Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60"

Transkrypt

1 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.), na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. 1). godziny pracy od poniedziałku do piątku ). pisma, wiadomości, informacje, wnioski należy składać do sekretariatu Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, Rzeszów nr konta bankowego BANK PEKAO S.A. II O / Rzeszów nr adres internetowy: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.), zwaną w dalszej części ustawą. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Rzeszów r. Zatwierdzam: Dyrektor Janusz Solarz

2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie ,00 złotych polskich (słownie: piętnaście milionów zł) przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług. KOD CPV Kredyt długoterminowy w kwocie ,00 polskich złotych (słownie: piętnaście milionów). 2. Kredyt zostanie wypłacony w jednej transzy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 3. Okres kredytowania: 120 miesięcy, z zastrzeżeniem, że: - okres karencji wynosić będzie min. 24 miesiące od daty podpisania umowy, - spłata kapitału po okresie karencji, - spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu, począwszy od następnego miesiąca. 4. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca z dowolnego rachunku bankowego Zamawiającego. Przez dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. 5. Spłata kapitału w równych kwotach miesięcznych przez cały okres kredytowania. Spłata odsetek w wysokości liczonej od kapitału niespłaconego, według stałych i niezmiennych zasad przez okres kredytowania i spłaty kredytu. Ostatnia rata wyrównująca. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: - częściowych - równoważnych - wariantowych 7. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania Zamówienia podwykonawcom. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z żadnym Wykonawcą. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

3 II.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE ZNACZENIE TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.z 2012 r. poz z późn.zm.) 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz udzielonych min. 2 kredytów każdy o wartości min ,00 zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Powyższe informacje Wykonawca winien wskazać w wykazie oraz złożyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym zakresie- wzór wykazu stanowi załącznik nr dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór załącznik nr sytuacji ekonomicznej i finansowej Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór załącznik nr 2. OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, A TAKŻE ZNACZENIE TYCH WARUNKÓW 1. Zamawiający informuje, że ocena spełniania warunków zamówienia dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez wykonawców. Niespełnienie chociaż jednego z wymaganych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 to Zamawiający zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 5 wykonawców, zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów wg następującej oceny: Wykonawca uzyska 1 pkt za każdą kolejną udzieloną usługę kredytu o wartości min ,00 zł każda ponad 2 wymagane - max, 10 realizacji łącznie, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4 Powyższe informacje Wykonawca winien wskazać w wykazie oraz złożyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 2.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto wykonanych usług, wskazanych przez Wykonawcę w załączniku Nr Dodatkowej punktacji będzie podlegać tylko doświadczenie własne. Potencjałem podmiotu trzeciego można wykazywać się tylko przy spełnieniu minimalnego warunku udziału. III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych wykonawca musi dostarczyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2). 2) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.z 2012 r. poz z późn.zm.) 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (potwierdzających spełnienie warunku), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Zamawiający nie wymaga podania informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4. Dowodami są: poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia składa oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego wykonane zostały usługi wskazane w wykazie przez Wykonawcę, to nie ma on obowiązku przedkładania poświadczenia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

5 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca musi dostarczyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - składają podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U. z 2002 r Nr 197 poz ze zm.) 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału: 1) ppkt. 2)- 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

6 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt.4 ppkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Wymagane powyżej dokumenty, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca musi dostarczyć: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5- wzór).

7 UWAGA! W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane w niniejszym postępowaniu dokumenty wymienione w pkt 2. oraz w pkt.10 muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać jakiego postępowania ono dotyczy, jakich Wykonawców dotyczy, wykazywać ustanowionego Wykonawcę pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania podmiotu w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców w tym ustanowionego Wykonawcę pełnomocnika. Jeżeli Wykonawca jest Spółką Cywilną składa ofertę tak jak podmioty ubiegające się o zamówienie wspólnie.

8 IV. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Wykonawca składa tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - załącznik nr 1). 2. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu. 3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie wniosku na komputerze lub maszynie do pisania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku w formie elektronicznej. Strony wniosku powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszycie, zbindowanie). 4. Wniosek i wszystkie załączone dokumenty powinny odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) dla tych osób, udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do wniosku załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. 4.Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 5. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz opisane: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nie otwierać przed r godz.10:15 Wniosek należy złożyć w terminie do r do godz w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora.

9 Załącznik nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Pełna nazwa i adres Wykonawcy: nr tel.... nr faks... adres ... REGON:. NIP:.. W związku z ogłoszeniem o przetargu ograniczonym na: usługę udzielenia kredytu długoterminowego, wnoszę o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

10 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Nazwa Wykonawcy:. Adres Wykonawcy: tel./fax... Regon... NIP. Niniejszym, zgodnie z Art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) oświadczam, że podmiot który reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; (data) (podpis

11 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Nazwa Wykonawcy:. Adres Wykonawcy: tel./fax... Regon... NIP. Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) (data) (podpis)

12 Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *, należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. dnia PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY * - niepotrzebne skreślić.

13 Załącznik Nr 4 - Wzór Wykaz wykonanych usług Lp. Nazwa i adres podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane Przedmiot usługi Data wykonania Wartość (w zł brutto) Data Podpis Wykonawcy

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 14.03.2014 r. na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA PR-7/2014 I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237982-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243783-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196673-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287816-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156439-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo