a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach Zadania inwestycyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne"

Transkrypt

1 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 1 z 9 BĘDZIN w gminie Będzin w latach Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 2. Budowa zakładu odzysku i recyklingu odpadów remontowo-budowlanych 1. Rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne i opakowania) 2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych 3. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji 4. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 5. Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieŝy szkolnej 6. Organizacja szkoleń dla róŝnych grup społecznych i zawodowych, w tym nauczycieli, administracji budynków, firm budowlanych, firm obsługujących gospodarkę odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina Obiekty GCZO i GPZON nie zostały wybudowane Realizacja obiektu, którego budowa miała być zakończona w 2007r, nie została rozpoczęta Zadania były sukcesywnie realizowane poza wprowadzeniem zbierania odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych, wzrastała ilość selektywnie zbieranych odpadów jednak w tempie nieodpowiadającym wymogom Zadania edukacyjne były realizowane zgodnie z Programem informacyjno-edukacyjnym Uchwała nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006r w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzina komunalnymi wynikających z GPGO w latach w gminie Będzin 1 Wprowadzenie, rozwój i koszty obsługi selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i farmaceutyków, baterii oraz selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań 2 Program informacyjno-edukacyjny w szerokim zakresie związany z wdroŝeniem PGO 3 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina w latach Źródło finansowania ,40 GFOŚiGW ,12 GFOŚiGW 7.883,00 Razem: ,52 GFOŚiGW oraz opłata produktowa

2 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 2 z 9 BOBROWNIKI w gminie Bobrowniki w latach Nazwa przedsięwzięcia wg Planu gospodarki odpadami 1. Edukacja społeczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym opakowaniowych 2. Przygotowanie i przyjęcie gminnego programu gospodarki odpadami 3. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych 4. Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami opakowaniowymi 5. BieŜący monitoring i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na dzień r Działania edukacyjne prowadzone w ramach zajęć szkolnych oraz rozpowszechnianie w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia i w drodze spotkań z sołtysami oraz mieszkańcami gminy Zrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowano komunalnymi wynikających z GPGO w latach w gminie Bobrowniki w latach Źródło finansowania 1 Przygotowanie i przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami ,00 własne 2 BieŜący monitoring i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów WFOŚiGW własne ,00 Razem: ,00

3 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 3 z 9 CZELADŹ w gminie Czeladź w latach Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) o przepustowości docelowej ok. 60Mg Sporządzono dokumentację projektową i otrzymano pozwolenie na budowę 1. Rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne) KaŜdy przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek odbierać odpady w sposób selektywny 2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych 3. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji 4. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 5. Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieŝy szkolnej 6. Organizacja szkoleń dla róŝnych grup społecznych i zawodowych, w tym nauczycieli, administracji budynków, firm budowlanych, firm obsługujących gospodarkę odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Akcja czyste miasto organizowana przez gminę oraz kaŝdy przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek odbierać odpady w sposób selektywny Znaczna część odpadów ulegających biodegradacji powstająca na terenie posesji jednorodzinnych jest poddawana odzyskowi poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Przedsiębiorcy mają problem z odbieraniem i przekazywaniem do dalszego odzysku odpadów ulegających biodegradacji poniewaŝ jest bardzo mało miejsc gdzie ten rodzaj odpadów moŝna przekazać Będzie budowany GPZON oraz akcyjnie kilka razy w roku organizowane są zbiórki odpadów niebezpiecznych jak i odpadów elektrycznych i elektronicznych gdzie mieszkańcy za darmo mogą oddać niniejsze odpady. W placówkach szkolnych ustawione są pojemniki na zuŝyte baterie oraz w wybranych aptekach pojemniki na leki przeterminowane, które odbierane są przez firmę na zlecenie UM Czeladź. Na bieŝąco prowadzona jest edukacja ekologiczna wśród młodzieŝy szkolnej (pomoce naukowe, broszury, plakaty, szkolenia, warsztaty) Organizowane są warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z GPGO w latach w gminie Czeladź w latach Źródło finansowania 1 Budowa GPZON ,00 GFOŚiGW 2 Akcja czyste miasto (zbieranie odpadów wielkogabarytowych) ok ,00 budŝet gminy 3 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecz- ok ,00 GFOŚiGW nych 4 Edukacja ekologiczna wraz ze szkoleniami i warsztatami ok ,00 Razem: ok ,00 budŝet gminy oraz GFOŚiGW

4 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 4 z 9 MIERZĘCICE a) i b) Przewidywane zadania i stan ich realizacji oraz koszty w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Mierzęcice w latach Opis przedsięwzięcia 1. Rozszerzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań z zakupem kontenerów ( centra zbiórki ) 2. Wprowadzenie ( ) oraz rozwój ( ) kompostowania u źródła odpadów ulegających biodegradacji z zakupem kompostowników 3. Koszty obsługi selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań 4. Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) 5. Budowa i uruchomienie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) w wersji uproszczonej Planowane koszty w latach , , , , ,00 6. Obsługa zbiórki odpadów niebezpiecznych i GPZON ,00 7. Program informacyjno-edukacyjny związany w szerokim zakresie z wdroŝeniem PGO opracowanie i realizacja 8. Monitorowanie i wdroŝenie ustaleń PGO (obsługa monitorowania - dodatkowy etat administracyjny) 8.000, ,00 Zrealizowane zadania W celach rozszerzenia selektywnej zbiórki na terenach ogólodostępnych zostały udostępnione przez firmę Remondis pojemniki do zbiórki surowców wtórnych. Ze względu na brak zabezpieczenia środków w budŝecie gminy nie zakupiono kontenerów. Ze względu na brak zgłaszanych w tym zakresie potrzeb nie wprowadzono kompostowania u źródła. Odpady ulegające biodegradacji wykorzystywane są w gospodarstwach rolnych. W latach poniesiono koszty na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w wysokości: 9.028,01zł. Do chwili obecnej nie zaplanowano budowy GCZO ze względu na brak zaplanowanych środków w budŝecie gminy. Do chwili obecnej nie zaplanowano budowy GPZON w wersji uproszczonej ze względu na brak zaplanowanych środków w budŝecie gminy. Brak zaplanowanych środków budŝetowych na realizację tego zadania Edukacja ekologiczna młodzieŝy 900zł. Program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska 508,01zł. Monitoring i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

5 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 5 z 9 PSARY w gminie Psary w latach Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 1. Rozszerzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań z zakupem worków i stojaków ( czteropaki ) 2. Wprowadzenie i rozwój kompostowania u źródła odpadów ulegających biodegradacji z zakupem kompostowników 3. Koszty obsługi selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań 4. Obsługa zbiórki odpadów niebezpiecznych i GPZON 5. Program informacyjno-edukacyjny związany w szerokim zakresie z wdraŝaniem PGO opracowanie i realizacja 6. Monitorowanie i wdroŝenie ustaleń PGO (obsługa i monitorowanie) Ze względu na brak zaplanowanych środków w budŝecie gminy nie zaplanowano budowy GCZO i GPZON. W celu rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wydatkowano z budŝetu gminy kwotę ,50zł na zakup worków i stojaków ( czteropaków ) Ze względu na brak zgłaszanych w tym zakresie potrzeb nie wprowadzono kompostowania u źródła. Odpady ulegające biodegradacji wykorzystywane są w gospodarstwach rolnych. Gmina wydatkowana na usługę związaną z selektywną zbiórką odpadów kwotę ,08zł Brak zaplanowanych środków budŝetowych na realizację tego zadania. Na ten cel nie wydatkowano środków finansowych z budŝetu gminy. Monitoring i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. komunalnymi wynikających z GPGO w latach w gminie Psary w latach Źródło finansowania 1 Zakup stojaków oraz worków na odpady segregowane ,50 środki własne 2 Finansowanie usługi odbioru surowców wtórnych i opakowań ,87 środki własne Razem: ,37

6 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 6 z 9 SIEWIERZ w gminie Siewierz w latach Brak zadań inwestycyjnych - Selektywna zbiórka odpadów segregowanych nadal komunalnymi wynikających z GPGO w latach w gminie Siewierz w latach Źródło finansowania 1 Selektywna zbiórka odpadów segregowanych w 2005r ,12 budŝet gminy 2 Selektywna zbiórka odpadów segregowanych w 2006r ,12 budŝet gminy 3 Selektywna zbiórka odpadów segregowanych w 2007r ,12 budŝet gminy Razem: ,36

7 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 7 z 9 SŁAWKÓW w gminie Sławków 1. Uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska 2. Podniesienie świadomości społecznej obywateli b) - - w 2007r poprzez referendum miasto przejęło obowiązki od mieszkańców zbierania i utylizacji odpadów zmieszanych i wyselekcjonowanych prowadząc kompleksowe oczyszczanie miasta, - wprowadzono dodatkowy system segregacji odpadów w workach na: odpady wyselekcjonowane w tym odpady ulegające biodegradacji, - wprowadzono systematyczną zbiórkę makulatury w specjalistycznych pojemnikach, - dwa razy w roku prowadzona jest akcja zbierania i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych w tym AGD i RTV, - odpady budowlane przy współpracy z przedsiębiorstwem ALBA usuwane są na kaŝdorazowe zgłoszenie mieszkańca. - organizowanie przy współpracy ze szkołami i przedszkolem akcji sprzątania świata, - przeznaczanie środków z GFOŚiGW na edukację ekologiczną zgodnie z przedkładanymi przez szkoły, przedszkole, świetlicę środowiskową, organizacje społeczne i stowarzyszenia, - wprowadzenie ulg finansowych dla mieszkańców segregujących systematycznie odpady.

8 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 8 z 9 WOJKOWICE w gminie Wojkowice w latach Rozbudowa stacji recyklingu na GCZOiS i wyposaŝenie jej w stanowisko odzysku i demontaŝu odpadów wielkogabarytowych 2. Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) na terenie stacji recyklingu 3. Rekultywacja I kwatery składowiska w Wojkowicach Planowana rozbudowa została przesunięta na lata następne, zakupiono teren o pow. 0,5ha, zlecono wykonanie koncepcji rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów. Budowa GPZON została przesunięta na lata następne. Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej część składowiska odpadów zlokalizowanego na działce 2070/9 przesunięto na lata następne. Rozbudowa została rozpoczęta zakończenie prac przewiduje się na rok Budowa II kwatery składowiska w Wojkowicach (rozbudowa) 5. Budowa zakładu zgazowania odpadów Brak informacji od inwestora 6. Budowa zakładu produkcji elementów budowlanych Brak informacji od inwestora z odpadów wg technologii amerykańskiej firmy SRJ 1. Rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne) Organizacja i odbiór odpadów komunalnych zbieranych u źródła w systemie workowo-kontenerowym w zakresie zbiórki: szkła i opakowań ze szkła, papieru i tektury i opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań z metali. System realizowany od Zakup worków i stojaków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, - Odbiór selektywnie zebranych odpadów od mieszkańców. 2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych 3. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji Zrealizowano w zakresie organizacyjnym i porządkowym. Z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, naleŝało dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach do wprowadzonych zmian, m.in. w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi i poremontowymi. Regulamin określa zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych. Zrealizowano w zakresie organizacyjnym i porządkowym wprowadzając odpowiednie unormowania w gminnych przepisach porządkowych. Część odpadów ulegających biodegradacji zbieranych u źródła podlega zagospodarowaniu u właścicieli nieruchomości we własnym zakresie. Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji u źródła w celu ich odzysku poza gospodarstwami będzie systematycznie wdraŝana w latach kolejnych. Zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z terenów zielonych jest realizowane od 2005r.

9 Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 9 z 9 c.d. 4. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 5. Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieŝy szkolnej 6. Organizacja szkoleń dla róŝnych grup społecznych i zawodowych, w tym nauczycieli, administracji budynków, firm budowlanych, firm obsługujących gospodarkę odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Zrealizowano w zakresie organizacyjnym i porządkowym - wprowadzając odpowiednie unormowania w gminnych przepisach porządkowych. Od 2007r realizowana jest zbiórka zuŝytych baterii i przeterminowanych leków do odrębnych pojemników zbiorczych w wyznaczonych punktach na terenie gminy. Artykuły prasowe o tematyce związanej z: - obowiązkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającymi z realizacji planu gospodarki odpadami, przepisów o odpadach oraz przepisów porządkowych, problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów na terenie gminy, planowaną budową instalacji katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych, - akcje plakatowe przeciwko spalaniu odpadów poza instalacjami, - wspieranie akcji Sprzątanie świata co roku. Zrealizowano w zakresie organizacyjnym - bieŝąca współpraca i wymiana informacji na temat gospodarki odpadami z nauczycielami, administratorami budynków i firmami obsługującymi gospodarkę odpadami. komunalnymi wynikających z GPGO w latach w gminie Wojkowice 1 Rozbudowa stacji recyklingu na GZOiS i wyposaŝenie jej w stanowisko odzysku i demonta- Ŝu odpadów wielkogabarytowych 2 Rekultywacja I kwatery składowiska w Wojkowicach 3 Budowa II kwatery składowiska w Wojkowicach (rozbudowa) w latach Zakup terenu o pow. 0,5ha ,00zł Rekultywacja wydzielonej części składowiska odpadów została przesunięta na lata następne Rozbudowa składowiska została rozpoczęta zakończenie prac przewiduje się na rok Brak danych Źródło finansowania środki inwestora środki inwestora 4 Rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych ,67 środki własne gminy 5 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych bez wydatków 6 Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji 9.485,56 środki własne gminy 7 Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieŝy 600,00 środki własne gminy szkolnej Razem: ,23

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI System regionalnych rozwiązań w gospodarce komunalnymi Komunalny zakład gospodarki w nowych uregulowaniach prawnych Leszek Wołowiec członek Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn Plan Gospodarki Odpadami Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn uczestników Związku Międzygminnego Obra na lata 2004 2015 Spis treści WSTĘP 7 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMIN TWORZĄCYCH ZWIĄZEK 9 2. ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2018 SOSNOWIEC Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2018 Zamawiający: Urząd Miasta Sosnowca Al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec Wykonawca: Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 77-80.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Dyrektywa 2008/98/WE z dn. 19.11.2008 r. NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Zasady bliskości i samowystarczalności Stworzenie tzw. europejskiego społeczeństwa recyklingu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 6431720, fax +48 61 6229121 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2013-2014 Id: 52DC8F71-7CA2-4982-AB0E-9323DE7A8CF2.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo