Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, Łódź,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia."

Transkrypt

1 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, Łódź, FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE W LATACH Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono analizę metod i źródeł finansowania poprawy efektywności energetycz- nej w Polsce planowanych na lata Opracowanie stanowi przegląd dostępnych informacji, które umożliwią potencjalnym inwestorom (instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom) dopasowanie odpowied- niego montażu finansowego do wymagań technicznych planowanej inwestycji energooszczędnej. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, inwestycje energooszczędne, dotacje UE Wstęp W latach w skali całej Unii Europejskiej na inwestycje związane z efektywnością energetyczną zapla- nowano ponad 11,5 mld EUR. Dla porównania, w latach było to tylko 5,5 mld EUR [1]. Pomimo tego, że ogólny poziom zaangażowania środków publicznych w kluczową dla Unii politykę spójności w latach spadnie o 3,5% w stosunku do lat , wsparcie dla efektywności energetycznej i innych inwestycji w zrównoważoną energetykę wzrośnie bezprecedensowo. Także organizacja funduszy ulegnie zmianie. W tabe- li 1 przedstawiono zestawienie modyfikacji w mechanizmach oraz strukturze finansowania inwestycji energooszczędnych. Tabela 1. Planowane finansowanie poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej w latach Finansowanie w ramach polityki spójności UE Finansowanie badań Mechanizmy finansowania W latach Programy operacyjne, w tym instrumenty finansowe (np. JEREMIE) 7. Program Ramowy (np. Concerto, E2B PPP, Inteligentne Miasta) W latach Programy opera- cyjne, w tym instrumenty finan- sowe (np. JEREMIE) Instrument Connec- ting Europe Finansowanie dotyczące efektyw- ności energetycznej W latach ,5 mld EUR, planowane na efektywność energetyczną, kogenerację i zarządzanie energią W latach (prognoza wła- sna) 5,3 mld EUR (- 3,5 %) [2] 5,8 mld EUR [3] Horyzont mln EUR 423 mln EUR (+46%)[4] 65

2 Finansowanie polity- ki rozszerzenia Europejski Program Energetyczny na rzecz Naprawy Go- spodarczej (EPENG) Finansowanie kon- kurencyjności i innowacji (CIP) Instrumenty międzyna- rodowych instytucji finansowych (SMEFF, EEFF) Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (EFEE) Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE) Program wspierania polityki w zakresie tech- nologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT- PSP) Brak danych na temat przyszłości instrumentów Brak Zwiększenie środków wydaje się nieuzasadnione [5] Brak IEE oraz ICT- PSP włączone do Programu Horyzont 2020 Źródło: opracowanie własne na podstawie [1],[2],[3],[4],[5] Ok. 184 mln EUR 185,5 mln EUR [5] Ok. 730 mln EUR Brak danych na temat przyszło- ści instrumentów Europejskie finansowanie publiczne przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej w latach będzie charakteryzować się nowymi w stosunku do perspektywy właściwościami: ponad 100% zwiększony zostanie poziom dostępnych środków, podwyższony zostanie udział dźwigni finansowej, polegającej na zaangażowaniu środków prywatnych, zwiększony zostanie nacisk na wykorzystanie instrumentów zwrotnych, promowane w większym stopniu będą usługi energetyczne oraz Energy Performance Contracting (EPC). Niemniej głęboka ewolucja w finansowaniu inwestycji energooszczędnych będzie zachodzić w nadchodzących latach także w Polsce. Do wymienionych wyżej nowych trendów w europejskiej organizacji inżynierii finansowej w zakresie efektywności energetycznej, można dodać następujące zmiany, które obserwowalne będą w Polsce: ponad 25% zwiększony zostanie poziom środków na poziomie regionalnym, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na poziomie krajowym o blisko 35%, wzrośnie liczba oraz różnorodność programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Śro- dowiska i Gospodarki Wodnej, który w większym stopniu będzie wspierał zaangażowanie polskich beneficjentów w programy finansowane na poziomie europejskim, wobec niespodziewanie małych rezultatów istniejących środków poprawy efektywności energetycznej (np. systemu białych certyfikatów), poszukiwane będą nowe formy systemowego wsparcia efektywno- ści energetycznej, które pozwolą Polsce na osiągnięcie celów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. W porównaniu do perspektywy finansowej na lata , zainicjowane w 2014 Wieloletnie Ramy Finan- sowe, będą wiązały się z poważnymi zmianami w metodach i źródłach finansowania inwestycji energooszczędnych, zwłaszcza w Polsce. Zatem celem niniejszego artykułu jest ukazanie i uporządkowanie dostępnych informacji, co w intencji autora umożliwi potencjalnym inwestorom (instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom) dopasowanie odpowiedniego montażu finansowego do wymagań technicznych planowa- nego przedsięwzięcia. Finansowanie efektywności energetycznej ze środków publicznych Instytucje publiczne 66

3 W latach polskie instytucje publiczne będą mogły wnioskować o wsparcie poprawy efektywności energetycznej z następujących źródeł finansowania: System zielonych inwestycji (Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. System zielonych inwestycji (Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sek- tora finansów publicznych. System zielonych inwestycji (Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne. Efektywne wykorzystanie energii. Część 4 LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Program priorytetowy 5.8. KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energe- tycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (obszar programowy nr 5 efektywność energetyczna) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norwe- skiego Mechanizmu Finansowego w latach Regionalne Programy Operacyjne województw na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata System zielonych inwestycji (Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przed- sięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany: wy- posażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpo- średnio z prowadzoną termomodernizacją obiektów; 3) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodat- kowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów) (alokacja środków w latach ) Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami; Ochotnicza Straż Pożarna; Uczelnie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz insty- tuty badawcze; Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych; Organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne; Podmioty lub jednostki określone w pkt. 1-6 będące stronami umowy po- życzki w projekcie grupowym. Organ wdrażający Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja monitorują- Minister Środowiska ca Formy bezzwrotne (dotacje) 657 mln PLN Formy zwrotne (pożyczki) 995 mln PLN 67

4 Formy bezzwrotne środki pochodzące z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)) lub innych środków NFOŚiGW Formy zwrotne środki NFOŚiGW System zielonych inwestycji (Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Cel programu Ograniczenie lub unikniecie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przed- sięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybra- nych podmiotów sektora finansów publicznych. Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzona ter- momodernizacja obiektów; 2) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, (jako dodat- kowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacja obiektów) (alokacja środków w latach ) Część A 1) Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe; 2) Państwowe instytucje kultury; 3) Samorządowe instytucje kultury działające w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 4) Instytucje gospodarki budżetowej; 5) Komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straty Pożarnej. Organ wdrażający Instytucja monitorują- ca Część B Państwowe jednostki budżetowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minister Środowiska 545 mln PLN, w tym: Część A 100 mln PLN Część B 445 mln PLN Część A ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji albo innych środków NFOŚiGW Część B środki NFOŚiGW System zielonych inwestycji (Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Cel programu Celem działania jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie może być udzielone na realizacje przedsięwzięć polegających na: modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetl- nych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201); montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem; montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia za- silającego. 68

5 Organ wdrażający Instytucja monitorują- ca (alokacja środków w roku 2014) Jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastruk- turą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minister Środowiska 256 mln PLN, w tym: Formy bezzwrotne (dotacje) 160 mln PLN Formy zwrotne (pożyczki) 196 mln PLN Środki pochodzące z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji albo inne środki NFOŚiGW Efektywne wykorzystanie energii. Część 4 LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu Celem programu jest unikniecie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych bu- dynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Dotacja dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależno- ści od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Pożyczka do 1000 zł na 1 m 2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu odpowiednio do uzyskanej klasy energooszczędności budynku (alokacja środków w latach ) Jednostki sektora finansów publicznych, Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki, Organ wdrażający Instytucja monitorująca Planowana redukcja emisji Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jed- nostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne, Uczelnie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, Organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do reje- stru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minister Środowiska 30 mln PLN formy bezzwrotne 270 mln PLN formy zwrotne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 tys. Mg CO 2 w latach Program priorytetowy 5.8. KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 69

6 Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowa- ne programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emi- sji CO 2. Organ wdrażający Instytucja monitorująca Planowana redukcja emisji Przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze miasta powyżej mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym): przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii; zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej; kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdro- wotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub in- nych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych; utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej. Wdrażanie: Alokacja środków: Podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez woje- wódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego progra- mu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundu- sze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minister Środowiska 400 mln zł Środki krajowe 134 Mg CO 2 Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (obszar pro- gramowy nr 5 - efektywność energetyczna) Cel programu Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powie- trza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Modernizacja lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub prze- budową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW Instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej. 70

7 Organ wdrażający Instytucja monitorująca Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zada- nia publiczne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minister Środowiska 55,9 mln EUR (232 mln PLN) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach Regionalne Programy Operacyjne województw na lata Cel programu Celem programów będzie m.in. ochrona jakości powietrza, zwiększenie wykorzystania energii z biogazu (kogeneracja), a także poprawa efektywności energetycznej. Działania objęte progra- mem Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków publicznych, modernizacji źródeł ciepła, rozwój instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz poprawa efektywno- ści energetycznej sieci ciepłowniczych (alokacja środków do końca roku 2023) Jednostki sektora finansów publicznych Organ wdrażający Urzędy Marszałkowskie Województw Instytucja monitorująca Minister Infrastruktury i Rozwoju PLN 7 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki krajowe Planowana redukcja emi- Brak danych sji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Cel programu Celem programu będzie m.in. ochrona jakości powietrza i poprawa efektywności energetycznej instytucji publicznych. Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków publicznych, modernizacji źródeł ciepła w ramach Osi priorytetowej I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (alokacja środków do końca roku 2023) Jednostki sektora finansów publicznych Organ wdrażający Ministerstwo Gospodarki Instytucja monitorująca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tys. PLN 9 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, środki krajowe Planowana redukcja Brak danych 7 Prognoza na podstawie [9], zakładająca wzrost nakładów inwestycyjnych na efektywność energetyczną instytucji publicz- nych o 25,17%, tj. wzrost proporcjonalny do ogólnego wzrostu alokacji EFRR w ramach RPO w stosunku do RPO Przyjęto do obliczeń kurs EUR/PLN opublikowany przez EBC w dniu r. 8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata (Projekt), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 26 sierpnia Prognoza na podstawie [9], zakładająca zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na efektywność energetyczną instytucji publicznych o 35,92% w stosunku do lat , tj. zmniejszenie proporcjonalne do ogólnego spadku alokacji w ramach PO IŚ w stosunku do PO IŚ Przyjęto do obliczeń kurs EUR/PLN opublikowany przez EBC w dniu r. 71

8 emisji Przemysł Polskie przedsiębiorstwa w latach będą mogły wnioskować o finansowanie inwestycji energoosz- czędnych ze źródeł publicznych, takich jak: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach; Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki; Program Priorytetowy: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE); Regionalne Programy Operacyjne na lata ; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata ; Program dostępu do instrumentów finansowych dla sektora MŚP (PolSEFF); System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Cel Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu na- stąpi zmniejszenie emisji CO 2. Grupa docelowa MŚP Zakres wsparcia Przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Ma- szyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) lista urządzeń jest publikowana na stronie Dotyczy przedsię- wzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza euro, stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej. Przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie mo- że przekroczyć euro. Przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego ro- dzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć euro. Inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przed- sięwzięcia nie może przekroczyć euro. Forma wsparcia Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW. Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją. Bank gwarantu- je zwrot środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem. Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegó- łowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami. Monitorowanie i kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzy- 72

9 Instytucja wdrażająca stania środków z kredytu z dotacją przeprowadza bank. w przypadku gdy dota- cja stanowi pomoc publiczną, bank jako podmiot udzielający pomocy pu- publicznej realizuje obowiązki związane z jej udzielaniem. Zarejestrowane w Polsce MŚP Banki, które podpisały umowę z NFOŚiGW NFOŚiGW Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Cel Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Grupa docelowa Przedsiębiorcy Zakres wsparcia Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa: audyty w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 GWh/rok, w tym: audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysło- wych, audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu, audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków. Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efek- tywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, insta- lacjach i urządzeniach technicznych. Forma wsparcia Instytucja wdrażająca Część 3) E- KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu. Rodzaje przedsięwzięć: Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych poprzez przedsięwzięcia pole- gające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych; Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery; Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów, w tym osadów ście- kowych. Część pierwsza dotacja do 70% Część druga pożyczka do 75% Część trzecia pożyczka do 75% Dotacje 25 mln zł Pożyczki 714 mln zł NFOŚiGW NFOŚiGW

10 Program Priorytetowy: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) Cel NFOŚiGW będzie dofinansowywał w tym obszarze działania promocyjno- edukacyjne, wdrażanie (w przestrzeniach pilotażowych) inteligentnego pomiaru i sieci przesyłu informacji, prace w zakresie bilansowania i optymalizacji wykorzystania zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazowej (działania pomiarowe i zwrotne), wdrażanie (w przestrzeniach pilotażowych) rozproszonych odnawialnych źródeł energii, obiek- tów dla magazynowania energii oraz inteligentnych sieci oświetleniowych z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia, prace rozwojowe, przygotowanie systemów informatycznych i specyfikację standardów. Wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych w miejskich przestrzeniach pilotażowych będzie sprzyjało zrównoważonemu rozwojowi miast. Efekt Zmniejszenie zużycia energii Grupa docelowa Przedsiębiorcy operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej/gazowej dokonujący bilansowania systemu działający wspólnie z samorządem terytorialnym i/lub spółdzielniami (wspólnotami) mieszkanio- wymi; Jednostki samorządu terytorialnego organizujący na swoim terenie przestrze- nie pilotażowe ISE i realizację projektów ISE w różnych jego warstwach, zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi; Zakres wsparcia Działania promocyjno- informacyjne w obszarze inteligentnych sieci energe- tycznych, z szczególnym uwzględnieniem smart grid, w tym smart meteringu; Wdrażanie w przestrzeniach pilotażowych inteligentnych systemów pomiaro- wych (AMI) i optymalizowanie wykorzystania zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz wody Użytkowej; Wdrażania w ramach projektów smart grid (w przestrzeniach pilotażowych) rozproszonych odnawialnych i/lub alternatywnych źródeł energii; Wdrażanie w ramach projektów smart grid (w przestrzeniach pilotażowych) urządzeń magazynujących energię; Wdrażanie w przestrzeniach pilotażowych inteligentnych sieci oświetleniowych z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia; Przygotowanie dla przedsiębiorstw przesyłu i dystrybucji energii opracowań (w tym programów informatycznych) dla rozwoju systemów dla zarządzania ob- ciążeniami szczytowymi oraz dla integracji pomiaru i dystrybucji energii z systemami telekomunikacyjnymi; Przygotowywanie technicznych studiów wykonalności dla projektów inteli- gentnych sieci energetycznych; Przygotowywanie opracowań w zakresie specyfikowania i określania standar- dów dla działań w obszarze inteligentnych sieci energetycznych. 542 mln, NFOŚiGW Instytucja wdrażająca NFOŚiGW Początek: 2012r. Koniec: nie oznaczono. W roku 2014 nie zostały zaplanowane nabo- ry wniosków. Regionalne Programy Operacyjne na lata Cel programu Celem programów będzie m.in. ochrona jakości powietrza, zwiększenie wykorzystania energii z biogazu (kogeneracja), a także poprawa efektywności energetycznej przed- siębiorstw. 74

11 Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków przedsiębiorstw, moderniza- cji źródeł ciepła, rozwoju instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz poprawie efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych (alokacja środków do końca roku 2023) Przedsiębiorstwa 10 Organ wdrażający Urzędy Marszałkowskie Województw Instytucja monitorują- Minister Infrastruktury i Rozwoju ca tys. PLN 11 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki krajowe Planowana redukcja Brak danych emisji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Cel programu Celem programu będzie m.in. ochrona jakości powietrza i poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków przedsiębiorstw, moderniza- cji źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych i elektroenergetycznych, budowie jednostek wysokosprawnej kogeneracji w ramach Osi priorytetowej I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (alokacja środków do końca roku 2023) Przedsiębiorstwa 13 Organ wdrażający Ministerstwo Gospodarki Instytucja monitorują- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ca tys. PLN 14 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, środki krajowe Planowana redukcja Brak danych emisji Program dostępu do instrumentów finansowych dla sektora MŚP (PolSEFF) Cel PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, 10 Działania w zakresie efektywności energetycznej realizowane w ramach RPO przez instytucje publiczne zostały opisane w punkcie 0 niniejszej ekspertyzy. 11 Prognoza zakładająca wzrost nakładów inwestycyjnych na efektywność energetyczną instytucji niepublicznych o 25,17%, tj. wzrost proporcjonalny do ogólnego wzrostu alokacji EFRR w ramach RPO w stosunku do RPO Przyjęto do obliczeń kurs EUR/PLN opublikowany przez EBC w dniu r. 12 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata (Projekt), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 26 sierpnia Działania w zakresie efektywności energetycznej realizowane w ramach PO IŚ realizowane przez instytucje publiczne zostały opisane w punkcie 0 niniejszej ekspertyzy. 14 Prognoza CBI Pro- Akademia zakładająca zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na efektywność energetyczną przedsię- biorstw (formy wsparcia odpowiadające Działaniom 9.1, 9.2 i 9.4 w zakresie wysokosprawnej kogeneracji) o 35,92% w stosunku do lat , tj. zmniejszenie proporcjonalne do ogólnego spadku alokacji w ramach PO IŚ w stosunku do PO IŚ

12 Efekt Grupa docelowa Zakres wsparcia Instytucja wdrażająca z linią kredytową o wartości 150 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do ma- łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Oszczędność energii MSP Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 mln euro za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (ban- ków instytucji leasingowych). Przedsięwzięcia inwestycyjne, pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20% oszczędności zużywanej energii. Przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych MŚP o 30%; Inwestycje w odnawialne źródła energii; Inwestycje obejmujące wybrane technologie inwestycje w przedsięwzięcia i urządzenia wybrane przygotowanej listy technologii. 150 mln EUR, ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) EBOR Początek: 2011r. Koniec: nie oznaczono System białych certyfikatów System białych certyfikatów działa w trzech obszarach, zwanych kategoriami przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Pierwsza kategoria odbiorców końcowych obejmuje wszystkie sektory końcowego zużycia. Druga kategoria dotyczy wyłącznie tzw. urządzeń potrzeb własnych, definiowanych, jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, służących proce- sowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Natomiast kategoria zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji dotyczy modernizacji sieci transportujących nośniki energii wraz z odpowiednimi obiektami towarzyszącymi tym procesom. System białych certyfikatów jest wdrażany przez Urząd Regulacji Energetyki. Badania i Rozwój Program GEKON Generator Koncepcji Ekologicznych Cel programu Celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych. Program realizowany przez NFOŚiGW i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w 5 wybranych obszarach: Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, Efektywność energetyczna i magazynowanie energii, Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, Pozyskiwanie energii z czystych źródeł, Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów 76

13 oraz recyklingu odpadów. Dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w wysokości od 0,5 mln zł do 10 mln zł Dofinansowanie fazy wdrożeniowej w wysokości do 20 mln zł, lecz nie więcej niż 5- krotnosc kwoty dofinansowania fazy B+R. od 2012r. do zakończenia ostatniego z dofinansowanych projektów Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konsorcjum naukowe gdy w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsię- biorca. Liderem konsorcjum jest przedsiębiorca. Grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców. Organ wdrażający Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go- spodarki Wodnej 400 mln zł Środki krajowe Horyzont 2020 Bezpieczna, czysta i efektywna energia Cel programu Celem programu Horyzont 2020 w zakresie efektywności energetycznej jest odpo- wiedź na Energy Challenge w zakresie zmniejszenia zużycia energii i śladu węglowego, wykreowanie nowej wiedzy i technologii, zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w kwestie energetyczne oraz przyspieszenie wdrażania na rynek in- nowacji energetycznych. Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze i badawczo- wdrożeniowe, doty- czące następujących obszarów efektywności energetycznej [6]: A Budynki i konsumenci EE : Wytwarzanie prefabrykowanych elementów dla rewitalizacji budynków. EE : Projektowanie nowych budynków niskoenergetycznych. EE : Strategie i rozwiązania energetyczne dla głębokiej rewitalizacji budynków historycznych. EE : Umiejętności budowlane. EE /2015: Zwiększanie efektywności energetycznej istniejących bu- dynków poprzez innowacje organizacyjne i tworzenie rynku dla głębokiej rewitalizacji. EE : Odpowiedź popytowa w zgrupowaniach budynków. EE /2015: Wzmocnienie zdolności władz publicznych do planowania i wdrażania polityk i środków energetyki zrównoważonej. EE : Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania energetyki zrównoważonej. EE /2015: Umocnienie pozycji interesariuszy we wspieraniu władz publicznych w definiowaniu i wdrażaniu polityk i środków energetyki zrów- noważonej. EE /2015: Zaangażowanie konsumentów w energetykę zrównowa- żoną. EE /2015- Nowe rozwiązania ICT dla efektywności energetycznej. EE : Badania socjoekonomiczne w zakresie efektywności energe- tycznej. 77

14 B Ogrzewanie i chłodzenie EE /2015: Technologie dla sieciowego ogrzewania i chłodzenia. EE /2015: Usuwanie barier rynkowych dla wdrażania rozwiązań efektywnego ogrzewania i chłodzenia. C Przemysł i produkty EE /2015: Zapewnienie efektywnego wdrażania prawodawstwa UE w zakresie efektywności produktowej. EE /2015: Innowacje organizacyjne dla zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle. EE : Kierunkowanie innowacji energetycznych przez duże grupy za- kupowe. EE /2015: Nowe technologie dla wykorzystania odzysku ciepła w dużych systemach przemysłowych, uwzględniające cały proces energe- tyczny od produkcji ciepła do jego konwersji, dostawy i wykorzystania końcowego. D Finansowanie energetyki zrównoważonej EE /2015: Poprawa finansowalności i atrakcyjności inwestycji w energetykę zrównoważoną. EE /2015: Wsparcie przygotowania innowacyjnych zagregowanych projektów i programów inwestycyjnych w zakresie energetyki zrównoważo- nej, możliwych do sfinansowania przez banki. EE /2015: Rozwój i wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług energetycznych oraz programów finansowania energetyki zrównoważonej Podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym bądź utworzony na mocy prawa Unii; Międzynarodowa organizacja o znaczeniu europejskim; Podmiot prawny mający siedzibę w państwie trzecim określonym w programie prac [7]. Organ wdrażający Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji mln euro środki europejskie 1.1. Mieszkalnictwo Fundusz Termomodernizacji i Remontów Cel programu Celem programu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednoro- dzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Celem wspieranych przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest: zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz bu- dynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych; zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła; zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła; 78

15 Organ wdrażający Instytucja monitorują- ca całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub za- stosowanie wysokosprawnej Kogeneracji z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. Programem objęte są działania mające na celu: ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytko- wej oraz ogrzewania; ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwot- nej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła; wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła; całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub za- stosowanie wysokosprawnej Kogeneracji. Warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej jest zaciągnięcie w banku ko- mercyjnym kredytu na realizację przedsięwzięcia. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, pod warunkiem, że nie jest to kwota przekraczająca: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomoderniza- cyjnego; dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, usta- lonych na podstawie audytu energetycznego. Początek 2009 Koniec- środek ma charakter systemowy i nie obowiązujące przepisy nie regulują czasu zakończenia działania środka O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samo- rządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. Bank Gospodarstwa Krajowego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mln PLN rocznie Środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej; Odsetki od lokat środków funduszu w bankach; Wpływy z inwestycji środków funduszu w papiery wartościowe; Darowizny i zapisy; 79

16 Inne wpływy. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Cel programu Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO 2 poprzez dofinan- sowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Działania objęte pro- budowa domu jednorodzinnego; gramem zakup nowego domu jednorodzinnego; zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zasady wsparcia Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wysokość dofinansowania wynosi: W przypadku domów jednorodzinnych: standard NF40 EUco 40 kwh/(m2*rok) dotacja: zł brutto; standard NF15 EUco 15 kwh/(m2*rok) dotacja: zł brutto. W przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: standard NF40 EUco 40 kwh/(m2*rok) dotacja: zł brutto; standard NF15 EUco 15 kwh/(m2*rok) dotacja: zł brutto. Dodatkowe zasady: w przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15 dotacja może być ob- niżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40; w przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona; jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego, wykorzy- stywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie; do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodar- czej w całkowitej powierzchni odpowiednio domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego; np. jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona na 20% powierzchni całkowitej, to wysokość dofinansowania zmniejsza się o 20%; w przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego, o których mowa w przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW Osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz po- siadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny; Osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomo- ści gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. Organ wdrażający Banki, z którymi NFOŚiGW zawarł umowy Instytucja monitorują- NFOŚiGW ca 300 mln zł 80

17 Środki krajowe Regionalne Programy Operacyjne Województw na lata Cel programu Celem programów będzie m.in. ochrona jakości powietrza i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Działania objęte pro- gramami Renowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Adaptacja i renowacja budynków na cele mieszkaniowe dla osób o szczególnych potrzebach [8] (alokacja środków do końca roku 2023) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające oso- bowość prawną; Spółdzielnie mieszkaniowe; Wspólnoty mieszkaniowe; Towarzystwa Budownictwa Społecznego; Inne jednostki organizacyjne ujęte w lokalnym programie rewitalizacji, które posiadają prawo do dysponowania daną nieruchomością; Instytucje i organizacje (w tym organizacje pozarządowe) zajmujące się walką z bezdomnością, mieszkaniami chronionymi (np. dla wychodzących z więzień); Kościoły i związki wyznaniowe (jeśli będą tworzyć placówki dla bezdomnych i mieszkania chronione); Podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup spo- łecznych. Organ wdrażający Urzędy Marszałkowskie Województw Instytucja monitorują- Minister Infrastruktury i Rozwoju ca 937 mln eur 15 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki krajowe Planowana redukcja Brak danych emisji Transport Program priorytetowy 5.8. KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowa- ne programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emi- sji CO 2. Przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze miasta powyżej mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym): zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej; kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdro- 15 Prognoza na podstawie [9] i [12], zakładająca, że maksymalny odsetek środków na mieszkalnictwo w perspektywie będzie taki sam jak w perspektywie % ogółu środków. 81

18 Organ wdrażający Instytucja monitorują- ca Planowana redukcja emisji wotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o hory- zoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanie- czyszczeń po wykonaniu działań naprawczych; utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej. Wdrażanie: Alokacja środków: Podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez woje- wódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego progra- mu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundu- sze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minister Środowiska 400 mln zł Środki krajowe 134 Mg CO 2 System zielonych inwestycji (Część 7) GAZELA Niskoemisyjny transport miejski Cel programu Ograniczenie lub unikniecie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przed- sięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim. Dofinansowanie może być udzielone na realizacje przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Program obejmuje nastę- pujące działania: dotyczące taboru polegające na: zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemi- syjnego taboru, dotyczące infrastruktury i zarządzania polegające na: modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasila- nych gazem CNG, modernizacji lub budowie tras rowerowych, modernizacji lub budowie bus pasów, modernizacji lub budowie parkingów Parkuj i Jedź, wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim, wdrożeniu systemu roweru miejskiego. W roku 2014 nie zaplanowano naborów wniosków. Gminy miejskie; Spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich zwią- zanych z lokalnym transportem zbiorowym; Inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską. 82

19 Organ wdrażający Instytucja monitorują- ca NFOŚiGW Minister Środowiska Formy bezzwrotne (dotacje)- 80 mln PLN Środki pochodzące z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)) lub innych środków NFOŚiGW Regionalne Programy Operacyjne Województw na lata Cel programu Celem programów będzie m.in. zapewnienie możliwości dokończenia rozpoczętego w ostatnich latach programu rozwoju infrastruktury transportowej, rozwój trans- portu niskoemisyjnego. Inwestycje w infrastrukturę i tabor czystej komunikacji publicznej w miastach (w szczególności transport szynowy), ograniczanie i uspokajanie ruchu samochodowe- go w centrach miast, udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego) (alokacja środków do końca roku 2023) Jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskie- go. Urzędy Marszałkowskie Województw Minister Infrastruktury i Rozwoju Organy wdrażające Instytucja monitorująca mln zł 16 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki krajowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Cel programu Celem programu będzie m.in. zapewnienie możliwości dokończenia rozpoczętego w ostatnich latach programu rozwoju infrastruktury transportowej, rozwój trans- portu niskoemisyjnego. Inwestycje w infrastrukturę i tabor czystej komunikacji publicznej w miastach (w szczególności transport szynowy), ograniczanie i uspokajanie ruchu samochodowe- go w centrach miast, udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego) (alokacja środków do końca roku 2023) jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskie- go Minister Infrastruktury i Rozwoju Minister Infrastruktury i Rozwoju Organ wdrażający Instytucja monitorująca mln zł 17 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, środki krajowe 16 Prognoza na podstawie [9], zakładająca wzrost nakładów inwestycyjnych na programy transportowe z zakresu inteligent- nych systemów transportu oraz rozwoju komunikacji miejskich proporcjonalny do ogólnej zmiany poziomu alokacji RPO w stosunku do RPO Prognoza na podstawie [9], zakładająca spadek nakładów inwestycyjnych na programy transportowe z zakresu inteligent- nych systemów transportu oraz rozwoju komunikacji miejskich proporcjonalny do ogólnego spadku poziomu alokacji POIŚ w stosunku do POIŚ

20 Program Polska Wschodnia na lata Cel programu Celem programów będzie m.in. zapewnienie możliwości dokończenia rozpoczętego w ostatnich latach programu rozwoju infrastruktury transportowej, rozwój trans- portu niskoemisyjnego. Inwestycje w infrastrukturę i tabor czystej komunikacji publicznej w miastach (w szczególności transport szynowy), ograniczanie i uspokajanie ruchu samochodo- wego w centrach miast, udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego) (alokacja środków do końca roku 2023) jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskie- go Urzędy Marszałkowskie Województw Minister Infrastruktury i Rozwoju Organy wdrażające Instytucja monitorująca mln PLN 18 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki krajowe Planowana redukcja emisji Brak danych Podsumowanie Przedstawiony w niniejszym artykule system wspierania procesów, mających prowadzić do zwiększania osz- czędności w zużyciu energii w Polsce w latach , stanowi kompleksowy zestaw narzędzi inżynierii finansowej. W porównaniu do systemu wspierania podnoszenia efektywności z okresu w nowej perspektywie finansowej nie ma znaczących zmian jakościowych. Najpoważniejsza różnica polega na nadaniu kwestiom interdyscyplinarnych badań naukowych i tworzeniu konsorcjów naukowo- przemysłowych prioryte- towego znaczenia dla przemian społeczno- gospodarczych, w tym podnoszenia efektywności energetycznej całej Unii Europejskiej. Nasuwa się kilka spostrzeżeń, istotnych dla osiągnięcia zaplanowanych celów w II Kra- jowym Planie Działania dotyczącym Efektywności Energetycznej. W ujęciu horyzontalnym do 2025 roku Aktualna perspektywa polityki Polski w zakresie efektywności energetycznej jest krótkoterminowa i sięga tylko do 2016r., co oznacza, że omawiany system wsparcia finansowego nie jest komplementarny z innymi narzędziami monitorowania poprawy efektywności energetycznej w całej gospodarce. Potrzebne są mię- dzyresortowe współdziałania nad nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, która wyznaczałaby długoterminowe cele w zakresie oszczędności energii (min rok), a także wprowadzały obowiązek sprawozdawczy w zakresie oszczędności energii, z wykorzystaniem systemu informatycznego zarządzane- go przez Ministerstwo Gospodarki, zintegrowanego z systemem KSI SIMIK zarządzanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W omawianym zestawie środków wspierania efektywności energetycznej Polski brakuje odniesienia do kwestii optymalizacji wykorzystania ropy naftowej i gazu ziemnego jako paliwa energetycznego, istotnego dla realizacji celów w kontekście efektywności energetycznej, zwłaszcza dla procesów obniżenia zużycia energii w budynkach i transporcie. Wydaje się, że należałoby wprowadzić odrębny zestaw narzędzi inży- 18 Prognoza na podstawie [9], zakładająca spadek nakładów inwestycyjnych na programy transportowe z zakresu inteligent- nych systemów transportu oraz rozwoju komunikacji miejskich proporcjonalny do ogólnego spadku poziomu alokacji RPW w stosunku do PRPW

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania Programy krajowe 2015-2020 - NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania Lp. Numer i nazwa działania Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1. 1.1. Racjonalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu POLEKO: Efektywność energetczna i technologie oczyszczania wody Poznań, 8 Pażdziernik 2013 r. NFOŚiGW powołany przy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. "Niska Emisja 2014", 11-13.09.2014, Poznań

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. Niska Emisja 2014, 11-13.09.2014, Poznań Finansowanie ograniczania niskiej emisji LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu: Uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polityka Publiczna RPO 2014 2020 Obecnie istniejące źródła STUDIUM PRZESTRZENNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii

Efektywne wykorzystanie energii Załącznik 1 do Uchwały nr... Zarządu z dnia. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju energooszczędnych rozwiązań w budownictwie przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energooszczędnych rozwiązań w budownictwie przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energooszczędnych rozwiązań w budownictwie przez NFOŚiGW Dariusz Szymczak p.o. Zastępcy Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej Warszawa, 22.04.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Termin naboru wniosków: 29 listopada 14 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz energoefektywności

NFOŚiGW na rzecz energoefektywności NFOŚiGW na rzecz energoefektywności Wojciech Stawiany Doradca, Departament Komunikacji i Strategii, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Lokalne

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach.

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Projekt Programu Priorytetowego Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Dalsze prace dla jego wdrożenia. Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu XX spotkanie Forum

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa 14.06.2016 Programy priorytetowe NFOŚiGW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania 19 lipca 2013 Założenia Budżet: 300 mln zł. Okres wdrażania: 2013-2018, wypłaty do 2022 r. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 2014-2020 Możliwość finansowania projektów OZE Cele szczegółowe: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

3. PROGRAMY FINANSOWE

3. PROGRAMY FINANSOWE 3. PROGRAMY FINANSOWE priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice21.06.2016 Źródła dofinansowao

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Małopolska. Gra o czyste powietrze

Małopolska. Gra o czyste powietrze Małopolska. Gra o czyste powietrze Druga debata organizowana w ramach cyklu Małopolska. Tworzymy przyszłość Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 3 kwietnia 2017r. Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Sztuka dzielenia się energią

Sztuka dzielenia się energią Pozyskiwanie funduszy pomocowych studium przypadku SPEC S.A. Sztuka dzielenia się energią Proces identyfikacji Projektu -cele funduszy pomocowych Cele Unii Europejskiej dla projektów inwestycyjnych w ciepłownictwie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A.

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A. Kredyt termomodernizacyjny z premią z Banku Gospodarstwa Krajowego Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PRZECIEWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA

PRZECIEWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA PRZECIEWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA AKTY PRAWNE DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE EMISJE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Warszawa, data 31.05.2016 UWARUNKOWANIA PRAWNE Głównym aktem prawnym regulującym kwestie jakości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo