(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Tekst mający znaczenie dla EOG)"

Transkrypt

1 L 292/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii ( 1 ), w szczególności jego art. 4 ust. 3 i art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008 ustanawia wspólne ramy dla tworzenia, przekazywania, oceny i rozpowszechniania porównywalnych statystyk dotyczących energii w Unii. (2) Statystyka dotycząca energii jest bardzo dynamiczną dziedziną statystyki ze względu na intensywny rozwój polityk unijnych, postęp technologiczny i znaczenie danych dotyczących energii jako podstawy celów Unii. W związku z tym niezbędne są regularne aktualizacje mające na celu dostosowanie zakresu zbierania danych statystycznych do rosnących lub zmieniających się potrzeb. (3) W rozporządzeniu (WE) nr 1099/2008 przyznano Komisji uprawnienia w zakresie dostosowania zakresu statystycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że nowe ulepszenia i dostosowania wprowadzono zarówno do statystyk miesięcznych, jak i rocznych, te udoskonalenia i modyfikacje muszą być odzwierciedlone w rozporządzeniu (WE) nr 1099/2008. (4) Niniejsze rozporządzenie zmienia m.in. numery kodów pozycji wymienionych w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1099/2008. Do celów decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1504 ( 2 ) ważne jest, aby zaznaczyć, iż nie uległa zmianie treść pozycji, dla których przyznano odstępstwo, lecz tylko ich numery kodów. Dlatego odniesienia do kodów wymienionych w decyzji Komisji (UE) 2015/1504 należy rozumieć jako odesłania do odpowiednich artykułów tego rozporządzenia. (5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1099/2008. (6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1099/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. ( 1 ) Dz.U. L 304 z , s. 1. ( 2 ) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1504 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyznania niektórym państwom członkowskim odstępstw dotyczących dostarczania danych statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii (Dz.U. L 235 z , s. 24).

2 L 292/ Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2017 r. W imieniu Komisji Jean-Claude JUNCKER Przewodniczący

3 L 292/5 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK A WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TERMINOLOGII Niniejszy załącznik zawiera wyjaśnienia, uwagi geograficzne lub definicje pojęć, które są stosowane w pozostałych załącznikach, o ile w załącznikach tych nie stwierdzono inaczej. 1. UWAGI GEOGRAFICZNE Poniższe definicje geograficzne mają zastosowanie jedynie do celów sprawozdawczości statystycznej: Australia nie obejmuje terytoriów zewnętrznych, Dania nie obejmuje Wysp Owczych i Grenlandii, Francja obejmuje Monako oraz obejmuje francuskie departamenty zamorskie Gwadelupę, Martynikę, Gujanę, Reunion i Majottę, Włochy obejmują San Marino i Watykan (Stolicę Apostolską), Japonia obejmuje Okinawę, Portugalia obejmuje Azory i Maderę, Hiszpania obejmuje Wyspy Kanaryjskie, Baleary oraz Ceutę i Melillę, Stany Zjednoczone obejmują 50 stanów, Dystrykt Kolumbii, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Portoryko oraz Guam. 2. DANE ZAGREGOWANE Producenci energii elektrycznej i cieplnej są klasyfikowani ze względu na cel produkcji: producenci zawodowi są producentami prywatnymi lub publicznymi, których główna działalność polega na wytwarzaniu energii elektrycznej lub cieplnej w celu jej odsprzedaży stronom trzecim, producenci przemysłowi są producentami prywatnymi lub publicznymi, którzy wytwarzają energię elektryczną lub cieplną całkowicie lub częściowo na potrzeby własne w ramach działalności pomocniczej dla swojej głównej działalności. Uwaga: Komisja może, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2, po wejściu w życie zrewidowanej klasyfikacji NACE, doprecyzowywać terminologię, podając stosowne odniesienia do nomenklatury NACE Dostawa POZYSKANIE/PRODUKCJA KRAJOWA Ilość paliw wydobytych lub wyprodukowanych, obliczona po wszystkich operacjach usunięcia substancji nieczynnych i zanieczyszczeń. Produkcja obejmuje ilości zużyte przez producenta w procesie produkcji (np. w celach wytwarzania ciepła lub na potrzeby eksploatacji urządzeń i urządzeń pomocniczych) oraz dostawy do innych producentów energii do celów przemiany energetycznej lub innego wykorzystania. Pozyskanie krajowe: produkcja z zasobów pozyskanych na terytorium danego państwa PRODUKTY Z ODZYSKU Dotyczy wyłącznie węgla kamiennego. Zawiesiny i miały pochodzące z hałd odzyskiwane przez kopalnie DOSTAWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ Ilość paliw, których produkcja została ujęta w innym sprawozdaniu dotyczącym paliw, lecz które zostały zmieszane z innym paliwem i zużyte jako mieszanka. Dalsze szczegółowe informacje na temat tej domieszki należy przekazywać w postaci: dostawy z innych źródeł: węgiel dostawy z innych źródeł: ropa naftowa i produkty naftowe

4 L 292/ dostawy z innych źródeł: gaz ziemny dostawy z innych źródeł: odnawialne źródła energii PRZYWÓZ/WYWÓZ O ile nie zostało to określone inaczej,»przywóz«odnosi się do miejsca pierwotnego pochodzenia (kraju, w którym dany nośnik energii został wytworzony) na potrzeby wykorzystania w kraju, a»wywóz«odnosi się do końcowego kraju zużycia wyprodukowanego produktu energetycznego. Dane ilości są uznawane za przywożone lub wywożone, kiedy przekroczyły polityczne granice danego kraju, niezależnie od tego, czy miała miejsce odprawa celna. Jeżeli nie da się określić żadnego miejsca pochodzenia lub przeznaczenia, można zastosować kategorię»nie określono/inne« MIĘDZYNARODOWY BUNKIER MORSKI Ilość paliwa dostarczonego statkom pod wszystkimi banderami, prowadzącym żeglugę międzynarodową. Żegluga międzynarodowa może mieć miejsce na morzu, na jeziorach lub drogach wodnych śródlądowych oraz na wodach przybrzeżnych. Wyłączone są: zużycie przez statki prowadzące żeglugę krajową. Podział na żeglugę krajową i międzynarodową powinien zostać określony na podstawie portu wyjścia i portu przeznaczenia, a nie na podstawie bandery lub narodowości statku, zużycie przez statki rybackie, zużycie przez siły zbrojne ZMIANY STANU ZAPASÓW Różnica między początkowym poziomem zapasów a końcowym poziomem zapasów dla zapasów utrzymywanych na terytorium krajowym. O ile nie wskazano inaczej, wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią POCZĄTKOWY I KOŃCOWY STAN ZAPASÓW NA TERYTORIUM KRAJU Wszystkie zapasy na terytorium kraju, w tym zapasy przechowywane przez rząd, kluczowych odbiorców lub organizacje zajmujące się przechowywaniem, zapasy przechowywane na pokładach przybywających jednostek żeglugi oceanicznej, zapasy przechowywane w strefach składów celnych oraz zapasy przechowywane na potrzeby innych krajów, czy to na mocy dwustronnych umów na szczeblu rządowym, czy na innej podstawie. Stan początkowy i końcowy odnosi się odpowiednio do pierwszego i ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Zapasy obejmują zapasy przechowywane we wszelkiego rodzaju specjalnych urządzeniach magazynujących na powierzchni ziemi lub pod ziemią ZUŻYCIE BEZPOŚREDNIE Olej (ropa naftowa i inne produkty naftowe) do użytku bezpośredniego bez przetwarzania w rafineriach ropy naftowej. Obejmuje ropę naftową spalaną w celu produkcji energii elektrycznej DOSTAWY PRODUKTÓW PIERWOTNYCH Obejmują ilości krajowej lub przywożonej ropy naftowej (w tym kondensatu) oraz krajowego NGL, zużyte bezpośrednio w postaci nieprzetworzonej w rafineriach ropy naftowej, a także ilości zwrotów z przemysłu petrochemicznego, które, nie (będąc paliwem pierwotnym), również wykorzystywane są bezpośrednio PRODUKCJA RAFINERII BRUTTO Produkty gotowe produkowane przez rafinerię lub mieszalnię paliw. Pozycja ta nie obejmuje strat rafinerii, ale obejmuje paliwo rafineryjne PRODUKTY Z ODZYSKU Produkty gotowe, które zostały już dostarczone odbiorcom końcowym, przechodzące ponowną dystrybucję (np. zużyte smary poddane ponownemu przetworzeniu). Ilości te należy odróżnić od zwrotów z przemysłu petrochemicznego ZWROTY Produkty gotowe lub półprodukty zwracane przez sektor petrochemiczny rafineriom w celu dalszego przetwarzania, mieszania lub sprzedaży. Zwykle są to produkty uboczne produkcji petrochemicznej.

5 L 292/ PRODUKTY PRZEKLASYFIKOWANE Ilości sklasyfikowane ponownie z uwagi na zmianę specyfikacji lub zmieszanie z innymi produktami. Ujemną ilość jednego produktu kompensuje dodatnia ilość innego produktu (lub produktów) i odwrotnie; łączny efekt netto powinien być równy zero PRODUKTY PRZETWARZANE Przywożone produkty naftowe, po zmianie sklasyfikowane jako surowce do dalszego przetwarzania w rafinerii, bez dostarczania odbiorcom końcowym RÓŻNICE STATYSTYCZNE Wartość obliczona zdefiniowana jako różnica między obliczeniem z perspektywy dostawy (podejście odgórne) oraz obliczeniem z perspektywy konsumpcyjnej (podejście oddolne). Należy podać powody wszystkich poważniejszych różnic statystycznych Sektor przemian W sektorze przemian zgłasza się wyłącznie ilość paliw, które zostały przemienione w inne paliwa. Ilość paliwa zużytego do ogrzewania, eksploatacji urządzeń i ogólnie do wsparcia przemiany nie należy zgłaszać w sektorze przemian energetycznych, lecz w sektorze energii ELEKTROWNIE ZAWODOWE Ilości paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej w instalacjach elektrowni zawodowych lub elektrowniach zawodowych INSTALACJE ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH Ilości paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej w instalacjach elektrociepłowni zawodowych CIEPŁOWNIE ZAWODOWE Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii cieplnej w instalacjach ciepłowni zawodowych lub ciepłowniach zawodowych ELEKTROWNIE PRZEMYSŁOWE Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej w instalacjach elektrowni przemysłowych lub elektrowniach przemysłowych INSTALACJE ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH Cała ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej oraz proporcjonalna część paliw wykorzystanych do produkcji sprzedanej energii cieplnej w instalacjach elektrociepłowni przemysłowych. Proporcjonalną część paliw zużytych do produkcji energii cieplnej, która nie została sprzedana (energia cieplna wykorzystana na własne potrzeby), należy zgłosić w sektorze»zużycie energii końcowej«na podstawie klasyfikacji NACE. Energię cieplną, która nie została sprzedana, lecz została dostarczona innym podmiotom na mocy umów innych niż umowy finansowe lub podmiotom o innej formie własności zgłasza się na takiej samej zasadzie, jak energię cieplną, która została sprzedana CIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE Proporcjonalna część paliw, która odpowiada ilości sprzedanej energii cieplnej z instalacji ciepłowni przemysłowych lub ciepłowni przemysłowych. Proporcjonalną część paliw zużytych do produkcji energii cieplnej, która nie została sprzedana (energia cieplna wykorzystana na własne potrzeby), należy zgłosić w sektorze»zużycie energii końcowej«na podstawie klasyfikacji NACE. Energię cieplną, która nie została sprzedana, lecz została dostarczona innym podmiotom na mocy umów innych niż umowy finansowe lub podmiotom o innej formie własności zgłasza się na takiej samej zasadzie, jak energię cieplną, która została sprzedana BRYKIETOWNIE WĘGLA KAMIENNEGO Ilość paliwa wykorzystanego w brykietowniach do produkcji brykietów z węgla kamiennego.

6 L 292/ KOKSOWNIE Ilość paliwa wykorzystanego w koksowniach do produkcji koksu i gazu koksowniczego BRYKIETOWNIE WĘGLA BRUNATNEGO I TORFU Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji brykietów z węgla brunatnego (BWB) w brykietowniach węgla brunatnego i ilość paliwa wykorzystanego w brykietowniach torfu do produkcji brykietów z torfu (BT) GAZOWNIE Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji gazu z gazowni w gazowni oraz w zakładach zgazowania węgla WIELKIE PIECE Ilość paliwa wprowadzanego do komory wielkiego pieca od góry wraz z rudą żelaza lub za pośrednictwem dysz usytuowanych w dolnej części pieca razem z wdmuchiwanym nagrzanym powietrzem UPŁYNNIANIE WĘGLA Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji syntetycznych paliw ciekłych INSTALACJE PRZETWARZANIA GAZU NA PALIWA CIEKŁE Ilość paliwa gazowego przekształcanego na paliwa ciekłe ZAKŁAD PRODUKCJI WĘGLA DRZEWNEGO Ilość biopaliw stałych przekształconych w węgiel drzewny RAFINERIE ROPY NAFTOWEJ Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji produktów naftowych MIESZALNIE GAZU ZIEMNEGO (DO MIESZANKI GAZU ZIEMNEGO) Ilość gazu zmieszanego z gazem ziemnym w sieci gazowej DO ZMIESZANIA Z BENZYNĄ SILNIKOWĄ/OLEJEM NAPĘDOWYM/NAFTĄ LOTNICZĄ Ilość biopaliw ciekłych zmieszana z ich odpowiednikami kopalnymi NIGDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE Ilości paliwa zużytego do działań w zakresie przemian energetycznych, które nie zostały uwzględnione gdzie indziej. Informacje ewentualnie zamieszczone pod tą pozycją należy wyjaśnić w sprawozdaniu Sektor energii Ilość zużyta przez przemysł energetyczny na potrzeby wydobycia (górnictwo, produkcja ropy i gazu) lub w ramach realizacji działań w zakresie przemian energetycznych. Odpowiada to działom 05, 06, 19 i 35 klasyfikacji NACE Rev. 2, grupie 09.1 klasyfikacji NACE Rev. 2 oraz klasom i klasyfikacji NACE Rev. 2. Pozycja ta nie obejmuje ilości paliw przetworzonych w inną formę energii (co należy zgłosić w sektorze przemian) lub wykorzystanych na potrzeby eksploatacji rurociągów ropy, gazu i węgla półpłynnego (co należy zgłosić w sektorze transportu). Pozycja ta obejmuje wytwarzanie materiałów chemicznych w celu rozszczepienia i syntezy atomowej oraz produkty tych procesów KORZYSTANIE Z ELEKTROWNI, ELEKTROCIEPŁOWNI ORAZ CIEPŁOWNI NA POTRZEBY WŁASNE Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w zakładach, w których znajdują się instalacje elektroenergetyczne, instalacje ciepłownicze oraz instalacje elektrociepłownicze.

7 L 292/ KOPALNIE WĘGLA Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby wspomagania wydobycia i przeróbki węgla w przemyśle wydobycia węgla. Węgiel spalony w elektrowniach kopalnianych należy zgłosić w sektorze przemian BRYKIETOWNIE WĘGLA KAMIENNEGO Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w brykietowniach węgla kamiennego KOKSOWNIE Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w piecach baterii koksowniczej (koksowniach) BRYKIETOWNIE WĘGLA BRUNATNEGO I TORFU Ilość paliwa wykorzystanego jako energia na potrzeby działań wspomagających w brykietowniach węgla brunatnego i torfu (brykietownia) GAZOWNIE/ZAKŁADY ZGAZOWANIA WĘGLA Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w gazowniach i zakładach zgazowania węgla WIELKIE PIECE Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w wielkich piecach UPŁYNNIANIE WĘGLA Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w zakładach upłynniania węgla SKRAANIE (LNG)/REGAZYFIKACJA Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w skraplarniach gazu ziemnego i zakładach regazyfikacji gazu ziemnego ZAKŁADY ZGAZOWANIA (BIOGAZ) Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w zakładach zgazowania biogazu SKRAARNIE GAZU Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w skraplarniach gazu ZAKŁADY PRODUKCJI WĘGLA DRZEWNEGO Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w zakładach produkcji węgla drzewnego RAFINERIE ROPY NAFTOWEJ Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby działań wspomagających w rafineriach ropy naftowej WYDOBYCIE ROPY I GAZU Ilość paliwa zużytego w obiektach wydobycia ropy i gazu ziemnego. Pozycja ta nie obejmuje strat w rurociągach (które należy zgłosić jako straty w dystrybucji) oraz ilości energii wykorzystanej do eksploatacji rurociągów (którą należy zgłosić w sektorze transportu) NIGDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ENERGIA Ilości paliwa zużytego na potrzeby działań w zakresie energii, które nie zostały uwzględnione gdzie indziej. Informacje ewentualnie zamieszczone pod tą pozycją należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

8 L 292/ Straty w dystrybucji Ilość paliwa utracona w wyniku transportu lub dystrybucji Końcowe zużycie nieenergetyczne Ilość paliw kopalnych zużyta do celów innych niż energetyczne paliwa, które nie uległy spaleniu Zużycie energii końcowej (specyfikacje zużycia końcowego) SEKTOR PRZEMYSŁU Odnosi się to do ilości paliwa zużytego przez przedsiębiorstwo przemysłowe na potrzeby jego działalności podstawowej. W przypadku instalacji ciepłowniczych lub instalacji elektrociepłowniczych zgłasza się tylko ilość paliwa zużytego do produkcji energii cieplnej wykorzystywanej przez sam zakład (energia cieplna na potrzeby własne). Ilość paliwa zużytego do produkcji energii cieplnej, która została sprzedana, oraz do produkcji energii elektrycznej należy zgłosić w odpowiednim sektorze przemian Przemysł hutniczy: grupy 24.1, 24.2 i 24.3 klasyfikacji NACE Rev. 2 oraz klasy i klasyfikacji NACE Rev Przemysł chemiczny i petrochemiczny: działy 20 i 21 klasyfikacji NACE Rev Metale nieżelazne: grupa 24.4 klasyfikacji NACE Rev. 2 oraz klasy i klasyfikacji NACE Rev Przemysł surowców niemetalicznych: dział 23 klasyfikacji NACE Rev Środki transportu: działy 29 i 30 klasyfikacji NACE Rev Maszyny: działy 25, 26, 27 i 28 klasyfikacji NACE Rev Przemysł wydobywczy: działy 07 (z wyłączeniem 07.21) i 08 (z wyłączeniem 08.92) klasyfikacji NACE Rev. 2; grupa 09.9 klasyfikacji NACE Rev Przemysł spożywczy i tytoniowy: działy 10, 11 i 12 klasyfikacji NACE Rev Przemysł papierniczy i poligraficzny: działy 17 i 18 klasyfikacji NACE Rev Przemysł drzewny: dział 16 klasyfikacji NACE Rev Budownictwo: działy 41, 42 i 43 klasyfikacji NACE Rev Przemysł tekstylny i skórzany: działy 13, 14 i 15 klasyfikacji NACE Rev Nigdzie indziej niewymienione Przemysł: działy 22, 31 i 32 klasyfikacji NACE SEKTOR TRANSPORTU Energia wykorzystana we wszystkich działaniach w zakresie transportu, niezależnie od kategorii NACE (sektora gospodarki), w ramach której odbywa się dane działanie. Paliwa zużyte do ogrzewania i oświetlenia linii kolejowych, dworców autobusowych, przystani dla statków oraz portów lotniczych należy zgłaszać w»sektorze usług i użyteczności publicznej«, a nie w sektorze transportu Kolej Ilość paliwa zużytego przez ruch kolejowy, w tym przemysłowe linie kolejowe i transport kolejowy w ramach miejskich lub podmiejskich systemów transportowych (np. pociągi, tramwaje, metro).

9 L 292/ Żegluga krajowa Ilość paliwa dostarczonego na statki wszystkich bander, nieprowadzące żeglugi międzynarodowej (zob. międzynarodowy bunkier morski). Podział na żeglugę krajową i międzynarodową powinien zostać określony na podstawie portu wyjścia i portu przeznaczenia, a nie na podstawie bandery lub narodowości statku Transport drogowy Ilość paliwa zużytego przez pojazdy drogowe. Obejmuje paliwo zużyte przez pojazdy rolnicze na drogach głównych oraz smary przeznaczone do pojazdów drogowych. Nie obejmuje energii wykorzystanej w silnikach stacjonarnych (zob. Inne sektory), w ciągnikach na drogach innych niż główne (zob. Rolnictwo), w pojazdach drogowych wykorzystywanych w celach wojskowych (zob. Inne sektory Nigdzie indziej niewymienione), asfaltu zużytego do budowy nawierzchni drogowych oraz energii wykorzystanej w silnikach na placach budowy (zob. Przemysł, podsektor Budownictwo) Transport rurociągowy Ilość paliwa zużytego jako energia na potrzeby utrzymania i eksploatacji rurociągów transportujących gazy, substancje płynne, zawiesiny i inne produkty. Obejmuje energię wykorzystaną w stacjach pomp oraz w zakresie utrzymywania rurociągu. Nie obejmuje energii wykorzystanej do dystrybucji rurociągami gazu ziemnego lub przemysłowego, gorącej wody lub pary od dystrybutora do użytkowników końcowych (co należy zgłosić w sektorze energii), energii wykorzystanej do końcowej dystrybucji wody do gospodarstw domowych oraz użytkowników w przemyśle, handlu i innych użytkowników (co należy zgłosić w sektorze usług i użyteczności publicznej) oraz strat w trakcie tego transportu między dystrybutorem a użytkownikami końcowymi (które należy zgłosić jako straty w dystrybucji) Transport lotniczy międzynarodowy Ilość paliwa dostarczonego na potrzeby statków powietrznych w odniesieniu do międzynarodowego transportu lotniczego. Podział na lotnictwo krajowe i międzynarodowe powinien zostać określony na podstawie miejsca odlotu i przylotu, a nie na podstawie narodowości linii lotniczych. Pozycja ta nie obejmuje paliw wykorzystanych przez linie lotnicze w ich pojazdach drogowych (co należy zgłosić w pozycji»nigdzie indziej niewymienione transport«) oraz paliw lotniczych wykorzystanych do celów wojskowych (co należy zgłosić w pozycji»nigdzie indziej niewymienione Inne«) Transport lotniczy krajowy Ilość paliwa dostarczonego na potrzeby statków powietrznych w odniesieniu do lotnictwa krajowego. Obejmuje paliwo wykorzystane do celów innych niż latanie, np. badanie stanowiskowe silników. Podział na lotnictwo krajowe i międzynarodowe powinien zostać określony na podstawie miejsca odlotu i przylotu, a nie na podstawie narodowości linii lotniczych. Pozycja ta obejmuje długie przeloty między dwoma portami lotniczymi w państwie posiadającym terytoria zamorskie. Pozycja ta nie obejmuje paliw wykorzystanych przez linie lotnicze w ich pojazdach drogowych (co należy zgłosić w pozycji»nigdzie indziej niewymienione Transport«) oraz paliw lotniczych wykorzystanych do celów wojskowych (co należy zgłosić w pozycji»nigdzie indziej niewymienione Inne«) Nigdzie indziej niewymienione Transport Ilości paliwa zużytego do działań w zakresie transportu, które nie zostały uwzględniona gdzie indziej. Obejmuje paliwa wykorzystane przez linie lotnicze w ich pojazdach drogowych oraz paliwa wykorzystane w portach przez urządzenia służące do wyładowywania statków i dźwigi różnych typów. Informacje ewentualnie zamieszczone pod tą pozycją należy wyjaśnić w uwagach do sprawozdania INNE SEKTORY Niniejsza kategoria obejmuje ilości paliwa wykorzystane w sektorach niewymienionych z nazwy lub nienależących do sektorów przemian energetycznych, energii, przemysłu lub transportu Sektor usług i użyteczności publicznej Ilość paliwa zużytego przez firmy i biura w sektorach publicznym i prywatnym. Działy 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (z wyłączeniem klasy 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 i 99 klasyfikacji NACE Rev. 2. Paliwa zużyte do ogrzewania i oświetlenia linii kolejowych, dworców autobusowych, przystani dla statków oraz portów lotniczych należy zgłaszać w niniejszej kategorii, łącznie z paliwami zużytymi do wszystkich działań niezwiązanych z transportem uwzględnionych w działach 49, 50 i 51 klasyfikacji NACE Rev. 2.

10 L 292/ Gospodarstwa domowe Ilości paliwa zużytego przez wszystkie gospodarstwa domowe, w tym»gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników«. Działy 97 i 98 klasyfikacji NACE Rev. 2. Do tego sektora mają zastosowanie następujące definicje szczegółowe: Sektor gospodarstw domowych: Gospodarstwo domowe oznacza osobę żyjącą samotnie lub grupę osób, które mieszkają razem w tym samym prywatnym miejscu zamieszkania i dzielą wydatki, w tym wspólnie zaopatrują się w produkty niezbędne do życia. Sektor gospodarstw domowych, znany także jako gospodarstwa domowe, stanowi zatem zbiór wszystkich gospodarstw domowych w danym kraju. Należy wyłączyć z tego miejsca zamieszkania zbiorowego, które mogą być stałe (np. zakłady karne) lub czasowe (np. szpitale), gdyż są one objęte zużyciem w sektorze usług. Energię wykorzystaną do wszelkich działalności w zakresie transportu należy zgłosić w sektorze transportu, a nie w sektorze gospodarstw domowych. Zużycie energii związane z wykonywaniem przez gospodarstwa domowe znaczącej działalności gospodarczej należy również wyłączyć z danych dotyczących łącznego zużycia energii w gospodarstwach domowych. Działalność ta obejmuje rolniczą działalność gospodarczą małych gospodarstw rolnych i inne rodzaje działalności gospodarczej wykonywane w miejscu zamieszkania w gospodarstwie domowym, a dane z nimi związane należy podawać w odpowiadających im sektorach Ogrzewanie pomieszczeń Te usługi energetyczne odnoszą się do wykorzystania energii do dostarczenia ciepła do wnętrz lokali mieszkalnych Chłodzenie pomieszczeń Te usługi energetyczne odnoszą się do wykorzystania energii do chłodzenia lokali mieszkalnych za pomocą systemu chłodzenia lub agregatu chłodniczego. Wentylatory, dmuchawy i inne urządzenia, które nie są podłączone do agregatu chłodniczego, są wyłączone z niniejszej sekcji, ale należy je ująć w sekcji oświetlenia i urządzeń elektrycznych Ogrzewanie wody Te usługi energetyczne odnoszą się do wykorzystania energii do podgrzewania wody służącej jak woda bieżąca, woda do kąpieli, czyszczenia i innych zastosowań niezwiązanych z przygotowywaniem posiłków. Ogrzewanie basenów jest wyłączone, ale należy je ująć w sekcji dotyczącej innego wykorzystania końcowego Przygotowywanie posiłków Te usługi energetyczne odnoszą się do wykorzystania energii w celu przygotowywania posiłków. Nie obejmuje to urządzeń pomocniczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków (kuchenek mikrofalowych, czajników, ekspresów do kawy itp.); należy je ująć w sekcji oświetlenia i urządzeń elektrycznych Oświetlenie i urządzenia elektryczne (elektrownie) Wykorzystanie energii elektrycznej do oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych w lokalach mieszkalnych inne niż inne wykorzystanie końcowe Inne wykorzystanie końcowe Wszelkie inne zużycie energii w gospodarstwach domowych, takie jak wykorzystanie energii do czynności wykonywanych na zewnątrz oraz wszelkich innych działań nieujętych w pięciu wymienionych powyżej rodzajach końcowego wykorzystania energii (np. kosiarki, ogrzewanie basenów, grzejniki zewnętrzne, grille zewnętrzne, sauny itp.) Rolnictwo/leśnictwo Ilości paliwa zużytego przez użytkowników w kategorii rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; działy 01 i 02 klasyfikacji NACE Rev Rybołówstwo Ilości paliwa dostarczonego dla rybołówstwa śródlądowego, przybrzeżnego i dalekomorskiego. Kategoria rybołówstwa powinna obejmować paliwa dostarczone do statków pod wszystkimi banderami, które uzupełniły paliwo w danym kraju (w tym rybołówstwo międzynarodowe) oraz energię wykorzystaną w sektorze rybactwa. Dział 03 klasyfikacji NACE Rev. 2.

11 L 292/ Nigdzie indziej niewymienione Inne Ilości paliwa zużytego do działań, które nie zostały uwzględnione gdzie indziej (takich jak klasa klasyfikacji NACE Rev. 2). Niniejsza kategoria zawiera paliwo wykorzystane do celów wojskowych we wszystkich mobilnych i stacjonarnych formach zużycia (np. statki, samoloty, pojazdy drogowe oraz energia wykorzystana w pomieszczeniach mieszkalnych), niezależnie od tego, czy dostarczone paliwo służy służbom wojskowym danego kraju lub innego kraju. Informacje ewentualnie zamieszczone pod tą pozycją należy wyjaśnić w uwagach do sprawozdania. 3. PRODUKTY 3.1. WĘGIEL (Stałe paliwa kopalne i gazy przemysłowe) WĘGIEL KAMIENNY Węgiel kamienny stanowi zbiór produktów, do którego należą antracyt, węgiel koksowy i inne rodzaje węgla bitumicznego ANTRACYT Węgiel wysokiej jakości, stosowany do celów przemysłowych i gospodarstw domowych. Ogólnie zawiera poniżej 10 % substancji lotnych oraz ma wysoką zawartość pierwiastka węgla (ok. 90 % węgla odgazowanego). Jego ciepło spalania przekracza kj/kg w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym WĘGIEL KOKSOWY Węgiel bitumiczny o jakości umożliwiającej produkcję koksu (koksu z koksowni) nadającego się jako składnik wsadu wielkopiecowego. Jego ciepło spalania przekracza kj/kg w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym INNE RODZAJE WĘGLA BITUMICZNEGO Węgiel wykorzystywany do wytwarzania pary, obejmujący wszelkie rodzaje węgla bitumicznego niezaliczone do kategorii»węgiel koksowy«ani»antracyt«. W porównaniu do antracytu charakteryzuje się wyższą zawartością substancji lotnych (ponad 10 %) oraz niższą zawartością pierwiastka węgla (poniżej 90 % węgla odgazowanego). Jego ciepło spalania przekracza kj/kg w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym WĘGIEL BRUNATNY Węgiel brunatny stanowi zbiór produktów, do którego należą węgiel subbitumiczny i węgiel brunatny WĘGIEL SUBBITUMICZNY Nazwa ta odnosi się do węgla niemającego zdolności spiekania, o cieple spalania między kj/kg a kj/kg, zawierającego ponad 31 % substancji lotnych w stanie suchym wolnym od substancji mineralnych WĘGIEL BRUNATNY Nazwa ta odnosi się do węgla niemającego zdolności spiekania, o cieple spalania poniżej kj/kg, zawierającego ponad 31 % substancji lotnych w stanie suchym wolnym od substancji mineralnych BRYKIETY Z WĘGLA KAMIENNEGO Paliwo mieszane wytwarzane z miału węgla kamiennego z dodatkiem substancji wiążącej. Z tego powodu ilość wyprodukowanych brykietów może być nieznacznie większa niż faktyczna ilość węgla zużytego w procesie przemiany KOKS Z KOKSOWNI Stały produkt koksowania węgla, głównie węgla koksowego, w wysokiej temperaturze. Cechuje się niską zawartością wilgoci i substancji lotnych. Koks z koksowni jest wykorzystywany głównie w hutnictwie jako źródło energii i środek chemiczny.

12 L 292/ W tej kategorii należy zgłaszać miał koksowy i koks odlewniczy. Do tej kategorii należy zaliczać półkoks (stały produkt koksowania węgla w niskiej temperaturze). Półkoks jest wykorzystywany jako paliwo do ogrzewania lub przez zakład przemian energetycznych. Kategoria ta obejmuje również koks, miał koksowy i półkoks wytwarzany z węgla brunatnego KOKS GAZOWNICZY Produkt uboczny procesu koksowania węgla kamiennego, wykorzystywanego do produkcji gazu miejskiego w gazowniach. Koks z gazowni jest wykorzystywany do ogrzewania SMOŁA POGAZOWA Produkt powstający w wyniku destrukcyjnej destylacji węgla bitumicznego. Smoła węglowa jest płynnym produktem ubocznym destylacji węgla wykorzystywanego do produkcji koksu w procesie koksowniczym lub jest wytwarzana z węgla brunatnego (»smoła wytlewna«) BRYKIETY Z WĘGLA BRUNATNEGO Brykiety z węgla brunatnego to paliwo mieszane wytwarzane z węgla brunatnego lub węgla subbitumicznego poprzez brykietowanie w warunkach wysokiego ciśnienia, bez dodatku substancji wiążącej, zawierające suszony miał i pył z węgla brunatnego GAZY PRZEMYSŁOWE Gazy przemysłowe stanowią zbiór produktów, do którego należą gaz z gazowni, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy i inne gazy odzyskiwane GAZ MIEJSKI Obejmuje wszystkie typy gazów produkowanych w zakładach użyteczności publicznej lub prywatnych, których głównym celem jest wytwarzanie, transport i dystrybucja gazu. Do tej kategorii zalicza się gaz wytwarzany w procesie koksowania (w tym gaz produkowany w koksowniach i przetworzony na gaz z gazowni) metodą całkowitego zgazowania produktów naftowych (gaz ciekły, ciężki olej opałowy itp.) ze wzbogacaniem lub bez oraz metodą reformingu oraz zwykłego mieszania gazów lub powietrza, w tym mieszania z gazem ziemnym, który będzie rozprowadzany i wykorzystywany za pośrednictwem sieci gazu ziemnego. Ilość gazu będącą wynikiem przetworzenia innych gazów węglowych na gaz z ciepłowni należy zgłaszać w pozycji dotyczącej produkcji gazu z gazowni GAZ KOKSOWNICZY Gaz koksowniczy jest gazem uzyskanym jako produkt uboczny wytwarzania koksu w koksowni przeznaczonego do produkcji żelaza i stali GAZ WIELKOPIECOWY Gaz wielkopiecowy jest wytwarzany w trakcie spalania koksu w wielkich piecach w przemyśle hutniczym. Jest on odzyskiwany i wykorzystywany jako paliwo, częściowo w hucie, a częściowo w innych procesach hutniczych lub w jednostkach wytwórczych energii dostosowanych do jego spalania INNY GAZ ODZYSKIWANY Produkt uboczny produkcji stali w piecu konwertorowym, odzyskiwany przy opuszczaniu pieca. Gaz ten określany jest również nazwą gaz konwertorowy lub skrótem BOFG. Ilość odzyskanego paliwa należy zgłaszać na podstawie ciepła spalania. Pozycja ta obejmuje również inne, powyżej niewymienione gazy przemysłowe, takie jak gazy palne pochodzące z materiałów stałych zawierających węgiel, odzyskiwane w procesach produkcyjnych i chemicznych gdzie indziej niewymienionych TORF Torf jest palnym, miękkim, porowatym lub zbitym złożem osadowym pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości wody (do 90 % w stanie surowym), dającym się łatwo ciąć, o kolorze od jasnobrązowego do brunatnego. Torf obejmuje torf w bryłach i torf mielony. Kategoria ta nie obejmuje torfu wykorzystywanego do celów innych niż energetyczne.

13 L 292/ WYROBY Z TORFU Produkty, takie jak brykiety z torfu pozyskiwane bezpośrednio lub pośrednio z torfu w bryłach i torfu mielonego ŁUPKI BITUMICZNE I PIASKI ROPONOŚNE Łupki bitumiczne i piaski roponośne to skały osadowe zawierające materię organiczną w postaci kerogenu. Kerogen jest woskowym materiałem bogatym w węglowodory, będącym prekursorem ropy naftowej. Łupki bitumiczne mogą być bezpośrednio spalane lub przetwarzane w procesie podgrzewania w celu uzyskania oleju łupkowego. Olej łupkowy i inne produkty upłynniania należy zgłaszać jako inne węglowodory należące do produktów naftowych Gaz ziemny GAZ ZIEMNY Niezależnie od sposobu wydobycia (konwencjonalny lub niekonwencjonalny) gaz ziemny obejmuje gazy występujące w podziemnych złożach w postaci ciekłej lub gazowej i składa się głównie z metanu. Obejmuje on zarówno gaz»suchy«, pochodzący z pól, na których wydobywa się węglowodory wyłącznie w stanie gazowym, jak i gaz»mokry«, występujący łącznie z ropą naftową, a także metan odzyskany z kopalni węgla (gaz kopalniany) lub z pokładów węgla. Gaz ziemny nie obejmuje biogazu i gazów przemysłowych. Transfer takich produktów do sieci gazu ziemnego należy zgłaszać oddzielnie od gazu ziemnego. Gaz ziemny obejmuje skroplony gaz ziemny (LNG) i skompresowany gaz ziemny (CNG) Energia elektryczna i cieplna ENERGIA ELEKTRYCZNA Energia elektryczna oznacza transfer energii za pośrednictwem zjawiska fizycznego, na które składają się ładunki elektryczne oraz ich skutki w stanie spoczynku i w ruchu. Należy zgłaszać całą wyprodukowaną i zużytą energię elektryczną, w tym ilości nieprzekazane do sieci i wykorzystane na użytek własny ENERGIA CIENA (CIEPŁO POCHODNE) Energia cieplna oznacza energię uzyskaną w wyniku ruchu postępowego, obrotowego i oscylacyjnego elementów materii, jak również zmian jej stanu fizycznego. Należy zgłaszać całą energię cieplną wyprodukowaną przez producentów przemysłowych na użytek własny i która nie została sprzedana; wszystkie inne postaci energii cieplnej należy zgłaszać jako zastosowanie produktów, z których wyprodukowano ciepło OLEJ (ropa naftowa i produkty naftowe) ROPA NAFTOWA Ropa naftowa to olej mineralny pochodzenia organicznego, w skład którego wchodzą mieszaniny węglowodorów oraz związane z nimi zanieczyszczenia, np. siarka. W normalnej temperaturze i ciśnieniu ropa naftowa występuje w stanie ciekłym, a jej właściwości fizyczne (gęstość, lepkość itp.) są w wysokim stopniu zmienne. Kategoria ta obejmuje skropliny odzyskiwanego gazu»mokrego«lub»suchego«, w przypadkach, kiedy zostały one domieszane do ropy naftowej wydobywanej w celach komercyjnych. Ilości należy zgłaszać niezależnie od metody wydobycia (konwencjonalna lub niekonwencjonalna). Ropa naftowa nie obejmuje NGL KONDENSAT GAZU ZIEMNEGO (NGL) NGL to płynne lub skroplone węglowodory odzyskane z gazu ziemnego w instalacjach oddzielania lub zakładach przetwórstwa gazu. Do NGL należą etan, propan, butan (normalny i izobutan), pentan (oraz izopentan) oraz pentany plus (czasem określane jako naturalna gazolina) PÓŁPRODUKTY RAFINERYJNE Półprodukty rafineryjne to przetworzone oleje przeznaczone do dalszego przetwarzania (np. olej opałowy z pierwszej destylacji lub próżniowy olej napędowy) z wyjątkiem mieszania. Dalsze przetwarzanie tych półproduktów prowadzi do powstania jednego lub większej ilości składników lub produktów gotowych. Definicja ta obejmuje również zwroty z przemysłu petrochemicznego do przemysłu rafineryjnego (np. benzyna pirolityczna, frakcje C4, frakcje oleju napędowego i oleju opałowego).

14 L 292/ DODATKI/UTLENIACZE Dodatki to związki inne niż węglowodory, dodawane do produktów naftowych lub mieszane z nimi w celu zmiany ich właściwości (liczba oktanowa, cetanowa, właściwości w niskich temperaturach itp.). Dodatki obejmują utleniacze (takie jak alkohole (metanol, etanol), etery (jak eter metylowo-tert-butylowy (MTBE), eter etylowo-tert-butylowy (ETBE), eter metylowo-tert-amylowy (TAME) itd.), estry (np. olej rzepakowy lub ester dimetylowy itp.), związki chemiczne (takie jak tetrametyloołów (TML), tetraetyloołów (TEL) i detergenty).ilość dodatków/utleniaczy (alkoholi, eterów, estrów i innych związków chemicznych), zgłaszane w tej kategorii, powinny odnosić się do ilości przeznaczonych do mieszania lub do wykorzystania jako paliwa. Kategoria ta obejmuje biopaliwa, które są mieszane z ciekłymi paliwami kopalnymi BIOPALIWA W DODATKACH/UTLENIACZACH Ilości biopaliw ciekłych zgłaszane w tej kategorii odnoszą się do zmieszanych biopaliw ciekłych i dotyczą wyłącznie zawartości biopaliwa ciekłego, a nie łącznej ilości płynów, w których biopaliwa płynne są domieszką. Z kategorii tej wyłączone są wszystkie biopaliwa ciekłe, które nie zostały zmieszane INNE WĘGLOWODORY Syntetyczna ropa naftowa z piasków bitumicznych, olej łupkowy itp., płyny pochodzące z upłynniania węgla, płynne produkty przetwarzania gazu ziemnego w benzynę, wodór i oleje emulgowane (np. Orimulsion); z wyłączeniem łupków bitumicznych; obejmuje olej łupkowy (produkt wtórny) PRODUKTY NAFTOWE Produkty naftowe stanowią zbiór produktów, do którego należą gaz rafineryjny, etan, gaz płynny (LPG), benzyna ciężka, benzyna silnikowa, benzyna lotnicza, paliwo typu benzynowego do silników odrzutowych, paliwo typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy, olej opałowy, benzyna lakowa i benzyna przemysłowa, smary, asfalt, parafiny, koks naftowy i inne produkty GAZ RAFINERYJNY Gaz rafineryjny stanowi mieszankę nieskraplających się gazów, składającą się głównie z wodoru, metanu, etanu i olefin otrzymanych w trakcie destylacji ropy naftowej lub przetwarzania produktów naftowych (np. krakingu) w rafineriach. Obejmuje to również gazy zwracane z przemysłu petrochemicznego ETAN Węglowodór o łańcuchu prostym (C 2 H 6 ), występujący naturalnie w postaci gazowej, uzyskiwany z gazu ziemnego i strumieni gazu rafineryjnego GAZ PŁYNNY (LPG) LPG (skroplony gaz ropopochodny) to lekkie węglowodory parafinowe uzyskane z procesów rafineryjnych, stabilizacji ropy naftowej oraz zakładów przetwarzania gazu ziemnego. Składają się one głównie z propanu (C 3 H 8 ) i butanu (C 4 H 10 ) lub połączenia tych dwóch związków. Mogą również zawierać propylen, butylen, izopropylen i izobutylen. Gazy LPG są zwykle skraplane pod ciśnieniem w celach transportu i magazynowania BENZYNA CIĘŻKA Benzyna ciężka jest surowcem przeznaczonym dla przemysłu petrochemicznego (np. produkcja etylenu lub związków aromatycznych) lub do produkcji benzyny poprzez reforming lub izomeryzację w rafinerii. Benzyna ciężka zawiera materiały pozyskiwane w procesie destylacji w przedziale temperatur C lub w części tego przedziału BENZYNA SILNIKOWA Benzyna silnikowa składa się z mieszanki lekkich węglowodorów, których temperatura destylacji mieści się w zakresie C. Wykorzystywana jest jako paliwo do silników o zapłonie iskrowym w pojazdach lądowych. Benzyna silnikowa może zawierać dodatki, utleniacze i środki zwiększające liczbę oktanową, w tym związki ołowiu. Obejmuje domieszki do benzyny silnikowej (z wyjątkiem dodatków/utleniaczy), jak np. alkilaty, izomerat, reformat, krakowana benzyna przeznaczona do komponowania benzyny silnikowej. Benzyna silnikowa stanowi zbiór produktów, do którego należą biobenzyna mieszana (biobenzyna w benzynie silnikowej) i benzyna inna niż biobenzyna.

15 L 292/ Biobenzyna mieszana (biobenzyna w benzynie silnikowej) Biobenzyna, która została zmieszana z benzyną silnikową Benzyna inna niż biobenzyna Pozostała część benzyny silnikowej benzyna silnikowa z wyłączeniem biobenzyny mieszanej (jest nią głównie benzyna silnikowa pochodzenia kopalnego) BENZYNA LOTNICZA Benzyna przeznaczona specjalnie do tłokowych silników lotniczych, której liczba oktanowa została odpowiednio dostosowana do silnika, z temperaturą krzepnięcia wynoszącą 60 C i przedziałem temperatur destylacji wynoszącym zwykle C PALIWO TYPU BENZYNOWEGO DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH (PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH NA BAZIE NAFTY LUB JP4) Pozycja ta obejmuje wszystkie lekkie oleje węglowodorowe używane w turbinowych lotniczych jednostkach napędowych, których temperatura destylacji mieści się w zakresie C. Otrzymuje się je przez mieszanie naft i benzyny lub benzyn ciężkich w taki sposób, aby zawartość związków aromatycznych nie przekroczyła 25 % objętości, a prężność pary mieściła się w zakresie 13,7 20,6 kpa PALIWO TYPU NAFTY DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH Produkt destylacji wykorzystywany w turbinowych lotniczych jednostkach napędowych. Pod względem temperatury destylacji ( C, zwykle nie więcej niż 250 C) i temperatury zapłonu ma takie same właściwości jak nafta. Ponadto ma ono szczególne cechy (np. temperaturę krzepnięcia) ustalone przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego. Obejmuje domieszki do nafty. Paliwo typu nafty do silników odrzutowych jest zbiorem produktów, do którego należą mieszane biopaliwo odrzutowe (biopaliwo odrzutowe w paliwie typu nafty do silników odrzutowych) oraz nie-biosyntetyczna nafta lotnicza Mieszane biopaliwo odrzutowe (biopaliwo odrzutowe w paliwie typu nafty do silników odrzutowych) Biopaliwo odrzutowe, które zostało zmieszane z paliwem typu nafty do silników odrzutowych Nie-biosyntetyczna nafta lotnicza Pozostała część paliwa typu nafty do silników odrzutowych paliwo typu nafty do silników odrzutowych z wyłączeniem mieszanego biopaliwa odrzutowego (jest nią zwykle paliwo typu nafty do silników odrzutowych pochodzenia kopalnego) INNE RODZAJE NAFTY Rafinowany produkt destylacji ropy naftowej wykorzystywany w sektorach innych niż transport lotniczy. Temperatura destylowania mieści się w zakresie C OLEJE NAPĘDOWE (DESTYLOWANE OLEJE OPAŁOWE) Olej napędowy jest głównie pośrednim produktem destylacji, która przebiega w temperaturze C. Pozycja ta obejmuje domieszki. Obejmuje kilka gatunków o różnych przeznaczeniach: olej napędowy obejmuje olej napędowy wykorzystywany w wysokoprężnych silnikach pojazdów drogowych, takich jak samochody osobowe i ciężarowe. Olej napędowy obejmuje lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w transporcie morskim i szynowym; inne oleje napędowe, w tym ciężkie oleje napędowe, których temperatura destylacji mieści się w granicach C, wykorzystywane jako wsad w przemyśle petrochemicznym. Olej napędowy stanowi zbiór produktów, do którego należą mieszanka biodiesli (biodiesle w oleju napędowym) i benzyna inna niż biodiesle Biodiesle mieszane (biodiesele w oleju napędowym) Biodiesle, które zostały zmieszane z olejem napędowym Paliwa inne niż biodiesle Pozostała część oleju napędowego olej napędowy z wyłączeniem biodiesli mieszanych (jest nią głównie olej napędowy pochodzenia kopalnego).

16 L 292/ OLEJ OPAŁOWY (CIĘŻKI OLEJ OPAŁOWY) Wszystkie resztkowe (ciężkie) oleje opałowe (w tym otrzymane w wyniku mieszania) Lepkość kinematyczna wynosi powyżej 10 cst w temperaturze 80 C, temperatura zapłonu zawsze przekracza 50 C, a gęstość jest zawsze wyższa niż 0,9 kg/l. Olej opałowy stanowi zbiór produktów, do którego należą olej opałowy o niskiej i wysokiej zawartości siarki Olej opałowy o niskiej zawartości siarki (LSFO) Olej opałowy o zawartości siarki poniżej 1 % Olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (HSFO) Olej opałowy o zawartości siarki wynoszącej 1 % lub więcej BENZYNA LAKOWA I BENZYNY PRZEMYSŁOWE Benzynę lakową i benzyny przemysłowe określa się jako rafinowane pośrednie produkty destylacji o przedziale temperatur destylacji podobnym jak w przypadku benzyny ciężkiej i nafty. Kategoria ta obejmuje benzynę przemysłową (lekkie oleje destylujące w zakresie temperatur C należące do 7 lub 8 klas benzyn przemysłowych, zależnie od miejsca frakcji w przedziale destylacji klasy definiuje się według różnicy temperatur między punktami destylacji 5 % objętości i 90 % objętości (nie więcej niż 60 C) oraz benzyna lakowa (benzyna przemysłowa o temperaturze zapłonu powyżej 30 C i przedziale temperatur destylacji wynoszącym C) SMARY Węglowodory produkowane z produktów ubocznych destylacji; wykorzystywane głównie do zmniejszania tarcia pomiędzy powierzchniami nośnymi. Pozycja ta obejmuje wszystkie gatunki gotowych olejów smarowych, od oleju wrzecionowego do oleju cylindrowego, oraz wykorzystywane w smarach stałych, olejach silnikowych, a także wszelkie gatunki olejów bazowych ASFALT Stały, półstały lub lepki węglowodór o strukturze koloidalnej, w kolorze brązowym lub czarnym, otrzymywany jako pozostałość w procesie destylacji ropy naftowej poprzez destylację próżniową szlamu olejowego pozostałego z destylacji atmosferycznej. Asfalt wykorzystywany jest przede wszystkim do budowy dróg i krycia dachów. Pozycja ta obejmuje asfalt upłynniony i rozcieńczony PARAFINY Są to węglowodory alifatyczne nasycone Są one odzyskiwane jako pozostałość odparafinowywania olejów smarowych. Mają strukturę krystaliczną, bardziej lub mniej drobną zależnie od gatunku. Ich główne właściwości: bezbarwne, bezwonne i przejrzyste o temperaturze topnienia powyżej 45 C KOKS NAFTOWY Czarny, stały produkt uboczny, otrzymywany głównie w wyniku krakowania i uwęglania surowców pochodzących z przerobu ropy naftowej, pozostałości destylacji próżniowej, smoły i paku w procesach, takich jak koksowanie opóźnione lub koksowanie fluidalne. Składa się głównie z węgla (90 95 %) i ma niską zawartość popiołu. Wykorzystywany jest jako wsad w koksowniach w hutnictwie, do ogrzewania, produkcji elektrod oraz produkcji substancji chemicznych. Dwa najważniejsze gatunki to koks zielony i koks kalcynowany. Obejmuje koks osadzony na katalizatorze podczas procesów rafinacji koks ten jest niemożliwy do odzyskania i zwykle jest spalany jako paliwo rafineryjne INNE PRODUKTY Wszystkie inne produkty niewymienione powyżej, np. smoła i siarka. Pozycja ta obejmuje związki aromatyczne (np. BTX benzen, toluen, ksylen) oraz olefiny (np. propylen) wytwarzane w rafineriach.

17 L 292/ Źródła odnawialne i odpadowe ENERGIA WODNA Energia potencjalna i kinetyczna spadku wód przekształcana w energię elektryczną przez hydroelektrownie. Energia wodna stanowi zbiór produktów, do którego należy energia wytworzona w elektrowniach przepływowych, elektrowniach przepływowych z członem pompowym i elektrowniach szczytowo pompowych Elektrownie przepływowe Elektrownie wodne wykorzystujące wyłącznie bezpośredni naturalny napływ wody, nieposiadające zdolności do przechowywania przepompowanej wody (pompowania wody pod górę) Elektrownie przepływowe z członem pompowym Elektrownie wodne posiadające naturalny dopływ wody do górnego zbiornika, w którym cały sprzęt lub jego część można wykorzystać do przepompowania wody pod górę; energia elektryczna jest generowana zarówno przez naturalny napływ wody, jak również przez wodę, która została uprzednio przepompowana pod górę Elektrownie szczytowo-pompowe Elektrownie wodne nieposiadające naturalnego dopływu wody do górnego zbiornika; większość wody, która generuje energię, została uprzednio przepompowana pod górę; z wyłączeniem opadów deszczu i śniegu ENERGIA GEOTERMALNA Energia dostępna w postaci energii cieplnej ze skorupy ziemskiej, zwykle w formie wody lub pary; z wyjątkiem energii cieplnej otoczenia przechwyconej przez gruntowe pompy ciepła. Wytwarzana energia geotermalna równa się różnicy entalpii płynu z odwiertu i płynu, który jest następnie odprowadzany ENERGIA SŁONECZNA Energia słoneczna stanowi zbiór produktów, do którego należą energia słoneczna fotowoltaiczna i energia słoneczna termiczna Energia słoneczna fotowoltaiczna Światło słoneczne przetworzone w energię elektryczną przy użyciu ogniw słonecznych, w których pod wpływem światła dochodzi do wytworzenia energii elektrycznej. Należy zgłosić całą energię elektryczną (w tym produkcję na małą skalę i instalacje nienależące do sieci) Energia słoneczna termiczna Energia cieplna pochodząca z promieniowania słonecznego (światło słoneczne) wykorzystywana do przydatnych celów energetycznych. Przykładowo obejmuje to elektrociepłownie słoneczne i aktywne systemy do produkcji ciepłej wody sanitarnej lub do ogrzewania pomieszczeń w budynkach. Energia z tego źródła równa się energii cieplnej, jaką odbiera medium przekazujące ciepło, tj. bezpośredniej energii słonecznej pomniejszonej o straty optyczne i straty właściwe dla danego kolektora. Nie uwzględnia się energii słonecznej przechwyconej przez pasywne systemy ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia budynków; uwzględnia się wyłącznie energię słoneczną w odniesieniu do systemów aktywnych ENERGIA FAL, PRĄDÓW OCEANICZNYCH I PŁYWÓW MORSKICH Energia mechaniczna pływów morskich, ruchu fal lub prądów oceanicznych wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej ENERGIA WIATRU Energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach wiatrowych. Energia wiatru stanowi zbiór produktów, do którego należą energia wiatru pozyskiwana na wybrzeżu i energia wiatru pozyskiwana na wodach przybrzeżnych Energia wiatru pozyskiwana na wybrzeżu Produkcja energii elektrycznej przez wiatr w miejscach zlokalizowanych na wybrzeżu (na lądzie, w tym w pobliżu jezior i innych zbiorników wodnych znajdujących się w głębi lądu).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.2.2016 L 33/3 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/172 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w odniesieniu do określenia

Bardziej szczegółowo

Rocznik listopada 2017

Rocznik listopada 2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 10 listopada 2017 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D050675/02 ANNEXES 1 to 4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D050675/02 ANNEXES 1 to 4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2017 r. (OR. en) 11083/17 ADD 1 STATIS 39 ENER 322 COMPET 537 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 5 lipca 2017 r. Do: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en) 14624/15 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 24 listopada 2015 r. Do: ENV 742 STATIS 88 ECO 145 FIN 848 DELACT 160 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008. w sprawie statystyki energii. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008. w sprawie statystyki energii. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI. Bruksela, 4 sierpnia 2008 r. (OR. en) 2007/0002 (COD) PE-CONS 3619/08 STATIS 40 ENER 83 COMPET 106 CODEC 384

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI. Bruksela, 4 sierpnia 2008 r. (OR. en) 2007/0002 (COD) PE-CONS 3619/08 STATIS 40 ENER 83 COMPET 106 CODEC 384 UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 4 sierpnia 2008 r. (OR. en) 2007/0002 (COD) PE-CONS 3619/08 STATIS 40 ENER 83 COMPET 106 CODEC 384 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2013

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 00052357700000 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Warszawa, grudzień 2017 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakup. wartość w tys. wartość w tys. Nazwa nosnika energii Lp. Kod ilość. (bez podatku. VAT) Węgiel kamienny energetyczny z

Zakup. wartość w tys. wartość w tys. Nazwa nosnika energii Lp. Kod ilość. (bez podatku. VAT) Węgiel kamienny energetyczny z GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 28, -925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 523577 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 Warszawa, grudzień 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2014

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 00052357700000 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008 W niniejszym opracowaniu zamieszczono tabele, zawierające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 października 2015 r. (OR. en) 13021/15 ADD 1 ENER 354 ENV 627 DELACT 136 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) L 333/54 19.12.2015 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2402 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej

Bardziej szczegółowo

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Przychód ogółem (wiersze: ) 09. Rozchód ogółem (wiersze: ) 24. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Przychód ogółem (wiersze: ) 09. Rozchód ogółem (wiersze: ) 24. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza RAF-2

Objaśnienia do formularza RAF-2 Objaśnienia do formularza RAF-2 Sprawozdanie sporządzają producenci i dystrybutorzy produktów naftowych (rafinerie, mieszalnie oraz jednostki prowadzące obrót produktami przerobu ropy naftowej) oraz właściciele

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r.

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi za okres

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego Wydział Mechaniczno-Energetyczny Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii www.stat.gov.pl Portal

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. w jednostkach naturalnych tony 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. w jednostkach naturalnych tony 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950

Bardziej szczegółowo

Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku)

Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku) Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku) Wyroby ropopochodne Kod towaru Nazwa towaru Stawka akcyzy 2710 12 11 10 Lekkie destylaty dla specyficznych procesów obróbki 2710 12

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 11 czerwca 2018 r. Nazwa i adres IREAST SP.

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) PL 06/09/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 27 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza RAF-2 na rok 2012

Objaśnienia do formularza RAF-2 na rok 2012 Objaśnienia do formularza RAF-2 na rok 2012 Sprawozdanie sporządzają producenci i dystrybutorzy produktów naftowych (rafinerie, mieszalnie oraz jednostki prowadzące obrót produktami przerobu ropy naftowej)

Bardziej szczegółowo

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

Podział paliw ciekłych

Podział paliw ciekłych PALIWA CIEKŁE Podział paliw ciekłych Paliwa ciekłe dzieli się na: naturalne (ropa naftowa i jej pochodne, oleje łupkowe, smoła łupkowa), sztuczne (alkohole, paliwa z upłynniania węgla, oleje roślinne).

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r.

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi za okres

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Stawki akcyzy na Ukrainie

Załącznik nr 4. Stawki akcyzy na Ukrainie Załącznik nr 4. Stawki akcyzy na Ukrainie Wyroby ropopochodne Kod towaru Nazwa towaru Stawka akcyzy 2710 12 11 10 Lekkie destylaty dla specyficznych procesów obróbki 2710 12 11 20 2710 12 11 90 2710 12

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia kwietnia 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw MINISTERSTWO ENERGII, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu

DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu I. RODZAJE PALIW KOPALNYCH. II. PRZERÓBKA ROPY NAFTOWEJ I WĘGLA KAMIENNEGO. III. BENZYNA IV. SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII A ŚRODOWIKO NATURALNE. 1. Wymienić

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Przygotowane przez: Mgr inż. Andrzej Michalski Zweryfikowane przez: Dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) L 83/34 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW Mirosław JAKUBOWSKI W artykule przedstawiono klasyfikację prawną paliw, system monitorowania paliw płynnych w Polsce oraz znaczenie paliw (w tym alternatywnych)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 1. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A I) w odpowiednie kratki. 3 p. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. Data sporządzenia raportu Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu Adres instytucji Nr telefonu: Adres email: 2. Opis krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1013) tekst jednolity

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1013) tekst jednolity Ustawa z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1013) tekst jednolity DZIAŁ IV Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219 Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

Bardziej szczegółowo

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2018/C 7/03)

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2018/C 7/03) 10.1.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 7/3 Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2018/C 7/03) Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87

Bardziej szczegółowo

Sektor energii i krajowe bilanse paliwowo-energetyczne w latach Cz. II

Sektor energii i krajowe bilanse paliwowo-energetyczne w latach Cz. II Sektor energii i krajowe bilanse paliwowo-energetyczne w latach 1995-2000 Cz. II Dr inż. Witold Weil, Dyrektor Zakładu Energometrii ARE S.A (Nafta & Gaz Biznes czerwiec 2002) Krajowe zużycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 194/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii cieplnej

Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii cieplnej Dostarczenie do budynku ciepła jest jedną z najważniejszych konieczności, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Tym bardziej, że energia cieplna stanowi zwykle

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.10.2018 C(2018) 6549 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 11.10.2018 r. ustanawiająca wspólny format krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Pierwotne nośniki energii Do pierwotnych nośników energii

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia lutego 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. Poz. 956

Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. Poz. 956 Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Poz. 982

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Poz. 982 Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn ) Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.2.2018 r. C(2018) 915 final ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia 19.2.2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo