone na uzyskanie oczekiwanego poziomu jako ci, koszty braku oczekiwanego poziomu jako ci, czyli usterek i wszystkich wynikaj cych z nich konsekwencji. Niezadowalaj ca jako jest w praktyce kosztowniejsza ni wysoka jako. Zatem koszty jako ci obejmuj koszty z tytu u zapobiegania niezadowalaj cej jako ci oraz koszty powsta e z tego powodu, i ta niezadowalaj ca jako wyst pi a. Aby przedsi biorstwo odczu o w swoich strukturach pozytywne zmiany, przynosz ce organizacji oczekiwane efekty, musi istnie wspó dzia anie wszystkich pracowników przedsi biorstwa i jego kierownictwa. System zarz dzania jako ci zastosowany w badanym przedsi biorstwie u atwia to wspó dzia anie poprzez odpowiedni organizacj pracy, okre lenie odpowiedzialno ci, motywowanie. Ludzie jako najwa niejszy zasób firmy, to nie prosty zbiór jednostek, ale organizacja, czyli uk ad stosunków opartych na warto ciach kulturowych przedsi biorstwa. System zarz dzania jako ci pozwala na tworzenie warunków do tego, by ludzie mogli i chcieli si sami organizowa i motywowa do dzia a oraz chcieli wspó uczestniczy w ci g ym doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Dla kadry zarz dzaj cej taki stan rzeczy jest bardzo korzystny, gdy u atwia zarz dzanie, które przestaje opiera si na ci g ej kontroli i braku zaufania do pracowników. Zapewnienie jako ci wymaga, aby ka dy pracownik: - wiedzia i rozumia, jaki wp yw maj jego dzia ania na realizacj polityki jako ci i zobowi za organizacji, - posiada niezb dn wiedz i by w a ciwie przeszkolony, - mia do dyspozycji odpowiednie urz dzenia, narz dzia i informacje (zasoby), - móg mierzy jako, - wiedzia, co robi w przypadku awarii, - mia motywacj do realizacji polityki jako ci i zobowi za organizacji. Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

9 Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania jako ci 61 System zarz dzania jako ci istniej cy w omawianym przedsi biorstwie daje pracownikom oraz kierownictwu mo liwo stworzenia takich warunków, aby zapewni im komfort pracy, spowodowa wzrost identyfikowania si z przedsi biorstwem, a przez to przyczyni si do poprawy pozycji organizacji na rynku. Bardzo wiele organizacji nie dostrzega potrzeb szkole. Pracownicy czuj si niedoceniani, nie widz szans rozwoju, a kierownictwo nie upatruje w personelu zasobu, w który nale y inwestowa i przekaza cz odpowiedzialno ci. Kadry kierownicze nastawiaj si raczej na negatywn kontrol, a nie na dostrze enie w pracownikach bardzo wa nego, rozwojowego zasobu. Normy ISO serii 9001 zawieraj zapis obowi zkowych szkole. Mówi, i dostawca powinien ustanowi i utrzymywa udokumentowane procedury okre lania potrzeb w zakresie szkolenia, a tak e zapewni szkolenie ca ego personelu zaanga owanego w dzia ania maj ce wp yw na jako. Zapis wiadczy równie o tym, i personel wykonuj cy prac oddzia ywuj c na jako powinien posiada odpowiednie kompetencje wynikaj ce z odpowiedniego wykszta cenia, przeszkolenia, umiej tno ci i do wiadczenia. Organizacja powinna zapewni takie szkolenia lub podj inne dzia ania w celu zaspokojenia tych potrzeb. Kultura organizacyjna, to wszystkie warto ci i normy w organizacji. Powoduj one, e pracownicy i kierownictwo zaczynaj dostrzega wspólne dla siebie cele, które s równie celami firmy. W wi kszo ci przedsi biorstw, w których nie funkcjonuje system zarz dzania jako ci, pracownicy nie identyfikuj si z przedsi biorstwem, a ich dzia ania niekoniecznie id w kierunku dobrym dla ca ej organizacji. Kultura firmy wyra a si w sposobie, w jaki ludzie w organizacji wspó dzia aj i rozwi zuj problemy. Korzy ci zewn trzne pozwalaj na zwi kszenie sprzeda y, podnoszenie swojego udzia u w rynku i ekspansj na inne rynki. Wi ksze zaufanie ze strony klientów powoduje, e klienci wracaj do firmy, aby kupi kolejny wyrób czy us ug. Jest to chyba najlepszy miernik wysokiej jako ci na rynku konkurencyjnym. Do korzy ci zewn trznych firmy mo na zaliczy : - wzrost satysfakcji klientów, - popraw opinii klientów o firmie, - cenne narz dzie marketingowe, - podstaw do dalszego rozwoju i usprawnienia funkcjonowania firmy np. przez zastosowanie i wdro enie kolejnych systemów jako- ciowych (np. TQM), - lepszy dost p do rynku krajowego i zagranicznego, - przewag konkurencyjn, - popraw stosunków i kontaktów z klientami, wzrost zaufania do firmy, - wzrost rentowno ci, - zmian wizerunku firmy, - wzrost presti u firmy i jej us ug czy produktów zarówno w oczach jej obecnych jak i potencjalnych klientów, - redukcj audytów klientów. ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

10 62 H. Wyr bek Jedn z korzy ci zewn trznych z wprowadzenia systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie jest tzw. gwarancja jako ci. Certyfikat jako- ci w przedsi biorstwie jest gwarantem, e to, co klient kupuje, to wysokiej jako ci produkt czy us uga. Przedsi biorstwo, prawid owo buduj c swój system zarz dzania jako- ci i dzia aj c zgodnie z wymaganiami normy, jest w pewnym sensie zmuszone do utrzymywania wysokiej jako ci w ka dej dziedzinie swojej dzia alno ci. Takie utrzymywanie jako ci ma miejsce w ka dym dziale firmy od jednostek zajmuj cych si produkcj, z w czeniem dzia ów projektowych, przez dzia y kontroli jako ci, marketing, finanse, dzia y obs ugi klienta. Dzia- anie zgodnie z systemem zarz dzania jako ci gwarantuje wysoki poziom produktów i us ug, a otrzymany certyfikat zgodno ci z norm ISO serii 9001 potwierdza utrzymanie tej jako ci na wysokim poziomie. Gwarantem jako ci jest tutaj z pewno ci statystyczne sterowanie procesami, do którego musi stosowa si ka da firma z systemem zarz dzania jako ci. Liczby nie k ami metody statystyczne pomagaj zminimalizowa przyczyny zmienno ci procesu, g ównie wyznaczalne, oraz pomagaj ochroni proces przed przyczynami losowymi. W obecnych czasach istnieje swojego rodzaju moda na ró nego rodzaju certyfikaty i nagrody. Niemal,\ co drugi wyrób funkcjonuj cy na rynku mo e poszczyci si jak mniej lub bardziej znan nagrod. Jednak e trudno jest udowodni, czy nagrodzony lub rekomendowany produkt jest rzeczywi cie tak dobrej jako ci. System zarz dzania jako ci potwierdzony certyfikatem jako ci, to m drze wydane pieni dze, solidna podstawa firmy i gwarant jako ci ka dego wyprodukowanego przez firm produktu, us ugi czy relacji z klientem. Podsumowanie Wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej oraz globalizacj polskiej gospodarki, polskie przedsi biorstwa, chc c skutecznie konkurowa na otwartych rynkach, musz bezwzgl dnie zbudowa w asne systemy kompleksowego zarz dzania jako ci 4. Bardzo wa ne jest, aby pami ta, i zbudowanie systemu zarz dzania jako ci uwie czonego certyfikatem nie jest dzia aniem jednorazowym. Nale y, jak wskazuje sama norma, ci gle si doskonali i rozwija. Nawet najlepiej zbudowany system jako ci, bez sta- ej weryfikacji ze zmieniaj c si rzeczywisto ci, spowoduje stagnacj w przedsi biorstwie, a nawet wypadni cie z rynku. W zwi zku z tym faktem, ka de przedsi biorstwo na pocz tku budowania systemu jako ci musi sprecyzowa najwa niejsze cele, które pragnie dzi ki niemu osi gn. Powinny tu znale si wszelkie cele, mniej i bardziej szczegó owe, które wyra aj firm w wymiarze jako ciowym. Cele te u o one s hierarchicznie; od przetrwania przez rozwój do wzrostu. 4 R. Haffer, Systemy zarz dzania jako ci w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Toru 2003, s. 7. Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

11 Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania jako ci 63 Przetrwanie na rynku jest podstawowym celem ka dej firmy, zw aszcza na rynku o zaostrzonej konkurencji. Kolejny w hierarchii cel, jakim jest rozwój firmy, polega na wprowadzeniu ró nego rodzaju innowacji w zakresie produktów, us ug, procesów, ale co bardzo wa ne, równie w zakresie zmian systemów zarz dzania przedsi biorstwem, kreowaniu tych zmian, które z kolei zapewni mu osi gni cie przewagi konkurencyjnej. Miernikami przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku s : - udzia w rynku, - zyskowno, - satysfakcja klientów, - lojalno klientów. System zarz dzania jako ci wdro ony w przedsi biorstwie oraz potwierdzony odpowiednim certyfikatem pozwala na zwi kszenie tych przewag. Jako jest obecnie instrumentem konkurowania na rynku, a w niektórych przypadkach nawet punktem wyj cia do rozpocz cia walki. Wraz z popraw jako ci wszystkich dziedzin organizacji, z czasem musi równie zmieni si sposób postrzegania przedsi biorstwa na zewn trz. wiadczy o tym chocia by fakt, i w wi kszo ci przypadków og aszanych przetargów, certyfikat jako ci jest kryterium presti owym. Bardzo cz sto firmy, nieposiadaj ce certyfikatu, a pracuj ce na solidnym systemie jako ci, takiego zaproszenia nie otrzymuj. Firma posiadaj ca certyfikat jako ci zgodny z norm ISO 9001 jawi si jako podmiot, który poradzi sobie z ka dym zadaniem zleconym przez klienta. Jest postrzegana jako solidny partner. Bardzo cz sto certyfikat jako ci jest stosowany przez przedsi biorstwa jako lekarstwo na z opini i brak efektów rynkowych. Jeszcze kilka lat temu spe nia o to swoje zadanie. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz wi cej firm mo e si certyfikatem poszczyci, ISO jest tylko jednym z wielu narz dzi poprawy wizerunku firmy na rynku. Wprowadzenie systemu zarz dzania jako ci ma g ównie na celu zmian b dnego zarz dzania, zmian kultury firmy, marketingu i procesów produkcyjnych. Efekty tych dzia a b d jawi si w zmianie postrzegania organizacji przez rynek. Przedsi biorstwo dzi ki systemowi zarz dzania jako ci d y do tego, aby by o postrzegane przez klienta przez pryzmat jego oczekiwa i tego, co dla klienta jest warto ci. Na pewno nie b dzie on dostrzega optymalizacji kosztów jako ci czy doskonale przygotowanych i realizowanych procesów. Klienci zwróc wi c swoj uwag na to, co jest skutkiem tych dzia a, czyli wysokiej jako ci produkt; atwy w u ytkowaniu, niezawodny, sprzedany przez grzeczn i profesjonaln obs ug, sprawnie serwisowany. Standardami porównawczymi dla klientów s tutaj 5 : - oczekiwania; - idea y; - produkty konkurentów; 5 R. Haffer, Systemy zarz dzania jako ci w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Toru 2003, s. 57. ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

12 64 H. Wyr bek - inne kategorie produktu (substytuty); - obietnice rynkowe; - normy przemys owe. Dzi ki tym standardom przedsi biorstwo jawi si jako lepszy lub gorszy partner do wspó pracy w porównaniu z konkurentami. Certyfikowany system zarz dzania jako ci z pewno ci polepszy wizerunek ka dej organizacji w oczach klientów, otoczenia i konkurencji. Bibliografia Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Zarz dzanie jako ci, CIM, Warszawa Haffer R., Systemy zarz dzania jako ci w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Toru Jedli ski M., Jako w nowoczesnym zarz dzaniu, Zachodniopomorska Szko a Biznesu w Szczecinie, Szczecin Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI SUCCES 2004: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28.XI.2004, t.2, s. 69-76 pod red. E. Skrzypek, UMCS Lublin 2004

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk WARTOŚĆ KLIENTA SPRAWDZIAN SKUTECZNOŚCI PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA Dominująca rola klienta we współczesnym zarządzaniu Truizmem jest stwierdzenie, że jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ Obowiązuje od dnia 28.03.2016 r. Wydanie 11 Warszawa, 27.01.2016 r. 1. WSTĘP 1.1. Zasady ustalania opłat za czynności związane

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo