I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1

2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - Dostawę i konfigurację scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD kod CPV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30 grudnia 2008r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY ZE WSKAZANIEM OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIENIE: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełnienia powyŝszych warunków, Wykonawca przedłoŝy następujące dokumenty: 2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (tzw. Konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób: - kaŝdy z Wykonawców musi oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy składając swój podpis na oświadczeniu wskazanym w pkt 2.1.; - warunki określone w pkt. 1.1, 1.2., 1.3. SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3 V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na piśmie pod rygorem niewaŝności. 2. Ofertę składa się przy uŝyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty powinny być dołączone wszystkie wymagane załączniki wymienione we wzorze formularza oferty. Wszelkim dodatkowym dokumentom dołączonym do oferty, np. pełnomocnictwa naleŝy nadać kolejne numery począwszy od nr Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnienie treści oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest całość oferty spiąć, zszyć lub inaczej trwale zabezpieczyć w sposób uniemoŝliwiający zmianę jej zawartości oraz kolejno ponumerować wszystkie strony oferty. 5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach wskazanych, a wszystkie strony muszą być parafowane. 6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 5 grudnia 2008r. do godz. 9: Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeszów, ul. Zamkowa 8. JeŜeli oferta składana jest osobiście naleŝy dostarczyć ją do pok. 12 biuro podawcze. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ Rzeszów, ul. Zamkowa 8 oferta przetargowa Dostawę i konfigurację scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie. Zamawiający informuje, -nie otwierać Ŝe zwrot przed bez dniem oŝe Zamawpubliczmośinform 5 grudnia 2008 r. przed godz.10:00 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2008 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowa w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, pokój 223 (II piętro). VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 1. Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (PLN), a sposób jej wyliczenia powinien obrazować formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Cena powinna

4 obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi: podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego i wniesienia przez pracowników Wykonawcy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. 2. Ceny naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniŝszą ceną, nie podlegająca odrzuceniu otrzyma 10 pkt; pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone wg wzoru: C min C = x10 pkt Cofb gdzie: C- ilość punktów oferty badanej C min- Cena oferty z najniŝszą ceną C ofb- cena oferty badanej 2. Zamawiający przy porównywaniu ofert będzie brał pod uwagę ceny brutto. 3. Zaokrąglenia w końcowym obliczaniu punktacji - do dwóch miejsc po przecinku. IX. INFORMACJA NA TEMAT POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na numer (017) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami upowaŝnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania informacji są: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Grzegorz Małek oraz Mateusz Jordan telefon (017) , (017) , fax (017) w pozostałych sprawach Sławomir Warzocha: telefon (017) , fax (017) X. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego w terminie i w sposób wskazany w ustawie. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przede wszystkim ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007r nr 223 poz ze zm/. oraz Kodeks cywilny.

5 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani oferty wariantowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających ani zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie wymaga złoŝenia wadium. 5. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Załączniki: 1. wzór formularza oferty; 2. formularz cenowy; 3. wzór oświadczenia; 4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 5. wzór umowy

6 załącznik nr 1 do SIWZ Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa Rzeszów OFERTA W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., nr 223, poz ze zm.) o wartości szacunkowej poniŝej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy pod nazwą: Dostawę i konfigurację scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie. 1. Pełna nazwa Wykonawcy: Adres: NIP.. Regon.. 2. Niniejszym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę brutto w wysokości PLN (słownie:

7 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy. 4. Zamierzam zlecić/ nie zamierzam zlecić * wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom: Pełna nazwa/nazwy Podwykonawców, ich adresy oraz zakres zleconych prac: *niepotrzebne skreślić.. data i miejscowość... podpisy i pieczęcie osób upowaŝnionych do reprezentacji Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące załączniki: 1. formularz cenowy; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4..

8 załącznik nr 2 do SIWZ załącznik nr 1 do oferty Formularz cenowy l.p Przedmiot zamówienia Cena jedn. brutto Ilość sztuk Wartość brutto wartość brutto łącznie: Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego wyspecyfikowania: sprzętu, oprogramowania z podaniem znaków towarowych, nazw własnych oferowanego sprzętu i oprogramowania, a takŝe zobowiązany jest do wykazania wszystkich planowanych prac modernizacyjnych (instalacyjnych) niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wartości brutto.

9 Załącznik nr 3 do SIWZ załącznik nr 2 do oferty (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1) PZP Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawę i konfigurację scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie niniejszym oświadczamy, iŝ: Mając na uwadze art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., nr 223, poz ze zm.): moŝemy ubiegać się o udzielenie zamówienia... data i miejscowość... podpisy i pieczęcie osób upowaŝnionych do reprezentacji

10 Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa i konfiguracja scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest: Scentralizowany, zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD 1. System zarządzania bezpieczeństwem musi utrzymywać centralne repozytorium logów pobieranych z innych urządzeń i systemów oraz realizować funkcje Security Information and Event Management (SIEM) i Network Behavior Anomalny Detection (NBAD). 2. Moduł SIEM musi pobierać logi z wielu róŝnych elementów systemu informatycznego, poddawać je korelacji i na tej podstawie przedstawiać administratorom wiarygodne informacje na temat stanu bezpieczeństwa i wykrytych incydentów. 3. Moduł NBAD na podstawie statystyk i opisu ruchu (NetFlow, itp.) pobieranych bezpośrednio z urządzeń sieciowych (ruterów, przełączników) musi dokonywać analizy stanu i efektywności pracy sieci, w tym wykrywania sytuacji nieprawidłowych (anomalii). 4. Moduł NBAD musi dokonywać wykrywania anomalii w systemie informatycznym za pomocą analizy behawioralnej. W tym celu muszą być na bieŝąco budowane profile normalnego stanu i zachowania sieci oraz identyfikowane odchylenia (m.in. zmiany stanu, nagłe zwiększenia lub zmniejszenia natęŝenia ruchu i przekroczenie wartości progowych). 5. Moduł NBAD musi posiadać moŝliwość wykrywania nowych obiektów w systemie informatycznym (hostów, aplikacji, protokołów, itd.). Moduł NBAD musi takŝe posiadać moŝliwość wykrywania awarii systemów, m.in. zablokowanych lub uszkodzonych serwerów i aplikacji. 6. System zarządzania musi być dostarczony jest jako jedno, gotowe do uŝycia urządzenia Appliance. Nie jest dopuszczalne oprogramowanie instalowane na sprzęcie ogólnego przeznaczenia. 7. Urządzenie Appliance musi posiadać minimum 8 GB pamięci RAM oraz 2 dyski o pojemności co najmniej 500 GB funkcjonujące w konfiguracji RAID Urządzenie Appliance musi posiadać wydajność co najmniej 250 zdarzeń na sekundę oraz strumieni (Flows) na minutę. 9. Urządzenie Appliance musi działać na bazie dostrojonego przez producenta systemu operacyjnego klasy Linux. Nie jest dopuszczalne zastosowanie do tego celu systemu operacyjnego Microsoft Windows. 10. Urządzenie Appliance musi umoŝliwiać integrację z zewnętrznymi repozytoriami danych, co najmniej iscsi SAN i NAS. 11. Wszystkie funkcje systemu (SIEM, NBAD) muszą być dostępne są w ramach jednego urządzenia Appliance. 12. Moduły SIEM i NBAD muszą być zintegrowane ze sobą tak, aby informacje o naruszeniach bezpieczeństwa były przedstawiane na podstawie analiz obu tych modułów. 13. Obsługa incydentów bezpieczeństwa musi odbywać się na podstawie wielu źródeł informacji, nie mniej niŝ: zdarzenia i logi z systemów zabezpieczeń (firewall, VPN, IPS, AV, itd.), systemów operacyjnych (Unix, Microsoft Windows, itd.) oraz aplikacji i baz danych, statystyki i opis ruchu sieciowego odbierane z urządzeń za pomocą NetFlow, J-Flow, S- Flow i Packeteer oraz odczytywane bezpośrednio z sieci (span port),

11 informacje na temat stanu systemów i ich słabości bezpieczeństwa odczytywane za pomocą Juniper IDP Profiler oraz skanerów Nessus, NMAP, ncircle i Qualys. 14. System zarządzania musi umoŝliwiać pobieranie logów z innych systemów za pomocą wielu metod, nie mniej niŝ Syslog (standardowy format logów, protokoły TCP i UDP), SNMP (wiadomości o zdarzeniach przesyłane poprzez SNMP Trap), a takŝe Security Device Event Exchange (SDEE) i Java Database Connectivity API (JDBC). 15. System zarządzania musi umoŝliwiać odczytywanie logów z systemów operacyjnych Microsoft Windows i Unix, nie mniej niŝ Redhat Linux, IBM AIX i SUN Solaris. 16. System zarządzania w zakresie odczytu logów musi umoŝliwiać integrację z innymi systemami zarządzania zabezpieczeń, nie mniej niŝ Juniper Security Manager, IBM ISS SiteProtector i Check Point SmartCenter. 17. Administratorzy bezpieczeństwa muszą mieć do dyspozycji dedykowane, graficzne narzędzia, uruchamiane z wykorzystaniem standardowej przeglądarki Web. Nie jest dopuszczalne instalowanie do tego celu dodatkowych aplikacji. 18. System zarządzania musi posiadać moŝliwość powiadamiania administratorów o zdarzeniach za pomocą co najmniej , SNMP oraz Syslog. System zarządzania musi posiadać moŝliwość nawiązania połączenia z urządzeniami zabezpieczeń sieci w celu zablokowania niedozwolonej komunikacji. 19. System zarządzania musi umoŝliwiać przypisywanie zidentyfikowanych incydentów bezpieczeństwa do obsługi określonym administratorom. 20. System zarządzania musi umoŝliwiać wdroŝenie w architekturze scentralizowanej (wszystkie funkcje na jednym Appliance) oraz rozproszonej, złoŝonej z wielu urządzeń. Struktura rozproszona budowana jest w celu zwiększenia wydajności systemu. W przypadku rozproszonej struktury zarządzanie całości systemu musi odbywać się z jednej konsoli. W przypadku rozproszonej struktury musi być moŝliwość kryptograficznej ochrony (szyfrowanie) komunikacji sieciowej pomiędzy komponentami systemu. 21. System zarządzania musi umoŝliwiać definiowanie precyzyjnych uprawnień administratorów w zakresie monitorowanego obszaru systemu informatycznego oraz dostępnych operacji w systemie zarządzania. ToŜsamość administratorów musi być weryfikowana poprzez lokalne konto oraz zewnętrzne systemy uwierzytelniania - co najmniej RADIUS, LDAP i Active Directory. 22. System zarządzania do celów obsługi zdarzeń musi utrzymywać centralne repozytorium logów z moŝliwością ich przeglądania w formie rzeczywistej (raw) oraz znormalizowanej. Dla logów system musi utrzymywać wskaźniki czasu (time stamp). Starsze logi muszą być poddawane kompresji. 23. System zarządzania musi składować informacje w bazie danych zaprojektowanej do tego celu przez producenta. Nie jest dopuszczalne uŝycie do tego celu bazy danych ogólnego przeznaczania. 24. Składowane w systemie zarządzania informacje muszą być zabezpieczone kryptograficznie za pomocą sum kontrolnych - dostępne są minimum funkcje MD2, MD5, SHA-1 oraz SHA-2 (NIST FIPS 180-2). 25. System zarządzania musi mieć moŝliwość wykonywania operacji wykonana kopii zapasowej oraz odzyskania z kopii zapasowej konfiguracji urządzenia uruchamianych z graficznej konsoli. System zarządzania musi mieć moŝliwość wykonywania archiwizacji informacji do zewnętrznych repozytoriów danych nie mniej niŝ iscsi SAN i NAS. 26. System zarządzania musi posiadać moŝliwość tworzenia wielu typów raportów generowanych zgodnie z kryteriami ustalonymi przez administratorów oraz na podstawie predefiniowanych wzorców (raportów). Raporty muszą być tworzone są w wielu formatach - minimum PDF, HTML, CSV, RTF i XML.

12 27. System zarządzania musi posiadać co najmniej 200 predefiniowanych raportów. W celu sprawnego przeszukiwania predefiniowanych raportów muszą być one pogrupowane - co najmniej według typu urządzeń i zdarzeń bezpieczeństwa. W systemie muszą być dostępne predefiniowane raporty na zgodność ze standardami bezpieczeństwa - minimum dla PCI i SOX. 28. System zarządzania musi utrzymywać szczegółowy log audytowy rejestrujący co najmniej następujące operacje administratorów logowanie/wylogowanie i zmiany konfiguracji systemu. 29. System zarządzania musi posiadać moŝliwości weryfikacji poprawności swojego działania i powiadamiania administratorów o nieprawidłowościach - co najmniej za pomocą wpisu do logów systemowych oraz SNMP Trap. 30. Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy sprzęt został zainstalowany we wskazanej szafie rackowej. 31. Urządzenie musi zostać wstępnie skonfigurowane oraz zintegrowane z systemami Juniper IDP, Juniper J4300, CheckPoint SmartCenter oraz systemami Windows. 32. Wraz z produktem wymagane jest dostarczenie gwarancji i opieki technicznej waŝnej przez okres jednego roku. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora systemu, wymianę uszkodzonego sprzętu w przypadku awarii, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a takŝe dostęp do baz wiedzy, przewodników diagnostycznych, konfiguracyjnych oraz narzędzi diagnostycznych. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego urządzenia lub uszkodzenia dysku twardego, dysk bez względu na jego stan pozostanie u Zamawiającego. 33. Poziom wsparcia technicznego powinien umoŝliwiać wysyłkę sprawnego urządzenia (lub części) w ciągu następnego dnia roboczego bez konieczności wcześniejszego zwrotu uszkodzonego sprzętu. 34. Zakupione urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta. 36. Wykonawca zapewni szkolenie dla dwóch administratorów Zamawiającego w autoryzowanym centrum szkoleniowym producenta sprzętu w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. UMOWA

13 zawarta w Rzeszowie, w dniu. pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie pod adresem: Warszawa, ul. Grójecka 186 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Barbarę Kuźniar - Jabłczyńską - Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: Rzeszów, ul. Zamkowa 8 a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz ze zm.) i opublikowanego w BZP pod pozycją..,w dniu.. zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest dostawa i konfigurację scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD W Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 grudnia 2008r.. 2. Strony przez odbiór umowy rozumieją podpisany protokół odbioru, o którym mowa w 4 ust Osoby, które w imieniu Wykonawcy będą wykonywały prace instalacyjno - modernizacyjne zobowiązane są do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy oraz oświadczenie o zachowaniu tajemnicy słuŝbowej i państwowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 2. Po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testów eksploatacyjnych i innych testów, niezbędnych do stwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wszystkie prace muszą być wykonane ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką inŝynierską. 4

14 1. Odbiorowi, potwierdzonemu protokołem odbioru, podlega przedmiot umowy, o który mowa w Tryb odbioru jest następujący: a) Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu umowy, o który mowa w 1 zgłasza Zamawiającemu gotowość dokonania odbioru przedmiotu umowy, przedkładając do podpisania protokół odbioru. b) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych winien podpisać przedłoŝony protokół odbioru lub określić na piśmie ewentualne zastrzeŝenia do przedmiotu odbioru. c) W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń przez Zamawiającego, Wykonawca usunie zgłoszone braki niezwłocznie, po czym ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość dokonania odbioru przedkładając do podpisania protokół odbioru. d) Ostateczny termin odbioru nie moŝe być dłuŝszy niŝ 2 dni robocze od daty zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia braków i potwierdzenia przez Zamawiającego ich usunięcia Zamawiający zapłaci na rachunek bankowy Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy kwotę w wysokości... (słownie złotych:...). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru. Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 2. Kwota podana w ust. 1 jest kwotą brutto, zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym opłaty celne, koszty transportu i ubezpieczenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wys. 0.2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 5 ust 1 umowy za kaŝdy dzień zwłoki, b/ za zwłokę w usunięciu wad w ramach naprawy gwarancyjnej, w terminie o której mowa w 7 ust. 6 umowy, w wys. 0.2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 5 ust 1 umowy za kaŝdy dzień zwłoki, c/ za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 5 ust 1 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci karę za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 5 ust 1 umowy, z zastrzeŝeniem art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. JeŜeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy, którym mowa w 1, gwarancji wraz z opieką na okres 12 miesięcy. 2. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora systemu, wymianę uszkodzonego sprzętu w przypadku awarii, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a

15 takŝe dostęp do baz wiedzy, przewodników diagnostycznych, konfiguracyjnych oraz narzędzi diagnostycznych. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego urządzenia lub uszkodzenia dysku twardego, dysk bez względu na jego stan pozostanie u Zamawiającego. 3. Poziom wsparcia technicznego powinien umoŝliwiać wysyłkę sprawnego urządzenia (lub części) w ciągu następnego dnia roboczego bez konieczności wcześniejszego zwrotu uszkodzonego sprzętu. 4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe sprzętu i oprogramowania wynosi 8 godzin, 5. Czas reakcji Strony rozumieją jako maksymalny czas liczony od momentu zgłoszenia problemu przez Zamawiającego do Wykonawcy do momentu podjęcia przez Wykonawcę kroków w celu jego rozwiązania. 6. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej nie moŝe być dłuŝszy niŝ 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych: a. w wyniku eksploatacji sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; b. z winy uŝytkownika; c. w wyniku zdarzeń losowych. 8. Zasady korzystania z gwarancji: a. Uszkodzenia będą zgłaszane w formie pisemnej, telefaxowej lub owej. Zamawiający przedstawi Wykonawcy opis uszkodzonego elementu, opis objawów uszkodzenia i opis ostatnich czynności realizowanych przed powstaniem uszkodzenia. b. Z kaŝdorazowej usługi serwisowej sporządzany jest protokół obejmujący opis uszkodzenia i czynności wykonanych przez Wykonawcę Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac związanych z realizacją niniejszej Umowy przez Zamawiającego oraz dokonującymi odbioru ilościowego i jakościowego zakończonego podpisaniem przez nich protokołów są: Mateusz Jordan i Grzegorz Małek. 2. Osobą odpowiedzialną za koordynację prac związanych z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę jest Osobami uprawnionymi do zgłaszania w imieniu Zamawiającego problemów w zakresie uŝytkowania i eksploatacji sprzętu podlegającego gwarancji są: a. Matys Waldemar, b. Małek Grzegorz, c. Rząsa Marek d. Izdebski Jacek e. Jordan Mateusz 9 1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a w przypadku nieskuteczności tej formy przez sąd właściwy dla siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

16 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy. 4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu umowy. Załącznik nr 2 - oświadczenie o ochronie danych osobowych, Załącznik nr 3 - oświadczenie o przestrzeganiu tajemnicy słuŝbowej i państwowej WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

17 ZNAK SPRAWY: WAG SW/08 Załącznik nr1 do umowy l.p Przedmiot umowy Cena jedn. brutto Ilość sztuk Wartość brutto wartość brutto łącznie:..... WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY

18 ZNAK SPRAWY: WAG SW/08 (imię i nazwisko) Załącznik nr 2 do Umowy (adres zamieszkania) (nazwa i nr dokumentu toŝsamości) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust.1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r z późn. zm.), w myśl którego za dane osobowe uwaŝa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub moŝliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zobowiązuję się: 1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze sposobami ich zabezpieczenia; 2) nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupowaŝnionym dokumentów materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi; 3) nie wykorzystywać ani udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych celów niŝ słuŝbowe Funduszu; 4) do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemoŝliwiający zidentyfikowanie danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów; 5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie ochrony danych, bezzwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego, właściwego ze względu na zaistniały incydent kierownika komórki organizacyjnej, a po godzinach urzędowania równieŝ ochronę obiektu; 6) przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Funduszu, takŝe dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych; 7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Funduszu oraz przestrzegania zasad dostępu do danych. Oświadczenie złoŝono w 2 egzemplarzach Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza Rzeszów, dnia (czytelny podpis )

19 ZNAK SPRAWY: WAG SW/08 Załącznik nr 3 do Umowy Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam: zobowiązuję się do przestrzegania tajemnicy słuŝbowej i państwowej. Oznacza to, Ŝe informacji, które uzyskam w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanych zabezpieczeń i konfiguracji urządzeń aktywnych posiadanych przez Zamawiającego nie przekaŝę osobom trzecim, lub teŝ nie wykorzystam do celów innych, aniŝeli realizacja przedmiotu zamówienia. Rzeszów, data Podpis

Umowa sprzedaży (wzór)

Umowa sprzedaży (wzór) zał. nr 6 do siwz Umowa sprzedaży (wzór) zawarta w dniu... 2016 r. w Szczecinie pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZNAK SPRAWY: WAG-2910-19-SP/08 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: PrzedłuŜenie wsparcia technicznego oraz praw do aktualizacji oprogramowania a takŝe wykonanie aktualizacji systemu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ZNAK SPRAWY: WAG SW/08 WAG /SW/08

ZNAK SPRAWY: WAG SW/08 WAG /SW/08 WAG-2910-16/SW/08 ZAMAWIAJĄCY: Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów tel: 017 86 04 100 fax: 017 86 04 229 www.nfz-rzeszow.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WAG-A zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA UMOWA - wzór zawarta w dniu...2017r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Adres do korespondencji: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ Rzeszów ul. Zamkowa 8

Ogłoszenie. Adres do korespondencji: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ Rzeszów ul. Zamkowa 8 WAG-2910/2/SW/08 Rzeszów,dn.25.01.2008r Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, zwany dalej Zamawiającym ogłasza zamówienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon UMOWA../ /. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miejską w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez..zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: UMOWA wzór Zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. Nysa, 11.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT - U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ( projekt) a.. 1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego poniŝej opisanych tablic rejestracyjnych:

UMOWA ( projekt) a.. 1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego poniŝej opisanych tablic rejestracyjnych: UMOWA ( projekt) Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... 2013 r. w śyrardowie pomiędzy : Starostwem Powiatowym w śyrardowie 96-300 śyrardów, ul. Limanowskiego 45 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul.

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/383/018/D/010 WZÓR UMOWA DOSTAWY Nr ZP zawarta w dniu...... 2010 roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie... NIP., reprezentowanym przez:..., zwanym w dalszej części Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2013 na: dostawę gier planszowych. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 753-21-27-420 Nysa, 09.07.2013

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676 208 34 99; REGON: 351555335; adres

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo