Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci"

Transkrypt

1 Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci

2 Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du a firma przedsi biorstwo korporacja Proponowana warto ć / charakterystyka klienta Cena / wydajno ć d330 Ponadprzeci tna warto ć dla firm poszukuj cych sprawdzonych technologii, szerszego wyboru opcji oraz gotowych rozwi za gwarantuj cych du produktywno ć d230 Komputery PC klasy podstawowej oferuj ce najwi ksz warto ć i spełniaj ce najwa niejsze wymagania biznesowe d530 Komputery biurkowe łatwe w zarz dzaniu, bezpieczne i spójne w skali globalnej, upraszczaj ce wykorzystanie komputerów w firmie, przy zachowaniu maksymalnej stabilno ci i obni eniu całkowitych kosztów cyklu eksploatacji produktu t5300/t5500/t5700 Przyst pne cenowo rozwi zania terminalowe, oferuj ce funkcje komputerów stacjonarnych przy najni szym całkowitym koszcie posiadania Rozwi zania biurkowe HP Wszystko czego potrzebuje twoja firma i wiele wi cej! Szukaj Pa stwo prostych rozwi za, które zaspokoj Wasze potrzeby i oczekiwania w zakresie komputerów biurkowych? Dzi ki ofercie HP Compaq Business Desktop, otrzymaj Pa stwo nie tylko idealne poł czenie jako ci, niezawodno ci i wydajno ci odpowiadaj ce Pa stwa specyficznym wymaganiom, ale równie ponadprzeci tn warto ć i ochron inwestycji zarówno w momencie zakupu, jak i w trakcie dalszej eksploatacji. HP oferuje Pa stwu co wi cej. Nasza szeroka oferta komputerów PC dla firm gwarantuje najlepszy wska nik warto ć/cena w ka dej klasie produktów. Je eli szukaj Pa stwo najwy szego poziomu stabilno ci, najszerszych mo liwo ci zarz dzania oraz najni szych ł cznych kosztów cyklu eksploatacji produktu, najlepsz propozycj b dzie model HP Compaq Business Desktop d530 idealny dla przedsi biorstw. Szeroki wachlarz ró nych rodzajów obudowy oraz du e mo liwo ci konfiguracji sprawiaj, i jest to doskonały wybór, który dobrze wkomponuje si w ka de miejsce pracy. Klientom oczekuj cym od swoich urz dze sprawdzonych technologii, doskonałego stosunku ceny do wydajno ci oraz szerokiego wyboru opcji proponujemy model HP Compaq Business Desktop d330 od razu gotowy do pracy i umo liwiaj cy rozbudow, je li tylko zajdzie taka potrzeba. Je eli potrzebuj Pa stwo optymalnej równowagi pomi dzy cen a najwa niejszymi mo liwo ciami komputerów, mog Pa stwo wybrać model HP Compaq Business Desktop d230 komputer PC klasy podstawowej dost pny w kilku prostych konfiguracjach. Ka dy z tych modeli oferuje szeroki wybór poziomów wydajno ci dzi ki mo liwo ci zastosowania pot nych procesorów Intel Pentium 4 lub ekonomicznych procesorów Intel Celeron. Skoncentruj si na rzeczach najwa niejszych Rozwi zania biurkowe HP zostały zaprojektowane z my l o tym, aby zapewnić u ytkownikowi wszystko to, czego oczekuje, ale tak e wiele wi cej w tym mo liwo ć ograniczenia kosztów i nakładów pracy w ci gu całego cyklu eksploatacji urz dzenia oraz uproszczenia jego obsługi, tak aby mogli Pa stwo skupić si na rozwijaniu swojego przedsi biorstwa. Dzi ki wieloletniej tradycji jako ci, niezawodno ci, stabilno ci i serwisu, komputery te doskonale wkomponowuj si w istniej ce rodowiska biznesowe. Zostały zbudowane z gruntownie przetestowanych komponentów, zgodnych z wszelkimi standardami bran owymi, co znacznie ułatwia ich konserwacj i modernizacj. Wszystkie modele gwarantuj maksymaln ergonomi i łatwo ć obsługi. We wszystkich modelach serii d530 zastosowano ten sam zestaw oprogramowania (common software image), co znacznie ułatwia spójne wdro enia w dowolnych lokalizacjach. Je eli chc Pa stwo jeszcze bardziej upro cić proces wdro enia i instalacji, mog Pa stwo wybrać jeden z produktów z naszej rodziny uproszczonych klientów (thin clients) podł czanych do centralnego serwera za po rednictwem sieci, co stanowi gwarancj bezawaryjnej, bezpiecznej pracy systemów komputerowych przedsi biorstwa. Nie zadowalaj si wył cznie innowacjami szukaj rozwi za cało ciowych Rozwi zania HP to jednak cos wi cej ni tylko zestaw najlepszych produktów. Je eli d Pa stwo do ograniczenia kosztów, poprawy dost pno ci, wzmocnienia bezpiecze stwa, integracji nowych technologii b d optymalizacji istniej cych systemów, HP mo e słu yć Pa stwu swoja pomoc. Jako uzupełnienie zakupionych komputerów, oferujemy Pa stwu szeroki wybór monitorów i niezb dnych akcesoriów. Zapraszamy do skorzystania z naszych wyj tkowych usług i pomocy technicznej, które ułatwi Pa stwu planowanie, wdra anie, konserwacj i migracj systemów w trakcie całego cyklu ich eksploatacji. Mog Pa stwo rozszerzyć standardow gwarancj produktu, tak aby uwzgl dniała Pa stwa wymagania. Nasze pomocne opcje finansowe pozwol sfinansować zakup w taki sposób, jaki sami Pa stwo wybior.

3 Dział usług i pomoc techniczna HP Kompleksowa pomoc techniczna i ogromna wiedza fachowa działu usług HP (HP Services) pozwoli Pa stwu upro cić zło on struktur systemów informatycznych i ograniczyć zwi zane z nimi koszty. Ponad pracowników działu serwisowego w ponad 160 krajach oraz silna sieć partnerów to kapitał, dzi ki któremu mo emy pomóc Pa stwu projektować, budować i integrować systemy oraz nimi zarz dzać, tak aby przynosiły wi ksze korzy ci i zapewniły Pa stwu spokojny sen, zarówno teraz, jak i w przyszło ci. Doradztwo i integracja Praktyczne porady i pomoc podczas planowania, wdra ania i migracji oraz zarz dzanie projektem na miejscu realizacji to tylko cz ć tego, co oferuje HP. Usługi zarz dzane Prosimy dalej rozwijać swoj firm, a zarz dzanie systemami informatycznymi zostawić nam nasza oferta usług zarz dzanych obejmuje usługi konfiguracji i bezpiecze stwa oraz zarz dzania wydajno ci, systemami druku i pami ci masowej. Dział usług HP oferuje równie szeroki wachlarz innych rozwi za pozwalaj cych zachować pełn kontrol nad rodowiskiem informatycznym od udost pniania mocy obliczeniowych na danie i systemów opłacanych w zale no ci od stopnia wykorzystania, a po programy szkoleniowe dla u ytkowników i administratorów systemów. Wi cej informacji mo na uzyskać pod adresem: Usługi finansowe HP Usługi finansowe HP proste, elastyczne usługi umo liwiaj ce obni enie kosztu posiadania, ograniczenie ryzyka i uzyskanie najlepszego zwrotu z inwestycji to doskonały sposób, aby osi gn ć wi ksze korzy ci z posiadanych systemów informatycznych. Pomo emy Pa stwu zrobić wi cej mniejszym kosztem, oferuj c niezb dn technologi za rozs dn cen. Mo emy sfinansować cale rozwi zanie sprz t, oprogramowanie, usługi oraz składniki dostarczane przez firmy niezale ne, wraz z opcjami modernizacji technologii tak aby mogli Pa stwo skupić swój kapitał i zasoby wył cznie na prowadzeniu i rozwijaniu swojej działalno ci. Obsługa klienta Dzi ki szerokim mo liwo ciom wiadczenia pomocy w zakresie infrastruktury poprzez Internet, zdalnie oraz bezpo rednio na miejscu u klienta pomo emy Pa stwu aktywnie unikać problemów i błyskawicznie rozwi zywać te, które si pojawi, oraz uzyskiwać szybkie, trafne odpowiedzi na nasuwaj ce si pytania. HP Care Pack Usługi HP Care Pack to predefiniowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety pomocy technicznej do posiadanych przez Pa stwa produktów HP, oferuj ce pełen zakres mo liwo ci poszerzenia i aktualizacji gwarancji. Dzi ki tym niedrogim pakietom mog Pa stwo w prosty sposób zapewnić sobie najbardziej odpowiedni pomoc techniczn i wła ciwy czas reakcji, co pozwoli ograniczyć przestoje, zmaksymalizować wydajno ć oraz zmniejszyć ł czny koszt posiadania systemów komputerowych. Poziom usług Monitory Modele HP Compaq Modele HP Compaq Modele serii HP Compaq d230 i d330 d530 Thin Client t Gwarancja standardowa Zmienna 3,1,1 3,3,3 3,3,0 Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w nast pnym dniu roboczym, 9x5, 3 lata Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w nast pnym dniu roboczym, 9x5, 4 lata Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w ci gu 4 godzin od powiadomienia, 13x5*, 3 lata Pakiet HP Care Pack, reakcja na miejscu u u ytkownika w ci gu 4 godzin od powiadomienia, 13x5, 4 lata Pakiet HP Care Pack, zaawansowana wymiana urz dze, reakcja w nast pnym dniu roboczym, 9x5, 3 lata * 13x5 oznacza, e usługa jest realizowana w godzinach od 8:00 do 21:00 od poniedziałku do pi tku.

4 Stabilne rozwi zania Wykorzystanie komputerów w biznesie Seria HP Compaq Business Desktop d530 Skoncentruj si na celach biznesowych, nie za na administrowaniu swoimi komputerami. Modele HP Compaq Business Desktop d530 oferuj najwy szy poziom stabilno ci w trakcie całego cyklu eksploatacji, takie same zobrazy dysków oraz proste funkcje administracyjne. Mog Pa stwo z łatwo ci planować, wdra ać i instalować oprogramowanie na komputerach PC oraz zarz dzać nimi w obr bie rodowiska sieciowego, przy zachowaniu stałego poziomu jako ci i wydajno ci pracy oraz przy ni szym ł cznym koszcie posiadania. Mo liwo ć wyboru obudowy typu miniwie a z mo liwo ci pracy w poziomie (convertible minitower), obudowy mały desktop (small form factor) lub wyj tkowo niskie obudowy biurkowe (ultra-slim desktop) pozwalaj dopasować rozmiary komputera do warunków ka dego biura. Maksymalna stabilno ć produktu ponad 15 miesi cy pozwala u ytkownikowi tworzyć długoterminowe plany wdro eniowe bez konieczno ci zmiany obrazu dysków. Takie same obrazy dysków upraszczaj wdro enie, zarz dzanie i pomoc techniczn w przypadku rodowisk składaj cych si z wielu komputerów. Predefiniowana oferta globalna dost pna w ponad 100 krajach umo liwia zakup i wdro enie komputerów oraz zarz dzanie nimi w jednolity sposób na całym wiecie. Mo liwo ć wyboru systemu operacyjnego, obejmuj ca wszystkie obecnie dost pne platformy Microsoft Windows, a nawet system Mandrake Linux 9.1. Najnowsze technologie komputery zostały wyposa one w technologi Hyper Threading; mo na je równie wyposa yć w dwukanałow pami ć DDR, co, jak wskazuj liczne testy, radykalnie podnosi ich wydajno ć HP Compaq d530 CMT Obudowa typu miniwie a z mo liwo ci pracy w poziomie Wi ksza elastyczno ć, wydajno ć i stabilno ć w rodowiskach przedsi biorstw M dry wybór, je eli szukaj Pa stwo maksymalnych mo liwo ci rozbudowy i najwi kszej elastyczno ci. Zdolno ć do błyskawicznego przekształcenia bez u ywania narz dzi obudowy typu miniwie a w obudow desktop ułatwia instalacj komputera w dowolnym miejscu. Zgodno ć ze standardem MultiBay pozwala u ytkownikom wspólnie korzystać z urz dze wymiennych, takich jak nap dy CD-RW, DVD-ROM czy nap dy dyskietek, a tym samym ograniczyć koszt ich posiadania. Mo liwo ć zastosowania technologii Hyper-Threading oraz dwukanałowej pami ci DDR daje u ytkownikowi wi kszy wybór, za stabilny cykl eksploatacji oraz takie same obrazy dysków zaspokajaj potrzeby w zakresie obni ania kosztów cyklu eksploatacji i uproszczenia zarz dzania. Dane techniczne Zestaw układów Procesor Pami ć Maksymalna pojemno ć pami ci Dysk twardy Klawiatura Mysz Karta sieciowa Karta graficzna Wymienne urz dzenia pami ci masowej Urz dzenia optycznej pami ci masowej Karta d wi kowa Systemy operacyjne Gniazda Wn ki Kieszenie Obsługa USB Wymiary (wys. x szer. x gł b.) Zabezpieczenia Gwarancja Intel 865G z magistral FSB 400, 533 lub 800 MHz Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 3,2 GHz, z technologi Hyper-Threading lub bez niej) lub Intel Celeron (maksymalnie 2,6 GHz) DDR-Synch PC2700 oraz PC3200, mo liwo ć zastosowania dwukanałowej pami ci DDR 4 GB Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 lub Serial ATA o szybko ci 5400 lub 7200 obr./min klawiatura Easy Access (PS/2 lub USB) albo Smart Card (USB) Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (PS/2) zintegrowana karta BroadcomNet Xtreme Gigabit Ethernet zintegrowana karta Intel Extreme Graphics; szeroki wybór opcjonalnych kart graficznych nvidia (z obsług jednego lub wielu monitorów) Dysk twardy 40 GB MultiBay; nap d dyskietek 1,44 MB; adapter nap dów MultiBay; pami ć przeno na USB Disk-on-Key Mo liwo ć wyboru spo ród nap dów CD-ROM, DVD-ROM, nap dów CD-RW/DVD-ROM combo, DVD+R/RW; szeroki wybór nap dów MultiBay Zintegrowana karta Intel Audio z gło nikiem Premier Internal Speaker; PC Comm Station; PC Comm Station Pro Microsoft Windows XP Professional, XP Home lub 2000 SP3; Mandrake 9.1 Linux 1 gniazdo AGP 8X, 3 gniazda PCI (5 przy zastosowaniu opcjonalnej karty rozszerze PCI) Ł cznie 6: 2 wewn trzne na 3.5-calowe dyski twarde ATA, 3 na urz dzenia 5,25 cala, 1 na nap d dyskietek 3,5 calowych; Opcjonalna kiesze MultiBay z adapterem nap dów MultiBay 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) 44,8 x 16,7 x 42,5 cm (17,65 x 6,6 x 17,8 cala) Elektromagnetyczny zamek z czujnikiem otwarcia obudowy, zamek na obudowie, zamek pokrywy, zamek Kensington, system kontroli portów, narz dzia HP ProtectTools opcje 3-letnia gwarancja realizowana na miejscu u klienta. Kilka dost pnych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

5 HP Compaq d530 SFF Komputer o du ej wydajno ci i niewielkich rozmiarach przeznaczony dla przedsi biorstw Szukaj Pa stwo rozwi zania biurkowego oferuj cego wszystkie zalety typowego komputera dla przedsi biorstw, ale o znacznie mniejszych rozmiarach? Oto odpowied niewielki HP Compaq d530 w obudowie SFF, zajmuj cy o jedn trzeci mniej miejsca ni zwykły komputer PC, to imponuj ce poł czenie szybko ci, mocy i prostoty obsługi, które nadaje si do nawet najbardziej ograniczonych przestrzennie rodowisk. Opcja instalacji adaptera wymiennych nap dów MultiBay otwiera mo liwo ć zwi kszenia elastyczno ci tego sprz tu. Komponenty komputera, zgodne ze standardami bran owymi, oraz le ca u jego podstaw koncepcja prostoty obsługi to kolejne czynniki, które gwarantuj bezproblemow eksploatacj komputera. HP Compaq d530 USDT Wydajno ć i elastyczno ć na mniejszej przestrzeni Ten komputer oferuje doskonale poł czenie funkcji, elastyczno ci i łatwo ci zarz dzania w rodowiskach o ograniczonej przestrzeni. Urz dzenie to, o siedemdziesi t pi ć procent mniejsze ni przeci tny komputer biurkowy PC, mo na ustawić poziomo lub pionowo. Komputer zaprojektowano z my l o dzisiejszych wygórowanych wymaganiach rodowisk informatycznych. Wyposa ony został w solidne mechanizmy zabezpieczaj ce, chroni ce sprz t oraz dane. Dzi ki mo liwwo ci instalacji kart oraz standardowo montowanej w nim wszechstronnej kieszeni MultiBay b d Pa stwo przygotowani na szybko rozwijaj ce si technologie przyszło ci. Istnieje mo liwo ć zwi kszenia mocy obliczeniowej i szybko ci pami ci komputerów HP Compaq d530 modele te s te dost pne w konfiguracjach obejmuj cych technologi Hyper-Threading oraz dwukanałow pami ć DDR. Dane techniczne d530 SFF d530 USDT Zestaw układów Intel 865G z magistral FSB 400, 533 lub 800 MHz Procesor Pami ć Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 3,2 GHz, z technologi Hyper-Threading lub bez niej) lub Intel Celeron (maksymalnie 2,6 GHz) DDR-Synch PC2700 oraz PC3200, mo liwo ć zastosowania dwukanałowej pami ci DDR Maksymalna pojemno ć pami ci 4 GB 2GB Dysk twardy Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 lub Serial ATA o szybko ci 5400 lub 7200 obr./min Klawiatura Klawiatura Easy Access (PS/2 lub USB) albo Smart Card (USB) klawiatura Easy Access (USB) albo Smart Card (USB) Mysz Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (PS/2) Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (USB) Karta sieciowa Zintegrowana karta BroadcomNet Xtreme Gigabit Ethernet Karta graficzna Zintegrowana karta Intel Extreme Graphics; szeroki wybór opcjonalnych kart graficznych nvidia (z obsług jednego lub wielu monitorów) Wymienne urz dzenia pami ci masowej Dysk twardy 40 GB MultiBay; nap d dyskietek 1,44 MB; Dysk twardy 40 GB MultiBay; nap d dyskietek 1,44 MB, adapter nap dów MultiBay; pami ć przeno na USB Disk-on-Key pami ć przeno na USB Disk-on-Key Urz dzenia pami ci optycznej Mo liwo ć wyboru nap dów CD-ROM, DVD-ROM, nap dów CD-RW/DVD-ROM Mo liwo ć wyboru nap dów MultiBay: CD-ROM, DVD-ROM combo, DVD+R/RW; szeroki wybór nap dów MultiBay z odczytem dysków RAM, CD-RW, nap d DVD-ROM/CD-RW combo Karta d wi kowa Systemy operacyjne Zintegrowana karta Intel Audio z gło nikiem Premier Internal Speaker; PC Comm Station; PC Comm Station Pro Microsoft Windows XP Professional, XP Home lub 2000 SP3; Mandrake 9.1 Linux Gniazda 1 gniazdo AGP 8X, 2 gniazda PCI (o długo ci 6,87 cala) 1 gniazdo PCI (o długo ci 5,28 cala) Wn ki ł cznie 3: 1 wewn trzna na 3.5-calowy dysk twardy ATA, ł cznie 2: 1 wewn trzna na 3.5-calowy dysk twardy ATA, 1 na urz dzenie 5,25 cala, 1 na stacj dyskietek 3,5 calowych; 1 na zewn trzny port MultiBay (MultiBay jako standard) Opcjonalna kiesze MultiBay z adapterem nap dów MultiBay Obsługa USB 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) Wymiary (wys. x szer. x gł b.) 10 x 33,8 x 38,3 cm (3,95 x 13,3 x 15,1 cale) 7 x 31,5 x 33,2 cm (2,75 x 12,4 x 13,07 cale) Zabezpieczenia Elektromagnetyczny zamek z czujnikiem otwarcia obudowy, zamek na obudowie (SFF), zamek pokrywy (SFF), zamek Kensington, system kontroli portów, stela do mocowania na cianie, narz dzia HP ProtectTools Gwarancja 3-letnia gwarancja realizowana na miejscu u klienta. Dost pne kilka ró nych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

6 Niezawodne, tanie rozwi zania systemów komputerowych wyposa onych w najnowsze technologie Seria HP Compaq Business Desktop d330 Firmom, kład cym nacisk na doskonały stosunek ceny do wydajno ci oraz zastosowanie silnych, szeroko rozpowszechnionych technologii i kompatybilno ci w skali całego przedsi biorstwa, ta seria komputerów biurkowych oferuje najlepszy współczynnik warto ć/cena oraz najwy sz wydajno ć w bran y. Komputery dost pne s w elastycznych konfiguracjach typu microtower lub desktop, co pozwala dopasować je do ka dego zastosowania biznesowego. U ytkownik mo e wybierać spo ród wielu dost pnych konfiguracji tak, aby zmie cić si w niewielkim bud ecie albo te stworzyć rozwi zanie o wyj tkowo du ej wydajno ci. Wszystkie zestawy zapewniaj mo liwo ć łatwej implementacji najnowszych technologii, w miar jak te b d pojawiać si na rynku. Dane techniczne d330 w obudowie typu desktop d330 w obudowie typu mikrowie a Zestaw układów Procesor Pami ć Maksymalna pojemno ć pami ci Dysk twardy Klawiatura Mysz Karta sieciowa Karta graficzna Wymienne urz dzenia pami ci masowej Urz dzenia pami ci optycznej Karta d wi kowa Systemy operacyjne Intel 865G z magistral FSB 400, 533 lub 800 MHz Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 3,2 GHz, z technologi Hyper-Threading lub bez niej) albo Intel Celeron (maksymalnie 2,6 GHz) DDR-Synch PC2700 albo PC3200, mo liwo ć zastosowania dwukanałowych pami ci DDR 4 GB Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 lub Serial ATA o szybko ci 5400 lub 7200 obr./min Klawiatura Easy Access (PS/2 lub USB) albo klawiatura bezprzewodowa USB Mysz dwuprzyciskowa z funkcj przewijania (PS/2 lub USB) albo mysz optyczna USB Zintegrowana karta Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Zintegrowana karta Intel Extreme Graphics, szeroki wybór opcjonalnych kart graficznych nvidia (z obsług jednego lub dwóch monitorów) Nap d Zip 250, nap d dyskietek 1,44 MB, pami ć przeno na USB Disk-on-Key Mo liwo ć wybór spo ród nap dów CD-ROM, CD-RW, DVD, nap dów CD-RW/DVD combo, DVD+R/+RW Zintegrowana karta SoundMAX III z wewn trznym gło nikiem Microsoft Windows XP Professional, XP Home lub Windows 2000 SP3 (zawiera fabrycznie zainstalowane oprogramowanie Norton Internet Security and AntiVirus 2003 z bezpłatn aktualizacj bazy danych wirusów przez pierwsze dwa miesi ce); Mandrake 9.1 Linux Gniazda 1 gniazdo AGP 8X, 3 gniazda PCI Wn ki Ł cznie 5: 1 zewn trzna 3,5-calowa, 2 zewn trzne 5,25-calowe, Ł cznie 6: 2 zewn trzne 3,5-calowe, 2 zewn trzne 5,25-calowe, 2 wewn trzne 3,5-calowe 2 wewn trzne 3,5-calowe Obsługa USB 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) Wymiary (wys. x szer. x gł b.) 44,8 x 16,8 x 42,7 cm (17,65 x 6,6 x 16,8 cala) 36,83 x 17,48 x 42,04 cm (14,5 x 6,88 x 16,55 cala) Gwarancja 3-letnia gwarancja, przy czym 1 rok gwarancji realizowanej na miejscu u klienta oraz 2 lata gwarancji wył cznie na cz ci. Dost pnych kilka ró nych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

7 Proste, niezawodne, niedrogie i sprawdzone HP Compaq Business Desktop d230 Ten wyj tkowo tani i niezawodny komputer PC zapewnia wydajno ć i jako ć pracy, której potrzebuj do swoich podstawowych zada przedsi biorstwa poszukuj ce dobrego wska nika warto ć/cena. HP Compaq d230 to komputer w obudowie typu mikrowie a, zbudowany w oparciu o sprawdzon technologi firmy Intel. Zapewnia najlepszy stosunek ceny do wydajno ci, a jednocze nie gwarantuje wysoki poziom jako ci, niezawodno ci i serwisu, z których słynie HP. Dane techniczne Zestaw układów Procesor Pami ć Maksymalna pojemno ć pami ci Dysk twardy Klawiatura Mysz Karta sieciowa Karta graficzna Wymienne urz dzenia pami ci masowej Urz dzenia pami ci optycznej Karta d wi kowa Systemy operacyjne Gniazda Wn ki Obsługa USB Wymiary (wys. x szer. x gł b.) Gwarancja Intel 845GE z magistral FSB 400 lub 533 MHz Intel Pentium 4 (o maksymalnej cz stotliwo ci zegara 2,8 GHz) lub Intel Celeron (maksymalnie 2,2 GHz) DDR-Synch DRAM PC GB Szeroki wybór nap dów SMART III Ultra ATA/100 o szybko ci 5400 lub 7200 obr/min Klawiatura Easy Access lub klawiatura bezprzewodowa Mysz z funkcj przewijania i mysz optyczna USB z funkcj przewijania Zintegrowana karta Broadcom BCM4401 Zintegrowana karta graficzna Intel Extreme Graphics; szeroki zakres opcjonalnych rozwi za graficznych nvidia Nap d dyskietek 1,44 MB lub pami ć przeno na USB Drive Key Mo liwo ć wyboru spo ród nap dów CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM z odczytem dysków +R, nap dów CD-RW/DVD-ROM combo, DVD+R/+RW Zintegrowana karta d wi kowa; kodek AC '97; wbudowany gło nik wewn trzny Microsoft Windows XP Professional lub Home; Mandrake 9.1 Linux 3 gniazda PCI (pełna wysoko ć), 1 gniazdo AGP 4x Ł cznie 5: 2 wewn trzne na 3,5-calowy dysk twardy, 2 zewn trzne na urz dzenia 5,25 cala, 1 zewn trzne na nap d dyskietek 3,5-calowych 6 portów USB 2.0 (2 z przodu i 4 z tyłu) 35,5 x 18,0 x 39,0 cm (14,0 x 7,1 x 15,4 cala) 3-letnia gwarancja, przy czym 1 rok gwarancji realizowanej na miejscu u klienta oraz 2 lata gwarancji wył cznie na cz ci. Dost pnych kilka ró nych opcji pakietów HP Care Pack. Bli sze informacje w lokalnych biurach HP lub u autoryzowanych sprzedawców. HP zaleca system Microsoft Windows XP Professional.

8 Niezawodne i tanie urz dzenia o wydajno ci komputerów HP Compaq Thin Client Je eli szukaj Pa stwo mo liwo ci uproszczonego zarz dzania i gwarancji bezawaryjnej pracy dla swoich firmowych rodowisk komputerowych, proponujemy wzi ć pod uwag równie rodzin uproszczonych klientów HP Compaq Thin Client. Dzi ki tanim rozwi zaniom komputerowym wykorzystuj cym serwery i oferuj cym te same funkcje co komputery biurkowe wzmocni Pa stwo swoj pozycj w ród konkurencji. Urz dzenia HP Compaq Thin Client to czołowa, sprawdzona technologia dla przedsi biorstw, gwarantuj ca maksymalne bezpiecze stwo i niskie koszty posiadania. Maj Pa stwo mo liwo ć wyboru spo ród spójnej linii produktów, które mo na z łatwo ci zakupić, wdro yć i zarz dzać nimi, oraz które oferuj niespotykan dot d ochron inwestycji. Dane techniczne HP Compaq Thin Client t5300 HP Compaq Thin Client t5500 HP Compaq Thin Client t5700 System operacyjny Microsoft Windows CE.Net v4.20 Microsoft Windows CE.Net v.4.20 Microsoft Windows XPe Przegl darka Microsoft Internet Explorer 6.0 Szybko ć procesora 533 MHz 733 MHz 1 GHz Pami ć Flash (standardowo) 32 MB 32 MB 192 MB Pami ć DRAM (standardowo) 64 MB 128 MB 256 MB Porty 4 porty USB 4 porty USB, 1 port szeregowy, 1 port równoległy, 4 porty USB, 1 port szeregowy, 1 port równoległy, RJ-45, 1 opcjonalne gniazdo PCI RJ-45, 1 opcjonalne gniazdo PCI Funkcje zarz dzania Tak Protokoły RDP, ICA, TEC Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja na cz ci realizowana za po rednictwem poczty Uwaga: Poprzednie modele, Compaq Evo T20 ( legacy free nieobsługuj cy starszych technologii) oraz Compaq Evo T30 (z obsług tradycyjnych technologii) nadal b d w sprzeda y przez ograniczony czas. Bli sze informacje mo na uzyskać u lokalnych przedstawicieli lub partnerów HP.

9 Monitory HP Monitory CRT Płaskie monitory TFT Seria Performance Wysoka rozdzielczo ć i jako ć po konkurencyjnej cenie idealna propozycja dla wymagaj cych u ytkowników. HP p1130 o przek tnej ekranu 21 Obraz o najwy szej jako ci i precyzji, z funkcj obsługi dwóch sygnałów wej ciowych HP p930 o przek tnej ekranu 19 Niezrównany obraz przy minimalnej ilo ci zajmowanego miejsca HP L2025 o przek tnej ekranu 20 Najnowocze niejsze tryby pracy, w tym obsługa funkcji picture-in-picture HP L1925 o przek tnej ekranu 19 Najwy sza jako ć, cienkie listwy obramowuj ce oraz szeroki k t widoczno ci HP L1825 o przek tnej ekranu 18 wietna jako ć obrazu oraz ekran obramowany cienkimi listwami Do monitorów TFT z serii performance oraz advantage mo na doł czyć zestawy bezprzewodowe i multimedialne Seria Advantage Ekrany wysokiej jako ci, zajmuj ce niewiele miejsca, o ponadprzeci tnej ergonomii do niedrogich zastosowa biznesowych. HP v7550 o przek tnej ekranu 17 Płaski ekran wy wietla tak wyra ne obrazy, jak w rzeczywisto ci HP L1730* o przek tnej ekranu 17 Płaski monitor o wysokiej jako ci i pełnym zestawie funkcji HP L1530* o przek tnej ekranu 15 Niewielki, tani monitor do rodowisk o ograniczonej ilo ci wolnego miejsca Cena i jako ć obrazu Seria Essential Konkurencyjna cena i dobry wska nik warto ć/cena to cechy monitorów dla szerokich rzesz u ytkowników, nadaj cych si równie do zastosowania wfirmie. HP s9500 o przek tnej ekranu 19 Maksymalny zakres mo liwo ci dla małych biur i typowych zastosowa biznesowych HP s7500, przek tna: 17 Dobra wydajno ć i wysoka jako ć obrazów Compaq HP L1702 o przek tnej ekranu 17 Idealne poł czenie formy i funkcjonalno ci Compaq HP L1502 o przek tnej ekranu 15 Niewielkie rozmiary i niska cena, a mimo to doskonała jako ć HP s5500, przek tna: 15 Imponuj ca wydajno ć i wyj tkowy wska nik Rozwi zanie biurowe *Monitor mo na zamówić w zestawie z komputerem HP Compaq d530 USDT i z podstaw PC Comm. Wszystkie monitory CRT i TFT projektowano z my l o osi gni ciu doskonałej jako ci obrazu, która zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagaj cych u ytkowników. HP ci le współpracuje z licznymi dostawcami cz ci i monitorów, aby zagwarantować, i ka dy model spełni wymagania u ytkowników w zakresie jasno ci, kontrastu, ostro ci, czysto ci, zbie no ci i geometrii obrazu. Wszystkie monitory HP odpowiadaj najwa niejszym normom rodowiskowym, jak MPR-II, TCO '99 oraz Energy Star. Ponadto produkcja bez u ycia chlorofluorow glowodoru (CFC) oraz Znak CE gwarantuj, e urz dzenia te spełniaj europejskie wytyczne bezpiecze stwa. Ka demu monitorowi towarzyszy gwarancja na okres do trzech lat na cz ci i robocizn obejmuj ca napraw na miejscu u klienta, któr mo na dodatkowo rozszerzyć wykupuj c jeden z pakietów HP Care Pack. Wi cej informacji o całej serii monitorów CRT i TFT mo na znale ć na stronie

10 Akcesoria HP HP oferuje pełen wachlarz gotowych opcji umo liwiaj cych rozszerzenie mo liwo ci i zwi kszenie wydajno ci Pa stwa rozwi za biurkowych HP. Oto kilka spo ród naszych najlepszych akcesoriów: 1. Przeno ne rozwi zanie do wymiany plików i tworzenia kopii zapasowych, mog ce pomie cić nawet 128 MB danych: Obsługa funkcji plug-and-play ( podł cz i pracuj ), pozwalaj ca podł czyć urz dzenie do dowolnego niezaj tego portu USB. Obsługa wielu systemów operacyjnych do komputerów PC i Macintosh. Mo liwo ć startowania komputera PC, tak jak z dyskietki. 2. Łatwe w monta u dodatkowe ko ci pami ci bez korekcji ECC (od 333 do 400 MHz), dzi ki którym mo na poprawić wydajno ć sprz tu w sposób bardziej ekonomiczny, ni kupuj c nowy procesor czy dysk twardy: Obsługa minimalnych wymaga programowych i procesorów Hyper Threading. Dwa razy wi ksza przepustowo ć ni w porównywalnych pami ciach SDRAM przy podobnym szasie dost pu. Moduły SDRAM s nadal dost pne dla klientów posiadaj cych sprz t wymagaj cy tego rodzaju pami ci. 3. Lepsza integracja, wi ksza ergonomia i oszcz dno ć biurkowego rozwi zania komputerowego: Najcz ciej u ywane elementy umieszczone w jednym urz dzeniu (słuchawki, karta d wi kowa, USB, itd.). Wi cej wolnego miejsca na biurku mo liwo ć postawienia pod biurkiem lub monta u na cianie przy pomocy zaczepów mocuj cych. Jeden zestaw słuchawkowy do obsługi komputera PC i telefonu. 4. Zabierz ze sob cały zestaw komputer i płaski monitor: Łatwo ć transportu dzi ki ergonomicznemu uchwytowi. Przewody ukryte dzi ki zastosowaniu systemu prowadzenia kabli. Mo liwo ć przechylania ekranu do przodu, do tyłu oraz w lewo i w prawo ułatwiaj ca optymalne ustawienie. 5. Ograniczenie kosztów za pomoc nowatorskiego, modułowego, przeno nego rozwi zania pami ci masowej: Elastyczno ć przechowywania danych we wszystkich rozwi zaniach biurkowych HP (komputerach PC i urz dzeniach przeno nych). Jedno rozwi zanie pami ci masowej dla wielu u ytkowników. Mo liwo ć prostego i taniego tworzenia kopii zapasowych oraz przenoszenia i archiwizowania plików na no niku wielokrotnego zapisu. 6. Funkcja ł czno ci z sieci bez konieczno ci u ycia przewodów: Łatwa konfiguracja oraz mo liwo ć dodawania nowych u ytkowników, niezale nie od rodowiska pracy. Współpraca z komputerami stacjonarnymi, notebookami oraz komputerami Pocket PC. Bezpieczny dost p w standardzie b przy szybko ci 11 Mb/s. 7. Wi ksza produktywno ć dzi ki jednoczesnemu zastosowaniu dwóch lub nawet czterech monitorów: Rozwi zanie oszcz dniejsze ni zakup jednego monitora o du ej przek tnej. Tanie rozwi zanie dla dwóch osób przy zastosowaniu karty NVIDIA Quadro4 100NVS. Mo liwo ć ł czenia dowolnych czterech monitorów typu CRT lub TFT poprzez zastosowanie karty NVIDIA Quadro4 NVS Prosty, oszcz dny sposób budowy sieci w skali całego przedsi biorstwa przy doskonałym wska niku cena/wydajno ć: Automatyczne uzgadnianie transmisji przy szybko ciach 10/100/1000 Mb/s. Unikalna funkcja obsługi grupowania/ przeł czania awaryjnego gwarantuj ca niezawodn prac. Kompatybilno ć wstecz oraz zgodno ć pod wzgl dem sterowników z komputerami stacjonarnymi, przeno nymi oraz serwerami. 1. Przeno na pami ć Disk-on-key 5. HP MultiBay 2. Rozbudowa pami ci HP 6. Bezprzewodowe rozwi zania HP do sieci lokalnej 3. HP PC Comm Station II 7. Obsługa wielu monitorów 4. Podstawa do komputera HP d530 USDT i monitora 8. Szybka karta sieciowa Broadcom netxtreme Gigabit Ethernet

11 Opis Part Number d230 d330 microtower d330 desktop d530 SFF d530 CMT d530 USDT Opis Part Number d230 d330 microtower d330 desktop d530 SFF d530 CMT d530 USDT D wi k i multimedia Zestaw słuchawkowy do komputera PC (analogowy, bez funkcji wyciszania) Logitech Axis202 DE640A PC Comm Station II DK985A PC Comm Station II z protokołem Bluetooth DK986A Komunikacja Interfejs WLAN HP WL215 USB (802.11b) Wi-Fi DC758A Nadajnik-odbiornik HP USB Bluetooth DN650A Karta WLAN HP WL220 PCI (802.11b) Wi-Fi DC756B Karta sieciowa Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet PCI DC194A Karty graficzne Karta Intel DVI AGP Digital Display (ADD) (rev B) DD505A NVIDIA GeForce2 MX MB DDR z wyj ciem VGA AGP (LP z mocowaniem do obudowy SFF) DC155A NVIDIA GeForce2 MX MB z wyj ciem DVI-I (LP z mocowaniem do obudowy SFF)) DC154A NVIDIA GeForce4 MX440/8 64 MB DDR z wyj ciem VGA i S-video (AGP8X) DC663A NVIDIA GeForce FX 128 MB DDR z wyj ciami VGA i S-video (AGP8X) DK906A NVIDIA Quadro4 100NVS 64 MB PCI DH z wyj ciami VGA, DVI-I oraz S-video DC664A NVIDIA Quadro4 100NVS 64 MB AGP z obsług dwóch monitorów (doł czone przewody VGA) DC665A Przewody poł czeniowe NVIDIA Quadro4 100NVS DVI (do urz dzenia DC665A) DC157A Dyski twarde 40 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC180A 80 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC181A 160 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC189A 250 GB ATA/100 (7200 obr./min) DC516A 80 GB Serial ATA (7200 obr./min) DE705A 160 GB Serial ATA (7200 obr./min) DE706A Karty IEEE 1394 Firewire PCI Karta 1394 Firewire PCI DE471A Karta 1394 Firewire PCI i program Adobe Premiere 6.5 DK949A Opcje rozbudowy pami ci 128 MB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC338A 128 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE465A 256 MB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC339A 256 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE466A 512 MB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC340A 512 MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE467A 1 GB PC2700 (DDR 333 MHz) DIMM DC341A 1 GB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM DE468A Pakiety Microsoft Office Pakiet Microsoft Office XP Pro/ DE962T/ Microsoft Office SBE DK677A Akcesoria do konkretnych modeli Podstawka pod komputer HP d530 USDT DL641A Zaczep do monta u na cianie DK412A Zaczep do monta u na cianie / r kaw zabezpieczaj cy DK413A Urz dzenia pami ci masowej MultiBay Dysk twardy MultiBay 20 GB DE622B * * Dysk twardy MultiBay 40 GB DC188B * * Nap d dyskietek MultiBay 1.44 MB DE612B Nap d CD-ROM MultiBay 24X DC513B * * Nap d CD-RW MultiBay 24X DC514B * * Nap d DVD-ROM MultiBay 8X (odczytuje wszystkie formaty) DC515B * * Nap d MultiBay 24X 10 combo DC148B * * Nap d MultiBay 24X 24 combo DL974B * * Urz dzenia pami ci optycznej Nap d CD-ROM maks. 48X Nap d CD-RW 48X/24X/48X DC143B DC196B Nap d CD-RW/DVD-ROM 48X /24X/48X combo DC197B Nap d DVD-ROM 16X/40X z mo liwo ci czytania dysków +R DC151B Nap d DVD+R/+RW 4X DC517B Opcjonalne urz dzenia pami ci masowej podł czane przez port USB Pami ć przeno na HP Drive Key 16 MB DC192B Pami ć przeno na HP Drive Key 64 MB DC191B Pami ć przeno na HP Drive Key 128 MB DC190B Pami ć przeno na HP Drive Key 256 MB DL973B Stacja dysków 1.44 MB USB (zewn trzna) DC141B Pełna lista urz dze opcjonalnych i akcesoriów zgodnych z posiadanym przez Pa stwa rozwi zaniem biurkowym HP jest dost pna na lokalnej stronie pod adresem po wybraniu opcji akcesoria. * Wymaga dokupienia opcjonalnej kieszeni Multibay.

12 Biura sprzeda y HP w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Algieria +213 (0) Arabia Saudyjska Austria +43 (0) Belgia 32 (02) Bliski Wschód (poł czenie bezpłatne z terenu ZEA) Bułgaria Chorwacja Czechy Dania Egipt HP CPQ Estonia Finlandia, sprzeda telefoniczna HP +358 (0) Francja Grecja +30 (1) Hiszpania +34 (91) Holandia +31 (20) (20) Irlandia Islandia +354 (1) Izrael Kazachstan i Kirgistan Litwa Łotwa Maroko (Region afrykanski) Telecentrum Biuro sprzeda y HP Niemcy Norwegia Polska Portugalia +351 (1) Republika Południowej Afryki Rosja RPA Rumunia +40 (21) (21) Słowacja Słowenia Serbia i Czarnogóra Szwajcaria obsługa przedsprzeda na +41 (0) /informacje o produktach cz ci, instrukcje obsługi/ +41 (0) Szwecja Tunezja Turcja +90 (216) Ukraina W gry +36 (1) Wielka Brytania HP Teleweb Glasgow +44 (0) Włochy Personal computer, +39 (0) Server Intel e periferiche Server e workstation Unix, +39 (0) Storage, OpenView Wspólnota Niepodległych) +(095) Pa stw (WNP) Zjednoczone Emiraty Arabskie (poł czenie bezpłatne) Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a, Warszawa informacja handlowa: Wi cej informacji o produktach, usługach, rozwi zaniach biurkowych i zwi zanych z nimi produktach firmy HP mo na uzyskać pod adresem: Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mog ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP zostały wyra one w towarzysz cych im kartach gwarancyjnych. adne ze stwierdze zawartych w niniejszym opracowaniu nie mo e być uwa ane za jak kolwiek dodatkow gwarancj. HP nie ponosi odpowiedzialno ci za techniczne lub redakcyjne bł dy i przeoczenia, jakie mogły znale ć si w niniejszym opracowaniu. Microsoft oraz Windows s zastrze onymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel, Pentium oraz Celeron s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zale nych w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach EEE. Wrzesie 2003

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie Katalog Produktów 2010 Komputery / Serwery / Oprogramowanie Serwery Actina Solar Firma ACTION S.A., działająca na rynku IT od 1991 roku, systematycznie rozszerza swoja ofertę. Marka Actina została wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo