Przedmiotowe zasady oceniania w SP 77 w klasach IV-VII - informatyka. Klasa 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe zasady oceniania w SP 77 w klasach IV-VII - informatyka. Klasa 4"

Transkrypt

1 Przedmiotowe zasady oceniania w SP 77 w klasach IV-VII - informatyka Klasa 4 1. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego. wymienia i stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej, wyjaśnia, czym jest komputer, wymienia elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego, podaje przykłady urządzeń, które można podłączyć do komputera, określa, jaki system operacyjny znajduje się na szkolnym i domowym komputerze, odróżnia plik od folderu, wykonuje podstawowe operacje na plikach: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, tworzy foldery i umieszcza w nich pliki, ustawia wielkość obrazu, tworzy proste rysunki w programie Paint bez korzystania z kształtu Krzywa, tworzy proste tło obrazu, tworzy kopie fragmentów obrazu i zmienia ich wielkość, wkleja ilustracje na obraz, dodaje tekst do obrazu, wyjaśnia, czym jest Internet, wymienia zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu, podaje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia, wyjaśnia, do czego służą przeglądarka internetowa i wyszukiwarka internetowa, podaje przykład wyszukiwarki i przykład przeglądarki internetowej, buduje w programie Scratch proste skrypty określające ruch postaci po scenie, uruchamia skrypty i zatrzymuje ich działanie, buduje w programie Scratch proste skrypty określające sterowanie postacią za pomocą klawiatury, buduje prosty skrypt powodujący wykonanie mnożenia dwóch liczb, usuwa postaci z projektu tworzonego w programie Scratch, używa skrótów klawiszowych służących do kopiowania, wklejania i zapisywania,

2 stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu, zapisuje krótkie notatki w edytorze tekstu, tworzy listy jednopoziomowe, wykorzystując narzędzie Numerowanie. 2. Wymagania na ocenę dostateczną obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie nauki. wymienia najważniejsze wydarzenia z historii komputerów, wymienia trzy spośród elementów, z których zbudowany jest komputer, wyjaśnia pojęcia urządzenia wejścia i urządzenia wyjścia, wymienia najczęściej spotykanie urządzenia wejścia i wyjścia, podaje przykłady zawodów, w których potrzebna jest umiejętność pracy na komputerze, wyjaśnia pojęcia program komputerowy i system operacyjny, rozróżnia elementy wchodzące w skład nazwy pliku, porządkuje zawartość folderu, rysuje w programie Paint obiekty z wykorzystaniem Kształtów, zmienia wygląd ich konturu i wypełnienia, tworzy kopię obiektu z użyciem klawisza Ctrl, używa klawisza Shift podczas rysowania koła oraz poziomych i pionowych linii, pracuje w dwóch oknach programu Paint, wkleja wiele elementów na obraz i dopasowuje ich wielkość, dodaje teksty do obrazu, formatuje ich wygląd, wymienia zastosowania Internetu, stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, odróżnia przeglądarkę internetową od wyszukiwarki internetowej, wyszukuje znaczenia prostych haseł na stronach internetowych wskazanych w podręczniku, wyjaśnia, czym są prawa autorskie, stosuje zasady wykorzystywania materiałów znalezionych w Internecie, zmienia tło sceny w projekcie, tworzy tło z tekstem, zmienia wygląd, nazwę i wielkość duszków w programie Scratch, tworzy zmienne i ustawia ich wartości w programie Scratch, wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe używane do formatowania tekstu, wyjaśnia pojęcia: akapit, interlinia, formatowanie tekstu, miękki enter, twarda spacja, pisze krótką notatkę i formatuje ją, używając podstawowych opcji edytora tekstu,

3 wymienia i stosuje opcje wyrównywania tekstu względem marginesów, zamienia tekst na obiekt WordArt, używa gotowych stylów do formatowania tekstu w dokumencie, stosuje listy wielopoziomowe dostępne w edytorze tekstu. 3. Wymagania na ocenę dobrą obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. wymienia nazwy pierwszych modeli komputerów, określa przedziały czasowe, w których powstawały maszyny liczące i komputery, charakteryzuje nośniki danych i wypowiada się na temat ich pojemności, wyjaśnia przeznaczenie trzech spośród elementów, z których zbudowany jest komputer, wymienia po trzy urządzenia wejścia i wyjścia, wymienia nazwy trzech najpopularniejszych systemów operacyjnych dla komputerów, wskazuje różnice w zasadach użytkowania programów komercyjnych i niekomercyjnych, omawia różnice między plikiem i folderem, tworzy strukturę folderów, porządkując swoje pliki, rozpoznaje typy znanych plików na podstawie ich rozszerzeń, tworzy obraz w programie Paint z wykorzystaniem kształtu Krzywa, stosuje opcje obracania obiektu, pobiera kolor z obrazu, sprawnie przełącza się między otwartymi oknami, wkleja na obraz elementy z innych plików, rozmieszcza je w różnych miejscach i dopasowuje ich wielkość do tworzonej kompozycji, tworzy na obrazie efekt zachodzącego słońca, wymienia najważniejsze wydarzenia z historii Internetu, omawia korzyści i zagrożenia związane z poszczególnymi sposobami wykorzystania Internetu, wymienia nazwy przynajmniej dwóch przeglądarek i dwóch wyszukiwarek internetowych, formułuje odpowiednie zapytania w wyszukiwarce internetowej oraz wybiera treści z otrzymanych wyników, korzysta z internetowego tłumacza, kopiuje ilustrację ze strony internetowej, a następnie wkleja ją do dokumentu, stosuje bloki powodujące obrót duszka, stosuje bloki powodujące ukrycie i pokazanie duszka, ustawia w skrypcie wykonanie przez duszka kroków wstecz,

4 określa w skrypcie losowanie wartości zmiennych, określa w skrypcie wyświetlenie działania z wartościami zmiennych oraz pola do wpisania odpowiedzi, stosuje bloki określające instrukcje warunkowe oraz bloki powodujące powtarzanie poleceń, stosuje skróty klawiszowe dotyczące zaznaczania i usuwania tekstu, wymienia podstawowe zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów, stosuje opcję Pokaż wszystko, aby sprawdzić poprawność formatowania, formatuje obiekt WordArt, tworzy nowy styl do formatowania tekstu, modyfikuje istniejący styl, definiuje listy wielopoziomowe. 4. Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych. wymienia etapy rozwoju komputerów, wyjaśnia zastosowanie pięciu spośród elementów, z których jest zbudowany komputer, klasyfikuje urządzenia na wprowadzające dane do komputera i wyprowadzające dane z komputera, wskazuje trzy płatne programy używane podczas pracy na komputerze i ich darmowe odpowiedniki, tworzy hierarchię folderów według własnego pomysłu, tworzy obrazy w programie Paint ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły, pisze teksty na obrazie i dodaje do nich efekt cienia, tworzy dodatkowe obiekty i wkleja je na grafikę, omawia kolejne wydarzenia z historii Internetu, dba o zabezpieczenie swojego komputera przed zagrożeniami internetowymi, wyszukuje informacje w Internecie, korzystając z zaawansowanych funkcji wyszukiwarek, dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki, używa bloków określających styl obrotu duszka, łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści, objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu, sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,

5 tworzy poprawnie sformatowane teksty, ustawia odstępy między akapitami i interlinię, dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu. 5. Wymagania wykraczające na ocenę celującą obejmują stosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: zadania praktyczne wykonywane na komputerze wypowiedzi ustne zadania domowe aktywność na lekcji premiowana plusami (trzy plusy to piątka) brak (m.in. zadania domowego, zeszytu) skutkuje otrzymaniem minusa (trzy minusy to jedynka) testy online Procentowy próg wypowiedzi pisemnych: 0% 40% niedostateczny 41% 55% dopuszczający 56% 69% dostateczny 70% 83% dobry 84% 97% bardzo dobry 98% 100% celujący Zasady poprawiania ocen. uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z testu online. Ustalenia końcowe. uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (należy to uczynić przed lekcją). ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr.

6 Klasa 5 I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej. Organizuje pracę z komputerem zgodnej z zasadami ergonomii. Szanuje pracę innych. Poprawnie posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym. Potrafi dbać o zdrowie własne i innych. Prowadzi zdrowy stylu życia. Umie utrzymać porządek na dysku komputera. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący zna regulamin szkolnej pracowni komputerowej, wymienia podstawowe zasady zachowania w pracowni komputerowej, objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, umie rozwinąć dowolny z punktów regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, umie uzasadnić konieczność przestrzegania dowolnego z omówionych punktów regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem, w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i przeznaczeniem posługuje się komputerem i jego oprogramowanie m, zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia zasady bezpiecznej pracy z komputerem, dostrzega zagrożenia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, zna skutki nieprawidłoweg o zorganizowania komputeroweg o stanowiska pracy, dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy, rozpoznaje, nazywa i objaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera;

7 zachowuje prawidłową postawę podczas pracy z komputerem, prawidłowo posługuje się myszą i klawiaturą komputerową, stosuje metodę przeciągnij i upuść, zna budowę klawiatury, nazywa podstawowe klawisze, obsługuje program do nauki pisania na klawiaturze komputera, zna przeznaczenie poszczególnych klawiszy, prezentuje prawidłowy układ rąk na klawiaturze, wie, jak się wpisuje wielkie litery i polskie znaki, zna przeznaczenie klawiszy: Page Up, Page Down, Home, End oraz klawiszy sterowania kursorem, w prawidłowy sposób wprowadza z klawiatury litery z użyciem lewej i prawej ręki, nazywa podstawowe klawisze i określa ich funkcje, omawia przeznaczenie poszczególnych klawiszy, sprawnie posługuje się klawiaturą, popełnia nieliczne błędy, wprowadzając tekst z klawiatury, obsługuje program do nauki pisania na klawiaturze komputera, świadomie korzysta z programów do nauki pisania na klawiaturze komputera; obsługuje płytę CD dołączoną do podręcznika, odnajduje właściwy plik potrzebny do wykonania zadania, zapisuje plik z płyty CD na dysku komputera bez zmiany nazwy oraz ze zmianą nazwy; pobiera, instaluje i uruchamia program do nauki pisania na klawiaturze komputera wykorzystywan y na lekcji, korzysta z płyty CD dołączonej do podręcznika, odnajduje na niej właściwy plik według wskazówek, komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych, stara się nie popełniać błędów przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury, z niewielką pomocą obsługuje program do nauki pisania na klawiaturze

8 zapisuje plik z płyty CD na dysku komputera bez zmiany nazwy oraz ze zmianą nazwy, komputera, zna pojęcie sieci komputerowej, poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej, prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę w sieci; rozumie pojęcie sieci komputerowej, przy niewielkiej pomocy loguje się do szkolnej sieci komputerowej, loguje się do szkolnej sieci komputerowej, wie, czym jest sieć komputerowa, wymienia zalety połączenia komputerów w sieć, poprawnie loguje się i obsługuje program z płyty CD dołączonej do podręcznika, według wskazówek uruchamia i obsługuje komputer oraz program z płyty CD dołączonej do podręcznika, obsługuje komputer oraz program z płyty CD dołączonej do podręcznika, rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego, wymienia elementy zestawu komputeroweg o, określa zastosowanie poszczególnych elementów zestawu komputeroweg o, opisuje przyciski rozmieszczone na komputerze, zna pojęcie stanu uśpienia rozumie pojęcie stanu uśpienia wyjaśnia różnicę między całkowitym wymienia popularne systemy dostosowuje elementy okna programu

9 komputera, umie prawidłowo rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem, komputera, wyłączeniem komputera a jego przejściem w stan uśpienia; operacyjne, do własnych potrzeb, jeżeli program daje taką możliwość, potrafi podać nazwę systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach w pracowni, klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym, nazywa je i określa ich zastosowanie, rozróżnia pojęcia: pulpit, ikona, plik, katalog, rozumie pojęcia: pulpit, ikona, plik, katalog, posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym, rozróżnia pliki i katalogi, potrafi określić, co oznaczają, rozpoznaje typy plików po wyglądzie ikony, prawidłowo nadaje nazwy plikom i katalogom, rozróżnia ikony programów, dokumentów i katalogów, uruchamia programy za pomocą myszy, odróżnia pojęcia: wskazanie, przeciąganie, jedno- i dwukrotne kliknięcie myszą, uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu, określa podstawowe elementy pulpitu (biurka), wyjaśnia budowę pulpitu, zna sposoby pracy z oknami, wymienia podobieństwa w wyglądzie pulpitów systemów Windows i Linux, tworzy skrót do programu wskazanego przez ; wyjaśnia pojęcia takie, jak: pulpit, zmienia konfigurację ekranu, na przykład tło, kolory, wygaszacz, wyjaśnia sposoby pracy z wieloma oknami jednego programu oraz pracy z oknami wielu uruchomionyc

10 program, system operacyjny, ikona, przycisk, okno programu, dokument, kursor tekstowy, plik, nazwa pliku, katalog (folder), h programów, zapisuje pliki na dysku we wskazanym katalogu (folderze), zna zasady zapisu wyników pracy na komputerze, prawidłowo otwiera plik przy pomocy lub według instrukcji, zapisuje pliki na dysku we wskazanym katalogu (folderze) według wskazówek lub zgodnie z opisem, zwraca uwagę na miejsce zapisania pliku, zna pojęcia: program komputerowy, system operacyjny, tworzy pliki i katalogi, zapisuje pliki w katalogu w miejscu wskazanym przez, tworzy strukturę katalogów (folderów) według opisu, porusza się po strukturze katalogu (folderu), opisuje poznane sposoby tworzenia plików i katalogów (folderów), tworzy nowy katalog (folder) podczas zapisu pliku, wyjaśnia pojęcia takie, jak: program komputerowy, system operacyjny, omawia korzyści, jakie daje porządkowanie informacji na dysku przez tworzenie katalogów (folderów), : o kopiuje, usuwa pliki i katalogi, o usuwa i kopiuje grupę plików, z niewielką pomocą lub według opisu: o kopiuje, usuwa pliki i katalogi, o usuwa i kopiuje grupę plików, : o kopiuje, usuwa pliki i katalogi, o usuwa i kopiuje grupę plików, zapisuje pliki w dowolnym miejscu, sprawnie wykonuje podstawowe operacje na plikach; świadomie omawia korzyści, jakie daje porządkowanie informacji na dysku przez tworzenie katalogów,

11 tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą polecenia Zapisz jako ze zmianą lokalizacji lub nazwy pliku, zna historię komputerów, omawia historię komputerów, opisuje najciekawsze fakty z historii komputerów, : o przygotowuje dokument do druku; o ustala parametry drukowania (liczbę kopii, zakres stron); o drukuje dokument. zwraca uwagę na estetykę opracowanego dokumentu, przygotowuje do druku i drukuje dokument zaakceptowany przez, prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej, stosuje zaawansowane opcje drukowania, II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych Przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Umie mądrze i krytycznie odbierać informacje ze środków masowego przekazu. Ma krytyczne podejście wobec znajomości zawieranych za pomocą internetu. Przestrzega zasad właściwego korzystania z dodatkowych źródeł informacji (prawa autorskie, sprawdzone źródła informacji). Przestrzega wartości, np. uczciwość, szacunek dla innych ludzi, odpowiedzialność. Szanuje prywatność pracę innych osób. Stosuje zasady właściwego zachowania oraz netykiety.

12 dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący zna pojęcia: internet, przeglądarka internetowa, słowa kluczowe, poczta elektroniczna, netykieta, komunikator internetowy, rozumie pojęcia: internet, przeglądarka internetowa, słowa kluczowe, poczta elektroniczna, netykieta, komunikator internetowy, wyjaśnia pojęcia: internet, przeglądarka internetowa, słowa kluczowe, poczta elektroniczna, netykieta, komunikator internetowy, nazywa przeglądarkę internetową wykorzystywan ą na lekcji, wymienia nazwy najczęściej używanych przeglądarek, wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW, korzysta z odsyłaczy i wyjaśnia ich rolę, wyjaśnia znaczenie domeny, wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany adres internetowy i otwiera stronę, omawia przeznaczenie paska adresu w oknie przeglądarki, omawia charakterystyczn e elementy okna przeglądarki. wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości oraz opracowywania zadań, opisuje zawartość stron internetowych przydatnych w nauce; wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości oraz opracowywania własnych prac, uruchamia wybraną przeglądarkę nazywa przyciski na pasku narzędzi opisuje przyciski na pasku narzędzi opisuje charakterystycz ne elementy

13 internetową, otwiera w przeglądarce stronę WWW o adresie podanym przez, uruchomionej przeglądarki internetowej, uruchomionej przeglądarki internetowej, przegląda otwartą stronę WWW i omawia jej zawartość, strony WWW, wskazuje elementy okna uruchomionego programu, poprawnie wpisuje podstawowe słownictwo informatyczne z klawiatury, posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym, otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową, otwiera i obsługuje wskazane wyszukiwarki internetowe, potrafi nazwać elementy składowe adresu internetowego; wyjaśnia budowę adresu internetowego, podaje przykłady domen określających właściciela, omawia rolę przycisków Wstecz i Dalej na pasku narzędzi przeglądarki internetowej, korzysta z zaawansowany ch opcji wyszukiwarki internetowej, rozróżnia charakterystycz ne elementy strony WWW, omawia zasady korzystania z wyszukiwarki internetowej, korzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych, zna czasopisma, w których można znaleźć informacje o najnowszych stronach na wskazanych przez stronach internetowych poszukuje informacji na kierując się własnymi zainteresowania mi, wyszukuje w internecie informacje z podaje przykłady stron internetowych przydatnych w nauce, wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich

14 internetowych, zadany temat, różnych dziedzin, wiadomości oraz opracowywania własnych prac, wyszukuje, stosując słowa kluczowe, adresy stron internetowych zawierających gry dla dzieci, sprawdza we wskazanym portalu internetowym, jakie rodzaje gier można w nim znaleźć, wymienia skutki zagrożeń związanych z grami komputerowym i, objaśnia skutki zagrożeń związanych z grami komputerowym i, zakłada własne konto pocztowe za pośrednictwem wskazanego portalu internetowego, z niewielką pomocą zakłada własne konto pocztowe, zakłada własne konto pocztowe, omawia kolejne etapy tworzenia konta pocztowego, omawia zalety i wady poczty elektronicznej, dodaje adres do książki adresowej, nazywa program pocztowy wykorzystywany na lekcji, wysyła, odbiera i odczytuje pocztę elektroniczną, loguje się na własne konto pocztowe, nie zapomina o wylogowaniu się z poczty po zakończeniu pracy, opisuje elementy adresu na przykładzie własnego adresu poczty elektronicznej, wysyła list z załącznikiem, korzystając z pomocy lub postępując według instrukcji, redaguje, wysyła, odbiera i odczytuje listy elektroniczne, opisuje przeznaczenie elementów okna programu pocztowego, przesyła różnego rodzaju dokumenty w formie załączników do listów , wymienia charakterystycz wskazuje poznane omawia elementy okna opisuje zagrożenia swobodnie komunikuje się

15 ne elementy okna programu pocztowego, elementy okna redagowania wiadomości, redagowania wiadomości, wynikające z komunikowani a się przez internet z nieznajomymi osobami, z innymi użytkownikami internetu za pomocą poczty elektronicznej, zna zasady netykiety obowiązujące użytkowników internetu, zna zagrożenia wynikające z komunikowania się przez internet z nieznajomymi osobami, zna i stosuje zasady netykiety obowiązujące użytkowników internetu, świadomie stosuje zasady netykiety, uzasadnia konieczność stosowania reguł poprawnego zachowania w sieci i poza nią; porównuje pocztę tradycyjną z elektroniczną, nazywa komunikator wykorzystywany na lekcji, zakłada własne konto w komunikatorze internetowym wskazanym przez, lub według opisu zakłada własne konto w komunikatorze internetowym wskazanym przez, wymienia elementy budowy okna komunikatora internetowego, wymienia i opisuje przeznaczenie elementów okna komunikatora internetowego, potrafi używać komunikatorów internetowych, korzystając ze wskazówek, potrafi używać komunikatorów internetowych postępując zgodnie z instrukcją, swobodnie komunikuje się z innymi użytkownikami internetu za pomocą komunikatora internetowego,

16 zna zagrożenia wynikające z komunikowania się przez internet z nieznajomymi osobami, wymienia charakterystycz ne elementy okna komunikatora internetowego, zna zasady pracy w grupie, potrafi współpracować w grupie oraz ponosić odpowiedzialno ść za powierzone mu zadanie, w trakcie realizacji złożonego zadania aktywnie współpracuje w grupie rówieśniczej, tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji. odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji, z niewielką pomocą tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystanie m zgromadzonych informacji; tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji, opracowuje wskazany dokument realizując tematy z zakresu innych przedmiotów nauczania, opracowuje własny dokument i realizuje tematy z zakresu innych przedmiotów nauczania, komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety, z niewielką pomocą tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z internetu,

17 tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z internetu, internetu, z pomocą rozpoznaje możliwe zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, z niewielką pomocą rozpoznaje i ocenia możliwe zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, rozpoznaje i ocenia możliwe zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, rozpoznaje, omawia, i ocenia możliwe zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, zna zasady etyczne i prawne związane z korzystaniem z komputera i internetu, zna i przestrzega zasad etyczne i prawne związane z korzystaniem z komputera i internetu, wymienia zasady etyczne i prawne związane z korzystaniem z komputera i internetu, opisuje zasady etyczne i prawne związane z korzystaniem z komputera i internetu, szanuje prywatność i pracę innych osób, korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych ) z różnych dziedzin, np. z niewielką pomocą korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnyc korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią,

18 związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych. h) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych. środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych. III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych Przestrzega zasady dobrego zachowania oraz zasad netykiety. Rozumie zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Zachowuje krytyczną postawę wobec informacji (danych) odszukanych za pomocą internetu. Przestrzega zasad właściwego korzystania z dodatkowych źródeł informacji (prawa autorskie, sprawdzone źródła informacji). Potrafi współdziałać w zespole. Słucha poleceń. Potrafi odkrywać nowe obszary wiedzy bazując na rzetelnej informacji. Potrafi pisać teksty w formie opisu, instrukcji, opowiadania. Dba o kulturę języka oraz o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. Zwraca uwagę na estetykę oraz walory artystyczne i literackie tworzonego dokumentu. Jest systematyczny w wykonywaniu zadań i ćwiczeń. Wykazuje się dokładnością i starannością podczas wykonywanej pracy.

19 Dba o porządek na stanowisku komputerowym. Jest odpowiedzialny za powierzone zadania. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł wyszukuje informacje w encyklopedii internetowej wskazanej przez, przy niewielkiej pomocy wyszukuje informacje w encyklopedii internetowej wskazanej przez, według wskazówek wyszukuje informacje w encyklopedii internetowej wskazanej przez, wyszukuje informacje w encyklopedii internetowej wskazanej przez, wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumenty techniczne i zasoby internetu), przy niewielkiej pomocy wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumenty techniczne i zasoby internetu), według wskazówek wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumenty techniczne i zasoby internetu), wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumenty techniczne i zasoby internetu), selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione przy niewielkiej pomocy selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione według wskazówek selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje,

20 informacje, informacje, informacje, wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach, przy niewielkiej pomocy wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach, wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach, wymienia cechy różnych postaci informacji (tekstowej, graficznej, dźwiękowej, multimedialnej), opisuje cechy różnych postaci informacji (tekstowej, graficznej, dźwiękowej, multimedialnej ), Teksty komputerowe zna pojęcia: edytor tekstu, redagowanie tekstu, kursor tekstowy, akapit, wskazuje elementy okna edytora tekstu, objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu, rozróżnia klawisze edycyjne i klawisz Enter na klawiaturze oraz kursor tekstowy i wskaźnik myszy, wyjaśnia pojęcie edytora tekstu i omawia zastosowanie edytora, objaśnia przeznaczenie pasków narzędzi i umieszczonych na nich przycisków, rozróżnia pojęcia: kursor tekstowy i wskaźnik myszy, wyjaśnia, na czym polega czynność redagowania tekstu w edytorze tekstu, prawidłowo zapisuje plik w przeznaczony m dla niego katalogu (folderze), prawidłowo nadaje nazwę plikowi, omawia możliwości edytora tekstu, zna reguły poprawnego wprowadzania tekstu, pisze prosty tekst z zastosowanie m małych i wielkich liter oraz polskich znaków, wprowadza tekst z klawiatury z uwzględnienie m zasad edycji tekstu oraz sposobu wpisywania polskich znaków, wyszukuje błędy w napisanym wyjaśnia pojęcia: edytor tekstu, akapit, formatuje akapit według podanego wzoru, pisze teksty, świadomie stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu, poprawnie dzieli tekst na akapity,

21 tekście i wprowadza poprawki, wyrównuje akapit według instrukcji; posługuje się poleceniami Cofnij i Powtórz do zmiany wykonanej operacji, posługuje się poleceniami Kopiuj i Wklej, sprawnie posługuje się poleceniami Kopiuj, Wklej, Cofnij, wymienia poznane sposoby zaznaczania tekstu, zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstu, wyjaśnia poznane sposoby zaznaczania tekstu, wykonuje operacje na bloku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie, wyjaśnia pojęcia blok, wiersz, we właściwy sposób zaznacza dowolny fragment tekstu, wyraz, zdanie, akapit w edytorze tekstu, prawidłowo usuwa zaznaczony tekst, potrafi go odzyskać, sprawnie wykonuje operacje na bloku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie, opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), redaguje i formatuje proste teksty według podanego wzoru, opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), rozumie pojęcia takie, jak redagowanie i formatowanie tekstu, dokonuje zmian w tekście i zachowuje zmieniony plik na dysku, opracowuje dokumenty użytkowe zgodnie z opisem; wie, że

22 wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu, opracowuje dokumenty użytkowe, stosowanie w jednym zdaniu różnych rodzajów, rozmiarów i kolorów czcionek powoduje, iż tekst staje się nieczytelny i osoba, która go czyta, gubi jego treść; dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu, takich jak wyrównywanie, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów, wykorzystuje pasek narzędzi do formatowania tekstu, zna pojęcie kodów sterujących, ustawia wcięcia akapitu, korzystając z górnych suwaków na linijce, wyrównuje akapit, korzystając z właściwych przycisków na pasku narzędzi; wyjaśnia zastosowanie kodów sterujących; stara się stosować zasady poprawnego wprowadzania tekstu, tworzy dokumenty tekstowe (w tym użytko we) zgodnie z opisem, redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu, sprawnie dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów, zmienia czcionkę i ustala jej atrybuty w trakcie pisania tekstu, z pomocą zna czynności, przygotowuje redaguje i formatuje tekst na dowolny temat z wykorzystani em różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu,

23 przygotowuje różne pisma użytkowe zgodnie z zasadami poznanymi na lekcjach języka polskiego, stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu, które należy wykonać, aby przygotować dokument do druku, różne pisma użytkowe zgodnie z zasadami poznanymi na lekcjach języka polskiego, stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu, tworzy listy numerowane i punktowane, z pomocą łączy w jednym dokumencie obiekty pochodzące z różnych aplikacji (łączy grafikę z tekstem), modyfikuje istniejący dokument, według instrukcji tworzy listy numerowane i punktowane, wstawia kliparty i własne rysunki do dokumentu tekstowego, postępując zgodnie z instrukcją, stosuje różne style otaczania rysunku tekstem, potrafi zmienić rozmiar rysunku według opisu, zmienia rozmiar wstawionego obiektu tworzy listy numerowane i punktowane według instrukcji, różnymi sposobami, umieszcza w tekście rysunki, tabele i inne obiekty, wstawia kliparty do dokumentu tekstowego, dba o jednolity, estetyczny wygląd tworzonego dokumentu tekstowego, wstawia rysunki z edytora grafiki świadomie: korzysta z opcji formatowanie rysunku. dobiera rodzaj obiektu do tworzonego dokumentu, korzysta z metody przeciągnij i upuść. z pomocą numeruje strony w dokumencie oraz wstawia pole liczby stron w dokumencie, numeruje strony w dokumencie tekstowym dowolnym sposobem, wstawia pole liczby stron w dokumencie.

24 zgodnie z opisem, do dokumentu tekstowego, wykorzystuje autokształty i ozdobne napisy do wzbogacani a dokumentów tekstowych, z pomocą lub postępując zgodnie z instrukcją, wykorzystuje proste autokształty i ozdobne napisy do urozmaicania dokumentów tekstowych, zmienia kształt i kolor wstawianego obiektu według wskazówek, wykorzystuje autokształty i ozdobne napisy do wzbogacania dokumentów tekstowych, Grafika komputerowa zmienia kształt i kolor wstawianych obiektów, świadomie dobiera rodzaj autokształtów do tworzonego dokumentu, opisuje najważniejsze czynniki, które decydują o tym, czy dokument jest prawidłowo opracowany i przygotowany do druku, nazywa poznane edytory graficzne, wskazuje elementy okna edytora grafiki, zmienia grubość linii rysowania oraz jej rozmiar i kolor, rysuje proste elementy graficzne z wykorzystani em przybornika, wykonuje rysunek według instrukcji, według opisu tworzy wskazany rysunek i zapisuje go na dysku w dowolnym z poznanych edytorów grafiki, uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji, tworzy dowolny rysunek i zapisuje go na dysku, rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń i ikon, objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki, sprawnie stosuje poznane narzędzia do tworzenia i przekształcani a rysunków w edytorze grafiki, wstawia tekst do rysunku zgodnie z instrukcją z podręcznika wstawia tekst do rysunku, zmienia styl, rozmiar i rodzaj czcionki za świadomie korzysta z narzędzi tekstowych, przygotowuje własne prace graficzne na konkursy informatyczne,

25 lub według wskazówek, pomocą dostępnych narzędzi tekstowych edytora grafiki, rozumie pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki, wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki, wyjaśnia pojęcia: mapa bitowa, piksel, sprawnie posługuje się myszą komputera, łącząc, a następnie kolorując elementy rysunku na ekranie komputera, tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego, porównuje pracę nad rysunkiem w poznanych programach, tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcanie m obrazu, fragmentami innych obrazów), przy niewielkiej pomocy tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcanie m obrazu, fragmentami innych obrazów), tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów), przekształca elementy rysunku, korzystając z dostępnych narzędzi programu, opracowuje złożony rysunek na dowolny temat, opracowuje prosty rysunek na dowolny temat, posługuje się wykorzystuje

26 poleceniem Cofnij, aby zrezygnow ać z ostatnio wprowadzonej zmiany, klawisz Shift podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45º, kwadratów i kół, wykonuje rysunki zgodne ze schematem lub według wskazówek, zmienia rozmiary elementów rysunku, korzysta ze schowka podczas kopiowania elementów rysunku. zmienia rozmiary rysunku, nie niszcząc go, omawia podobieństwa i różnice poznanych edytorów grafiki, operuje kolorem rysowania i tła, korzystając z dostępnych narzędzi programu, ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki, dokonuje poprawek w pracach graficznych, przenosi fragment rysunku w inne miejsce korzysta z funkcji Powiększenie do likwidowania przerw (szczelin) w konturze rysunku, przekształca elementy rysunku, korzysta z funkcji Powiększenie do likwidowania przerw (szczelin) w konturze rysunku, świadomie podejmuje decyzję o zapisaniu zmian w pliku lub o rezygnacji z nich, z niewielką pomocą wykonuje zdjęcie wykonuje uzasadnia potrzebę

27 wykonuje zdjęcie ekranu oraz obraz fragmentu ekranu z zapisem do pliku, wykonuje zdjęcie ekranu oraz obraz fragmentu ekranu z zapisem do pliku, ekranu oraz obraz fragmentu ekranu z zapisem do pliku. zapisuje zrzut ekranu w odpowiednim katalogu (teczce), zmienia jego nazwę, złożone prace graficzne, zależnie od potrzeb modyfikuje zrzut ekranu, stosowania zrzutów ekranowych (zdjęć ekranu), tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcanie m obrazu, fragmentami innych obrazów), z niewielką pomocą tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcanie m obrazu, fragmentami innych obrazów), Według wskazówek lub zgodnie z opisem tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów), tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów), W sposób twórczy tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcanie m obrazu, fragmentami innych obrazów), Obliczenia za pomocą komputera nazywa poznany na lekcji arkusz kalkulacyjny, korzystając ze wskazówek, uruchamia arkusz kalkulacyjny stosowany na lekcji, wskazuje elementy okna arkusza kalkulacyjnego, rozpoznaje plik arkusza na podstawie opisuje budowę okna programu, zna przeznaczenie najczęściej używanych przycisków paska narzędzi, zmienia szerokość kolumny i wysokość wiersza, dostosowuje rozmiar komórki do jej zawartości, wskazuje charakterystycz omawia przeznaczenie i zalety arkusza kalkulacyjnego, objaśnia zasady wykonywania obliczeń w arkuszu., wyjaśnia pojęcia: arkusz kalkulacyjny, kolumna, wiersz, komórka, pole nazwy, obszar roboczy, adres komórki, zakres komórek, komórka aktywna, objaśnia zastosowanie charakterystyczn ych elementów okna arkusza kalkulacyjnego, objaśnia przeznaczenie pasków narzędzi i umieszczonych na nich przycisków, wymienia typy danych wprowadzanyc h do arkusza, wie, że pojęcie arkusz kalkulacyjny można stosować w odniesieniu do programu i do dokumentu, i potrafi odróżnić obydwa zastosowania.

28 ikony, otwiera nowy dokument, odczytuje adres komórki, rozróżnia w arkuszu kursor komórki aktywnej, tekstowy i myszy, zna pojęcie: komórka bieżąca. zmienia zawartość komórki, wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, ne elementy okna arkusza kalkulacyjnego, zaznacza obszar komórek, rozumie pojęcia: arkusz kalkulacyjny, kolumna, wiersz, komórka, pole nazwy, obszar roboczy, adres komórki, zakres komórek, komórka aktywna, wskazuje wiersz wprowadzania danych. wprowadza proste formuły, wykonuje proste obliczenia z pomocą, wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia. z pomocą tworzy i zapisuje proste formuły. potrafi opracować dane w arkuszu według wskazówek wykonuje w arkuszu obliczenia, tworząc proste formuły, umieszcza w komórkach arkusza dane i prawidłowo zapisuje gotowe formuły, prawidłowo zapisuje i otwiera pliki arkusza, wykorzystuje wiersz wprowadzania danych, uruchamia arkusz kalkulacyjny wykorzystywany na lekcji, wyjaśnia pojęcia: pasek formuły, formuła, zgodnie z instrukcją

29 nazywa poznany na lekcji program do tworzenia prezentacji multimedialny ch, otwiera nowy dokument, zna zasady tworzenia prezentacji multimedialny ch,, opierając się na opisie, tworzy proste formuły, stosując cztery podstawowe działania matematyczne, rozumie pojęcia: pasek formuły, formuła, potrafi wykonać podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym, oblicza wartość podanych wyrażeń arytmetycznyc h, wymienia zasady tworzenia prezentacji multimedialnyc h, pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnego wprowadzania tekstu, rozumie pojęcia: slajd i obszar slajdu, wykonuje obliczenia, Prezentacje multimedialne uruchamia i modyfikuje przykładową prezentację, analizuje budowę przykładowej prezentacji, omawia zadania programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, objaśnia zastosowanie charakterystyczn ych elementów okna uruchomionego programu, objaśnia zasady pracy z poznanym programem do tworzenia prezentacji, analizuje budowę przykładowej prezentacji, wyjaśnia pojęcie slajdu w odniesieniu do prezentacji multimedialnej, przegląda prezentację w różnych widokach,

30 tworzy proste animacje i prezentacje multimedialne, tworzy prostą animację i prezentację multimedialną, na podstawie ikony rozpoznaje plik zawierający prezentację multimedialną, stosuje okno modyfikacji układu slajdu w poznanym programie, otwiera wcześniej przygotowaną prezentację, zapoznaje się z jej zawartością, zna zasady, na których opiera się dobra prezentacja, wyjaśnia zasady, na których opiera się dobra prezentacja, na podstawie rozszerzenia pliku rozpoznaje plik zawierający prezentację multimedialną, z pomocą opracowuje plan pracy, według wskazówek tworzy prezentację multimedialną, korzysta z okna modyfikacji układu slajdu w poznanym programie, wymienia narzędzia niezbędne do opracowania prezentacji multimedialnej i przeprowadze nia pokazu, wymienia tekstowe i graficzne elementy slajdu, wskazuje elementy okna programu, zna zasady pracy z opracowuje plan pracy, ustala układ slajdu właściwy dla jego zawartości, objaśnia zasady pracy z poznanym programem do tworzenia prezentacji, wyjaśnia, jak ustawić tło pojedynczego slajdu lub jednocześnie wszystkich slajdów,

31 tworzy slajd według wskazówek, ustala tło slajdu według wskazówek, poznanym programem do tworzenia prezentacji, otwiera i uzupełnia wcześniej przygotowaną prezentację, wstawia do slajdu elementy tekstowe i graficzne z pliku, wprowadza tekst i wstawia elementy graficzne, dodaje i usuwa slajdy, korzystając z paska menu, zmienia według wskazówek kolejność slajdów w różnych widokach, tworzy prezentację wspólnie z kolegami i koleżankami, według wskazówek: Z pomocą : o wybiera sposób, w jaki mają zmieniać się slajdy, stosuje różne efekty, wykorzystują c schematy animacji, o dobiera i wprowadza efekty animacji poszczególny ch obiektów slajdów, o ustala kolejność i sposób uruchamiania animacji elementów slajdów, umieszcza obiekty graficzne w edytowanym slajdzie, gromadzi i opracowuje wszystkie składniki zaprojektowanej prezentacji, wyjaśnia, jak ustawić tło pojedynczego slajdu lub jednocześnie wszystkich slajdów, wybiera sposób, w jaki mają zmieniać się slajdy, stosuje różne efekty, wykorzystując schematy animacji, objaśnia zasady przeprowadzania pokazu prezentacji, omawia różne rodzaje przejść między slajdami i sposób ich ustalania. przy użyciu gotowych szablonów potrafi stworzyć prostą prezentację z wykorzystanie m zaawansowan ych opcji programu. uruchamia pokaz prezentacji, o tworzy slajd z rysunkiem, o wstawia pole tekstowe do slajdu, o wpisuje

32 tekst, o formatuje wprowadzo ny tekst, z pomocą uruchamia prezentację. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne, z pomocą uruchamia pokaz przygotowanej prezentacji, dokonuje autoprezentacji. przy niewielkiej pomocy przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne, omawia różne efekty animacji i sposób ich stosowania dla poszczególnych elementów slajdów. według wskazówek lub zgodnie z opisem przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne, dobiera i wprowadza efekty animacji poszczególnych obiektów slajdów, sprawnie przeprowadza pokaz własnej prezentacji. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne, objaśnia różnicę między pokazem automatyczny m i sterowanym za pomocą myszki, objaśnia zasady pracy z poznanym programem do tworzenia prezentacji i przeprowadzan ia jej pokazu oraz sposób obsługi tego programu. IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera Umie rozwijać i pogłębiać zainteresowania oraz poszukiwać własnych rozwiązań. Umie logicznie myśleć. Stara się pomagać słabszym uczniom w nauce. Jest systematyczny w pracy. Podejmuje się trudu rozwiązywania zadań problemowych. Umie pracować w grupie. Potrafi kulturalnie rozwiązywać konflikty.

33 Szanuje prywatność i pracę innych. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący : uruchamia program edukacyjny wykorzystywan y na lekcji. uruchamia program edukacyjny wykorzystywany na lekcji, zna zastosowanie charakterystyczny ch elementów okna uruchomionego programu, objaśnia zastosowanie charakterystyczny ch elementów okna uruchomionego programu, dokładnie analizuje zadanie, opisuje problem. dzieli się z kolegami i koleżankami z klasy własnymi projektami, z pomocą porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, z niewielką pomocą porozumiew a się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień. potrafi podać rozwiązanie omawianego problemu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień, z pomocą wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach. bierze udział w konkursach informatycznyc h.

34 V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań Wykorzystuje komputer do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań. Umie rozpoznawać i poszerzać własne zainteresowania. Szanuje kulturę i tradycję narodu i regionu. Jest zaangażowany w życie szkoły. Korzysta z legalnego oprogramowania. Ma świadomość ekologiczną. Szanuje prywatność i pracę innych osób. Umie systematycznie pracować z poszanowaniem dla pracy innych. Zna zagrożenia związane z grami komputerowym oraz korzystaniem z internetu. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy. Jest: punktualny, ciekawy świata, rozważny, krytyczny, tolerancyjny i odpowiedzialny. Potrafi odkrywać nowe obszary wiedzy, rozwija osobiste zainteresowania. Potrafi być dokładnym i starannym w pracy. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wymienia miejsca zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu, opisuje sposoby zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu, opisuje miejsca z najbliższego otoczenia, w których wykorzystuje się komputery, uzasadnia konieczność ich stosowania w danym miejscu, omawia organizację stanowiska pracy przy komputerze w różnych miejscach szkoły, prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer, uzasadnia konieczność stosowania ich w danym miejscu,

35 według wskazówek korzysta z komputera, jego oprogramowani a i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów, korzysta z komputera, jego oprogramowani a i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów, wymienia dziedziny życia, w których komputery znajdują zastosowanie, opisuje przykłady wykorzystania komputera i internetu w życiu codziennym, wskazuje korzyści wynikające z używania komputerów w różnych dziedzinach życia codziennego, korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, internetu) i programów multimedialnyc h (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin z niewielką pomocą korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, internetu) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i według wskazówek korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, internetu) i programów multimedialnyc h (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, internetu) i programów multimedialnyc h (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy, korzysta z dodatkowych źródeł,

36 wiedzy, dziedzin wiedzy, wiedzy, korzystając ze wskazówek, obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji, wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry, obsługuje według wskazówek programy multimedialne poznane na lekcji, dostępne w szkolnej pracowni komputerowej, rozumie pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne, użytkowe, obsługuje programy multimedialne bez zmiany opcji, wyjaśnia, czym są multimedia, wyjaśnia pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne, obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji, uruchamia programy multimedialne dostępne w szkolnej pracowni komputerowej, wybiera i wykorzystuje opcje dostępne w programach multimedialnyc h, opisuje zakres zastosowań multimedialnych programów edukacyjnych, opisuje charakterystyczn e cechy programów multimedialnych, wyjaśnia pojęcia: demo programu, pokaz multimedialny, wymienia rodzaje programów multimedialnyc h, omawia funkcje multimedialnyc h elementów programu edukacyjnego, potrafi opisać warunki, jakie musi spełnić komputer, aby dany program mógł sprawnie działać, analizuje wiadomości zdobyte za pomocą programu edukacyjnego i na ich podstawie formułuje odpowiedzi na zadane pytania, obsługuje dowolne programy multimedialne, korzysta z programów multimedialnyc h, przygotowując się do zajęć w szkole z innych przedmiotów, potrafi wymienić i omówić kilka czasopism komputerowych, wymienia nazwy programów użytkowych lub zgodnie z opisem tworzy omawia zastosowanie programów użytkowych wyjaśnia pojęcie programów użytkowych, wyjaśnia importuje zdjęcia z aparatu fotograficznego

37 poznanych na lekcji, rozumie pojęcie programów użytkowych, opisuje okno programu, importuje zdjęcia z płyty CD dołączonej do podręcznika, album fotograficzny, wybiera zdjęcia do albumu z katalogu wskazanego przez, poznanych na lekcji, importuje zdjęcia z płyty CD dołączonej do podręcznika, przeznaczenie dostępnych opcji w programie, tworzy album fotograficzny i nadaje mu nazwę, potrafi uzasadnić wybór zdjęć do albumu, modyfikuje fotografie, korzystając z opcji Edycja, Obróć, Prostowanie, Efekty, Kadruj. lub telefonu komórkowego do programu poznanego na lekcji, wykorzystuje inne niż poznane na lekcji sposoby modyfikacji zdjęć, prezentuje inny niż poznane na lekcji program użytkowy. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci internet w życiu codziennym. z niewielką pomocą opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci internet w życiu codziennym. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci internet w życiu codziennym. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: zadania praktyczne wykonywane na komputerze wypowiedzi ustne zadania domowe

38 aktywność na lekcji premiowana plusami (trzy plusy to piątka) brak (m.in. zadania domowego, zeszytu) skutkuje otrzymaniem minusa (trzy minusy to jedynka) testy online Procentowy próg wypowiedzi pisemnych: 0% 40% niedostateczny 41% 55% dopuszczający 56% 69% dostateczny 70% 83% dobry 84% 97% bardzo dobry 98% 100% celujący Zasady poprawiania ocen. uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z testu online. Ustalenia końcowe. uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (należy to uczynić przed lekcją). ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr.

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w Szkole Podstawowej w Woli Filipowskiej

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w Szkole Podstawowej w Woli Filipowskiej Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w Szkole Podstawowej w Woli Filipowskiej Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie V

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie V Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie V I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy 4 [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem,

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem, Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych - klasa IV Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp. Temat lekcji: 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w Szkole Podstawowej w Woli Filipowskiej

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w Szkole Podstawowej w Woli Filipowskiej Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w Szkole Podstawowej w Woli Filipowskiej Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, Wymagania na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENINANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENINANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENINANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENINANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA I - III PODSTAWA PRAWNA: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 23.12.2008 r w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Autor: Administrator 09.02.2015. Zmieniony 09.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych Spis treści: I. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM - organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

CELE PRZEMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

CELE PRZEMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Program nauczania: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie 04-450 Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie 04-450 Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 5 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu zajęć komputerowych w klasie IV, V i VI w wymiarze 1 godziny tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5

WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA V

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA V Klasa V Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji Liczba godzin programowe podstawowe ponadpodstawowe wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: Pytania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny)

Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) W ocenianiu obowiązuje kumulacja wymagań. Tzn. ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę niższą. Wymagania podstawowe określają zakres oceny dopuszczającej i dostatecznej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę bardzo dobrą 2 3 4 5 6 Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń

Wymagania programowe Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę bardzo dobrą 2 3 4 5 6 Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Autor: Danuta Kiałka, Wyd. HELION, 2012 PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA V Rozdział 1. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA V. Wymagania programowe Wymagania podstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA V. Wymagania programowe Wymagania podstawowe Klasa V Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji Liczba godzin programowe podstawowe ponadpodstawowe wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: Pytania,

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Grażyna

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne]

Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne] Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne] PRACA Z DOKUMENTEM KOMPUTEROWYM część 2. (9 godz.) Lp. 33. 34. 35. Temat lekcji Korzystamy

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Przedmiot zajęcia komputerowe Klasa 4 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania I. Wymagania na poszczególne oceny 1. Na ocenę dopuszczającą konieczne są wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Opracowanie: Grzegorz Pańko Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę bardzo dobrą 2 3 4 5 6 Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń

Wymagania programowe Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę bardzo dobrą 2 3 4 5 6 Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń Uczeń Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Autor: Danuta Kiałka, Wyd. HELION, 2012 PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV Rozdział 1. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV DZIAŁ PROGRAMU 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2. PRACA Z KOMPUTEREM Konieczne K ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Ogólne zasady oceniania uczniów Nauczyciel analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe. klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe. klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA V

Wymagania edukacyjne KLASA V Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp. Temat lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne:

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo