STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu"

Transkrypt

1 Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział III - Organy szkoły i ich kompetencje...s.8 Rozdział IV - Organizacja nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji..s.14 Rozdział V Pracownicy szkoły..s.28 Rozdział VI - Uczniowie.s.32 Rozdział VII Skargi i wnioski...s.35 Rozdział VIII Wewnątrzszkolny System Oceniania..s.37 Rozdział IX Postanowienia końcowe...s.50 Statut opracowano w oparciu o: - Konwencje o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie ONZ dnia 20 listopada 1989r. ( Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526) - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami) - Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) - Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r Nr 61, poz.624 ze zmianami) - Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz ze zmianami z r.) - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.z 7 maja 2013r., poz. 532) - Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2008r. Nr 175, poz. 1086) - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami z dnia 17 listopada 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1491, Dz.U. z r., poz.262, Dz.U. z r., poz.981, Dz.U. z r., poz. 520) - Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach(dz.u.nr 36, poz. 155 z 1993r., Nr 83 poz. 390 z 1993r, Nr 67, poz. 753 z 1999r. oraz Dz.U. z 2014r. poz. 478). 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II, zwany dalej szkołą, mający swą siedzibę w Poznaniu przy ulicy Przełajowej 6 jest placówką publiczną o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, zgodnie z obowiązującym systemem wartości, postępowymi tradycjami i ogólnoludzkimi normami moralnymi. 2. W procesie dydaktycznym stosuje się pojęcia w rozumieniu: pomiar dydaktyczny sprawdzanie i ocenianie osiągnięć poznawczych uczniów, poprzez przyporządkowanie ocen osiągnięciom ucznia; taki pomiar opiera się na testach nauczycielskich nieformalnych, ale wyniki testów standaryzowanych mogą służyć do porównań wykraczających poza oddział szkolny; testy nauczycielskie to narzędzia pomiaru dydaktycznego opracowane przez zespół nauczycieli z odniesieniem do etapów tworzenia narzędzi standaryzowanych i z zachowaniem trafności wewnętrznej; trafność wewnętrzna właściwość nauczycielskiego pomiaru dydaktycznego uzyskiwana poprzez dostosowanie jego treści i interpretacji wyników do doświadczeń i możliwości uczniów. 3. Szkoła, o której mowa w punkcie 1. w zależności od zgłaszanych potrzeb, prowadzi także zajęcia rewalidacyjno wychowawcze dla głęboko upośledzonych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Zespół Szkół Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły; dla szkoły zawodowej także podstawy programowej kształcenia zawodowego; dla szkoły przysposabiającej do pracy także podstawy programowej przysposobienia do pracy Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu jest Miasto Poznań. 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 3. Zespół Szkół używa nazwy: Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu. 4. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 5. Zespół Szkół, o którym mowa w punkcie 1. tworzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 102 im. Marii Montessori - Gimnazjum Specjalne Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu posiada upoważnienie do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: introligator oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 7. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu używa własnej pieczęci. 8. Pieczęć urzędowa szkoły specjalnej wchodzącej w skład zespołu szkół nie zawiera określenia specjalna i nazwy tego zespołu. 9. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie specjalna, natomiast w innych dokumentach zachowuje się pełne brzmienie. 10. W Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu prowadzone są zajęcia o charakterze przedszkolnym m.in. metodą M. Montessori dla dzieci od 5 roku. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli w ramach czynności dodatkowych. 11. W Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu działa Akademia Wolnego Czasu, której adresatem są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mieszczących się w Zespole, skupieni 3

4 w Klubie Absolwenta. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli w ramach czynności dodatkowych. 12. Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu jest jednostką budżetową i działa na mocy art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 62 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z 1996r., poz. 329 ze zmianami) i na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr L III/643/III/2001 z dnia 20 lutego 2001roku oraz niniejszego statutu Uczniami szkół zorganizowanych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu mogą zostać dzieci i młodzież posiadający aktualne, na dany rok szkolny lub etap edukacyjny, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno pedagogiczną. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 3. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko także poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły i na wniosek pisemny rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art.16 ust.8-14 ustawy o systemie oświaty. 4. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w formie, jak w ust.3 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, zgodnie z WSO z tym, że uczniowi temu nie wystawia się oceny zachowania. 5. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. 6. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 7. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej. 8. Zgodnie z art.18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: a) dopełnieniem czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, b) zapewnieniem regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, d) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkoła obwodową. 9. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu zapewniają wszystkim uczniom zgodny z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły i stopnia upośledzenia umysłowego poziom wykształcenia oraz kontynuowanie dalszej nauki w szkole wyższego typu. 10. Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu zapewnia wszystkim uczniom zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i podstawą programową kształcenia zawodowego w wybranym przez ucznia zawodzie, przygotowanie do podjęcia pracy. 11. Szkoła Zawodowa jest przeznaczona dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i w zależności od zainteresowań, potrzeb oraz naboru uczniów prowadzi kształcenie w zawodach: introligator, kucharz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 12. Szkoła Przysposabiająca do Pracy wchodząca w skład Zespołu jest przeznaczona dla uczniów upośledzonych umysłowo umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. 4

5 13. Szkoła wspomaga uczniów osieroconych, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej a także uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, stosownie do potrzeb tych uczniów oraz możliwości szkoły. 14. Czas trwania nauki: a) nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat (nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia) b) nauka w gimnazjum trwa 3 lata (nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia) c) nauka w szkole przysposabiającej do pracy trwa 3 lata (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia) d) nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). 15. Nauka na danym etapie edukacyjnym może ulec przedłużeniu co najmniej o 1 rok. 16. Przedłużenie etapu edukacyjnego dotyczy ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowych w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. 17. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przedłużeniu etapu edukacyjnego są rodzice lub prawni opiekunowie, albo wychowawca klasy za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 18. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki dla danego ucznia podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 19. Decyzję, o której mowa w pkt.19 podejmuje się odpowiednio: a) w przypadku szkoły podstawowej do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej b) w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 20. Komplet dokumentów związanych z procedurą przedłużenia etapu edukacyjnego wraz z decyzją składa się do akt osobowych ucznia. 21. Uczeń, który ma przedłużony etap edukacyjny o jeden rok szkolny nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. 22. Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen adnotację dotyczącą przedłużenia etapu edukacyjnego, wpisując numer i datę wydanej decyzji. 24. Indywidualnym nauczaniem mogą być objęci uczniowie w stosunku, do których poradnia psychologiczno pedagogiczna orzekła taką formę. 25. Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim kończą: a) szkołę podstawową - sprawdzianem, b) gimnazjum - egzaminem gimnazjalnym uprawniającym do kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, c) szkołę zawodową - egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie; uczeń, który do egzaminu nie przystąpi lub go nie zda, kończy szkołę, ale nie otrzymuje potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie. d) Wymienione w pkt. a), b), c) sprawdziany i egzaminy mają charakter zewnętrzny. II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 4 1. Misja szkoły: We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, w tym głoszonych przez patrona naszej szkoły Jana Pawła II. Wychowujemy w duchu wartości humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowujemy na dobro podopiecznych i ich dalszy los. 5

6 Tworzymy warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnieni podstawowych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich klientów Szkoły. 2. Celem szkoły jest w szczególności przygotowanie uczniów upośledzonych umysłowo w różnym stopniu do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez: 1) zmierzanie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod i form pracy, 2) przygotowanie uczniów do pełnienia określonych ról społecznych, 3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa kultury polskiej i ochrony środowiska naturalnego, 4) kształcenie i wychowanie uczniów w duchu humanizmu, tolerancji, patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o regionie, kraju, świecie, 5) kształcenie u uczniów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w celu lepszego przygotowania się do pracy i funkcjonowania w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. 6) korzystanie z usługi dostępu do Internetu wraz z zainstalowanym i aktualizowanym oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów. 7) korzystanie z dostępu do Internetu i pracę na stanowiskach komputerowych regulowaną stosownym regulaminem obowiązującym nauczycieli i uczniów. 3. Cele te realizowane są we współpracy nauczycieli z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, w tym z innymi placówkami opiekuńczo wychowawczymi. 4. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej szkoły wynikają z zasad pedagogiki specjalnej i są każdorazowo dostosowane do rodzaju i stopnia zaburzeń rozwojowych uczniów. 1. Zadaniem szkoły jest: 1) zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje przepisy prawa oświatowego, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989roku, 2) realizowanie programów nauczania zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 4) umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez działalność w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych, m.in. PCK, TPD, Spółdzielni Uczniowskiej Słoneczko, 5 6

7 5) umożliwienie uczniom rozwijania predyspozycji i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia oraz organizowanie dodatkowych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej i rewalidacyjnej poprzez udział w zajęciach rewalidacji indywidualnej. 6) organizowanie nauki religii/etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie, w wymiarze określonym odrębnymi przepisami; dla pozostałych uczniów nie uczęszczających na religię/etykę, szkoła organizuje inne zajęcia lub opiekę nad uczniami; umożliwia także w przypadku umieszczenia religii/etyki na pierwszej lub ostatniej lekcji w planie danej klasy ( za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów), przebywanie uczniów pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów, 7) umożliwienie udziału uczniów w zajęciach zarówno z religii, jak i etyki jeśli rodzice/prawni opiekunowie taką wolę wyrażą (oświadczenie woli nauki religii/etyki wyraża się jednorazowo, a w trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać). Po złożeniu oświadczenia uczestnictwo w odpowiednich zajęciach, udział w nich jest obowiązkowy, 8) zapewnienie uczniom, w miarę możliwości, opieki pielęgniarki szkolnej oraz bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych poza szkołą, 9) zapewnienie uczniom podczas przerw międzylekcyjnych właściwej opieki ze strony nauczyciela dyżurującego, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów, 10) zapewnienie uczniom korzystającym ze świetlicy szkolnej, właściwej opieki i bezpieczeństwa poprzez odpowiednią organizację pracy świetlicy, 11) prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej w atrakcyjnych formach pracy świetlicy szkolnej, 12) zapewnienie uczniom korzystania z dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, rewalidacyjnych, pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 13) przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych według terminarza zawodów, 14) integrowanie uczniów szkoły ze środowiskiem zewnętrznym, w tym z uczniami innych szkół specjalnych i ogólnodostępnych, poprzez organizowanie zajęć, imprez o charakterze integracyjnym, 15) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego ucznia i poprawę efektywności jego uczenia się poprzez eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń utrudniających opanowanie treści programowych. 2. Założone cele i zadania szkoły wdrażane są poprzez: 1) poprzez organizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych i rewalidacyjnych oraz ich ewaluację, 2) organizację zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami ucznia, 3) udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) realizację ścieżek edukacyjnych, 5) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole, 6) organizację wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych, rehabilitacyjnych, w tym tzw. zielonej szkoły, 7) aktywną współpracę z rodzicami, 8) organizację uroczystości, imprez szkolnych i pozaszkolnych, 9) tworzenie odpowiedniego klimatu sprzyjającego nauce i pracy oraz dbanie o wyposażenie i bazę szkoły, 10) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych wszystkich pracowników szkoły, 11) współpracę z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego. 7

8 III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 6 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły-Dyrektor Zespołu Szkół nr 102 2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 3) Rada Rodziców-wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu 4) Samorząd Uczniowski-wspólny dla Zespołu Szkół 2. Dyrektor Szkoły w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór i odpowiada za organizację pracy placówki; reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Zadania dyrektora szkoły: 1) opracowuje dokumentację organizacyjną szkoły (arkusz organizacyjny, roczny plan pracy, regulaminy obowiązujące w szkole, plan nadzoru pedagogicznego, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla uczniów, plan zajęć pozalekcyjnych i zajęć rewalidacyjnych, plan dyżurów nauczycieli), 2) ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio z: a) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą, b) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, c) zajęć rewalidacyjnych, d) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli takie są prowadzone, e) zajęć z religii lub etyki, f) zajęć wychowania do życia w rodzinie, 3) dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie godzin dla każdego oddziału w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa, 5) dyrektor szkoły ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art.42 ust.2 pkt2 KN, 6) dyrektor szkoły ustala organizację praktyk zawodowych uczniów, które odbywają się: - w hotelach pod opieką nauczycieli zatrudnionych w szkole, - na zasadach zawartej umowy między szkołą a zakładem pracy/miejscem praktyki ucznia, - na zasadach umowy zakładu pracy z młodocianym pracownikiem, 7) organizuje i kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły, 8) sprawuje nadzor pedagogiczny, a w jego ramach wykonuje zadania zmierzające do tworzenia i wdrażania wewnątrzszkolnego systemu jakości pracy szkoły, 9) realizuje uchwał yrady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 10) podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia uczniów do szkoły, przeniesienia, skreślenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) dyrektor szkoły zezwala, w formie decyzji, na wniosek ustawowych opiekunów na spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki przez ucznia poza szkołą, 12) dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w przypadkach: a) na wniosek ustawowych opiekunów, b) nieprzystąpienia ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych do egzaminów klasyfikacyjnych wskazanych w danym roku szkolnym lub niezdaniu rocznych 8

9 egzaminów klasyfikacyjnych (zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa 41 statutu szkoły), 13) dyrektor ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia z zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w danej klasie przez co najmniej trzy lata szkolne, b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 14) dyrektor szkoły podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 15) dyrektor szkoły ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów, 16) dyrektor szkoły wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami oraz ustala zasady gospodarowania tymi zestawami, 17) dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie, 18) wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej, opracowanie planu wydatków rzeczowych, 19) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 20) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji związkowych, 21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 4. Do obowiązków dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szczególności należy: 1) kontrola, co najmniej raz w roku, obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów 2) zapewnienie uczniowi możliwości pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów szkolnych, 3) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 4) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 5) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 6) ogrodzenie terenu szkoły i placówki, 7) zapewnienie właściwego oświetlenia,odpowiedniej nawierzchni dróg, przejść i boisk, 8) zapewnienie odpowiedniej instalacji do odprowadzenia ścieków i wody deszczowej, 9) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, 10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły lub placówki w sposób uniemożliwiających bezpośrednie wyjście na jezdnię, 11) zapewnienie w pomieszczeniach szkoły lub placówki właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania, 12) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp, osobom nieuprawnionym. 9

10 13) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 5. W celu realizacji zadań dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki, budynek szkolny i przyległy teren do budynku, objęte są nadzorem kamer CCTV. 6. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły opisane są w programie wychowawczym. 7. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 9. Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej podjętej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego. O wstrzymaniu uchwały dyrektor zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 10. Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez informowanie dyrektorów szkół obwodowych o realizacji tego obowiązku przez uczniów mu podlegających. 11. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem jest prowadzenie i wzbogacenie działalności szkoły we wszystkich jej obszarach. 12. W wykonywaniu swoich obowiązków dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 13. Tryb powołania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze. 14. Dyrektor Szkoły ma prawo: 1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 2) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły, 3) dokonywania oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 4) dokonywania oceny dorobku zawodowego w związku z awansem zawodowym nauczycieli, 5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania, 6) wykorzystywania środków finansowych przyznawanych na działalność szkoły zgodnie z planem finansowym Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, bez względu na wymiar przydzielonych im godzin dydaktycznych. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady. 5. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane w formie określonej w Regulaminie. 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane z inicjatywy: 1) przewodniczącego Rady, 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3) organu prowadzącego szkołę, 4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 10

11 7. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej na zaproszenie jej przewodniczącego mogą brać udział goście. Mają oni głos doradczy. Mogą to być: 1) przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, 2) przedstawiciele Rady Rodziców, 3) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 4) pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami, 5) pracownicy administracji i obsługi. 8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane : 1) przed rozpoczęciem roku, 2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, 4) w celu przedstawienia przez Dyrektora Szkoły wyników nadzoru pedagogicznego, 5) w miarę bieżących potrzeb także w innych terminach. 9. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w powołanych przez siebie zespołach zadaniowych. 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą : 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 6) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania do organu nadzoru pedagogicznego wniosku o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 7) podejmowanie decyzji, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności : 1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem ich do użytku szkolnego, 6) opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa. 7) propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 13. Do zadań Rady Pedagogicznej w ZSS nr 102 należy przedstawianie na forum Rady: 1) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 2) Programu Wychowawczego Szkoły, 3) Szkolnego Programu Profilaktyki, 4) Uczniów nominowanych do tytułu Najlepszy Uczeń Roku (dotyczy: uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w gimnazjum i szkole zawodowej). 14. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły. 15. Rada Pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza Statut Szkoły oraz wprowadza i uchwala zmiany w zapisach statutowych, zgodne z aktualnym prawem oświatowym. 11

12 16. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły Rada Rodziców stanowi samorządną, wewnątrzszkolną organizację powołaną przez ogół rodziców do współdziałania z innymi organami Szkoły. 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców oraz zasady jej pracy na rzecz Zespołu Szkół Nr 102 określa Regulamin Rady Rodziców, przyjęty uchwałą na zebraniu przedstawicieli rodziców wszystkich klas. 3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniają prawo rodziców do : 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu, opinii na temat pracy szkoły. 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb szkolnego środowiska, 2) występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi Zespołu Szkół Nr 102, 3) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla uczniów Zespołu Szkół Nr 102, 4) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł przeznaczanie ich na potrzeby szkoły, w tym na dożywianie uczniów, 5) środki, o których mowa w punkcie 3) są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym i wydatkowane zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, 6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 7) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 8) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 9) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 10) opiniowanie pracy nauczycieli w związku z procedurą oceny dorobku zawodowego Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem tworzą uczniowie wybrani w wyborach spośród przedstawicieli samorządów szkolnych. 12

13 2. Władzami samorządu są: - na poziomie klasy: Samorządy Klasowe - na poziomie szkoły danego typu: Samorząd Szkolny - na poziomie Zespołu Szkół : Samorząd Uczniowski. 3. Zasady wybierania i działania organu Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalony z udziałem uczniów, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji i przestrzegania praw ucznia, takich jak : 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny własnych postępów w nauce i zachowania, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 5. Samorząd Szkolny opiniuje wnioski o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły dan 1. Zasady współdziałania Organów Szkoły: 1) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 2) Rodzice i Uczniowie przedstawiają wnioski i opinie poprzez swoje reprezentacje: - Radę Rodziców, - Samorząd Uczniowski 3) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają wnioski i opinie dyrektorowi szkoły w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 4) Wnioski lub opinie tych organów są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni od złożenia wniosku. 5) Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 6) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji. 1. Zasady rozwiązywania sporów miedzy organami szkoły: 1) spór (konflikt) pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: a) wychowawca klasy w przypadku sporu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy, b) dyrektor szkoły jeżeli decyzja wychowawcy klasy nie zakończyła konfliktu lub lub konflikt dotyczył wychowawcy klasy, c) od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, d) odwołanie wnosi jedna ze stron, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wydania orzeczenia,

14 2) spór pomiędzy nauczycielami: a) postępowanie prowadzi dyrektor szkoły, b) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły strony sporu mogą odwołać do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, c) konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego, 3) spór pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły: a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły, b) w sprawach nierozstrzygniętych w pierwszej instancji, przysługuje stronom prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego. IV. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I REWALIDACJI 12 1.Działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły określają: 1) Programy nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 2) Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, 3) Program Wychowawczy Szkoły, 4) Szkolny Program Profilaktyki Kształceniem, wychowaniem, opieką i rewalidacją w szkole obejmuje się uczniów: a) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, b) upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, c) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 2. Dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim obejmuje się zajęciami rewalidacyjno wychowawczymi, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 4. Zasady tworzenia oddziałów ustala dyrektor szkoły. 5. Liczba uczniów w oddziale we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu wynosi: 1) dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim - do16 ucz. 2) dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiark. lub znaczn. do 8 ucz. 3) dla uczniów szkoły podstawowej prowadzonych metodą M. Montessori- do14 ucz. 4) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem do 4 ucz. 5) we wszystkich oddziałach zorganizowanych dla uczniów wg zasad punktu a), b), c) w przypadku stwierdzenia przynajmniej u jednego ucznia niepełnosprawności sprzężonej, obniża się liczbę uczniów w tym oddziale o 2, w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 6. W szkole: 1) można organizować klasy o niższej liczebności uczniów niż podane w punkcie 5, 2) w klasach I-IV SP dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela, 3) za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III SP lub asystent wychowawcy świetlicy, do 14

15 zadań którego należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy; asystent wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela, do którego jest przydzielony. 4) w klasach V-VI dla uczniów, o których mowa w pkt 2) możliwa jest pomoc osoby opiekującej się uczniem w oparciu o wolontariat. 3) w klasach I-VI dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością ruchową, wymagających szczególnej pomocy w samoobsłudze możliwa jest pomoc opiekuna, w tym możliwa jest pomoc osoby opiekującej się uczniem w oparciu o wolontariat, 4) w klasach I-III gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy wymagają szczególnej pomocy w samoobsłudze możliwa jest pomoc opiekuna, w tym możliwa jest pomoc osoby opiekującej się uczniem w oparciu o wolontariatu, 5) w uzasadnionych przypadkach w SP dopuszcza się organizację nauczania zajęć edukacyjnych w klasach łączonych z zachowaniem odpowiednich proporcji określonych w przepisach szczegółowych. 14 Organizacja indywidualnego nauczania 1. Szkoła organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, w stosunku do których poradnia psychologiczno pedagogiczna orzekła taką formę, a rodzic lub opiekun prawny dziecka złożył stosowny wniosek do dyrektora szkoły o uruchomienie indywidualnego nauczania i przedłożył dyrektorowi szkoły orzeczenie, o którym mowa wyżej. 2. Indywidualne nauczanie obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia wynikające ze szkolnego planu nauczania dla danego oddziału, etapu edukacyjnego, stopnia upośledzenia umysłowego. 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 4. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków: 1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz 2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć. 5. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 włącza się do teczki ucznia, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem. 8. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania. 10.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi: 1) dla uczniów klas I-III SP - od 6 do 8 prowadzonych co najmniej w 2 dniach; 2) dla uczniów klas IV-VI SP - od 8 do 10 prowadzonych co najmniej w 3 dniach; 3) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 prowadzonych co najmniej w 3 dniach; 4) dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - od 12 do 16 prowadzonych co najmniej w 2 dniach. 11.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 15

16 uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach, uroczystościach i imprezach szkolnych. 12. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 13. Szczegółowe zasady organizacji indywidualnego nauczania prowadzone są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w tym zakresie Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym. 2. Zajęcia edukacyjne trwają 45 minut. 3. Przerwy miedzy zajęciami trwają 5, 10, 20 minut. Ich szczegółowy harmonogram określa plan lekcji i plan przerw umożliwiających higienę pracy umysłowej. 4. W nauczaniu klas objętych metodą Marii Montessori przerwę reguluje nauczyciel zgodnie z tokiem zajęć, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów danej grupy. 5. W zasadniczej szkole zawodowej w bloku kształcenie zawodowe, podstawową jednostką jest godzina praktycznej nauki zawodu trwająca 55 minut. 6. Szkoła zapewnia we własnym zakresie realizację praktycznej nauki zawodu na terenie szkoły lub w zakładach pracy. 7. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy na zasadach: 1) umowy między szkołą a zakładem pracy/miejscem praktyki ucznia, 2) umowy zakładu pracy z młodocianym pracownikiem, 8. Czas trwania p.n. z. uczniów do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 9. Zajęcia praktycznej nauki zawodu z uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu, a w zakładach pracy mogą je prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 10. W szkole przysposabiającej do pracy godzina zajęć z przysposobienia do pracy trwa 45 minut. Możliwe jest łączenie tych zajęć w dłuższą jednostkę organizacyjną z zachowaniem przerw umożliwiających higienę pracy umysłowej Podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na zajęciach edukacyjnych z języka obcego, informatyki, technologii informacyjnej oraz techniki, 2) uczniowie klas pierwszych gimnazjum wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka obcego na: a) poziomie III.0 dla początkujących b) poziomie III.1 dla kontynuujących naukę. 3) na zajęciach edukacyjnych z informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 4) na zajęciach edukacyjnych z zakresu ogólnego kształcenia zawodowego, jeżeli z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, 5) na zajęciach z praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zajęciach wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale klasowym, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5 uczniów, dopuszcza się tworzenie grup 16

17 miedzyoddziałowych lub międzyklasowych. 3. Liczba uczniów w grupie na zajęciach, o których mowa w punkcie 1. nie powinna być niższa niż 5 uczniów. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej oraz bezpieczeństwa, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i opiekuńczych. 4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły, pełnione są dyżury nauczycielskie. Szczegółowe zasady dyżurów określa Regulamin Dyżurów Nauczycieli. 5. Podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru nauczycieli i wychowawców lub innych osób do tego wyznaczonych. 6. Opiekunowie pracowni, sali gimnastycznej opracowują regulaminy, zawierające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tych pracowniach i salach. Na początku każdego roku szkolnego zapoznają z nimi uczniów. 7. Podczas zajęć poza terenem szkoły i podczas trwania wycieczek szkolnych, nauczyciele organizatorzy tych zajęć, korzystać mogą w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów. 8. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach określa Regulamin organizowania wycieczek. 9. Dyrektor szkoły mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, każdorazowo decyduje o ilości opiekunów podczas organizowanej wycieczki. 10. Szkoła danego typu realizuje specjalny program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego dla określonego stopnia upośledzenia umysłowego. 11. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia programów autorskich na etapie kształcenia zawodowego, po spełnieniu określonych warunków. 12. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymenty pedagogiczne, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami Szkoła na wniosek: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom Zespołu Szkół 1) ucznia, 2) rodzica/prawnego opiekuna, 3) dyrektora szkoły, 4) nauczyciela, w tym wychowawcy klasy, 5) pedagoga, psychologa, innego specjalisty, 6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 7) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 8) pomocy nauczyciela, 9) pracownika socjalnego lub asystenta rodziny, 10) kuratora sądowego 17

18 udziela uczniowi pomocy pedagogicznej i psychologicznej, której zadaniem jest dążenie do optymalnego usprawnienia funkcji psychicznych i fizycznych, łagodzenia napięć emocjonalnych oraz wyrównywania braków dydaktycznych spowodowanych zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. 2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniowi w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: a) zajęć rozwijających indywidualne uzdolnienia i zainteresowania, b) zajęć rewalidacyjnych, w tym specjalistycznych, c) zajęć wyrównujących szanse edukacyjne prowadzonych w oparciu o art.42 KN, d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i wyboru zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej ( dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) - warsztatów, - porad i konsultacji. 3. Zadaniem zespołu, który tworzą wychowawca klasy, nauczyciele pracujący z uczniem i specjaliści jest ustalenie dla ucznia: a) form pomocy, b) okresu udzielania tej pomocy c) oraz wymiaru godzin Powyższe ustalenia zespół uwzględnia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET). 4. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy i wymiarze godzin, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców w sposób przyjęty w szkole. 5. Pracą zespołu, o którym mowa w ust.3. kieruje wychowawca klasy ze wsparciem pedagoga i psychologa. 6. Zespół, o którym mowa w ust. 3. nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając: a) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, b) wnioski wychowawcy, nauczycieli i specjalistów dotyczące dalszej pracy z uczniem. 7. IPET określa: a) sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem, b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów o charakterze rewalidacyjnym, c) formy pomocy, okres udzielania tej pomocy oraz wymiar godzin, d) działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, e) zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia. 8. Program, o którym mowa w ust.7. opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż na etap edukacyjny. 9. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu IPET oraz w dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 10. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą na swój wniosek otrzymać kopię IPET. 11. Formy zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w oparciu o wskazania wynikające z zaleceń orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznych i zapewnia godziny tych zajęć, ujmując je w arkuszu organizacyjnym. Są to : 1) zajęcia usprawniania technik szkolnych ( ztsz) - grupa od 1 do 4 uczniów 2) zajęcia usprawniania koordynacji zmysłów (zkz) - grupa od 1 do 4 uczniów 3) zajęcia usprawniania orientacji przestrzennej (zop) - grupa od 1 do 4 uczniów 4) zajęcia poprawy wad wymowy (zww) - grupa od 1 do 3 uczniów 5) zajęcia poprawy wad postawy ( zwp) - grupa od 1 do 4 uczniów 6) zajęcia muzyczno-rytmiczne ( zmr) - grupa od 2 do 6 uczniów 7) zajęcia komunikacji społecznej ( zks) - grupa od 3 do 6 uczniów 18

19 8) inne, wynikające z potrzeb ucznia - grupa od 1 do 3 uczniów 12. Zajęcia rewalidacyjne (wymienione w ust. 11 pkt. 1) do 8) wynikające z godzin ramowego planu nauczania trwają 45 minut. 1. Szkoła może prowadzić zajęcia pozalekcyjne rozwijające predyspozycje i zainteresowania uczniów poprzez: a) wykorzystanie godzin wynikających z art.42 KN, b) w ramach przyznanych środków przez organ prowadzący, c) oraz w oparciu o wolontariat, dodatkowy przydział czynności. 2. Koła zainteresowań mają na celu pogłębienie, utrwalenie wiedzy i umiejętności, rozwój zainteresowań uczniów oraz wdrażanie do racjonalnego spędzania czasu wolnego. 3. Liczba uczestników na nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych nie może być mniejsza niż 5 uczniów. 4. Rodzaj prowadzonych przez nauczycieli kół zainteresowań oraz organizacji, określany jest corocznie w oparciu o zapotrzebowanie uczniów i ich rodziców na dany rodzaj aktywności pozalekcyjnej. 1. Do prawidłowej realizacji celów statutowych szkoły zapewnia się uczniom, w godzinach pracy szkoły, możliwość korzystania: 1) sal lekcyjnych 2) pracowni przedmiotowych 3) pracowni kształcenia zawodowego 4) pracowni komputerowych 5) sal rewalidacyjnych 6) biblioteki szkolnej 7) świetlicy szkolnej 8) stołówki szkolnej 9) sal gimnastycznych, boisk szkolnych i siłowni 10) gabinetu pielęgniarskiego 2. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli służą środki i pomoce dydaktyczne, rewalidacyjne oraz sprzęt sportowy, rehabilitacyjny będący na wyposażeniu pomieszczeń szkolnych, o których mowa w punkcie Zasady rekrutacji uczniów do szkół zorganizowanych w Zespole Szkół nr Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły każdego typu jest: a) wniosek rodzica lub prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka do szkoły, b) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno pedagogiczną. 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły każdego typu mają sieroty, półsieroty, uczniowie przebywający w rodzinnych domach dziecka lub innych instytucjach opiekuńczych oraz absolwenci szkoły niższego typu, wchodzącej w skład zespołu. 3. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej jest spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1. oraz dostarczenie: a) wypełnionej karty zgłoszenia na druku wewnątrzszkolnym, 19

20 b) karty zdrowia ucznia (po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły), c) dwóch zdjęć. 4. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1. oraz dostarczenie: a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, b) zaświadczenia o wyniku sprawdzianu zewnętrznego ( jeżeli uczeń, zgodnie z przepisami taki sprawdzian zdawał), d) wypełnionej karty zgłoszenia na druku wewnątrzszkolnym, e) opinii wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa, f) karty zdrowia ucznia (po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły), g) dwóch zdjęć. 5. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły zawodowej jest spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1. oraz dostarczenie: a) świadectwa ukończenia gimnazjum b) zaświadczenia o wyniku zdania egzaminu zewnętrznego (jeżeli uczeń, zgodnie z przepisami taki egzamin zdawał), c) zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, d) wyniku badania na nosicielstwo wraz z książeczką wydaną przez SANEPID (dotyczy zawodów: kucharz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), h) wypełnionej karty zgłoszenia na druku wewnątrzszkolnym, i) opinii wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa, j) karty zdrowia ucznia (po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły), k) dwóch zdjęć. 6.Warunkiem przyjęcia do szkoły przysposabiającej do pracy jest spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1. oraz dostarczenie: a) świadectwa ukończenia gimnazjum, b) wypełnionej karty zgłoszenia na druku wewnątrzszkolnym, c) opinii wychowawcy klasy i pedagoga lub psychologa, d) wyniku badania na nosicielstwo wraz z książeczką wydaną przez SANEPID, e) karty zdrowia ucznia (po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły), f) dwóch zdjęć. 7. Procedura przyjęcia do placówki: a) dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, której zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, w tym analiza oraz ocena dokumentacji złożonej przez kandydatów, b) w kompetencjach komisji leży pomoc kandydatowi w wyborze właściwego dla niego kierunku kształcenia, c) każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji, d) ewentualna negatywna decyzja komisji rekrutacyjnej wymaga pisemnego umotywowania, e) w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do nauki w szkole przysługuje mu prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, f) wydana przez dyrektora decyzja jest ostateczna i nie podlega dalszym roszczeniom. 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania uczniów: a) z naganną i nieodpowiednią oceną z zachowania, b) z zaburzeniami w sferze funkcjonowania społecznego uniemożliwiającymi pracę w zespole klasowym, c) którzy mieli konflikt z prawem lub byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu, d) w dowolnym kierunku zawodowym lub przysposobienia do pracy bez podania przyczyn, e) do każdego typu szkoły w sytuacjach dotyczących organizacji oddziału (przekroczenie limitu uczniów określonych w 13 pkt 5.) 9. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów wszelkiego rodzaju zaburzenia związane z epilepsją 20

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo