INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br."

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: bezrobotnych kobiet (47,9% ogółu), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,5%), bezrobotnych w wieku lat (26,7%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( 84,8%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (15,2%), absolwentów (5,4%), bezrobotnych niepełnosprawnych (1,8%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu lutego 2004 roku była wyższa o 584 osoby (o 0,4%) niż w styczniu br. Poziom bezrobocia w lutym 2004 roku był niższy o osób (o 2,7%) w porównaniu do lutego 2003r. Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2003r. do lutego 2004r Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń '04 Luty '04

2 2 Liczba bezrobotnych w styczniu i lutym w 2004r. jest niższa o 3,6 tys. osób w porównaniu do liczby bezrobotnych w analogicznych miesiącach 2003r. Bezrobocie w lutym 2004 roku było niższe w 9 powiatach w porównaniu do lutego 2003r. Najwyższy spadek notowano w powiatach: starachowickim o 838 osób, staszowskim o 740, kieleckim o 650, ostrowieckim o 473. Wzrost wystąpił w 5 powiatach: opatowskim o 206 osób, skarżyskim o 146, kazimierskim o 66, sandomierskim o 15 i pińczowskim o 12. Stopa bezrobocia w lutym 2004 roku wyniosła 22,8%, natomiast w kraju 20,6% - podobnie jak w styczniu br. i była niższa o 0,4 punktu procentowego, w kraju o 0,1 punktu w porównaniu do lutego 2003 roku. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2 miesięcy 2004 roku: - zarejestrowano bezrobotnych, czyli o osób więcej, tj. o 12,7% niż w okresie 2 miesięcy 2003r. - wyrejestrowano bezrobotnych, czyli o 893 osoby więcej, tj. o 7,9% niż w okresie 2 miesięcy 2003r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób zamieszkiwało w mieście (51,5%),w tym kobiet, osób mieszkało na wsi (48,5%), w tym kobiet, osoby to kobiety (40%), a to mężczyźni (60%), osób to ludzie młodzi w wieku lat, tj. 36,6%, osoby posiadały prawo do zasiłku, tj. 29,3%, osób posiadało status absolwenta, tj. 18,3%, osoby powróciły po zakończeniu aktywizacji zawodowej, tj. 6,4%. Większość tej populacji (53,3%) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi. Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 21,9%, osób rejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 78,1%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące stanowiły 68,3%, a dotychczas nie pracujące 31,7%. Większość rejestrujących się bezrobotnych, którzy wcześniej pracowali to mężczyźni 62,5%.

3 3 Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 49,4% ogółu wyłączonych (tj. o 913 osób więcej niż w okresie 2 miesięcy 2003 r.), rozpoczęcie szkolenia lub stażu osoby, tj. 9,3% wyłączonych (o 197 osób więcej niż w 2003 r.), niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 26,3% wyłączonych (o 311 osób mniej niż w 2003 r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby, tj. 4,3% wyłączonych (o 38 osób mniej niż w 2003 r.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 1,2% ( o 9 osób mniej niż w 2003 r.), pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 9,5% ogółu wyłączonych (o 141 osób więcej niż w 2003 r.). Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (49,4%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 26,3%). 3. Podstawowe kategorie bezrobotnych 3.1. Bezrobocie młodzieży Na koniec lutego 2004r. zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 26,7% ogółu bezrobotnych ( o osób mniej niż w 2003r.) W okresie 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano bezrobotnych w wieku lata, co stanowiło 36,6% ogółu nowo zarejestrowanych. W grupie tej przeważali mężczyźni - 56,7% i osoby zamieszkałe na wsi - 53%. Wśród bezrobotnej młodzieży udział osób rejestrujących się po raz pierwszy wynosił 27,2%, a powracający do rejestrów po raz drugi i kolejny stanowili 72,8% (w grupach wieku lat odpowiednio: 18,8% i 81,2%). Młodzi rejestrujący się po raz pierwszy stanowili 45,5% ogółu tej populacji w województwie, co oznacza, że co druga osoba rejestrująca się po raz pierwszy była w wieku lata. Z ewidencji wyrejestrowano bezrobotnych: osoby podjęły pracę (32,6% ogółu wyłączonych), 837 osób rozpoczęło szkolenie lub staż (16,5%), a osoby nie potwierdziły gotowości do pracy (26%). Młodzi podejmowali głównie prace niesubsydiowane - 81,6% ogółu. Do prac subsydiowanych skierowano 304 osoby - 18,4%. Młodzież stanowi znaczny udział wśród aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży - 73,2% Bezrobocie absolwentów

4 W końcu lutego br. zarejestrowanych było absolwentów, tj. 5,4% ogółu bezrobotnych ( o 954 osoby mniej niż na koniec lutego 2003r.). Na przestrzeni 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano absolwentów ( o osoby więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku), z tego ze szkół: - wyższych osób, tj. 37,1%, - policealnych i średnich zawodowych osoby, tj. 31,2%, - liceów ogólnokształcących 436 osób, tj. 13,3%, - zasadniczych zawodowych 551 osób, tj. 16,8%, - pozostałych 52 osoby, tj. 1,6%. Najwięcej zarejestrowanych absolwentów posiadało wykształcenie wyższe oraz policealne i średnie zawodowe - łącznie 68,3% Struktura wykształcenia bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w okresie 2 miesięcy 2004 roku policealne i średnie zawodowe 31,2% licealne ogólnokształcące 13,3% zasadnicze zawodowe 16,8% wyższe 37,1% pozostałe 1,6% Zarejestrowano więcej absolwentów szkół wyższych (o 490 osób), policealnych i średnich zawodowych (o 269), liceów ogólnokształcących (o 209), zasadniczych szkół zawodowych (o 169), mniej ze szkół pozostałych (o 3 osoby ) w porównaniu do 2 miesięcy 2003r. Z ewidencji wyłączono absolwentów (czyli o 463 osoby więcej niż w okresie 2 miesięcy 2003r.), w tym z powodu: - podjęcia pracy ub. r.) 668 osób, tj. 29,1%, (28,1% -

5 5 - szkolenia 8 osób, tj. 0,3%, ( 1,0% - ub. r.) - stażu pracy 978 osób, tj. 42,6%, (35,9% - ub. r.) - utraty statusu i innych przyczyn 641 osób, tj. 28,0%, (35,0% - ub. r.) W porównaniu do ubiegłego roku wzrósł udział absolwentów skierowanych na staż pracy, podejmujących pracę, zmniejszył się natomiast udział wyłączonych z tytułu utraty statusu i innych przyczyn oraz szkolenia Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W końcu lutego 2003 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,5% (o osób mniej niż na koniec lutego ub. r.). Gospodarstwa rolne posiadało bezrobotnych mieszkańców wsi - 10,5%. Na przestrzeni 2 miesięcy br. zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 48,5% ogółu zarejestrowanych. Z rejestrów wyłączono bezrobotnych -46,4% ogółu wyłączonych. Pracę podjęło bezrobotnych mieszkańców wsi - 46,9% ogółu podejmujących pracę. Więcej zarejestrowano (o 884) i wyłączono bezrobotnych (o 426), pracę podjęło o 424 osoby więcej niż przed rokiem. W I kwartale wzrasta przeważnie liczba rejestrujących się bezrobotnych, a ilość osób podejmujących pracę jest najniższa w roku Bezrobotne kobiety W końcu lutego 2004r. zarejestrowanych było kobiet i mężczyzn, udział ich wynosił odpowiednio: 47,9% i 52,1% ogółu bezrobotnych. Od grudnia 2002r. udział bezrobotnych kobiet jest niższy niż mężczyzn. Liczba bezrobotnych kobiet była niższa o osób (o 2,8%), a mężczyzn o osób (o 2,6%) w porównaniu do lutego 2003r. Większość bezrobotnych kobiet - 69,7% i mężczyzn - 74,9% pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 12,4% ogółu kobiet i 17,8% mężczyzn. Kobiety przeważają wśród bezrobotnych: dotychczas nie pracujących - 52,5%, absolwentów - 50,7%. Zamieszkali na wsi to w większości mężczyźni - 53,3%. Na przestrzeni 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (7.173, tj. 40% napływu) niż mężczyzn (10.743, tj. 60%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio: 45,5% i 54,5% ogółu wyłączonych bezrobotnych).

6 6 Najważniejszą przyczynę wyłączenia z bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiet (45,7%) i mężczyzn (54,3%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy przez kobiety (36,7%) i mężczyzn (63,3%). Szkolenie lub staż rozpoczęło 627 kobiet (54,8%) i 517 mężczyzn (45,2%). Wśród aktywizowanych w ramach programów rynku pracy - największy udział stanowiły kobiety skierowane na staże - 61,9%, najmniejszy zatrudnione w ramach dodatkowych miejsc pracy utworzonych przez pracodawców - 29,4% Niepełnosprawni Na koniec lutego 2004r. w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 1,8% ogółu bezrobotnych (o 496 osób więcej niż w lutym 2003r. W okresie 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano 371 bezrobotnych niepełnosprawnych, pracę podjęły 222 osoby, w tym 86 kobiet. 4. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy 4.1. Oferty pracy W okresie 2 miesięcy 2004r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy oferty pracy, o 700 ofert więcej, tj. o 26,2% niż w analogicznym okresie ub.r. W ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy w okresie 2 miesięcy 2004r.: ofert, tj. 77,9% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej, oferty, tj. 57,9% pochodziło z sektora prywatnego, ofert tj. 42,1% z sektora publicznego, ofert, tj. 33,5% skierowano dla absolwentów, większość tych ofert (99%) to miejsca pracy subsydiowanej, ofert, tj. 5,2% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach ofert, Ostrowcu Św oferty i Starachowicach ofert. Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Jędrzejowie 66 ofert, Kazimierzy Wlk oferty, Włoszczowie - 86 ofert i Pińczowie - 90.

7 7 Oferty pracy w 2003 roku i w okresie 2 miesięcy 2004 roku Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń '04 Luty '04 W okresie 2 miesięcy 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: techników i średniego personelu ofert pracy (23%), w tym dla: średniego personelu biurowego ofert, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 67, ds. finansowych i handlowych - 58, techników - 46, pracowników przy pracach prostych ofert pracy (19,9% ogółu), w tym dla robotników: gospodarczych ofert, w budownictwie i górnictwie ofert, pomocy domowych i sprzątaczek ofert, robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy ( 15,1%), w tym dla robotników: budownictwa, robót wykończeniowych, malarzy ofert, produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 78, kowali, ślusarzy - 76, mechaników maszyn i urządzeń - 41, pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (15%), w tym dla sprzedawców i demonstratorów ofert, pracowników usług domowych i gastronomicznych - 75, opieki osobistej - 55, pracowników biurowych oferty pracy (14%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 59, poczty - 29,

8 8 specjalistów z wyższym wykształceniem ofert pracy (7,6%), w tym dla: specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania - 64 oferty, architektów, inżynierów i pokrewnych - 48, pozostałych specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 34, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli, specjalnych - 32, operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert pracy (4,9%), w tym dla: kierowców pojazdów silnikowych - 66 ofert, operatorów maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru - 20, monterów - 12, dyrektorów, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw - 11 ofert pracy (0,3%). rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 7 ofert pracy (0,2%). Zanotowano znaczny wzrost ofert pracy w zawodach technicznych (o 425), dla pracowników usług osobistych i sprzedawców (o 196) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (o 132). Wyższe było zapotrzebowanie pracodawców na: specjalistów (o 55), pracowników przy pracach prostych (o 28). Mniej ofert przeznaczono dla: pracowników biurowych (o 139) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (o 9) w porównaniu do 2 miesięcy 2003 roku. Oferty pracy według grup zawodów w okresie 2 miesięcy 2004 roku Pracownicy biurowi 14,0% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 15,0% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 0,2% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 15,1% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,9% Technicy i średni personel 23,0% Specjaliści 7,6% Dyrektorzy, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw 0,3% Pracownicy przy pracach prostych 19,9% 4.2. Podjęcia pracy

9 9 Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie 2 miesięcy 2004r. pracę podjęło bezrobotnych, tj. 49,4% ogółu wyłączonych (o 913 osób więcej niż przed rokiem), z tego: o praca niesubsydiowana osoby, tj. 78,5% ogółu podejmujących pracę ( o 463 osoby więcej niż w okresie 2 m-cy ub. r.), w tym: praca sezonowa - 61 osób ( o 9 osób mniej niż przed rokiem) o praca subsydiowana osoby, tj. 21,5% ogółu podejmujących pracę ( o 450 osób więcej niż w okresie 2 m-cy u. br.), z tego: - prace interwencyjne osoby, tj. 11,3% ogółu podejmujących pracę (o 260 osób więcej), - roboty publiczne osób, tj. 7,0% - - (o 131 osób więcej), - udzielone pożyczki - 65 osób, tj. 1,1% - - (o 53 osoby więcej), - inne podjęcia pracy osób, tj. 2,1% - - (o 6 osób więcej). ( np. umowy absolwenckie) Z ogółu bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy najwyższy udział stanowili bezrobotni: mężczyźni - 54,3%, zamieszkali w mieście - 53,1% oraz osoby młode w wieku lata - 27,3%. Wśród podejmujących pracę absolwenci stanowili 11%, a niepełnosprawni 3,7% Aktywizacja bezrobotnych Programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych, tj. o 647 osób więcej (o 35,9%) niż w okresie 2 miesięcy 2003 roku. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 683 osoby (27,9% ogółu aktywizowanych), przy robotach publicznych 428 osób (17,5%). Na staże skierowano 978 absolwentów, a w ramach umów absolwenckich zatrudniono 70 absolwentów, łącznie 42,8% wszystkich aktywizowanych. Szkolenie rozpoczęło i ukończyło 166 bezrobotnych. Zmniejszyła się ilość uczestników rozpoczynających szkolenie o 124 osoby.

10 10 Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie 2 miesięcy 2003 i 2004 roku Liczba osób Prace interwencyjne Roboty publiczne Udzielone pożyczki 2 m-ce 2003r. 2 m-ce 2004r Szkolenia oraz przekwalifikowania 657 Staże absolwenckie Znacznie zwiększyła się ilość absolwentów skierowanych na staż (o 321 osób) i podejmujących prace interwencyjne ( o 260 osób) w porównaniu do 2003r. Inne 5. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy Według stanu na koniec lutego 2004 roku - 7 zakładów pracy planowało zwolnić łącznie 124 pracowników, z tego: - 2 zakłady z sektora publicznego 62 osoby, - 5 zakładów z sektora prywatnego 62 osoby. Na przestrzeni 2 miesięcy 2004 roku w 20 zakładach pracy zwolniono 292 pracowników, z tego: - 8 zakładów z sektora publicznego zwolniło 67 osób, - 12 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 225 osób. W okresie 2 miesięcy br. więcej zakładów (o 2) zwolniło większą ilość pracowników (o 108 osób) w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku (18 zakładów zwolniło wówczas 184 osoby). 6. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych. Na koniec lutego 2004 roku zarejestrowanych było: poszukujących pracy, o 52 osoby mniej (o 1,9%) niż przed rokiem,

11 uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, o osoby mniej ( o 9%) niż na koniec lutego 2003r., uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, o osób więcej( o 54,4%) niż na koniec lutego 2003r. Najwięcej poszukujących pracy, nie uznanych za bezrobotnych, pozostaje zarejestrowanych w PUP: Kielce osób i Ostrowcu Św osób, uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych posiadają PUP: Starachowice osób, Kielce osób i Ostrowiec Św osób, uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych posiadają PUP: Kielce osób, Skarżysko-Kam i Ostrowiec Św Urzędy pracy - poza bezrobotnymi - obsługują także osoby uprawnione do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Należy podkreślić, iż zmniejsza się liczba osób pobierających zasiłki przedemerytalne, a wzrasta ilość osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne. Spowodowane jest to zmianą przepisów. Od 2002 roku nadal istnieje możliwość otrzymywania świadczeń przedemerytalnych, których warunki nabycia określa art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 9. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Znaczne zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia (luty 2004r.) - najniższa na południu w powiatach: buskim - 13,1%, kazimierskim - 14% i pińczowskim - 16,2%, najwyższa na północy: w skarżyskim - 33%, koneckim - 33%, ostrowieckim - 29,9%, starachowickim - 27,7% oraz kieleckim - 29,7%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,5% ogółu zarejestrowanych. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Pomimo, iż udział bezrobotnych kobiet jest niższy - 47,9% niż mężczyzn - kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Mężczyźni częściej podejmują pracę. Wysoki udział długotrwale bezrobotnych - 55,3%. Najbardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem są osoby starsze oraz o niskim poziomie wykształcenia. Znaczny udział wśród bezrobotnych osób młodych w wieku lata - 26,7%.

12 12 Zróżnicowanie natężenia bezrobocia według poziomu wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych - 63,1% ogółu posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne, najmniej wyższe 6,2%. Wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 27,6% ogółu. 10. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 2 miesięcy 2004r. Na przestrzeni 2 miesięcy 2004 roku bezrobocie wzrosło o osoby (podobnie jak w okresie 2 miesięcy 2003r.- bezrobocie wzrosło wówczas o osoby) i zanotowano: - w styczniu wzrost o osób, ( styczeń ub. r.- wzrost o osób), - w lutym wzrost o 584 osoby, ( luty ub. r. - wzrost o 582 osoby). Liczba bezrobotnych na koniec lutego 2004r. pozostaje: - wyższa o osoby, tj. o 4,5% do r. - w kraju wyższa o 3,7%, - niższa o osób, tj. o 2,7% do r. - w kraju niższa o 1,5%, - wyższa o osób, tj. o 55,8% do r. - w kraju wyższa o 79,9%. W okresie 2 miesięcy 2004r. napływ do bezrobocia był większy od odpływu. Wysoki udział wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych - 78,1% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Napływ na rynek pracy absolwentów - zarejestrowano o osoby więcej. Najwięcej bezrobotnych absolwentów ukończyło szkoły wyższe oraz policealne i średnie zawodowe - 68,3% ogółu absolwentów. Większość zarejestrowanych bezrobotnych to mężczyźni i zamieszkali na wsi. Wyższa podaż miejsc pracy - o 700 ofert więcej, tj. o 26,2% w porównaniu do 2 miesięcy 2003 roku. Wysoki udział ofert pracy przeznaczonych dla: techników (23%), pracowników do prac prostych (19,9%), robotników przemysłowych

13 13 i rzemieślników (15,1%), pracowników usług osobistych i sprzedawców (15%), tj. 73% ogółu. Zwiększenie liczby bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Zaktywizowano ogółem 2,5 tys. osób, o 0,7 tys. bezrobotnych więcej (o 36%) niż przed rokiem. Na staże skierowano 978 absolwentów, tj. o 321 osób więcej. Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku do 15,2% ( w lutym 2003r. udział ten wynosił - 15,9%). Zmniejszenie liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy. Nieznaczny wzrost liczby zwolnionych pracowników z przyczyn dotyczących zakładów (o 108 osób więcej) w porównaniu do 2 miesięcy 2003 roku. Spadek liczby osób uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych, (o 1,4 tys. osób), a wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych (o 3,7 tys. osób).

14 Województwo Świętokrzyskie Stan i struktura bezrobocia na koniec miesiąca - LUTY 2004 Lp. WOJEWÓDZTWO RAZEM II 2004 I 2004 wzrost/ spadek Powiat grodzki Kielce Powiat ziemski Razem I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego Busko Zdrój Jędrzejów POWIATOWE URZĘDY PRACY Kazimierza Wielka Końskie Opatów Ostrowiec Świętokrz Pińczów Skarżysko Kam. Wyszczególnienie Sandomierz Starachowice Staszów Włoszczowa X X Wzrost/spadek: w liczbach X X w procentach X X 0,4 1,1 0,8 0,9-0,6 2,4 0,0 0,7 0,9-1,2-0,7 0,0 0,4-0,4 0,3 1,8 Wzrost w porównaniu do : w liczbach X X w procentach X X -2,7-1,9-2,8-2,4-4,2-5,3 2,8-2,5 3,7-3,2 0,4 0,2 1,4-7,2-10,2-1,0 Stopa bezrobocia wg stanu na 29 lutego 2004r 22,8 22,7 X 16,4 29,7 X 13,1 19,3 14,0 33,0 20,4 29,9 16,2 18,0 33,0 27,7 18,3 24,9 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 2 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [%] w ogólnej liczbie bezrobotnych ,2 15,5 X 19,9 18,0 18,8 9,7 7,8 5,9 17,6 5,9 16,0 7,1 5,6 16,0 24,2 10,0 14,3 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gospodarstwo rolne Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 7 Bezrobotni w wieku lata 8 Bezrobotni: poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący w tym: bezrobotni absolwenci z tego: szkół wyższych szkół polic. i śr.zawodow liceów ogólnokszt zasadniczych szkół zawodowych pozostałych (np. specjalne) III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 2 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba osób do zwolnienia Liczba zakładów - sektor prywatny liczba osób do zwolnienia IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym: z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów dla niepełnosprawnych 2 Osoby odbywające szkolenie 3 4 Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych Zatrudnieni przy robotach publicznych V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca) Osoby poszukujące pracy w tym: niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu Uprawnieni do zasiłku przedemerytalnego Uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Poziom bezrobocia 2013 2014 2015 9249 7560 6836 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Stan na + wzrost / - spadek 28.02.2013 31.12.2013 28.02.2014 w miesiącu od początku roku Staszów 1537 1415 1539-5 124 Połaniec 768 639 718 13 79 Osiek

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Stopa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 24,6 24,2 23,8 23,6 23,3 23,4 23,5 25,5 26,3 27,1 27,8 27,7 27,3 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 215 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Listopad 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Tczew, grudzień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc lipiec

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z terenu Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy 2009 r. Elbląg, luty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo