OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI"

Transkrypt

1 OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego maszyn linii produkcyjnej typu HOR 6000 znajduj cej si w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile, dzi ki którym z kolei, zostan uzyskane dane pozwalaj ce na sformułowanie procedur prognozowania stanu linii produkcyjnej. Głównym celem pracy było okre lenie najodpowiedniejszej metody badawczej, daj cej empiryczne podstawy wyznaczania procedur oceny stanu oraz prognozowania stanu. Słowa kluczowe: linia produkcyjna HOR 6000, procedura oceny stanu technicznego, procedura prognozowania stanu technicznego, Philips Lighting Polska, algorytm wyznaczania procedur oceny stanu, algorytm wyznaczania procedur prognozowania stanu 1. Wprowadzenie W yciu codzienny mamy do czynienia z wyrobami, które czas wzrostu maj za sob i znajduj si w okresie dojrzało ci. W fazie tej, ka dy produkt posiada wielu wytwórców, którzy przy porównywalnej jako ci, konkuruj przede wszystkim kosztem ich wytworzenia, a tym samym cen sprzeda y. Poniewa jako jest czynnikiem bezdyskusyjnym, dodatkowym atutem konkretnego wytwórcy danego wyrobu, mo e by terminowo w realizacji dostaw. Eksploatacja maszyn uwzgl dniaj ca diagnozowanie, zapewniaj ce informacj o aktualnym stanie technicznym maszyn, oraz prognozowanie, które przy zało eniu monotoniczno ci zmian warto ci parametrów diagnostycznych w czasie eksploatacji, umo liwia wyznaczenie kolejnego terminu i zakresu obsługiwania maszyn, a tym samym zapewnienia dotrzymania terminu dostawy wyrobów do klienta, przez co spełnia si jedno z głównych wymaga współczesnego klienta. Diagnozowanie stanu maszyn oraz prognozowanie zmiany stanu mo e równie pomóc w spełnieniu wymogu konkurencyjno ci produktu ze wzgl du na cen, poniewa pozwoli ograniczy postoje przegl dowe oraz wymiany zespołów do minimum, a tym samym zminimalizuje koszt eksploatacji maszyn. Trzeci cz ci ci głego rozpoznawania stanu maszyn jest genezowanie, pozwalaj ce okre li przyczyny zaistniałego stanu, co z kolei pozwala na ewentualne wyeliminowanie przyczyn zaistniałego stanu si gaj c nawet do zało e konstrukcyjnych monitorowanego obiektu, udoskonalaj c go, a tym samym minimalizuj c, lub całkowicie eliminuj c prawdopodobie stwo wyst pienia podobnego stanu w przyszło ci.

2 22 Rafał Bochen, Henryk Tylicki Ocena stanu technicznego linii produkcyjnej HOR6000 w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile W celu spełnienia powy szych wymaga, dla nowoczesnych systemów obsługiwania maszyn, formułuje si potrzeb informacji o stanie maszyny w przeszło ci (genezowanie), tera niejszo ci (ocena stanu) i przyszło ci (prognozowanie), st d istnieje potrzeba opracowania metodyki, która powy sze umo liwi. Na podstawie analizy literaturowej problematyki analizy stanu maszyn oraz bada własnych mo na stwierdzi, e: 1. genezowanie stanu powinno: a) okre la (przy niepełnych lub niepewnych danych warto ci parametrów diagnostycznych) trend zmian ich warto ci; b) przyrówna genezowane warto ci parametrów diagnostycznych do ich warto ci granicznych; c) umo liwi analiz przyczyny zlokalizowanego w chwili badania stanu niezdatno ci maszyny 2. ocena stanu powinna: a) okre li stan techniczny maszyn w czasie bie cym na podstawie wyników bada diagnostycznych b) lokalizowa uszkodzenia w przypadku stanu niezdatno ci maszyn. 3. prognozowanie stanu powinno: a) przewidywa stan maszyny w czasie przyszłym na podstawie niepełnej historii wyników bada diagnostycznych b) umo liwi oszacowanie czasu niezawodnego u ytkowania maszyn; System monitorowania stanu maszyn spełniaj cy wymagania co do genezowania, diagnozowania i prognozowania umo liwi zwi kszenie konkurencyjno ci oraz terminowo ci, byłby równie synonimem nowoczesno ci pozwalaj cym ukaza pilsk fabryk Philips Lighting Poland jako lidera technologii nie tylko w bran y o wietlenia, ale równie szeroko rozumianego utrzymania ruchu[1]. 2. Charakterystyka obiektu bada linii produkcyjnej HOR 6000 Aktualnie na teranie zakładów produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile znajduj si cztery linie produkcyjne typu HOR 6000, dla których proponowane jest przej cie od strategii planowo zapobiegawczej do strategii obsługiwania według stanu. W zale no ci od wdro onych modyfikacji, s w stanie wytwarza liniowe lampy fluoroscencyjne TLD o rednicy 8/8 z pr dko- ciami od do sztuk na godzin [2]. Pocz tkiem linii s dwie maszyny powlekarki kasetowe (Cassette Coating Machine). Słu one do powleczenia rury szklanej mieszanin luminoforów, przetwarzaj cym wiatło niewidzialne na widzialne o okre lonej barwie (rys. 1). Rura szklana dostarczana jest automatycznie przez automatyczne wózki widłowe, sterowane laserowo (LGV Laser Guided Vehicles) w specjalistycznych pojemnikach (skidach), wstawianych do podsystemu rozładunkowego (rys. 1). Za powlekarkami znajduje si system kontroli wizyjnej sprawdzaj cy czy powleczenie rury luminoforem mie ci si w ci le okre lonych kryteriach jako ciowych. Nast pnie w linii znajduje si robot buforuj cy powleczone rury, np. na czas zmiany produkowanej barwy wietlówki, co ma miejsce głównie na powlekarkach. Kolejnymi maszynami s czyszczarka oraz piec wypalaj cy le-

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, pik z luminoforu. W czyszczarce ko ce rur s czyszczone z luminoforu, co jest istotne dla operacji zatapiania, a nast pnie mieszanina luminoforów jest wysuszana i wypalany lepik powoduj cy trwałe przywarcie luminoforów do cianki rur szklanej. Operacja zatapiania, realizowana na zatapiarce, polega na obustronnym zamkni ciu rury, przez poł czenie jej z wn trzami. Gdy wn trza s trwale poł czone z rur, na pompownicy, nast puje napełnienie lampy odpowiedni mieszanin gazów. Na kolejnej maszynie odbywa si poł czenie lampy z trzonkiem (automat montuj cy). Po obróbce termicznej kleju (cementu), lampa jest kompletna i teoretycznie gotowa do u ytku, pozostaje jedynie sprawdzenie jej parametrów na odpowiednim testerze, jakim jest wy wiecarka. Gotowe lampy s pakowane i wysyłane do klientów. Podczas wytwarzania produktu finalnego, jakim jest liniowa lampa fluorescencyjna TLD, jedyn wymagan czynno ci obsługow, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania linii, jest dostarczanie komponentów. Oprócz tego, w poszczególnych maszynach (np. w zatapiarce, pompownicy, nó karce) znajduj si cz ci szybkozu ywaj ce si, które podlegaj regeneracji w warsztacie. Pomimo, i linia produkcyjna jest zautomatyzowana (system Siemens S7), konieczny jest jej nadzór przez operatorów o wysokich kwalifikacjach procesowych. Ci gło pracy linii produkcyjnej jest w stanie zapewni minimum siedem osób. Mediami, dzi ki którym funkcjonuje linia s : pr d elektryczny, woda lodowa demineralizowana (< 5 o C), gaz ziemny, tlen, spr one powietrze o dwóch stopniach kompresji. Proces produkcyjny jest stabilny i nie wymaga ci głych regulacji. Drobne korekty na maszynach s jednak konieczne ze wzgl du na zmienno komponentów. Zmiana produkowanego asortymentu lamp polega na zmianie barwy lub zmiany mocy lampy. Zmiana barwy odbywa si głównie w obszarze powlekarek, gdzie polega na wymianie roztworu wodnego mieszaniny luminoforów suspensji dotychczas produkowanej lampy, na suspensj, której skład chemiczny jest dostosowany do wytwarzania wiatła o barwie wymaganej po przestawieniu. Działania zwi zane ze zmian barwy, odbywaj si tak e na linii bocznej zmian ilo ci rt ci dozowanej do lampy, oraz w systemach kontroli produktu poprzez wprowadzenie parametrów referencyjnych odpowiednich dla danej barwy. Zmiana mocy lampy polega przede wszystkim na zmianie geometrycznych ustawie linii głównej, poniewa lampy o ró nych mocach maj ró ne długo ci. Dodatkowo, na linii bocznej, nale y zmieni skr tk, a systemy kontroli lampy nale y przestawi na odpowiedni moc lampy. Obsługiwanie maszyn linii produkcyjnej HOR 6000 realizowane jest według strategii planowo zapobiegawczej. Polega ono na tym, e raz w tygodniu przeprowadzany jest przegl d, podczas którego, zgodnie z harmonogramem, sprawdzane s poszczególne zespoły maszyn. Podobne przegl dy o odpowiednim zakresie realizowane s raz na miesi c oraz w ci gu roku. Zwi kszenie efektywno ci eksploatacji linii produkcyjnej, jak wykazały badania podobnych systemów eksploatacji, mo liwe jest poprzez zastosowanie strategii eksploatacji według stanu, której niezb dnym elementem jest monitorowanie stanu maszyn linii produkcyjnej.

4 24 Rafał Bochen, Henryk Tylicki Ocena stanu technicznego linii produkcyjnej HOR6000 w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile Rysunek 1. Schemat funkcjonalny linii produkcyjnej HOR600 Linia główna: 1 powlekarki (2 x CCM), 2 system kontroli wizyjnej, 3 zrobotyzowany bufor powleczonych rur, 4 piec wypalania lepiku luminoforu, czyszczarka 5 zatapiarka, 6 pompownica, 7 automat trzonkuj cy, 8 wypalarka, 9 wy wiecarka. Gniazdo pakowania: 10 zautomatyzowany bufor lamp, 11 pakowaczka indywidualna, 12 pakowaczka zbiorcza, 13 smarowaczki.linia boczna: 14 nó karka, 15 monta ówka (z kapsułk rt ciow /bez kapsułki rt ciowej)

5 25 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Monitorowanie stanu obiektów przemysłowych Problem opracowania monitorowania linii produkcyjnej, tzn. oceny stanu, prognozy i genezy stanu maszyny istotny jest zarówno na etapie opracowywania jej konstrukcji, produkcji i eksploatacji. Przyst puj c do wyznaczania procedur monitorowania stanu, jako testów kontroli stanu i lokalizacji uszkodze, prognozy oraz genezy stanu maszyn linii natrafia si na problemy, które sprowadzaj si do nast puj cych pyta : a) czy optymalny zbiór parametrów diagnostycznych jednoznacznie opisuje stan maszyn, czy jest skorelowany ze zmian ich stanu, czy zawiera odpowiedni ilo informacji o stanie maszyn? b) czy optymalny zbiór parametrów diagnostycznych jest stabilny, czy te wykazuje istotne zmiany a je li tak, to jaki jest charakter tych zmian w zale no ci od czynników wynikaj cych z eksploatacji maszyn? c) w jaki sposób na stabilno optymalnego testu i programu kontroli stanu i lokalizacji uszkodze wpływaj czynniki charakterystyczne dla eksploatacji maszyn, mianowicie: podatno diagnostyczna maszyn, warto poziomu wiarygodno ci diagnozy (o którym mo e decydowa u ytkownik maszyny), zmienne warunki eksploatacji i zmienna niezawodno zespołów maszyny? d) w jaki sposób na stabilno optymalnej prognozy lub genezy wpływaj czynniki charakterystyczne dla eksploatacji maszyn, mianowicie: warto horyzontu prognozy lub genezy (o którym mo e decydowa u ytkownik maszyny), zmienne warunki eksploatacji i zmienna niezawodno zespołów maszyny? Trafne rozwi zanie tych problemów jest niezb dne do efektywnego monitorowania stanu maszyn linii produkcyjnej, a tym samym wymusza konieczno badania wra liwo ci procedur na powy sze czynniki. Je eli badanie wykazuje, e wyznaczone procedury s stabilne wówczas mo na je wykorzysta do wyznaczania programów kontroli stanu i lokalizacji uszkodze, prognozy oraz genezy stanu maszyn. W przeciwnym wypadku nale y podj decyzj o modyfikacji zało e i ogranicze procesu wyznaczania procedur monitorowania stanu, np. poprzez wiadome nieuwzgl dnienie czynników wywołuj cych niestabilno rozwi zania i tym samym zmniejszenie uniwersalno ci otrzymanego rozwi zania. 4. Analiza systemów monitorowania maszyn linii HOR 6000 Linia produkcyjna HOR 6000 posiada trzy systemy, które mogłyby zosta wł czone w system monitorowania stanu maszyn linii produkcyjnej, lecz informacja przez nie przekazywana jest w bardzo wysokim stopniu niepełna i post factum [2,3,4]. Dwa z przytoczonych systemów skupiaj si na danych procesowych, a jeden przede wszystkim na parametrach pracy maszyn. Równie dwa spo ród dost pnych systemów s w pełni zautomatyzowane, a jeden obsługiwany jest przez pracowników linii produkcyjnej HOR Systemami w pełni zautomatyzowanymi s : CIRCLE (Control, Information, Recording, Communication, Labeling, Evaluation) oparty na odpowiednio oprogramowanych komputerach PC oraz kontrolerach PLC Siemens S7, oraz diagnozowania niektórych zespołów maszyn linii HOR 6000 oparty o kontrolery PLC Siemens S7 z odpowiednim oprogramowaniem.

6 26 Rafał Bochen, Henryk Tylicki Ocena stanu technicznego linii produkcyjnej HOR6000 w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile System CIRCLE jest systemem kolekcjonuj cym i archiwizuj cym dane procesowe, które dotycz niewielkiej liczby zespołów maszyn linii HOR (rys. 2), maj cych bezpo redni wpływ na proces produkcyjny. Na podstawie danych z systemu CIRCLE in ynier procesu mo e oceni stan niektórych zespołów poszczególnych maszyn, maj cych bezpo redni kontakt z wyrobem, np. wielko odpadu wymiarowan w % produkcji z poszczególnych maszyn oraz jego rodzaj, czy parametry wyrobu gotowego. Nie jest w stanie oceni stanu pozostałych podzespołów i tego jaki wpływ maj one na parametry procesu. Pierwsz reakcj na zwi kszanie si odpadu jest regulacja mo liwa do zrealizowania w ruchu. Gdy brak jest pozytywnej reakcji na regulacj, lub jest negatywna, a odpad nadal zmierza w kierunku warto ci granicznej, okre lonej warunkami ekonomicznymi, maszyna zostaje zatrzymana, co wi e si najcz ciej z postojem całej linii produkcyjnej. W kolejnym kroku, przegl dane s poszczególne zespoły maszyny w celu lokalizacji uszkodzenia wpływaj cego na zwi kszenie odpadu. Cz sto zdarza si, e wymiana danego zespołu nie wpływa znacz co na zmniejszenie ilo ci generowanego odpadu, co skutkuje kolejnym zatrzymaniem maszyny oraz linii i wymian kolejnego zespołu. Typ generowanego odpadu informuje eksperta, jakie podzespoły mog by niezdatne, lecz tylko ich przejrzenie daje 100% pewno ci o trafno ci diagnozy. Rysunek 2. Widok ekranu CIRCLE dla zatapiarki System komputerowy Siemens S7 (rys. 3), który steruje i nadzoruje prac linii jest zaprogramowany na grup uszkodze, które jest w stanie zidentyfikowa na podstawie sygnałów cyfrowych z odpowiednich, jednobitowych, czujników. Dodatkowo monitorowany jest czas pracy poszczególnych maszyn i w odpowiednim momencie (przewidzianym przez konstruktora), za pomoc zaprogramowanych komunikatów, informuje o konieczno ci sprawdzenia wyspecyfikowanych zespołów.

7 27 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, 2011 Poniewa sygnał z czujników jest jednobitowy, daje to informacj o zdatno ci lub niezdatno- ci danego zespołu. Informacj t otrzymuje si w chwili, gdy linia zostaje zatrzymana z powodu uszkodzenia jednego z zespołów. Skraca to czas uzdatniania maszyny i linii, lecz nie pozwala na ocen stanu danego zespołu (np. zdatne, obsługiwanie mo liwe lecz nie konieczne, wymagaj ce obsługiwania, niezdatny). W ostatnim czasie (od połowy stycznia 2010) linia HOR6006 boryka si z odpadem dochodz cym do 18% produkcji linii. Wszelkie regulacje oraz wymiany podzespołów w oparciu o system CIRCLE oraz wiedz eksperck nie przynosz wi kszego efektu (aktualnie odpad oscyluje wokół 10%). Sytuacja ta jest znakomitym dowodem na potrzeb rozszerzenia diagnozowania maszyn w systemie obsługiwaniu, a by mo e nawet poł czenia systemu oceny z wykorzystaniem parametrów procesowych z systemem obsługiwania według stanu. Procedura oceny stanu, b d ca cz ci systemu monitorowania stanu linii produkcyjnej, pozwoliłaby na szybk lokalizacj uszkodzenia, a tak e na dyskretn, lub ci gł, ocen stanu danej maszyny linii, co pozwoliłoby na implementacj logiki rozmytej oraz, w poł czeniu z systemem monitorowania parametrów procesowych, na okre lenie czy pogarszaj ce si parametry procesowe maj przyczyn mechaniczn czy procesow (komponent, nastawy). Rysunek 3. Ekran komunikatów Siemens 5. Analiza uszkodze maszyn linii produkcyjnej HOR 6000 Pierwszym etapem przechodzenia do strategii obsługiwania według stanu, która wydaje si o wiele bardziej odpowiednia dla maszyn linii produkcyjnej o tak wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, jest okre lenie słabych ogniw oraz identyfikacja ich stanów niezdatno ci [5,6,7,8]. W tym celu wykonano analiz uszkodze wszystkich maszyn linii HOR 6000, która wykazała, e dwie trzecie wszystkich uszkodze na linii produkcyjnej pochodzi od maszyn: monta- ówka, pompownica, zatapiarka.

8 28 Rafał Bochen, Henryk Tylicki Ocena stanu technicznego linii produkcyjnej HOR6000 w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile Rysunek 4. Prawdopodobie stwo wyst pienia uszkodzenia maszyn Aby zwymiarowa problem uszkodze grupy wymienionych maszyn zdefiniowano dwa wska niki [5,9,10,11,12]: a) główny prawdopodobie stwo (p x 100%) wyst pienia uszkodzenia danej maszyny (rys. 4); b) pomocniczy czas niezdatno ci danej maszyny w minutach w skali roku (rys. 5). Rysunek 5. Czas niezdatno ci maszyn w minutach Wska nik pomocniczy, w postaci czasu niezdatno ci poszczególnych maszyn, został celowo wybrany ze wzgl du na warunki ekonomiczne. Kalkulacja kosztów wytworzenia lampy zakłada produkcj lamp z okre lon wydajno ci maszyn, a ka dy postój linii obni a powoduje jej obni enie. Wyniki analizy czasów postoju poszczególnych maszyn w ci gu roku potwierdziła, e najcz stsze uszkodzenia maszyn s równie najbardziej uci liwe. Samo okre lenie słabych ogniw w zbiorze kilkunastu maszyn jest informacj zbyt słab do budowy systemu monitorowania stanu maszyn, dlatego te wykonano analiz uszkodze na ni szym poziomie dekompozycji dla grupy maszyn zdefiniowanych jako słabe ogniwa, przykładowo przedstawiono analiz uszkodze mechanizmów zatapiarki. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest wskazanie grupy zespołów maszyn (słabych ogniw), stwarzaj cych najwi ksze problemy w kon-

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, tek cie uszkodze : palniki lewej strony maszyny, rozchylacz elektrod lewej strony, podajnik wn trz i nap d. Podobnie jak dla wszystkich maszyn linii zdefiniowano prawdopodobie stwo uszkodzenia danego mechanizmu (rys. 6) oraz wprowadzono współczynnik pomocniczy w postaci czasu przywracania zdatno ci danego zespołu danej maszyny (rys. 7). Warto ci wska nika pomocniczego dla poszczególnych mechanizmów potwierdza wybór mechanizmów: palniki lewej strony, aparat rozchylenia elektrod, podajnik wn trz + nap d jako determinuj cych stan maszyny, w tym przypadku zatapiarki. Rysunek 6. Prawdopodobie stwo uszkodzenia mechanizmów zatapiarki Rysunek 7. Czas niezdatno ci mechanizmów wybranej maszyny zatapiarka

10 30 Rafał Bochen, Henryk Tylicki Ocena stanu technicznego linii produkcyjnej HOR6000 w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile 6. Identyfikacja stanów maszyn i parametrów diagnostycznych linii HOR 6000 Jednym z powszechnie znanych narz dzi pozwalaj cych na identyfikacj stanów obiektu oraz opisuj cych je parametrów diagnostycznych jest model topologiczny. Modelem topologicznym obiektu jest nazywany pewien abstrakcyjny opis obiektu rzeczywistego, dokonany za pomoc kategorii poj ciowych stosowanych w topologii. Uwzgl dniane s przy tym istotne cechy funkcjonowania obiektu oraz zbiór jego parametrów i zwi zki mi dzy nimi. Jako przestrze topologiczn rozumie si par T=(X,Θ) X={x i }, j=1 l sko czony, abstrakcyjny zbiór cech, Θ topologia, okre lona w zbiorze X przez nało enie zwi zków binarnych. W zbiorze X nało ono zale no binarn ϕ, je eli w zbiorze X2 wszystkich uporz dkowanych par <x i,x j > wydzielony został podzbiór Θ ϕ. Dla dowolnych x i oraz x j element x i X znajduje si w stosunku ϕ do elementu x j X czyli x i ϕ x j Θ ϕ X 2 <x i,x j > Θ ϕ. W praktyce zwykle wyst puj sko czone zbiory cech parametrów obiektu, dlatego te model topologiczny ka dego, realnego, rozwa anego obiektu mo na przedstawi w postaci sko czonego grafu skierowanego G(X,Q), czyli zbioru X punktów wierzchołków, poł czonych zbiorem Q={q l }, l=1 s łuków. Graf G(X,Q) jest rodzin uporz dkowanych par q l =<x i,x j >, wskazuj cych jakie wierzchołki s ze sob wzajemnie zwi zane. Ka da para q l =<x i,x j >, stanowi łuk grafu wyznaczony przez wierzchołki x i oraz x j i skierowany od x i do x j, je eli w zbiorze X pomi dzy x i oraz x j istnieje binarny stosunek ϕ, tzn. x i ϕ x j. Podczas budowy topologicznego modelu funkcjonalnego obiektu, zbiór X jest wyznaczany ze zbioru cech istotnych dla jego normalnego funkcjonowania, natomiast topologia Θ wynika z konkretnych zwi zków pomi dzy wybranymi cechami. Zbiór X mo e by ustalony na ró nych poziomach szczegółowo ci [13].

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Rysunek 8. Szczegółowy model topologiczny zatapiarki A dostarczenie energii elektrycznej, B dostarczenie gazu ziemnego, C dostarczenie tlenu, D dostarczenie powietrza, E emisja spaliny, F transport zamkni tej rury, a przepływ pr du przez uzwojenia stojanu, a1 przepływ pr du przez uzwojenia stojanu, a2 przepływ pr du przez uzwojenia stojanu, a3 wytworzenie pola elektromagnetycznego, a4 zaindukowanie pr dów w uzwojeniach wirnika, a5 powstanie/pokonanie sił tarcia, a6 obrót wirnika (wytworzenie energii mechanicznej), b transfer energii mechanicznej do wału krzywkowo nap dowego, c podział energii mechanicznej, d transfer energii mechanicznej do podajnik rur, d1 podjazd chwytaków po rur, d2 pobranie rury, d3 podjazd pod pozycj załadunku do zatapiarki, d4 załadunek rury do zatapiarki, d5 transfer energii mechanicznej do palców centruj cych, d6 pozycjonowanie rury, d7 zamkni cie chwytaków, d8 otwarcie chwytaków, e transfer energii mechanicznej do podajnika wn trz, e1 podjazd chwytaka po wn trze, e5 pobranie wn trza, e2 transport wn trza pod pozycj załadunku do palnika, e3 załadunek wn trza do palnika, e4 załadunek wn trza do rury, f transfer energii mechanicznej do karuzel, f1 ruch indeksowy karuzel, g wytworzenie mieszanki grzewczej(a5), g1 podanie mieszanki palnej do planików, g2 odpalenie palników, g3 spalanie mieszanki, g4 grzanie szkła wn trza, g5 grzanie zatopienia, h transfer energii mechanicznej do dobijaków prawej i lewej strony maszyny, h1 poł czenie rury z wn trzami (zamkni cie rury), h2 cofni cie palnika, h3 rozchylenie elektrod, g6 chłodzenie zatopienia, g7 wytworzenie mieszanki chłodz cej, g8 odł czenie mieszanki od palników, i transfer energii mechanicznej do mechanizmu wyładunku rur, i1 podjazd ło a pod rur, i2 poło enie rury na transporterze (d7)

12 32 Rafał Bochen, Henryk Tylicki Ocena stanu technicznego linii produkcyjnej HOR6000 w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile Dzi ki sporz dzeniu modeli topologicznych maszyn (tutaj zatapiarki) (rys. 8) mo na okre li zbiór najlepszych parametrów diagnostycznych X pozwalaj cych trafnie okre li stan maszyny. Dla przytoczonej na schemacie zatapiarki proponowane s poni sze parametry: a) pobór energii elektrycznej prze nap d (po redni pomiar oporów); b) drgania (pomiar zu ycia ło ysk); c) ci nienie dostarczanych gazów (pomiar stopnia niedro no ci palników; d) geometria karuzel (równoległo, pochylenie, odkształcenia, rozstaw); e) temperatura (ochrona przed zbyt szybkim zu ywaniem zespołów nara onych na wysok temperatur ); f) centryczno podania komponentów; g) synchronizacja. Przy opracowywaniu grupy najlepszych parametrów diagnostycznych nale y pami ta o istniej cym systemie CIRCLE, który dostarcza danych odno nie procesu, przez które równie mo na ocenia stan maszyny. Pierwsze przeprowadzone eksperymenty maj ce na celu potwierdzi lub zanegowa trafno wyboru parametrów najlepiej opisuj cych stan, wykazały, e cz stotliwo, amplituda, czy np. współczynnik impulsowo ci drga, jako parametry mog opisywa stan maszyny, czy konkretnego mechanizmy. Na podstawie zebranych danych mo liwe jest stworzenie mapy drga obiektu zdatnego, która stanowiłaby referencj do mapy drga stanu w którym znajdowałby si problematyczna maszyna. Pomimo tak szerokich mo liwo ci diagnostycznych, jakie daje analiza drga obraz stanu realizowany jedynie w oparciu o same drgania nie byłby pełny, dlatego te trwaj dalsze prace nad uzupełnieniem monitorowanych parametrów o parametry takie jak zu ycie energii elektrycznej czy innych mediów. Dobór odpowiednich czujników nie jest jednak kwesti łatw, ze wzgl du na rodowisko pracy, co bezpo rednio powi zane jest z kosztem budowy systemu. 7. Wst pna koncepcja systemu monitorowania stanu maszyn linii produkcyjnej HOR 6000 Prawdopodobnie pokładowy system monitorowania stanu maszyn (rys. 9) b dzie mógł by zbudowany w oparciu o mikrokontrolery Siemens S7 400 oraz 1200, w które wyposa one s linie HOR. Poniewa dost pne sygnały diagnostyczne maj charakter binarny zapewne konieczne b dzie doposa enie sterowników w analogowe karty wej, zbieraj ce warto ci sygnałów diagnostycznych proponowanych na podstawie modelu topologicznego. Poniewa linie HOR 6000 wyposa one s w rozbudowany system oceny procesu produkcyjnego oparty równie na mikrokontrolerach Siemens S7 400 oraz 1200, nale ałoby wykorzysta istniej cy ju system oceny procesu i wł czy go do pokładowego systemu monitorowania stanu maszyn, dzi ki czemu wyj ciowe informacje byłby pełniejsze i podawane na podstawie niezale nych danych uzyskiwanych z dwóch podsystemów mechanicznego i procesowego. Informacje generowane na podstawie ródeł mechanicznego i procesowego przedstawiałby sob równie wi ksz warto co do ich wiarygodno ci. System monitorowania stanu maszyn linii HOR, za pomoc jednego z ekranów oraz sygnalizatorów wietlno-d wi kowych miałby zwraca informacj o stanie maszyny oraz o uszkodzonych zespołach (w przypadku niezdatno ci maszyny) lub przewidywanym kolejnym terminie obsługiwa-

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, nia, ze wskazaniem szczególnych punktów przegl du. Aktualnie, sygnały mo liwe do kolekcjonowania przez system zrealizowany w oparciu o zaimplementowane sterowniki s ubogie, dlatego te linia b dzie musiała by wyposa ona w odpowiednie czujniki przetwarzaj ce wielko ci mechaniczne na elektryczne. Siln stron jest jednak strona procesowa monitorowania linii, a poł czenie nowego systemu monitorowania parametrów diagnostycznych z systemem monitorowania procesu mo e da pełen obraz stanu linii produkcyjnej, co ułatwi genezowanie stanu i zmniejszy bł d prognozowania stanu. Analiza kosztowa wskazuje, e przy budowie systemu monitorowania stanu nale y si przede wszystkim skupi na ocenie stanu i prognozowaniu stanu, jako najbardziej warto ciowych dla firmy Philips Lighting jako przyszłego u ytkownika systemu. Przeprowadzone eksperymenty oraz analiza zgromadzonych danych wykazały, e najcz stsz przyczyn uszkodze na linii s zespoły maszyn o przekroczonych resursach i bł dnie ocenionym stanie podczas planowego obsługiwania maszyn linii. Genezowanie realizowane za pomoc konwencjonalnych technik, jak metody delfickie, film szybkoklatkowy, wizja lokalna całkowicie sprawdza si w aktualnej strategii obsługiwania, poniewa jedynie 1,6% czasu niezdatno ci linii jest skutkiem przyczyn wynikaj cych ze ródeł innych ni przekroczenie resursów. Rysunek 9. Blokowy schemat pokładowego systemu monitorowania stanu maszyn

14 34 Rafał Bochen, Henryk Tylicki Ocena stanu technicznego linii produkcyjnej HOR6000 w zakładach produkcyjnych Philips Lighting Poland w Pile 8. Podsumowanie Reasumuj c przedstawione powy ej rozwa ania oraz dotychczas przeprowadzone badania, aktualny system obsługiwania maszyn linii nie jest wystarczaj co efektywny, poniewa wyst puj uszkodzenia, których lokalizacja podczas obsługiwania według stosowanej obecnie strategii planowo zapobiegawczej nie jest mo liwa. Przekłada si to na obni enie poziomu ufno ci wystarczaj cego do planowania produkcyjnego, co bezpo rednio przekłada si na wizerunek firmy, która traci w oczach klientów nie dotrzymuj c podj tych zobowi za. Przej cie do strategii obsługiwania według stanu, oprócz zwi kszenia jako ci kontroli nad procesami produkcyjnymi umo liwi prawdopodobnie planowanie postojów według potrzeb, co mo e przynie korzy ci w postaci zmniejszenia ilo ci pozycji magazynowych, zmniejszenia pracochłonno ci obsługiwania i bezpo- rednio mo e wyrazi w zaoszcz dzonych rodkach finansowych. Dzi ki poł czeniu istniej cego ju systemu oceny procesu z projektowanym systemem mechanicznym zostanie osi gni ty efekt synergii w dziedzinie monitorowania stany linii HOR Dla u ytkownika systemu monitorowania stanu linii HOR 6000 (Philips Lighting) najwa niejszymi byłyby mo liwo ci oceny i prognozowania stanu, co mo e przynie wymierne korzy ci finansowo marketingowe. Oprócz parametrów opisuj cych drgania, niezb dne do opisu stanów s dodatkowe parametry zwi zane np. z konsumpcj mediów przez maszyny oraz ich zespoły. Aktualnie, badania nad rozwi zaniem problemu zdefiniowania procedur monitorowania stanu maszyn linii HOR 6000 s na etapie doboru czujników przetwarzaj cych wielko ci nieelektryczne na elektryczne, co pozwoli na ich łatwe kolekcjonowanie i przetwarzanie. Bibliografia 1. ółtowski B., Tylicki H.: Elementy diagnostyki technicznej maszyn, PWSZ, Piła Linia produkcyjna HOR 6002, Materiały Philips Lighting Poland S.A., Piła Cholewa W., Diagnostyka techniczna maszyn, Wyd. Politechniki l skiej, Gliwice Korbicz J., Ko cielny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W. (red.): Diagnostyka procesów. WNT, Warszawa B dkowski L.: Elementy diagnostyki technicznej, WAT, Warszawa Box G., Jenkins G.: Time series analysis, forecasting and control, London Cempel C.: Ewolucyjne modele symptomowe w diagnostyce maszyn, Materiały I Kongresu Diagnostyki Technicznej, Gda sk Tylicki H.: Optimization of the prognosis method of mechanical vehicles technical state, Wydawnictwa uczelniane ATR, Bydgoszcz Nizi ski S., Michalski R.: Diagnostyka obiektów technicznych, ITE Radom Uhl T., Batko W.: Wybrane problemy diagnostyki maszyn, CCATIE 4, Kraków ółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz ółtowski B., Nizi ski S.: Modelowanie procesów eksploatacji maszyn, WITPiS, Sulejówek 2008.

15 35 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Hebda M, Nizi ski S., Pelc H.: Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych, WKŁ, Warszawa 1980 TECHNICAL STATE EVALUATION PROCEDURE OF THE MACHINES IN THE HOR 6000 LINE IN PHILIPS LIGHTING POLAND PRODUCTION PLANT IN PILA Summary The article concerns determination of the technical state evaluation procedures of the machines in the HOR 6000 production line placed in Philips Lighting Poland production plant in Piła. The data gathered this way will allow for formulation of the state of the production line prognostic procedures. The main objective of the article is determination of the most appropriate research method which will give empirical basis for determination of the evaluation procedures and prognosis. Key words: production line HOR 6000, technical state evaluation procedure, technical state prognosis procedure, Philips Lighting Poland, technical state procedure defining algorithm, technical state prognosis defining algorithm Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagro e bezpiecze stwa i rodowiska eksploatowanych maszyn. Numer projektu: WND-POIG /09. Rafal Bochen Industrial Engineer Philips Lighting Poland ul. Kossaka 150, Piła Henryk Tylicki Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego Symbol cyfrowy zawodu: 311[47] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[47]-01-132 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło W systemie AS robot jest sterowany i obsługiwany w trznych

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI System oparty na prze amaniu linii trendu Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo