Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem. 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, zwana dalej Organizatorem. 3. Obsługą finansową i organizacyjną Konkursu zajmuje się Organizator Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK jest konkursem wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej. 2. Celami Konkursu są między innymi: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wspieranie kreatywnych i przedsiębiorczych postaw uczniów, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, kształtowanie u uczniów umiejętności kluczowych, niezbędnych do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczestniczącym w danym roku szkolnym w grze edukacyjnej Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, którzy zarejestrowali młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 2. Uczestnicy zgłaszani są do Konkursu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają. 3. Zgłoszenie miniprzedsiębiorstwa do udziału w Konkursie oznacza akceptację jego regulaminu. 4. W czasie nauki w szkole uczeń może tylko raz uczestniczyć w Konkursie. 1. Zawody Konkursu są dwustopniowe: I stopień kwalifikacja do zawodów centralnych, II stopień zawody centralne (Finał Ogólnopolski). 2. Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym: terminarz zawodów I i II stopnia oraz wyniki kwalifikacji Organizator udostępnia na 4

2 Zawody I stopnia - kwalifikacja do zawodów centralnych 5 1. Przedmiotem oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym jest: a) raport z działalności miniprzedsiębiorstwa (maks. 50 pkt.), b) systematyczność i rzetelność miniprzedsiębiorstwa w zakresie dokumentowania działalności miniprzedsiębiorstwa na platformie internetowej programu (maks.10 pkt.). 2. Przesłany Komisji Kwalifikacyjnej raport z działalności miniprzedsiębiorstwa musi przedstawiać produkt lub usługę, która wcześniej była przedmiotem sprzedaży i jest zgodna z przedmiotem działalności deklarowanym w zgłoszeniu działalności miniprzedsiębiorstwa. 3. Raport należy przekazać Organizatorowi w terminie i formie określonej przez Organizatora. Szczegółowe wytyczne dot. opracowania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu. 4. Oceny miniprzedsiębiorstw dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora. 5. Komisja Kwalifikacyjna wyłania 30 miniprzedsiębiorstw uczestników zawodów II stopnia finalistów Konkursu. 6. Do grona finalistów Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić maksymalnie 2 miniprzedsiębiorstwa działające w tej samej szkole. 7. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i niepodważalna. 8. Z prac Komisji Kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół, który przekazuje się Organizatorowi. Zawody II stopnia zawody centralne (Finał Ogólnopolski) 6 1. Zawody centralne przeprowadza Organizator. 2. W zawodach centralnych uczestniczy 30 najlepszych miniprzedsiębiorstw wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 3. W zawodach centralnych miniprzedsiębiorstwa reprezentowane są przez 4 uczniów. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel opiekun miniprzedsiębiorstwa. 4. Każdy z uczestników jest zobowiązany przez cały czas trwania zawodów centralnych do noszenia (w widocznym miejscu) identyfikatora dostarczonego przez Organizatora. 5. Podczas zawodów centralnych ocenie podlegają: a) raport z działalności miniprzedsiębiorstwa, b) rozmowa wspólników z Komisją Konkursową (komisja pomocnicza), c) prezentacja miniprzedsiębiorstwa, d) stoisko miniprzedsiębiorstwa oraz umiejętności sprzedaży. W każdej z w/w kategorii miniprzedsiębiorstwo może uzyskać maksymalnie 50 pkt. 6. Organizator, dla oceny działalności miniprzedsiębiorstwa, powołuje komisje zawodów centralnych. 7. Ocena prezentacji miniprzedsiębiorstwa oraz stoiska i umiejętności sprzedaży jest przeprowadzana w obecności publiczności. 8. Organizator udostępnia na platformie internetowej programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo informacje dotyczące przebiegu zawodów centralnych, w tym wymagań i zasad oceny (nie później niż 30 dni przed planowaną datą finału ogólnopolskiego). 9. Uczniowie reprezentanci młodzieżowych miniprzedsiębiorstw zakwalifikowanych do zawodów centralnych uzyskują status finalisty Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. 10. Komisja Konkursowa wyłania 3 najlepsze miniprzedsiębiorstwa zdobywcy 3 pierwszych miejsc w zawodach centralnych otrzymują tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK.

3 11. Zdobywca Grand Prix Konkursu reprezentuje Polskę w Konkursie Europejskim: JA-YE Europe Company of the Year Competition. 12. O kolejności uzyskanych miejsc decyduje suma punktów zdobytych podczas zawodów centralnych (maks. 200 pkt.). W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajęciu 3 pierwszych miejsc decyduje liczba punktów zdobytych podczas kwalifikacji do zawodów centralnych. 13. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia w odrębnych kategoriach. 14. Dokumentację zawodów centralnych prowadzi Organizator. 15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Terminarz konkursu PRODUKCIK kwietnia Ostateczny termin przesłania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa 7-13 kwietnia Zawody I stopnia: kwalifikacja wstępna do zawodów centralnych 14 kwietnia Opublikowanie listy finalistów maja Zawody II stopnia: finał ogólnopolski (Warszawa) 7 Postanowienia końcowe 8 1. Miniprzedsiębiorstwo, które nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, podlega dyskwalifikacji. 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać w formie pisemnej, nie później niż do 7 dni po zakończeniu Konkursu, na adres Organizatora: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/ Warszawa 3. Dokumentacja Konkursu jest przechowywana przez 1 rok. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

4 Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK Wytyczne dot. opracowania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa 1. Raport przesłany na kwalifikację do zawodów centralnych powinien mieć zdecydowanie biznesowy charakter i prezentować w estetycznej formie konkretne, rzeczowe oraz poprawne merytorycznie sprawozdanie z działalności miniprzedsiębiorstwa. 2. Wymagania techniczne dot. raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa: a) raport może zawierać nie więcej niż 10 stron (w tym strona tytułowa); czcionka: Arial lub Times New Roman, wielkość: 12, pojedyncze odstępy miedzy wierszami, maksymalna wielkość pliku 2 MB; b) raport powinien zawierać zdjęcia prezentujące produkt/usługę miniprzedsiębiorstwa oraz zdjęcia dokumentujące działalność miniprzedsiębiorstwa, spotkania z konsultantami, itp.; c) raport winien być zgodny ze strukturą opisaną w p. 3; d) na końcu raportu należy zamieścić oświadczenie dyrektora naczelnego oraz nauczyciela-opiekuna miniprzedsiębiorstwa potwierdzające, iż dane zawarte w raporcie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym; e) raport należy zapisać w formacie pdf i nadać mu nazwę wg wzoru: nazwa miniprzedsiębiorstwa.pdf (np. karolinka.pdf); f) raport należy przesłać mailem do koordynatora programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo na adres: w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2014 r. godz ; raporty dostarczone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w postępowaniu kwalifikacyjnym. 3. Struktura i ocena raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa. Raport powinien zawierać 6 rozdziałów, z których każdy powinien być w jasny i czytelny sposób wyodrębniony. Rozdział Liczba punktów 1. Przegląd miniprzedsiębiorstwa 5 Przedstawcie dane podstawowe miniprzedsiębiorstwa: nazwa i numer identyfikacyjny miniprzedsiębiorstwa, nazwa szkoły + miejscowość, imię i nazwisko opiekuna, dane dot. konsultantów biznesowych (imię, nazwisko, firma), liczba wspólników, wysokość kapitału założycielskiego. Zaprezentujcie cel biznesowy i opiszcie krótko strategię działania waszego miniprzedsiębiorstwa, ponadto wskażcie, czy wasza firma jest przyjazna dla środowiska i społecznie odpowiedzialna (opiszcie działania, jakie w tym zakresie podejmowaliście). 2. Produkt/usługa oraz proces produkcji 20 Produkt/usługa: Opiszcie wasz produkt/usługę czym zajmuje się wasze miniprzedsiębiorstwo, skąd wziął się pomysł na taki właśnie produkt/usługę, na czym polega jego użyteczność i oryginalność, zaprezentujcie jego

5 funkcje i korzyści dla klienta oraz cechy wyróżniające go spośród innych dostępnych na rynku. Wskażcie, na czym polega innowacyjność waszego produktu/usługi. Zwróćcie również uwagę, czy wasz produkt/ usługa jest przyjazny dla środowiska (uzasadnijcie, na czym ta przyjazność polega). Proces produkcji: Opiszcie, jak zorganizowaliście proces wytwarzania produktu/usługi, zaprezentujcie waszą strategię cenową, sposób ustalania ceny i marży oraz krótką informację o wykorzystanych zasobach. 3. Rynek i działania marketingowe 10 Rynek: Opiszcie rynek, na którym działaliście kto był odbiorcą waszych produktów/usług, jakie były potrzeby waszych klientów, jak je diagnozowaliście. Przedstawcie krótką analizę konkurencji kto jest dla was konkurencją, jak działa wasza konkurencja, w czym wasze produkty/usługi są lepsze od oferowanych przez konkurencję. Działania marketingowe: W tej części raportu powinien się także znaleźć opis waszej strategii marketingowej, zorganizowanej kampanii promocyjnej, zastosowanych form reklamy. Przedstawcie także wykorzystane formy i kanały dystrybucji. Opiszcie, jak monitorowaliście sprzedaż oraz przedstawcie zestawienie wielkości produkcji i wielkości sprzedaży. 4. Finanse miniprzedsiębiorstwa 5 Wskażcie, z jakich źródeł finansowania korzystaliście w działalności waszego miniprzedsiębiorstwa (udziały, pożyczka rady rodziców, sponsorzy, inne jakie). Przedstawcie podsumowanie osiągniętych wyników finansowych: - sprawozdanie finansowe (wzór dostępny w programie Finanse formularz Sprawozdanie finansowe), koniecznie należy wskazać, jakiego okresu dotyczy wasze sprawozdanie (od... do...), - wysokość kapitału własnego, - wyliczenie stopy zwrotu na kapitale własnym, wg wzoru: ROE = zysk netto/kapitał własny. 5. Organizacja i zarządzanie 5 Opiszcie krótko, w jaki sposób zorganizowaliście pracę waszego miniprzedsiębiorstwa, w jaki sposób przydzieliliście funkcje dyrektorskie, jak przebiegał proces zarządzania, ile łącznie zorganizowaliście zebrań wspólników, czy jesteście zadowoleni ze współpracy, czy wystąpiły jakieś problemy i jak sobie z nimi radziliście. Jeśli w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa korzystaliście z pomocy konsultantów, to wskażcie, kto pełnił taką funkcję (imię i nazwisko konsultanta), z jakiej firmy i w czym wam pomagał. 6. Podsumowanie 5 Opiszcie, czy (w jakim zakresie) udało wam się zrealizować założenia i działania zaplanowane w waszym biznesplanie, co było mocną/słabą stroną waszego miniprzedsiębiorstwa, jakie odnieśliście sukcesy, z czego jesteście najbardziej dumni, co wam się udało. Wskażcie, jaką wiedzę i umiejętności zdobyliście podczas pracy w miniprzedsiębiorstwie. Zaprezentujcie potencjał waszej firmy w przyszłości czy widzicie szansę rozwoju waszej firmy w przyszłości już jako prawdziwi przedsiębiorcy? Jakie tu zauważacie możliwości, szanse i zagrożenia? Oświadczenie dyrektora naczelnego oraz nauczyciela-opiekuna miniprzedsiębiorstwa potwierdzające,

6 iż dane zawarte w raporcie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 4. Komisja Kwalifikacyjna może przyznać punkty dodatkowe (nie więcej niż 3) za wyjątkowe walory estetyczne raportu.

Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - instrukcja dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe

Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - instrukcja dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - instrukcja dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 1 1. Na czym polega gra edukacyjna Młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Toruń 2013 1 Rozdział I Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo