Instrukcja dla wykonawców składających Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla wykonawców składających Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu"

Transkrypt

1 Znak sprawy: FZU /ZP/2013 (GEK/ELB/3080/2013) Instrukcja dla wykonawców składających Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zastrzega się, iż niniejsza Instrukcja ma charakter wyłącznie instruktażowy i Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Wykonawcy w razie jej zastosowania. W razie jakichkolwiek rozbieżności treści opublikowanych ogłoszeń z poniższą instrukcją, pierwszeństwo przyznaje się oficjalnej treści ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, ogłoszonego przez Zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o nr sprawy FZU /ZP/2013 (GEK/ELB/3080/2013) Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów jest obowiązany spełniać warunki opisane w pkt 2 Instrukcji, które są wymogiem koniecznym dopuszczenia do postępowania, złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 3 Instrukcji wraz z wymaganymi pełnomocnictwami. Wniosek prosimy złożyć zgodnie z wymogami i opisem zamieszczonym w pkt 4 Instrukcji. 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zawarcie poniżej wymienionych ubezpieczeń na okres od r. do r. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie następujących ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR) 2. Ubezpieczenie utraty zysku wskutek opóźnienia w oddaniu inwestycji (ALOP) 2. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu EIB S.A W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej w grupie 8, 9 i 16 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadają w ramach wewnętrznej struktury terenowej jednostki organizacyjnej na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych, lub posiadają zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych (przedsiębiorstwo to musi posiadać jednostkę organizacyjną na terenie RP), wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia). 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 1

2 a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadają na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %; b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadają na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100 % W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt 1) oraz pkt 3) warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków pkt 2) warunki te Wykonawcy mogą spełniać łącznie Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Dokumenty i oświadczenia składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 3.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, Zamawiający wymaga dołączenia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następujących dokumentów: a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Instrukcji, b) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej, Wyjaśnienie: Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego; Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. c) Oświadczenia w przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej o wysokości wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami i wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na dzień roku złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Instrukcji W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga dołączenia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Instrukcji, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 EIB S.A. 2

3 EIB S.A. pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 7 do Instrukcji. Wyjaśnienie: Przez stwierdzenie aktualny należy rozumieć potwierdzający stan faktyczny lub stan ujawniony w rejestrze, który nie uległ zmianie, od dnia wystawienia dokumentu do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b), c), d), f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.3. e) składa: (4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt b), składa dokument potwierdzający fakt notyfikacji otrzymany od organu nadzoru kraju siedziby wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. d) Dokumenty, o których mowa w pkt. (1), (2), (4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt (3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 3

4 EIB S.A. składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. e) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. (1), (2), (3), (4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. (1), (2), (3), (4). f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez wykonawcę Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których urzędujący członek/członkowie organu zarządzającego mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt e) mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich: (5) zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. b) Dokument, o którym mowa w pkt. (5) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez wykonawcę Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie każdy z Wykonawców składa dokumenty określone w niniejszym punkcie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku - stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla osoby/osób podpisującej wniosek i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 4.1. We wniosku oświadczeniach i innych dokumentach należy dokładanie określić firmę wykonawcy i siedzibę. Niedopuszczalne jest określenie, że wniosek składa i w postępowaniu występuje jednostka organizacyjna wykonawcy (np.: oddział, przedstawicielstwo, itp.) jeżeli nie posiada ona samodzielnej osobowości prawnej. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu również muszą odnosić się do wykonawcy, nie zaś jego wewnętrznej jednostki organizacyjnej Jeżeli we wniosku wykonawca występuje pod inną firmą niż ta, której dotyczą dokumenty złożone wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w tym przedmiocie stosowne wyjaśnienia i w razie potrzeby załączyć odpowiednie dokumenty Wniosek i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione lub należycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy, ujawnione w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub w załączonym do wniosku pełnomocnictwie Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do złożenia wniosku. Za 4

5 EIB S.A. niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu Wykonawcy działający wspólnie: a) Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z art. 23 Ustawy ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 ze zm.). b) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba trzecia, np. pracownik jednego z Wykonawców działających wspólnie, musi on być umocowany przez każdego z Wykonawców w drodze imiennego pełnomocnictwa. (W takiej sytuacji każdy z Wykonawców działających wspólnie wystawia określonemu pracownikowi imienne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu na proponowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji i nie ma konieczności zamieszczania klauzuli uprawniającej do udzielenia dalszego pełnomocnictwa). Jednakże możliwe jest także umocowanie jednego z Wykonawców jako osoby prawnej przez pozostałych Wykonawców, z tym, że jeżeli umocowany Wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej osobie trzeciej, pełnomocnictwa udzielone temu Wykonawcy muszą wyraźnie uprawniać do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo udzielone temu pracownikowi musi wyraźnie wskazywać, iż jest on umocowany do reprezentowania wszystkich Wykonawców działających wspólnie przez wymienienie ich nazw (firm). (W takiej sytuacji wszyscy Wykonawcy udzielają jednemu z Wykonawców pełnomocnictwa na proponowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji wraz z klauzulą uprawiającą do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Następnie ten Wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej sobie trzeciej na proponowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji). c) Wszystkie pełnomocnictwa powinny być załączone do wniosku i spełniać wymogi określone w pkt 3.7. Instrukcji. W treści pełnomocnictw nie powinno dokonywać się skreśleń. Jeżeli we wzorze pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Instrukcji przewidziano opcje poszczególnych jego zapisów, w ostatecznym dokumencie pełnomocnictwa załączonym do wniosku, należy dokonać wyboru jednej z nich przez usunięcie z treści dokumentu opcji przeciwnej. d) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie. e) Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2. a) Instrukcji (Załącznik nr 2 do Instrukcji). f) Każdy z Wykonawców działających wspólnie składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 3.2. a) Instrukcji (Załącznik nr 3 do Instrukcji). g) Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. określone w pkt musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie. h) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez danego wykonawcę lub te podmioty, 5

6 przy czym nie uchybia to możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim, w sposób czytelny, z zachowaniem formy pisemnej Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez wykonawcę Wykonawca powinien podać z ilu stron składa się jego wniosek wraz z załącznikami Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5 Biuro Podawcze, budynek U-9, pokój nr 2 Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r., GODZ. 12:30 5. Miejsce i termin składania wniosków: EIB S.A Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5, Biuro Podawcze, budynek U-9, pokój nr Termin składania wniosków upływa r. o godz. 12:00 W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Przyjmowanie wniosków składanych osobiście będzie następowało w dni robocze w godz Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest: Halina Engiel tel , faks: Michał Kiesiński tel , faks: Dodatkowe informacje: 6.1. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższy sposób porozumiewania się z Wykonawcami nie dotyczy oferty oraz oferty wstępnej, dla których Zamawiający wymaga formy pisemnej. W przypadku złożenia faksem lub drogą elektroniczną wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby został on niezwłocznie potwierdzony pisemnie Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły: spełnia bądź nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego W przyszłej umowie będą miały zastosowanie następujące klauzule: "Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) 6

7 spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego" oraz "(Kontrahent - firma) oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych." 6.4. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21. Załączniki do Instrukcji: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wzór Oświadczenia w przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej wzór Pełnomocnictwa wzór Pełnomocnictwa substytucyjnego (dalszego) udzielonego pracownikowi lub innej osobie trzeciej przez Wykonawcę umocowanego przez pozostałych Wykonawców Powiązania kapitałowe EIB S.A. 7

8 (WZÓR) Załącznik nr 1 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013, dnia (pieczęć/pieczęcie wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA ul. Węglowa Bełchatów Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) (w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów) 1. Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na adres: osobą upoważnioną do kontaktu jest adres poczty elektronicznej: nr telefonu: nr faksu: 3. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z stron 4. Liderem konsorcjum jest W załączeniu (załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu):

9 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wypis z właściwego rejestru (wypis z KRS) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub wymagane zaświadczenie lub oświadczenie oraz dodatkowo potwierdzenie notyfikacji o ile jest wymagane Zaświadczenie z ZUS Zaświadczenie z US Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Oświadczenie w przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej Załącznik nr 10 Pełnomocnictwo/wa Załącznik nr 11 Powiązania kapitałowe Załącznik nr 11 (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

10 (WZÓR) Załącznik nr 2 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 50 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) (w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców) OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj.: prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej w grupie 8, 9 i 16 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: (zaznaczyć odpowiednie pole znakiem x) posiadamy w ramach wewnętrznej struktury terenowej jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych; mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód żywiołowych i technicznych (przedsiębiorstwo to posiada jednostkę organizacyjną na terenie RP). 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa, tj.: a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadamy na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) posiadamy na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. Jeżeli wniosek składa kilku wykonawców działających wspólnie, oświadczenie w odniesieniu do punktów 1, 3 oznacza, że warunki te spełnia każdy z wykonawców oddzielnie, zaś w odniesieniu do punktów 2 oznacza, że warunki te spełniają wszyscy wykonawcy łącznie. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

11 (WZÓR) Załącznik nr 3 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy) OŚWIADCZAMY, ŻE: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). (Jeżeli wniosek składa kilku wykonawców działających wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie) (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

12 (WZÓR) Załącznik nr 4 Znak sprawy: FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 OŚWIADCZENIE W przedmiocie sytuacji ekonomicznej i finansowej Działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy) OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 1. Wysokość wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień r. o którym mowa w art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), wynosi: % (należy podać wskaźnik w ujęciu procentowym) lub należy podać przedział przez wstawienie krzyżyka w jednej z poniższych opcji: powyżej 100% do 109 % od 110% do 119 % od 120% do 149 % 150 % i powyżej 2. Wysokość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ustalonego na dzień r., o którym mowa w art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), wynosi: % (należy podać wskaźnik w ujęciu procentowym) lub należy podać przedział przez wstawienie krzyżyka w jednej z poniższych opcji: powyżej 100% do 249 % od 250% do 349 % 350 % i powyżej (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

13 (WZÓR) Załącznik nr 5 PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym (nazwa (firma), siedziba mocodawcy Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) udziela (dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko lub nazwa (firma) i siedziba pełnomocnika) pełnomocnictwa do reprezentowania (nazwa (firma) mocodawcy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów o nr sprawy FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego *, a w szczególności do: złożenia i podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dopuszczenia do udziału w postępowaniu), składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w postępowaniu, złożenia i złożenia (podpisania) oferty. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia * do udzielenia dalszych pełnomocnictw ** Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy) * w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej ** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych pełnomocnictw np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo

14 (WZÓR) Załącznik nr 6 PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym (nazwa (firma), siedziba mocodawcy Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) udziela (dokładne dane pełnomocnika będącego osobą trzecią, w tym np.: imię i nazwisko, PESEL pełnomocnika) pełnomocnictwa do reprezentowania: (nazwy (firmy) i siedziby wszystkich wykonawców, w imieniu i na rzecz których działa pełnomocnik) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów o nr sprawy FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013 Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego *, a w szczególności do: złożenia i podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dopuszczenia do udziału w postępowaniu), składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w postępowaniu, złożenia i złożenia (podpisania) oferty. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia * do udzielenia dalszych pełnomocnictw ** Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy) * w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej ** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych pełnomocnictw np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo

15 Załącznik nr 7 INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu ograniczonego na Ubezpieczenie modernizacji bloku nr 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (FZU /ZP/2013; GEK/ELB/3080/2013) niniejszym oświadczam, że Wykonawca (pełna nazwa i adres): w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze oświadczenie oddzielnie (w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie) na dzień składania ofert : nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.) należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty: 1) 2) 3) * zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. (podpis Wykonawcy lub jego należycie umocowanego przedstawiciela).

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Znak sprawy: FZU.290-4/ZP/2013 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Zastrzega się, iż niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem Numer postępowania: BP/110/2012/MMK Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem Zastrzega się, iż niniejsza instrukcja ma charakter

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO. LECH Sp. z o.o.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO. LECH Sp. z o.o. (WZÓR) Znak sprawy: NZM.231.16.2016.KP..., dnia.. (pieczęć/pieczęcie wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ PSE OPERATOR ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN. Numer postępowania: BP/110/2012/MMK

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ PSE OPERATOR ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN. Numer postępowania: BP/110/2012/MMK WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PUBLICZNYM, SEKTOROWYM, REALIZOWANYM ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM NA USŁUGĘ: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KAMIENIA WAPIENNEGO I MĄCZKI KAMIENIA WAPIENNEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KAMIENIA WAPIENNEGO I MĄCZKI KAMIENIA WAPIENNEGO (pieczęć Wykonawcy), dnia. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KAMIENIA WAPIENNEGO I MĄCZKI KAMIENIA WAPIENNEGO PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA

Bardziej szczegółowo

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum)

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego przez Zamawiającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Budowę nowej siedziby ChAT przedkładam niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PL-Krasnystaw: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 087-148075. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Krasnystaw: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 087-148075. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148075-2013:text:pl:html PL-Krasnystaw: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 087-148075 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Tarnobrzeg: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 218-379556. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tarnobrzeg: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 218-379556. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379556-2013:text:pl:html Polska-Tarnobrzeg: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 218-379556 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Piła: Usługi ubezpieczeń na życie

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Piła: Usługi ubezpieczeń na życie 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314688-2010:text:pl:html PL-Piła: Usługi ubezpieczeń na życie 2010/S 206-314688 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji w ogłoszeniem przez Zamawiającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

PL-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka 2012/S 239-394511. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

PL-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka 2012/S 239-394511. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394511-2012:text:pl:html PL-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka 2012/S 239-394511 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95249-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S 057-095249 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne 2015/S

Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne 2015/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202385-2015:text:pl:html Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne 2015/S 112-202385 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. 1 z 6 2011-03-09 12:21 Oborniki: ZPU/04/11 Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308459-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 198-350006. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 198-350006. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350006-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 198-350006 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332321-2015:text:pl:html Polska-Wieprz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279315-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Oznaczenie sprawy: WSz - II.4.291.80.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferty ( stron) FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy Wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Morąg: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 032-054211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Morąg: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 032-054211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54211-2015:text:pl:html Polska-Morąg: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 032-054211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 231-420205. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Targ: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 231-420205. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420205-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 231-420205 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 444590-2013; data zamieszczenia: 31.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 444590-2013; data zamieszczenia: 31.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-10-31 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gliwice.so.gov.pl Gliwice: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376651-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

(wzór formularza) Uwaga: Przygotowując Wniosek Wykonawca usunie z niniejszego wzoru wszystkie komentarze wpisane zieloną czcionką WNIOSEK

(wzór formularza) Uwaga: Przygotowując Wniosek Wykonawca usunie z niniejszego wzoru wszystkie komentarze wpisane zieloną czcionką WNIOSEK (wzór formularza) Uwaga: Przygotowując Wniosek Wykonawca usunie z niniejszego wzoru wszystkie komentarze wpisane zieloną czcionką Zamawiający: ENERGA Invest SA al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Ubezpieczenia ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 84249-2011; data zamieszczenia: 15.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 174-316909. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 174-316909. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316909-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 174-316909 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 176-311329. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 176-311329. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311329-2014:text:pl:html Polska-Piła: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 176-311329 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN. ... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS :... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr... z dnia... REGON...... (miejscowość i data ) telefon... faks... E-mail... Gmina Nysa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Poznań: Dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 59778-2014; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359812-2014:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 203-359812 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs4.wroc.pl Wrocław: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... REGON..., NIP... TEL..., FAX...

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... REGON..., NIP... TEL..., FAX... Załącznik do ogłoszenia o przetargu ograniczonym WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1.Nazwa i adres składającego wniosek:...... REGON..., NIP... TEL...,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 2016/S

Polska-Wałbrzych: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108411-2016:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 2016/S 063-108411

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi pocztowe 2014/S 225-397671

Polska-Gdańsk: Usługi pocztowe 2014/S 225-397671 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397671-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi pocztowe 2014/S 225-397671 Gmina Miasta Gdańsk, Urzad Miejski w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Polska-Sucha Beskidzka: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 187-339089. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sucha Beskidzka: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 187-339089. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339089-2015:text:pl:html Polska-Sucha Beskidzka: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 187-339089 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo