OGŁOSZENIE Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna Włocławek, ul. Wieniecka 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna Włocławek, ul. Wieniecka 39"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna Włocławek, ul. Wieniecka 39 ogłasza I przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż używanych autobusów i pojazdów gospodarczych I. Organizator przetargu Organizatorem przetargu i właścicielem pojazdów, stanowiących przedmiot przetargu, jest: Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna Adres: ul. Wieniecka 39, Włocławek NIP: , REGON: , Telefon: , Telefaks: , Adres Witryna WWW: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze II. Przedmiot przetargu, ceny wywoławcze 1. Przedmiot przetargu stanowią używane autobusy i używane pojazdy gospodarcze w łącznej liczbie 52 szt, pogrupowane w 9 następujących pakietów sprzedażowych: PAKIET NR 1 używane autobusy w ilości 10 szt, garażowane we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 1. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 2 używane autobusy w ilości 2 szt, garażowane w Radziejowie przy ul. Rolniczej 2. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 2. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 3 używane autobusy w ilości 13 szt, garażowane w Inowrocławiu, Plac Kasprowicza 5. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 3. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 4 używane autobusy w ilości 1 szt, garażowane w Mogilnie przy ul. Kościuszki 17. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 4. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 5 używane autobusy w ilości 2 szt, garażowane w Żninie przy ul. Spokojnej 7. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 5. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 6 używane autobusy w ilości 2 szt, garażowane w Brodnicy przy ul. Podgórnej 66a. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 6. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 7 używane autobusy w ilości 2 szt, garażowane w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Sokołowskiej 11. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 7. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 8 używane autobusy w ilości 15 szt i używane pojazdy gospodarcze w ilości 1 szt, garażowane w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 25. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 8. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. PAKIET NR 9 używane autobusy w ilości 3 szt i używane pojazdy gospodarcze w ilości 1 szt, garażowane w miejscowości Dylewo k/rypina, Dylewo 50B. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi pojazdów zawiera załącznik nr 9. Cena wywoławcza dla PAKIETU NR ,00 zł. 2. Ceny wywoławcze, dla wszystkich pakietów wymienionych w pkt 1, zawierają podatek VAT w stawce 23%. III. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale o wymaganiach jakie powinna spełniać oferta, należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Kujawsko- Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokalsekretariat (I piętro, pokój nr 27). 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez organizatora przetargu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal sala konferencyjna (parter).

2 4. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. W sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć tylko ci oferenci lub ich umocowani przedstawiciele, którzy złożyli ofertę i wnieśli wadium w wymaganej wysokości. 7. Podczas otwarcia ofert, prowadzący przetarg poda nazwy (firmy) oraz adresy oferentów oraz wysokość oferowanej ceny. IV. Miejsce i termin oględzin pojazdów 1. Pojazdy, będące przedmiotem przetargu, można oglądać tylko w dni robocze, w miejscu ich garażowania w terminie od dnia r. do r. w godz. od 9.00 do Miejsce garażowania pojazdów, dla każdego pakietu, zostało określone w załącznikach od nr 1 do nr 9. V. Numery telefonów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pojazdów objętych przetargiem Szczegółowe informacje dotyczące pojazdów przeznaczonych do sprzedaży w przetargu pisemnym można uzyskać pod nr tel w dni robocze w godz VI. Warunki udziału w przetargu i sposób przygotowania oferty 1. Przetarg na sprzedaż pojazdów ma formę publicznego przetargu pisemnego (ofertowego). 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. Każdy oferent może składać oferty na dowolną ilość pakietów pojazdów, z tym że na jeden pakiet może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Składając ofertę na wybrany pakiet / pakiety oferent wypełnia wzór formularza oferty - odpowiedni dla każdego wybranego pakietu. Wzory formularzy dla poszczególnych pakietów zawierają załączniki o oznaczeniu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. 5. Oferta złożona na wybrany pakiet jest ofertą na wszystkie pojazdy wchodzące w skład tego pakietu. 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem przetargu, wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej: 1/ imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, numer telefonu, faksu, adres poczty mailowej, 2/ oferowaną cenę, 3/ oświadczenie oferenta, że : - zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, - zapoznał się z treścią Regulaminu przetargu, wzorem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, - dokona zapłaty ceny nabycia w wyznaczonym terminie i na wskazane konto. 7. Wraz z ofertą oferent składa: 1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dotyczy przedsiębiorców i innych osób prawnych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2/ dokument potwierdzający wpłacenie wadium w wymaganej wysokości lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu. 8. Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7, należy złożyć w zaklejonej kopercie, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Koperta na zewnętrznej stronie musi zawierać napis: Oferta na zakup autobusów / pojazdów gospodarczych- pakiet nr.*. * Uwaga : w przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet - należy w tym miejscu wpisać wszystkie numery pakietów pojazdów 9. Postępowanie przetargowe jest jawne dla jego uczestników. VII. Wadium 1. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 2. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, każdego wybranego pakietu, należy wpłacić przelewem na konto: , w terminie do dnia r. do godz W dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium musi być podana informacja, że wadium dotyczy autobusów i pojazdów gospodarczych oraz numer pakietu, którego wadium dotyczy. 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 1/ oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zapłaty ceny nabycia,

3 2/ oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy. 7. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie wszystkim uczestnikom przetargu. VIII. Termin zawarcia umowy i termin zapłaty ceny nabycia 1. Podpisanie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia nabywcy o wyborze jego oferty. 2. Ostateczny termin zapłaty ceny nabycia pojazdów, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy. 3. Jeżeli oferent nie podpisze umowy lub nie dokona zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w pkt 2, traci wniesione wadium oraz wszelkie prawa wynikające z wyboru jego oferty. IX. Postanowienia końcowe 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 2. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 1/ została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wymaganego wadium, 2/ nie zawiera danych i dokumentów, których wymaga organizator przetargu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 3/ zawiera oferowaną cenę niższą od ceny wywoławczej. 3. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą najwyższą cenę, komisja postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. 5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom/licytantom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. Włocławek, dnia r. Załączniki: 1. Pakiety od nr 1 do nr 9 z wykazem pojazdów przeznaczonych do sprzedaży - załącznik od nr 1 do nr 9 2. Formularze ofert dla pakietów od nr 1 do nr 9 - załącznik od A1 do A9 3. Wzór umowy - załącznik nr B

4 Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Siedziba Spółki we Włocławku, Włocławek, ul. Wieniecka 39 Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI 41YP Autobus Autosan H CLI 04YN Autobus Autosan H CLI 37YP SUAAW3AAPVS Autobus Autosan H CLI 47YN SUAF3010LS Autobus Autosan H CLI 48YN Autobus Autosan H CW SUAAW3AAPVS Autobus Cacciamali 59E CW ZCFC Autobus Iveco Unic CLI 57YN VF5702H Autobus Autosan H CLI 18YN SUADS3ACPPS Autobus Autosan H CLI 44YP PAKIET NR 2 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Radziejowie, Radziejów, ul. Rolnicza 2 Załącznik nr 2 Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI 60YN Autobus Autosan H CLI 73YN

5 Załącznik nr 3 PAKIET NR 3 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Inowrocławiu, Inowrocław, Pl. Kasprowicza 5 Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI 02YV Autobus Autosan H CLI 98UA Autobus Autosan H CLI 96UA Autobus Autosan H CLI 84UA Autobus Autosan H CLI 80YM Autobus Autosan H CLI 77YM Autobus Autosan H CLI 86UA Autobus Autosan H CLI 85YM Autobus Autosan H CLI 81YM Autobus Autosan H CLI 83YM Autobus Autosan H CLI 36YM Autobus MAN SUE CLI 74YM WMA B Autobus Autosan H CLI 79YM SUAAW4TTPSS PAKIET NR 4 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Mogilnie, Mogilno, ul. Kościuszki 17 Załącznik nr 4 Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Neoplan N318UE CLI 68YP WAG303182SBS22801

6 Załącznik nr 5 Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Żninie, Żnin, ul. Spokojna 7 PAKIET NR 5 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI 85UA Autobus Autosan H CLI 03YV PAKIET NR 6 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Brodnicy, Brodnica, ul. Podgórna 66a Załącznik nr 6 Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI 10YM SUAAW3AAPW Autobus MAN UL CLI 87YN WMA B009828

7 Załącznik nr 7 PAKIET NR 7 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Golubiu-Dobrzyniu, Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11 Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI 17YM Autobus Autosan H CLI 20YM SUASS301PPS PAKIET NR 8 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Lipnie, Lipno, ul. Wojska Polskiego 25 Załącznik nr 8 Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI F Autobus Autosan H CLI 75LM Autobus Autosan H CLI 12LN Autobus Autosan H CLI 95US SUAAW3AAPSS Autobus Autosan H CLI 52UT SUAAW3AAPSS Autobus Autosan H CLI 60LN Autobus Autosan H CLI 80CT SUAAW3AAPTS Autobus Autosan H CLI 78EY Autobus Autosan H CLI 30LH Autobus Autosan H CLI 34LN Autobus Autosan H CLI 35LN SUAAW3AAPSS Autobus MAN UL CLI 63KT WMA C Autobus Setra S215HR CLI 32EV WKK Sam. Peugeot Boxer CLI 97HP VF3231A dostawczy 15. Autobus Autosan H CLI 47KA Autobus Autosan H CLI 44KA

8 Załącznik nr 9 PAKIET NR 9 Zestawienie pojazdów przeznaczonych do sprzedaży Miejsce garażowania/jednostka terenowa: Oddział w Rypinie, Rypin, Dylewo k/rypina 50B Przedmiot sprzedaży stanowią pojazdy według poniższej tabeli. Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Autobus Autosan H CLI 96YN SUABW21VPYS Autobus Autosan H CLI 35KA Autobus Setra S213H CLI 85LP WKK Pogotowie techn. Skoda PR CLI 81LU

9 Załącznik A1.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów PAKIET NR 1 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 10 szt garażowane we Włocławku, ul. Wieniecka 39. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 1 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI 41YP 2. Autobus Autosan H CLI 04YN 3. Autobus Autosan H CLI 37YP 4. Autobus Autosan H CLI 47YN 5. Autobus Autosan H CLI 48YN 6. Autobus Autosan H CW Autobus Cacciamali 59E CW Autobus Iveco Unic 1988 CLI 57YN 9. Autobus Autosan H CLI 18YN 10. Autobus Autosan H CLI 44YP Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów*. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

10 Załącznik A2.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów PAKIET NR 2 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 2 szt garażowane w Radziejowie, ul. Rolnicza 2. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 2 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI 60YN 2. Autobus Autosan H CLI 73YN Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów**. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

11 Załącznik A3.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów PAKIET NR 3 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 13 szt garażowane w Inowrocławiu, Plac Kasprowicza 5. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 3 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI 02YV 2. Autobus Autosan H CLI 98UA 3. Autobus Autosan H CLI 96UA 4. Autobus Autosan H CLI 84UA 5. Autobus Autosan H CLI 80YM 6. Autobus Autosan H CLI 77YM 7. Autobus Autosan H CLI 86UA 8. Autobus Autosan H CLI 85YM 9. Autobus Autosan H CLI 81YM 10. Autobus Autosan H CLI 83YM 11. Autobus Autosan H CLI 36YM 12. Autobus MAN SUE CLI 74YM 13. Autobus Autosan H CLI 79YM Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów*. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

12 Załącznik A4.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów PAKIET NR 4 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 1 szt garażowane w Mogilnie, ul. Kościuszki 17. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 4 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Neoplan N318UE 1995 CLI 68YP Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów*. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

13 Załącznik A5.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów PAKIET NR 5 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 2 szt garażowane w Żninie, ul. Spokojna 7. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 5 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI 85UA 2. Autobus Autosan H CLI 03YV Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów*. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

14 Załącznik A6.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów PAKIET NR 6 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 2szt garażowane w Brodnicy, ul. Podgórna 66a. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 6 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI 10YM 2. Autobus MAN UL CLI 87YN Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów*. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

15 Załącznik A7.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów PAKIET NR 7 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 2 szt garażowane w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sokołowska 11. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 7 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI 17YM 2. Autobus Autosan H CLI 20YM Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów*. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

16 Załącznik A8.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów i pojazdów gospodarczych PAKIET NR 8 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 15 szt i pojazdy gospodarcze w liczbie 1 szt garażowane w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 25. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 8 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI F Autobus Autosan H CLI 75LM 3. Autobus Autosan H CLI 12LN 4. Autobus Autosan H CLI 95US 5. Autobus Autosan H CLI 52UT 6. Autobus Autosan H CLI 60LN 7. Autobus Autosan H CLI 80CT 8. Autobus Autosan H CLI 78EY 9. Autobus Autosan H CLI 30LH 10. Autobus Autosan H CLI 34LN 11. Autobus Autosan H CLI 35LN 12. Autobus MAN UL CLI 63KT 13. Autobus Setra S215HR 1990 CLI 32EV 14. Sam. dostawczy Peugeot Boxer 1999 CLI97HP 15. Autobus Autosan H CLI 47KA 16. Autobus Autosan H CLI 44KA Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

17 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń*. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów*. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: * niepotrzebne skreślić

18 Załącznik A9.. dnia..... / Nazwa i adres Nabywcy / / miejscowość / /data/ /FORMULARZ/ OFERTA na zakup autobusów i pojazdów gospodarczych PAKIET NR 9 I. Przedmiot przetargu Autobusy używane w liczbie 3 szt i pojazdy gospodarcze w liczbie 1 szt garażowane w Dylewie 50B, Dylewo k/rypina. II. Dane Nabywcy 1. Nazwa: Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):.. 3. NIP: 4. REGON:.. 5. Tel.: 6. Faks: III. Oferowana cena nabycia za Pakiet nr 9 /z podatkiem VAT/:... zł słownie zł:... IV. Cena podana w pkt. III stanowi sumę cen jednostkowych pojazdów zgodnie z poniższą tabelą. Wykaz cen jednostkowych Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Cena z podatkiem VAT w stawce 23% Autobus Autosan H CLI 96YN 2. Autobus Autosan H CLI 35KA 3. Autobus Setra S213H 1987 CLI 85LP 4. Pogotowie techn. Skoda PR CLI 81LU Razem Oświadczenie 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I przetargu pisemnego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdów, które są przedmiotem przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń**. lub Zrezygnowałem z oględzin pojazdów i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu prawnego i technicznego pojazdów**. 3. Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 4. Zapłaty ceny nabycia dokonam w wyznaczonym terminie przelewem na konto Sprzedawcy: BZ WBK S.A.: ** niepotrzebne skreślić

19 Załącznik nr B UMOWA SPRZEDAŻY /wzór/ zawarta w dniu..2015r. we Włocławku pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, wpisaną dnia r. do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP , zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą, reprezentowanym przez Zarząd Spółki:. a zwanym w dalszej części umowy Kupującym, reprezentowanym przez:.. -. zwanymi również Stroną i/lub/ Stronami o następującej treści: 1 1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu pisemnego (ofertowego) na sprzedaż autobusów w liczbie. szt i pojazdów gospodarczych w liczbie.. szt. - Pakiet nr * Sprzedawca będący właścicielem pojazdów oświadcza, że sprzedaje, a Kupujący, że nabywa pojazdy. Zestawienie nabytych pojazdów określa załącznik nr 1 do umowy Zestawienie pojazdów. 2. Sprzedawca oświadcza, że pojazdy są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem są te pojazdy, ani nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia. 3. Wraz z pojazdami Sprzedawca wydaje Kupującemu Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanych pojazdów opisanych w 1 i nie wnosi do nich zastrzeżeń. lub Kupujący oświadcza, że zrezygnował z oględzin pojazdów i jednocześnie nie wnosi żadnych uwag co do stanu technicznego pojazdów*. 2. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenie numerów pojazdów z numerami w dowodach rejestracyjnych. 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona Na podstawie wyników przetargu pisemnego na sprzedaż pojazdów Strony ustaliły cenę za sprzedane pojazdy, opisane w 1, na kwotę: 1/ cena nabycia z przetargu (bez podatku VAT) zł 2/ podatek VAT zł 3/ cena nabycia (łącznie z podatkiem VAT) zł Słownie złotych z podatkiem VAT:. 2. Na poczet ceny nabycia zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości.... zł. 3. Podpisanie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu pełnej kwoty ceny nabycia. 4. Kupujący oświadcza, iż kwotę., stanowiącą różnicę pomiędzy końcową ceną nabycia (z podatkiem VAT) a wadium, wpłacił Sprzedawcy w dniu.., a Sprzedawca potwierdza otrzymanie wymienionej kwoty. 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży pojazdów, następuje po podpisaniu umowy przez Strony. Uwaga: W przypadku, gdy przetarg pisemny zakończy się licytacją na skutek złożenia w przetargu pisemnym dwóch lub więcej najwyższych ofert o takiej samej cenie, 3 będzie miał następujące brzmienie: 3 1. Na podstawie wyników przetargu pisemnego na sprzedaż pojazdów, zakończonego aukcją/licytacją, Strony ustaliły cenę za sprzedane pojazdy, opisane w 1, na kwotę: 1/ cena nabycia (bez podatku VAT) zł 2/ podatek VAT zł 3/ cena nabycia (łącznie z podatkiem VAT) zł Słownie złotych z podatkiem VAT:

20 2. Na poczet ceny nabycia zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości..... zł. 3. Całkowitą cenę nabycia, wymienioną w ust. 1, Kupujący zobowiązany jest wpłacić w terminie do dnia. do godz. przelewem na konto: Za skuteczny termin zapłaty ceny nabycia będzie termin uznania rachunku Sprzedawcy w dniu r. do godz Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty całkowitej ceny nabycia, wymienionej w ust. 1, w terminie określonym w ust. 3, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zatrzymania wniesionego wadium. 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży pojazdów, następuje po wpłaceniu całkowitej ceny nabycia. 4 Z chwilą podpisania umowy na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy. 5 Wszelkie koszty związane z realizacją umowy obciążają Kupującego. 6 Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: * właściwy wpis zostanie wprowadzony do umowy po przetargu Załącznik nr 1 do umowy ZESTAWIENIE nabytych pojazdów Lp. Rodzaj pojazdu Marka Typ Rok produkcji Stan drogomierza VIN / podwozia Uwaga: Załącznik nr 1 /tabela/ zostanie wypełniony po rozstrzygnięciu przetargu

Marka Typ. Nr VIN / podwozia /fabryczny Autobus Volvo B10 1996 CLI 46YP YV31M2F16TA044766 Autobus MAN UL242 1992 CLI 27YM WMA8930686C001179. Rok prod.

Marka Typ. Nr VIN / podwozia /fabryczny Autobus Volvo B10 1996 CLI 46YP YV31M2F16TA044766 Autobus MAN UL242 1992 CLI 27YM WMA8930686C001179. Rok prod. OGŁOSZENIE Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych autobusów wózków widłowych i ciągnika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów, wózków widłowych i ciągnika rolniczego

REGULAMIN I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów, wózków widłowych i ciągnika rolniczego REGULAMIN I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów, wózków widłowych i ciągnika rolniczego znak postępowania: KPTS-S-10/A/1/15/124 Regulamin zatwierdzony w dniu 16.11.2015 roku Prezes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN piątego (V) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów

REGULAMIN piątego (V) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów REGULAMIN piątego (V) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów znak postępowania: KPTS-S-3/A/1/16/18 Regulamin zatwierdzony w dniu 11.02.2016 roku Prezes Zarządu (-) Tomasz Fic str. 1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego OGŁOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu BANK TKANEK OKA 03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67 tel.226701768 fax 22 6701388 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży pojazdów: ciągników siodłowych w trybie poprzetargowym z wolnej ręki

REGULAMIN sprzedaży pojazdów: ciągników siodłowych w trybie poprzetargowym z wolnej ręki Kujawsko-Pomorski Transport samochodowy S.A. 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 REGULAMIN sprzedaży pojazdów: ciągników siodłowych w trybie poprzetargowym z wolnej ręki znak: KPTS-S-2/SC/1/15/2 obowiązujący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych i naczep ciężarowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych i naczep ciężarowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych i naczep ciężarowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży ciągników siodłowych i naczep ciężarowych w trybie poprzetargowym z wolnej ręki

REGULAMIN sprzedaży ciągników siodłowych i naczep ciężarowych w trybie poprzetargowym z wolnej ręki REGULAMIN sprzedaży ciągników siodłowych i naczep ciężarowych w trybie poprzetargowym z wolnej ręki 1 1. Regulamin określa zasady sprzedaży samochodów: ciągników siodłowych w liczbie 8 szt i naczep ciężarowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRYTE z dnia 21 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRYTE z dnia 21 listopada 2011 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRYTE z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż autobusów marki JELCZ L090M i IVECO A45.12 1. NAZWA SPRZEDAJĄCEGO Gmina Obryte, Obryte185,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 9 05 w sali nr 127.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 9 05 w sali nr 127. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM I NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW WORD KONIN WYCOFANYCH Z PROCESU PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RGK.2613.2.2015 Wola Krzysztoporska, dnia 8 września 2015 r. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA 1. Informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 10/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM Zakład Komunalny Gminy Lubiewo ul. Główna 75; 89-510 Bysław ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

Blok pontonowy brzegowy - 1 komplet (1 szt. lewy / 1 szt. - prawy).

Blok pontonowy brzegowy - 1 komplet (1 szt. lewy / 1 szt. - prawy). RG.2613.2.2015 nr postępowania OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRYTE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu publicznego na sprzedaż bloków pontonowych brzegowych BP (z parku pontonowego PP-64)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZASNYSZU OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZASNYSZU OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZASNYSZU OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W PRZASNYSZU Opis przedmiotu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dn. 19.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Bardziej szczegółowo

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych REGULAMIN CZWARTEGO PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH 1 Przetarg niniejszy odbywa się na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA. Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia. 10.04.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA. Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia. 10.04.2013r. Nasz znak: ZP-232-2/13 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 10.04.2013r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Małopolski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 00-467 Warszawa tel. 22 628 12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich Na podstawie treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski, zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ: samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Seat Inca Diesel 1,8t, zabudowanego chłodnią, rok produkcji 2002,

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ: samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Seat Inca Diesel 1,8t, zabudowanego chłodnią, rok produkcji 2002, Znak sprawy: WIW-AG. 2613.6.2011 Katowice, dn. 2011-10-24 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ: samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Seat Inca Diesel 1,8t, zabudowanego chłodnią, rok produkcji 2002, na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław, zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 Gostynin dn. 14.11.2014r. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 1.Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN, TYP T4

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN, TYP T4 Iława, dn.15.04.2015r. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN, TYP T4 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Ul.

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Jelcz 3W 317 1. Samochód Ciężarowy typ 3W 317, producent Jelcz,

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż sprzętu: L.p. Nazwa / numer fabryczny Cena wywoławcza Wadium 1. Dymomierz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ul. Ignacew 9

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FIAT DUCATO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FIAT DUCATO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FIAT DUCATO 1. Nazwa i siedziba jednostki (organizatora przetargu): Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 02-958 Warszawa tel (22)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO. I postępowanie przetargowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO. I postępowanie przetargowe. Wejherowo, dn. 20.08.2015 r. ZNP-1/2015 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Znak sprawy: P 1/2009 Warszawa, 01.09.2009

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Znak sprawy: P 1/2009 Warszawa, 01.09.2009 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Znak sprawy: P 1/2009 Warszawa, 01.09.2009 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego I postępowanie przetargowe 1. Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson ZKGZ.271.7.2014 Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson I. Nazwa i siedziba jednostki: Zakład Komunalny Gminy Zblewo ul. Pinczyńska

Bardziej szczegółowo

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO KOPARKO ŁADOWARKA BIAŁORUŚ TO-49 ZDP.DP.III. 7001-1/2011 Nazwa i siedziba Sprzedającego: Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Nazwa sprzedającego: Opis przedmiotu sprzedaży: Citroen Xsara Picasso Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 8 700,00 zł

Ogłoszenie Nazwa sprzedającego: Opis przedmiotu sprzedaży: Citroen Xsara Picasso Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 8 700,00 zł Ogłoszenie Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Nazwa sprzedającego:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Neoplan

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Neoplan Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Neoplan 1. Sprzedający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 61-586 Poznań ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RGK.2613.1.2015 Wola Krzysztoporska, dnia 8 września 2015 r. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA 1. Informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 10/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych www.pomorskieparki.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Toruń, 27.04.2015 r. w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15

Zespół szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Toruń, 27.04.2015 r. w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15 Zespół szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Toruń, 27.04.2015 r. w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15 ZSGH.271.3.2015 Mw Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego. 1) Nazwa i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W POZNANIU. I postępowanie przetargowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W POZNANIU. I postępowanie przetargowe Poznań, 11 luty 2015 r. SO-214-1/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W POZNANIU I postępowanie przetargowe 1. Nazwa i siedziba organizatora

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja

Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja Symbol sprawy: MK III/251/2/10 Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja 1. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37 39, 75 420 Koszalin, tel. (94) 343 20 11, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Znak sprawy: SBBHP.232.3.2016 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Zarząd Dróg 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7 tel/fax: 023 6725414 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kupujących

Instrukcja dla Kupujących Instrukcja dla Kupujących 1. Sprzedający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kaliszu Adres: Al. Wojska Polskiego 37, 62-800 Kalisz Telefon: (062) 7649215, Fax: (062)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Murów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S

Wójt Gminy Murów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S Wójt Gminy Murów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów tel. (77) 4214034 fax

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 Gostynin dn. 25.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 1.Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 09

Bardziej szczegółowo

O głoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż sam ocho du służbow ego

O głoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż sam ocho du służbow ego WIWA.2613.A.2015 Krosno, 2015-07-31 O głoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż sam ocho du służbow ego 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO FIAT SEICENTO

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO FIAT SEICENTO ZDP-DP-III. 2023.2.2013 ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO FIAT SEICENTO Nazwa i siedziba Sprzedającego: Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

Wola Krzysztoporska, dnia 8 września 2015 r. RGK OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA. ilość Cena inwentarzowy. ilość Cena inwentarzowy

Wola Krzysztoporska, dnia 8 września 2015 r. RGK OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA. ilość Cena inwentarzowy. ilość Cena inwentarzowy Wola Krzysztoporska, dnia 8 września 205 r. RGK.263..205 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA. Informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 0/ Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 20 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Sprzedającego na konto bankowe: BGK I O/Warszawa

Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Sprzedającego na konto bankowe: BGK I O/Warszawa OGŁOSZENIE Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów osobowych.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Barakowozu.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Barakowozu. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Barakowozu. Prowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r.

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. I. Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

VOLKSWAGEN TRANSPORTER Nawojowa 2016-02-10 OGŁOSZENIE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa 33-335 Nawojowa 348 a ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe 1 Znak sprawy: ZPOW/D/341-2/09 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75

Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75 Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75 działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ==================================================================================== Znak: OL/361/1/2011

Bardziej szczegółowo

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Dublinie 2015-09-08 13:09:52

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Dublinie 2015-09-08 13:09:52 Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Dublinie 2015-09-08 13:09:52 2 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAś SAMOCHODU SŁUśBOWEGO MARKI FORD TRANSIT 100 2,5 D

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAś SAMOCHODU SŁUśBOWEGO MARKI FORD TRANSIT 100 2,5 D DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAś SAMOCHODU SŁUśBOWEGO MARKI FORD TRANSIT 100 2,5 D Opis przedmiotu sprzedaŝy: Przedmiotem sprzedaŝy jest

Bardziej szczegółowo

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23%

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23% Lp. 1. Sygnatura przetargu: MZN0475/14/MCZ 2. Nazwa i siedziba sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14 A działając w imieniu własnym oraz spółki: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców

Bardziej szczegółowo

r. Zakład Poprawczy w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 122, Gdańsk OGŁASZA. Przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego.

r. Zakład Poprawczy w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 122, Gdańsk OGŁASZA. Przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego. Sprzedaż samochodu Numer ogłoszenia 3/2016 Ważne od 01.04.2016r. Ważne do 18.04.2016r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami

Bardziej szczegółowo

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO I. Przedmiot przetargu POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO NR_INW GRUPA Nazwa Cena wywoławcza brutto w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego PIW FK 0210/1/2015 Jasło, 2015-10-30 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle, ul. Floriańska 92,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony Gdańsk, dnia 27-05-2015 r. OGŁOSZENIE Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż majątku ruchomego, w który wyposażony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU OSOBOWEGO (BUSA) MERCEDES VITO 111 CDI

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU OSOBOWEGO (BUSA) MERCEDES VITO 111 CDI REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU OSOBOWEGO (BUSA) MERCEDES VITO 111 CDI Podstawę sporządzenia niniejszego regulaminu stanowi 6 Uchwały Nr XX/467/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO GMINY OLSZANICA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO GMINY OLSZANICA OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO GMINY OLSZANICA 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Gmina Olszanica 38-722 Olszanica 81 NIP: 6881246016 fax: 13 / 4617373 lub

Bardziej szczegółowo

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, PISEMNYM, OFERTOWYM Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C330 oraz przyczepy marki AUTOSAN 1. Sprzedający Zespół Szkół we Wroniu Wronie 28, 87-200

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO 1. Przedmiot przetargu Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II przetarg ofertowy na Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/14 Burmistrza Szydłowca z dnia r.

Zarządzenie Nr 46/14 Burmistrza Szydłowca z dnia r. Zarządzenie Nr 46/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 22.04.2014 r. w sprawie: ogłoszenia II pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż pojazdów i powołania komisji przetargowej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku

Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: zasad przeprowadzania przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen 3C Passat Comfortline 2.0

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2014 Dyrektora SOSW w Koninie z dnia 20 listopada 2014 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU FURGON OSOBOWY FORD TRANSIT 9 OSOBOWY + WINDA BĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WK-DW-250-1/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie 7 i następne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie I) Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Kolejowa 2 ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 Podstawę sporządzenia niniejszego regulaminu stanowi 6 Uchwały Nr XX/467/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŁODZI ROBOCZEJ Z SILNIKIEM ORAZ PRZYCZEPY DO TRANSPORTU ŁODZI DWUOSIOWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŁODZI ROBOCZEJ Z SILNIKIEM ORAZ PRZYCZEPY DO TRANSPORTU ŁODZI DWUOSIOWEJ OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŁODZI ROBOCZEJ Z SILNIKIEM ORAZ PRZYCZEPY DO TRANSPORTU ŁODZI DWUOSIOWEJ 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Morska Służba Poszukiwani i Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O AUKCJI SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJATKU RUCHOMEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH

OGŁOSZENIE O AUKCJI SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJATKU RUCHOMEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH OGŁOSZENIE O AUKCJI SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJATKU RUCHOMEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN) Poj. silnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Pogotowia Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 2006 60595 13600 23% 2006 47693 14000 23% 2006 86582 13500 23% 2006 65111 11900 23% 2006 104045 8100 23%

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 2006 60595 13600 23% 2006 47693 14000 23% 2006 86582 13500 23% 2006 65111 11900 23% 2006 104045 8100 23% 1. Sygnatura przetargu: MZN0427/14/MCZ 2. Nazwa i siedziba sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14 A 44-100 Gliwice działając w imieniu własnym oraz spółki: TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Jeleniej Górze

FORMULARZ OFERTOWY. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Jeleniej Górze Załącznik nr 1.. dnia.. (miejscowość) FORMULARZ OFERTOWY Sprzedawca Imię i nazwisko/ nazwa oferenta WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Jeleniej Górze Adres zameldowania / adres siedziby, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r.

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r. OGŁOSZENIE Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner typ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo