CENNIK 1/2014 BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK 1/2014 BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE"

Transkrypt

1 CENNIK 1/2014 BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

2

3 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I CENNIK WYROBÓW NR 1/ Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ogólne i Cennik dotyczą sprzedaży wyrobów przez spółkę BiG TOR M. Barański Spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej BiG TOR. 2. Sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotów gospodarczych, współpracującym z BiG TOR, zwanych dalej Przedstawicielami Producenta. 3. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 4. Przedstawiciel Producenta jest samodzielnym, niezależnym od BiG TOR podmiotem gospodarczym. 5. Przedstawiciel Producenta prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. 6. BiG TOR nie udziela wyłączności na sprzedaż jego wyrobów Przedstawicielowi Producenta. 7. BiG TOR nie sprzedaje swoich wyrobów nabywcom detalicznym, których kieruje do właściwych Przedstawicieli Producenta. 8. Używanie przez Przedstawiciela Producenta znaków towarowych BiG TOR w jakiejkolwiek formie może się odbywać wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Producenta lub w celu wskazania BiG TOR jako producenta wyrobów. 9. Wszelkie informacje handlowe (dotyczące warunków współpracy, w tym wysokość marży), uzyskane od BiG TOR, mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane przez Przedstawiciela Producenta osobom trzecim bez uprzedniej zgody BiG TOR, bez ograniczenia czasowego. 10. Przez dni robocze w rozumieniu niniejszych Warunków Ogólnych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2 Obowiązki Przedstawiciela Producenta w ramach sprzedaży wyrobów BiG TOR 1. Posiadanie niezbędnej wiedzy w celu optymalnego, adekwatnego do danych lokalnych warunków zabudowy i otoczenia, dobierania produktów z zakresu oferty BiG TOR. 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy w celu poprawnego montażu produktów BiG TOR. 3. Udzielanie Klientom informacji z zakresu oferty BiG TOR. 1) BiG TOR zastrzega, że rozmieszczenie w poszczególnych seriach wyrobów szczegóły wykonawcze, takie jak np.: układ sekcji i przeszkleń, deseniowanie, wybarwienie i odcienie i inne detale, mogą różnić się od siebie w różnych seriach produkcyjnych oferowanych wyrobów w czasie bez pisemnego uprzedzenia. Po stronie Przedstawiciela Producenta leży obowiązek każdorazowego upewnienia się czy posiadane przez niego próbki i opisy techniczne są nadal aktualne. 4. Prowadzenie sprzedaży wyrobów BiG TOR z obowiązkiem eksponowania informacji o BiG TOR jako producencie tych wyrobów. Niedopuszczalne jest zatajenie wobec Klienta pochodzenia wyrobów z BiG TOR, usuwanie tabliczek znamionowych i innych oznaczeń BiG TOR oraz oznaczanie wyrobów własnymi oznaczeniami w sposób, wprowadzający w błąd co do ich pochodzenia. 5. Montaż i uruchamianie wyrobów BiG TOR zgodnie z dokumentacją techniczno-montażową. 6. Przekazywanie uruchomionych wyrobów BiG TOR Klientom wraz z instrukcją obsługi i konserwacji w celu umożliwienia Klientowi przestrzegania zawartych w tejże instrukcji ustaleń. 7. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, w zakresie określonym w instrukcjach obsługi i konserwacji. 8. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego na warunkach, uzgodnionych z Klientem. 9. Stwierdzanie zasadności roszczeń gwarancyjnych Klientów, dotyczących wyrobów BiG TOR. 10. Rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez swoich Klientów, dotyczących wyrobów BiG TOR, zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji. 11. Dbałość o dobre imię i wizerunek BiG TOR poprzez rzetelną obsługę Klienta, staranny i poprawny technicznie montaż oraz serwisowanie wyrobów w zakresie oferty BiG TOR. 12. Dbałość o zachowanie ładu, czystości i odpowiednich warunków przechowywania wyrobów BiG TOR, zarówno jako zapasów magazynowych, jak i ekspozycyjnych. 13. Eksponowanie materiałów reklamowych i wzorcowych wyrobów BiG TOR, co najmniej na równi z innymi produktami. 14. Zapewnienie przepływu do BiG TOR wszelkich uwag i wniosków Klientów. Szczególnie w zakresie nowych potrzeb Klientów, potrzeb modyfikacji dotychczasowych produktów czy też nowych uruchomień produkcyjnych. 3 Ceny 1. Ceny na wyroby gotowe w wykonaniu standardowym zawarte są w załączonym cenniku. Podane ceny są cenami jednostkowymi netto, loco magazyn BiG TOR. 2. Do podanych cen dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. 3. Ceny zawarte w cennikach BiG TOR, wyrażone są w złotych polskich (PLN) lub jako równowartość euro (EUR). Jeżeli w cenniku nie zaznaczono inaczej, podaną kwotę należy rozumieć jako kwotę EUR. 4. Jeżeli nie ustalono odrębną korespondencją innego kursu uro do rozliczeń, ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg kursu średniego NBP z dnia zamówienia. 5. Ceny, zawarte w cennikach BiG TOR, zgodnie z oznaczeniem, mogą być cenami hurtowymi z uwzględnionymi rabatami dla Przedstawiciela Producenta lub cenami detalicznymi, od których przysługuje rabat dla Przedstawiciela Producenta. 6. Ceny detaliczne są podawane do wiadomości publicznej na obszarze całego kraju. 7. Wysokość rabatu od cen detalicznych jest ustalana indywidualnie i potwierdzana przez BiG TOR w formie pisemnej. 8. BiG TOR zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika, poprzez wydanie nowego cennika. 9. Ceny elementów wyposażenia dodatkowego zawarte w tabelach opcji i dopłat obowiązują wyłącznie w przypadku sprzedaży w komplecie z wyrobem w wykonaniu standardowym. Ceny elementów wyposażenia dodatkowego zamawiane bez wyrobu w wykonaniu standardowym kalkulowane są indywidualnie. 10. W indywidualnych przypadkach realizacja zamówienia Przedstawiciela Producenta po cenie, wynikającej z obowiązującego cennika, może okazać się niemożliwa. W takim przypadku BiG TOR zastrzega możliwość ustalenia ceny indywidualnej. 4 Zamówienia 1. Zamówienia Przedstawiciel Producenta składa w formie pisemnej na odpowiednich drukach, przygotowanych przez BiG TOR. 1) Składając zamówienie Przedstawiciel Producenta oświadcza, że zapoznał się z aktualnym w danym momencie standardem, cechami fizycznymi, estetycznymi i technicznymi, a zwłaszcza z ograniczeniami zakresu stosowania zamawianego wyrobu. 2) Przedstawiciel Producenta przy znajomości podstawowego zakresu dostawy poszczególnych wyrobów, zobowiązany jest do zapewnienia zgodności instalowanego wyrobu z lokalnymi wymogami. 2. Dopuszcza się składanie zamówień w innej formie niż na drukach przygotowanych przez BiG TOR np na produkty w wykonaniu specjalnym, jednak wówczas potwierdzenie przyjęcia zamówienia do produkcji wystawione przez BiG TOR musi być pisemnie zaakceptowane przez Przedstawiciela Producenta. 3. Dopuszcza się składanie zamówień za pośrednictwem faksu lub internetu. Złożenie zamówienia za pośrednictwem faksu lub Internetu oznacza, iż Przedstawiciel Producenta ponosi odpowiedzialność za treść zamówienia, a strony uznają, iż spełnia ono warunki złożenia zamówienia w formie pisemnej. 4. Każde zamówienie BiG TOR potwierdza w formie pisemnej za pomocą faksu lub Internetu. 5. W przypadku zamówień składanych na formularzach BiG TOR, brak zgłoszenia korekt przez Przedstawiciela Producenta do potwierdzenia zamówienia wystawionego przez BiG TOR w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub Internetu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z jego akceptacją. Akceptując potwierdzenie zamówienia Przedstawiciel Producenta wyraża bezwarunkową zgodę na brzmienie niniejszych Warunków Ogólnych oraz na włączenie ich do treści umowy. Przez akceptację potwierdzenia zamówienia pomiędzy BiG TOR a Przedstawicielem Producenta dochodzi do skutku umowa o treści, wynikającej z potwierdzenia zamówienia i niniejszych Warunków Ogólnych. 6. Dla zamówień składanych w innej formie niż druki przygotowane przez BiG TOR, w przypadku przesłania akceptacji potwierdzenia zamówienia przez Przedstawiciela Producenta w terminie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania, BiG TOR może odstąpić od umowy kupna sprzedaży bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Przedstawiciela Producenta. 7. Wszelkie korekty do złożonego zamówienia składane są przez Przedstawiciela Producenta w formie pisemnej i powodują zmianę terminu realizacji. 8. Wszelkie korekty do złożonego zamówienia składane przez Przedstawiciela Producenta podlegają wycenie uwzględniającej wszelkie koszty związane ze zmianą zamówienia w trakcie trwania jego realizacji. 9. Poszczególne towary Przedstawiciel Producenta zamawia zgodnie z nazewnictwem i symboliką obowiązującą w cennikach BiG TOR. 10. Wszelkie informacje ustne przekazywane przez Przedstawiciela Producenta w fazie składania zamówienia stają się wiążące w momencie ich pisemnego potwierdzenia przez strony umowy. 5 Warunki odbioru produktów 1. Terminy realizacji zamówienia każdorazowo uściślane są potwierdzeniem zamówienia w formie pisemnej. 2. Podany w potwierdzeniu zamówienia tydzień realizacji zamówienia oznacza, że deklarowanym dniem odbioru jest ostatni dzień roboczy określonego tygodnia w roku kalendarzowym. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie, wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, BiG TOR poinformuje o możliwym opóźnieniu niezwłocznie, nie później niż na 5 dni przed pierwotnym terminem realizacji, podając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia. Brak odpowiedzi Przedstawiciela Producenta w terminie 2 dni roboczych uważa się za akceptację przedłużenia terminu realizacji. Odmowa akceptacji przedłużenia terminu powoduje odstąpienie od umowy bez dalszych konsekwencji dla Stron. 4. W przypadku niedotrzymania przez BiG TOR określonego w potwierdzeniu zamówienia lub przedłużonego terminu realizacji, Przedstawicielowi Producenta przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonych w terminie towarów za każdy dzień zwłoki, tylko w przypadku, jeżeli Przedstawiciel Producenta poniósł szkodę. Odpowiedzialność BiG TOR z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia ograniczona jest do 3% wartości nie wydanych w terminie towarów. 5. BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń nadzwyczajnych, będących poza kontrolą BiG TOR, a w szczególności działań organów państwowych lub samorządowych albo siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizację, braki surowców, braki transportowe, strajki, lock-out. BiG TOR niezwłocznie zawiadomi Przedstawiciela Producenta o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu zamówienia z powyższych przyczyn. W takim przypadku BiG TOR będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Przedstawiciela Producenta. 6. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru przez Przedstawiciela Producenta, w ustalonym terminie, BiG TOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury sprzedaży na wyżej wymieniony towar po upływie 7 dni roboczych od daty podanej na pisemnym potwierdzeniu zamówienia. 7. W przypadku odbioru towarów własnym transportem przez Przedstawiciela Producenta, wymagane jest telefoniczne ustalenie daty i terminu odbioru. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany zadysponować środek transportu, który umożliwia załadunek za pomocą wózka widłowego bez dodatkowego udziału pracowników Producenta. 8. BiG TOR może odmówić wydania towaru, jeżeli środek transportu zadysponowany przez Przedstawiciela Producenta nie jest przystosowany do przewozu lub załadunku tego typu towarów. 9. Warunki bezpłatnej i płatnej usługi transportowej realizowanej przez BiG TOR są ustalane indywidualnie i potwierdzane przez Producenta w formie pisemnej. 10. W przypadku dostarczenia towarów przez BiG TOR, Przedstawiciel Producenta zobowiązany jest zapewnić rozładunek w miejscu dostawy własnym staraniem i na własny koszt. 11. Odbioru ilościowego i jakościowego dostawy dokonuje osoba upoważniona przez Przedstawiciela Producenta. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany do każdorazowego kontrolowania jakości i kompletności dostarczonego towaru. Zgłoszenia reklamacji uszkodzeń przesyłki będą uwzględniane wyłącznie na podstawie zastrzeżeń naniesionych przez Przedstawiciela Producenta w obecności przewoźnika na specyfikacji oraz dołączonego protokołu szkody. 12. Przedstawiciel Producenta jest obowiązany zbadać towar w dniu jego dostarczenia. Wszelkie niezgodności co do ilości, rodzaju i jakości dostarczonego towaru, powinny być zgłoszone w formie pisemnej w terminie dwóch dni, licząc od dnia w którym wada mogła zostać wykryta, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. 13. Proces reklamacyjny ze spedytorem prowadzi Przedstawiciel Producenta. 6 Płatności 1. Warunki płatności, takie jak: wysokość zaliczki, forma i termin zapłaty oraz limit kredytu kupieckiego ustalane są indywidualnie i potwierdzane przez BiG TOR w formie pisemnej. 2. Zapłata za zakupione przez Przedstawiciela Producenta wyroby będzie następować w uzgodnionej formie na podstawie faktury wystawionej przez BiG TOR, przy czym zapłata za pierwsze zamówienie nastąpi gotówką, czekiem potwierdzonym lub poleceniem przelewu dokonanym najpóźniej w dniu odbioru towaru. W przypadku zapłaty poleceniem przelewu należy przesłać do BiG TOR kopię potwierdzenia polecenia przelewu. 3. Jakiekolwiek reklamacje, co do jakości dostarczonych towarów nie wstrzymują płatności za towar przez Przedstawiciela Producenta. 4. BiG TOR ustala dla Przedstawiciela Producenta limit kredytu kupieckiego. Jest to ustalona kwota maksymalnej wartości towaru, jaką Producent wydaje na zapłatę w formie polecenia przelewu z ustalonym terminem płatności. Łączna kwota zobowiązań Przedstawiciela Producenta względem BiG TOR nie może wykraczać poza ustalony limit kredytu kupieckiego. 5. Dla uzyskania odroczonego terminu płatności w zależności od terminu płatności lub podniesienia limitu kredytu kupieckiego wymaga się przedłożenia stosownego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub weksla in blanco. 6. Przekroczenie terminów zapłaty przez Przedstawiciela Producenta uprawnia BiG TOR do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę, wstrzymania realizacji kolejnych zamówień, odmowy wydania zamówionych wyrobów, wprowadzenia pełnej płatności z góry jako warunku wydania towarów. 7. W przypadku przekroczenia terminów zapłaty przez Przedstawiciela Producenta i konieczności przymusowego egzekwowania kwoty należnej na rzecz BiG TOR przez osoby trzecie w tym firmy windykacyjne, Przedstawiciel Producenta uprawnia BiG TOR do obciążenia Przedstawiciela Producenta kosztami przymusowego egzekwowania kwoty należnej. 8. BiG TOR zastrzega sobie prawo sprzedaży wierzytelności przysługujących mu od Przedstawiciela Producenta. 7 Gwarancja 1. BiG TOR udziela gwarancji na swoje wyroby. Szczegółowe warunki gwarancji, udzielanej na rzecz Klienta (ostatecznego użytkownika) określa karta gwarancyjna. Warunki gwarancji na rzecz Przedstawiciela Producenta określają postanowienia niniejszego rozdziału, przy czym okres gwarancji wynika z karty gwarancyjnej wyrobu. 1) Trwałość części zamiennych oraz podzespołów serwisowych zależy od stopnia zużycia naprawianego wyrobu, od stanu innych zastanych w serwisowanym wyrobie elementów współpracujących z wymienianym podzespołem i innych zastanych czynników zewnętrznych pozostających poza wpływem i wiedzą BiG TOR. BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności, a rękojmię wyłącza się w odniesieniu do części zamiennych i podzespołów serwisowych. 2. Dla części i towarów, na które istnieje autonomiczna gwarancja innego dostawcy lub producenta obowiązują warunki gwarancji danego producenta lub dostawcy. 3. Rozmieszczenie przeszkleń, zamków, desenie, wybarwienie/odcienie kolorów i inne detale wykonawcze, które są niedostrzegalne/nieistotne w przypadku sprzedaży jednostkowej mogą różnić się od siebie w przypadku zamówienia bram o takich samych kolorach (wymiarach) w różnych zamówieniach lub różnych partiach dostaw. Analogicznie BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności za wzmiankowaną zgodność także w przypadku zamówień na części serwisowe. 4. Zróżnicowanie techniki produkcji (pigmentacji) farb i lakierów oraz zróżnicowanie faktury i materiałów lakierowanego podłoża nie wyklucza powstawania różnic kolorystycznych i wybawień w stosunku do oryginalnego wzornika RAL. Dlatego BiG TOR deklaruje wykonanie powłok w kolorach jedynie zbliżonych do palety RAL, w związku z powyższym kolory oraz stopnie połysku nie mogą być traktowane wiążąco. Wzornik RAL służy jedynie do orientacji w palecie barw RAL. 5. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany do wydania Klientowi wypełnionej karty gwarancyjnej. 6. Okres udzielanej gwarancji na wyroby BiG TOR liczony jest od daty sprzedaży wyrobu Przedstawicielowi Producenta. W karcie gwarancyjnej Przedstawiciel Producenta powinien określić termin ważności gwarancji. 7. Gwarancja udzielana przez BiG TOR jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu. 8. Przedstawiciel Producenta wykonuje wobec Klienta obowiązki gwaranta, wynikające z udzielonej gwarancji. Wzajemne prawa i obowiązki BiG TOR i Przedstawiciela Producenta z tego tytułu regulują poniższe postanowienia. 9. Montaż wyrobów BiG TOR powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane i przeszkolone grupy monterskie Przedstawiciela Producenta pod rygorem utraty prawa do gwarancji. 1) Specjalistyczne cechy wyrobów BiG TOR powodują, że dołączone do wyrobu instrukcje mają charakter poglądowy. Powyższe nakłada obowiązek posiadania wiedzy technicznej przekazywanej na szkoleniach BiG TOR, co jest potwierdzane imiennym zaświadczeniem wystawianym po odbyciu szkolenia w BiG TOR. 10. Montaż urządzeń elektrycznych zakupionych w BiG TOR musi być wykonywany przez wykwalifikowanego elektryka pod rygorem utraty prawa do gwarancji. 11. Gwarancja obejmuje poprawne działanie wyrobu. 12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta. Ponadto gwarancją nie są objęte: 1) utrata pierwotnych właściwości paneli sandwiczowych pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych. Szczególnie w przypadku montażu bram w kolorach ciemnych, a w szczególności: RAL 3000; 3007; 4006; 4007; 5004; 5008; 5010; 5011; 5020; 5022; 6008; 6009; 6015; 6022; 7015; 7016; 7021; 7024; 7026; 7043; 8014; 8019; 8022; 9004; 9005; 9006; 9011; 9017; 9021; oraz DEKOR; od strony nasłonecznionej budynku. Cechą każdego panela sandwiczowego jest jego bimetaliczność, co w przypadku instalacji bram ciemnych po stronie nasłonecznionej może powodować odkształcanie się poszczególnych paneli, 2) wady powstałe wskutek naturalnego zużycia, wadliwych prac przy zabudowie i montażu wykonywanych przez osoby trzecie, wadliwego uruchomienia, wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, wadliwej konserwacji powierzchni powlekanych, nieprawidłowego obciążania, nieprawidłowego lub zbyt późnego stosowania malowania ochronnego, nieprawidłowego lub zbyt późnego zdjęcia folii osłonowych, oddziaływania wpływów zewnętrznych oraz nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji, 3) wady powstałe na skutek eksploatacji wyrobu w sposób niezgodny z ogólnymi zasadami użytkowania i/lub instrukcją obsługi wyrobu, 4) wady powstałe na skutek eksploatacji produktu wadliwego lub eksploatacji produktu wadliwie zainstalowanego przez Przedstawiciela Producenta lub osoby trzecie, 5) wady spowodowane zmianami lub pracami naprawczymi wykonanymi przez Przedstawiciela Producenta lub osoby trzecie bez pisemnej zgody Producenta, 6) wady związane z odpornością na działanie światła przy powłokach z tworzywa sztucznego, powłok malarskich w kolorach niestandardowych oraz elementów wykonanych z drewna, 7) części dostawy, które na skutek ich właściwości materiałowych lub rodzaju ich zastosowania podlegają zwiększonemu zużyciu naturalnemu, np. uszczelki, linki, żarówki i bezpieczniki, 8) wady polegające na porysowanych, wgnieceniach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach elementów zgłaszane po zamontowaniu urządzeń jeżeli jednoznaczne określenie strony (BiG TOR-Przedstawiciel Producenta), która doprowadziła do wystąpienia wad nie jest możliwe, 9) wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu (np. zarysowanie strony skrzynki aluminiowej przylegającej do muru, wgniecenie wpustu/pióra panela), nie zmieniające cech fizycznych, 10)wady takie jak uszkodzenia, zarysowania, odkształcenia oraz inne przypadki zmniejszenia walorów użytkowych produktu, jeśli powstały one w związku z transportem produktu własnym środkiem transportu Przedstawiciela Producenta, chyba że Przedstawiciel Producenta wykaże, że wady te powstały z wyłącznej winy BIG TOR. 11) uszkodzenia materiałowe powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami składowania towaru, w szczególności spowodowane wilgocią i/lub działaniem promieni słonecznych. Obowiązek wykazania właściwego składowania towaru obciąża Przedstawiciela Producenta. 12)BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności a rękojmię wyłącza się w odniesieniu do produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, zawierających cechy nie standardowe ( nie przewidziane w standardowej dokumentacji technicznej BiG TOR oraz aktualnym cenniku dealerskim). Cechami niestandardowymi mogą być w szczególności: wymiary spoza zakresu wymiarowego zawartego w cenniku, specyficzne prowadzenie, specyficzne powłoki, specyficzne funkcjonalności produktu. 13. BiG TOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 1) wadliwego zainstalowania produktów przez Przedstawiciela Producenta lub osoby trzecie, 2) eksploatacji produktu niezgodnie z ogólnymi zasadami użytkowania i/lub wynikającymi z instrukcji obsługi produktu, infolinia:

4 14. Każda ingerencja Przedstawiciela Producenta w wizualizację produktu, usunięcie znaków identyfikacyjnych, tabliczek znamionowych, znaków towarowych (logo), powoduje utratę gwarancji produktu. 15. Każde zgłoszenie reklamacyjne winno być właściwie udokumentowane, poprzez wypełnienie oraz przesłanie przez Przedstawiciela Producenta odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do BiG TOR, który to formularz stanowi integralną część procedury załatwiania reklamacji. Brak wymaganej dokumentacji uprawnia BiG TOR do odrzucenia reklamacji. 16. Koszty dojazdu do miejsca reklamacji ponosi Przedstawiciel Producenta. 17. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego BiG TOR udostępnia Przedstawicielowi Producenta nieodpłatnie części do napraw gwarancyjnych w celu usunięcia niezgodności w wyrobie BiG TOR. Wydanie Przedstawicielowi Producenta niewadliwych elementów lub podzespołów w miejsce wadliwych wyczerpuje obowiązki BiG TOR z tytułu gwarancji, z zastrzeżeniem ust BiG TOR pokrywa koszty transportu do siedziby Przedstawiciela Producenta brakujących lub niewłaściwie dobranych elementów lub podzespołów w przypadku uznanych reklamacji kompletności wydania/dostawy. W innych przypadkach odbiór elementów lub podzespołów następuje w siedzibie BiG TOR. 19. W przypadkach reklamacji powstałych z tytułu wad wykonawczych wyrobu lub z tytułu niezgodności wyrobu z zamówieniem, zwrot kosztów robocizny usunięcia usterki następuje wg zryczałtowanych stawek ustalonych przez BiG TOR. 20. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany do zwrotu reklamowanych części lub urządzeń w terminie do 14 dni od dnia załatwienia reklamacji przez BiG TOR. 21. Brak zwrotu reklamowanych części w terminie 14 dni uprawnia BiG TOR do wystawienia faktury VAT obciążającej Przedstawiciela Producenta kosztami wydania Przedstawicielowi Producenta niewadliwych elementów lub podzespołów w miejsce wadliwych. Do kosztów wspomnianych w zdaniu poprzednim BiG TOR zalicza w szczególności, lecz niewyłącznie, koszty przesyłki, koszty opakowania oraz koszty wykonania przedmiotowych części, towarów lub podzespołów. 22. W związku z udzieleniem gwarancji, w stosunkach pomiędzy BiG TOR a Przedstawicielem Producenta rękojmię wyłącza się. 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach spornych, zaistniałych pomiędzy BiG TOR a Przedstawicielem Producenta, o ile nie zostaną rozwiązane polubownie, właściwymi sądami są sądy właściwe dla siedziby BiG TOR 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania spraw spornych jest prawo polskie. 3. Do umów sprzedaży zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, podpisana w Wiedniu 11 kwietnia 1980r. 4. Rysunki i fotografie zamieszczone mają charakter poglądowy. Przedstawiciel Producenta przed złożeniem zamówienia powinien każdorazowo upewnić się czy nie zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne i materiałowe w oferowanych produktach bez pisemnego uprzedzenia. 5. Rysunki i schematy montażowe, numeracja pól zawiasowych i inne parametry definiujące rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia bramy określone są w widoku bramy od wewnątrz, chyba że osobnym pismem zaznaczono inaczej. 6. BiG TOR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie bez pisemnego uprzedzenia; niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c. Zamówienie jest przez BiG TOR przyjęte, jeżeli zostało potwierdzone lub zrealizowane. 7. Niniejsze Warunki Ogólne i Cennik obowiązują od r. BIG TOR Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 tel fax INFOLINIA NR KONT BANKOWYCH: PKO BANK POLSKI SWIFT BPKOPLPW BANK MILLENIUM SWIFT BIGBPLPW KONTO PODSTAWOWE KONTO PODSTAWOWE KONTO WALUTOWE KONTO WALUTOWE KRS , NIP

5 SPIS TREŚCI BRAMY GARAŻOWE I. Opis bramy w wykonaniu standardowym... 7 II. Dane zabudowy BT ISO40 G III. Dane zabudowy BT ISO40 G IV. Dane zabudowy BT ISO40 G V. Tabele cenowe bramy typowe VI. Tabele cenowe bramy na wymiar VII. Drzwi boczne VIII. Dopłaty do bram garażowych IX. Napędy i akcesoria elektroniczne BRAMY PRZEMYSŁOWE Bramy przemysłowe ekstensywne ISO 40 E I. Opis produktu II. Dane zabudowy bram ISO 40 E III. Tabela cenowa IV. Dopłaty do bram ISO 40 E V. Drzwi przejściowe, lakierowanie, przesłony, dopłata za ilość cykli i inne dopłaty do bram przemysłowych ISO Bramy przemysłowe segmentowe izolowane BT ISO 40 I. Opis produktu II. Tabela cenowa ISO 40 DE III. Tabela cenowa ISO 40 DE DEKOR Bramy przemysłowe segmentowe izolowane BT ISO 60 DE I. Opis produktu II. Tabela cenowa ISO 60 DE Bramy przemysłowe ISO 40 I. Dane zabudowy bram ISO II. Opis produktu III. Tabela cenowa Bramy Przemysłowe Segmentowe Izolowane bez sprężyn skrętnych BT ISO 40M I. Opis produktu II. Tabela cenowa IV. Dopłaty do bram za prowadzenie niestandardowe V. Drzwi przejściowe, lakierowanie, przesłony, dopłata za ilość cykli i inne dopłaty do bram przemysłowych ISO VI. Okna, zamki, uchwyty i inne dopłaty do bram przemysłowych ISO VII. Kołowroty, kratki, alternatywne mocowania, napinacze VIII. Napędy elektryczne, peryferia i inne dopłaty do bram przemysłowych ISO IX. Podzespoły serwisowe płaty i zespoły równoważenia płata X. Części serwisowe, okucia, sekcje na wymianę i inne dopłaty do bram przemysłowych Bramy przesuwane ISO 40 P I. Opis produktu II. Dane zabudowy III. Tabela cenowa IV. Dopłaty do bram ISO 40 P V. Okna, zamki, uchwyty i inne dopłaty do bram przemysłowych ISO VI. Kratki

6 SPIS TREŚCI Bramy rozwierane ISO 40 R I. Opis produktu II. Dane zabudowy III. Tabela cenowa IV. Dopłaty do bram ISO 40 R V. Okna, zamki, uchwyty i inne dopłaty do bram przemysłowych ISO VI. Kratki Uszczelnienia przeładunkowe BTU I. Opis produktu II. Dane zabudowy uszczelnień przeładunkowych BTU III. Tabela cenowa IV. Opcje i dopłaty do uszczelnień przeładunkowych BTU Mostki przeładunkowe BTM I. Opis produktu II. Dane zabudowy mostków przeładunkowych BTM III. Tabela cenowa mostków przeładunkowych BTM IV. Dopłaty do mostków przeładunkowych

7 CENNIK 1/2014

8 Opcja z upustem! Uszczelka górna montowana w klipsach przykręcanych do nadproża Wyższy Standard! Uszczelka górna montowana w stalowym profilu mocowanym do nadproża SCHEMAT BRAMY GARAŻOWEJ Opcja PROFIL ZAMYKAJĄCY standard w bramach na wymiar (w bramach typowych za dopłatą) Mniej wiercenia w nadprożu! Zabezpieczenie przed opadnięciem płata jako konsola środkowa zintegrowana z konsolą napędu SOLO Opcja konsoli napędu Uszczelka dolna dwuwargowa standardowo montowana jest w profilu aluminiowym w kolorze białym lub brązowym

9 I. Opis bramy w wykonaniu standardowym WYMIARY SPECJALNE I WYMIARY TYPOWE Płat Bramy Obsługa Nadproże Konstrukcja nośna (okucia) Wyrównoważenie masy płata Sprężyny skrętne Zabezpieczenia Uszczelnienie płata Wymiary dwuścienne segmenty o wysokości 500 mm i / lub 610 mm izolowane pianką PUR o gr. 40 mm, z kształtowym zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców, ściany segmentów stalowe ocynkowane i malowane zewnętrznie w kolorze podstawowym zbliżonym do RAL 9010 lub RAL 8014 lub w okleinie dekor, wewnętrznie RAL Segmenty wewnątrz wzmocnione płaskownikiem stalowym o grubości 1 mm. Profile aluminiowe na dolnym i górnym lakierowane w kolorze zbliżonym do RAL 9010, 8014 lub 8003 lub naturalne aluminium. Opis faktury płata w cennikach poszczególnych typów i modeli wykonania bram. Płat bramy jest okuwany górnym profilem aluminiowym w przypadku wymiarów pośrednich nie stanowiących całkowitej krotności płata. Wówczas nie ma zastosowania konsola montażowa napędu. ręczna za pomocą pochwytów i / lub linki wymagana minimalna wysokość nadproża opis w cennikach poszczególnych typów i modeli bram stalowa ocynkowana ogniowo za pomocą ocynkowanych sprężyn skrętnych 1 lub 2 szt. na wale umieszczonym za nadprożem (w bramie typ 130 wał umieszczony jest na końcu prowadnic poziomych) obliczone na min cykli pracy kształtowe zabezpieczenie segmentów płata przed zakleszczeniem palców zabezpieczenie na pęknięcie sprężyn linki nośne prowadzone wewnątrz prowadnic dookolne uszczelki gumowe, uszczelnienia międzysegmentowe w wymiarach szerokości i wysokości światła otworu określonych z dokładnością do 5 mm, model płata SK wykonywany jest w wymiarach w wysokości światła otworu określonych z dokładnością do 5 mm, natomiast szerokości wykonywane są w wymiarach określonych w cenniku; OZNACZENIA PŁATÓW. Przetłoczenia, deseniowanie, kolory i dekory LIZBONA WENECJA ROMA BARCELONA WERONA PARIS BIAŁY; ANTRACYT 9010; 7016 ZŁOTY DĄB ORZECH WINCHESTER 7 infolinia:

10 II. DANE ZABUDOWY BT ISO40 G infolinia:

11 III. DANE ZABUDOWY BT ISO40 G infolinia:

12 IV. DANE ZABUDOWY BT ISO40 G infolinia:

13 V. Tabele cenowe: BRAMY TYPOWE (brak możliwości zamawiania wymiarów innych niż określone w tabeli) WENECJA G300 (ISO40G300T SD Struktura Deski z zewnątrz przetłoczenia poziome w deseniu drewnopodobnym od środka stucco) B H PODSTAWOWY Biały/Brązowy Standardowy 24xRAL zbliżony do:1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8016; 8017; 8019; 8028; 9001 Dekory: Złoty dąb; Orzech; Mahoń Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pozycja parametr / Opis zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dopłata do tabeli cennikowej na bramy typowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DANE ZABUDOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH PROWADZEŃ BRAM TYPOWYCH zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł G300 G195 G130 standard 120 zł dla bram Bmax=mm 199 zł dla bram od B>mm zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 199 zł dla bram Bmax=2500mm 299 zł dla bram od B>2500mm N minimalne wolne nadproże bramy ręcznej 250mm 195mm 80mm Na minimalne wolne nadproże bramy automatycznej (Solo) 300mm 195mm 130mm B szerokość światła otworu maks. 5000mm H wysokość światła otworu maks. mm L,P, szerokość węgarków 100mm F głębokość zamontowania prowadnic poziomych H+300mm H+500mm H+700mm Fa głębokość zamontowania prowadnic poziomych bramy automatycznej (Solo) 3700mm W wysokość swobodnego przejazdu H H-150mm H-150mm Wa wysokość swobodnego przejazdu brama automatyczna H H-50mm H-50mm Pozostałe dopłaty patrz dalsze strony cennika 11 infolinia:

14 Tabele cenowe: BRAMY TYPOWE (brak możliwości zamawiania wymiarów innych niż określone w tabeli) ROMA G300 (ISO40G300T 1- SD Struktura Deski z zewnątrz 1 przetłoczenie wysokie w deseniu drewnopodobnym od środka stucco) B H PODSTAWOWY Biały Standardowy 24xRAL zbliżony do:1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8016; 8017; 8019; 8028; 9001 Dekory 1-SD: Złoty dąb; Orzech; Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pozycja parametr / Opis zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dopłata do tabeli cennikowej na bramy typowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DANE ZABUDOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH PROWADZEŃ BRAM TYPOWYCH zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł G300 G195 G130 standard 120 zł dla bram Bmax=mm 199 zł dla bram od B>mm zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 199 zł dla bram Bmax=2500mm 299 zł dla bram od B>2500mm N minimalne wolne nadproże bramy ręcznej 250mm 195mm 80mm Na minimalne wolne nadproże bramy automatycznej (Solo) 300mm 195mm 130mm B szerokość światła otworu maks. 5000mm H wysokość światła otworu maks. mm L,P, szerokość węgarków 100mm F głębokość zamontowania prowadnic poziomych H+300mm H+500mm H+700mm Fa głębokość zamontowania prowadnic poziomych bramy automatycznej (Solo) 3700mm W wysokość swobodnego przejazdu H H-150mm H-150mm Wa wysokość swobodnego przejazdu brama automatyczna H H-50mm H-50mm Pozostałe dopłaty patrz dalsze strony cennika 12 infolinia:

15 Tabele cenowe: BRAMY TYPOWE (brak możliwości zamawiania wymiarów innych niż określone w tabeli) BARCELONA G300 (ISO40G300T SP Struktura Płaska z zewnątrz płaska bez przetłoczeń, bez deseniowania od środka stucco) PODSTAWOWY: ANTRACYT; BIAŁY Standardowy 24xRAL zbliżowny do:1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8016; 8017; 8019; 8028; 9001 Dekory: WINCHESTER; Złoty dąb; Orzech; B H Ręczna zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Solo zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pozycja parametr / Opis JIM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dopłata do tabeli cennikowej na bramy typowe Ręczna zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Solo zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł JIM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DANE ZABUDOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH PROWADZEŃ BRAM TYPOWYCH Ręczna zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Solo zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł G300 G195 G130 standard 120 zł dla bram Bmax=mm 199 zł dla bram od B>mm JIM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 199 zł dla bram Bmax=2500mm 299 zł dla bram od B>2500mm N minimalne wolne nadproże bramy ręcznej 250mm 195mm 80mm Na minimalne wolne nadproże bramy automatycznej (Solo) 300mm 195mm 130mm B szerokość światła otworu maks. 5000mm H wysokość światła otworu maks. mm L,P, szerokość węgarków 100mm F głębokość zamontowania prowadnic poziomych H+300mm H+500mm H+700mm Fa głębokość zamontowania prowadnic poziomych bramy automatycznej (Solo) 3700mm W wysokość swobodnego przejazdu H H-150mm H-150mm Wa wysokość swobodnego przejazdu brama automatyczna H H-50mm H-50mm Pozostałe dopłaty patrz dalsze strony cennika 13 infolinia:

16 Tabele cenowe: BRAMY TYPOWE (brak możliwości zamawiania wymiarów innych niż określone w tabeli) WERONA G300 (ISO40G300T 1-SP Struktura Płaska z zewnątrz 1 przetłoczenie wysokie, bez deseniowania od środka stucco) B H PODSTAWOWY Biały Standardowy 24xRAL zbliżowny do:1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8016; 8017; 8019; 8028; 9001 Dekory: Złoty dąb; Orzech; Dąb Rustykalny Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pozycja parametr / Opis zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dopłata do tabeli cennikowej na bramy typowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DANE ZABUDOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH PROWADZEŃ BRAM TYPOWYCH zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł G300 G195 G130 standard 120 zł dla bram Bmax=mm 199 zł dla bram od B>mm zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 199 zł dla bram Bmax=2500mm 299 zł dla bram od B>2500mm N minimalne wolne nadproże bramy ręcznej 250mm 195mm 80mm Na minimalne wolne nadproże bramy automatycznej (Solo) 300mm 195mm 130mm B szerokość światła otworu maks. 5000mm H wysokość światła otworu maks. mm L,P, szerokość węgarków 100mm F głębokość zamontowania prowadnic poziomych H+300mm H+500mm H+700mm Fa głębokość zamontowania prowadnic poziomych bramy automatycznej (Solo) 3700mm W wysokość swobodnego przejazdu H H-150mm H-150mm Wa wysokość swobodnego przejazdu brama automatyczna H H-50mm H-50mm Pozostałe dopłaty patrz dalsze strony cennika 14 infolinia:

17 Tabele cenowe: BRAMY TYPOWE (brak możliwości zamawiania wymiarów innych niż określone w tabeli) PARIS G300 (ISO40G300T SK Struktura kaseton w deseniu drewnopodobnym, od środka stucco) B H PODSTAWOWY Biały/Brązowy Standardowy 24xRAL zbliżowny do:1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8016; 8017; 8019; 8028; 9001 Dekory: Złoty dąb; Orzech; Mahoń Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM Ręczna Solo JIM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DANE ZABUDOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH PROWADZEŃ BRAM TYPOWYCH Pozycja parametr / Opis G300 G195 G130 Dopłata do tabeli cennikowej na bramy typowe standard 120 zł dla bram Bmax=mm 199 zł dla bram od B>mm zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 199 zł dla bram Bmax=2500mm 299 zł dla bram od B>2500mm N minimalne wolne nadproże bramy ręcznej 250mm 195mm 80mm Na minimalne wolne nadproże bramy automatycznej (Solo) 300mm 195mm 130mm B szerokość światła otworu maks. 5000mm H wysokość światła otworu maks. mm L,P, szerokość węgarków 100mm F głębokość zamontowania prowadnic poziomych H+300mm H+500mm H+700mm Fa głębokość zamontowania prowadnic poziomych bramy automatycznej (Solo) 3700mm W wysokość swobodnego przejazdu H H-150mm H-150mm Wa wysokość swobodnego przejazdu brama automatyczna H H-50mm H-50mm Pozostałe dopłaty patrz dalsze strony cennika 15 infolinia:

18 VI. Tabele cenowe bramy na wymiar Typ bramy WENECJA G 300 SD B maks mm Wymagane nadproże Typ płata 250 mm z obsługą ręczną. 300 mm z napędem elektrycznym ISO 40 G 300 SD - przetłoczenia poziome w deseniu drewnopodobnym z zewnątrz, faktura stucco od wewnątrz H N L, P maks mm min. 250 mm 100 mm Obsługa i otwieranie Pola jasne - brama ręczna - wyposażona jest w linkę i uchwyt dwustronny; (rygle i zamki - patrz dopłaty) Pola ciemne - brama z napędem SOLO 800N/1200 N w zestawie z 1. pilotem 3 kanałowym (rygle i uchwyty - patrz dopłaty) F W H mm H KOLOR PODSTAWOWY: Biały lub Brązowy (Zbliżony do RAL 9010 lub 8014) KOLOR STANDARDOWY; zbliżony do barw z palety RAL: 1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8016; 8017; 8019; 8028; DEKOR: ZLOTY DĄB; ORZECH; MAHOŃ Ceny bram na wymiar wyrażone w zł. Bramy zamawiane na podstawie niniejszego cennika wykonane są na dowolny żądany wymiar klienta z dokładnością 5mm. W przypadku przekroczenia jednego z parametrów szerokości lub wysokości do wyceny należy wybrać najbliższe pole z wyższego przedziału. Dopłata za ujednolicenie sekcji patrz dalsze strony cennika infolinia:

19 Typ bramy ROMA G SD B maks mm Wymagane nadproże Typ płata 250 mm z obsługą ręczną. 300 mm z napędem elektrycznym ISO 40 G SD - przetłoczenie wysokie w deseniu drewnopodobnym z zewnątrz, faktura stucco od wewnątrz H N L, P maks mm min. 250 mm 100 mm Obsługa i otwieranie Pola jasne - brama ręczna - wyposażona jest w linkę i uchwyt dwustronny; (rygle i zamki - patrz dopłaty) Pola ciemne - brama z napędem SOLO 800N/1200N w zestawie z 1. pilotem 3 kanałowym (rygle i uchwyty patrz dopłaty) F W H mm H Uwaga: W przypadku bram 1-SD istnieje możliwość skorzystania z opustu od ceny bramy ręcznej w przypadku zamówienia bramy z optymalnym (nieproporcjonalnym) podziałem przetłoczeń KOLOR PODSTAWOWY : BIAŁY (Zbliżony do RAL 9010) KOLOR STANDARDOWY; zbliżony do barw z palety RAL: 1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8014; 8016; 8017; 8019; 8028; DEKOR: ZLOTY DĄB; ORZECH Ceny bram na wymiar wyrażone w zł. Bramy zamawiane na podstawie niniejszego cennika wykonane są na dowolny żądany wymiar klienta z dokładnością 5mm. W przypadku przekroczenia jednego z parametrów szerokości lub wysokości do wyceny należy wybrać najbliższe pole z wyższego przedziału. Dopłata za ujednolicenie sekcji patrz dalsze strony cennika infolinia:

20 Typ bramy BARCELONA G 300 SP B maks mm Wymagane nadproże Typ płata 250 mm z obsługą ręczną. 300 mm z napędem elektrycznym ISO 40 G 300 SP -panel płaski, bez przetłoczeń bez deseniowania z zewnątrz, faktura stucco od wewnątrz H N L, P maks mm min. 250 mm 100 mm Obsługa i otwieranie Pola jasne - brama ręczna - wyposażona jest w linkę i uchwyt dwustronny; (rygle i zamki - patrz dopłaty) Pola ciemne - brama z napędem SOLO 800N/1200N w zestawie z 1. pilotem 3 kanałowym (rygle i uchwyty patrz dopłaty) F W H mm H ANTRACYT; BIAŁY (zbliżony do RAL 7016 lub RAL 9010) KOLOR STANDARDOWY; zbliżony do barw z palety RAL: 1013; 1015; 3003; 5005; 5009; 5011; 5014; 6005; 6009; 7016; 7030; 7035; 7038; 7040; 7047; 8001; 8003; 8011; 8014; 8016; 8017; 8019; 8028; DEKOR: WINCHESTER, ZŁOTY DĄB, ORZECH Ceny bram na wymiar wyrażone w zł. Bramy zamawiane na podstawie niniejszego cennika wykonane są na dowolny żądany wymiar klienta z dokładnością 5mm. W przypadku przekroczenia jednego z parametrów szerokości lub wysokości do wyceny należy wybrać najbliższe pole z wyższego przedziału. Dopłata za ujednolicenie sekcji patrz dalsze strony cennika infolinia:

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r. PROJEKT UMOWA Nr Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia 10 04 2017r. Zawarta w dniu.. 2017 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016 WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu...... 2016 r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA.322.244.AP.2016 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-16/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy

Cennik detaliczny produktów Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy Diversity is limited only by imagination Baltic Fasteners Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 10 11-034 Stawiguda Tel.: +48 (89) 722 95 55 Fax.: +48 (89) 670 77 71 info@balticfasteners.pl www.balticfasteners.com

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Solidne i niezawodne, 5 lat gwarancji! O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie!

Solidne i niezawodne, 5 lat gwarancji! O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Solidne i niezawodne, 5 lat gwarancji! O indywidualnym charakterze, podpasowane tylko pod Ciebie! Szybka dostawa a w przypadku uszkodzenia błyskawiczny serwis! BRAMY GARAŻOWE BIG TOR BOLONIA BOLONIA (gr.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy: Albeco Sp. z o.o. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Definicje 1. Sprzedawca - Bobrek sp. z o.o. z siedzibą w Klęku 2. Kupujący przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, który w ramach prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: UMOWA wzór Zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY NAZWA: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l Nr referencyjny nadany sprawie: SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy : 03/ZP/PK.ZPD-CEBEA/2016 UMOWA

oznaczenie sprawy : 03/ZP/PK.ZPD-CEBEA/2016 UMOWA Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, którego jednostką organizacyjną jest Zakład Produkcji

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 05.12.2013r. DZPiZ 271-324/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę listew przypodłogowych PCV do wykładzin PCV. Numer sprawy 324/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Ogólne Warunki Sprzedaży Instytutu Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT zawarta dnia. w Łosiowie, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 330 Łosiów, ul. Główna 1, reprezentowanym przez:. zwaną dalej Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr ZP

WZÓR. UMOWA Nr ZP Załącznik Nr 4 WZÓR UMOWA Nr ZP 272.2012 zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia. pomiędzy : GMINĄ BARUCHOWO reprezentowanym przez: 1. Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. I. Informacje wstępne. 1. Spółka ASCLEPIOS S.A. ( Spółka ) jako właściciel hurtowni farmaceutycznej, jest podmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki)

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki) Dostawa pieluchomajtek jednorazowych Zapytanie ofertowe Nr 3/TG/2017 Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017 r. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku,

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku, Umowa nr DRR/../16 Zawarta w dniu..2016 r., w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-254-20-16, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce.

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. Strona 1 / 6 1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. 2. Zakres obowiązywania Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki i obowiązuje wszystkich Klientów

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS 1. Ogólne warunki umów sprzedaży VDS mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa (Sprzedawca) a przedsiębiorcami w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

a wyłonioną z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 przywołanej ustawy), firmą

a wyłonioną z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 przywołanej ustawy), firmą zawarta w dniu.r. pomiędzy: UMOWA nr /PU/2017r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 82-300 Elbląg Regon nr 170745930 konto : PKO BP S.A. O/Elbląg nr 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG W SPÓŁCE TREMGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG W SPÓŁCE TREMGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG W SPÓŁCE TREMGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTE W TEKŚCIE SFORMUŁOWANIA OZNACZAJĄ: 1. Towary lub Usługi wyroby, produkty oraz usługi znajdujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Bodex Daria Jurczyk 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 43 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo