Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum na podstawie podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR 2,3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum na podstawie podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR 2,3"

Transkrypt

1 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum na podstawie podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR 2,3 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w szkole gimnazjalnej. 2. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach. 3. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania. 4. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. 5. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi. 6. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form aktywności. 7. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia. II ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w zasadach oceniania. 2. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 0 29% niedostateczny, 30% 49% dopuszczający, 50% 70% dostateczny, 71% 85% dobry, 86% 94% bardzo dobry, 95% 100% celujący. 4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. 6. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.

2 7. Poprawie podlegają wszystkie oceny. 8. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno omówionym rozdziale sprawdzian. Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu, wykonując w zeszycie ćwiczeń zadania powtórzeniowe (Mein Test), ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!) oraz dokonując samooceny. 9. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej trzy sprawdziany i co najmniej jedną odpowiedź ustną. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona i wynika z bieżącej pracy uczniów. 10. Uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego semestru. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 12. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą. 13. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu. 14. O ocenie śródrocznej i rocznej decydują hierarchia ważności ocen cząstkowych, uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze. 15. Na ocenę semestralną i końcową składają się: a) oceny ze sprawdzianów pisemnych b) oceny z kartkówek c) odpowiedź ustna d) praca domowa e) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji f) oceny za list, dialog, opis g) projekty edukacyjne 16. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo. Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach. Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach. W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny:

3 OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania, na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, kontekst wypowiedzi. uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i zróżnicowane struktury gramatyczne, wykraczające poza materiał nauczania, nie popełnia błędów, które zakłócają komunikację, swobodnie reaguje w określonych sytuacjach: dokładnie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, swobodnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego, szczegółowo przedstawia fakty z teraźniejszości, dokładnie opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na uczeń bez żadnych trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, , stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji, swobodnie reaguje w formie pisemnej w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program, ustnych i pisemnych bogaty zasób słów wykraczający poza materiał nauczania. uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 95% 100% punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą, uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych, dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki),

4 przyszłość, wypowiedzi są płynne, wypowiedzi są całkowicie poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji. intencje i plany na przyszłość, wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne, wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza program nauczania, wypowiedzi pisemne zawierają tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu, wypowiedzi pisemne nie zawierają błędów interpunkcyjnych. współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu, ma świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach, zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych.

5 OCENA BARDZO DOBRA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 90%, na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi. uczeń wypowiada się swobodnie, stosując bogaty zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, bardzo sporadycznie popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji, potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę, reaguje w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, uczeń bez trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, , stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji, swobodnie reaguje w formie pisemnej w określonych sytuacjach, wypowiedzi pisemne są uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, ustnych i pisemnych bogaty zasób słów zawarty w programie nauczania, buduje spójne zdania. uczeń opanował cały materiał objęty programem nauczania w danej klasie, jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 86% 94% punktów, uzyskał większość ocen cząstkowych bardzo dobrych, dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad

6 przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, wypowiedzi są płynne, wypowiedzi są poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji. zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne, wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, wypowiedzi pisemne zawierają sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu, wypowiedzi pisemne zawierają sporadyczne błędy interpunkcyjne. językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki), współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu, ma świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), bierze udział w konkursach i olimpiadach, zna kulturę i obyczaje krajów

7 niemieckojęzycznych. OCENA DOBRA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI uczeń rozumie wszystkie polecenia i większość wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 75%, na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje większość informacji, określa intencje autora, określa kontekst większości wypowiedzi. uczeń wypowiada się, stosując zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, popełnia nieliczne błędy, które nie zakłócają komunikacji, reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach, wypowiedzi są płynne przy uczeń redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, , stosując większość środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z niewielkimi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz większości informacji, reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, wypowiedzi pisemne są uczeń poprawnie stosuje większość struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, ustnych i pisemnych dość duży zasób słów zawarty w materiale nauczania, w większości sytuacji buduje spójne zdania. uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie, jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 70% 84% punktów, uzyskał większość ocen cząstkowych dobrych, dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze

8 niewielkiej pomocy nauczyciela, wypowiedzi są zgodne z tematem, wypowiedzi są zasadniczo poprawne fonetycznie i intonacyjnie. zgodne z tematem, spójne i logiczne, wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które nie wpływają na zrozumienie tekstu. słownika), współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu), zna podstawowe informacje na temat krajów niemieckojęzycznych. OCENA DOSTATECZNA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

9 uczeń rozumie dużą część poleceń i niektóre wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi, artykułowane powoli i wyraźnie, rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 60%, na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl oraz wyszukuje dużą część informacji w prostych. uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, reaguje ustnie w prosty sposób w niektórych sytuacjach, popełnia błędy świadczące o niepełnym opanowaniu struktur leksykalnych i gramatycznych, co czasami zakłóca komunikację, wypowiedzi są w większości zgodne z tematem, wypowiedzi są zrozumiałe pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji. uczeń redaguje krótsze teksty użytkowe, takie jak pocztówka, , stosując tylko część środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z większymi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie najważniejszych informacji, reaguje w prostej formie pisemnej w niektórych sytuacjach, wypowiedzi pisemne są w większości zgodne z tematem, wypowiedzi pisemne zawierają proste słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, wypowiedzi pisemne uczeń poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, stosuje niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania, buduje proste zdania, sporadycznie buduje spójne zdania. uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, ale nie zawsze odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 50% 70% punktów, uzyskał większość ocen cząstkowych dostatecznych, współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, zna najważniejsze informacje na temat krajów niemieckojęzycznych. zawierają błędy

10 gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które częściowo utrudniają zrozumienie tekstu, wypowiedzi pisemne zawierają liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne oraz składniowe. OCENA DOPUSZCZAJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i nie zawsze poprawnie na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 40%, na bazie wysłuchanego / uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, popełnia liczne błędy świadczące o nieznajomości uczeń w sposób bardzo uproszczony redaguje krótsze teksty użytkowe, nie stosując środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz niewłaściwie dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie niewielkiej uczeń nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, stosuje bardzo niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania, uczeń nie opanował materiału objętego programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach

11 przeczytanego tekstu wyszukuje tylko niektóre informacje w prostych, rozumie ogólny sens tylko niektórych tekstów słuchanych bądź pisanych. struktur leksykalnych i gramatycznych, co zakłóca komunikację, wypowiedzi są niepoprawne fonetycznie. ilości informacji, wypowiedzi pisemne są tylko częściowo zgodne z tematem, wypowiedzi pisemne zawierają ubogie buduje proste zdania, które nie są spójne, dobór słownictwa nie zawsze odpowiada tematowi. i tylko sporadycznie odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 30% 49% punktów, uzyskał większość ocen cząstkowych dopuszczających, słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, zna tylko niektóre informacje na temat krajów niemieckojęzycznych. wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które w znacznej mierze zakłócają zrozumienie tekstu. OCENA NIEDOSTATECZNA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

12 uczeń w większości nie rozumie poleceń i wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim, nie rozumie tekstów słuchanych i pisanych nawet w 30%, na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji, nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów słuchanych bądź pisanych. uczeń nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat ani odpowiedzieć na bardzo proste pytania nauczyciela, popełnia liczne błędy, które uniemożliwiają komunikację, wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie. uczeń nie opanował zasad redagowania tekstów użytkowych, wypowiedzi pisemne nie są zgodne z tematem, wypowiedzi pisemne nie zawierają podstawowego słownictwa ani struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które uniemożliwiają uczeń nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, co świadczy o ich nieznajomości, stosuje pojedyncze słowa, co uniemożliwia komunikację, nie buduje spójnych zdań, zasób słownictwa jest bardzo ubogi i nie zawsze zgodny z tematem. uczeń nie opanował materiału objętego programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i nie odrabia prac domowych, z prac klasowych nie uzyskuje nawet 30% punktów, uzyskał większość ocen cząstkowych niedostatecznych, nie opanował najbardziej podstawowych informacji na temat krajów niemieckojęzycznych. zrozumienie tekstu, wypowiedzi są chaotyczne, niespójne, uczeń nie potrafi zbudować prostego zdania.

13 PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Wymagania edukacyjne Treści ponadpodstawowe nauczania / podstawowe (P) (PP) temat rozdziału Uczeń: Uczeń: Starter! zna nazwy członków podaje stopień rodziny, pokrewieństwa, wymienia dni tygodnia oraz pory nazwy dnia, dni tygodnia oraz pór nazywa przedmioty i dnia, przybory szkolne, nazywa miejsca w nazwy mieście, przedmiotów i wymienia artykuły przyborów szkolnych, spożywcze, zna nazwy nazwy opakowań i miar, opakowań, miar oraz nazywa dyscypliny elementów zastawy Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Procedury sprawdzania i oceniania ucznia Zadania : Słownictwo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gramatyka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Wiadomości realioznawcze: 1, 2, 3, 4 Kryteria sukcesu (wskaźniki) Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie odpowiedzi ustnej według Liczba godz. lekcyjnych 2

14 sportowe, zna liczebniki główne, podawania czasu zegarowego, zna atrakcje turystyczne krajów niemieckiego obszaru językowego, odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiany czasowników rozdzielnie złożonych w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiany czasowników modalnych, tworzenia zdań w trybie rozkazującym, odmiany stołowej, nazwy dyscyplin sportowych, zdaniach liczebniki główne, podaje czas zegarowy oficjalnie oraz potocznie, wymienia atrakcje turystyczne krajów niemieckiego obszaru językowego, zna odmianę czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej i stosuje odpowiednie formy czasowników w zdaniach, tworzy zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej, zdaniach

15 ROZDZIAŁ 1 Sommerferien und Schuljahr in Deutschland przeczenia kein / keine, rodzajników nieokreślonych oraz określonych w mianowniku oraz bierniku zna zaimki dzierżawcze, stopniowania przymiotników i przysłówków. wymienia obowiązki szkolne, nazywa obowiązki domowe, informuje, co robił podczas wakacji, zna ciekawostki z dzieciństwa niemieckich piłkarzy, informuje o swoim rozkładzie dnia podczas wakacji, wie, na czym polega wymiana uczniowska, czasowniki modalne, tworzy zdania w trybie rozkazującym, zdaniach przeczenia kein / keine, rodzajniki nieokreślone oraz określone w mianowniku oraz bierniku, zdaniach zaimki dzierżawcze, zdaniach przymiotniki i przysłówki w stopniu równym, wyższym i najwyższym. opowiada, co zwykle robi w czasie wakacji oraz w roku szkolnym, opowiada o swoich obowiązkach domowych, mówi, co robił podczas wakacji, opowiada o dzieciństwie niemieckich piłkarzy, opowiada o swoim rozkładzie dnia Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8 Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, lekcje H1 H8 Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: mówienia: L1: 4, 5 L2: 1, 2, 4 L3: 1 L4: 4 L5: 3 L6: 2 L7: 3 L8: 1, 3, 4 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według 9

16 mówi, co zwykle robią fani podczas koncertu muzycznego, zna atrakcje Oktoberfest w Monachium, tworzenia czasu przeszłego Perfekt, tworzenia imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych, tworzenia czasu przeszłego Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein, tworzenia zdań pytających i oznajmujących w czasie przeszłym Perfekt. podczas wakacji, opowiada o wymianie uczniowskiej, informuje o znanym festiwalu muzycznym w Berlinie, opisuje zdjęcie z koncertu muzycznego, wymienia atrakcje Oktoberfest w Monachium, tworzenia czasu przeszłego Perfekt i stosuje go w, tworzy imiesłów czasu przeszłego Partizip Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych, tworzy czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein, tworzy wypowiedzi w czasie przeszłym Perfekt, odpowiada na uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test pisania: L1: 2, 4 L2: 2 L3: 2, 3, 4 L4: 2, 3 L5: 2 L6: 1 L7: 1, 3 L8: 2, 3 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L8: Hausaufgaben: H1 H8 szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według

17 pytania w czasie przeszłym Perfekt. czytanego: L1: 1, 2, 3 L2: 1, 3, 4 L3: 1, L4: 1, 2, 3, 4 L5: 1 L6: 1, 2 L7: 1, 2 L8: 1, 2, 3, 4 Kartkówka ROZDZIAŁ 2 Natur in Deutschland zna nazwy miesięcy i pór roku, nazywa zjawiska atmosferyczne, określania dat, zna daty urodzenia znanych osób z niemieckiego obszaru językowego, nazywa elementy krajobrazu, zna nazwy zwierząt domowych, zna przymiotniki i inne wyrażenia opisujące zwierzęta nazwy miesięcy i pór roku, opisuje pogodę, określa datę, podaje datę urodzenia znanych osób z niemieckiego obszaru językowego, opisuje krajobraz, nazywa i opisuje zwierzęta domowe, wymienia wybrane rasy psów, nazwy zwierząt żyjących w Podręcznik: rozdział 2, lekcje L1 L8 Zeszyt ćwiczeń: rozdział 2, lekcje H1 H8 Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych Test sprawdzający mówienia: L1: 2, 4, 5 L2: 1, 3, 4, 5 L3: 3 L4: 1, 4 L5: 4 L6: 1 L7: 1, 3, 4 L8: 3 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik 9

18 domowe, zna wybrane rasy psów, zna nazwy zwierząt żyjących w zoo, wie, jak wygląda poranek w zoo w Wuppertalu, zna ogrody zoologiczne w krajach niemieckiego obszaru językowego, umie uzasadnić wybór, tworzenia liczebników porządkowych, stosowania zaimka nieosobowego es, zna odmianę czasownika werden w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej, tworzenia zdań złożonych ze spójnikami wymagającymi szyku prostego, zoo, opisuje poranek w zoo w Wuppertalu, nazywa ogrody zoologiczne w krajach niemieckiego obszaru językowego, uzasadnia, który ogród zoologiczny chciałby odwiedzić, tworzy liczebniki porządkowe, zdaniach zaimek nieosobowy es, zna odmianę czasownika werden w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej i stosuje odpowiednie formy czasownika w zdaniach, tworzy zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku prostego, tworzy zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego. dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test pisania: L1: 2, 4 L2: 2, 4 L3: 1, 2, 3, 4 L4: 2, 3 L5: 1, 3, 4 L6: 2, 3 L7: 1, 3 L8: 1, 2, 3 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L8: Hausaufgaben: H1 H8 szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 2, 3, 4, 5 punktowy osiągnięty przez ucznia według

19 tworzenia zdań złożonych ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego. L2: 1, 3, 4, 5 L3: 2 L4: 1, 2, 3, 4 L5: 1, 2, 3, 4 L6: 1, 2, 3 L7: 1, 2, 4 L8: 1, 2 Kartkówka ROZDZIAŁ 3 Feiertage und Feste in Deutschland zna nazwy świąt i uroczystości, wie, kiedy obchodzi się wybrane święta i uroczystości, wymienia święta i uroczystości obchodzone w Niemczech, zna słownictwo typowe dla przyjęcia urodzinowego, zna wyrażenia niezbędne do redagowania zaproszenia na przyjęcie urodzinowe, nazywa typowe prezenty, informuje, co komu nazywa święta i uroczystości i podaje ich daty, nazywa święta i uroczystości obchodzone w Niemczech, słownictwo typowe dla przyjęcia urodzinowego, opisuje przyjęcie urodzinowe, redaguje zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, nazwy typowych prezentów, Podręcznik: rozdział 3, lekcje L1 L8 Zeszyt ćwiczeń: rozdział 3, lekcje H1 H8 Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Test sprawdzający mówienia: L1: 1, 3, 4, 5 L2: 1, 4 L3: 1 L4: 1 L5: 4 L6: 1 L7: 1, 3 L8: 4 pisania: L1: 2, 3, 4 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 9

20 daje w prezencie, wie, jakie są najpopularniejsze prezenty bożonarodzeniowe w Niemczech, zna formy składania życzeń z różnych okazji, mówi, jakie ma zainteresowania, zna nazwy symboli świątecznych, wymienia zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech, zna najważniejsze informacje o Kolonii, wie, jak wygląda karnawał w Kolonii, zna czasowniki zwrotne i stosuje ich odpowiednie formy w zdaniach, odmiany zaimków zwrotnych, odmiany rodzajników określonych oraz nieokreślonych w celowniku, mówi, co komu daje w prezencie, informuje o najpopularniejszych prezentach bożonarodzeniowych w Niemczech, potrafi złożyć życzenia z różnych okazji, opowiada o swoich zainteresowaniach, wymienia symbole świąteczne, opowiada o zwyczajach bożonarodzeniowych w Niemczech, wymienia najważniejsze informacje o Kolonii, opowiada o karnawale w Kolonii, tworzy zdania z czasownikami zwrotnymi, odmienia zaimki zwrotne i stosuje ich odpowiednie formy w zdaniach, zdaniach Teczka Nauczyciela: kartkówka test L2: 2, 3 L3: 2, 3 L4: 3 L5: 2, 3 L6: 2, 3, 4 L7: 2, 3 L8: 2, 3 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L8: Hausaufgaben: H1 H8 szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 2, 5 L2: 1, 2, 3, 4 L3: 1, 2 L4: 1, 2, 3

21 odmiany zaimków dzierżawczych w celowniku. rodzajniki określone oraz nieokreślone w celowniku, zdaniach zaimki dzierżawcze w celowniku. L5: 1, 2, 3, 4 L6: 1, 2, 3, 4 L7: 1, 2, 3 L8: 1, 2, 3 Kartkówka ROZDZIAŁ 4 Gesundheit in Deutschland nazywa części ciała i krótko je opisuje, określania przynależności osób i rzeczy, zna słownictwo typowe dla opisywania swoich dolegliwości, informuje o dolegliwościach innych, zna wyrażenia niezbędne do udzielania porad, wie, jak wygląda szpital dla słoni, zna nazwy instytucji medycznych oraz personelu medycznego, wie, jak funkcjonuje nazywa i opisuje części ciała, określa przynależność osób i rzeczy, opisuje swoje dolegliwości, informuje o dolegliwościach innych, udziela porad, opowiada o szpitalu dla słoni, nazywa instytucje medyczne oraz personel medyczny, opowiada o szpitalu w pociągu lekarskim w Argentynie, podaje najważniejsze informacje o projekcie uniwersytetu w Halle, Podręcznik: rozdział 4, lekcje L1 L8 Zeszyt ćwiczeń: rozdział 4, lekcje H1 H8 Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka Test sprawdzający mówienia: L1: 1, 4, 5 L2: 2, 4 L3: 1, 4 L4: 2 L5: 4 L6: 2 L7: 4 L8: 2, 4 pisania: L1: 1, 2, 3 L2: 3, 4 L3: 3 L4: 1, 2, 3 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 9

22 szpital w pociągu lekarskim w Argentynie, zna najważniejsze informacje o projekcie uniwersytetu w Halle, odmiany rzeczowników w dopełniaczu, zna wybrane formy czasownika wehtun, odmiany zaimków osobowych w celowniku, odmiany zaimków osobowych w bierniku. opowiada o szpitalu dla pluszaków, zdaniach odmianę rzeczowników w dopełniaczu, czasownik wehtun, zdaniach odmianę zaimków osobowych w celowniku, zdaniach odmianę zaimków osobowych w bierniku. test L5: 1, 4 L6: 3 L7: 4 L8: 2, 3 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L8: Hausaufgaben: H1 H8 szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 2, 5 L2: 1, 2, 3 L3: 1, 2, 4 L4: 1, 2, 3 L5: 1, 2, 3 L6: 1, 2, 3 L7: 1, 2, 3

23 L8: 1, 2, 3, 4 Kartkówka ROZDZIAŁ 5 Häuser in Deutschland zna nazwy pomieszczeń domowych i czynności w nich wykonywanych, zna nazwy mebli i wybranych sprzętów, zna zwroty niezbędne do opisywania wyposażenia pomieszczeń domowych, zna zwroty niezbędne do opisywania położenia rzeczy, opisuje krótko pokój, zna zwroty niezbędne do opisywania przemieszczania rzeczy, zna typy domów w Niemczech, nazywa pomieszczenia domowe i czynności w nich wykonywane, nazwy mebli i wybranych sprzętów, opisuje wyposażenie pomieszczeń domowych, opisuje położenie rzeczy, opisuje pokój, opisuje przemieszczanie rzeczy, nazywa typy domów w Niemczech, informuje o swoim miejscu zamieszkania, opowiada o domach znanych osób z krajów niemieckiego obszaru językowego, nazywa symbole Podręcznik: rozdział 5, lekcje L1 L8 Zeszyt ćwiczeń: rozdział 5, lekcje H1 H8 Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test Test sprawdzający mówienia: L1: 1, 4, 5 L2: 1, 2, 5 L3: 1, 4 L4: 3, 4 L5: 4 L6: 1, 3, 4 L7: 3 L8: 4 pisania: L1: 2, 3 L2: 2 L3: 3, 4 L4: 3 L5: 2, 3 L6: 2 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 9

24 informuje o swoim miejscu zamieszkania, wie, w jakich domach mieszkają znane osoby z niemieckiego obszaru językowego, zna nazwy symboli wielkanocnych, wymienia zwyczaje wielkanocne w Niemczech, wymienia przyimki występujące z celownikiem lub biernikiem, stosowania przyimków z celownikiem lub biernikiem w zdaniach, tworzenia pytań z zaimkami pytającymi wo i wohin. wielkanocne, opowiada o zwyczajach wielkanocnych w Niemczech, wymienia przyimki występujące z celownikiem lub biernikiem, przyimki z celownikiem lub biernikiem, tworzy pytania z zaimkami pytającymi wo i wohin. L7: 1, 3 L8: 1, 3 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L8: Hausaufgaben: H1 H8 szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 3, 4, 5 L2: 1, 3, 4, 5 L3: 1, 2, 4 L4: 1, 2, 3, 4 L5: 1, 3, 4 L6: 1, 2, 3 L7: 1, 2, 3 L8: 1, 2, 3

25 Kartkówka Test sprawdzający ROZDZIAŁ 6 Stadt und Land in Deutschland wsi, zna nazwy budynków, instytucji oraz miejsc w mieście i czynności w nich wykonywanych, nazywa środki transportu, zna środki transportu w Hamburgu, nazywa środki transportu w swoim miejscu zamieszkania, opisuje zdjęcie, zna wyrażenia niezbędne do opisu drogi ze szkoły nastolatków, wie, jak zapytać o drogę w mieście, zna wyrażenia niezbędne do informowania, jak dotrzeć do wybranego miejsca w mieście, wie, jak wygląda życie nastolatka na nazywa budynki, instytucje oraz miejsca w mieście i czynności w nich wykonywane, nazwy środków transportu, informuje, jakimi środkami transportu można poruszać się w Hamburgu, informuje, jakimi środkami transportu porusza się w swoim miejscu zamieszkania, opisuje zdjęcie, opisuje drogę ze szkoły nastolatków, pyta o drogę w mieście, informuje, jak dotrzeć do wybranego miejsca w mieście, opowiada o życiu nastolatka na wsi, opowiada o swoim miejscu zamieszkania, Podręcznik: rozdział 6, lekcje L1 L8 Zeszyt ćwiczeń: rozdział 6, lekcje H1 H8 Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test mówienia: L1: 1, 4, 5 L2: 1, 3, 4 L3: 4 L4: 4 L5: 1, 4 L6: 3, 4 L7: 1, 4 L8: 4 pisania: L1: 2, 3 L2: 2 L3: 2, 4 L4: 2 L5: 3, 4 L6: 2, 3 L7: 1, 2 L8: 1, 2, 3, 4 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 9

26 informuje o swoim miejscu zamieszkania, zna nazwy środków transportu do szkół dzieci w Niemczech, wie, jak wygląda droga do szkoły dzieci w Niemczech, zna atrakcje Frankfurtu nad Menem, wie, jak kupić bilet na dworcu kolejowym, zna wyrażenia niezbędne do uzyskiwanie informacji na temat odlotu samolotu, zna zwroty grzecznościowe, wymienia przyimki występujące z celownikiem, wymienia przyimki występujące z biernikiem, tworzenia pytań do wyrażeń nazywa środki transportu do szkół dzieci w Niemczech, opowiada o drodze do szkoły dzieci w Niemczech, wymienia atrakcje Frankfurtu nad Menem, potrafi kupić bilet na dworcu kolejowym, umie uzyskiwać informacje na temat odlotu samolotu, zwroty grzecznościowe, wymienia przyimki z celownikiem, wymienia przyimki z biernikiem, przyimki z celownikiem, przyimki z biernikiem, tworzy pytania do wyrażeń Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L8: Hausaufgaben: H1 H8 szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 3, 4, 5 L2: 1, 2, 3, 4 L3: 1, 2, 3, 4 L4: 1, 2, 3, 4 L5: 1, 2, 3 L6: 1, 2, 3 L7: 1, 2, 3 L8: 1, 2, 3 Kartkówka Test sprawdzający

27 przyimkowych. przyimkowych. PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: - wymienia obowiązki - opowiada o swoich domowe i szkolne, obowiązkach - wymienia miesiące i domowych i pory roku, szkolnych, - nazywa zjawiska atmosferyczne, nazwy - nazywa kolory, miesięcy i pór roku, - wymienia elementy - opisuje zjawiska krajobrazu, atmosferyczne, - zna nazwy zwierząt domowych oraz nazwy zwierząt żyjących w kolorów, zoo, - opisuje krajobraz, - nazywa święta i uroczystości, nazwy - zna nazwy zwierząt domowych Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Procedury sprawdzania i oceniania ucznia Zadania : Słownictwo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Gramatyka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wiadomości realioznawcze: 1, 2, 3, 4, 5 Kryteria sukcesu (wskaźniki) Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie odpowiedzi ustnej według Liczba godz. lekcyjnych 2

28 popularnych prezentów, - nazywa części ciała, - zna nazwy chorób i lekarstw, - nazywa pomieszczenia w domu, - zna nazwy sprzętów domowych oraz mebli, - nazywa budynki i miejsca w mieście, - wymienia środki transportu, - zna nazwy wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej, - zna podstawowe słownictwo związane z Polską i krajami niemieckojęzycznymi w kontekście integracji europejskiej, - zna zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt, - zna zasady tworzenia imiesłowu czasu oraz zwierząt żyjących w zoo, nazywa święta i uroczystości i podaje ich daty, słownictwo typowe dla przyjęcia urodzinowego, nazwy typowych prezentów, - nazywa i opisuje części ciała, opisuje dolegliwości, nazywa pomieszczenia domowe i czynności w nich wykonywane, nazwy mebli i wybranych sprzętów, nazywa budynki, instytucje oraz miejsca w mieście i czynności w nich wykonywane,

29 przeszłego Partizip Perfekt czasowników regularnych, - zna imiesłowy czasu przeszłego Partizip Perfekt wybranych czasowników nieregularnych, - zna zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein, zna odmianę czasownika werden w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej, tworzenia zdań złożonych ze spójnikami wymagającymi szyku prostego, tworzenia zdań złożonych ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego, zna czasowniki nazwy środków transportu, - wymienia wybrane kraje członkowskie Unii Europejskiej, - stosuje w słownictwo związane z Polską i krajami niemieckojęzycznymi w kontekście integracji europejskiej, - tworzy wypowiedzi w czasie przeszłym Perfekt, - tworzy imiesłów czasu przeszłego Partizip Perfekt czasowników regularnych, - zna imiesłowy czasu przeszłego Partizip Perfekt czasowników nieregularnych, - tworzy czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein,

30 zwrotne i stosuje ich odpowiednie formy w zdaniach, odmiany zaimków zwrotnych, odmiany rodzajników określonych oraz nieokreślonych w celowniku, odmiany zaimków dzierżawczych w celowniku. odmiany rzeczowników w dopełniaczu, odmiany zaimków osobowych w celowniku i bierniku, wymienia przyimki występujące z celownikiem lub biernikiem, stosowania przyimków z celownikiem lub biernikiem w zdaniach, odmianę czasownika werden w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej, tworzy zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku prostego, tworzy zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego, tworzy zdania z czasownikami zwrotnymi, odmienia zaimki zwrotne i stosuje ich odpowiednie formy w zdaniach, zdaniach rodzajniki określone oraz nieokreślone w celowniku i dopełniaczu, zdaniach zaimki dzierżawcze w celowniku, zdaniach odmianę zaimków osobowych w

31 ROZDZIAŁ 1 Das Schuljahr beginnt tworzenia pytań z zaimkami pytającymi wo i wohin, wymienia przyimki występujące z celownikiem, wymienia przyimki występujące z biernikiem, tworzenia pytań do wyrażeń przyimkowych. - nazywa aktywności podejmowane w czasie wakacji, - wie, kiedy są wakacje w wybranych krajach, - nazywa mieszkańców wybranych krajów, - wymienia problemy nastolatków, - zna przyczyny agresywnych zachowań celowniku i bierniku, przyimki z celownikiem lub biernikiem, tworzy pytania z zaimkami pytającymi wo i wohin, przyimki z celownikiem oraz biernikiem, tworzy pytania do wyrażeń przyimkowych. opowiada, co zwykle robi w czasie wakacji, - informuje o terminach wakacji w wybranych krajach, - tworzy nazwy mieszkańców wybranych krajów, - opowiada o problemach nastolatków, - informuje o przyczynach Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L6 - Dialogecke EXTRA! - Textecke EXTRA! Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L6 - Wortschatz und Grammatik mówienia: L1: 1, 2 L2: 1, 3, 4 L3: 1, 2, 3, 8 L4: 1, 2, 3, 4, 5 L5: 1, 2 L6: 1, 2, 3 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według 12

32 nastolatków, - nazywa wybrane muzea w krajach niemieckiego obszaru językowego, - podaje podstawowe informacje o Jeziorze Bodeńskim, - wymienia atrakcje wyspy Mainau, tworzenia zdań złożonych ze spójnikami wymagającymi szyku końcowego, - zna rekcję wybranych czasowników, tworzenia pytań do rekcji czasowników, - zna zasady odmiany czasownika wissen w czasie teraźniejszym Präsens. agresywnych zachowań nastolatków, - opowiada o wybranych muzeach w krajach niemieckiego obszaru językowego, - podaje informacje o Jeziorze Bodeńskim, - opisuje atrakcje wyspy Mainau, tworzy zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku końcowego, - stosuje w rekcję wybranych czasowników, tworzy pytania do rekcji czasowników, zna odmianę czasownika wissen w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej i stosuje odpowiednie formy czasownika w zdaniach. EXTRA! - Spiel und lern mit! - Merk dir die Wörter! Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test pisania: L1: 1, 3 L2: 2 L3: 4, 5, 7 L4: 1, 2, 4 L5: 2, 3 L6: 2 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L6: Ćwiczenia do lekcji L1 L6 w Zeszycie ćwiczeń szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 2 Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według

33 L2: 1, 3, 4 L3: 1, 2, 6, 8 L4: 1, 2, 3 L5: 1, 2 L6: 1, 2, 3 Kartkówka ROZDZIAŁ 2 Modewelt in Deutschland zna nazwy części garderoby i wybranych akcesoriów, zna słownictwo niezbędne do wyrażania opinii na temat garderoby, - zna słownictwo związane z kupowaniem odzieży, zna słownictwo niezbędne do wyrażania zdania na temat kupowania odzieży, - pyta o rozmiar, kolor i cenę ubrań, - nazywa wybrane działy w centrum handlowym, - wie, jakie są nazywa części garderoby i wybranych akcesoriów, wyraża opinię na temat garderoby, - stosuje w słownictwo związane z kupowaniem odzieży, wyraża zdanie na temat kupowania odzieży, - stosuje w pytania o rozmiar, kolor i cenę ubrań, - nazywa wybrane działy w centrum handlowym, - opowiada o Podręcznik: rozdział 2, lekcje L1 L6 - Dialogecke EXTRA! - Textecke EXTRA! Zeszyt ćwiczeń: rozdział 2, ćwiczenia do lekcji L1 L6 - Wortschatz und Grammatik EXTRA! - Spiel und lern mit! - Merk dir die Wörter! Mein Test Płyta CD-Audio Test sprawdzający mówienia: L1: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 L2: 1, 2, 6, 7 L3: 1, 4 L4: 1 L5: 1 L6: 1, 3, 4 pisania: L1: 3, 4 L2: 3, 4, 5 L3: 2, 3 L4: 2, 3, 4 L5: 2, 3 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 12

34 możliwościach robienia zakupów w Berlinie, - zna słownictwo związane z pokazem mody, - zna osobistości niemieckiego świata mody, zna słownictwo niezbędne do wyrażania zdania na temat mody oraz kupowania odzieży ulubionych modeli/- ek, - zna zasady odmiany przymiotników po rodzajniku określonym, nieokreślonym, po zaimkach dzierżawczych oraz przeczeniu kein/ keine, - zna zasady odmiany przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika, - zna zasady stosowania w możliwościach robienia zakupów w Berlinie, - stosuje w słownictwo związane z pokazem mody, - wymienia osobistości niemieckiego świata mody, słownictwo niezbędne do wyrażania zdania na temat mody oraz kupowania odzieży ulubionych modeli/- ek, - stosuje w odmianę przymiotników po rodzajniku określonym, nieokreślonym, po zaimkach dzierżawczych oraz przeczeniu kein/ keine, - stosuje w Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test L6: 2, 3 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L6: Ćwiczenia do lekcji L1 L6 w Zeszycie ćwiczeń szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 2, 3, 5, 7, 8 L2: 1, 2, 6 L3: 1 L4: 1, 4 L5: 1, 2 L6: 1, 2, 3 Kartkówka

35 ROZDZIAŁ 3 Technik in Deutschland zaimków wskazujących i pytających. nazywa sprzęty domowe, - zna nazwy wybranych urządzeń elektronicznych, - zna słownictwo związane z użytkowaniem sprzętów domowych i urządzeń elektronicznych, - informuje, do czego wykorzystywany jest Internet, - zna zasady bezpiecznego użytkowania Internetu, - zna zalety i wady korzystania z telefonów komórkowych w szkole, odmianę przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika, - stosuje w zaimki wskazujące i pytające. nazywa sprzęty domowe i urządzenia elektroniczne, - stosuje w słownictwo związane z użytkowaniem sprzętów domowych i urządzeń elektronicznych, - opowiada o wykorzystywaniu Internetu, - wymienia zasady bezpiecznego użytkowania Internetu, - formułuje argumenty dotyczące używania telefonów komórkowych w szkole, dyskutuje na dany Podręcznik: rozdział 3, lekcje L1 L6 - Dialogecke EXTRA! - Textecke EXTRA! Zeszyt ćwiczeń: rozdział 3, ćwiczenia do lekcji L1 L6 - Wortschatz und Grammatik EXTRA! - Spiel und lern mit! - Merk dir die Wörter! Mein Test Płyta CD-Audio Test sprawdzający mówienia: L1: 1, 2, 3, 4, 8, 9 L2: 1, 2, 4, 6, 7 L3: 1, 4 L4: 2 L5: 1, 2 L6: 1, 2 pisania: L1: 2, 4, 5, 6, 7 L2: 3, 5 L3: 2, 3 L4: 1, 3 L5: 1, 3 L6: 3 Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 12

36 zna słownictwo niezbędne do prowadzenia dyskusji na dany temat, - zna atrakcje muzeum Odysseum w Kolonii, - podaje nazwiska niemieckich wynalazców i odkrywców oraz nazwy wynalazków i odkryć, - zna argumenty za grami komputerowymi i przeciw nim, - wie, jakie są zalety posiadania konta na Facebooku, - zna zasady tworzenia zdań przydawkowych, - zna zasady stosowania w zaimków względnych w mianowniku, celowniku i bierniku, - zna zasady tworzenia zdań okolicznikowych celu, - zna zasady tworzenia temat, - wymienia atrakcje muzeum Odysseum w Kolonii, - podaje nazwiska niemieckich wynalazców i odkrywców oraz nazwy wynalazków i odkryć, - formułuje argumenty na temat gier komputerowych, - wymienia zalety posiadania konta na Facebooku, - tworzy zdania przydawkowe, - stosuje w zaimki względne w mianowniku, celowniku i bierniku, - tworzy zdania okolicznikowe celu, - tworzy konstrukcję bezokolicznikową um zu, - określa rok. Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L6: Ćwiczenia do lekcji L1 L6 w Zeszycie ćwiczeń szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 2, 3, 4, 8, 9 L2: 1, 2, 4, 6 L3: 1, 4 L4: 1, L5: 1, 2, 3 L6: 1, 2 Kartkówka Test sprawdzający

37 ROZDZIAŁ 4 Kultur in Deutschland konstrukcji bezokolicznikowej um zu, - zna zasady określania roku. - zna słownictwo związane z wybranymi dziedzinami kultury, - wymienia swoje zainteresowania z dzieciństwa, - nazywa rodzaje książek, - zna nazwy gatunków filmowych, - zna nazwy programów telewizyjnych, - zna nazwy niemieckich stacji telewizyjnych, - zna słownictwo typowe dla redagowania gazetki szkolnej, -zna podstawowe informacje na temat Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, - stosuje w słownictwo związane z wybranymi dziedzinami kultury, - opowiada o swoich zainteresowaniach z dzieciństwa, - nazywa rodzaje książek, - wymienia nazwy gatunków filmowych, - nazywa programy telewizyjne i opowiada o ulubionych programach telewizyjnych, - wymienia nazwy niemieckich stacji telewizyjnych, - opowiada o gazetce szkolnej, - informuje o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Podręcznik: rozdział 4, lekcje L1 L6 - Dialogecke EXTRA! - Textecke EXTRA! Zeszyt ćwiczeń: rozdział 4, ćwiczenia do lekcji L1 L6 - Wortschatz und Grammatik EXTRA! - Spiel und lern mit! - Merk dir die Wörter! Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: mówienia: L1: 1, 2, 5, 7, 8 L2: 1, 2, 4, 7, 8 L3: 1, 4 L4: 1,2, 4 L5: 1, 2, 4 L6: 1, 2, 4 pisania: L1: 1, 3, 4, 6 L2: 1, 5, 6 L3: 2, 3 L4: 1, 3 L5: 1, 3 L6: 2, 3 Zadania pisemne Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 12

38 - zna podstawowe informacje o wybranych gwiazdach Hollywood niemieckiego pochodzenia, - zna słownictwo niezbędne do wyrażania opinii na temat czytania książek w postaci papierowej oraz elektronicznych czytników książek, - zna argumenty przemawiające za oglądaniem filmów w kinie i w domu, - zna zasady odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w czasie przeszłym Präteritum, - zna zasady tworzenia zdań w czasie przeszłym Präteritum, - zna zasady tworzenia zdań okolicznikowych czasu ze spójnikami als i wenn. w Berlinie, - wymienia podstawowe informacje o wybranych gwiazdach Hollywood niemieckiego pochodzenia, - wyraża opinię na temat czytania książek w postaci papierowej oraz elektronicznych czytników książek, - dyskutuje na temat oglądania filmów w kinie i w domu, - odmienia czasowniki regularne i nieregularne w czasie przeszłym Präteritum, - tworzy zdania w czasie przeszłym Präteritum, - tworzy zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als i wenn. uczniów zdolniejszych dyslektyków Multimedialna Teczka Nauczyciela: kartkówka test stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L6: Ćwiczenia do lekcji L1 L6 w Zeszycie ćwiczeń szczegółowe, selektywne i globalne rozumienie tekstu czytanego: L1: 1, 2, 5, 8 L2: 1, 2, 7 L3: 1, 2, 4 L4: 1, 2 L5: 1, 2, 3 L6: 1, 2 Kartkówka Test sprawdzający

39 ROZDZIAŁ 5 Lernen und Arbeiten in Deutschland - nazywa zawody i czynności zawodowe, - zna nazwy miejsc pracy, - zna słownictwo niezbędne do wyrażania opinii na temat pieniędzy kieszonkowych i pracy młodocianych, - wymienia wady i zalety zawodu muzyka, - informuje o swoim wymarzonym zawodzie, - wie, jak wygląda typowy pchli targ, - zna typy szkół w Niemczech i w Polsce, - informuje o planach wakacyjnych i powakacyjnych, - zna słownictwo niezbędne do wyrażania opinii na temat pracy wakacyjnej, - zna zasady tworzenia zdań warunkowych - nazywa zawody i czynności zawodowe, - nazywa miejsca pracy i czynności tam wykonywane, - wypowiada się temat pieniędzy kieszonkowych i pracy młodocianych, - opowiada o wadach i zaletach zawodu muzyka, - opowiada o swoim wymarzonym zawodzie, - opisuje pchli targ, - nazywa typy szkół w Niemczech i w Polsce, - opowiada o planach wakacyjnych i powakacyjnych, - wyraża opinię na temat pracy wakacyjnej, - tworzy zdania warunkowe rzeczywiste, - tworzy konstrukcje bezokolicznikowe bez zu oraz z zu, - odmienia czasowniki Podręcznik: rozdział 5, lekcje L1 L6 - Dialogecke EXTRA! - Textecke EXTRA! Zeszyt ćwiczeń: rozdział 5, ćwiczenia do lekcji L1 L6 - Wortschatz und Grammatik EXTRA! - Spiel und lern mit! - Merk dir die Wörter! Mein Test Płyta CD-Audio Poradnik metodyczny: uczniów zdolniejszych dyslektyków mówienia: L1: 1, 4, 5 L2: 1, 2, 3, 6 L3: 1, 2, 4, 5, 7, 8 L4: 1, 2, 3, 6, 7 L5: 1, 5 L6: 1 pisania: L1: 2 L2: 4, 5 L3: 3, 5, 6 L4: 4, 5 L5: 1, 3, 4 L6: 2, 3 Zadania pisemne stopień opanowania struktur gramatycznych i słownictwa z lekcji L1 L6: Mówienie według Pisanie według Rozumienie tekstu czytanego według Zaliczenie wymagań edukacyjnych w formie testu wynik punktowy osiągnięty przez ucznia według 12

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Treści nauczania / temat rozdziału Wymagania na 2/3/4 zgodnie z kryteriami zawartymi w PZO Uczeń: Wymagania edukacyjne Starter! -

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Deutschtour 2 III.0 PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA

Deutschtour 2 III.0 PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA K1 Deutschtour 2 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: Treści nauczania / temat rozdziału Starter!

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! +

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter!

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PROGRAMU MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: zna nazwy członków podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! +

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne Podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca Ponad podstawowe (PP) ocena bardzo dobra lub dobra Wymagania edukacyjne klasa VIII Uczeń podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM-KURS PODSTAWOWY. Aut. ANNA JAROSZEWSKA etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO uczeń w pełni rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. PODRĘCZNIK Meine Deutschtour.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. PODRĘCZNIK Meine Deutschtour. Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PODRĘCZNIK. OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie uczeń tworzy uczeń bez żadnych uczeń bezbłędnie stosuje uczeń posiadł wiedzę i wszystkie polecenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL. 8 Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy VII OCENA CELUJĄCA

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy VII OCENA CELUJĄCA Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy VII OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie uczeń tworzy wypowiedzi uczeń bez żadnych trudności uczeń bezbłędnie stosuje uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego MEINE DEUTSCHTOUR 3 OCENA CELUJĄCA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO SPRAWNOŚĆ PISANIA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego MEINE DEUTSCHTOUR 3 OCENA CELUJĄCA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO SPRAWNOŚĆ PISANIA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego MEINE DEUTSCHTOUR 3 Aleksandra Silezin kl.iii gim uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku niemieckim i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA INNE UMIEJĘTNOŚCI I SŁUCHANEGO/ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA INNE UMIEJĘTNOŚCI I SŁUCHANEGO/ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, i pisane, których słownictwo wykraczają poza program na bazie

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

OCENA CELUJĄCA INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI uczeń w pełni rozumie wszystkie uczeń tworzy wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne

Bardziej szczegółowo

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego.

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. 1. W ocenie osiągnięć i postępów ucznia z zakresu j. niemieckiego przyjęto: a) skalę oceniania proponowaną przez MENiS: celujący, bardzo dobry, dobry,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Deutschtour kl. 8, podstawa programowa II.2.

Deutschtour kl. 8, podstawa programowa II.2. PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Deutschtour kl. 8, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch tygodniowo:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018 Kryteria Oceniania Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,, przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZ.GIMAZJAKNYMI W N. SĄCZU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania WSO, Rozporządzeniem MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego poziom podstawowy III.0 Klasa III OCENA CELUJĄCA

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego poziom podstawowy III.0 Klasa III OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego poziom podstawowy III.0 Klasa III OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia oraz wypowiedzi w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje,

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY I. ZASADY OGÓLNE 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

ZASADY OGÓLNE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 7, MEINE DEUTSCHTOUR 8 klasa 7 i klasa 8 szkoły podstawowej I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla uczniów Gimnazjum nr 30 oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego poziom podstawowy III.0 Klasa II

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego poziom podstawowy III.0 Klasa II ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, na bazie wysłuchanego / przeczytanego

Bardziej szczegółowo

-stopień celujący -stopień bardzo dobry:

-stopień celujący -stopień bardzo dobry: Zakres wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen w wyniku klasyfikacji rocznej i śródrocznej z języka niemieckiego: -stopień celujący: uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 7 został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 3 W RACIBORZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 3 W RACIBORZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 3 W RACIBORZU I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR KL. 7 I ZASADY OGÓLNE II ZASADY OCENIANIA 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR KL. 7 I ZASADY OGÓLNE II ZASADY OCENIANIA 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest

Bardziej szczegółowo

mgr Daria Piórkowska

mgr Daria Piórkowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DEUTSCHTOUR 1 mgr Daria Piórkowska I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w kl. VIII

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w kl. VIII Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w kl. VIII ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

I ZASADY OGÓLNE II ZASADY OCENIANIA

I ZASADY OGÓLNE II ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. M. DĄBROWSKIEJ W RADOMIU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH. KOMPAKT. I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 8 został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

I ZASADY OGÓLNE II ZASADY OCENIANIA

I ZASADY OGÓLNE II ZASADY OCENIANIA I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) nr, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM Typ szkoły: gimnazjum etap edukacyjny : podstawa programowa - III.O Podręcznik: Meine Deutschtour 2 Autor:Ewa Kościelniak-Zalewska PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W NR W NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR KL. 8 I ZASADY OGÓLNE II ZASADY OCENIANIA 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz zasady i sposoby oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne oraz zasady i sposoby oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania edukacyjne oraz zasady i sposoby oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III

Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie planów wynikowych nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej, które realizuje

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR klasa 8, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W LIPNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W LIPNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W LIPNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16 I OGÓLNE WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA 1. Uczeń na zajęciach jest zobowiązany do posiadania: podręcznika,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające. Zadania w podręczniku sprawdzające umiejętność mówienia: L1: 1, 4, 5 L2: 4 L3: 1, 4 L4: 4, 5 L5: 3 L6: 1, 3 L7: 2, 3 L8: 3

Zadania sprawdzające. Zadania w podręczniku sprawdzające umiejętność mówienia: L1: 1, 4, 5 L2: 4 L3: 1, 4 L4: 4, 5 L5: 3 L6: 1, 3 L7: 2, 3 L8: 3 PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA DEUTSCHTOUR 1 i Deutschtour (2 III.0) dla klas II Kontynuacja pracy z podręcznikiem Deutschtour 1 Treści nauczania / temat rozdziału ROZDZIAŁ V Essen in Deutschland podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 1 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - język niemiecki klasa VIII

ZASADY OCENIANIA - język niemiecki klasa VIII ZASADY OCENIANIA - język niemiecki klasa VIII I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Ocenie podlegają: a. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka b. ustne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - MEINE DEUTSCHTOUR - KLASA VII - ZOFIA JACHYMIAK WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY I PÓŁROCZE

JĘZYK NIEMIECKI - MEINE DEUTSCHTOUR - KLASA VII - ZOFIA JACHYMIAK WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY I PÓŁROCZE JĘZYK NIEMIECKI - MEINE DEUTSCHTOUR - KLASA VII - ZOFIA JACHYMIAK WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY I PÓŁROCZE POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO /CZYTANEGO

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VII rok 2017 /2018

I. ZASADY OGÓLNE. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VII rok 2017 /2018 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VII rok 2017 /2018 I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Szkoły

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia oraz wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PZO - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PZO - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PZO - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE W KLASIE VII OCENA CELUJĄCA

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE W KLASIE VII OCENA CELUJĄCA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE W KLASIE VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Cele oceniania: 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Dostarczenie uczniowi informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BYTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BYTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BYTOWIE I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego i języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO na podstawie podręcznika "Meine Deutschtour 7"

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO na podstawie podręcznika Meine Deutschtour 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO na podstawie podręcznika "Meine Deutschtour 7" SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ORAZ ZASADY USTALANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Uczeń uzyskuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Nauczyciele uczący: mgr Joanna Kańska, mgr Aleksandra Dul, mgr Anna Nowak, mgr Ewa Lis,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO na podstawie podręcznika "Meine Deutschtour 8"

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO na podstawie podręcznika Meine Deutschtour 8 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO na podstawie podręcznika "Meine Deutschtour 8" SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ORAZ ZASADY USTALANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Uczeń uzyskuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1, 2, 3 I ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1, 2, 3 I ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1, 2, 3 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1. I. Zasady ogólne 2. II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII I. ZASADY OGÓLNE Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, posiadającego orzeczenie lub opinię PPP oraz nieposiadającego

Bardziej szczegółowo

przedmiotowy system oceniania

przedmiotowy system oceniania PSO przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w nr w na podstawie podręcznika Meine Welttour 2 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKI System oceniania powinien być odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system iania Język niemiecki OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Obowiązuje zeszyt minimum 60 kartkowy; 2. Sprawdziany zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem; 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL.VII i VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL.VII i VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL.VII i VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE I ZASADY OGÓLNE 1.Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKI System oceniania powinien być odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL.VII i VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL.VII i VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL.VII i VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE I ZASADY OGÓLNE 1.Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II GRAMATYKA Czasownik 1. Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych i zwrotnych 2. Czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. ZASADY OGÓLNE Nauczanie języka niemieckiego w placówce odbywa się na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej zatwierdzonego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - BUDOWNICTWO KLASA 4. Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - BUDOWNICTWO KLASA 4. Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - BUDOWNICTWO KLASA 4 Podręcznik: English for Construction 1 (Pearson) Wymagania zgodne z podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej III.0 Poniższy rozkład

Bardziej szczegółowo