Instrukcja dla wykonawców składających Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla wykonawców składających Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu"

Transkrypt

1 Znak sprawy: FZU /ZP/2013 (GEK/ELB/3080/2013) Instrukcja dla wykonawców składających Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zastrzega się, iż niniejsza Instrukcja ma charakter wyłącznie instruktażowy i Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Wykonawcy w razie jej zastosowania. W razie jakichkolwiek rozbieżności treści opublikowanych ogłoszeń z poniższą instrukcją, pierwszeństwo przyznaje się oficjalnej treści ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, ogłoszonego przez Zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o nr sprawy FZU /ZP/2013 (GEK/ELB/3080/2013) Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów jest obowiązany spełniać warunki opisane w pkt 2 Instrukcji, które są wymogiem koniecznym dopuszczenia do postępowania, złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 3 Instrukcji wraz z wymaganymi pełnomocnictwami. Wniosek prosimy złożyć zgodnie z wymogami i opisem zamieszczonym w pkt 4 Instrukcji. 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zawarcie poniżej wymienionych ubezpieczeń na okres od r. do r. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie następujących ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR) 2. Ubezpieczenie utraty zysku wskutek opóźnienia w oddaniu inwestycji (ALOP) 2. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu EIB S.A W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej w grupie 8, 9 i 16 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadają w ramach wewnętrznej struktury terenowej jednostki organizacyjnej na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych, lub posiadają zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych (przedsiębiorstwo to musi posiadać jednostkę organizacyjną na terenie RP), wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia). 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 1

2 a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadają na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %; b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadają na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100 % W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt 1) oraz pkt 3) warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków pkt 2) warunki te Wykonawcy mogą spełniać łącznie Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Dokumenty i oświadczenia składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 3.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, Zamawiający wymaga dołączenia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następujących dokumentów: a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Instrukcji, b) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej, Wyjaśnienie: Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego; Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. c) Oświadczenia w przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej o wysokości wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami i wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na dzień roku złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Instrukcji W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga dołączenia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Instrukcji, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 EIB S.A. 2

3 EIB S.A. pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 7 do Instrukcji. Wyjaśnienie: Przez stwierdzenie aktualny należy rozumieć potwierdzający stan faktyczny lub stan ujawniony w rejestrze, który nie uległ zmianie, od dnia wystawienia dokumentu do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b), c), d), f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.3. e) składa: (4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt b), składa dokument potwierdzający fakt notyfikacji otrzymany od organu nadzoru kraju siedziby wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. d) Dokumenty, o których mowa w pkt. (1), (2), (4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt (3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 3

4 EIB S.A. składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. e) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. (1), (2), (3), (4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. (1), (2), (3), (4). f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez wykonawcę Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których urzędujący członek/członkowie organu zarządzającego mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt e) mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich: (5) zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. b) Dokument, o którym mowa w pkt. (5) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez wykonawcę Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie każdy z Wykonawców składa dokumenty określone w niniejszym punkcie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku - stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla osoby/osób podpisującej wniosek i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 4.1. We wniosku oświadczeniach i innych dokumentach należy dokładanie określić firmę wykonawcy i siedzibę. Niedopuszczalne jest określenie, że wniosek składa i w postępowaniu występuje jednostka organizacyjna wykonawcy (np.: oddział, przedstawicielstwo, itp.) jeżeli nie posiada ona samodzielnej osobowości prawnej. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu również muszą odnosić się do wykonawcy, nie zaś jego wewnętrznej jednostki organizacyjnej Jeżeli we wniosku wykonawca występuje pod inną firmą niż ta, której dotyczą dokumenty złożone wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w tym przedmiocie stosowne wyjaśnienia i w razie potrzeby załączyć odpowiednie dokumenty Wniosek i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione lub należycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy, ujawnione w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub w załączonym do wniosku pełnomocnictwie Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do złożenia wniosku. Za 4

5 EIB S.A. niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu Wykonawcy działający wspólnie: a) Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z art. 23 Ustawy ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 ze zm.). b) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba trzecia, np. pracownik jednego z Wykonawców działających wspólnie, musi on być umocowany przez każdego z Wykonawców w drodze imiennego pełnomocnictwa. (W takiej sytuacji każdy z Wykonawców działających wspólnie wystawia określonemu pracownikowi imienne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu na proponowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji i nie ma konieczności zamieszczania klauzuli uprawniającej do udzielenia dalszego pełnomocnictwa). Jednakże możliwe jest także umocowanie jednego z Wykonawców jako osoby prawnej przez pozostałych Wykonawców, z tym, że jeżeli umocowany Wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej osobie trzeciej, pełnomocnictwa udzielone temu Wykonawcy muszą wyraźnie uprawniać do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo udzielone temu pracownikowi musi wyraźnie wskazywać, iż jest on umocowany do reprezentowania wszystkich Wykonawców działających wspólnie przez wymienienie ich nazw (firm). (W takiej sytuacji wszyscy Wykonawcy udzielają jednemu z Wykonawców pełnomocnictwa na proponowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji wraz z klauzulą uprawiającą do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Następnie ten Wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej sobie trzeciej na proponowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji). c) Wszystkie pełnomocnictwa powinny być załączone do wniosku i spełniać wymogi określone w pkt 3.7. Instrukcji. W treści pełnomocnictw nie powinno dokonywać się skreśleń. Jeżeli we wzorze pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Instrukcji przewidziano opcje poszczególnych jego zapisów, w ostatecznym dokumencie pełnomocnictwa załączonym do wniosku, należy dokonać wyboru jednej z nich przez usunięcie z treści dokumentu opcji przeciwnej. d) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie. e) Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2. a) Instrukcji (Załącznik nr 2 do Instrukcji). f) Każdy z Wykonawców działających wspólnie składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 3.2. a) Instrukcji (Załącznik nr 3 do Instrukcji). g) Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. określone w pkt musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie. h) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez danego wykonawcę lub te podmioty, 5

6 przy czym nie uchybia to możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim, w sposób czytelny, z zachowaniem formy pisemnej Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez wykonawcę Wykonawca powinien podać z ilu stron składa się jego wniosek wraz z załącznikami Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5 Biuro Podawcze, budynek U-9, pokój nr 2 Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r., GODZ. 12:30 5. Miejsce i termin składania wniosków: EIB S.A Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5, Biuro Podawcze, budynek U-9, pokój nr Termin składania wniosków upływa r. o godz. 12:00 W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Przyjmowanie wniosków składanych osobiście będzie następowało w dni robocze w godz Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest: Halina Engiel tel , faks: Michał Kiesiński tel , faks: Dodatkowe informacje: 6.1. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższy sposób porozumiewania się z Wykonawcami nie dotyczy oferty oraz oferty wstępnej, dla których Zamawiający wymaga formy pisemnej. W przypadku złożenia faksem lub drogą elektroniczną wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby został on niezwłocznie potwierdzony pisemnie Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły: spełnia bądź nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego W przyszłej umowie będą miały zastosowanie następujące klauzule: "Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) 6

7 spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego" oraz "(Kontrahent - firma) oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych." 6.4. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21. Załączniki do Instrukcji: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wzór Oświadczenia w przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej wzór Pełnomocnictwa wzór Pełnomocnictwa substytucyjnego (dalszego) udzielonego pracownikowi lub innej osobie trzeciej przez Wykonawcę umocowanego przez pozostałych Wykonawców Powiązania kapitałowe EIB S.A. 7

8 (WZÓR) Załącznik nr 1 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013, dnia (pieczęć/pieczęcie wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA ul. Węglowa Bełchatów Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) (w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów) 1. Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na adres: osobą upoważnioną do kontaktu jest adres poczty elektronicznej: nr telefonu: nr faksu: 3. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z stron 4. Liderem konsorcjum jest W załączeniu (załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu):

9 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wypis z właściwego rejestru (wypis z KRS) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub wymagane zaświadczenie lub oświadczenie oraz dodatkowo potwierdzenie notyfikacji o ile jest wymagane Zaświadczenie z ZUS Zaświadczenie z US Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Oświadczenie w przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej Załącznik nr 10 Pełnomocnictwo/wa Załącznik nr 11 Powiązania kapitałowe Załącznik nr 11 (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

10 (WZÓR) Załącznik nr 2 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 50 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) (w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców) OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj.: prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej w grupie 8, 9 i 16 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: (zaznaczyć odpowiednie pole znakiem x) posiadamy w ramach wewnętrznej struktury terenowej jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych; mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych (przedsiębiorstwo to posiada jednostkę organizacyjną na terenie RP). 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa, tj.: a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadamy na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadamy na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. Jeżeli wniosek składa kilku wykonawców działających wspólnie, oświadczenie w odniesieniu do punktów 1, 3 oznacza, że warunki te spełnia każdy z wykonawców oddzielnie, zaś w odniesieniu do punktów 2 oznacza, że warunki te spełniają wszyscy wykonawcy łącznie. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

11 (WZÓR) Załącznik nr 3 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy) OŚWIADCZAMY, ŻE: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). (Jeżeli wniosek składa kilku wykonawców działających wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie) (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

12 (WZÓR) Załącznik nr 4 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 OŚWIADCZENIE W przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej Działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy) OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 1. Wysokość wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień r. o którym mowa w art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), wynosi: % (należy podać wskaźnik w ujęciu procentowym) lub należy podać przedział przez wstawienie krzyżyka w jednej z poniższych opcji: powyżej 100% do 109 % od 110% do 119 % od 120% do 149 % 150 % i powyżej 2. Wysokość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ustalonego na dzień r., o którym mowa w art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), wynosi: % (należy podać wskaźnik w ujęciu procentowym) lub należy podać przedział przez wstawienie krzyżyka w jednej z poniższych opcji: powyżej 100% do 249 % od 250% do 349 % 350 % i powyżej (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

13 (WZÓR) Załącznik nr 5 PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym (nazwa (firma), siedziba mocodawcy Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) udziela (dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko lub nazwa (firma) i siedziba pełnomocnika) pełnomocnictwa do reprezentowania (nazwa (firma) mocodawcy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów o nr sprawy FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego *, a w szczególności do: złożenia i podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dopuszczenia do udziału w postępowaniu), składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w postępowaniu, złożenia i złożenia (podpisania) oferty. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia * do udzielenia dalszych pełnomocnictw ** Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy) * w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej ** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych pełnomocnictw np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo

14 (WZÓR) Załącznik nr 6 PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym (nazwa (firma), siedziba mocodawcy Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) udziela (dokładne dane pełnomocnika będącego osobą trzecią, w tym np.: imię i nazwisko, PESEL pełnomocnika) pełnomocnictwa do reprezentowania: (nazwy (firmy) i siedziby wszystkich wykonawców, w imieniu i na rzecz których działa pełnomocnik) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów o nr sprawy FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego *, a w szczególności do: złożenia i podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dopuszczenia do udziału w postępowaniu), składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w postępowaniu, złożenia i złożenia (podpisania) oferty. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia * do udzielenia dalszych pełnomocnictw ** Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy) * w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej ** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych pełnomocnictw np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo

15 Załącznik nr 7 INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu ograniczonego na Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013) niniejszym oświadczam, że Wykonawca (pełna nazwa i adres): w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze oświadczenie oddzielnie (w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie) na dzień składania ofert : nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.) należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty: 1) 2) 3) * zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. (podpis Wykonawcy lub jego należycie umocowanego przedstawiciela).