Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r."

Transkrypt

1 3. OKREŚLENIE CELÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Cele priorytetowe gminy Białegostoku, wyznaczone do realizacji w perspektywie kolejnych lat, to: Minimalizacja i eliminacja zagroŝeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym; Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, Etapowe wdraŝanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a szczególnie gospodarki odpadami. WdraŜanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a szczególnie gospodarki odpadami powinno zostać zrealizowane przez: - edukację ekologiczną mieszkańców gminy, - rozszerzenie systemu selektywnego zbierania, - objęcie selektywnym zbieraniem odpadów wszystkich mieszkańców gminy, - osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, - budowę systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, - rozwój przydomowych kompostowników z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, - likwidację na bieŝąco tzw. dzikich składowisk. Główne załoŝenia systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta Białegostoku na lata (wg GPGO aktualizacja 2010 oraz WPGO ): 1. System gospodarowania odpadami oparty będzie o planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów Hryniewicze (ZZO Hryniewicze), składającym się z obiektów w m. Hryniewicze (ZUOK w Hryniewiczach) i w Białymstoku (ZUOK w Białymstoku). 2. ZZO Hryniewicze pełnić będzie funkcje usługowe dla przedsiębiorców zbierających odpady na terenie Miasta Białegostoku na zasadach komercyjnych, zapewniając takie przetworzenie odpadów dostarczanych do instalacji, aby zrealizować cele postawione dla Miasta Białegostoku w zakresie gospodarki odpadami. 3. Odpady komunalne, poza niŝej wymienionymi odpadami, zbierane z terenu Miasta Białegostoku mogą być kierowane do zagospodarowania tylko i wyłącznie do ZZO Hryniewicze. Zezwala się, aby do innych instalacji niŝ znajdujące się w ZZO Hryniewicze, kierowane były następujące odpady: - odpady niebezpieczne wydzielone z sektora komunalnego, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 4. Odpady po przetworzeniu w instalacjach ZZO Hryniewicze mogą być kierowane do odzysku i unieszkodliwienia do instalacji znajdujących się poza ZZO Hryniewicze. 5. Podstawą systemu gromadzenia odpadów jest gromadzenie selektywne. Odpady zbierane będę selektywnie w podziale na następujące grupy: - odpady z pielęgnacji ogrodów i parków z terenów gminnych i posesji prywatnych (tzw. odpady zielone). Odpady te muszą być zbierane w sposób umoŝliwiający uzyskanie z nich nadającego się do nawoŝenia roślin kompostu; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 28

2 - odpady mające wartość surowcową (metale, papier, szkło, tworzywa sztuczne). Odpady te mogą być zbierane osobno lub łącznie jako tzw. frakcja sucha (frakcja surowcowa) w sposób gwarantujący uzyskanie surowca mającego wartość handlową (po doczyszczeniu lub bez); - odpady niebezpieczne typu komunalnego. Odpady te mogą być zbierane tylko i wyłącznie sposobami zapobiegającymi mieszaniu poszczególnych ich rodzajów; - meble i inne odpady wielkogabarytowe; - zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; - odpady budowlane i remontowe; - odpady pozostałe (odpady zmieszane). 6. Przedsiębiorstwa zbierające odpady na terenie Miasta Białegostoku same ustalają sposoby gromadzenia i zbierania selektywnego wszystkich wymienionych odpadów uwzględniając w szczególności: - konieczność obsługi selektywnej 100% mieszkańców terenu, z którego odbierane są odpady, - konieczność osiągnięcia załoŝonych celów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Białegostoku określonych w Planie gospodarki odpadami i Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białegostoku; - wymagania technologiczne i organizacyjne stawiane przez operatorów poszczególnych instalacji w ramach ZZO Hryniewicze, - wygodę mieszkańców, - minimalizację kosztów, - inne wymagania określone w Planie gospodarki odpadami, Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białegostoku, przepisach prawnych, branŝowych itp. 7. Przedsiębiorstwa zbierające odpady na terenie Miasta Białegostoku zobowiązane są do osiągnięcia celów ilościowych dotyczących: - masy zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych, surowcowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych w stosunku do ich masy znajdującej się w masie odpadów wytwarzanych, - masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie w stosunku do ich masy w odpadach wytwarzanych w roku 1995 w Mieście Białymstoku. 8. Koszt zorganizowania zbierania selektywnego odpadów od mieszkańców, w tym zakup pojemników, sprzętu, pojazdów, organizację punktów dostarczania odpadów, zakup i utrzymanie terenu pod obiekty gospodarowania odpadami itp. ponosi przedsiębiorstwo zbierające odpady. 9. Proponowany przez przedsiębiorstwo system selektywnego gromadzenia odpadów musi zostać zaakceptowany przez odpowiednie organy Miasta Białegostoku. 10. Białystok prowadzi systematyczną kontrolę podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 11. Białystok kontroluje stan zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 12. Odpowiednie organy kontrolują zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W przypadku nie przestrzegania przez przedsiębiorstwa ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podejmowane będą odpowiednie kroki prawne na podstawie przepisów szczególnych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 29

3 W przypadku zmiany obecnie obowiązującego w Polsce systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi na system, w którym bez przeprowadzenia referendum gmina staje się właścicielem odpadów, powyŝszy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Białymstoku opierać się będzie na następujących zasadach (projekt ustawy z dnia 8 listopada 2010 roku): 1. Białystok zorganizuje przetarg na obsługę mieszkańców Miasta w zakresie selektywnego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przez przedsiębiorstwa. 2. wskaŝe cele ilościowe i jakościowe, jakie będą musiały spełnić przedsiębiorstwa realizując powyŝszą usługę. 3. Przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej zaproponują system gromadzenia i zbierania wszystkich odpadów komunalnych zgodny z wymaganiami określonymi w Koncepcji selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku. 4. dokona wyboru przedsiębiorstw obsługujących zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców, kierując się w szczególności: - zapewnieniem obsługi selektywnej 100% mieszkańców terenu, z którego odbierane są odpady, - zapewnieniem osiągnięcia załoŝonych celów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Białegostoku określonych w Planie gospodarki odpadami i Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białegostoku; - wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi stawianymi przez operatorów poszczególnych instalacji w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów Hryniewicze, - wygodą mieszkańców, - minimalizacją kosztów. - innymi wymaganiami określonymi w Planie gospodarki odpadami, Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białegostoku, przepisach prawnych, branŝowych itp. 5. Przedsiębiorcy skierują zebrane odpady w celu ich zagospodarowania do ZZO Hryniewicze i innych wskazanych instalacji na zasadach komercyjnych. 6. (gmina) sfinansuje przedsiębiorcom zbierającym odpady koszty zbierania odpadów, transportu i odzysku/unieszkodliwiania w instalacjach. 7. Mieszkańcy będą wnosić do budŝetu gminy opłatę za odbieranie odpadów z nieruchomości i gospodarowanie odpadami. Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych miasta Białegostoku obejmuje kilka grup odpadów, które są przedmiotem opracowania: odpady komunalne ogółem (zmieszane), odpady surowcowe (papier, metal, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne), odpady zielone, odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym, zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano - remontowe, odpady wielkogabarytowe, pojazdy wycofane z eksploatacji. Ustawa o odpadach w art. 10 mówi, Ŝe odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Zgodnie z zapisem ustawy o czystości i porządku w gminach, (art. 3, ust. 2 pkt. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 30

4 6) organizacja selektywnej zbiórki odpadów naleŝy do zadań gminy. Ponadto gmina powinna zorganizować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych pochodzących z sektora komunalnego, przydatnych do odzysku współdziałając w tym zakresie z przedsiębiorcami, podejmującymi działalność związaną z gospodarowaniem tego rodzaju odpadami. Podstawowym załoŝeniem planowanego systemu selektywnego zbierania odpadów jest realizacja załoŝeń WPGO 2010 dla województwa podlaskiego na lata oraz udoskonalenie istniejącego na terenie Miasta (gminy) Białystok systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do systemu włączone są odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne. Jednostką, która posiada najwięcej kompetencji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest gmina (tu Białystok). Mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze działające na danym obszarze jako wytwórcy i posiadacze odpadów sa zobowiązani do stosowania przepisów prawa miejscowego i powinni podporządkować się działaniom określonym przez gminę, a takŝe w razie konieczności składać odpowiednie informacje we właściwych organach samorządowych z racji prowadzonej działalności. Dla gminy Białystok określono cele selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: Cele krótkoterminowe na lata Cele długoterminowe na lata Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów: 1. Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niŝ 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niŝ 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niŝ 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.; 2. Inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zuŝytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. 3. Zobowiązanie do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wynika bezpośrednio z przepisów Unii Europejskiej: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 312 z ), zgodnie z którą: do 2015 r. naleŝy wprowadzić selektywne zbieranie odpadów przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło; do 2020 r. ponowne wykorzystanie i recykling odpadów, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło pochodzących z gospodarstw domowych i w miarę moŝliwości z innych źródeł, pod warunkiem, Ŝe te strumienie odpadów są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 %; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 31

5 do 2020 r. ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzyskiwania materiałów, w odniesieniu do innych niŝ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum 70 % ilości wytworzonych odpadów. Podstawowym celem selektywnego zbierania odpadów w sektorze komunalnym jest osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych frakcji: Rodzaj odpadu Odpady zielone z ogrodów i parków Papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) Szkło w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe (w tym opakowania) Limity odzysku do 2020 (do końca roku 2019) [%] Dopuszczalne gospodarcze wykorzystanie 50 % 50 % Prognozowana wielkość wytwarzania w 2019 roku [Mg] / wymagana wielkość odzysku odpadów w roku 2019 [Mg] / / 3977 Tworzywa sztuczne (w tym typu PET) i metale 50 % / 7345 ZuŜyte baterie i akumulatory ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, (zbieranie 4 kg/m/rok) 25 % r., 45 % r. 80 % 109 / 27,2 113 / / 935 Odpady budowlano-remontowe 70 % / Źródło: KPGO 2014, Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. Tabela 3.1. Zestawienie załoŝonych celów w systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z wyszczególnieniem jednostki realizującej na terenie Miasta Białegostoku ZałoŜone cele gospodarki odpadami Jednostka Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym ogółem Cel główny Minimalizacja i eliminacja zagroŝeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym; Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Cele krótkookresowe Podnoszenie świadomości Edukacja w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, Unikanie powstawania odpadów, Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny, Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia komunalnych poprzez ich selektywne zbieranie i budowę punktów z przeznaczeniem ich zbierania Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych, Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi. Opracowanie i wdroŝenie programu informacyjno- Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 32

6 ZałoŜone cele gospodarki odpadami Jednostka ekologicznej mieszkańców gminy edukacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorców: Zajęcia w szkołach, Konkursy, Udział mediów, Objęcie selektywnym zbieraniem odpadów wszystkich mieszkańców gminy. Podniesienie skuteczności selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całej gminie ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów surowcowych i odpadów zielonych (ulegających biodegradacji). Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przeznaczanych do unieszkodliwiania poprzez składowanie ze szczególnym uwzględnieniem odpadów surowcowych i odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych; Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych dla osiągnięcia wymaganych poziomów, Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów budowlanych dla osiągnięcia wymaganych prawem poziomów. Likwidacja dzikich wysypisk Doskonalenie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Właściciel terenu, Odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny od wszystkich wytwórców przez upowaŝnione firmy. Opracowanie kalendarza odbioru odpadów od ludności i innych wytwórców, Wariantowy system zbierania odpadów surowcowych: system wieloworkowy (zabudowa jednorodzinna) selektywne zbieranie z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne, papier i makulatura, metale, odpady niebezpieczne, pozostałe odpady zmieszane, system wielopojemnikowy (zabudowa wielorodzinna) - selektywne zbieranie z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne, papier i makulatura, drobne metale, odpady niebezpieczne, pozostałe odpady zmieszane, pojemniki typu PA-1100 do selektywnego zbierania odpadów w miejscach duŝego zagęszczenia, rozwój przydomowych kompostowników, zbieranie selektywne odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i poremontowych, elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych. Rozwój przydomowych kompostowników na terenie posesji (zadanie do realizacji przez wytwórców odpadów), Promowanie kompostowania na cele nawozowe w przydomowych kompostowniach, Wydzielenie miejsca w ramach PZOP dla selektywnego zbierania odpadów innych niŝ niebezpieczne z sektora komunalnego. Opracowanie kalendarza odbioru odpadów, Wybór firmy specjalistycznej, Wariantowy system zbierania odpadów: wprowadzenie selektywnego zbierania do rozstawionych pojemników, okresowe zbieranie odpadów od mieszkańców przez specjalistyczne firmy, dostarczanie odpadów przez mieszkańców indywidualnie do PZOP. BieŜąca likwidacja dzikich wysypisk na obszarze gminy. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, Weryfikacja firm specjalistycznych odbierających odpady, Ocena skuteczności dotychczasowego systemu zbierania i ewentualna modyfikacja tego systemu lub teŝ jego zmiana, Kontynuacja programu informacyjno-edukacyjnego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 33

7 ZałoŜone cele gospodarki odpadami Cele długoterminowe Dalsza edukacja ekologiczna mieszkańców Doskonalenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: wielkogabarytowych oraz z remontów, budowy i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, z budowy i remontów oraz niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym Jednostka dla społeczeństwa i przedsiębiorców. Zajęcia w szkołach Konsultacje społeczne Konkursy Udział mediów Działania administracyjne Weryfikacja firm specjalistycznych odbierających odpady, Zbieranie odpadów komunalnych od wszystkich wytwórców przez upowaŝnione firmy. Weryfikacja wybranych firm. Warianty: kontynuacja selektywnego zbierania do rozstawionych pojemników, okresowe zbieranie przez specjalistyczne firmy Weryfikacja wybranych firm, Warianty: kontynuacja selektywnego zbierania do rozstawionych kontenerów, okresowe zbieranie przez specjalistyczne firmy, Intensyfikacja działań edukacyjnych i wdroŝeniowych. Odpady surowcowe (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) Cele krótkookresowe Weryfikacja istniejącego i utworzenie jednolitego systemu selektywnego zapewniającego odpowiednie poziomy odzysku w poszczególnych latach dla papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali Ograniczenie masy odpadów surowcowych skierowanych na składowiskach oraz zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu Cele długookresowe Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku odpadów surowcowych oraz osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku Organizowanie systemu edukacyjnego polegającego na promowaniu wyrobów z udziałem surowców wtórnych (w szczególności pozyskanych z odpadów opakowaniowych) w celu zwiększenia zapotrzebowania na takie wyroby. Nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku. Zorganizowanie systemu zbierania odpadów surowcowych, zgodnie ze schematem przedstawionym powyŝej. Dostosowanie systemu segregacji u źródła i selektywnego zbierania do istniejących uwarunkowań prawnych z uwzględnieniem nowoczesnych technik wykorzystania surowców wtórnych i produkcji paliw alternatywnych. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów surowcowych, Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku. Organizowanie systemu edukacyjnego i promocji surowców wtórnych w szkołach, sołectwach. Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla społeczności i przedsiębiorców. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 34

8 ZałoŜone cele gospodarki odpadami Jednostka Odpady zielone (komunalne ulegające biodegradacji) Cele krótkookresowe Rozwój systemu selektywnego zbierania i ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych poprzez składowanie do 75% (w stosunku do roku 1995r.) w 2010r, do roku 2013 do 50%. Cele długookresowe Ograniczanie ilości trafiających na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do % w stosunku do roku 1995). Akcja informacyjno-edukacyjna mająca na celu popularyzację kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach jako źródło czystego ekologicznie kompostu (organizowanie systemu edukacyjno-informacyjnego w szkołach i dla przedsiębiorców, udział mediów, zachęty ekonomiczne). Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji w gospodarstwach nie posiadających przydomowych kompostowników oraz z terenów zielonych (zapewnienie odpowiednich pojemników dla odpadów ulegających biodegradacji). Kierowanie odpadów ulegających biodegradacji z sektora komunalnego do kompostowania. Prowadzenie akcji informacyjnych i szkoleniowych na temat sposobów kompostowania i korzyści ekologicznych wynikających z wykorzystania kompostu do celów nawozowych i rekultywacyjnych. Udoskonalanie systemu selektywnego zbierania, gromadzenia i transportu odpadów ulegających biodegradacji. Kierowanie odpadów ulegających biodegradacji z sektora komunalnego do kompostowania. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym ogółem Cele krótkookresowe Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, Zorganizowanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych na obszarze gminy: zorganizowanie Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, odbiór od mieszkańców specjalistycznym samochodem w ustalonych terminach, zorganizowanie Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON) przyjmujących określone rodzaje odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy oraz małych i średnich przedsiębiorstw; zbieranie wybranych grup odpadów w miejscach sprzedaŝy produktów z których te odpady są wytwarzane; proponowana lokalizacja sieci punktów MZWON: przepracowane oleje stacje benzynowe lub zakłady mechaniki; leki - apteki oraz ośrodki zdrowia; baterie i małe akumulatory - szkoły, przedszkola, obiekty uŝyteczności publicznej; przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania po tych produktach - punkty sprzedaŝy środków ochrony roślin; przeterminowane środki chemiczne powstające w gospodarstwach domowych punkty sprzedaŝy; zuŝyte tonery do drukarek i kserokopiarek - szkoły, urzędy, zorganizowanie stacjonarnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych oraz problemowych (GPZON lub PZOP), Pozyskanie do współpracy specjalistycznych firm. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 35

9 ZałoŜone cele gospodarki odpadami Ograniczenie nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi Podnoszenie udziału procentowego zbieranych odpadów niebezpiecznych z sektora odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów. Cele długookresowe Dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym; Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym. Jednostka gmina Prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnych. Koordynacja działań przedsiębiorców oraz MPZON, PZOP, GPZON i MZWON. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, Udoskonalanie i dopasowanie do indywidualnych potrzeb mieszkańców gminy systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym, Koordynacja działań MPZON, PZOP, GPZON i MZWON. Prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnych, Koordynacja działań MPZON, PZOP, GPZON i MZWON ZuŜyte baterie i akumulatory Osiągnięcie poziomów zbierania zuŝytych baterii i akumulatorów na poziomie 25 % do roku 2012 oraz na minimalnym poziomie 45 % do roku 2016 przedsiebiorcy Prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnych. Wybór specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem. Zorganizowanie w ramach GPZON, PZOP i MZWON selektywnego zbierania zuŝytych baterii i akumulatorów Odpady medyczne i weterynaryjne Rozwój i upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych leków wydzielonych w gospodarstwach domowych Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych i weterynaryjnych (z uwzględnieniem indywidualnych praktyk lekarskich) Prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnych. Wybór specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem. Zorganizowanie i rozbudowa w ramach GPZON, PZON i MZWON selektywnego zbierania przeterminowanych lekarstw. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania w wysokości 4/kg/mieszkańca/rok Osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla urządzeń określonych: odzysk 80% ze sprzętu w postaci wielkogabarytowych urządzeń domowych odzysk 70% ze sprzętu małogabarytowych urządzeń. Prowadzenie akcji informacyjno edukacyjnych. Wybór specjalistycznych firm zamujących się odzyskiem i recyklingiem. Zorganizowanie w ramach GPZON, PZOP i MZWON, MPZON selektywnego zbierania zuŝytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Rozwój moŝliwości demontaŝu i rozwój wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń oraz części zamiennych do tych urządzeń. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 36

10 ZałoŜone cele gospodarki odpadami domowych Jednostka Odpady budowlano-remontowe Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej celem osiągnięcia odzysku na poziomie 70%: Prowadzenie akcji informacyjno szkoleniowych. Zorganizowanie w ramach GPZON, PZOP i MZWON, MPZON selektywnego zbierania odpadów budowlano - remontowych Odpady wielkogabarytowe Osiągnięcie wielkości odzysku na poziomie 80% ze sprzętu w postaci wielkogabarytowych urządzeń domowych Prowadzenie akcji informacyjno szkoleniowych. Zorganizowanie w ramach GPZON, PZOP i MZWON, MPZON selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych Wycofane z eksploatacji pojazdy Odzysk surowców i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z demontaŝu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prowadzenie akcji informacyjno szkoleniowych. Sporządzenie i aktualizacja listy specjalistycznych firm zajmujących się rozbiórką wyeksploatowanych pojazdów na obszarze Miasta. Udostępnienie listy specjalistycznych firm zajmujących się rozbiórką wyeksploatowanych pojazdów. Przekazywanie wyeksploatowanych pojazdów do punktów demontaŝu. Prowadzenie pełnej ewidencji danych dotyczących pojazdów i eliminowanie nieprawidłowo działających punktów ich demontaŝu Likwidowanie na bieŝąco porzuconych wraków samochodowych Inne odpady niebezpieczne Stworzenie systemu gospodarowania odpadami pochodzącymi z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk Ŝywiołowych oraz zdarzeń losowych, do czasu przekazania tych odpadów do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Prowadzenie akcji informacyjno szkoleniowych. Określenie kolejności odpowiedzialności za powstanie sytuacji awaryjnej w celu określenia źródła finansowania kosztów unieszkodliwiania odpadów. Wydzielenie punktu magazynowania odpadów w GPZON lub PZOP i przekazywanie do najbliŝszej stacji unieszkodliwiania. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 37

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011-2019 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona ogółem dla całego obszaru miasta Białegostoku. Prognoza została

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest:

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: V. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 5.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: minimalizacja ilości odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 1 z 9 BĘDZIN w gminie Będzin w latach 2004-2006 1. Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM PoniŜej przedstawiono zapisy Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Białystok, które uwzględniają problematykę selektywnego

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

7. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

7. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 7. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Planowana gospodarka odpadami w mieście i gminie Włoszczowa w zakresie założonych celów powinna być zgodna z celami wyznaczonymi w powiatowym PGO 2007-2011. Strategia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Marcin Rubaj Łukasz Kuczek Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Łęczna, 21 listopad 2012 Podstawowe założenia nowej ustawy Gmina przejmuje władztwo nad odpadami na terenach na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2008 2011

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2008 2011 7. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI System gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego działa, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011, w ramach Południowego Rejonu Gospodarki Odpadami.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Zielonki, dnia 28 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania formalno prawne... 3 II. Aktualny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA W tabeli 4-1 przedstawiono prognozę liczby ludności dla Miasta Krakowa wg GUS.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Miękinia do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Miękinia do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zamawiający: Gmina Miękinia ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Miękinia do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Malechowo za 2013 rok

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Malechowo za 2013 rok Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Malechowo za 2013 rok Malechowo, dnia 30 kwietnia 2014 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

5. ZAŁOśONE CELE I ZADANIA PROPONOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

5. ZAŁOśONE CELE I ZADANIA PROPONOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 5. ZAŁOśONE CELE I ZADANIA PROPONOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Nadrzędnym celem w zakresie gospodarki odpadami jest stworzenie na terenie miasta zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, zgodnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz. 2057 UCHWAŁA NR XX.131.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Malczyce do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Malczyce do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zamawiający: Gmina Malczyce ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Malczyce do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r.

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 4. KONCEPCJA SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM WARIANT I System selektywnego zbierania zorganizowany w aktualnym stanie prawnym stanowi WARIANT I przedmiotowego opracowania.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo