STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. WOJSKA POLSKIEGO W JAROSŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. WOJSKA POLSKIEGO W JAROSŁAWIU"

Transkrypt

1 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. WOJSKA POLSKIEGO W JAROSŁAWIU

2 Spis treści: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX - Informacje o szkole - Cele i zadania szkoły - Organy szkoły - Zasady współdziałania organów szkoły - Organizacja szkoły - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły - Uczniowie szkoły - Wewnątrzszkolny system oceniania - Postanowienia końcowe 2

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE O SZKOLE Typ szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNA 2. Numer porządkowy: Imię szkoły: Wojska Polskiego 4. Siedziba szkoły: Jarosław, os. Słoneczne 7 5. Organ prowadzący: Gmina Miejska Jarosław 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Podkarpacki Kurator Oświaty 7. Cykl kształcenia: 6 lat 8. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: 1) dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, 2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez: zatrudnianie nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, realizację ramowych planów nauczania, realizację programów nauczania uwzględniających podstawy programowe przedmiotów ogólnokształcących określonych przez MEN, stosowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania określonych w odrębnych przepisach, 3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez: a) stworzenie warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo ochronę przed przemocą i innymi patologiami; b) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły; c) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów ; d) realizowanie Szkolnego Programu Wychowawczego; e) realizowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego; f) stosowanie Procedur Postępowania w Sytuacjach Trudnych. 4) zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 1a. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 3

4 c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 1b. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są także: nauka religii, nauka języka mniejszości narodowej oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 1c. Zajęcia, o których mowa w ust. 1a pkt 2) ppkt a) organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 1d. Zajęcia, o których mowa w ust. 1a pkt 2) ppkt b)-d) mogą być także prowadzone z udziałem wolontariuszy. 2. Sposób wykonywania zadań szkoły: Szkoła uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności: 1) umożliwia rozwijanie zainteresowań ucznia, w toku zajęć edukacyjnych na I i II etapie kształcenia, w trakcie realizacji ścieżek edukacyjnych, oraz na zajęciach kół zainteresowań, 2) realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania, pozwalający na zdobycie przewidzianych dla szkoły podstawowej osiągnięć niezbędnych do kontynuowania nauki na III etapie kształcenia, 3) określa w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane przez wszystkich nauczycieli, a zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, zmierzające do ukształtowania planowanej sylwetki absolwenta szkoły. 4) Organizuje naukę religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo na życzenie rodziców dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy, w oparciu o programy nauczania, zatwierdzone przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. 5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnie z potrzebami dzieci i możliwościami szkoły, 6) zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez organizowanie dla nich nauczania indywidualnego, 7) organizuje dla uczniów wymagających specjalistycznej pomocy klasy wyrównawcze, terapeutyczne, integracyjne lub specjalne, w których zajęcia prowadzone są na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użycia w odpowiednich klasach szkoły podstawowej dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły, 8) decyzję o skierowaniu ucznia do określonej klasy podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją dziecka i uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów, 9) wspomaga uczniów z deficytami rozwojowymi, 10) zapewnia uczniom z grup dyspanseryjnych możliwość korzystania z dodatkowych zajęć gimnastyki korekcyjnej zgodnie z aktualnymi potrzebami dzieci i możliwościami szkoły, 11) opracowuje i wdraża Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 12) wspiera uczniów zdolnych, 13) szkoła nieodpłatnie: a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową, lub b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub 4

5 c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 14) Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa w Regulaminie dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej 3-letniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych. 15) Uczniom, których rodzice wyrażą pisemnie takie życzenie, szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole. 16) Tygodniowy wymiar etyki leży w gestii dyrektora szkoły. 17) Dopuszczalne jest uczęszczanie ucznia zarówno na religię, jak i etykę (na życzenie rodziców), jak również nieuczęszczanie ani na religię, ani na etykę. 3. Zadania zespołów nauczycielskich: Głównym zadaniem zespołów nauczycielskich działających w szkole jest zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej przez: 1) wybór programów nauczania, 2) opracowanie sposobu gromadzenia informacji o osiągnięciach szkolnych ucznia, 3) sposób realizacji ścieżek edukacyjnych na poszczególnych edukacjach, 4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli, 6) tworzenie i opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych, indywidualnych programów nauczania przedmiotu, 7) opracowanie i wdrażanie programów profilaktycznych i z edukacji zdrowotnej, 8) opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego do badania efektywności nauczania. 4. Szczegółowe zasady systemu oceniania w szkole wynikają: 1) z zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, 2) obowiązującego w szkole Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 5. Zajęcia dodatkowe: 1) obok zajęć obowiązkowych, szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców, a to: zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, koła przedmiotowe i koła zainteresowań, 2) organizację zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy, 4) zajęcia prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym; w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, w zależności od potrzeb dzieci i możliwości finansowych, 5) w szczególnych przypadkach takich jak: wycieczki, wyjazdy na tzw. zielone szkoły, wymiana międzyszkolna i imprezy okolicznościowe mogą być organizowane poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyoddziałowych, lub międzyszkolnych, 6) liczba uczestników zajęć zawartych w ppkt. 1 i 4 określają odrębne przepisy, 7) rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o obniżenie ilości uczniów na poszczególnych zajęciach w oparciu o opinię organu nadzorującego pracę szkoły w ramach środków posiadanych przez szkołę, 8) szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów uczelni kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 5

6 porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub nauczycielem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 6. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie: 1) szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach oświatowych, a w szczególności: a) rozpoznaje i zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz rozpoznaje indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia wynikające głównie z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego ze szczególnych uzdolnień ze specyficznych trudności w uczeniu się z zaburzeń komunikacji językowej z choroby przewlekłej z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych z niepowodzeń edukacyjnych z zaniedbań środowiskowych z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem ze granicą. b) umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nieodpłatnie i na zasadach dobrowolności c) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie: klas terapeutycznych zajęć rozwijających uzdolnienia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych. d) ustala dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz opracowuje wnioski do dalszej pracy z uczniem. 2) uczniowie niepełnosprawni lub przewlekle chorzy objęci są nauczaniem indywidualnym, zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 3) uczniom o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach organizowany jest indywidualny tok lub program nauki w celu dostosowania zakresu i tempa uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, 4) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczeń powinien mieć dostosowane wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 5) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektor szkoły może odroczyć obowiązek szkolny dziecku, nie dłużej niż na 1 rok. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor może odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, 6) uczeń może być zwolniony z następujących, obowiązkowych przedmiotów: wychowania fizycznego, sztuki /plastyka, muzyka/, techniki i języków obcych na okres 1 semestru, 1 roku nauki, kilku lat nauki lub całego cyklu kształcenia zgodnie 6

7 z zaleceniami uprawnionego specjalisty. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia specjalistycznej placówki zdrowia /wf/, opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub specjalistycznej /plastyka, technika, muzyka/, na podstawie oświadczenia rodziców o długotrwałym pobycie dziecka za granicą /języki obce/, 7) formami pomocy materialnej, z których uczniowie mogą korzystać są: stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce, refundowanie opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, zwolnienie z niektórych opłat związanych z pobytem dziecka w szkole, dopłata do zakupu podręczników szkolnych, doraźna zbiórka odzieży i żywności na rzecz dzieci potrzebujących, zapomogi losowe z funduszu Rady Rodziców. 7. Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom: 1) stały kontakt szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zdiagnozowania deficytów rozwojowych uczniów, przyczyn trudności wychowawczych, pedagogizacji rodziców, udzielania pomocy dzieciom przewlekle chorym, określenia dojrzałości szkolnej dziecka, oraz uzyskania wskazówek do pracy dydaktyczno-wychowawczej, 2) współpraca z Powiatową Komendą Policji w celu wspólnej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, 3) współpraca z Centrum Opieki Medycznej w zakresie badań bilansowych, szczepień ochronnych, badań specjalistycznych dzieci z grup dyspanseryjnych, 4) kontakt z instytucjami społecznymi i samorządowymi wspierającymi rodzinę i szkołę, w tym realizacja programów profilaktycznych. 8. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki: 1) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez: stałe spotkania /minimum 3 razy w semestrze/, rozmowy indywidualne w razie potrzeby, organizowanie imprez szkolnych i klasowych, 2) ustalenie wspólnej linii oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców w stosunku do uczniów sprawiających problemy wychowawcze, 3) bieżące informowanie rodziców na temat zadań i zamierzeń wychowawczych klasy oraz aktualnych przepisów prawa oświatowego, 4) porady w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia dzieci, informacje o postępach i przyczynach trudności w nauce, 5) diagnozowanie przy współudziale rodziców różnych sfer życia szkoły poprzez opracowane narzędzia badawcze, 6) współpraca rodziców z nauczycielami uwzględniająca prawa rodziców do znajomości wymagań programowych, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, uzyskiwania w odpowiednim czasie informacji o postępach swego dziecka w nauce i zachowaniu, wyrażania swojej opinii w sprawach dotyczących pracy szkoły do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z zachowaniem dobrych obyczajów, godności i dobra kogokolwiek. 9. Program Wychowawczy Szkoły Szkolny Program Profilaktyczny, o którym mowa w 2 ust.1 punkt 3 d i e, uchwala rada pedagogiczna i rada rodziców. 7

8 ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY 3. STATUT SZKOŁY OKREŚLA: 1. Szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są: 1) dyrektor szkoły 2) rada pedagogiczna 3) rada rodziców 4) samorząd uczniowski 2. Kompetencje Dyrektora Szkoły, tryb powoływania i odwoływania, zasady współdziałania z innymi organami określa się następująco: 1) funkcję dyrektora szkoły powierza i z funkcji tej odwołuje Burmistrz Miasta Jarosławia, 2) kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu, 3) sposób przeprowadzania konkursu określają odrębne przepisy /ustawa z dnia r. o systemie oświaty, Dz. U. nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami/, 4) funkcję dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach stanowisko to może być powierzone na okres krótszy, jednak nie krótszy niż jeden rok, 5) po upływie okresu powołania, o którym mowa w pkt.4 Burmistrz Miasta Jarosławia po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny okres, 6) odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły następuje w razie: złożenia przez dyrektora rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny pracy lub w przypadku ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny wykonywania powierzonych zadań, 7) odwołanie z funkcji dyrektora może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, 3. Do obowiązków dyrektora szkoły należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami, 2) przewodniczenie radzie pedagogicznej, 3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru zawierający zakres, tematykę i organizację planowanych badań, plan hospitacji, tematykę szkoleń nauczycieli oraz inne informacje uznane przez dyrektora szkoły za istotne. 4) zapewnienie prawidłowej realizacji procedur awansu zawodowego nauczycieli, 5) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, 6) organizowanie współdziałania z samorządem uczniowskim, 7) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, 8) organizowanie współpracy z radą pedagogiczną, 9) dbałość o mienie szkolne i jego stan techniczny, 10) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, 11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 8

9 13) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców informacji o realizacji planu nadzoru zawierającej: zakres wykonania planu, wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz podjęte działania wynikające z wniosków wraz z informacją o ich skutkach, 14) wstrzymywanie wykonywania uchwał rady pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa wraz z powiadomieniem o tym fakcie organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, 15) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, 16) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 17) podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców, 18) podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, które będą w szkole obowiązywać od początku następnego roku szkolnego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 19) dopuszcza do realizacji wybrane przez nauczycieli i pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną programy nauczania, 20) dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów nauczania. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, 21) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może zezwolić w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. 22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 4. Dyrektor szkoły ma prawo do: 1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 2) zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3) premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z właściwymi przepisami, 4) kierowanie ruchem uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami, 5) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 6) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania, 7) powoływania zastępcy, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, 8) odwoływania z powierzonych stanowisk z zachowaniem zasad określonych dla tych stanowisk. 9) ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nie więcej niż 6 w roku szkolnym) po zaopiniowaniu przez radę rodziców i radę pedagogiczną. 5. Zgodnie ze stopniem organizacyjnym szkoły tworzy się stanowiska Wicedyrektorów z uwzględnieniem następujących zasad: 1) w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora, 9

10 2) za zgodą organu prowadzącego szkołę dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, 3) wicedyrektor przyjmuje zadania dyrektora szkoły w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora w szkole, a ponadto: a) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły w oparciu o opracowany przydział czynności, b) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, c) czuwa nad dyscypliną pracy w szkole, przestrzeganiem przepisów bhp, procedur postępowania w sprawach trudnych, d) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, e) prowadzi obserwację zajęć nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych, f) udziela pomocy dyrektorowi w organizowaniu posiedzeń rad pedagogicznych, g) pomaga dyrektorowi w załatwianiu spraw osobowych nauczycieli oraz dokonywaniu oceny ich pracy, h) zapewnia uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, i) kieruje pracami związanymi z przygotowaniem imprez i uroczystości szkolnych, j) sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej oraz rozkład dyżurów nauczycielskich, k) koordynuje działalność organizacji działających w placówce. l) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 6. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy. Organizacja pracy rady pedagogicznej wynika z przepisów prawa oświatowego, a to: 1) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, 2) w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 3) zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy jej przewodniczącego, organu prowadzącego lub nadzorującego pracę szkoły lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, 4) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie o terminie i porządku obrad, 5) plan posiedzeń rady pedagogicznej jest załącznikiem do planu pracy szkoły na dany rok szkolny, 6) uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, 7) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane w specjalnej księdze protokołów zabezpieczonej w gabinecie dyrektora szkoły, 8) protokolanci są wybierani z pośród członków rady na wniosek dyrektora szkoły na początku każdego posiedzenia, 9) protokoły rady są każdorazowo zatwierdzane według regulaminu rady pedagogicznej, 10) w sytuacji, gdy zdaniem jednego nauczyciela lub grupy nauczycieli protokół odbiega od wydarzeń podczas obrad na następnym posiedzeniu problem ten rozstrzyga się w drodze dyskusji zakończonej uchwałą w sprawie sporządzenia aneksu do protokołu, o ile taka konieczność zaistnieje, 10

11 11) członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, są oni zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 7. Kompetencje rady pedagogicznej: 1) zatwierdza program szkoły i plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców, 2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, 5) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 6) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, 7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 8) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 9) przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmianę, 10) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, 11) typuje dwóch przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, 12) uchwala szkolny program profilaktyki, 13) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 14) wyraża opinię o pracy dyrektora w związku z pozostaniem na kolejną kadencję lub oceną jego pracy zawodowej, 15) opiniuje przedstawione przez nauczyciela programy nauczania, 16) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego, 17) po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do 31 sierpnia danego roku) rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 8. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą reprezentanci uczniów z poszczególnych klas. Zasady wyboru i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin opracowany i zatwierdzony przez uczniów. Może on przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących: 1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 4) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 11

12 5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 7) prawa do gromadzenia funduszy zgodnie z regulaminem samorządu uczniowskiego i dysponowania tym funduszem zgodnie z potrzebami, 8) prawa do opiniowania szkolnego programu profilaktyki. 9. W sytuacji niezastosowania się do obowiązującego prawa dyrektor szkoły ma prawo zawiesić działalność samorządu uczniowskiego i poinformować o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, który z organem prowadzącym szkołę rozstrzyga sprawę. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 10. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 11. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 12. W wyborach, o których mowa w pkt.11 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 13. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i do rady rodziców szkoły. 14. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 15. Do kompetencji rady rodziców należy: 1) wspieranie działalności statutowej szkoły, 2) finansowe wspomaganie w celu poprawy bazy materialnej szkoły, nagradzania uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, pomocy uczniom ubogim i z rodzin zagrożonych patologią społeczną, 3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły realnego wpływu na działalność szkoły, a to: znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania; uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat postępów i trudności dziecka; uzyskiwanie porad w sprawie dalszego kształcenia i wychowania dzieci. 4) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, 5) wnioskowanie w sprawach usprawnień organizacyjnych i porządkowych, 6) udział w komisji konkursowej na dyrektora szkoły dwóch przedstawicieli rady rodziców, 7) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, 8) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 9) opiniowanie programów naprawczych w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, 10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 12

13 11) opiniowanie pracy nauczycieli w związku z planowaną oceną ich dorobku zawodowego. 16. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w 3 pkt. 14. ROZDZIAŁ IV ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów. 2. Współpraca między radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim dotyczy następujących płaszczyzn: 1) udział przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej, w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły, 2) udział przedstawicieli samorządu uczniowskiego w posiedzeniach rady pedagogicznej, wybór opiekuna samorządu uczniowskiego, 3) zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, a szczegółowo opisanych w statucie szkoły, 4) rozwiązywanie ewentualnych sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły należy do powołanej przez radę pedagogiczną komisji rozjemczej działających w szkole związków zawodowych oraz dyrektora szkoły, złożonej z 2 przedstawicieli rady pedagogicznej, 2 przedstawicieli rodziców, 2 przedstawicieli samorządu uczniowskiego i po 1 przedstawicielu, która w terminie 7 dni rozpatruje spór, 5) jeżeli wysiłek komisji nie przyniesie rozstrzygnięcia sprawy dyrektor szkoły przekazuje informację o sprawie organowi nadzorującemu pracę szkoły, który bada sprawę w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i wydaje ostateczne rozstrzygnięcie. 3. Wymiana informacji w szkole odbywa się poprzez: 1) książkę zarządzeń dyrektora szkoły, 2) tablicę ogłoszeń, 3) narady robocze nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 4) apele szkolne, 5) zebrania klasowe rodziców, 6) zebrania ogólne rodziców, 7) zebrania prezydium rady rodziców, 8) zebrania samorządu uczniowskiego, 9) informację ustną, 10) informację pisemną wysyłaną za pomocą poczty lub przekazywaną przez inne upoważnione przez dyrektora szkoły osoby, 11) stronę internetową szkoły. 4. Ze względu na to, że w szkole nie działa rada szkoły do chwili jej powstania rada pedagogiczna ma obowiązek zasięgania opinii rodziców w sprawach: 1) rocznych planów finansowych, 2) rocznych planów pracy szkoły, 3) inicjatyw w sprawie zajęć pozalekcyjnych, 13

14 4) inicjatyw w sprawach innowacji pedagogicznych i organizacji szkolnych. 5. Współpraca rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci odbywa się poprzez następujące formy: 1) spotkania rodziców z wychowawcą, 2) rozmowy indywidualne z wychowawcą lub nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 3) prowadzenie wywiadów środowiskowych przez pedagoga lub wychowawcę, 4) rozmowy z pedagogiem szkolnym, 5) rozmowy z dyrektorem szkoły, 6) rozmowy nauczycieli z pedagogami i psychologami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w związku ze specjalistycznymi badaniami dzieci, 7) udział rodziców w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych w charakterze obserwatora, 8) uzyskiwanie przez rodziców informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, wymaganiach programowych, wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 9) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących pracy szkoły do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z zachowaniem dobrych obyczajów i form nie naruszających godności i dobra kogokolwiek. ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 5. Organizacja szkoły. 1. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna, obejmuje dzieci od I-VI klasy oraz oddziały przedszkolne. 2. Nauka w szkole może być organizowana w systemie dwuzmianowym. 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 4. Terminem zakończenia pierwszego semestru jest ostatni piątek przed feriami zimowymi, jednak nie później niż ostatni piątek stycznia. 5. Uczniami szkoły są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym, a także dzieci spoza obwodu szkolnego na umotywowaną prośbę ich rodziców lub prawnych opiekunów. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły. 6. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci prowadzona jest w oparciu o: księgę ewidencji uczniów i porównywanie zapisów w księdze ewidencji uczniów z wykazami meldunkowymi. 7. Osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez okręgową komisję egzaminacyjną. 8. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej. 9. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji 14

15 6. 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów uczących się w danym roku szkolnym przedmiotów obowiązkowych, w oparciu o obowiązujący w szkole program nauczania. 2. Liczbę uczniów w oddziale ustala dyrektor szkoły. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić uczniów. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe za zgodą organu prowadzącego szkołę, zapewniającego środki na jej funkcjonowanie z wyłączeniem klas terapeutycznych i wyrównawczych, gdzie liczba uczniów powinna wynosić 10 do 15 osób oraz klas integracyjnych, gdzie liczba uczniów powinna wynosić 15 do 20 osób. 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Przepisy stosuje się do uczniów w: w klasie I od 2014/2015 w klasie II od 2015/2016 w klasie III od 2016/2017 3a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów w oddziale. 3b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.3a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.3a na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 3c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 3d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 3e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust.3b i 3c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 4. W latach szkolnych 2014/15 i 2015/16 podziału uczniów klasy pierwszej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. 5. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w punkcie Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języka obcego, informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem pkt Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 4. W klasach IV- VI na zajęciach komputerowych stosuje się zasadę, że każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stanowisku komputerowym. 15

16 8. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w pkt Przy opracowaniu podziału godzin brana jest pod uwagę higiena pracy ucznia i nauczyciela oraz zasady dydaktyki. 4. Dzienny plan i rozkład zajęć lekcyjnych jest konsultowany z radą rodziców i radą pedagogiczną. 5. Przerwy międzylekcyjne są 5 minutowe, w tym dwie 15 minutowe Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację ich dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 3. Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy zawarte są w Regulaminie przyjęć dzieci do świetlicy i stołówki szkolnej. 4. Świetlica pracuje w oparciu o Regulamin Świetlicy, roczny plan pracy świetlicy oraz miesięczne i tygodniowe plany dydaktyczno wychowawcze. 5. Zajęcia w świetlicy szkolnej ukierunkowane są na: pomoc uczniom w nauce, organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, a także kształtowanie postaw patriotycznych. 6. W dniach wolnych od zajęć edukacyjnych opieką świetlicową objęte są dzieci zgłoszone przez rodziców w formie pisemnej. 7. Szkoła prowadzi stołówkę, zapewnia dzieciom możliwość korzystania z niej i higieniczne warunki spożycia posiłku. 8. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, z uwzględnieniem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. 9. Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 do W szkole funkcjonuje biblioteka. 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania oraz wiedzy o regionie. 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej. 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz Multimedialne Centrum Informacji. 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 1) gromadzenie i upowszechnianie zbiorów; 2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę; 16

17 3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych. 6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy ustala dyrektor szkoły. 7. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza dyrektor szkoły. 11. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady: 1. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory; 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia. 3. Zbiory biblioteki obejmują: 1) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 2) encyklopedie; 3) programy i podręczniki szkolne; 4) lektury podstawowe i uzupełniające; 5) wybrane pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowe; 6) czasopisma dla uczniów; 7) poradniki metodyczne dla nauczycieli; 8) materiały audiowizualne i multimedialne; 9) literaturę dla rodziców z zakresu wychowania Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne. 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 1) udostępniania zbiorów; 2) udzielania potrzebnych informacji; 3) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców i nauczycieli przedmiotów; 4) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji zadań dydaktyczno -wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji; 5) współpracy z rodzicami uczniów, kołami zainteresowań, szkolnymi organizacjami; 6) przedstawiania informacji na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach; 7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa; 8) współpracy z instytucjami kultury, innymi bibliotekami poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych; 9) sprawowanie opieki nad uczniami zwolnionymi z zajęć wychowania fizycznego, a oczekującymi na zajęcia szkolne; 10) udzielania wsparcia uczniom zdolnym, uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu; 11)prowadzenia pracy z aktywem bibliotecznym; 17

18 12) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 13)samokształcenia i doskonalenia zawodowego. 3. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 1) gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) zabezpieczania zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach; 3) sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z działalności; 4) prowadzenia i rozbudowywania warsztatu informacyjnego biblioteki; 5) prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki; 6) prowadzenia dokumentacji bibliotecznej; 7) planowania zakupów wynikających z zainteresowań czytelniczych oraz potrzeb szkoły; 8) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością szkolną Biblioteka współpracuje z uczniami na zasadach: 1) świadomego i aktywnego ich udziału w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książką, wystaw, konkursów organizowanych przez szkołę i inne instytucje; 2) partnerstwa z uczniami szczególnie uzdolnionymi, wspierania ich w poszukiwaniach czytelniczych; 3) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze; 4) stwarzania możliwości uczniom do korzystania ze wszystkich zbiorów, z Internetu, programów multimedialnych; 5) przekazywania informacji zwrotnej dotyczącej aktywności czytelniczej uczniów. 2. Biblioteka współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu: 1) rozwijania i rozbudzania zainteresowań czytelniczych uczniów; 2) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przygotowania do korzystania z różnych źródeł informacji; 3) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej; 4) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki w zakresie danego przedmiotu nauczania. 3. Biblioteka współpracuje z rodzicami na zasadach partnerstwa w zakresie: 1) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (informacje podczas spotkań z rodzicami); 2) popularyzowania literatury dla rodziców z zakresu wychowania; 3) włączania rodziców we współorganizowanie imprez czytelniczych. 4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: 1) podejmowanie różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa w bibliotekach innych szkół; 2) wspieranie działalności kulturalno-oświatowej bibliotek miejskich; 3) współuczestniczenia w organizowaniu imprez w innych bibliotekach; 4) udział w projektach promujących czytelnictwo organizowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Pedagogiczną w Jarosławiu. 18

19 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 3. Każda zmiana w arkuszu organizacyjnym stanowi aneks do arkusza i jest zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 2. W szczególności winien on uwzględniać: 1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 2) różnorodność zajęć w każdym dniu, 3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga, 4) zasadę równomiernego rozłożenia przerw międzylekcyjnych, w tym 10 minutowych. Odstępstwa od tych zasad mogą być uzasadnione jedynie warunkami bazowymi lub kadrowymi szkoły. ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY W szkole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i potrzebami szkoły oraz pracowników niepedagogicznych /ekonomicznych, administracyjnych i obsługi/. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy zawarte w ustawie z dnia r. o systemie oświaty, w Karcie nauczyciela /ustawa z dnia r./ w Kodeksie pracy oraz nowelizacje w/w ustaw, zakładowy regulamin wynagradzania i przyznawania świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkole prowadzonej przez organy samorządowe i regulamin określający wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. 3. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 19

20 posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, przerw śródlekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 2) prawidłowa organizacja przebiegu procesu dydaktycznego w oparciu o zasady nauczania i metodykę nauczanego przedmiotu oraz odpowiada za poziom i wyniki tej pracy, 3) prowadzenie systematycznej kontroli, oceny pracy, rozwoju intelektualnego każdego dziecka zgodnie z WSO oraz regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania, 4) troska o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny w salach lekcyjnych, 5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań przy zastosowaniu szeroko pojętej indywidualizacji, 6) współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 7) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 8) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów bez względu na ich pochodzenie, możliwości poznawcze i przekonania, 9) prowadzenie zajęć opieki świetlicowej lub zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach art. 42 Karty Nauczyciela. 3. Nauczyciel ma prawo do: 1) opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania oraz wdrażania innowacji pedagogicznych, 2) wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawienia go do akceptacji radzie pedagogicznej, 3) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami w oparciu o kryteria ocen zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 4. Pensum godzin i wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określają odrębne przepisy. 5. Nauczyciel, który spełnia kryteria określone w regulaminie przyznawania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego może otrzymać odpowiedniej wysokości dodatek motywacyjny. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli w szkole. 6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zajęć zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 20

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie z dnia 31.03.2017r. ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie W Statucie Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r. Na podst. art. 41 ust.1 w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu jest aktem opracowanym w oparciu o Ustawę

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/3/2015/2016

Uchwała nr 4/3/2015/2016 Uchwała nr 4/3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu PODSTAWAPRAWNA: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE 6 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Statut Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 28.11.2017 r. 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie Załącznik do uchwały Nr LIII/515/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1. 1. Nazwa Szkoły: Szkoła

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 4 Statutu Samorządowego Gimnazjum w Podgajach zatwierdzonego Uchwałą rady Pedagogicznej dnia 30.08.2016 r Regulamin Rady Pedagogicznej Samorządowego Gimnazjum w Podgajach 1. 1. Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1.1. Statut publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, zwanego dalej liceum uzupełniającym, określa nazwę liceum uzupełniającego. Nazwa liceum uzupełniającego zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy Zespołu Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy MEN.

Organizacja pracy Zespołu Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy MEN. Organizacja pracy Zespołu 44 1. Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy MEN. 45 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) zarządzam się co następuje:

Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) zarządzam się co następuje: Zarządzenie Nr 04/2017 z dnia 01 września 2017 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY 7 Organizacja zajęć 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku. 2. Jeżeli dzień 1 września wypada w piątek lub w sobotę to rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły: Uchwała opiniująca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVII/202/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłach AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu PODSTAWY PRAWNE: - Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych :

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. H. Sienkiewicza w Książkach Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo