1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;"

Transkrypt

1 Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata (KM RPO WM ) Komisja wyborcza wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata informuje, że na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata (KM RPO WM ) zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; 1.1. Imię i nazwisko Kandydata na członka KM RPO WM Hubert Pasiak Kandydat Hubert Pasiak jest członkiem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji (była również członkiem I i II kadencji). Z ramienia MRDPP jest członkiem Mazowieckiej Rady Ekonomii Społecznej. Pracuje aktywnie w działaniach Rady dla dobra mazowieckich organizacji pozarządowych, czego przejawem było m.in. - udział w pracach Podzespołu nr 3 przygotowującego projekt RPO WM , - udział w spotkaniach Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz pracach wielu innych zespołów i grup roboczych, - udział w komisjach wyboru projektów. W latach r. pracował w Regionalnym Ośrodku EFS w Siedlcach, początkowo jako doradca kluczowy i animator, a od 2012 r. był jego kierownikiem. W działalności animacyjnej Ośrodka koncentrował się na budowaniu partnerskich relacji administracji publicznej i sektora organizacji pozarządowych. Uczestniczył w powstaniu kilkudziesięciu organizacji pozarządowych na obszarze subregionu siedleckiego, z większością których stale współpracuje. W swoim dorobku ma również zbudowanie wielu partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju (w tym partnerstwa publiczno-prywatnospołeczne, np.: partnerstwo na rzecz szlaku kulinarnego Mazowiecka Micha Szlachecka, partnerstwo trzeźwościowe, partnerstwo przyrodnicze, partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarki społecznej, partnerstwo na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Mordy i inne). Hubert Pasiak jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Jest inicjatorem szeregu działań SOKIAL, ukierunkowanych na wzmocnienie III sektora w województwie mazowieckim, przede wszystkim na obszarze subregionu siedleckiego. W okresie Stowarzyszenie SOKIAL współrealizuje projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim, w którym kandydat pełni funkcję konsultanta dla podmiotów ekonomii społecznej (więcej informacji m.in. na stronie Natomiast w okresie stowarzyszenie współrealizuje projekt pt.: Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych (więcej informacji: Stowarzyszenie SOKIAL jest aktualnie ambasadorem programu FIO Mazowsze Lokalnie (www.mazowszelokalnie.pl).

2 Ponadto Hubert Pasiak jest prezesem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (od grudnia 2013 r.), członkiem Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWA w Krzesku Królowa Niwa oraz druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku Królowa Niwa. W w/w organizacjach i wielu innych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego, uczestniczy w pisaniu wniosków o dotacje oraz realizacji projektów, w tym dotyczących edukacji przyrodniczej i regionalnej, dofinansowanych ze źródeł krajowych i funduszy strukturalnych. Kandydat od lat aktywnie pracuje na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Jest pomysłodawcą i animatorem partnerstwa przyrodniczego, składającego się z podmiotów samorządowych, pozarządowych i gospodarczych z terenu woj. mazowieckiego i lubelskiego. Współdziała z organizacjami przyrodniczymi, w szczególności Stowarzyszeniem Grupa Ekologiczna, organizuje spotkania edukacyjne, wizyty studyjne, itd. Bogate doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów unijnych, w tym dofinansowanych z EFS kandydat wykorzystuje nie tylko w organizacjach pozarządowych. Od lutego 2015 r. jest Zastępcą Wójta Gminy Wodynie, gdzie m.in. koordynuje powstanie Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Ponadto w latach , jako pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn był koordynatorem projektu pt.: Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników z Gminy Zbuczyn, realizowanego w ramach Działania 2.3 ZPORR oraz uczestniczył w realizacji projektu Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zbuczyn jako przykład korzyści z integracji europejskiej, realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC Hubert Pasiak posiada wykształcenie, które predestynuje go do kandydowania do Komitetu Monitorującego RPO WM W 2007 r. ukończył jednolite magisterskie dzienne studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: politologia, specjalność: polityka społeczna). W 2007 r. Hubert Pasiak ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Gospodarką Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w 2011 r. Podyplomowe Studia Akademia Menedżerów III Sektora (Collegium Civitas). Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Anna Tarkowska Kandydatka na zastępcę członka KM, Anna Tarkowska na co dzień pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerowie, gdzie jest kierownikiem oraz przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Od 2010 r. jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Edo w Siedlcach, a od roku 2011 prezesem Stowarzyszenia Lokalnych Aktywistów B, od października 2014 r jest członkiem Wschodniego Stowarzyszenia Rozwoju. Aktywnie pracuje na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Współdziała z organizacjami przyrodniczymi, w szczególności Stowarzyszeniem Grupa Ekologiczna, organizuje spotkania edukacyjne, wizyty studyjne, itd. Pracowała przy wielu projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (koordynowanie, doradztwo). Od 2009 roku jest koordynatorem projektu Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych w gminie Platerów. Od marca 2011 roku do stycznia 2013 roku była doradcą kluczowym w projekcie Tu też jest praca, podczas którego założone zostały trzy spółdzielnie socjalne, była koordynatorem projektu Aktywna kobieta to szczęśliwa kobieta. Animuje aktywność społeczności lokalnych, inicjuje powstawanie organizacji pozarządowych,

3 pomaga w tworzeniu środowiska przychylnego współpracy międzysektorowej na obszarze Miasta Łosice (tworzenie partnerstw). Zawodowo związana jest z GOPS w Platerowie. Pod jej wodzą również ośrodek staje się lokalnym centrum animowania aktywności społecznej osób i grup, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu coachingu oraz ekonomii społecznej. Anna Tarkowska ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe Szkoła Menadżerów Trzeciego Sektora Collegium Civitas w Warszawie czy studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Gospodarką Społeczną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Grupa EkoLogiczna, KRS , Siedlce, Józefa Ignacego Kraszewskiego 24 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Stowarzyszenie Aktywni na Plus, KRS , Siedlce, ul. Wiejska 16, 2) Stowarzyszenie Dolina Świdra, KRS , Seroczyn, ul. Siedlecka 11, 3) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Klub Ludzi Twórczych, KRS , Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 3, 4) Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica, KRS 1/2011 rejestr Starosty Siedleckiego, Oleśnica, 5) Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kornel, KRS , Zbuczyn, Borki Wyrki 17, 6) Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, KRS , Krzesk, Stary Krzesk 62, 7) OSP w Rudniku Małym, KRS 27816, Seroczyn, Rudnik Mały 13, 8) Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe Razem, KRS , Zbuczyn, Czuryły 44, 9) Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, KRS , Krzesk, Krzesk-Królowa Niwa 45, 10) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, KRS , Wodynie, ul. Siedlecka 41, 11) Stowarzyszenie Widzimisię, KRS , Siedlce, ul. Młynarska 7/25. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy, ad. b) Kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego 2. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WM Imię i nazwisko Kandydata Zygmunt Kondraciuk

4 Od roku 1997 byłem członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Żbik działającym w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach, od roku 2004 do 2010 byłem jego prezesem Od roku roku pełniłem funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Kulturalno- Oświatowym Kornel działającym przy Niepublicznym Zespole Szkół w Borkach Wyrkach. Głównym celem stowarzyszenia było prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej. Jako stowarzyszenie pozyskiwaliśmy środki na prowadzenie działalności z programów unijnych Od roku 2010 należę do Związku Harcerstwa Polskiego gdzie pełniłem funkcję drużynowego, od roku 2012 członka Komendy Hufca w Siedlcach, od roku 2013 zostałem wybrany na Komendanta Hufca Podlasie w Siedlcach funkcję tą pełnie do chwili obecnej. W listopadzie 2014 roku zostałem członkiem Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Znam specyfikę działalności i potrzeby stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Od 1995 roku podjąłem pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach w pracy poza wykonywaniem czynności zawodowych byłem wieloletnim opiekunem Samorządu Uczniowskiego, członkiem i Prezesem Sportowego Klubu Uczniowskiego Żbik, członkiem Rady Szkoły, społecznym zastępcą dyrektora szkoły, w roku 2010 założyłem Drużynę Harcerską, której byłem drużynowym. W trakcje wykonywania pracy zdobywałem kolejne szczeble awansu zawodowego, aż do uzyskania tytuł nauczyciela dyplomowanego. Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Katarzyna Kossakowska Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, KRS , Płock, ul. Krótka 3a Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia

5 1) Federacja Organizacji Pozarządowych Pomocni Mazowszu, KRS , Płock, ul. Krótka 3a, 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce, KRS , Ostrołęka, ul. Kościuszki 21, 3) Fundacja KSK, KRS , Warszawa, ul. Nowolipie 10 lok. 58, 4) Samodzielne Koło Terenowe nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce, KRS , Ostrołęka, ul. Koszarowa 3, 5) Samodzielne Koło Terenowe nr 21 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, KRS 12218, Warszawa, ul. Polinezyjska 10a, 6) Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Przystań, KRS , Siedlce, ul. Reymonta 2a, 7) Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS, KRS , Siedlce, ul. Kurpiowska 3, 8) Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych Mgiełka, KRS , Stok Lacki, ul. Siedlecka 277, 9) Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, KRS , Płock, ul. Wyszogrodzka 1a, 10) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Lipsko, KRS 98368, Lipsko, ul. Rynek 16. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy, ad. b) nie dotyczy Imię i nazwisko Kandydata Rafał Kończyk ekspert ds. integracji społecznej w PO KL, doktorant w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz magister w Akademii Obrony Narodowej. W latach pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (w ramach swoich obowiązków podejmował działania na rzecz włączenia społecznego, działania w zakresie tworzenia warunków do lepszej edukacji i przeciwdziałania bezrobociu jak i rozwoju przedsiębiorczości), a od 2009 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Mazowieckiego Leader a. Od 2013 roku jest prezesem Fundacji Woda i Energia. Członek Grupy Roboczej ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek zespołu ds. operacjonalizacji narzędzia Community Led Local Development powołanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

6 Prelegent/moderator/uczestnik wielu konferencji i seminariów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych dotyczących zagadnień integracji społecznej, włączenia społecznego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji i zatrudnienia. Aktywność w organizacjach pozarządowych, w tym działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jak LGD Kapitał-Praca-Rozwój; LGD Ziemi Mińskiej, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania, Związek Stowarzyszeń ML czy Ochotnicze Straże Pożarne. Posiada doświadczenie trenerskie. Wśród zainteresowań można wymienić zdrową kuchnię, piłkę nożną i narciarstwo. Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Bożena Kalinowska Przebieg dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym: 1. Polskie stowarzyszenie ekspertów i asesorów funduszy Unii Europejskiej, Członek-założyciel, Udział w pracach Stowarzyszenia - wspieranie instytucji systemu absorpcji w budowaniu rozwiązań o charakterze systemowym oraz praca nad zmianami w kierunku: - zunifikowania praw i obowiązków eksperta na wszystkich poziomach programów krajowych i regionalnych poprzez opracowanie wytycznych dotyczących relacji ekspertów i instytucji uczestniczących w naborze i ocenie projektów - wprowadzenia kodeksu etycznego pracy eksperta - dopracowania transparentności mechanizmów wyboru asesora do oceny wniosków o dofinansowanie - uczestnictwo w wypracowaniu zmian i propozycji, które dotyczą ekspertów 2. Stowarzyszenie miłośników sieci komputerowych i Internetu Nasz LAN, Członek Zarządu, Vice Przewodnicząca, Skarbnik, m.in. - wspomaganie budowy sieci komputerowych - popularyzacja Internetu wśród społeczeństwa - podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie informatyki i Internetu - integrowanie lokalnych społeczności - zapewnienie członkom usługi dostępu do Internetu - inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej - prowadzenie działalności edukacyjnej - współpraca z innymi przedsiębiorstwami w ww. zakresie 3. Stowarzyszenie Project Management Polska (IPMA) - Realizacja prac zw. z marketingiem IPMA World Congress 4. Fundacja E-misja doradca społeczny w zakresie rozwoju działalności 5. Stowarzyszenie Grupa MARKI doradca społeczny w zakresie rozwoju działalności simy kompetencje cyfrowe społeczeństwa Doświadczenie jako ekspert, asesor, konsultant w programach m.in.: 1. Ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (Mechanizm Norweski EOG); Edukacja, badania, współpraca międzynarodowa; projekty realizowane m.in. przez polskie organizacje pozarządowe

7 2. Ekspert Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Centrum Projektów Europejskich, Program realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi kontynuację i rozszerzenie współpracy w obszarach przygranicznych trzech państw. Współpraca między administracją lokalną i regionalną, różnymi instytucjami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami w regionie objętym programem wymaga usprawnienia w celu realizacji i pełnego wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego regionu. Celem programu jest zachęcanie do podejmowania lokalnych inicjatyw i wspieranie ich w różnych dziedzinach wśród osób i wspólnot sąsiadujących obszarów przygranicznych w celu budowania dobrych relacji i tworzenia podstaw dla dalszego rozwoju współpracy. Priorytety programu: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego; Poprawa jakości życia; Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych projekty realizowane m.in. przez polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe 3. Ekspert Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ecorys. Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszu udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. OBSZARY: Edukacja obywatelska, Działania kontrolne, Partycypacja w polityce publicznej. Projekty dot. wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i praw człowieka, zrównoważonego rozwoju. 4. Ekspert Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, Stow. Samorządów Euroregionu Bug, Priorytet 1.: transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych Priorytet 2.: promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Zawiązku Transgranicznego Euroregionu Bug Priorytet 3.: zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji Priorytet 4.: współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach projekty realizowane m.in. przez i na rzecz polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych 5. Ekspert Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Przedsiębiorczości i Przemysłu, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP) Bruksela, 6. Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (RPO WM), 7. Ekspert Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 8. Ekspert PARP, POIG Działanie 1.4, 4.1, 4.4 (B+R oraz inwestycje) 9. Ekspert - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 (Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej) oraz 8.2 (Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 10. Ekspert w proj. Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką"; 11. Ekspert w Żywność i żywienie w XXI w.- wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego Politechnika Łódzka. Inne doświadczenia: 1. PIAP-ScienTech sp. z o.o, Wiceprezes Zarządu

8 2. PIAP, Główny specjalista/kierownik Projektów Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Mazowiecki Leader, KRS , Warszawa, al. Wyścigowa, nr 4C, lok. 65 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach, KRS , Górki, ul. Ks. J. Poniatowskiego 123, 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim, KRS , Dębe Wielkie, ul. Strażacka 1, 3) Ochotnicza Straż Pożarna w Cygance, KRS 18273, Cyganka, ul. Strażacka 26, 4) Mazowieckie Stowarzyszenie Edukacyjne, KRS , Warszawa, ul. Postępu 13 lok. 6, 5) Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, KRS , Tłuszcz, ul. Warszawska 4, 6) Fundacja Subvenio, KRS , Warszawa, ul. Grochowska 186/70, 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejniku, KRS , Jędrzejnik 128a, 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie, KRS 22571, Ruda, ul. Szkolna 1, 9) Fundacja Woda i Energia, KRS , Warszawa, 10) Stowarzyszenie Kapitał Praca Rozwój, KRS , Sielce, ul. Świętojańska 4 loki 5, 11) Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej, KRS , Mińska Maz., ul. 1-go PLM Mazowsze 5/14. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) Aktywne reprezentowanie organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym ad. b) nie dotyczy Imię i nazwisko Kandydata Małgorzata Makowska Absolwentka Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowej Akademii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od 2002 roku pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako koordynator, kierownik projektów. Bardzo dobra znajomość pracy metodą projektową - realizacja 14 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (PAFW, FSB, Trust for Civil Society, środki przedakcesyjne, Transition Facility, fundusze strukturalne , ), w tym zarządzanie finansami, planowanie prac zespołu, szkolenia wewnętrzne, opracowywanie materiałów szkoleniowych i publikacji (Autorka materiałów szkoleniowych z zarządzania projektami, redaktorka/współautorka: praca zbiorowa "Obywatele i Samorząd Lokalny" (opracowanie), praca zbiorowa Menedżer w urzędzie, Sprawny samorząd, materiały szkoleniowe (redakcja Małgorzata Makowska), praca zbiorowa "Zarządzanie relacjami z klientem. Zarządzanie zasobami ludzkimi" (redakcja Małgorzata Makowska)

9 Duże doświadczenie w zarządzaniu projektami szkoleniowymi, doradczymi i badawczymi. Główne zagadnienia to: współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi, profesjonalizacja zarządzania gminą/powiatem oraz edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych. Największe przedsięwzięcia z ww. obszarów to: projekt grantowy dla szkół na realizację programów rozwojowych 70 szkół (SPO RZL), projekt szkoleniowo doradczy dla 800 JST z całej Polski dotyczący tworzenia i wdrażania gminnych planów przeciwdziałania narkomanii (Transition Facility), realizacja projektu szkoleniowo doradczego dla ponad 300 samorządów z całej Polski dotyczącego profesjonalizacji zarządzania urzędem (POKL). Dodatkowe doświadczenie: - p.o. dyrektora biura FRDL ( ) - członek Komitetu Monitorującego POPT od 2011r. - szkoła reprezentacji NGO ( ) - trener szkoleń z zarządzania projektami ( ) - asystent audytora badającego zlecania zadań publicznych w trybie UDPPiW (wolontariat 2014). Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Michał Wójcik Absolwent Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Handlu i Prawa Łazarskiego, Studia podyplomowe w Collegium Varsoviense Audyting energetyczny. im. Ryszarda 3. Od 2007 r. pracownik FRDL, najpierw jako koordynator działu szkoleń, następnie Kierownik kilku projektów unijnych, obecnie Z-ca Dyrektora FRDL Centrum Mazowsze 4. Kierownik, zrealizowanych projektach fundacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wspierających samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne, edukacje m.in. ekspert w projekcie Przejrzysta Polska Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych oraz Kierownik w projekcie Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 JST, koordynator projektu - Szkoła Równych Szans 5. Organizator wielu szkoleń, konferencji i seminariów skierowanych do administracji centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. 6. Opiekuj merytoryczny Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego które istnieje od 1996r. oraz Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego. 7. Asystent audytora badającego zlecania zadań publicznych w trybie UDPPiW (wolontariat 2014). Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, KRS 52000, Warszawa, ul. Żurawia 43 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, KRS , Warszawa, ul. Strzelecka 3/12

10 2) Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY, KRS , Obryte 105a, 3) Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, KRS , Warszawa, ul. Marszałkowska 6/6, 4) Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, KRS , Warszawa, 5) Fundacja Instytut Spraw Publicznych, KRS , Warszawa, 6) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, KRS , Warszawa 7) Stowarzyszenie Europa i My, KRS , Grodzisk Mazowiecki, 8) Fundacja Fundusz Współpracy, , Warszawa, 9) Stowarzyszenie Lepsze Dziś, KRS , Legionowo, 10) Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej, KRS , Legionowo, ul. Wrzosowa 28, 11) Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS, KRS297627, Legionowo, ul. Orląt Lwowskich 8 Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy ad. b) nie dotyczy Imię i nazwisko Kandydata Wojciech Szymalski XII.2003-II.2004, I.2007-dziś Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, Warszawa, Polska wiceprezes, koordynator projektów, obserwator zrównoważonego rozwoju - koordynator projektu LIFE+ Dobry klimat dla powiatów oraz ADAPTCITY - ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu w polityce samorządów: debaty, konferencje, szkolenia - analizy środowiskowe i społeczne, badania w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju - obserwacja zrównoważonego rozwoju Mazowsza ( ) w ramach sieci obserwacyjnej InE w zakresie: transport, urbanizacja, energetyka, ochrona przyrody - odbyte szkolenia z zakresu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, moderacji, fundraisingu, narzędzi gogle IV.2004-VIII.2013 Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, Warszawa, Polska prezes, wiceprezes, skarbnik, koordynator projektów: Centrum Zrównoważonego Transportu ( ), Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych (2005), Koalicja na rzecz zrównoważonego transportu (2006), LINK Europejskie Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych (międzynarodowy projekt 6PR, ), SUSTRANS współpraca na rzecz efektywności energetycznej transportu w krajach wyszehradzkich ( ) - analiza systemów transportowych oraz polityki inwestycyjnej w transporcie, w tym kosztów zewnętrznych transportu i oddziaływania na środowisko

11 - udział i organizacja procesów konsultacji społecznej - przygotowanie wniosku inwestycyjnego dla kolei lokalnych (GEF) - członek Mazowieckiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (do dziś!) - uczestnik Mazowieckiego Forum Terytorialnego X.2005-VI.2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, Polska doktorant (nauczyciel akademicki) - uzyskany tytuł doktora Nauk o Ziemi w grudniu 2012 roku, koordynator projektów - programy edukacyjne w zakresie rozwoju, planowania i administracji regionalnej - przygotowywanie i ewaluacja programów edukacyjnych - badania i poszukiwania materiałów źródłowych dla potrzeb wystaw międzynarodowych Ważniejsze inne prace: 2014 Na zlecenie Centrum Aktywności Lokalnej przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dotyczącego sieci dróg rowerowych na terenie miasta Zielonka 2014, Cykl 7 artykułów Prawo Lewisa-Mogridge a w Warszawie na portalu zm.org.pl i innych 2013, Cykl 15 artykułów Oblicza Energiewende na portalu chronmyklimat.pl i innych 2012, Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu raport otwarcia, Instytut na rzecz Ekorozwoju, współautor: Ewa Ryłko, Warszawa 2011, Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie, przygotowanie eksperckie w ramach prac PKE OM 2011, Rola autobusów w ochronie atmosfery, IV konferencja transportu drogowego Publiczny, ekologiczny transport zbiorowy, Legnica, maj , Dlaczego internalizacja kosztów zewnętrznych w Polsce nie wspiera kolei?, raport ekspercki kampanii Tiry na tory, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2010, Case study dotyczące implementacji i wdrożenia w Polsce dyrektywy 1999/94/EC, Institute for European Environmental Policy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Ecologic i inni 2009, Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze miasta stołecznego Warszawy do roku 2035, WYG International (jako członek zespołu część opracowania dotycząca inwentaryzacji miejsc parkingowych), Warszawa 2009, Problemy wdrażania zrównoważonego transportu w Polsce, Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008, An Attempt to Evaluate the Level of External Costs Internalisation in Poland w: Passenger Intermodality - Current Frameworks, Trends and Perspectives, Studies on Mobility and Transport Research, Gronau Werner (red.), s , Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła-Wałcz, Zielone Mazowsze członek zespołu wykonawczego (koordynator i analityk badań kordonowych) pod kier. Stanisława Biegi 2006, Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce próba oceny postępów, Zielone Światło, nr 9 - zima 2006, s. 4-6, Centrum Zrównoważonego Transportu, Zielone Mazowsze 2006, Wstępna analiza wykonalności pierwszej linii Lekkiej Kolei Miejskiej Tychy-Katowice- Sosnowiec, konsorcjum Zielone Mazowsze i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego członek zespołu wykonawczego pod kier. Stanisława Biegi Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Kamila Musiatowicz

12 Od VI dziś Fundacja alter eko - Prezes Fundacji, koordynator projektu EOG Kontrola obywatelska wdrożenia zapisów ustawy o odpadach ; - Członek Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego i edukacji; - Trener szkoleń, w szczególności poświęconych tematom: gospodarka odpadowa, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu: "Akademia liderów zrównoważonego rozwoju", " Zrównoważony rozwój jako wypadkowa podstawowych założeń polityki ekologicznej", Gospodarka odpadowa w świetle nowych przepisów, Gospodarka odpadowa ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych ZSEE, Źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce, ich przyczyny i skutki ; - Współautor programu Odzyskomania program zbiórki elektroodpadów dedykowany placówkom oświatowym. Od III dziś Stowarzyszenie Zielone Mazowsze - Krajowy koordynator międzynarodowego projektu "Klimat bez sadzy" - Ekspert ds. ochrony powietrza: Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza przy Ministerstwie Środowiska; Członek Koalicji Klimatycznej; Autor i trener szkoleń, w szczególności poświęconych ochronie klimatu, m.in.: "LEZ- Strefy Ograniczonej Emisji", "Wpływ pyłów zawieszonych na stan środowiska" ; Autor audycji radiowych i telewizyjnych dot. ochrony klimatu, niskiej emisji i ochrony powietrza. Od II 2008 do III 2011 Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody - Kierownik działu merytorycznego, koordynator projektów ds. edukacji ekologicznej, m.in. Zielone światło dla edukacji ekologicznej, Więcej drzew dzięki Tobie, Ochrona źródeł wody, Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 ; - Ekspert ds. środowiska przyrodniczego członek Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego; - Trener szkoleń i warsztatów edukacyjno-ekologicznych na temat gospodarki odpadowej, energii przyjaznej środowisku, zrównoważonego rozwoju, gatunków chronionych; - Autor ponad 40 artykułów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej publikowanych na łamach czasopism branżowych, m.in. w Przyrodzie Polskiej ; Ważniejsze inne prace: - Członek komisji konkursowej Aktywni dla czystego powietrza przy Ministerstwie Środowiska; - Trener cyklu szkoleń dla UTW "Moja planeta bez elektroodpadów"; - Trener cyklu szkoleń "Edukacja ekologiczna w kontekście zrównoważonego rozwoju ; - Trener cyklu szkoleń Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac ZWL w ramach przygotowań PZO ; - Prelegent dwudniowej ogólnopolskiej konferencji Zielony Certyfikat Placówka Oświatowa jako Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju ; - Prelegent Zielonego Kongresu Samorządowego, temat: Transport i mobilność ; - Prelegent konferencji Propozycje zmian prawnych, mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce ; - Autor publikacji i raportów: Kodeks świadomego gospodarza przewodnik po odpadach, Kodeks świadomego mieszczucha przewodnik po odpadach, Ekoquest współczesna forma

13 edukacji ekologicznej, Rola zieleni miejskiej w kontekście zanieczyszczenia powietrza, Mała retencja i jej rola w przyrodzie, Opakowanie drugie wydanie, Strefy LEZ wytyczne dla samorządów. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, KRS , Warszawa, ul. Nabielaka 15 lok. 1 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Fundacja Rolniczej różnorodności biologicznej AGRINATURA, KRS , Zaręby Kościelne, 2) Fundacja Alter Eko, KRS , Warszawa 3) Fundacja Client Earth, KRS , Warszawa 4) Centrum Zrównoważonego Transportu, KRS , Warszawa, 5) Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej-Młodzi Razem, KRS , Grzybów, 6) Fundacja Pole Dialogu, KRS , Warszawa, 7) Stowarzyszenie GRABO, KRS , Grabów n. Pilicą, 8) Fundacja Greenmind, KRS , Warszawa, 9) Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny, KRS , Warszawa, 10) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, KRS , Warszawa, 11) Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, KRS , Płock, 12) Społeczny Instytut Ekologiczny, KRS 83414, Warszawa, 13) Fundacja Strefa Zieleni, KRS , Warszawa 14) Towarzystwo Przyrodniczo-Edukacyjne, KRS , Siedlce, 15) Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, KRS , Warszawa. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) - wsparcie projektów mających na celu ograniczenie niskiej emisji z mieszkalnictwa i transportu; - tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, głównie związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii; - zapewnienie odpowiedniej jakości usług publicznych także poza aglomeracją warszawską, w tym usług transportu publicznego, edukacyjnych, energetycznych; - wspieranie procesów partycypacji społecznej na poziomie lokalnym; - ograniczenie skali ubóstwa, w tym ubóstwa energetycznego. ad. b) Kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego

14 3. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji 3.1. Imię i nazwisko Kandydata Karolina Cyran-Juraszek Karolina Cyran Juraszek jest związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat, od 5 lat w zespole FRSO. Posiada doświadczenie menadżerskie (była członkiem zarządu SYNAPSIS, kierowała programami, dyrektorowała, zarządzała wieloma projektami, w tym ze środków unijnych IW EQUAL, POKL oraz PO FIO). W tym ostatnim, wypracowała narzędzie Prove it PL! którego jest współautorem w części finansowej. Największym sukcesem było utworzenie miejsca pracy dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu Partnerstwo dla Rain Mana fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL. Od 8 lat w pierwszym w Polsce PS, pracuje 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt został nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości2007. Obecnie Karolina Cyran Juraszek jest trenerem, konsultantem, doradcą dla wielu organizacji zajmujących wspieraniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorczości społecznej. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Przez dwa lata planowała i kierowała projektem systemowym, którego celem było stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Bierze udział w pracach SKES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES, gdzie opracowała część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. Jest od 5 lat ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE). W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Jest ekspertem niezależnym w Komitecie Akredytacyjnym OWES powołanym we wrześniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pracującym nad jakością infrastruktury wsparcia PES w ramach systemu Akredytacji. Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Cezary Miżejewski Cezary Miżejewski, działa w organizacjach pozarządowych od 1981 (stowarzyszenie Związek Młodzieży Demokratycznej). Potem dłuższy okres, który nazwalibyśmy dzisiaj działaniem w organizacjach nieformalnych. Po 1990 działacz związków zawodowych. W 1999 był współzałożycielem Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, zrzeszającego pracowników supermarketów.

15 Od 2002 do 2009 urzędnik państwowy, a następnie znów członek organizacji obywatelskich. Kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Jest członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, członek Komitetu Wykonawczego Polskiej Sieci EAPN (Europejska Sieć Przeciw Ubóstwu). Jest również członkiem stowarzyszenia Obywatele Obywatelom w Łodzi i Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona w Byczynie. Jest członkiem i pracownikiem spółdzielni socjalnej Opoka w Kluczach, która otrzymała w 2014 roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku. Jako radca Ministra Rozwoju Regionalnego pracował nad Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (szczególnie Priorytet VII). Od dwóch lat współtworzył jako kluczowy lider procesu Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Obydwa Programy przyjęła Rada Ministrów w zeszłym roku. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, KRS , Warszawa, ul. Kłopotowskiego 6 lok 59/60 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, KRS , Warszawa. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) Najistotniejszym zadaniem jest czuwanie nad zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów zwłaszcza w części odnoszącej się do aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej. Ważnym zadaniem będzie konsultowanie realizacji RPO z podmiotami ekonomii społecznej w tym organizacjami pozarządowymi, zbieranie uwag i wniosków i przekazywanie ich po dyskusji na Km dla Instytucji Zarządzającej. ad. b) Kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji 3.2. Imię i nazwisko Kandydata Wojciech Piętka Z sektorem pozarządowym związany od listopada 2001 roku. Od 2002 roku do chwili obecnej członek Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS.

16 Wieloletni Członek Komisji dialogu społecznego ds. niepełnosprawności oraz Komisji dialogu społecznego ds. poradnictwa specjalistycznego przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Od do chwili obecnej zatrudniony w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako Koordynator merytoryczny Punktów Informacyjno-Doradczych w projekcie Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach Od do zatrudniony w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, pełnione funkcje: pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, koordynatora Centrum Informacyjnego dla osób niepełnosprawnych, koordynatora działu informacji Centrum Integracja, koordynatora Infolinii Integracji , koordynator działu Centrum Integracja w magazynie Integracja, koordynatora programów Integracja przez Informację oraz Jestem Aktywny! Zdobywam Prace! finansowanych ze środków PFRON Brał udział w tworzeniu i realizowaniu szeregu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Prowadził szereg szkoleń na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej, warsztatów dla dzieci i dorosłych na temat wrażliwości na niepełnosprawność. Twórca szeregu artykułów nt. uprawnień osób niepełnosprawnych zamieszczanych w magazynie Integracja i na portalu Biuro Porad Obywatelskich Centrum Informacji Społecznej CIS Współtwórca projektu PHARE ACCESS, dotyczącego prowadzenia poradnictwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych. Prowadzone szkolenia: - dla repatriantów i ich rodzin w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną - dla osobistych asystentów osób Niepełnosprawnych, oraz doradców socjalnych w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - dla doradców w Ośrodkach Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PFRON - dla Osób Niepełnosprawnych w ramach kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancienie-Jeziorna - szkolenia wewnętrzne dla pracowników Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (min dla Kancelarii Prezydenta RP, Lasów Państwowych, Urzędu miasta Poznań, firm CEVA i CEMEX) - prowadzenie webinarium w ramach projektu Apetyt na życie Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, uzyskany tytuł; magister politologii Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Magdalena Klaus Z sektorem pozarządowym związana od 2002 roku. W FISE od 2005 roku pełni funkcję menadżera (odpowiedzialna za pisanie i koordynowanie projektów, w tym projekty EFS, projekty systemowe, zarządzanie zespołem, koordynacja i delegowanie zadań, zarządzanie budżetem powyżej 5 mln., tworzenie programów szkoleniowych, prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów, projektowanie narzędzi edukacyjnych typu gry, szkolenia, kursy e-learningowe, współpraca z

17 podwykonawcami), od 2010 roku w zarządzie fundacji, od 2012 roku na stanowisku Prezeski Zarządu (odpowiedzialna za wytyczanie strategii Fundacji i realizację planów działania na dany rok, zatrudnianie pracowników, planowanie merytoryczne i nadzór nad projektami, koordynowanie pracy zespołu). Wybrane, koordynowane projekty w tematyce rynek pracy: 1.Tytuł: Aktywne formy walki z bezrobociem, przekazanie polskich doświadczeń partnerom z Białorusi i Ukrainy. Miejsce realizacji: Białoruś i Polska. Finansowanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Cele projektu: podzielenie się polskim doświadczeniem w walce z bezrobociem i przekazanie polskiego narzędzia- programu Spadochron- do pracy z osobami poszukującymi pracy. 2.Tytuł: Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Finansowanie: EFS na zlecenie Departamentu Pożytku MPiPS. Cele projektu: przygotowanie 500 specjalistów z zakresu ekonomii społecznej wśród pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. 3.Tytuł: Program szkoleniowy dla kadr instytucji rynku pracy Bezrobocie co robić?. Finansowanie: EFS. Cele projektu: przeszkolenie 100 pracowników instytucji rynku pracy w zakresie projektowania lokalnych działań na rzecz osób długotrwale bezrobotnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi rynku pracy, w tym outplacement i analiza lokalnego rynku pracy. 4.Tytuł: Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej. Finansowanie: IW EQUAL. Cele projektu: przygotowanie społeczność romską do założenia i prowadzenia czterech spółdzielni socjalnej w Polsce. Udział w badaniu kompetencji i predyspozycji zawodowych Romów do wykonywania zawodów, w oparciu o lokalną diagnozę potrzeb rynku pracy i zasoby, praca nad podręcznikiem oceny umiejętności w ramach partnerstwa ponadnarodowego Rainbow Enterpise, praca nad materiałami szkoleniowymi dotyczącymi zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. 5.Tytuł: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Finansowanie: POKL. Cele projektu: wypracowanie trwałych systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, w tym wystandaryzowanie działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Doświadczenie zawodowe: Od 2002 roku związana z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2004 (marzec-sierpień): Business for people, Huntington, Anglia. Stanowisko - asystent koordynatora projektu. Obowiązki: Prowadzenie prac biurowych związanych z zarządzaniem projektami, zbieranie danych na temat programów skierowanych do osób dyskryminowanych, w tym niepełnosprawnych (Learndirect, Odysssey, Adults Option), oraz narzędzi psychologicznych do pracy z bezrobotnymi, uczestnictwo w projekcie Midpoint, finansowanego z EFS, wizyty w organizacja wspierających osoby defaworyzowane, w tym niepełnosprawnych w Cambridgeshire, zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania programu EFS i EQUAL w Anglii (czerwiec-sierpień): Papworth Trust, Papworth Everard, Anglia, Stanowisko- asystent trenerarehabilitanta. Obowiązki: Uczestnictwo w programie rehabilitacji zawodowej (programy Workstep, Futura, New Deal), który pomaga powrócić do pracy osobom niepełnosprawnym, współprowadzenie Job Club, organizacja zajęć grupowych, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych, zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania programu EFS i EQUAL w Anglii. Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, tytuł: Andragog, dodatkowo ukończone Studia Podyplomowe na specjalizacji doradca zawodowy oraz trener Szkoły Biznesu i Doradztwa Personalnego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej.

18 Wybrane publikacje: Przewodnik dla dorady zawodowego 4 broszury dotyczące podmiotów ekonomii społecznej i możliwości współpracy z administracją publiczną, red. M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2008 Gra komputerowa Przyjacielska Przysługa (dla osób bezrobotnych), red. M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008 Ekonomia społeczna - nowoczesne instrumenty rynku pracy, red. K. Herbst, M. Huszcza, M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007 Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych, red. I. Gosk, M. Huszcza, M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006 Spadochron. Materiały szkoleniowe. red. Magdalena Klaus w oparciu o wersję P. Żółkiewskiego z 1994r., FISE, Warszawa 2003 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Aktywizacja, KRS 49694, Warszawa, ul. Wiśniowa 40b lok. 8 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Federacja Mazowia, KRS , Warszawa. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy, ad. b) nie dotyczy 3.3. Imię i nazwisko Kandydata Beata Puda Beata Puda od kilkunastu lat działa w organizacjach pozarządowych, w wyniku czego posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nimi oraz dysponuje znajomością trzeciego sektora, jego potrzeb i problemów. Dzięki ponad 10 letniej pracy w strukturze samorządowej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Urząd Miasta Płocka) oraz pozarządowej (Stowarzyszenie Forum Idei Europejskiej, Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego) zdobyła teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności, jak powinna wyglądać efektywna współpraca organizacji pozarządowych z administracją i potrafi skutecznie ją wykorzystywać. Jest autorką i prowadziła wiele projektów zrealizowanych na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanych z funduszy unijnych w większości związanych z ekonomią społeczną, włączeniem społecznym m.in. Zacznij od siebie realizator Zakład Doskonalenia

19 Zawodowego w Płocku (szkolenia dla kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego), Komunikacja bez barier realizator Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (szkolenia dla osób z własnej inicjatywy podnoszących kwalifikacje), Przerwij ciszę realizator Stowarzyszenie Forum Idei Europejskiej (szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej), Nie jesteś sam Centrum Integracji Społecznej w Słupnie realizator Gmina Słupno (uruchomienie i działalność Centrum Integracji Społecznej dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym), Razem dla Rewitalizacji- pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, partnerzy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (rewitalizacja społeczna mieszkańców osiedla Stare Miasto w Płocku, wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej), Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizator Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (partnerzy Miasto Płock, Powiat Sierpecki, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Miasto Zlate Moravce/Słowacja, Okręgowa Rada Lwowska/Ukraina, COOPERATIVA SOCJALE GENTE di Mare a R.L./Włochy). Znaczna część działalności związana była z rozwiązywaniem problemów społecznych, włączeniem społecznym, niwelowaniem bezrobocia oraz wsparciem rozwoju sektora pozarządowego. Niemniej jednak, w trakcie wykonywanej pracy zawodowej (Urząd Miasta Płocka) odpowiadała za przygotowywanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków pomocowych, w tym doradztwo w przygotowaniu projektów aplikacyjnych, pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach pomocowych oraz procedurach ich uzyskiwania, współpracę z instytucjami zarządzającymi programami oraz innymi instytucjami zajmującymi się współpracą z Unią Europejską, opracowywanie dla potrzeb miasta analiz i opinii dotyczących możliwości pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań miasta, prowadzenie konsultacji z komórkami organizacyjnymi miasta w zakresie składania wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych. Dzięki zdobyciu kilkunastu certyfikatów dotyczących pozyskiwania i wdrażania funduszy unijnych Kandydatka pełni rolę konsultanta funduszy europejskich oraz nabyła uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji eksperta przy ocenie projektów, m.in. dla PFRON (2008), ECORYS Polska (2011), MJWPU (2009). Od roku 2010 jest prezesem Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku, które prowadzi aktywne działania na rzecz rozwoju środowisk lokalnych, głównie poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, działalność animacyjną, doradztwo i szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie prowadzenia działalności statutowej. W latach 2012 i 2013 odebrała z rąk Prezydenta Miasta Płocka nominację w konkursie Godni naśladowania, wyróżniającym najlepsze organizacje pozarządowe działające w Płocku. Beata Puda jest osobą niezwykle mocno zaangażowaną w proces budowania partnerstw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego promowania włączenia społecznego. Stowarzyszenie, które reprezentuje jest członkiem założycielem pierwszej w subregionie płockim spółdzielni socjalnej osób prawnych Centrum Usług Środowiskowych CUŚ z siedzibą w Słupnie. Posiadane wykształcenie wyższe m.in. na kierunku socjologii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz ukończone kierunki studiów podyplomowych (związanych z zarządzaniem organizacją, funduszami strukturalnymi UE, organizacją pomocy społecznej, rozwojem regionalnym), które predestynują ją na przedstawiciela organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO

20 WYKSZTAŁCENIE 2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego -Studia Podyplomowe w zakresie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 2007 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego-Studia Podyplomowe w zakresie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2007 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Studia Podyplomowe w zakresie AKADEMIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 2005 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studia Podyplomowe w zakresie ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2004 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studia Podyplomowe w zakresie ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ 1996 Politechnika Warszawska, Studia Podyplomowe w zakresie PEDAGOGIKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1999 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, WYDZIAŁ SOCJOLOGII magister socjologii 1996 Politechnika Warszawska, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA inżynier w zakresie urządzeń sanitarnych Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Mirosław Chyba Mirosław Chyba jest członkiem organizacji pozarządowych takich jak: Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych CONCORDIA, Stowarzyszenie Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego w którym prowadzi doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej z zakresu prawa. Aktywnie uczestniczy też we współpracy z partnerami ponadnarodowymi z którymi wypracowywany jest model funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce z wykorzystaniem doświadczeń na Słowacji, Ukrainie i we Włoszech. Praca zawodowa (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku) ściśle wiąże się z działaniami wspierającymi organizacje pozarządowe działające w sektorze polityki społecznej, a przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym. Przebieg pracy zawodowej: Data Miejsce Firma Stanowisko Opis nadal Płock Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dyrektor Kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej Data Miejsce 2013 nadal (umowa zlecenia) Płock

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Integracji Społecznej

Biuletyn Integracji Społecznej Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr (1 )/2012 Egzemplarz bezpłatny www.projektrops.wzp.pl Konferencja dotycząca planu działań na rzecz ekonomii społecznej Police, 26 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo