Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci"

Transkrypt

1 Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci

2 Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du a firma przedsi biorstwo korporacja Proponowana warto ć / charakterystyka klienta Cena / wydajno ć d330 Ponadprzeci tna warto ć dla firm poszukuj cych sprawdzonych technologii, szerszego wyboru opcji oraz gotowych rozwi za gwarantuj cych du produktywno ć d230 Komputery PC klasy podstawowej oferuj ce najwi ksz warto ć i spełniaj ce najwa niejsze wymagania biznesowe d530 Komputery biurkowe łatwe w zarz dzaniu, bezpieczne i spójne w skali globalnej, upraszczaj ce wykorzystanie komputerów w firmie, przy zachowaniu maksymalnej stabilno ci i obni eniu całkowitych kosztów cyklu eksploatacji produktu t5300/t5500/t5700 Przyst pne cenowo rozwi zania terminalowe, oferuj ce funkcje komputerów stacjonarnych przy najni szym całkowitym koszcie posiadania Rozwi zania biurkowe HP Wszystko czego potrzebuje twoja firma i wiele wi cej! Szukaj Pa stwo prostych rozwi za, które zaspokoj Wasze potrzeby i oczekiwania w zakresie komputerów biurkowych? Dzi ki ofercie HP Compaq Business Desktop, otrzymaj Pa stwo nie tylko idealne poł czenie jako ci, niezawodno ci i wydajno ci odpowiadaj ce Pa stwa specyficznym wymaganiom, ale równie ponadprzeci tn warto ć i ochron inwestycji zarówno w momencie zakupu, jak i w trakcie dalszej eksploatacji. HP oferuje Pa stwu co wi cej. Nasza szeroka oferta komputerów PC dla firm gwarantuje najlepszy wska nik warto ć/cena w ka dej klasie produktów. Je eli szukaj Pa stwo najwy szego poziomu stabilno ci, najszerszych mo liwo ci zarz dzania oraz najni szych ł cznych kosztów cyklu eksploatacji produktu, najlepsz propozycj b dzie model HP Compaq Business Desktop d530 idealny dla przedsi biorstw. Szeroki wachlarz ró nych rodzajów obudowy oraz du e mo liwo ci konfiguracji sprawiaj, i jest to doskonały wybór, który dobrze wkomponuje si w ka de miejsce pracy. Klientom oczekuj cym od swoich urz dze sprawdzonych technologii, doskonałego stosunku ceny do wydajno ci oraz szerokiego wyboru opcji proponujemy model HP Compaq Business Desktop d330 od razu gotowy do pracy i umo liwiaj cy rozbudow, je li tylko zajdzie taka potrzeba. Je eli potrzebuj Pa stwo optymalnej równowagi pomi dzy cen a najwa niejszymi mo liwo ciami komputerów, mog Pa stwo wybrać model HP Compaq Business Desktop d230 komputer PC klasy podstawowej dost pny w kilku prostych konfiguracjach. Ka dy z tych modeli oferuje szeroki wybór poziomów wydajno ci dzi ki mo liwo ci zastosowania pot nych procesorów Intel Pentium 4 lub ekonomicznych procesorów Intel Celeron. Skoncentruj si na rzeczach najwa niejszych Rozwi zania biurkowe HP zostały zaprojektowane z my l o tym, aby zapewnić u ytkownikowi wszystko to, czego oczekuje, ale tak e wiele wi cej w tym mo liwo ć ograniczenia kosztów i nakładów pracy w ci gu całego cyklu eksploatacji urz dzenia oraz uproszczenia jego obsługi, tak aby mogli Pa stwo skupić si na rozwijaniu swojego przedsi biorstwa. Dzi ki wieloletniej tradycji jako ci, niezawodno ci, stabilno ci i serwisu, komputery te doskonale wkomponowuj si w istniej ce rodowiska biznesowe. Zostały zbudowane z gruntownie przetestowanych komponentów, zgodnych z wszelkimi standardami bran owymi, co znacznie ułatwia ich konserwacj i modernizacj. Wszystkie modele gwarantuj maksymaln ergonomi i łatwo ć obsługi. We wszystkich modelach serii d530 zastosowano ten sam zestaw oprogramowania (common software image), co znacznie ułatwia spójne wdro enia w dowolnych lokalizacjach. Je eli chc Pa stwo jeszcze bardziej upro cić proces wdro enia i instalacji, mog Pa stwo wybrać jeden z produktów z naszej rodziny uproszczonych klientów (thin clients) podł czanych do centralnego serwera za po rednictwem sieci, co stanowi gwarancj bezawaryjnej, bezpiecznej pracy systemów komputerowych przedsi biorstwa. Nie zadowalaj si wył cznie innowacjami szukaj rozwi za cało ciowych Rozwi zania HP to jednak cos wi cej ni tylko zestaw najlepszych produktów. Je eli d Pa stwo do ograniczenia kosztów, poprawy dost pno ci, wzmocnienia bezpiecze stwa, integracji nowych technologii b d optymalizacji istniej cych systemów, HP mo e słu yć Pa stwu swoja pomoc. Jako uzupełnienie zakupionych komputerów, oferujemy Pa stwu szeroki wybór monitorów i niezb dnych akcesoriów. Zapraszamy do skorzystania z naszych wyj tkowych usług i pomocy technicznej, które ułatwi Pa stwu planowanie, wdra anie, konserwacj i migracj systemów w trakcie całego cyklu ich eksploatacji. Mog Pa stwo rozszerzyć standardow gwarancj produktu, tak aby uwzgl dniała Pa stwa wymagania. Nasze pomocne opcje finansowe pozwol sfinansować zakup w taki sposób, jaki sami Pa stwo wybior.

3 Dział usług i pomoc techniczna HP Kompleksowa pomoc techniczna i ogromna wiedza fachowa działu usług HP (HP Services) pozwoli Pa stwu upro cić zło on struktur systemów informatycznych i ograniczyć zwi zane z nimi koszty. Ponad pracowników działu serwisowego w ponad 160 krajach oraz silna sieć partnerów to kapitał, dzi ki któremu mo emy pomóc Pa stwu projektować, budować i integrować systemy oraz nimi zarz dzać, tak aby przynosiły wi ksze korzy ci i zapewniły Pa stwu spokojny sen, zarówno teraz, jak i w przyszło ci. Doradztwo i integracja Praktyczne porady i pomoc podczas planowania, wdra ania i migracji oraz zarz dzanie projektem na miejscu realizacji to tylko cz ć tego, co oferuje HP. Usługi zarz dzane Prosimy dalej rozwijać swoj firm, a zarz dzanie systemami informatycznymi zostawić nam nasza oferta usług zarz dzanych obejmuje usługi konfiguracji i bezpiecze stwa oraz zarz dzania wydajno ci, systemami druku i pami ci masowej. Dział usług HP oferuje równie szeroki wachlarz innych rozwi za pozwalaj cych zachować pełn kontrol nad rodowiskiem informatycznym od udost pniania mocy obliczeniowych na danie i systemów opłacanych w zale no ci od stopnia wykorzystania, a po programy szkoleniowe dla u ytkowników i administratorów systemów. Wi cej informacji mo na uzyskać pod adresem: Usługi finansowe HP Usługi finansowe HP proste, elastyczne usługi umo liwiaj ce obni enie kosztu posiadania, ograniczenie ryzyka i uzyskanie najlepszego zwrotu z inwestycji to doskonały sposób, aby osi gn ć wi ksze korzy ci z posiadanych systemów informatycznych. Pomo emy Pa stwu zrobić wi cej mniejszym kosztem, oferuj c niezb dn technologi za rozs dn cen. Mo emy sfinansować cale rozwi zanie sprz t, oprogramowanie, usługi oraz składniki dostarczane przez firmy niezale ne, wraz z opcjami modernizacji technologii tak aby mogli Pa stwo skupić swój kapitał i zasoby wył cznie na prowadzeniu i rozwijaniu swojej działalno ci. Obsługa klienta Dzi ki szerokim mo liwo ciom wiadczenia pomocy w zakresie infrastruktury poprzez Internet, zdalnie oraz bezpo rednio na miejscu u klienta pomo emy Pa stwu aktywnie unikać problemów i błyskawicznie rozwi zywać te, które si pojawi, oraz uzyskiwać szybkie, trafne odpowiedzi na nasuwaj ce si pytania. HP Care Pack Usługi HP Care Pack to predefiniowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety pomocy technicznej do posiadanych przez Pa stwa produktów HP, oferuj ce pełen zakres mo liwo ci poszerzenia i aktualizacji gwarancji. Dzi ki tym niedrogim pakietom mog Pa stwo w prosty sposób zapewnić sobie najbardziej odpowiedni pomoc techniczn i wła ciwy czas reakcji, co pozwoli ograniczyć przestoje, zmaksymalizować wydajno ć oraz zmniejszyć ł czny koszt posiadania systemów komputerowych. Poziom usług Monitory Modele HP Compaq Modele HP Compaq Modele serii HP Compaq d230 i d330 d530 Thin Client t Gwarancja standardowa Zmienna 3,1,1 3,3,3 3,3,0 Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w nast pnym dniu roboczym, 9x5, 3 lata Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w nast pnym dniu roboczym, 9x5, 4 lata Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w ci gu 4 godzin od powiadomienia, 13x5*, 3 lata Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w ci gu 4 godzin od powiadomienia, 13x5, 4 lata Pakiet HP Care Pack, zaawansowana wymiana urz dze, reakcja w nast pnym dniu roboczym, 9x5, 3 lata * 13x5 oznacza, e usługa jest realizowana w godzinach od 8:00 do 21:00 od poniedziałku do pi tku.

4 Stabilne rozwi zania Wykorzystanie komputerów w biznesie Seria HP Compaq Business Desktop d530 Skoncentruj si na celach biznesowych, nie za na administrowaniu swoimi komputerami. Modele HP Compaq Business Desktop d530 oferuj najwy szy poziom stabilno ci w trakcie całego cyklu eksploatacji, takie same zobrazy dysków oraz proste funkcje administracyjne. Mog Pa stwo z łatwo ci planować, wdra ać i instalować oprogramowanie na komputerach PC oraz zarz dzać nimi w obr bie rodowiska sieciowego, przy zachowaniu stałego poziomu jako ci i wydajno ci pracy oraz przy ni szym ł cznym koszcie posiadania. Mo liwo ć wyboru obudowy typu miniwie a z mo liwo ci pracy w poziomie (convertible minitower), obudowy mały desktop (small form factor) lub wyj tkowo niskie obudowy biurkowe (ultra-slim desktop) pozwalaj dopasować rozmiary komputera do warunków ka dego biura. Maksymalna stabilno ć produktu ponad 15 miesi cy pozwala u ytkownikowi tworzyć długoterminowe plany wdro eniowe bez konieczno ci zmiany obrazu dysków. Takie same obrazy dysków upraszczaj wdro enie, zarz dzanie i pomoc techniczn w przypadku rodowisk składaj cych si z wielu komputerów. Predefiniowana oferta globalna dost pna w ponad 100 krajach umo liwia zakup i wdro enie komputerów oraz zarz dzanie nimi w jednolity sposób na całym wiecie. Mo liwo ć wyboru systemu operacyjnego, obejmuj ca wszystkie obecnie dost pne platformy Microsoft Windows, a nawet system Mandrake Linux 9.1. Najnowsze technologie komputery zostały wyposa one w technologi Hyper Threading; mo na je równie wyposa yć w dwukanałow pami ć DDR, co, jak wskazuj liczne testy, radykalnie podnosi ich wydajno ć HP Compaq d530 CMT Obudowa typu miniwie a z mo liwo ci pracy w poziomie Wi ksza elastyczno ć, wydajno ć i stabilno ć w rodowiskach przedsi biorstw M dry wybór, je eli szukaj Pa stwo maksymalnych mo liwo ci rozbudowy i najwi kszej elastyczno ci. Zdolno ć do błyskawicznego przekształcenia bez u ywania narz dzi obudowy typu miniwie a w obudow desktop ułatwia instalacj komputera w dowolnym miejscu. Zgodno ć ze standardem MultiBay pozwala u ytkownikom wspólnie korzystać z urz dze wymiennych, takich jak nap dy CD-RW, DVD-ROM czy nap dy dyskietek, a tym samym ograniczyć koszt ich posiadania. Mo liwo ć zastosowania technologii Hyper-Threading oraz dwukanałowej pami ci DDR daje u ytkownikowi wi kszy wybór, za stabilny cykl eksploatacji oraz takie same obrazy dysków zaspokajaj potrzeby w zakresie obni ania kosztów cyklu eksploatacji i uproszczenia zarz dzania. Dane techniczne Zestaw układów Procesor Pami ć Maksymalna pojemno ć pami ci Dysk twardy Klawiatura Mysz Karta sieciowa Karta graficzna Wymienne urz dzenia pami ci masowej Urz dzenia optycznej pami ci masowej Karta d wi kowa Systemy operacyjne Gniazda Wn ki Kieszenie Obsługa USB Wymiary (wys. x szer. x gł b.) Zabezpieczenia Gwarancja Intel 865G z magistral FSB 400, 533 lub 800 MHz Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 3,2 GHz, z technologi Hyper-Threading lub bez niej) lub Intel Celeron (maksymalnie 2,6 GHz) DDR-Synch PC2700 oraz PC3200, mo liwo ć zastosowania dwukanałowej pami ci DDR 4 GB Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 lub Serial ATA o szybko ci 5400 lub 7200 obr./min klawiatura Easy Access (PS/2 lub USB) albo Smart Card (USB) Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (PS/2) zintegrowana karta BroadcomNet Xtreme Gigabit Ethernet zintegrowana karta Intel Extreme Graphics; szeroki wybór opcjonalnych kart graficznych nvidia (z obsług jednego lub wielu monitorów) Dysk twardy 40 GB MultiBay; nap d dyskietek 1,44 MB; adapter nap dów MultiBay; pami ć przeno na USB Disk-on-Key Mo liwo ć wyboru spo ród nap dów CD-ROM, DVD-ROM, nap dów CD-RW/DVD-ROM combo, DVD+R/RW; szeroki wybór nap dów MultiBay Zintegrowana karta Intel Audio z gło nikiem Premier Internal Speaker; PC Comm Station; PC Comm Station Pro Microsoft Windows XP Professional, XP Home lub 2000 SP3; Mandrake 9.1 Linux 1 gniazdo AGP 8X, 3 gniazda PCI (5 przy zastosowaniu opcjonalnej karty rozszerze PCI) Ł cznie 6: 2 wewn trzne na 3.5-calowe dyski twarde ATA, 3 na urz dzenia 5,25 cala, 1 na nap d dyskietek 3,5 calowych; Opcjonalna kiesze MultiBay z adapterem nap dów MultiBay 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) 44,8 x 16,7 x 42,5 cm (17,65 x 6,6 x 17,8 cala) Elektromagnetyczny zamek z czujnikiem otwarcia obudowy, zamek na obudowie, zamek pokrywy, zamek Kensington, system kontroli portów, narz dzia HP ProtectTools opcje 3-letnia gwarancja realizowana na miejscu u klienta. Kilka dost pnych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

5 HP Compaq d530 SFF Komputer o du ej wydajno ci i niewielkich rozmiarach przeznaczony dla przedsi biorstw Szukaj Pa stwo rozwi zania biurkowego oferuj cego wszystkie zalety typowego komputera dla przedsi biorstw, ale o znacznie mniejszych rozmiarach? Oto odpowied niewielki HP Compaq d530 w obudowie SFF, zajmuj cy o jedn trzeci mniej miejsca ni zwykły komputer PC, to imponuj ce poł czenie szybko ci, mocy i prostoty obsługi, które nadaje si do nawet najbardziej ograniczonych przestrzennie rodowisk. Opcja instalacji adaptera wymiennych nap dów MultiBay otwiera mo liwo ć zwi kszenia elastyczno ci tego sprz tu. Komponenty komputera, zgodne ze standardami bran owymi, oraz le ca u jego podstaw koncepcja prostoty obsługi to kolejne czynniki, które gwarantuj bezproblemow eksploatacj komputera. HP Compaq d530 USDT Wydajno ć i elastyczno ć na mniejszej przestrzeni Ten komputer oferuje doskonale poł czenie funkcji, elastyczno ci i łatwo ci zarz dzania w rodowiskach o ograniczonej przestrzeni. Urz dzenie to, o siedemdziesi t pi ć procent mniejsze ni przeci tny komputer biurkowy PC, mo na ustawić poziomo lub pionowo. Komputer zaprojektowano z my l o dzisiejszych wygórowanych wymaganiach rodowisk informatycznych. Wyposa ony został w solidne mechanizmy zabezpieczaj ce, chroni ce sprz t oraz dane. Dzi ki mo liwwo ci instalacji kart oraz standardowo montowanej w nim wszechstronnej kieszeni MultiBay b d Pa stwo przygotowani na szybko rozwijaj ce si technologie przyszło ci. Istnieje mo liwo ć zwi kszenia mocy obliczeniowej i szybko ci pami ci komputerów HP Compaq d530 modele te s te dost pne w konfiguracjach obejmuj cych technologi Hyper-Threading oraz dwukanałow pami ć DDR. Dane techniczne d530 SFF d530 USDT Zestaw układów Intel 865G z magistral FSB 400, 533 lub 800 MHz Procesor Pami ć Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 3,2 GHz, z technologi Hyper-Threading lub bez niej) lub Intel Celeron (maksymalnie 2,6 GHz) DDR-Synch PC2700 oraz PC3200, mo liwo ć zastosowania dwukanałowej pami ci DDR Maksymalna pojemno ć pami ci 4 GB 2GB Dysk twardy Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 lub Serial ATA o szybko ci 5400 lub 7200 obr./min Klawiatura Klawiatura Easy Access (PS/2 lub USB) albo Smart Card (USB) klawiatura Easy Access (USB) albo Smart Card (USB) Mysz Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (PS/2) Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (USB) Karta sieciowa Zintegrowana karta BroadcomNet Xtreme Gigabit Ethernet Karta graficzna Zintegrowana karta Intel Extreme Graphics; szeroki wybór opcjonalnych kart graficznych nvidia (z obsług jednego lub wielu monitorów) Wymienne urz dzenia pami ci masowej Dysk twardy 40 GB MultiBay; nap d dyskietek 1,44 MB; Dysk twardy 40 GB MultiBay; nap d dyskietek 1,44 MB, adapter nap dów MultiBay; pami ć przeno na USB Disk-on-Key pami ć przeno na USB Disk-on-Key Urz dzenia pami ci optycznej Mo liwo ć wyboru nap dów CD-ROM, DVD-ROM, nap dów CD-RW/DVD-ROM Mo liwo ć wyboru nap dów MultiBay: CD-ROM, DVD-ROM combo, DVD+R/RW; szeroki wybór nap dów MultiBay z odczytem dysków RAM, CD-RW, nap d DVD-ROM/CD-RW combo Karta d wi kowa Systemy operacyjne Zintegrowana karta Intel Audio z gło nikiem Premier Internal Speaker; PC Comm Station; PC Comm Station Pro Microsoft Windows XP Professional, XP Home lub 2000 SP3; Mandrake 9.1 Linux Gniazda 1 gniazdo AGP 8X, 2 gniazda PCI (o długo ci 6,87 cala) 1 gniazdo PCI (o długo ci 5,28 cala) Wn ki ł cznie 3: 1 wewn trzna na 3.5-calowy dysk twardy ATA, ł cznie 2: 1 wewn trzna na 3.5-calowy dysk twardy ATA, 1 na urz dzenie 5,25 cala, 1 na stacj dyskietek 3,5 calowych; 1 na zewn trzny port MultiBay (MultiBay jako standard) Opcjonalna kiesze MultiBay z adapterem nap dów MultiBay Obsługa USB 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) Wymiary (wys. x szer. x gł b.) 10 x 33,8 x 38,3 cm (3,95 x 13,3 x 15,1 cale) 7 x 31,5 x 33,2 cm (2,75 x 12,4 x 13,07 cale) Zabezpieczenia Elektromagnetyczny zamek z czujnikiem otwarcia obudowy, zamek na obudowie (SFF), zamek pokrywy (SFF), zamek Kensington, system kontroli portów, stela do mocowania na cianie, narz dzia HP ProtectTools Gwarancja 3-letnia gwarancja realizowana na miejscu u klienta. Dost pne kilka ró nych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

6 Niezawodne, tanie rozwi zania systemów komputerowych wyposa onych w najnowsze technologie Seria HP Compaq Business Desktop d330 Firmom, kład cym nacisk na doskonały stosunek ceny do wydajno ci oraz zastosowanie silnych, szeroko rozpowszechnionych technologii i kompatybilno ci w skali całego przedsi biorstwa, ta seria komputerów biurkowych oferuje najlepszy współczynnik warto ć/cena oraz najwy sz wydajno ć w bran y. Komputery dost pne s w elastycznych konfiguracjach typu microtower lub desktop, co pozwala dopasować je do ka dego zastosowania biznesowego. U ytkownik mo e wybierać spo ród wielu dost pnych konfiguracji tak, aby zmie cić si w niewielkim bud ecie albo te stworzyć rozwi zanie o wyj tkowo du ej wydajno ci. Wszystkie zestawy zapewniaj mo liwo ć łatwej implementacji najnowszych technologii, w miar jak te b d pojawiać si na rynku. Dane techniczne d330 w obudowie typu desktop d330 w obudowie typu mikrowie a Zestaw układów Procesor Pami ć Maksymalna pojemno ć pami ci Dysk twardy Klawiatura Mysz Karta sieciowa Karta graficzna Wymienne urz dzenia pami ci masowej Urz dzenia pami ci optycznej Karta d wi kowa Systemy operacyjne Intel 865G z magistral FSB 400, 533 lub 800 MHz Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 3,2 GHz, z technologi Hyper-Threading lub bez niej) albo Intel Celeron (maksymalnie 2,6 GHz) DDR-Synch PC2700 albo PC3200, mo liwo ć zastosowania dwukanałowych pami ci DDR 4 GB Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 lub Serial ATA o szybko ci 5400 lub 7200 obr./min Klawiatura Easy Access (PS/2 lub USB) albo klawiatura bezprzewodowa USB Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (PS/2 lub USB) albo mysz optyczna USB Zintegrowana karta Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Zintegrowana karta Intel Extreme Graphics, szeroki wybór opcjonalnych kart graficznych nvidia (z obsług jednego lub dwóch monitorów) Nap d Zip 250, nap d dyskietek 1,44 MB, pami ć przeno na USB Disk-on-Key Mo liwo ć wybór spo ród nap dów CD-ROM, CD-RW, DVD, nap dów CD-RW/DVD combo, DVD+R/+RW Zintegrowana karta SoundMAX III z wewn trznym gło nikiem Microsoft Windows XP Professional, XP Home lub Windows 2000 SP3 (zawiera fabrycznie zainstalowane oprogramowanie Norton Internet Security and AntiVirus 2003 z bezpłatn aktualizacj bazy danych wirusów przez pierwsze dwa miesi ce); Mandrake 9.1 Linux Gniazda 1 gniazdo AGP 8X, 3 gniazda PCI Wn ki Ł cznie 5: 1 zewn trzna 3,5-calowa, 2 zewn trzne 5,25-calowe, Ł cznie 6: 2 zewn trzne 3,5-calowe, 2 zewn trzne 5,25-calowe, 2 wewn trzne 3,5-calowe 2 wewn trzne 3,5-calowe Obsługa USB 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) Wymiary (wys. x szer. x gł b.) 44,8 x 16,8 x 42,7 cm (17,65 x 6,6 x 16,8 cala) 36,83 x 17,48 x 42,04 cm (14,5 x 6,88 x 16,55 cala) Gwarancja 3-letnia gwarancja, przy czym 1 rok gwarancji realizowanej na miejscu u klienta oraz 2 lata gwarancji wył cznie na cz ci. Dost pnych kilka ró nych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

7 Proste, niezawodne, niedrogie i sprawdzone HP Compaq Business Desktop d230 Ten wyj tkowo tani i niezawodny komputer PC zapewnia wydajno ć i jako ć pracy, której potrzebuj do swoich podstawowych zada przedsi biorstwa poszukuj ce dobrego wska nika warto ć/cena. HP Compaq d230 to komputer w obudowie typu mikrowie a, zbudowany w oparciu o sprawdzon technologi firmy Intel. Zapewnia najlepszy stosunek ceny do wydajno ci, a jednocze nie gwarantuje wysoki poziom jako ci, niezawodno ci i serwisu, z których słynie HP. Dane techniczne Zestaw układów Procesor Pami ć Maksymalna pojemno ć pami ci Dysk twardy Klawiatura Mysz Karta sieciowa Karta graficzna Wymienne urz dzenia pami ci masowej Urz dzenia pami ci optycznej Karta d wi kowa Systemy operacyjne Gniazda Wn ki Obsługa USB Wymiary (wys. x szer. x gł b.) Gwarancja Intel 845GE z magistral FSB 400 lub 533 MHz Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 2,8 GHz) lub Intel Celeron (maksymalnie 2,2 GHz) DDR-Synch DRAM PC GB Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 o szybko ci 5400 lub 7200 obr/min Klawiatura Easy Access lub klawiatura bezprzewodowa Mysz z funkcj przewijania i mysz optyczna USB z funkcj przewijania Zintegrowana karta Broadcom BCM4401 Zintegrowana karta graficzna Intel Extreme Graphics; szeroki zakres opcjonalnych rozwi za graficznych nvidia Nap d dyskietek 1,44 MB lub pami ć przeno na USB Drive Key Mo liwo ć wyboru spo ród nap dów CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM z odczytem dysków +R, nap dów CD-RW/DVD-ROM combo, DVD+R/+RW Zintegrowana karta d wi kowa; kodek AC '97; wbudowany gło nik wewn trzny Microsoft Windows XP Professional lub Home; Mandrake 9.1 Linux 3 gniazda PCI (pełna wysoko ć), 1 gniazdo AGP 4x Ł cznie 5: 2 wewn trzne na 3,5-calowy dysk twardy, 2 zewn trzne na urz dzenia 5,25 cala, 1 zewn trzne na nap d dyskietek 3,5-calowych 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) 35,5 x 18,0 x 39,0 cm (14,0 x 7,1 x 15,4 cala) 3-letnia gwarancja, przy czym 1 rok gwarancji realizowanej na miejscu u klienta oraz 2 lata gwarancji wył cznie na cz ci. Dost pnych kilka ró nych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

8 Niezawodne i tanie urz dzenia o wydajno ci komputerów HP Compaq Thin Client Je eli szukaj Pa stwo mo liwo ci uproszczonego zarz dzania i gwarancji bezawaryjnej pracy dla swoich firmowych rodowisk komputerowych, proponujemy wzi ć pod uwag równie rodzin uproszczonych klientów HP Compaq Thin Client. Dzi ki tanim rozwi zaniom komputerowym wykorzystuj cym serwery i oferuj cym te same funkcje co komputery biurkowe wzmocni Pa stwo swoj pozycj w ród konkurencji. Urz dzenia HP Compaq Thin Client to czołowa, sprawdzona technologia dla przedsi biorstw, gwarantuj ca maksymalne bezpiecze stwo i niskie koszty posiadania. Maj Pa stwo mo liwo ć wyboru spo ród spójnej linii produktów, które mo na z łatwo ci zakupić, wdro yć i zarz dzać nimi, oraz które oferuj niespotykan dot d ochron inwestycji. Dane techniczne HP Compaq Thin Client t5300 HP Compaq Thin Client t5500 HP Compaq Thin Client t5700 System operacyjny Microsoft Windows CE.Net v4.20 Microsoft Windows CE.Net v.4.20 Microsoft Windows XPe Przegl darka Microsoft Internet Explorer 6.0 Szybko ć procesora 533 MHz 733 MHz 1 GHz Pami ć Flash (standardowo) 32 MB 32 MB 192 MB Pami ć DRAM (standardowo) 64 MB 128 MB 256 MB Porty 4 porty USB 4 porty USB, 1 port szeregowy, 1 port równoległy, 4 porty USB, 1 port szeregowy, 1 port równoległy, RJ-45, 1 opcjonalne gniazdo PCI RJ-45, 1 opcjonalne gniazdo PCI Funkcje zarz dzania Tak Protokoły RDP, ICA, TEC Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja na cz ci realizowana za po rednictwem poczty Uwaga: Poprzednie modele, Compaq Evo T20 ( legacy free nieobsługuj cy starszych technologii) oraz Compaq Evo T30 (z obsług tradycyjnych technologii) nadal b d w sprzeda y przez ograniczony czas. Bli sze informacje mo na uzyskać u lokalnych przedstawicieli lub partnerów HP.

9 Monitory HP Monitory CRT Płaskie monitory TFT Seria Performance Wysoka rozdzielczo ć i jako ć po konkurencyjnej cenie idealna propozycja dla wymagaj cych u ytkowników. HP p1130 o przek tnej ekranu 21 Obraz o najwy szej jako ci i precyzji, z funkcj obsługi dwóch sygnałów wej ciowych HP p930 o przek tnej ekranu 19 Niezrównany obraz przy minimalnej ilo ci zajmowanego miejsca HP L2025 o przek tnej ekranu 20 Najnowocze niejsze tryby pracy, w tym obsługa funkcji picture-in-picture HP L1925 o przek tnej ekranu 19 Najwy sza jako ć, cienkie listwy obramowuj ce oraz szeroki k t widoczno ci HP L1825 o przek tnej ekranu 18 wietna jako ć obrazu oraz ekran obramowany cienkimi listwami Do monitorów TFT z serii performance oraz advantage mo na doł czyć zestawy bezprzewodowe i multimedialne Seria Advantage Ekrany wysokiej jako ci, zajmuj ce niewiele miejsca, o ponadprzeci tnej ergonomii do niedrogich zastosowa biznesowych. HP v7550 o przek tnej ekranu 17 Płaski ekran wy wietla tak wyra ne obrazy, jak w rzeczywisto ci HP L1730* o przek tnej ekranu 17 Płaski monitor o wysokiej jako ci i pełnym zestawie funkcji HP L1530* o przek tnej ekranu 15 Niewielki, tani monitor do rodowisk o ograniczonej ilo ci wolnego miejsca Cena i jako ć obrazu Seria Essential Konkurencyjna cena i dobry wska nik warto ć/cena to cechy monitorów dla szerokich rzesz u ytkowników, nadaj cych si równie do zastosowania wfirmie. HP s9500 o przek tnej ekranu 19 Maksymalny zakres mo liwo ci dla małych biur i typowych zastosowa biznesowych HP s7500, przek tna: 17 Dobra wydajno ć i wysoka jako ć obrazów Compaq HP L1702 o przek tnej ekranu 17 Idealne poł czenie formy i funkcjonalno ci Compaq HP L1502 o przek tnej ekranu 15 Niewielkie rozmiary i niska cena, a mimo to doskonała jako ć HP s5500, przek tna: 15 Imponuj ca wydajno ć i wyj tkowy wska nik Rozwi zanie biurowe *Monitor mo na zamówić w zestawie z komputerem HP Compaq d530 USDT i z podstaw PC Comm. Wszystkie monitory CRT i TFT projektowano z my l o osi gni ciu doskonałej jako ci obrazu, która zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagaj cych u ytkowników. HP ci le współpracuje z licznymi dostawcami cz ci i monitorów, aby zagwarantować, i ka dy model spełni wymagania u ytkowników w zakresie jasno ci, kontrastu, ostro ci, czysto ci, zbie no ci i geometrii obrazu. Wszystkie monitory HP odpowiadaj najwa niejszym normom rodowiskowym, jak MPR-II, TCO '99 oraz Energy Star. Ponadto produkcja bez u ycia chlorofluorow glowodoru (CFC) oraz Znak CE gwarantuj, e urz dzenia te spełniaj europejskie wytyczne bezpiecze stwa. Ka demu monitorowi towarzyszy gwarancja na okres do trzech lat na cz ci i robocizn obejmuj ca napraw na miejscu u klienta, któr mo na dodatkowo rozszerzyć wykupuj c jeden z pakietów HP Care Pack. Wi cej informacji o całej serii monitorów CRT i TFT mo na znale ć na stronie

10 Akcesoria HP HP oferuje pełen wachlarz gotowych opcji umo liwiaj cych rozszerzenie mo liwo ci i zwi kszenie wydajno ci Pa stwa rozwi za biurkowych HP. Oto kilka spo ród naszych najlepszych akcesoriów: 1. Przeno ne rozwi zanie do wymiany plików i tworzenia kopii zapasowych, mog ce pomie cić nawet 128 MB danych: Obsługa funkcji plug-and-play ( podł cz i pracuj ), pozwalaj ca podł czyć urz dzenie do dowolnego niezaj tego portu USB. Obsługa wielu systemów operacyjnych do komputerów PC i Macintosh. Mo liwo ć startowania komputera PC, tak jak z dyskietki. 2. Łatwe w monta u dodatkowe ko ci pami ci bez korekcji ECC (od 333 do 400 MHz), dzi ki którym mo na poprawić wydajno ć sprz tu w sposób bardziej ekonomiczny, ni kupuj c nowy procesor czy dysk twardy: Obsługa minimalnych wymaga programowych i procesorów Hyper Threading. Dwa razy wi ksza przepustowo ć ni w porównywalnych pami ciach SDRAM przy podobnym szasie dost pu. Moduły SDRAM s nadal dost pne dla klientów posiadaj cych sprz t wymagaj cy tego rodzaju pami ci. 3. Lepsza integracja, wi ksza ergonomia i oszcz dno ć biurkowego rozwi zania komputerowego: Najcz ciej u ywane elementy umieszczone w jednym urz dzeniu (słuchawki, karta d wi kowa, USB, itd.). Wi cej wolnego miejsca na biurku mo liwo ć postawienia pod biurkiem lub monta u na cianie przy pomocy zaczepów mocuj cych. Jeden zestaw słuchawkowy do obsługi komputera PC i telefonu. 4. Zabierz ze sob cały zestaw komputer i płaski monitor: Łatwo ć transportu dzi ki ergonomicznemu uchwytowi. Przewody ukryte dzi ki zastosowaniu systemu prowadzenia kabli. Mo liwo ć przechylania ekranu do przodu, do tyłu oraz w lewo i w prawo ułatwiaj ca optymalne ustawienie. 5. Ograniczenie kosztów za pomoc nowatorskiego, modułowego, przeno nego rozwi zania pami ci masowej: Elastyczno ć przechowywania danych we wszystkich rozwi zaniach biurkowych HP (komputerach PC i urz dzeniach przeno nych). Jedno rozwi zanie pami ci masowej dla wielu u ytkowników. Mo liwo ć prostego i taniego tworzenia kopii zapasowych oraz przenoszenia i archiwizowania plików na no niku wielokrotnego zapisu. 6. Funkcja ł czno ci z sieci bez konieczno ci u ycia przewodów: Łatwa konfiguracja oraz mo liwo ć dodawania nowych u ytkowników, niezale nie od rodowiska pracy. Współpraca z komputerami stacjonarnymi, notebookami oraz komputerami Pocket PC. Bezpieczny dost p w standardzie b przy szybko ci 11 Mb/s. 7. Wi ksza produktywno ć dzi ki jednoczesnemu zastosowaniu dwóch lub nawet czterech monitorów: Rozwi zanie oszcz dniejsze ni zakup jednego monitora o du ej przek tnej. Tanie rozwi zanie dla dwóch osób przy zastosowaniu karty NVIDIA Quadro4 100NVS. Mo liwo ć ł czenia dowolnych czterech monitorów typu CRT lub TFT poprzez zastosowanie karty NVIDIA Quadro4 NVS Prosty, oszcz dny sposób budowy sieci w skali całego przedsi biorstwa przy doskonałym wska niku cena/wydajno ć: Automatyczne uzgadnianie transmisji przy szybko ciach 10/100/1000 Mb/s. Unikalna funkcja obsługi grupowania/ przeł czania awaryjnego gwarantuj ca niezawodn prac. Kompatybilno ć wstecz oraz zgodno ć pod wzgl dem sterowników z komputerami stacjonarnymi, przeno nymi oraz serwerami. 1. Przeno na pami ć Disk-on-key 5. HP MultiBay 2. Rozbudowa pami ci HP 6. Bezprzewodowe rozwi zania HP do sieci lokalnej 3. HP PC Comm Station II 7. Obsługa wielu monitorów 4. Podstawa do komputera HP d530 USDT i monitora 8. Szybka karta sieciowa Broadcom netxtreme Gigabit Ethernet

11 Opis Part Number d230 d330 microtower d330 desktop d530 SFF d530 CMT d530 USDT Opis Part Number d230 d330 microtower d330 desktop d530 SFF d530 CMT d530 USDT D wi k i multimedia Zestaw słuchawkowy do komputera PC (analogowy, bez funkcji wyciszania) Logitech Axis202 DE640A PC Comm Station II DK985A PC Comm Station II z protokołem Bluetooth DK986A Komunikacja Interfejs WLAN HP WL215 USB (802.11b) Wi-Fi DC758A Nadajnik-odbiornik HP USB Bluetooth DN650A Karta WLAN HP WL220 PCI (802.11b) Wi-Fi DC756B Karta sieciowa Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet PCI DC194A Karty graficzne Karta Intel DVI AGP Digital Display (ADD) (rev B) DD505A NVIDIA GeForce2 MX MB DDR z wyj ciem VGA AGP (LP z mocowaniem do obudowy SFF) DC155A NVIDIA GeForce2 MX MB z wyj ciem DVI-I (LP z mocowaniem do obudowy SFF)) DC154A NVIDIA GeForce4 MX440/8 64 MB DDR z wyj ciem VGA i S-video (AGP8X) DC663A NVIDIA GeForce FX 128 MB DDR z wyj ciami VGA i S-video (AGP8X) DK906A NVIDIA Quadro4 100NVS 64 MB PCI DH z wyj ciami VGA, DVI-I oraz S-video DC664A NVIDIA Quadro4 100NVS 64 MB AGP z obsług dwóch monitorów (doł czone przewody VGA) DC665A Przewody poł czeniowe NVIDIA Quadro4 100NVS DVI (do urz dzenia DC665A) DC157A Dyski twarde 40 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC180A 80 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC181A 160 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC189A 250 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC516A 80 GB Serial ATA (7200 obr./min) DE705A 160 GB Serial ATA (7200 obr./min) DE706A Karty IEEE 1394 Firewire PCI Karta 1394 Firewire PCI DE471A Karta 1394 Firewire PCI i program Adobe Premiere 6.5 DK949A Opcje rozbudowy pami ci 128 MB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC338A 128 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE465A 256 MB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC339A 256 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE466A 512 MB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC340A 512 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE467A 1 GB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC341A 1 GB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE468A Pakiety Microsoft Office Pakiet Microsoft Office XP Pro/ DE962T/ Microsoft Office SBE DK677A Akcesoria do konkretnych modeli Podstawka pod komputer HP d530 USDT DL641A Zaczep do monta u na cianie DK412A Zaczep do monta u na cianie / r kaw zabezpieczaj cy DK413A Urz dzenia pami ci masowej MultiBay Dysk twardy MultiBay 20 GB DE622B * * Dysk twardy MultiBay 40 GB DC188B * * Nap d dyskietek MultiBay 1.44 MB DE612B Nap d CD-ROM MultiBay 24X DC513B * * Nap d CD-RW MultiBay 24X DC514B * * Nap d DVD-ROM MultiBay 8X (odczytuje wszystkie formaty) DC515B * * Nap d MultiBay 24X 10 combo DC148B * * Nap d MultiBay 24X 24 combo DL974B * * Urz dzenia pami ci optycznej Nap d CD-ROM maks. 48X Nap d CD-RW 48X/24X/48X DC143B DC196B Nap d CD-RW/DVD-ROM 48X /24X/48X combo DC197B Nap d DVD-ROM 16X/40X z mo liwo ci czytania dysków +R DC151B Nap d DVD+R/+RW 4X DC517B Opcjonalne urz dzenia pami ci masowej podł czane przez port USB Pami ć przeno na HP Drive Key 16 MB DC192B Pami ć przeno na HP Drive Key 64 MB DC191B Pami ć przeno na HP Drive Key 128 MB DC190B Pami ć przeno na HP Drive Key 256 MB DL973B Stacja dysków 1.44 MB USB (zewn trzna) DC141B Pełna lista urz dze opcjonalnych i akcesoriów zgodnych z posiadanym przez Pa stwa rozwi zaniem biurkowym HP jest dost pna na lokalnej stronie pod adresem po wybraniu opcji akcesoria. * Wymaga dokupienia opcjonalnej kieszeni Multibay.

12 Biura sprzeda y HP w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Algieria +213 (0) Arabia Saudyjska Austria +43 (0) Belgia 32 (02) Bliski Wschód (poł czenie bezpłatne z terenu ZEA) Bułgaria Chorwacja Czechy Dania Egipt HP CPQ Estonia Finlandia, sprzeda telefoniczna HP +358 (0) Francja Grecja +30 (1) Hiszpania +34 (91) Holandia +31 (20) (20) Irlandia Islandia +354 (1) Izrael Kazachstan i Kirgistan Litwa Łotwa Maroko (Region afrykanski) Telecentrum Biuro sprzeda y HP Niemcy Norwegia Polska Portugalia +351 (1) Republika Południowej Afryki Rosja RPA Rumunia +40 (21) (21) Słowacja Słowenia Serbia i Czarnogóra Szwajcaria obsługa przedsprzeda na +41 (0) /informacje o produktach cz ci, instrukcje obsługi/ +41 (0) Szwecja Tunezja Turcja +90 (216) Ukraina W gry +36 (1) Wielka Brytania HP Teleweb Glasgow +44 (0) Włochy Personal computer, +39 (0) Server Intel e periferiche Server e workstation Unix, +39 (0) Storage, OpenView Wspólnota Niepodległych) +(095) Pa stw (WNP) Zjednoczone Emiraty Arabskie (poł czenie bezpłatne) Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a, Warszawa informacja handlowa: Wi cej informacji o produktach, usługach, rozwi zaniach biurkowych i zwi zanych z nimi produktach firmy HP mo na uzyskać pod adresem: Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mog ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP zostały wyra one w towarzysz cych im kartach gwarancyjnych. adne ze stwierdze zawartych w niniejszym opracowaniu nie mo e być uwa ane za jak kolwiek dodatkow gwarancj. HP nie ponosi odpowiedzialno ci za techniczne lub redakcyjne bł dy i przeoczenia, jakie mogły znale ć si w niniejszym opracowaniu. Microsoft oraz Windows s zastrze onymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel, Pentium oraz Celeron s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zale nych w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach EEE. Wrzesie 2003

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Stacja robocza TYP I Liczba sztuk: 130. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Stacja robocza TYP I Liczba sztuk: 130. Oferowany model *.. Producent *.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Stacja robocza TYP I Liczba sztuk: 130 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki Załącznik nr 1.1 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Model /typ / producent/

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontroler macierzowy Napęd optyczny Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 1 I. Komputer 15 szt. II. Atrybut Wymagania Typ Procesor Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń Komputer stacjonarny Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4100 punktów w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor)

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Podzespoły jednostki komputerowej Procesor: Proponowane Intel Pentium G3250 3,2 GHz Minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia określone

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyk pracownik wszechstronny Nr POKL.04.01.02. 00 168/12. Lp. Element Opis techniczny elementu

Projekt Matematyk pracownik wszechstronny Nr POKL.04.01.02. 00 168/12. Lp. Element Opis techniczny elementu Jednostka centralna Lp. Element Opis techniczny elementu 1. Procesor 2. 3. Płyta główna Pamięć RAM 4. Dysk twardy - architektura: x86 64bit - min. 2 rdzenie - PassMark CPU Mark: min. 7000 pkt. - gniazdo

Bardziej szczegółowo

Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C niezawodne laptopy dla profesjonalistów

Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C niezawodne laptopy dla profesjonalistów Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C niezawodne laptopy dla profesjonalistów Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. Dziś swą premierę mają laptopy Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Notebook Toshiba L670-16M i3-350m 17.3" 4GB 500GB ATIHD5650-1024MB W7P black

Notebook Toshiba L670-16M i3-350m 17.3 4GB 500GB ATIHD5650-1024MB W7P black 3226 zł z VAT Zaprojektowany z myślą o dostarczaniu jak największych wrażeń wizualnych, komputer Satellite L670 oferuje wszystko, co najlepsze w dzisiejszym stylu multimedialnym, i to w wysokiej rozdzielczości.

Bardziej szczegółowo

WAG-2910-13-SW/08 Rzeszów, dn. 9.07.2008 r. Ogłoszenie

WAG-2910-13-SW/08 Rzeszów, dn. 9.07.2008 r. Ogłoszenie WAG-2910-13-SW/08 Rzeszów, dn. 9.07.2008 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów Ogłoszenie zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Procesor Intel Pentium IV 524 3,06GHz z technologią HT Płyta główna Gigabyte GA P4-775 8I945GMZE VGA/S2

Szanowni Państwo. Procesor Intel Pentium IV 524 3,06GHz z technologią HT Płyta główna Gigabyte GA P4-775 8I945GMZE VGA/S2 Szanowni Państwo PoniŜej prezentujemy zestawy komputerowe oferowane przez naszą firmę. Cena komputera nie obejmuje monitora, myszy, klawiatury, głośników oraz oprogramowania. Zestawy objęte są 24-miesięcznym

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model)..

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model).. Zał. do oferty Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model).. LP Część składowa/cechy podstawowe Komputer stacjonarny Typ II 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Notebooki HP Compaq. wi ksza mobilno ć i produktywno ć

Notebooki HP Compaq. wi ksza mobilno ć i produktywno ć Notebooki HP Compaq wi ksza mobilno ć i produktywno ć Oferta HP Compaq pozwala łatwo dobrać notebook najlepiej odpowiadaj cy potrzebom firmy i u ytkowników mobilnych. Wi cej informacji na ten temat mo

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Autoklaw STATIM 5000 G4

Autoklaw STATIM 5000 G4 Autoklaw STATIM 5000 G4 karta katalogowa Producent: Kraj: Gwarancja: Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Rejestracja cykli: SciCan Kanada 24 m-ce 5,1 l

Bardziej szczegółowo

Część I. 1/ Mysz komputerowa 1szt.

Część I. 1/ Mysz komputerowa 1szt. Część I 1/ Mysz komputerowa 1szt. Podłączenie przewodowe Interfejs: USB Technologia wykrywania ruchu: Laser Ilość przycisków: 6 Interfejsy: 1 x USB - 4-pin USB typ A Kable 1 x kabel USB zintegrowany Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Znak postępowania: RZP.271.13.2012 Do Wykonawców Ożarów Mazowiecki 2012-02-27 Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców: ZP.271.75.2013.IS Suwałki, 24.09.2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.75.2013 dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-1 sztuka Stacja robocza np: Dell Vostro 3900 (GBEARMT1601_102) lub równoważny Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

ZP 50/2007 FORMULARZ OFERTOWY

ZP 50/2007 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY BURMISTRZ MIASTA UL. 3 Maja 9 A 83-400 Kościerzyna Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 50/2007 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr.1 Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne ( minimalne ). Wszystkie wymagania opisane w poniższych pozycjach są wymaganiami minimalnymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia:

Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia: ZP/PN/06/2009 Załącznik nr 2 Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia: I. komputery stacjonarne II. monitory III. komputery przenośne (notebooki) CZĘŚĆ: I Zestaw

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL ń ę ć ń ę ę ć ę ę ę Rozwi zania Bezpiecze stwa Sieci - ZyWALL Urz dzenia ZyWALL firmy ZyXEL zapewniaj pełn ochron sieci dla u ytkowników domowych oraz małych i rednich firm jak równie pracowników mobilnych.

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu PROSZĘ PAMIĘTAC O OKREŚLENIU SYSTEMU OPERACYJNEGO JAKI MA BYĆ ZAINSTALOWANY

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Systemy automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia.

Systemy automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia. Systemy automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia. W związku z nowymi przepisami Ustawy o Działalności Leczniczej (z 15 kwietnia 2011r.), chcemy zaoferować Państwu solidne i proste rozwiązania informatyczne,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Monitor Dell P2214H 22'' lub równoważny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Monitor Dell P2214H 22'' lub równoważny Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Monitor Dell P2214H 22'' lub równoważny Format ekranu monitora Panoramiczny Przekątna ekranu [cale] 21,5 Wielkość plamki [mm] 0,248 Typ panela LCD IPS Antyrefleksyjny,3H

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

1 sztuka serwer NAS. JBOD Hybrid RAID obsługiwany typ RAID RAID 0 maks. ilość dysków twardych. 2 szt. 2 x RJ-45

1 sztuka serwer NAS. JBOD Hybrid RAID obsługiwany typ RAID RAID 0 maks. ilość dysków twardych. 2 szt. 2 x RJ-45 1 sztuka serwer NAS Cecha Gwarancja procesor częstotliwość procesora pojemność pamięci RAM typ pamięci interfejs dysku twardego format szerokości dysku twardego 2 lata Dual Core 1330 MHz DDR3 DIMM Serial

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2008 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze wysokiej wydajności, obliczeniowe oraz przetwarzania graficznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo