LAUREACI PRIZEWINNERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LAUREACI PRIZEWINNERS"

Transkrypt

1 Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens Hus dysponuje ponad 1000 metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, mieêci tak e czynny warsztat graficzny, bibliotek, restauracj i sklep muzealny. Muzeum posiada unikatowà kolekcj grafiki współczesnej oraz zbiór historyczny. Grafikens Hus organizuje wystawy prezentujàce prace graficzne artystów szwedzkich i zagranicznych, w tym tematyczne pokazy dzieł ze zbiorów Grafikens Hus oraz wystawy przygotowane wspólnie z innymi muzeami i kolekcjonerami. Wi cej informacji na stronach internetowych Grafikens Hus: Grafikens Hus, the only museum in Sweden that focuses on contemporary fine art prints, was inaugurated by H. M. King Carl XVI Gustaf in Grafikens Hus has more than 1,000 m2 of exhibition space for rotating exhibitions, together with an active printmaking workshop, a library, a restaurant and a museum shop. The museum owns a unique collection of both contemporary and older historical prints. Grafikens Hus organizes exhibitions presenting contemporary Swedish and international prints, including thematic shows of works from the Grafikens Hus collection and shows in collaboration with other museums and collectors. For more information visit the Grafikens Hus home page: Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, Kalisz Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre, Kalisz Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza powstało w 1994 roku. Galeria jest placówkà Muzeum Okr gowego Ziemi Kaliskiej. W Centrum Rysunku i Grafiki imienia artysty znajduje si około 1600 rysunków i grafik, w tym przekazne w testamencie, wyposa enie warszawskiej pracowni Tadeusza Kulisiewicza wraz z kolekcjà jego prac. Centrum zostało utworzone przez władze miasta Kalisza w hołdzie Tadeuszowi Kulisiewiczowi, rdzennemu Kaliszaninowi, jednemu z najwybitniejszych polskich grafików XX wieku. Galeria prezentuje współczesnà grafik i rysunek, współpracuje z Fundacjà im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre was founded in Its gallery is part of the Kalisz District Museum. The Drawings and Prints Centre holds 1,600 drawings and prints, including the furniture and equipment of Tadeusz Kulisiewicz s Warsaw studio together with a collection of his works. The Centre was established by the authorities of the city of Kalisz in honour of Tadeusz Kulisiewicz, born in Kalisz, one of the greatest Polish graphic artists of the twentieth century. The gallery presents contemporary prints and drawings, collaborating with the Tadeusz Kulisiewicz Foundation in Warsaw.

2

3 TADEUSZ KULISIEWICZ Grafik i rysownik. W obu technikach wypracował swój własny, niepowtarzalny styl. Mimo e grafika przyniosła mu uznanie, artysta ukochał rysunek Êlad linii kreêlonej na białej kartce papieru, tej oszcz dnej, sprowadzonej do minimum, opisujàcej kształt kilkoma precyzyjnymi pociàgni ciami piórkiem. 5 Urodził si w 1899 roku w Kaliszu. Edukacj artystycznà rozpoczàł w Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu, a nast pnie kontynuował w warszawskiej Akademii Sztuk Pi knych. Studia w pracowni znakomitego drzeworytnika Władysława Skoczylasa dały mu podstawy doskonałego warsztatu. Od poczàtku jednak Kulisiewicz zaznaczał swojà odr bnoêç w sztuce. W wydanych przed wojnà tekach drzeworytów: Szlembark, Bacówka, Metody i WieÊ w Gorcach, przedstawił niezwykły, prawdziwy obraz ycia ludzi małej górskiej wioski o nazwie Szlembark. WyjÊcie od grafiki, jej czarno białych płaszczyzn i linii, okazało si konsekwentnà drogà twórczà, prowadzàcà artyst ku rysunkowi, który dawał mu jeszcze wi kszà swobod w operowaniu linià. Stało si tak po zakoƒczeniu wojny, podczas której, w czasie powstania warszawskiego, spłon ła pracownia wraz ze wszystkimi klockami drzeworytniczymi. Po tym zdarzeniu artysta porzucił grafik na rzecz rysunku, który wkrótce stał si jedynym Êrodkiem jego artystycznej wypowiedzi. Pod tym wzgl dem twórczoêç Kulisiewicza nale y do wyjàtkowych zjawisk na tle sztuki polskiej. Okres powojenny to równie czas licznych podró y artystycznych w najdalsze zakàtki Êwiata do Chin, Indii, Meksyku, Brazylii i na Kub. Podró y zawsze powodowanych ciekawoêcià Êwiata, a zwłaszcza ludzi. W swoich szkicownikach Kulisiewicz notuje odmiennoêç pejza u, twarze napotkanych na drodze ludzi, ich codzienne zaj cia. Przetworzone po powrocie, zamkni te w cykle rysunkowe, stanowià wyjàtkowy, osobisty zapis wspomnieƒ. Z czasem na kartach rysunków zacierajà si ró nice pejza e, te bliskie i te odległe, stajà si łudzàco do siebie podobne, dziewcz ce twarze Kubanek, Meksykanek czy szlembarskich kobiet sà po prostu synonimem młodzieƒczej urody, matek tulàcych dzieci macierzyƒstwa. Niezwykły dar obserwacji, poprzez syntez zjawisk i rzeczy oraz mistrzowskie operowanie linià, nadaje tym pracom charakter ponadczasowy. Uniwersalizm tematów Kulisiewicza, gł boki humanizm, nowoczesny charakter kreski, to dzisiaj najwi ksze atuty jego sztuki. Graphic artist and draughtsman. In both techniques, he developed his own unique style. Although the artwork brought him recognition, the artist loved drawing the trace of a line drawn on a white sheet of paper, the economical line, reduced to a minimum, describing the shape with a few precise pen strokes. He was born in Kalisz in He began his art education at the School of Decorative Arts in Poznan, and then continued it at the Warsaw Academy of Fine Arts. Studies in the studio of Władysław Skoczylas, a renowned wood engraver, gave him an excellent technical basis. From the beginning, however, Kulisiewicz marked his individuality as artist. In the portfolios of woodcuts, published before the war: Szlembark, Shepherd s Cabin, Methodius and Village in the Gorce, he presented an unusual, true picture of people's lives in a small mountain village, called Szlembark. Beginning with prints, their black and white planes and lines, proved to be his consistent artistic path, leading towards drawing, which gave him even greater freedom in handling the line. This happened after the war, as his studio burned down during the Warsaw uprising, with all the blocks of engraving. After the incident, the artist dropped printmaking for the sake of drawing, which soon became his only means of expression. In this respect, Kulisiewicz's work is exceptional in Polish art. The post war period is also the time of numerous artistic journeys in the farthest corners of the world - China, India, Mexico, Brazil and Cuba. Those travels were always generated by curiosity, and especially about the people. In his sketchbooks, Kulisiewicz noted down the diversity of landscapes, the faces of the people he encountered, their daily activities. Processed after his return, locked in series of drawings, they provide a unique, personal record of memories. With time, in the sheets of drawings, the differences come to be blurred landscapes, those close and those far away, become confusingly similar to each other; girls' faces from Cuba, Mexico or Szlembark are simply synonymous with youthful beauty, and mothers hugging their children represent motherhood. The extraordinary gift for observation, through a synthesis of things and phenomena and masterly use of line, gives these Inne cykle artysty: Warszawa 1945, inspirowane spektaklami B. Brechta Matka works a timeless character. The universalism of Kulisiewicz's topics, their deep hucourage, Galileusz, Kaukaskie koło kredowe, ilustracje do Godziny Êródziem- manism, the modern character of the line are the greatest strengths of his art. nomorskiej J. Parandowskiego, Pejza e górskie, Macierzyƒstwo, Matka, Moja historia sztuki, Krajobrazy spalone. Other Kulisiewicz's series include Warsaw 1945, Mother Courage, Galileo, The Caucasian Chalk Circle, inspired by performances of plays by B. Brecht, illustrakulisiewicz był laureatem licznych nagród artystycznych i odznaczeƒ paƒstwowych, tions for Mediterranean Hour by J. Parandowski, Mountain Landscapes, członkiem korespondentem Akademii Sztuk Pi knych w Berlinie (1955), Honorowym Motherhood, Mother, My Art History, Landscapes Burned. Obywatelem Miasta Kalisza (1960) oraz członkiem honorowym Akademii Sztuk Pi knych we Florencji (1965). Kulisiewicz was the recipient of many art awards and state decorations, Corresponding Member of the Academy of Fine Arts in Berlin (1955), Honorary Citizen Po Êmierci artysty w 1988 roku, wypełniajàc jego ostatnià wol, otwarto w Kaliszu of the City of Kalisz (1960) and Honorary Member of the Academy of Fine Arts Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza galeri, która poza ek- in Florence (1965). spozycjà jego warszawskiej pracowni prezentuje wystawy czasowe, zwłaszcza rysunku i grafiki technik najbli szych artyêcie. After his death in 1988, fulfilling his last will, the Tadeusz Kulisiewicz Centre for Hanna Jaworowicz Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu Drawings and Prints was opened in Kalisz, a gallery, which, in addition to the exhibition of his Warsaw studio, presents temporary exhibitions, in particular, drawings and prints, the techniques that he made his own. Hanna Jaworowicz Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre, Kalisz 6

4 7 8 Tadeusz Kulisiewicz, Kobieta z ró aƒcem z teki Szlembark drzeworyt, 28x14, 1931 Tadeusz Kulisiewicz, Woman with a rosary, from the Szlembark portfolio woodcut, 28x14, 1931 Tadeusz Kulisiewicz, Dzieci z jagni ciem drzeworyt, 27,5x25,5, 1931 Tadeusz Kulisiewicz, Children and a lamb woodcut, 27,5x25,5, 1931

5 IMPRINT Laureaci w Grafikens Hus IMPRINT Prizewinners at Grafikens Hus IMPRINT w Grafikens Hus IMPRINT at Grafikens Hus Polska grafika warsztatowa od dawna zajmuje wyjàtkowà pozycj w szwedzkim Êrodowisku artystów grafików. Kontakty grafików z obu naszych krajów o ywiły si zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku i trwajà do dziê. Od 1966 roku, kiedy powstało Triennale w Krakowie, relacje stały si intensywniejsze, i obecnie majà charakter regularnych kontaktów. W Polsce odbywa si wiele przeglàdów sztuk graficznych, du ego i małego formatu, w Krakowie, Majdanku, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Ostrowie Wielkopolskim, by wymieniç tylko kilka z nich. 9 Wystawa IMPRINT Prizewinners at Grafikens Hus, prezentuje prace artystów nagrodzonych i wyró - nionych w pierwszej edycji Mi dzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie Imprint Dziewi ciu laureatów z ró nych krajów: Japonii, Korei Płd., Wielkiej Brytanii i Polski, przedstawia prace graficzne, wykonane w ró nych technikach, poczàwszy od tradycyjnych technik graficznych a po prezentacj filmowà. Projekt wystawy ukazuje szerokie spektrum współczesnej grafiki Êwiatowej. Nowatorskie działania graficzne, ró norodne postawy artystyczne i ciekawe propozycje uj cia tematu: Zderzenia cywilizacji, który zaistniał jako temat pierwszej edycji triennale Imprint Zbli ajàc si do drugiej edycji triennale w 2011 roku, pragniemy, aby warszawska impreza wpisała si na stałe w kalendarz mi dzynarodowych wydarzeƒ graficznych. Ideà mi dzynarodowego triennale grafiki IMPRINT jest prezentacja sztuki graficznej w powiàzaniu z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz tworzenie przestrzeni spotkaƒ i kontaktów interdyscyplinarnych. Obok nowoczesnych form graficznych wystawa prezentuje twórczoêç Tadeusza Kulisiewicza, patrona Triennale. Nale ał do najwybitniejszych artystów polskich XX wieku, zało ył Fundacj im. Tadeusza Kulisiewicza, która od ponad 20 lat pełni rol mecenasa sztuki polskiej, przyznajàc co roku stypendia i nagrody młodym polskim artystom za wybitne osiàgni cia w dziedzinie grafiki i rysunku. Agnieszka CieÊliƒska-Kawecka Kurator Mi dzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT IMPRINT Prizewinners at Grafikens Hus is an exhibition of works by the prizewinners of the First Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT'2008. Nine artists from Japan, Great Britain, South Korea and Poland are showing their graphic art pieces, in techniques ranging from those of traditional printmaking to film. The exhibition presents a wide spectrum of world contemporary graphic arts, innovative artwork, diverse artist attitudes and interesting approaches to the theme of IMPRINT'2008 Clashes between Civilizations. With the second triennial coming up in 2011, we wish for the Warsaw event to become a permanent date in the calendar of international graphic art projects. As an international graphic arts triennial, IMPRINT aims to present graphic arts in the context of other humanist disciplines as well as creating space for meetings and for developing interdisciplinary relations. In addition to modern graphic forms, the exhibition presents the oeuvre of Tadeusz Kulisiewicz, the patron of the Triennial. One of the greatest Polish artists of the twentieth century, he established the Tadeusz Kulisiewicz Foundation, which has for over 20 years served as a patron of Polish art, awarding grants and prizes to young Polish artists for outstanding achievements in the fields of printmaking and drawing. Podczas Szwedzkiego Triennale Grafiki w 2007 roku, trzynastego z kolei, odbyła si wystawa poêwi cona ambitnym i ciekawym młodym grafikom z Polski, prezentowana w Galerii Wschodniej Akademii Królewskiej w Sztokholmie. W Grafikens Hus, wielu polskich grafików wystawiało prace i uczestniczyło w niektórych z wielu warsztatów mi dzynarodowych, które odbyły si w tamtejszych pracowniach grafiki. Wybrane prace z Polskiej Kolekcji Grafiki Lilja, na którà składajà si prace naj lepszych grafików polskich, zostały wystawione w 1999, a wystawa Instant Anatomy Poland Now, prezentowana w 2003 roku, była ogromnà manifestacjà polskiej grafiki współczesnej. Wystaw przygotował Adam Budak we współpracy z Triennale Grafiki w Krakowie. Obcenie współpraca nadal rozwija si w tym samym kierunku, a wystawy niezwykłych grafik z Polski, naszego południowo-wschodniego sàsiada, stały si niemal tradycjà. We współpracy z organizatorami IMPRINT, Fundacjà im. T. Kulisiewicza i Instytutem Polskim w Sztokholmie, mamy honor i przyjemnoêç przedstawiç laureatów Pierwszego Mi dzynarodowego Triennale IMPRINT, którego uroczyste otwarcie odbyło si w Pałacu Kultury w Warszawie jesie nià 2008 roku. Na tej wa nej wystawie zaprezentowano szerokie spektrum ró norodnej grafiki, tworzonej dziê w Polsce i na Êwiecie. Ukazała ona równie ogromnà ywotnoêç i sił tej dziedziny sztuki. Jest to tak e naszà ambicjà w Grafikens Hus, aby podkreêliç bogactwo sztuk graficznych, tradycyjnych, jak równie innowacyjnych i eksperymentalnych, oraz pokazaç, e grafika jest Êrodkiem wyrazu o imponujàcej historii i oczywistym miejscu zarówno w naszej współ - czesnej kulturze, jak i w przyszłoêci. OczywiÊcie nie tylko w Szwecji, ale na całym Êwiecie. Mikael Kihlman, artysta i kurator Pia Rystadius, Dyrektor Grafikens Hus Polish printmaking has long held a unique position in the Swedish print world. Printmaking contacts have existed between our two countries, particularly after the second half of the 20th century up until today. Ever since the Cracow Triennial began in 1966, these relationships have grown stronger and they now occur on a much more regular basis. Poland has a tradition of print triennials in both large and small format prints in Cracow, Majdanek, Torun, Warsaw, Lodz and Ostrow Wielkopolski, just to name a few of them. The Swedish National Print Triennial in 2007, our 13th consecutive triennial, included an exhibition with a special focus on ambitious and interesting young Polish printmakers presented in the East Gallery at the Royal Academy in Stockholm. At Grafikens Hus, a number of Polish printmakers have exhibited and taken part in some of the many international workshops that have been held in printmaking studios there. Selections from the Lilja Polish Graphic Art Collection, including many of Poland s finest printmakers, were exhibited in 1999, and the exhibition Instant Anatomy Poland Now was shown in 2003, a massive manifestation of Polish contemporary prints that was curated by Adam Budak in collaboration with the print triennial in Cracow. Now we are continuing in the same direction this has almost become a tradition by showing some remarkable prints from Poland, our southeastern neighbor. In collaboration with the organizers of IMPRINT, the Kulisiewicz Foundation and the Polish Institute in Stockholm, we are both happy and proud to present the prizewinners from the first international IMPRINT Triennial, which had its grand opening at the Palace of Culture in Warsaw in the fall of This major exhibition presented a broad spectrum of all of the prints that are being made today in Poland and worldwide. It also revealed the enormous vitality and strength of this art form. This is exactly our ambition at Grafikens Hus; to highlight printmaking in all of its aspects, the traditional as well as the innovative and experimental, and to show that printmaking is a medium with an impressive history and a self-evident place, both in our contemporary culture and in the future. Not only in Sweden of course, but throughout the world. Mikael Kihlman, Artist and Curator Pia Rystadius, CEO Grafikens Hus 10 Agnieszka CieÊliƒska-Kawecka Curator Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT

6 Patroni Patrons GRAND PRIX Patronat honorowy/honorary Patrons Kanako Murakami Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marshal of the Wielkopolska Region Marek Woêniak Prezydent Miasta Kalisza Mayor of the City of Kalisz Janusz P cherz Moje prace słu à komunikacji z trudnymi do nazwania uczuciami i odtworzeniu tajemniczego doêwiadczenia za pomocà sztuki wizualnej. Chciałabym przedstawiç uniwersalne odczucie tajemnicy i podkreêliç pi kno zdarzeƒ w yciu emocjonalnym człowieka, nawet jeêli sà bolesne i powodujà cierpienie, poniewa widz ogromne pi kno w procesie zmagaƒ z przeciwnoêciami. W moich najnowszych pracach cz sto zajmuj si czernià. Próbuj pokazaç czerƒ czarnej barwy, najlepiej jak mog, i dodaj dla kontrastu nieco koloru, czego czasami nawet w ogóle nie widaç aby wzbogaciç czerƒ i spowodowaç, e w oczach widza powstaje wra enie barwnoêci. Organizatorzy/Organizers Akademia Sztuk Pi knych w Warszawie Academy of Fine Arts in Warsaw Grafikens Hus, Mariefred Zajmuj si przede wszystkim litografià i drzeworytem. Odpowiada mi to, e mog wykonaç wiele oryginalnych egzemplarzy obrazu, który jest za ka dym razem dokładnie taki sam, czego nie mo na osiàgnàç w przypadku malarstwa czy rysunku. Jednak nie chodzi mi po prostu o zrobienie wielu odbitek, a o przeło enie tej cechy grafiki na koncept poprzez realizacj dzieła. Dlatego wi kszoêç moich grafik powstaje w jednym egzemplarzu. Na skoƒczonà prac składa si jednak wielokrotne powielanie obrazu. RównoczeÊnie pracuj nad transformacjà obrazu dwuwymiarowego w trójwymiarowy, nie tworzàc po prostu rzeêby czy instalacji z papieru, lecz zachowujàc pierwotnà funkcj dwuwymiarowego obrazu na papierze. 11 Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza, Warszawa Tadeusz Kulisiewicz Grants and Awards Foundation, Warsaw My aim in my artwork is to communicate with unexplainable emotional feelings, and to re-create an uncan - ny experience by the mean of visual art. I would like to present an universal feeling of uncanny to suggest how beautiful it can be in human lives to have emotional events, even if it's a painful one and causes mental sufferings, since I find such a big beauty in the process of a person overcoming an obstacle through life. 12 In my recent work, I often deal with black color. I try to show the blackness of black as much as possible, and in contrast, I add a bit of color, sometimes even not noticeable at all, to increase the richness of it and to give slightly the feeling of colors to the viewers eyes. Partnerzy/Partners Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, Kalisz Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre, Kalisz Muzeum Okr gowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz Kalisz District Museum, Kalisz I mainly do stone lithography and woodcut. I like the feature that I can make many original copies of an image exactly the same in every edition, which painting and drawing cannot do. However, I am not inte - rested in just making many editions of an image, but in making this characteristic of printmaking into a concept by the way of making artwork. Therefore, most of my print work is a unique piece, however, I printed an image many times to create one complete work. Instytut Polski w Sztokholmie Polish Institute, Stockholm Ur. 1983, Onomichi, Hiroszima (Japonia), studiowała w School of Visual Arts w Nowym Jorku oraz w Królewskiej Akademii Sztuk Pi knych w Antwerpii (grafika warsztatowa) pod kierunkiem litografa Ingrid Ledent (2005) pierwsza wystawa indywidualna w Tokio; prace zamieszczone w ksià ce nagare, opublikowanej przez fotografa L.A. Tomari. Jej dzieła znajdujà si w zbiorach publicznych i prywatnych w Belgii, Niemczech, Polsce, Japonii, Bułgarii, Chinach i Włoszech. Obecnie mieszka i pracuje w Tokio. Wyró nienia: 2008 Nagroda Miasta Harelbeke (Belgia) w dziedzinie sztuk pi knych; 2008 Grand Prix IMPRINT 2008 Mi dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. Born in Onomichi, Hiroshima, Japan in She has education background of fine arts at school of Visual Arts in New York, and moved her base to Belgium to study printmaking at Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, under the lithographer, Ingrid Ledent, in In 2008, she held her first solo show in Tokyo, Japan, alongside the participation to the book of collective work pieces, 'nagare', published by the photographer, L.A. Tomari. Her work is in public/private collections in Belgium, Germany, Poland, Japan, Bulgaria, China, and Italy. She currently lives and works in Tokyo, Japan. Prizes: 2008 Prize for Visual Arts of the city of Harelbeke, Belgium; 2008 Grand Prix IMPRINT Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw, Poland.

7 Kanako Murakami, Mary, Grand Prix IMPRINT 2008 litography, woodcut, 42,5x32x1,8, 2008 Kanako Murakami, Bez tytułu litografia, drzeworyt, 42,5x32x1,8, Kanako Murakami, Mary, Grand Prix IMPRINT 2008 litografia, drzeworyt, 42,5x32x1,8, 2008 Kanako Murakami, Untitled litography, woodcut, 42,5x32x1,8, 2008

8 I NAGRODA 1st PRIZE Peter Ford Od 1994 roku sam robi papier i cz sto pełni on aktywnà rol jako element moich realizacji. Praca WiadomoÊç tekstowa zagubione listy powstała na takim papierze, kolorowanym pigmentami ziemnymi. Skomponowana została z odbitek z bloków drzeworytniczych, wytrawionych matryc metalowych i z elementów drukowanych r cznie za pomocà piecz ci z gumki do ołówka. W taki sposób znalazły si tu nazwy Hiroszimy i Nagasaki, odbite znakami japoƒskiego pisma kanji. Jak w palimpseêcie, za pomocà matrycy reliefowej, nadrukowane zostały słowa pami ç, pami tanie i zapominanie w dziewi ciu j zykach oraz moje nazwisko. Przy dolnej kraw dzi znalazło si odniesienie do tragedii 11 wrzeênia. Mam nadziej, e te elementy tworzà spójnà całoêç. Chiƒska czerwieƒ powstała dla uczczenia samego koloru, a tak e moich wizyt i zwiàzków z tym krajem. Since 1994 I have been making my own paper and often use it as an active element in my works. Text Me - ssage Lost Letters was created from handmade paper coloured by earth pigments. The design includes printing from woodcut blocks, etched plates and hand-printed elements from cut pencil eraser blocks. These provide the names of Hiroshima and Nagasaki in kanji Japanese characters. In the manner of a palimpsest there is over-printing from a relief-inked etched plate. In nine languages there are words and signs for me mory, remembering, forgetting and my own name. A single reference to the catastrophe of 9.11, New York, features at the lower edge. I hope that these elements combine and carry some meaning. China Red is a celebration of the colour and of my links with/visits to that country. Peter Ford, Chiƒska czerwieƒ drzeworyt, pastel, papier czerpany, 37x79, Ur. Hereford, Wielka Brytania 1937 r., studiował w Hereford College of Art i Brighton College of Art, a tak e na Wydziale Pedagogicznym London University. Uczył plastyki i angielskiego, Warsztat grafika opanował w du ej mierze sam. Od roku 1979 poêwi ca si wyłàcznie działalnoêci artystycznej. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Artystów Grafików oraz wiceprezydentem Royal West of England Academy. Od roku 1987 pełni funkcj dyrektora artystycznego Off-Centre Gallery w Bristolu, która specjalizuje si w sztuce na papierze tworzonej przez artystów z ca ego Êwiata. Peter Ford, Great Britain, China Red woodcut and pastel on handmade paper, 37x79, 2007 Prace Petera Forda znajdujà si w zbiorach nast pujàcych instytucji brytyjskich i zagranicznych: Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie; Muzeum Sztuki w Portland, Oregon (USA); Galeria Sztuki w Kaliningradzie (Rosja); Ashmolean Museum, Oxford; Bristol City Museum and Art Gallery; Muzeum Sztuki w Taipei (Taiwan); Panazjatyckie Muzeum Papieru, Jeonju (Republika Korei); Muzeum Sztuki w Sakami, Okinawa (Japonia); Dział ksià ki artystycznej, Tate Gallery, Londyn (Wielka Brytania); Dział słowa i obrazu, Victoria and Albert Museum, Londyn (Wielka Brytania). Born in Hereford Art training at Hereford College of Art and Brighton College of Art, with additional studies at London University Department of Education. Taught Art and English from 1961 to Largely self-taught as a maker of prints. Involved full-time in artistic endeavours since Fellow of the Royal Society of Painter-Printmakers (RE); Vice President of the Royal West of England Academy (RWA). Since 1987 artistic director of Off-Centre Gallery, Bristol, with a focus on international art on paper. Art work by Peter Ford is included in public collections in many countries including: Barcelona Museum of Contemporary Art; Museum of Art, Portland, Oregon; Kaliningrad Art Gallery, Russia; The Ashmolean Museum, Oxford; Bristol City Museum and Art Gallery; Taipei Art Museum, Taiwan; Pan Asia Paper Museum, Jeonju, Republic of Korea; Sakima Art Museum, Okinawa, Japan; Tate Gallery Collection of artists books; the Victoria and Albert Museum, London, Department of Word and Image.

9 II NAGRODA 2nd PRIZE Ewa Walawska Peter Ford, Great Britain, Text message lost letters, 1st Prize woodcut, etching on handmade paper, 139x123, Peter Ford, WiadomoÊc tekstowa zagubione listy, I nagroda drzeworyt, akwaforta, papier czerpany, 139x123, 2007 Ewa Walawska profesor Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, dyplom w specjalnoêci grafika warsztatowa uzyskała w 1967 roku. W 1972 roku rozpocz ła prac dydaktycznà w Katedrze Grafiki Warsztatowej, na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie; aktualnie prowadzi pracowni dyplomowà grafiki warsztatowej dla studentów II V roku. Od poczàtku swojej twórczej drogi ch tnie si gała do metod eksperymentalnych w technikach graficznych intaglio; znakiem rozpoznawczym twórczoêci artystki stał si gł boko tłoczony relief embossing. W ciàgu 35 lat aktywnoêci w êyciu artystycznym prezentowała swoje grafiki na ponad 20 wystawach indywidualnych oraz licznych pokazach zbiorowych w kraju i za granicà. Współpraca z galeriami szwedzkimi oraz kontakty na gruncie zawodowym i towarzyskim znalazły wyraz w licznych wystawach (Galeria Flamingo AB w Falkenberg, w 1985 roku indywidualna wystawa w Sallskapet Grafiska galerii Zwiàzku Szwedzkich Artystów Grafików w Sztokholmie a w 1997 roku wystawa w Instytucie Polskim w Sztokholmie) oraz przyznaniu statusu członka stowarzyszenia grafików szwedzkich Grafikens Hus w 1996 roku, a nast pnie dorocznej nagrody Elfa w 1997 roku. W latach koordynowała z ramienia ASP mi dzynarodowy projekt sieciowy NETWORK BALTIC, zainicjowany przez Grafikens Hus w ramach programu UE Kultura Jej prace znajdujà si w zbiorach na całym Êwiecie, m.in. w Muzeum Grafiki w Epinal (Francja), Bibliotece Narodowej w Warszawie, Ring House kolekcji grafiki uniwersytetu Alberta w Edmonton (Kanada), Kanagawie (Japonia), Grafikens Hus w Mariefred (Szwecja), Muzeum Narodowym w Warszawie. Imprimo pressi pressum, wycisnàç, wyraziç, wytłoczyç. Uprawianie dyscypliny takiej, jakà jest grafika warsztatowa, z całym uwikłaniem jej funkcji rozpi tej pomi dzy tradycj, której istot stanowi proceder powielenia matrycy, a bezcielesnym medium digitalnym, w którym odpada fizyczna łàcznoêç obrazu i medium, wymaga od artysty zdeklarowanego wyboru. Ja opowiedziałam si po stronie grafiki tradycyjnej i jej szczególnych właêciwoêci zawartych w technice embossing, która odwołuje si do sensualnego Êladu odcisku matrycy wytłoczonej w papierze. Jak si gn pami cià, moje prace zawsze zawierały elementy reliefu, jednak w ostatnim cyklu, zatytuło wanym NARCISSUS, Êrodki zostały celowo zaw one wyłàcznie do prawdy odcisku, przypominajàcego znaki alfabetu Braille a i jak on stanowiàcego klucz opisywania i odczytywania Êwiata w jego sensualnym wymiarze. Mit Narcyza stanowi dla mnie szczególnie pociàgajàcà i uniwersalnà metafor sytuacji artysty, zdetermino wa - nej z jednej strony bezwarunkowà potrzebà aktu kreacji, z drugiej ograniczeniami mo liwoêci jego realizacji. Narcyz jest od wewnàtrz trawiony przez chorob pi knoduchów i zatruwa go jego własne spoj rzenie na siebie, pisał Emmanuel Mounier. Jest to wi c rodzaj ograniczeƒ, które majà swoje êródło w nas samych, w wymiarze osobistym, egzystencjalnym. Imprimo pressi pressum, to press upon or into, to express, to emboss Practicing a discipline such as printmaking, with its function spanning tradition, which consists in the process of plate printing, and an insubstantial digital medium, which dissociates an image from its medium in physical terms, demands that the artist makes a positive choice. I chose traditional printmaking and individual properties of one of the techniques: embossing, which invokes a sensual trace of the impression of the plate in paper. As long as I can remember, my works have always included elements of relief, but in my latest series, called NARCISSUS, I deliberately limited my technique to the truth of the imprint, resembling Braille alphabet and being a key to describing and reading the world in its sensual dimension. For me, the myth of Narcissus is an especially attractive and universal metaphor for the situation of the artist, on the one hand determined by an unconditional need to create, and on the other by limitations of the possible results. Emmanuel Mounier wrote that Narcissus is internally afflicted with a disease of the aesthetes and he is poisoned by his own gaze, staring at himself. Thus they are limitations that have their source in ourselves, in a personal, existential, dimension. Ewa Walawska Professor, Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Warsaw. She studied at the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Warsaw, where she specialized in printmaking, graduated in In 1972, she started work, teaching at the Department of Printmaking, Academy of Fine Arts in Warsaw, where she currently directs a diploma studio for students of printmaking, years 2-5. Since the beginning of her creative path she was willing to employ experimental methods in the techniques of intaglio printing; the hallmark of the artist's work has become a deeply embossed relief embossing. During over 35 years of her activity as artist, she showed her artwork at over 20 solo exhibitions and nume - rous group shows in Poland and abroad. Her cooperation with Swedish galleries and professional contacts were reflected in numerous exhibitions (Flamingo AB Gallery in Falkenberg, in 1985, a solo exhibition at the Grafi ska Sallskapet Galleryof the Swedish Graphic Artists Association in Stockholm, and in 1997, an exhibition at the Polish Institute in Stockholm) and conferring on her the status of a member of the Association of Swedish Graphic Artists, Grafikens Hus, in 1996, and then awarding her an annual prize of Elf in In the years , she coordinated, on behalf of the Academy of Fine Arts, NETWORK BALTIC, an international project initiated by the Grafikens Hus under the EU programme Culture Her works are held in collections around the world, including Museum of Graphic Arts in Epinal (France), National Library in Warsaw, Ring House prints collection of the University of Alberta, Edmonton (Canada), Kanagawa (Japan), Grafikens Hus in Mariefred (Sweden), National Museum in Warsaw. 18 Aktualne zainteresowania grafikà koncentruje wokół nowych technologii grawerowania laserowego. Her current interests in graphic arts focus around the new technologies of laser engraving.

10 Ewa Walawska, Narcissus II screen print, 83x50, 2005 Ewa Walawska, Narcyz I, II nagroda serigrafia, 83x50, Ewa Walawska, Narcyz II serigrafia, 83x50, 2005 Ewa Walawska, Narcissus I, 2nd Prize screen print, 83x50, 2005

11 III NAGRODA 3rd PRIZE Henryk Królikowski Moje grafiki przedstawiajà Êwiat natury, szeroko rozumianej materii o ywionej i nieo ywionej. Âwiat przyrody pokazuje nam nieskoƒczone iloêci wzorów, układów, kompozycji. W moich grafikach pojawiajà si ró ne horyzonty widzenia Êwiata. Horyzont człowieka to forma człekokształtna, której poczàtkiem jest materia organiczna. Człowiek jest u mnie bryłà formy pochodzenia organicznego, w materii, w której tkwi, która go otacza i której jest cz Êcià. Horyzont pejza u. Mój pejza to nie konkretny fragment rzeczywistoêci, ale uogólniona kompozycja kształtów natury w cz sto spłaszczonej, jednolicie ci tej przestrzeni. Horyzont układów form w przyrodzie. Od najdrobniejszych kształtów organizmów podpatrzonych przez mikroskop do układów faktur, rytmicznie powtarzajàcych si wzorów. Tutaj poszczególne struktury majà znaczenie dominujàce. Henryk Królikowski, Bez tytułu linoryt, 120x120, 2005 My prints represent the natural world, broadly conceived animate and inanimate matter. The natural world supplies an infinite number of patterns, systems and compositions. There are various horizons of looking at the world in my prints. The human horizon appears as an anthropomorphous form, which originates in organic matter. In my art, man is a solid organic form, in matter, in which he exists, which surrounds him and of which he is part. The landscape horizon. My landscape is not a single fragment of reality, being rather an arrangement of abstracted natural shapes in often flattened, uniformly cut space. The horizon of systems of forms in nature. From the tiniest organic shapes, seen under a microscope, to rhythmically repetitive patterns. Each individual structure dominates in such cases Henryk Królikowski, Untitled linocut, 120x120, 2005 Ur. Darłowo 1973 r., studiował w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dyplom z wyró nieniem w pracowni druku wypukłego prof. Jerzego J drysiaka i pracowni druku wkl słego prof. Andrzeja B benka w 1999 r. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Pi knych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje si grafikà. Najch tniej posługuje si technikà linorytu. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za granicà. Wa niejsze nagrody: 2005 Druga nagroda w dziedzinie grafiki komputerowej IV Mi dzynarodowe Biennale Grafiki Współczesnej w Nowosybirsku 2007 Pierwsza nagroda IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn 2008 Trzecia nagroda I Mi dzynarodowe Triennale Grafiki im. T. Kulisiewicza IMPRINT, Warszawa Born in Darłowo 1973, he studied at the Institute of Liturgy, Pontificial Academy of Theology in Krakow and the Institute of Art, Pedagogical University in Krakow; honours degree at Prof. Jerzy J drysiak s Studio of Relief Printing and Prof. Andrzej B benek s Studio of Intaglio Printing, He is Assistant Professor at the Institute of Fine Arts, Jan Kochanowski University in Kielce. He practices printmaking. His favourite technique is linocut. He participated in a number of exhibitions in Poland and abroad. Select prizes: 2005 Second Prize in Computer Graphics 4th Novosibirsk International Biennial of Contemporary Graphic Art, Novosibirsk 2007 First Prize 9th Quadrennial of Polish Wood Engraving and Linocut, Olsztyn 2008 Third Prize 1st Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT

12 GRANDPRIX NAGRODA FUNDACJI IM. T. KULISIEWICZA KULISIEWICZ FOUNDATION AWARD Katarzyna Kijek W flimie Fleisch, z pozoru b dàcym przewrotnà satyrà na konsumpcjonizm, makro i mikrokosmos człowieka zostaje umi sowiony. A grzechem pierworodnym tej mi snej apokalipsy okazuje si tu niewinna z pozoru, za to powszechnie wykonywana czynnoêç zakupu kawałka wołowiny w automacie vendingowym. Artur Tanikowski Czułe barbarzyƒstwa, Aspiracje, jesieƒ Henryk Królikowski, Untitled, 3rd Prize linocut, 128x74, 2006 In Fleisch, which is seemingly perverse satire on consumerism, the macro and the microcosm of man comes to be meatified. And the original sin of the meat apocalypse turns out to be a seemingly innocent, but commonly performed operation of the purchase of a piece of beef in a vending machine. Artur Tanikowski (Czułe barbarzyƒstwa), Aspiracje, autumn Henryk Królikowski, Bez tytułu, III nagroda linoryt, 128x74, 2006 Ur. w 1981r. w Ostro ce. Absolwentka Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie. Zajmuje si filmem animowanym, grafikà i malarstwem. Wa niesze nagrody: 2005 I miejsce w konkursie Canon Twórców w kategorii animacja za film Pracownik 2006 I nagroda w konkursie Adobe Premiere Pro za film Trawnik 2006 nagroda miesiàca w konkursie Skr ç coê za film Trawnik 2006 I nagroda w konkursie theoneminutes w kategorii: Europa Ârodkowo-Wschodnia za film Pracownik 2007 nagroda onedotzero+ MTv Bloom 2007 Wyró nienie za film Pracownik na XIII Mi dzynarodowym Festiwalu Filmowym Jedna minuta w Szamotu ach 2007 Wyró nienie honorowe za film Fleisch na festiwalu Animadrid Grand Prix Biennale Sztuki Mediów Warszawa 2008 nagroda Tadeusza Kulisiewicza IMPRINT 2009 nagroda za najlepszy polski teledysk animowany Yach Film Fwstiwal 2009 Born in Ostroł ka 1981, she is a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Her art practice incorporates film animation, printmaking and painting. Select prizes and awards: 2005 First Prize, Canon Twórców competition, category: animated film, for Employee 2006 First Prize, Adobe Premiere Pro competition, for the film Lawn 2006 Best of the Month Prize, Skr ç coê competition, for the film Lawn 2006 First Prze in theoneminutes competition, category: East and Central Europe, for the film Employee 2007 onedotzero+ MTv Bloom 2007 Special Mention for the film Employee at 13th International Film Festival Jedna minuta in Szamotuły 2007 Honorary Mention for the film Fleisch at Animadrid Festival Grand Prix Media Art Biennial Warsaw 2008 Tadeusz Kulisiewicz Prize Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT 2009 Prize for the Best Polish Animated Videoclip, Yach Film Festival 2009

13 Katarzyna Kijek, Fleisch, Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza animacja 2d, 4:3, Katarzyna Kijek, Fleisch, Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza animacja 2d, 4:3, 2007 Katarzyna Kijek, Fleisch, Kulisiewicz Foundation Award animation 2d, 2007 Katarzyna Kijek, Fleisch, Kulisiewicz Foundation Award animation 2d, 2007

14 WYRÓ NIENIE HONORARY MENTION In Hee Bang W cyklu prac In-hee Bang pojawiajà si ró ne artykuły odzie owe. Sa wêród nich damskie d insy, marynarki, swetry, koszule, spódnice i sukienki, a tak e akcesoria paski, torby, parasolki czy fili anki. Obrazy odzie y i innych przedmiotów sà ró ne od typowych obrazów produktów i oferty handlowej na zdj ciach w katalogach i sklepach. To znaczy, funkcjonujà one w zypełnie odmienny sposób ni przedmioty w epoce kapitalizmu, kiedy to u ytecznoêç przedmiotu jest to sama z wartoêcià towaru na sprzeda. Odzie i przedmioty wyst pujàce w pracach artystki ona sama nosiła lub je posiadała. Dochodzenie tego, czy artystka naprawd miała na sobie t odzie, nie jest najwa niejsze. Wa ne, e tak wyglàda w jej pracach i e artystka skupia si na czymê, co ró ni te obrazy od komercyjnych obrazów towarów. A variety of clothes appear in a series of artworks created by In-hee Bang. Some are women's clothes, such as jeans, jackets, sweaters, shirts, skirts and dresses, while others are items, such as belts, bags, umbrellas and cups. The images of those clothes and items differ from typical images of products and merchandise in commercial catalogues or in stores. That is, they exist in a completely different way from objects in the capitalist era when use-values of objects are identified with their exchange values. All clothing and items in her artwork the artist once wore or possessed. Whether those clothes have actually been worn by the artist or not is immaterial. It is important that the artist makes them look so in her work, and by doing that she focuses on something different from their commercial images as merchandise. In Hee Bang, W koszuli V, wyró nienie druk cyfrowy, kolografia, 150x102, Ur. Incheon, Korea, 1975 r., odbywa studia doktoranckie w dziedzinie Multiple Art & Techno logy, eƒski Uniwer sytet Sungshin (Seul, Korea), od 2009 r. w Seulu odbyło si pi ç wystaw indywidualnych jej prac graficznych. Wybrane wystawy zbiorowe i nagrody: 2009 Miedzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2009 (Bunkier Sztuki, Kraków) 2009 Four Giants (Espace Tristan Bernard, Pary, Francja) 2009 Miedzynarodowe Triennale Grafiki Guanlan (Muzeum Guanlan, Shenzhen, Chiny) 2009 Grafika eksperymentalna projekty online, Rumunia [http://www.experimentalproject.ro/inhee.html] 2008 I Mi dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza IMPRINT2008 [Wyró nienie], Warszawa 2008 Mi dzynarodowa Wystawa Grafiki Yunnan 2008 (Muzeum Regionu Yunnan, Kunming, Chiny) 2007 Nowosybirskie Mi dzynarodowe Biennale Grafiki (Paƒstwowe Muzeum Sztuki w Nowosybirsku, Rosja) 2007 Working Above The Line (Galeria PYO, Pekin, Chiny) 2007 Finland International Mini-Print Triennial (Muzeum Sztuki w Lahti, Finlandia) 2006 International Print Network INK (Heyri, Paju, Korea) 2006 Miedzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2006 (Muzeum Sztuki Współczesnej) 2005 Tokyo International Mini-Print Triennial (Galeria DaMa, Tokio, Japonia) 2004 XIII Seoul International Print Biennial [Excellence Prize] (Muzeum Sztuki w Seulu, Korea) Born in Incheon, Korea, 1975, Ph.D course in Multiple Art & Technology, Sungshin Women's University (Seoul, Korea), since 2009 she has had five individual exhibitions in Seoul. Select group exhibitions and awards: 2009 International Print Triennial, Krakow, 2009 (Bunkier Sztuki Gallery, Krakow, Poland) 2009 Four Giants (Espace Tristan Bernard, Paris, France) 2009 Guanlan international Print Biennial (Guanlan Museum, Shenzhen, China) 2009 Experimental Printmaking online projects, Romania [http://www.experimentalproject.ro/inhee.html] 2008 First Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial IMPRINT2008 [Honorary Mention], Warsaw, Poland 2008 International Print Exhibition Yunnan 2008 (Yunnan Provincial Museum, Kunming, China) 2007 Novosibirsk International Print Biennial (Novosibirsk State Art Museum, Russia) 2007 Working Above The Line (PYO Gallery Beijing, China) 2007 Finland International Mini-Print Triennial (Lahti Art Museum, Finland) 2006 International Print Network INK (Heyri, Paju, Korea) 2006 International Print Triennial Krakow 2006 (Contemporary Art Museum, Poland) 2005 Tokyo International Mini-Print Triennial (DaMa Art Gallery, Tokyo) 2004 The 13th Seoul International Print Biennial [Excellence Prize] (Seoul Museum of Art, Seoul, Korea) In Hee Bang, The shirt on V, Honorary Mention digital print, collography, 150x102, 2007

15 WYRÓ NIENIE HONORARY MENTION Stanisław Bałdyga Wkrótce minie 40 lat mojej przygody z grafikà. W swoich dotychczasowych pracach ciàgle poszukuj przestrzeni, czyli struktury, Êwiatła, harmonii, rytmu i formy. Moje działania sà zarówno intuicyjne, jak i zaprogramowane, a oddziałujà na mnie: przyroda, miejsce mojego ycia, czyli ludzie i pejza, niektóre dzieła sztuki, szeroko poj te otoczenie. In Hee Bang, The shirt on digital print, collography, 150x102, 2007 Sam proces tworzenia, choç pracochłonny i mudny, jest jednà wielkà przyjemnoêcià. Stanisław Bałdyga It will soon be forty years since the beginning of my adventure with graphic art. In my work I have constantly been searching for space, that is, structure, light, harmony, rhythm and form. I have acted both intuitively and according to a plan, and I have been influenced by: nature, the place where I live, that is, people and landscape, some works of art, and my surroundings, broadly conceived. 29 Creative process, though arduous and painstaking, is a huge joy. Stanisław Bałdyga 30 In Hee Bang, W koszuli druk cyfrowy, kolografia, 150x102, 2007 Ur. Lublin 1945 r., studiował na Wydziale Sztuk Pi knych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uzyskał dyplom w zakresie grafiki artystycznej w pracowniach prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki, Jest autorem 45 wystaw indywidualnych, wziàł udział w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i za granicà. Uczestnik jury w konkursach mi dzynarodowych i ogólnopolskich. Współorganizator Mi dzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek, Wschodniego Salonu Sztuki, Małej Akademii Sztuki, konkursu Grafika Roku. Inicjator powstania Galerii Pod Podłogà. Uczestnik i organizator licznych plenerów i warsztatów twórczych. Członek Rady Muzeum Lubelskiego i Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W latach prezes ZO ZPAP w Lublinie. Nagrody i wyró nienia: 1989, 1993, 2000, 2003 Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Jelenia Góra (nagroda równorz dna, medal, wyró nienie) 2008 I Mi dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT (wyró nienie) Born in Lublin 1945, he studied at the Faculty of Fine Arts, Nicholas Copernicus University in Toruƒ, ; degree in printmaking at the studios of Prof. Edmund Piotrowicz and Prof. Ryszard Krzywka, He is the author of 45 individual exhibitions and he took part in more than 250 group exhibitions in Poland and abroad. Member of the judging panels of international and national competitions and co-organizer of the International Triennial of Art Majdanek, Eastern Art Salon ; Little Arts Academy ; and the Print of the Year competition. He initiated the Pod Podłogà Gallery. Participant and organizer of numerous plein-air meetings and creative workshops. Member of the Lublin Museum Board and the Zamoyski Museum Board in Kozłówka. In , President of the Lublin Regional Board, Association of Polish Artists and Designers. Prizes and special mentions: 1989, 1993, 2000, 2003 Jacek Gielniak National Graphic Art Competition, Jelenia Góra (ex aequo Prize, Medal, Special Mention) 2008 Tadeusz Kulisiewicz International Graphic Arts Triennia in Warsaw IMPRINT (Honorary Mention)

16 Stanisław Bałdyga, Przestrzenie IX. Mój Kosmos, wyró nienie linoryt, 80x120, Stanisław Bałdyga, Przestrzenie XI linoryt, 100x100, 2009 Stanisław Bałdyga, Spaces IX linocut, 100x100, 2009 Stanisław Bałdyga, Spaces IX. My Cosmos, Honorary Mention linocut, 80x120, 2006

17 WYRÓ NIENIE HONORARY MENTION Leszek Ho danowicz 33 Prace Leszka Hołdanowicza opierajà si na prawach geometrii, lecz tak e na znajomoêci natury widza. Jego kompozycje podporzàdkowane sà ÊciÊle zasadzie symetrii, która niezwykle rzadko zostaje naruszona. Symetria nie oznacza jednak spokoju i bezruchu. Przeciwnie trudno o sztuk bardziej dyna micznà, poruszajàcà si swym wewn trznym rytmem. Elementy kompozycji zdajà si drgaç w oku widza, wznoszà si w gór, wirujà, dà à w głàb przedstawionej przestrzeni. Tak jakby chciał ukazaç innà, wewn trznà prawd metafizycznà obok artystycznej. ( ) Leszek Hołdanowicz operuje prostym, czytelnym znakiem graficznym, który jest aluzjà do realnego kształtu Êwiata. Czasem znak ten staje si czytelnà i sugestywnà metaforà rzeczywistoêci. A tak e Êwiadectwem tego, jak ogranicza ona człowieka. ( ) Leszek Hołdanowicz porusza si w czarno-białym Êwiecie geometrii jak poeta, który zajmuje si jak sam to okreêla poszukiwaniem i odkrywaniem nowych kształtów dla starych znaczeƒ. (fragmenty z: Antoni Adamski, Poeta w Êwiecie geometrii) The works of Leszek Hołdanowicz are based on the principles of geometry, but also on his insight into the nature of the viewer. His compositions are subject to the law of symmetry, which is only very rarely disturbed. Symmetry does not, however, equal quiet and stillness. On the contrary, this art is as dynamic as can be, moving to its internal rhythm. The elements of the composition seem to vibrate in the eye of the beholder, rising, whirling and running into the depths of the represented space. As if he wished to show another, inner truth metaphysical beside artistic. ( ) Leszek Hołdanowicz employs a simple lucid graphic sign, which alludes to the real shape of the world. That sign becomes a clear and suggestive metaphor of reality. As well as bearing testimony to how it limits man. ( ) Leszek Hołdanowicz moves in a black and white world of geometry as a poet who engages, as he himself puts it, in searching for and discovering new shapes for old meanings. (excerpts from: Antoni Adamski, Poet in the world of geometry) Leszek Hołdanowicz, (?) 34 Leszek Hołdanowicz, (?) Ur. Dmytrow, 1937 r., studiował w Akadamii Sztuk Pi knych w Krakowie, a nast pnie w Warszawie, gdzie od roku 1965 zajmuje si dydaktykà z zakresu projektowania graficznego. Uprawia grafik w kategoriach figuralnych, symbolicznych i semantycznych. Jego prace znajdujà si w zbiorach muzeów europejskich, amerykaƒskich i azjatyckich oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicà. Born in Dmytrow, 1937, he studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, then at Warsaw, where he has been teaching various programmes in the field of graphic design. His graphic art practice includes works that belong to figurative, symbolic and semantic categories. His works are held in European, American and Asiatic museum collections and in private collections in Poland and abroad.

18 WYRÓ NIENIE HONORARY MENTION Tomasz Winiarski Leszek Hołdanowicz, Horizontal triptych A,B,C, Honorary Mention screen print, 100x210, 2005 Grafika jest dla mnie narz dziem do wyra ania myêli, prze yç i uczuç. JednoczeÊnie fascynuje mnie to, e efekt koƒcowy jest zwykle odmienny od moich wczeêniejszych zamierzeƒ. Prowokuj nowe sytuacje, bawiàc si jak dziecko, i z dreszczykiem podniecenia oczekuj pierwszej odbitki. Graphic art is an instrument for expressing my thoughts, experiences and emotions. It is at the same time fascinating that the end result usually differs from my earlier intentions. I provoke new situations, playing like a child, and awaiting each new print with a tinge of excitement Leszek Hołdanowicz, Tryptyk poziomy A,B,C, wyró nienie sitodruk, 100x210, 2005 Ur. Bielsko-Biała, studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie, Od roku 2006 jest asystentem w pracowni wkl słodruku prof. Henryka O oga. Wystawy: 2005 Sakaide Art Grand Prix, Sakaide (Japonia) 2006 Wystawa indywidualna w El Monegal (Hiszpania) dies de gravat a Olot, Olot (Hiszpania) 2007 Wystawa pedagogów wydziału grafiki ASP w Krakowie, BWA, Nowy Sàcz 2008 Małe Formy Grafiki, Łódê 2008 Wystawa Dyplomów, Pałac Sztuki, Kraków 2008 wystawa indywidualna w Sala de exposiciones Caixa de Catalunya, Solsona (Hiszpania) 2008 Mi dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza IMPRINT 2008, Warszawa: wyró nienie 2008 X Mi dzynarodowe Biennale Grafiki Caixanova, Ourense (Hiszpania): wyró nienie 2009 Arytmia wystawa grafiki, Space Gallery, Kraków Biennale Grafiki Studenckiej, Poznaƒ 2009 I Premio del Grabado Atlante, A Coruña (Hiszpania) 2009 Small Engraving Salon 2009, Florean Muzeul, Maramures (Rumunia): III nagroda 2009 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków Born in Bielsko-Biała, he studied at the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Krakow, He has been an assistant at Prof. Henryk O og s Studio of Intaglio Printing, since Exhibitions: 2005 Sakaide Art Grand Prix, Sakaide, Japan 2006 Individual exhibition in El Donegal, Spain dies de gravat a Olot, Olot, Spain 2007 Exhibition by teachers of the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Krakow, BWA, Nowy Sàcz 2008 International Triennial Small Graphic Forms, Łódê 2008 Exhibition of graduation pieces, Pałac Sztuki, Krakow 2008 Individual exhibition at Sala de exposiciones Caixa de Catalunya, Solsona, Spain 2008 Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial IMPRINT 2008, Warsaw: Honorary Mention th International Biennial of Engraving Caixanova, Ourense, Spain: Special Mention 2009 Arythmics an exhibition of prints, Space Gallery, Krakow th Biennial of Student Prints, Poznaƒ 2009 I Premio de Grabado Atlante, A Coruña, Spain 2009 Small Engraving Salon 2009, Florean Muzeul, Maramures, Romania: Third Prize 2009 Grand Prix of Young Polish Print, Krakow

19 Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile XIII, wyró nienie linoryt, mezzotinta, 100x70, Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile VII linoryt, mezzotinta, 100x70, 2008 Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile VII linocut, mezzotint, 100x70, 2008 Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile XIII, Honorary Mention linocut, mezzotint, 100x70, 2008

20 Instytut Polski w Sztokholmie Polish Institute, Stockholm Laureaci IMPRINT / IMPRINT Prizewinners Mi dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT'2008 Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT'2008 Kuratorzy wystawy/exhibition Curators Agnieszka CieÊliƒska-Kawecka, Mikael Kihlman Miejsca i daty prezentacji wystawy/exhibition venues and dates: Grafikens Hus, Mariefred, Szwecja, wrzesieƒ-listopad, 2010/Grafikens Hus, Mariefred, Sweden, Sept.-Nov., 2010 Muzeum Okr gowe Ziemi Kaliskiej, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz, Polska, grudzieƒ 2010-styczeƒ 2011/Kalisz District Museum, Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre, Kalisz, Poland, Dec Jan Galeria Spokojna 15, Akademia Sztuk Pi knych w Warszawie, paêdziernik-listopad, 2011 Spokojna 15 Gallery, Academy of Fine Arts in Warsaw, Oct.-Nov., 2011 Projekt i opracowanie graficzne katalogu/catalogue design and layout Piotr Garlicki Wymiary prac podane sà w centymetrach/work sizes in centimeters Fotograficzne reprodukcje prac/photo reproductions of works Sylwester Puchała (s. 13, 17, 20, 23, 28, 32, 35, 38) i Autorzy/and Authors Redakcja/Copy-editing Piotr Szymor Tłumaczenia/Translation Rachelle Puryear, Piotr Szymor Wydawcy/Published by: Akademia Sztuk Pi knych w Warszawie/Academy of Fine Arts in Warsaw Krakowskie PrzedmieÊcie Warszawa Instytut Polski w Sztokholmie promuje w Szwecji polskà kultur i nauk, upowszechnia wiedz na temat Polski oraz zabiega o rozbudowywanie kontaktów pomi dzy szwedzkimi i polskimi artystami, Êrodowiskami opinio - twórczymi oraz instytucjami kulturalnymi. Instytut Polski jest cz stym inicjatorem lub partnerem polsko-szwedzkich projektów kulturalnych na terenie całej Szwecji, a tak e organizuje stanowiàce cz sty wst p do projektów wyjazdy studyjne do Polski i ułatwia nawià - zywanie kontaktów w Szwecji reprezentantom polskich instytucji i Êrodowisk zwiàzanych z kulturà. Instytut Polski jest instytucjà non-profit podlegajàcà polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, która w swojej działalnoêci stawia na ide bliskiej współpracy polskich i szwedzkich partnerów oraz dialogu polsko-szwedzkiego. W maju 2009 instytut przeniósł si z zabytkowej willi w eleganckiej dzielnicy Östermalm do biura w artystycznej, pełnej ycia dzielnicy Södermalm. Na znajdujà si informacje o bie àcych projektach instytutu, filmy zapowiadajàce najbli sze imprezy oraz linki do interesujàcych polskich stron internetowych. Instytut aktywnie działa równie na portalu społecznoêciowym Facebook, na szwedzkim portalu dziennikarskim Newsdesk i na You Tube. The Polish Institute in Stockholm promotes Polish culture and science in Sweden, propagates knowledge about Poland and seeks to develop contacts between Swedish and Polish artists, opinion-forming circles and cultural institutions. The Polish Institute frequently initiates or participates in Polish-Swedish cultural projects across Sweden, organizes study trips to Poland, which often constitute an introduction to these projects, and also assists representatives of Polish cultural circles and institutions in establishing contacts in Sweden. The Polish Institute is a non-profit institution operating under the auspices of the Polish Ministry of Foreign Affairs, whose activities focus on the idea of a close collaboration of Polish and Swedish partners as well as a Polish-Swedish dialog. In May, 2009 the institute relocated from a period villa in the elegant Östermalm district to an office in the artistic and vibrant Södermalm district. Our website at contains information about the institute's current projects, movie trailers for upcoming events and links to interesting Polish websites. The Institute operates actively on the social network Facebook, the Swedish journalist portal Newsdesk and is present on You Tube. Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza/Tadeusz Kulisiewicz Grants and Prizes Foundation Dwusieczna Warszawa Akademia Sztuk Pi knych w Warszawie i Autorzy, Warszawa, 2010/Academy of Fine Arts in Warsaw and Authors, Warsaw, 2010 Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza i Autorzy, Warszawa, 2010 Tadeusz Kulisiewicz Grants and Prizes Foundation and Authors, Warsaw, 2010 Druk i oprawa/printed and bound in Poland by Drukarnia Diadem ISBN ISBN

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI linoryt. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING linocut

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI linoryt. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING linocut POLSKA SZKOŁA GRAFIKI linoryt POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING linocut (ur. Lublin 1945 r.) studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1965 1970. Uzyskał dyplom w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia

Sebastian Krzywak  Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia Sebastian Krzywak www.sebastiankrzywak.com Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: 2000-2005 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Dyplom z malarstwa w pracowni

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI kolor w grafice. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING color in graphic art

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI kolor w grafice. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING color in graphic art POLSKA SZKOŁA GRAFIKI kolor w grafice POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING color in graphic art A n d r z e j K a l i n a Urodzony w 1952 roku. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1976 roku związany

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Wystawa prezentująca dorobek graficzny dyplomowej Pracowni Druku Cyfrowego W czwartek, 23 lutego o godz. 17.00 w Galerii Wydziału Sztuki UR im. Włodzimierza Kotkowskiego odbył się uroczysty wernisaż wystawy

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

V INTERNATIONAL BIENNALE OF MINIATURES the beginning and the end. Official rules and regulations

V INTERNATIONAL BIENNALE OF MINIATURES the beginning and the end. Official rules and regulations V INTERNATIONAL BIENNALE OF MINIATURES 1918 - the beginning and the end In the 100 th anniversary of Poland Rebirth Official rules and regulations Honorary patronage: The Ministry of Culture and National

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r.

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. Patrycja Longawa urodziła się 9.02.1988 roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja Artystyczna

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

WALDEMAR MARIAN KUCZMA

WALDEMAR MARIAN KUCZMA WALDEMAR MARIAN KUCZMA malarstwo / painting Grand Prix Srebrny Czworokąt 2009 Grand Prix Silver Quadrangle 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 1220 E Maxwell Lane Bloomington, IN 47401 (812) 955 1583 Al. Solidarnosci 95/99 m 106 00-144 Warszawa, www.tylbor-kubrakiewicz.com w.kubrakiewicz@yahoo.com Born in 1974 in Warsaw,. From 1996 to 2001 studied

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesn"t start automatically

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesnt start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Click here if your download doesn"t start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Podrecznik wydany w formie kieszonkowego przewodnika,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo