I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br."

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych kobiet (49,9% ogółu), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,4%), bezrobotnych w wieku lata (27,3%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,7%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,3%), 2456 bezrobotnych niepełnosprawnych (2,0%). Lipiec jest po czerwcu, maju, kwietniu i marcu kolejnym miesiącem w 2004 roku, w którym nastąpiło zmniejszenie rejestrowanego bezrobocia. Liczba bezrobotnych na koniec lipca 2004r. wyniosła i była: - niższa o 894 osoby, tj. o 0,7% w odniesieniu do r. - niższa o osób, tj. o 1,6% w odniesieniu do r., - niższa o 712 osób, tj. o 0,6% w porównaniu do r. Bezrobocie w lipcu 2004r. było niższe w 9 powiatach, natomiast wyższe w 5 powiatach w porównaniu do lipca 2003r. Najwyższy spadek notowano w powiecie: ostrowieckim o 328 osób, m. Kielce o 209, skarżyskim o 200, buskim o 185, jędrzejowskim o 184. Największy wzrost w powiecie: koneckim o 219 osób, opatowskim o 216 i staszowskim o 169. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2004 roku wyniosła 21,8%. W porównaniu do lipca 2003 roku stopa bezrobocia w województwie nie zmieniła się. W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim - 32,4% stanowiła prawie 3-krotność najniższej wartości tego wskaźnika w powiecie buskim - 11,7%.

2 2 Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2003r. do lipca 2004r Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Lipiec 2004 Styczeń Grudzień Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 7 miesięcy 2004 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o 5316 osób więcej (o 10,2%) niż w okresie 7 miesięcy 2003r. - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 1300 osób więcej (o 2,2%) niż w okresie 7 miesięcy 2003r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało w mieście (51,7% napływu), a na wsi (48,3%), to kobiety (44,1%), a to mężczyźni (55,9%), to osoby młode w wieku lat (40,6%), posiadało prawo do zasiłku (28,5%), Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 26,3% napływu, osób rejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 73,7%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące stanowiły 63,7%. Większość tej populacji to mężczyźni - 59%. Spośród osób poprzednio pracujących zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, jedynie 1069 (2,9%) zostało zwolnionych w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

3 3 Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 51,6% wyłączonych (tj. o 1447 osób więcej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), rozpoczęcie szkolenia lub stażu osób, tj. 8,0% wyłączonych (o 555 osób mniej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 26,6% wyłączonych (o 610 osób mniej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 4,2% wyłączonych (o 19 osób więcej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 0,9% (o 49 osób więcej), pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 8,7% ogółu wyłączonych (o 950 osób więcej niż w okresie 7 m-cy 2003 r.). Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (51,6%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 26,6%). 3. Podstawowe kategorie bezrobotnych 3.1. Bezrobocie młodzieży Na koniec lipca 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych w wieku lata, tj. o 414 osób mniej niż na koniec lipca 2003r. Młodzi stanowili 27,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Jednocześnie większość tej populacji to osoby zamieszkałe na wsi - 59,6%. W okresie 7 miesięcy 2004 roku napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł 23333, tj. 40,6% ogółu zarejestrowanych i był wyższy (o 3160) w porównaniu do 7 miesięcy 2003r. W województwie co drugi rejestrujący się bezrobotny to osoba w wieku lata. Wśród tej populacji prawo do zasiłku posiadało tylko 13,8% ogółu, znacznie mniej niż średnio w województwie (28,5%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób: 8289 podjęło pracę (35,8% odpływu młodzieży), 3876 rozpoczęło szkolenie lub staż (16,7%), a 5704 nie potwierdziło gotowości do pracy (24,6%). Młodzież podejmuje głównie prace niesubsydiowane (6977 osób, tj. 84,2% ogółu). W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 1312 osób (15,8%). Młodzi stanowią znaczny udział wśród osób aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży w województwie - 81,3%.

4 3.2. Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W końcu lipca 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,4% ogółu. Na przestrzeni 7 miesięcy br. zmniejszyła się zarówno liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi (o 1328), jak i w mieście (o 623). W okresie 7 miesięcy 2004r. zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. o 2107 osób więcej niż przed rokiem. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób zamieszkałych na wsi. Pracę podjęło osób (53,1% odpływu). Wśród podejmujących pracę udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi był nieznacznie wyższy (50,4%) niż w mieście (49,6%). Analizując przestrzenne zróżnicowanie wiejskiego rynku pracy można stwierdzić, że bezrobocie na wsi generowane jest w większości powiatów, z wyjątkiem północno-wschodnich, w których w ogólnej liczbie mieszkańców dominuje ludność zamieszkała na wsi. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi występuje w powiecie kieleckim (93,4%), a najniższy w ostrowieckim (28,2%), skarżyskim (31,5%) i starachowickim (42,3%) Bezrobotne kobiety i mężczyźni 4 Na koniec lipca 2004 roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było: kobiet i mężczyzn, udział ich wynosił: 49,9% i 50,1% ogółu bezrobotnych. W lipcu w porównaniu do czerwca br. zwiększyła się populacja kobiet (o 162), a zmniejszyła się liczba bezrobotnych mężczyzn (o 1.056). Większość bezrobotnych kobiet (68,6%) i mężczyzn (73%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 12,6% ogółu bezrobotnych kobiet i 16% bezrobotnych mężczyzn. Na przestrzeni 7 miesięcy 2004r. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (25352, tj. 44,1% napływu) niż mężczyzn (32154, tj. 55,9%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (24837) niż mężczyzn (34620), odpowiednio: 41,8% i 58,2% ogółu wyłączonych. Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiety (39%) i mężczyzn (61%). Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet. Ponad połowa z nich - 59,5% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wynosi 50%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród rejestrujących się bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę. Spośród osób aktywizowanych w ramach różnych programów - kobiety przeważają tylko wśród rozpoczynających szkolenia i staże (57,9%). W lipcu br. największy udział bezrobotnych kobiet nadal występuje w powiecie jędrzejowskim (54,3%), natomiast najniższy w opatowskim (44%).

5 Niepełnosprawni Na koniec lipca 2004r. w rejestrach pozostawało 2456 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 2% ogółu bezrobotnych (o 401 osób więcej niż rok wcześniej). W okresie 7 miesięcy 2004r. zarejestrowano 1313 osób, w tym 499 kobiet, wyłączono 1125 osób, z powodu podjęcia pracy 980 (87,1% odpływu). 4. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy 4.1. Oferty pracy W okresie 7 miesięcy 2004r. powiatowe urzędy pracy miały do dyspozycji ofert pracy. Zakłady pracy z sektora prywatnego zgłosiły 57,8% wszystkich ofert pracy (7871), z sektora publicznego pochodziło 42,2% ofert. Natomiast 9819 ofert (72,1%) dotyczyło pracy subsydiowanej, m.in. z Funduszu Pracy, PFRON. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 550 ofert (4%). Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach ofert, Ostrowcu Św ofert i Starachowicach ofert. Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Kazimierzy Wielkiej ofert i Pińczowie ofert. Oferty pracy w okresie 7 miesięcy 2004 roku Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec

6 6 W okresie 7 miesięcy 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: pracowników przy pracach prostych ofert pracy (29,0% ogółu), w tym dla gospodarzy budynków ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie , przy pracach prostych w przemyśle - 549, techników i średniego personelu ofert pracy (17,7%), w tym dla: średniego personelu biurowego ofert, pracowników ds. finansowych i handlowych - 167, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 149, techników - 140, średniego personelu ochrony zdrowia (bez pielęgniarek i położnych) - 89, pielęgniarek i położnych - 67, robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy (15,5%), dla robotników budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, malarzy oferty, kowali i ślusarzy - 300, robotników produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 253, robotników w przetwórstwie spożywczym - 216, mechaników maszyn i urządzeń - 206, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 202, pracowników biurowych oferty pracy (15,2%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 178, informatorów, pracowników biur podróży - 76, pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (12,3%), dla sprzedawców i demonstratorów ofert, pracowników usług domowych i gastronomicznych - 226, pozostałych pracowników usług osobistych - 133, pracowników opieki osobistej - 129, usług ochrony - 125, specjalistów z wyższym wykształceniem ofert pracy (4,8%), w tym dla specjalistów: ds. ekonomicznych i zarządzania ofert, architektów i inżynierów - 112, nauczycieli - 56, specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 56, specjalistów ochrony zdrowia - 44, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oferty pracy (4,6%), dla: kierowców pojazdów - 245, monterów - 64, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 61, rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 78 ofert pracy (0,6%), parlamentarzystów, wyższych urzędników i kierowników 41 ofert (0,3%). Zanotowano wyższe zapotrzebowanie pracodawców zwłaszcza na pracowników posiadających zawody techniczne.

7 7 Oferty pracy według zawodów w okresie 7 miesięcy 2004 roku Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 12,3% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 0,6% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 15,5% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,6% Pracownicy biurowi 15,2% Technicy i średni personel 17,7% Specjaliści 4,8% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,3% Pracownicy przy pracach prostych 29% 4.2. Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie 7 miesięcy 2004r. z ogółu wyłączonych z ewidencji urzędów pracy bezrobotnych osób podjęło pracę, tj. 51,6% (o 1447 osób więcej niż przed rokiem), z tego: pracę niesubsydiowaną osoby, tj. 82,3% ogółu podejmujących pracę (o 2222 osoby więcej niż w okresie 7 m-cy 2003r.) w tym: praca sezonowa osób, pracę subsydiowaną osób, tj. 17,7% (o 775 osób mniej), z tego: - prace interwencyjne osoby, tj. 10,2% ogółu podejmujących pracę, - roboty publiczne osoby, tj. 5,5% - -

8 8 - udzielone pożyczki osoby, tj. 0,6% inne podjęcia pracy osób, tj. 1,4% Aktywizacja bezrobotnych Programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych. Na staże skierowano 4027 bezrobotnych, co stanowiło 39,6% ogółu zaktywizowanych. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 3133 osoby (30,8% ogółu), przy robotach publicznych 1692 osoby (16,6%). Udzielono 173 pożyczki, w ramach których 40 bezrobotnych podjęło działalność gospodarczą lub rolniczą, a 133 zostało zatrudnionych na dodatkowych miejscach pracy utworzonych przez pracodawców. Zwiększyła się liczba osób podejmujących prace interwencyjne, staże oraz zatrudnionych w ramach udzielonych pożyczek. Szkolenia rozpoczęło 739 bezrobotnych. Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie 7 m-cy 2004 roku Prace interwencyjne Roboty publiczne Udzielone pożyczki Szkolenia Staż pracy Inne

9 9 5. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy Według stanu na koniec lipca 2004 roku 16 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnienia 565 pracowników, z tego: - 7 zakładów z sektora publicznego osób, - 9 zakładów z sektora prywatnego osób. Na przestrzeni 7 miesięcy 2004 roku w 30 zakładach pracy zwolniono 670 pracowników, z tego: - 11 zakładów z sektora publicznego zwolniło 248 osób, - 19 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 422 osoby. W analizowanym okresie mniej zakładów (o 30) dokonało zwolnień oraz mniej osób utraciło pracę (o 1106) w porównaniu do 7 miesięcy 2003r. (60 zakładów zwolniło wówczas 1776 pracowników). Zwolniono mniej osób zarówno z sektora publicznego (o 174), jak i z sektora prywatnego (o 932). 6. Osoby poszukujące pracy, uprawnione do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych Na koniec lipca 2004 roku zarejestrowanych było: 2639 poszukujących pracy, tj. o 89 osób mniej (o 3,3%) niż przed rokiem, uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, tj. o 1501 osób mniej (o 9,9% ) niż na koniec lipca 2003r., uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, tj. o 5002 osoby więcej (o 65,6%) niż przed rokiem. Najwięcej: poszukujących pracy pozostaje zarejestrowanych w PUP: Kielce osób i Ostrowiec Św osoby, uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych posiadały PUP: Starachowice osoby, Kielce i Ostrowiec Św , uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych posiadały PUP: Kielce osoby, Ostrowiec Św i Skarżysko - Kam Urzędy pracy zgodnie z Ustawą o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004r. zostały zobowiązane do przekazania organom rentowym dokumentacji umożliwiającej kontynuację wypłaty świadczeń przedemerytalnych.

10 10 Z dniem 1 sierpnia 2004r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął zadania związane z obsługą osób uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w zakresie wypłaty i przyznawania tych świadczeń. 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Na koniec lipca 2004 roku: - najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty na południu województwa: buski - 11,7%, kazimierski - 14,2% i pińczowski - 15,5% oraz m. Kielce - 15,8%, - najwyższą na północy: skarżyski - 32,4%, konecki - 31,9%, ostrowiecki - 28,2%, starachowicki - 26,4% oraz kielecki - 28,5%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,4% ogółu zarejestrowanych. Na koniec czerwca br. województwo zajmowało pod tym względem drugie miejsce w kraju po podkarpackim - 62,5% i przed lubelskim - 53,4%. Niekorzystna struktura bezrobotnych mieszkańców wsi w porównaniu do bezrobotnych zamieszkałych w miastach. Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby: młode, o niskim poziomie wykształcenia i pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Wzrost liczby bezrobotnych kobiet w lipcu w porównaniu do czerwca br. Pomimo, iż udział bezrobotnych kobiet pozostaje niższy (49,9%) niż mężczyzn, kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet - ponad połowa z nich (59,5%) poszukiwała pracy ponad rok. Analogiczny odsetek długotrwale bezrobotnych mężczyzn wynosił 50%. Na koniec czerwca 2004r. w 9 województwach, w tym w świętokrzyskim, udział długotrwale bezrobotnych kobiet w ogólnej ich liczbie był wyższy niż średnio w kraju - 58,4%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. W końcu czerwca br. wśród bezrobotnych osoby w wieku lata stanowiły 55,3% ogółu bezrobotnych, 61,4% posiadało wykształcenie poniżej średniego (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe), a 54,7% oczekiwało na pracę powyżej rok. Województwo pod względem wysokości udziału bezrobotnych w wieku lata (27,1%) zajmowało 5 miejsce w kraju (25,3%).

11 11 Wysoki udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy - 28,7% ogółu, w kraju - 24,2%. 8. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 7 miesięcy 2004r. Na przestrzeni 7 miesięcy 2004r. bezrobocie zmniejszyło się o 1951 osób (natomiast w okresie 7 m-cy 2003r. zmalało o 5967 osób) i zanotowano: wzrost bezrobocia w I kwartale br. o 5458 osób (w I kw.2003r. wzrost o 4120 osób); - styczeń wzrost o 5070 osób, ( styczeń ub. r. - wzrost o 3950 osób), - luty wzrost o 584 osoby, ( luty ub. r. - wzrost o 582 osoby), - marzec spadek o 196 osób, ( marzec ub. r. - spadek o 412 osób). spadek bezrobocia w II kwartale br. o 6515 osób (w II kwartale 2003r. spadek o osoby); - kwiecień spadek o 3082 osoby, ( kwiecień ub. r. - spadek o 4291 osób), - maj spadek o 2501 osób, ( maj ub. r. - spadek o 4147 osób), - czerwiec spadek o 932 osoby, ( czerwiec ub. r. - spadek o 1905 osób). spadek bezrobocia w lipcu br. o 894 osoby (lipiec ub.r. wzrost o 256 osób). Lipiec jest piątym po marcu, kwietniu, maju i czerwcu miesiącem w 2004 roku, w którym zanotowano zmniejszenie bezrobocia. W okresie 7 miesięcy 2004r. odpływ z bezrobocia był większy od napływu. Wysoki udział osób rejestrujących się po raz kolejny (73,7%) wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Wzrost liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy (o 1447), głównie niesubsydiowanej. Zaktywizowano bezrobotnych w ramach programów rynku pracy. Znaczny udział stanowiły oferty pracy przeznaczone dla: pracowników przy pracach prostych (29%), techników i średniego personelu (17,7%), robotników przemysłowych i rzemieślników (15,5%), pracowników biurowych (15,2%), tj. 77,4% ogółu ofert. Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku do 14,3% (w lipcu 2003r. udział ten wyniósł 14,7%).

12 12 Mniej osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładów (o 1106) w porównaniu do 7 miesięcy 2003 roku.

13 II. BEZROBOCIE WEDŁUG OWYCH URZĘDÓW PRACY A. STAN NA KONIEC LIPCA 2004r. L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM Liczba bezrobotnych - stan na koniec 1 miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec 2 miesiąca poprzedniego X X Wzrost / spadek: w liczbach X X w procentach X X -0,7-1,3-1,2-1,2-1,0-1,4 2,8-1,7 0,4 0,4 0,6-0,4-1,9-0,6 2,2-1,2 Wzrost / spadek w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X -0,6-1,2-0,7-0,9-4,3-2,6 3,7 1,8 4,0-2,4 2,7-0,7-1,9-0,9 2,8-1,8 Stopa bezrobocia wg stanu 21,8 21,9 X 15,8 28,5 X 11,7 18,3 14,2 31,9 20,0 28,2 15,5 17,0 32,4 26,4 17,4 23,4 5 na 31 lipca 2004 roku II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 14,3 14,5 X 19,2 16,1 17,5 6,9 7,1 6,3 17,3 5,6 14,8 6,5 5,3 15,4 24,4 7,6 13,7 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW OWE URZĘDY PRACY KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 12 6 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy Bezrobotni w wieku lata Bezrobotni: poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący w tym: bezrobotni absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x z tego: szkół wyższych x x x x x x x x x x x x x x x x x x szkół polic. i śr. zawodow. x x x x x x x x x x x x x x x x x x liceów ogólnokształcących x x x x x x x x x x x x x x x x x x zasadniczych szkół zawod. x x x x x x x x x x x x x x x x x x pozostałych (np. specjalne) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Od 1 czerwca 2004r. w statystyce rynku pracy nie wykazywana jest kategoria bezrobotnych absolwentów.

14 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba osób do zwolnienia Liczba zakładów - sektor prywatny liczba osób do zwolnienia IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów x x x x x x x x x x x x x x x x x x dla niepełnosprawnych Osoby odbywające szkolenie Zatrudnieni przy pr. interwencyjnych Zatrudnieni przy rob. publicznych V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca) 1 Osoby poszukujące pracy w tym: niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu zasiłku 2 przedemerytalnego 3 świadczenia przedemerytalnego uprawnieni do

15 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W LIPCU 2004r. L.p. GRODZKI ZIEMSKI RAZEM I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) z tego WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych 66,2 59,4 X 56,4 61,3 58,8 71,5 65,3 59,9 64,7 62,4 67,8 65,7 66,9 70,7 66,4 71,0 49,3 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 młodzi - w wieku lata niepełnosprawni mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w m-cu sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne, np. umowy absolw Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki przyczyny wyrejestrowania WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach ) KIELCE BUSKO ZDRÓJ 7 Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,10 1,10 X 0,97 1,00 0,98 0,76 1,25 0,84 1,25 0,79 0,81 0,83 0,86 0,86 1,12 0,95 1,21 JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 14

16 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz ) 2 Poprzednio pracujący Dotychczas nie pracujący w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x wyższych x x x x x x x x x x x x x x x x x x policealnych i śr. zawodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x liceów ogólnokształcących x x x x x x x x x x x x x x x x x x zasadniczych zawodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x pozostałych (np. specjalnych) x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Zamieszkali na wsi Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w m-cu sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów x x x x x x x x x x x x x x x x x x dla niepełnosprawnych w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy z tego szkół z ogółu w tym Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy w miesiącu x x Osoby, które rozpoczęły szkolenie w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x Osoby, które ukończyły szkolenie w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób

17 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 7 MIESIĘCY 2004r. i 2003r. L.p. GRODZKI ZIEMSKI RAZEM I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) z tego 73,7 71,5 X 67,7 72,1 69,8 75,2 72,5 64,1 77,9 70,3 75,9 66,1 74,8 74,7 80,9 81,5 69,0 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu po stażu absolwenckim x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych 9 młodzi - w wieku lata niepełnosprawni mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne, np. umowy absolw Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki przyczyny wyrejestrowania WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VII 2004 I-VII 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) KIELCE OWE URZĘDY PRACY 7 Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,03 1,11 X 0,99 1,04 1,01 1,20 1,01 0,87 1,03 0,94 1,14 1,04 1,06 0,96 1,06 0,98 1,12 BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 16

18 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VII 2004 I-VII 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz ) 2 Poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy Dotychczas nie pracujący w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x wyższych x 769 x x x x x x x x x x x x x x x x policealnych i śr. zawodowych x 686 x x x x x x x x x x x x x x x x liceów ogólnokształcących x 156 x x x x x x x x x x x x x x x x zasadniczych zawodowych x 322 x x x x x x x x x x x x x x x x pozostałych (np. specjalnych) x 25 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Zamieszkali na wsi Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w okresie sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów x x x x x x x x x x x x x x x x x dla niepełnosprawnych Osoby, które rozpoczęły szkolenie w tym: absolwenci x 83 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Osoby, które ukończyły szkolenie w tym: absolwenci x 75 x x x x x x x x x x x x x x x x V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w okresie sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) 1 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób z tego szkół z ogółu w tym 17

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Poziom bezrobocia 2013 2014 2015 9249 7560 6836 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa w.lwówku Śląskim Numer identyfikacyjny REGON 230882039 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za m-c czerwiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Listopad 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Tczew, grudzień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Stan na + wzrost / - spadek 28.02.2013 31.12.2013 28.02.2014 w miesiącu od początku roku Staszów 1537 1415 1539-5 124 Połaniec 768 639 718 13 79 Osiek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc lipiec

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 213 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Bilans bezrobotnych Z ogółem zamie

Bilans bezrobotnych Z ogółem zamie Struktura i bilans bezrobotnych +----------------------------------------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+ Bezrobotni Bezrobotni, którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo